Af Jón Eydunsson á Borg. Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen. Økonomisk vejleder: Henrik Lando

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Jón Eydunsson á Borg. Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen. Økonomisk vejleder: Henrik Lando"

Transkript

1 Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc.(jur.)-studiet Maj 2014 Ledelsesberetningens betydning for dækning under en bestyrelsesansvarsforsikring Af Jón Eydunsson á Borg Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen Økonomisk vejleder: Henrik Lando 1

2 Titelblad Kandidatafhandling Jón Eydunsson á Borg Dansk titel: Ledelsesberetningens betydning for dækning under en Bestyrelsesansvarsforsikring English Title: The Annual Review s Importance for Cover on a Board Liability Insurance Antal anslag: Det erhvervsjuridisk & erhvervsøkonomiske studium på CBS 05. maj 2014 Dato Jón Eydunsson á Borg 2

3 3

4 1 Indhold 2 Exclusive summary Casen Indledning Begrundelse for valg af emnet Ledelsesansvarsforsikringen Problemstilling Problemformulering Synsvinkel Strukturen i Afhandlingen Struktur af den juridiske analyse (Kap 2) Struktur af den økonomiske analyse (Kap 3) Juridisk Afgrænsning Økonomisk Afgrænsning Juridisk metode Retskildelæren Retsdogmatisk analyse Økonomisk metode og teori Juridisk Analyse Generelt vedrørende afgivelse af oplysninger i forbindelse med tegning af forsikring FALs bestemmelser vedr. svig sammenholdt med aftalelovens bestemmelser herom Bevisbyrderegler Vurdering af forsikringstagerens gode tro, jf. FAL Forsikringstagers kompetencer mv FAL 6 stk FAL 6 stk Sammenfatning af FAL Ledelsesberetningen som en del af oplysningspligten i FAL Grov uagtsomhed iht. FAL Generelt om ledelsesberetningen Regnskabsbekendtgørelsen 132 ( 100 i ÅRL) Selskabsloven FIL

5 Lov om Finansiel virksomhed Sammenfatning Forsikringsselskabets praksis i forbindelse med risikovurderingen af en ledelsesansvarsforsikring Retssædvaner og Kutymer Forholdets natur Juridisk delkonklusion Økonomisk del Indledning til den økonomiske del Kort redegørelse for 3 forskelige måder at afgive urigtige oplysninger på Asymmetrisk information, Adverse Selection, Screening og Signalering Adverse selection Signalering Screening Intro til analysen Økonomisk analyse Økonomisk delkonklusion Konklusion Litteraturliste

6 2 Exclusive summary Following the financial crisis several banks in Denmark went into liquidation. As a result of this the Danish state has sued the former boards and managements in several banks for damages. These are substantial claimes. The basis of this master thesis is a pending case, where the former board of EIK Bank Danmark has been sued by the Danish State for the loss, following the liquidation of the bank. Normally the boards have taken out an insurance policy, covering board liability, however in the case scenario, that is the inspiration for this thesis, the insurance company has refused to cover the claim. The reason for doing so is that alleged misrepresentation, as the annual reviews in the annual reports, which have been a part of the material, used by the insurance company to draw up this particular insurance, was faulty. The annual review in the annual reports were in fact faulty, however it is very unusual, and actually never seen before, that an insurance company claims misrepresentation on the grounds of information in the annual review. Section 4-6 in the Danish Insurance Agreement Act the policy holder has a duty to answer any questions the insurance company may find relevant to ask, when the insurance policy is drawn up. Likewise the policy holder has a duty to disclose any information relevant to the insurance company pursuant to section 7 in the Danish Insurance Agreement Act. The analasys shows that the information i the annual review is not part of the duty to answer under section 4-6. The information is more likely to be defined as a part of the duty to disclose pursuant to section 7, as the insurance company has not specifically asked questions regarding this particular information. In order for the insurance company to refuse to cover the claim subject to section 7, the policy holder must have shown gross negligence by not giving the information. 6

7 Furthermore the information must be relevant and be of utmost importance to the risk assesment. Although it could appear that the annual review in the case is covered by the Danish Insurance Agreement Act section 7, it is still not clearly covered as well as it lacks support in case law and in the procedures of the insurance companies in Denmark. In the economic part of the thesis, the problem is treated from a law and economic point of view, where I am looking in to when it is economically efficient for the insurance company to be entilted to refuse coverage. Here it shows that when it is very likely for the mispresented information to be discovered, the insurancy company should not be allowed to refuse to cover. Furthermore the value of alpha is significant for whether the claim should be covered or not, as a low alpha increases the probability for bad faith and gross negligence. Thus the company should be allowed to refuse coverage when the duty to disclose subsject to section 7 has been breached due gross negligence, and should not be allowd to refuse covereage when the oligation is breached due to simple negligence. 7

8 3 Casen Den 1. juli 2005 tegnede Eik Bank Danmark en bestyrelsesansvarsforsikring hos forsikringsselskabet, hvor en del af risikoen blev genforsikret hos Chartis. Eik Bank Danmark blev den 30. september 2010 erklæret konkurs og efterfølgende blev der lavet en undersøgelsesrapport om Eik Bank Danmark. I forbindelse med, at undersøgelsesrapporten blev offentliggjort, henvendte Eik Bank Danmark i juni 2011 sig til Chartis og anmeldte en omstændighed jf. forsikringsbetingelserne punkt Anmeldelsen blev i første omgang på ret vis kun registreret. Den 30. december 2011 forelå der en stævning mod bl.a. de tidligere ledelsesmedlemmer, udtaget af Finansiel Stabilitet. I stævningen blev der nedlagt påstand om erstatningsansvar, idet det blev gjort gældende, at bestyrelsen, ledelsen og revisor var solidarisk erstatningsansvarlige for tabet, som følge af bankens konkurs.. Det bemærkes, at erstatningskravet iht. stævningen er af betydelig størrelse, idet kravet udgør over kr ,00. Den 20. januar 2012 kom der et brev fra forsikringsselskabernes advokat, som konstaterede, at der ved forsikringens tegning og ved fornyelser af forsikringen, var afgivet urigtige oplysninger fra bankens side. Det fremgik videre af brevet, at forsikringsselskabet og Chartis ikke ville have accepteret at tegne forsikringen og dens fornyelser, hvis havde været bekendt med de rette forhold. Af denne årsag afviste er forsikringsselskaberne at dække kravet, da de anså sig fri for ansvar jf. Forsikringsaftaleloven 4-6. De af forsikringsselskaberne påståede urigtige oplysninger består i særdeleshed af de oplysninger, som ledelsen har givet i ledelsesberetningerne fra 2005 til Forsikringsselskabet gældende endvidere gældende, at ledelsens tilsidesættelse af påbud og henstillinger fra Finanstilsynet kan betegnes som sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud, punkt 6.3 i forsikringsbetingelserne. Den 15. januar 2013 stævnede ledelsen i Eik Bank Danmark forsikringsselskaberne med påstand om at anerkende det anmeldte krav samt at dække evt. krav, som ledelsen måtte blive dømt at 8

9 betale. Det gøres bl.a. at gældende, at forsikringsselskaberne ved passivitet har fortabt deres ret at hævde, at ledelsen ikke er berettiget til dækning gennem deres forsikring jf. forsikringsaftaleloven 8. Endelig gøres det gældende, at forsikringsselskabets begrundelse for afvisning af kravet aldrig er set før og må anses for uhjemlet. Endelig kan det nævnes, at ledelsen i Eik Bank Danmark er blevet meldt til bagmandspolitiet af Finanstilsynet, da Finanstilsynet finder ledelsens adfærd meget uforsvarlig og groft uagtsom. Det skal dog bemærkes, at der endnu ikke er truffet afgørelse herom. 4 Indledning I kølvandet af finanskrisen var der flere banker i Danmark der krakkede. Efterfølgende er der af Finansiel Stabilitet blevet rejst erstatningskrav i mod ledelsen i flere krakkede danske banker. Ledelsen i en bank har typisk tegnet en ledelsesansvarsforsikring, der vil dække eventuelle krav, der måtte komme, hvis ledelsen i banken har handlet ansvarspådragende og mødes med erstatningskrav. En af de banker, der er blevet mødt med et erstatningskrav fra Finansiel Stabilitet er Eik Bank Danmark A/S (herefter benævnt Eik Bank Danmark), der gik konkurs i Eik bank Danmark havde tegnet en ledelsesansvarsforsikring hos Tryggingarfelagið Føroyar (herefter forsikringsselskabet), Færøernes største forsikringsselskab. En del af forsikringen var genforsikret hos det internationale forsikringsselskab Chartis. Mens flere forsikringsselskaber venter med at træffe en endelig afgørelse om dækning indtil erstatningsansvaret endeligt er afgjort i retten, for at se om der foreligger eventuelt forsæt, så de kan afvise kravet på forsætlig fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 1, har Tryggingarfelagið Føroyar sammen med sin genforsikrer Chartis allerede nu afvist at dække kravet fra Eik Bank Danmark. Da stævningen mod de tidligere ledelsesmedlemmer i Eik Bank Danmark og revisor forelå december 2011 og der bedre kunne tages stilling til erstatningsansvaret, valgte forsikringsselskabet at afvise at dække kravet. Begrundelsen lå ikke i, at der ikke var tale om et erstatningsansvar, men i at der tilbage i 2005 var afgivet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning jf. Forsikringsaftaleloven (herefter benævnt FAL) 4-6. Disse urigtige oplysninger skulle findes i årsrapportens ledelsesberetning. 9

10 Ovennævnte case, som vil blive gennemgået nærmere nedenfor, danner udgangspunktet for de juridiske problemer der måtte være med sådan en afvisning. Der ses på, hvad en urigtig oplysning ved forsikringens tegning er, og hvorvidt de urigtige oplysninger i årsrapporten ledelsesberetning i forbindelse med tegning af en ledelsesansvarsforsikring kan kategoriseres, som det der kaldes en urigtige oplysning ved forsikringens tegning, jf. bestemmelserne herom i FAL. For så vidt angår den retsøkonomiske del, vil der ses nærmere på, hvorvidt et forsikringsselskab skal have lov helt at afvise dækning af kravet fra forsikringstageren i en situation, som den i casen skitserede. Forsikringsselskaber spiller en central rolle i forbindelse med risikoallokering. 5 Begrundelse for valg af emnet I nærværende afhandling vil nogle af de problemstillinger, der er relevante i forbindelse med, at forsikringsselskabet har afvist at dække kravet, som ledelsen i Eik Bank Danmark blev mødt med fra Finansiel Stabilitet blive behandlet. Derudover vil der retsøkonomisk blive behandlet en model, der er relevant for afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. Grunden til, at der i denne afhandling ses nærmere på hvilken betydning oplysningerne i årsrapportens ledelsesberetning har på dækningen af en bestyrelsesansvarsforsikring er, at dette er et yderst relevant og aktuelt emne i forbindelse med de meget store erstatningskrav, som flere banker og tidligere bankledelse i kølvandet af finanskrisen er mødt med. Det, som gør emnet særdeles interessant er, at forsikringsselskabets begrundelse for afvisning af kravet er meget usædvanlig og ses ikke anvendt før. Derfor er der ikke nogen retspraksis på området i relation til de urigtige risikooplysninger, som måtte være i årsrapportens ledelsesberetning samt hvilken betydning dette har for dækningen på en bestyrelsesansvarsforsikring. Den manglende retspraksis og den meget sparsomme litteratur på erhvervsforsikringsområdet i forhold til afgivelse af risikooplysninger i forbindelse med ledelsesansvarsforsikring tillagt problemets aktuelle relevans gør det oplagt, at behandle problemet i nærværende afhandling. Det er nærliggende, at emnet i fremtiden vil blive 10

11 omdiskuteret, og muligvis vil få forsikringsselskaberne til at revurdere eller ændre deres praksis på området, når det gælder tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring og risikovurderingen af en bestyrelsesansvarsforsikring. Rent samfundsøkonomisk er problemet også interessant, da det er interessant at se på allokeringen af risiko mellem ledelsesmedlemmer og forsikringsselskab. Forsikringsselskaber spiller en vigtig rolle i samfundet i forbindelse med allokering af risiko. Der vil altid være en afvejning mellem risikoallokering på den ene side og incitament på den anden side. Her er det værd at undersøge, hvordan den bedste nytte for samfundet opnås. 6 Ledelsesansvarsforsikringen Det spiller en stor rolle for de oplysninger der skal gives ved forsikringens tegning, hvilken slags forsikring, der er tale om. Af denne årsag gives der nu en kort intro til ledelsesansvarsforsikringen. Formålet med en ledelsesansvarsforsikring er, at den skal afdække eventuelle forsvarsomkostninger og erstatningsbeløb, som man som ledelse af et selskab kan blive pålagt at betale. Derudover vil ledelsesansvarsforsikringen også have til hensigt at dække forskellige udgifter i forbindelse med, at et krav uberettiget bliver rejst mod ledelsen uden at ledelsen bliver fundet erstatningsansvarlig. En anden post, som en ledelsesansvarsforsikring efter omstændighederne også vil dække, er for genetablering af renommé i det tilfælde at en selskabsledelse bliver frifundet i en erstatningssag. Ved forhold, som kan karakteriseres som grov uagtsomhed, dækker ledelsesansvarsforsikringen normalt også. Dette er også i overensstemmelse med FAL 18, hvoraf det fremgår, at en forsikring dækker grov uagtsomhed, når det gælder livsforsikring og ansvarsforsikring. 11

12 Derudover kan en ledelsesansvarsforsikring foreløbig også dække ved påståede kriminelle forhold og ved påstået forsætlig fremkaldelse, frem til det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig afgørelse, og det ikke er muligt at anke afgørelsen 2. Ud over ledelsens personlige og faglige kompetencer er en ledelsesansvarsforsikring meget vigtige for en leders personlige risk management. 3 En ledelsesansvarsforsikring bliver tegnet på grundlag af de oplysninger, der bliver angivet i begæringen og eventuelle supplerende oplysninger. Typisk består de supplerende oplysninger af det seneste årsregnskab, eventuelle prospekter og information materiale til investorer. Derudover kan forsikringsselskabet benytte sig af andet offentligt tilgængeligt materiale. 4 Der findes et bredt udvalg af ledelsesansvarsforsikringer i Danmark i dag, hvor ledelsesansvarsforsikringer kan købes hos mindst 15 forskellige forsikringsselskaber. Også i udlandet er der forsikringsselskaber, der tilbyder ledelsesansvarsforsikringer til det danske marked. 5 7 Problemstilling Det er vigtigt at gøre flere overvejelser om, hvordan de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen skal kategoriseres. Det bliver nødvendigt at se nærmere på, om årsrapporten, herunder ledelsesberetningen, og begæringen skal ses som en helhed i relation til FAL 4-6. Dernæst bliver det nødvendigt at se nærmere på ledelsesberetningen, som en del af oplysningspligten i FAL 7. Sidst og ikke mindst er det vigtigt at se nærmere på, om de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen overhovedet kan kategoriseres, som det, der normalt forstås med urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. 2 Andersen, Klaus Stubkjær, 2011, s Andersen, Klaus Stubkjær, 2011, s Andersen, Klaus Stubkjær, 2011, s Andersen, Klaus Stubkjær, 2011, s. 134 (tallene er fra 2011) 12

13 Det er ikke set før, at et forsikringsselskab har påberåbt sig urigtige oplysninger ved forsikringens tegning ved at vise til nogle urigtige oplysninger i en ledelsesberetning. Måske er dette en tidligere uudnyttet mulighed, eller blot et tegn på, at urigtige oplysninger i årsrapporten - i dette tilfælde ledelsesberetningen - ikke kan kategoriseres som det, der normalt forstås som urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. Retsøkonomisk set er der også en del interessante overvejelser om, hvordan et forsikringsselskab skal have lov at agere ud fra en økonomisk efficiensafvejning. Et risikoneutralt forsikringsselskab spiller en stor rolle og har stor betydning i forbindelse med risikoallokering i forhold til en risikoavers forsikringstager. 8 Problemformulering Med udgangspunkt i forsikringscasen laves der nu en juridisk og retsøkonomisk analyse af de urigtige oplysninger givet ved forsikringens tegning. Analyserne vil blive bearbejdet med følgende spørgsmål: Hvorvidt kan de urigtige oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning betegnes som en urigtig risikooplysning ved forsikringens tegning? Hvorvidt er det økonomisk efficient, at forsikringsselskabet får lov til slet ikke at dække kravet? 9 Synsvinkel For så vidt angår den juridiske del af afhandlingen vil jeg som en slags konsulent for advokatkontoret Rønne og Lundgren belyse problemet med de urigtige oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning i forhold til det, som forstås med urigtige risikooplysninger ved forsikringens tegning, jf. FAL Den synsvinkel, der vil blive brugt i den retsøkonomiske analyse er mere samfundsmæssig synsvinkel. I den retsøkonomiske analyse lægges der vægt på den økonomiske efficiens i 13

14 afvisningen af kravet, herunder hvilken betydning omkostninger, incitament og risikoallokering har for markedets aktører samt på den måde, markedet fungerer. 10 Strukturen i Afhandlingen Med udgangspunkt i casen behandles problematikken omkring urigtige oplysninger ved forsikrings tegning, det som også bliver kaldt urigtige oplysninger ved aftalens afslutning. Juridisk giver dette anledning til en del overvejelser, bl.a. grundet den manglende retspraksis og teori på området. Retsøkonomisk ses der på, hvorvidt det er økonomisk efficient, at såfremt forsikringsselskabet er berettiget til slet ikke at dække kravet. Behandlingen af problematikken i afhandlingen tager sit udgangspunkt i en juridisk og en retsøkonomisk problemformulering, et juridisk spørgsmål og et retsøkonomiske spørgsmål. Til sidst vil der være en konklusion, hvor resultatet af de to analyser vil blive drøftet ud fra det, som viser sig at være hensigtsmæssigt ud fra det, som kan betragtes at være mest efficient for samfundet som helhed Struktur af den juridiske analyse (Kap 2) I den juridiske del udarbejdes der en analyse med udgangspunkt i den juridiske problemstilling: Hvorvidt kan de urigtige oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning betegnes, som en urigtig risikooplysning ved forsikringens tegning? Først ses på forsikringsselskabets påstand om, at de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen henhører under FAL 4-6. Sidenhen bliver andre relevante bestemmelser i FAL 4-10 analyseret iht. de urigtige oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning. For bedre at kunne analysere de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen i henhold til de relevante bestemmelser i FAL 4-10, laves der en tredeling. 1) Først undersøges det, om ledelsesberetningen, sammen med den øvrige del af årsrapporten, kan ses som en integreret del af forsikringsbegæringen (FAL 4-6). 2) dernæst undersøges det, om ledelsesberetningen kan ses som en del af oplysningspligten, som kan være en del af de oplysninger, der skal afgives i forbindelse med tegning af en forsikring, jf. FAL 7. 3) Endelig undersøges det, om de urigtige oplysninger i 14

15 ledelsesberetningen overhovedet kan ses som det, der normalt forstås ved en urigtig risikooplysning ved forsikringens tegning. Dette giver anledning til, at der indledningsvis redegøres for baggrunden for reglerne vedrørende risikooplysninger, og hvad der mere generelt gælder i forbindelse med risikooplysninger. I forbindelse med forsikringsselskabets påstand om, at de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen henhører ind under FAL 4-6, bliver det nødvendigt at knytte nogle bemærkninger til det af forsikringsselskabet anførte, så det stemmer bedre overens med afhandlingens videre forløb og struktur. Del 1: I dette afsnit bliver der gået mere retsdogmatisk til værks. Med ledelsesberetningen og dennes indhold som en integreret del af forsikringsbegæringen som udgangspunkt bliver det analyseret, hvordan årsrapportens ledelsesberetning og dennes indhold står iht. til FAL 4-6 og om der findes retspraksis, der kan belyse problematikken nærmere. Del 2: I dette afsnit undersøges det, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen og dennes indhold kan ses som en del af oplysningspligten, jf. FAL 7. Der undersøges ligeledes, hvorvidt retspraksis kan fremme forståelsen i den givne situation. Derudover bliver det nødvendigt at se på grov uagtsomhed ud fra et forsikringsretligt perspektiv. Del 3: I den tredje og sidste del af den juridiske analyse behandles selve ledelsesberetningen. Først ses på ledelsesberetningens formål og hvilke krav der ud fra lovgivningen sættes til ledelsesberetningen. Herunder ses på, hvilke krav der bliver stillet i Lov om Finansiel virksomhed og i Regnskabsbekendtgørelsen. Dernæst undersøges, hvilken betydning ledelsesberetningen har i selskabsretlig sammenhæng. Dette bliver gjort for at få et bedre indblik i, hvilke krav der stilles til en selskabsledelse i forhold til ledelsesberetningen. Til sidst gennemgås forsikringsselskabernes praksis på området, herunder om der ud fra denne praksis kan findes frem til ledelsesberetningens betydning i forsikringsselskabets risikovurdering. Her er det også interessant at se nærmere på, hvorfor det aldrig er set før, at et forsikringsselskab har påstået, at eventuelle urigtige oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning henhører under FAL 4-6 eller i øvrigt afvist dækning under henvisning til urigtige oplysninger i ledelsesberetningen. 15

16 Grunden til at der først ses på de urigtige oplysninger i ledelsesberetning iht. FAL 4-7 for siden at se nærmere på selve ledelsesberetningen mv. er, at forsikringsselskabet gør gældende, at de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen henhører under FAL 4-6. Strukturen er således baseret på strukturen i casen Struktur af den økonomiske analyse (Kap 3). Udgangspunktet for den økonomiske analyse er den økonomiske problemformulering: Hvorvidt er det økonomisk efficient, at forsikringsselskabet får lov til slet ikke at dække kravet? Indledningsvis redegøres der for formålet bag de danske regler om afgivelse af urigtige oplysninger ved aftalens afslutning, og hvordan dette formål stemmer overens med problemformuleringen, om hvorvidt det er økonomisk efficient, at forsikringsselskabet får lov til slet ikke at dække kravet. Dernæst foretages der en kort gennemgang af de relevante bestemmelser i forbindelse med urigtige risikooplysninger ved forsikringens tegning, da dette er de bestemmelser, der vil blive behandlet i den økonomiske analyse. Herefter ses der lidt nærmere på, hvordan urigtige risikooplysninger ved forsikringens tegning økonomisk set kan føre til asymmetrisk information, der kan ende med adverse selection, samt hvordan screening og signalering kan være med til at formindske dette problem. Siden analyseres de forskellige situationer i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. Først bliver de to mere klare tilfælde analyseret, dvs. hvor der enten er tale om god tro eller svig. I den forbindelse redegøres der endvidere for, hvad er en pooling ligevægt og hvad er en separating ligevægt. Der vil blive kommet nærmere ind på en adverse selection model, der beskæftiger sig med adverse selection på forsikringsmarkedet. Modellen er udviklet af Rothschild og Stiglitz tilbage i 1976, men udgangspunktet er de ændrede forudsætninger, der bliver brugt i en artikel af Dixit og 16

17 Picard, hvor forsikringstageren ikke ved, hvilken type han er. Sidsnævnte model ligger til grund for analysen. Der redegøres for, hvad der bør gælde, hvis de urigtige oplysninger er givet uagtsomt. Først redegøres for de tilfælde, hvor de urigtige oplysninger helt sikkert vil blive opdaget, dernæst ses der på den situation, hvor der er tale om et meget stort alpha. Endelig undersøges det, hvordan tingene forholder sig, hvis der er tale om et meget lille alpha. Efter analysen kommer en sammenfatning af de resultater, der er fundet frem til i analysen. Afslutningsvis er der en økonomisk delkonklusion samt til slut en samlet konklusion af de resultater, som afhandlingen af ført til. Det bemærkes, at det er meget sparsomt med litteratur, for så vidt angår alpha Juridisk Afgrænsning Når det kommer til den betydning, som ledelsesberetningen har for dækning i forbindelse med en ledelsesansvarsforsikring, er der tre forskellige situationer, hvor oplysningerne i ledelsesberetning i forsikringsregi kan have betydning. Den første er, hvilken betydning eventuelle fejl i ledelsesberetningen måtte have for de oplysninger der gives i forbindelse med tegning af forsikringen. Den anden situation er, hvilken betydning oplysningerne i en eventuel senere ledelsesberetning kan have ved eventuel fornyelse af forsikringen. Dette bliver normalt kaldt fareforøgelse i forsikringstiden, jf. FAL 45. Den tredje situation er den indvirkning og betydning oplysningerne i ledelsesberetningen måtte have på, at forsikringsbegivenheden indtræffer, dvs. om de urigtige oplysningerne i ledelsesretningen måtte have indflydelse på hvorvidt der kan statueres ansvar. Af disse tre situationer er det den første situation, der bliver behandlet og analyseret og der afgrænses således fra de øvrige to situationer i denne afhandling. Revisors rolle vil heller ikke blive analyseret. Der ses kun på hvorvidt revisors godkendelse af årsrapporten, herunder ledelsesberetningen, kan have påvirket ledelsens dømmekraft af de oplysninger de har givet til forsikringsselskabet. Ikke mindst skal der afgrænses fra for mange detaljer i selve casen, da afhandlingens fokus er på, hvorvidt urigtige oplysninger i en ledelsesberetning kan betegnes som 17

18 det, der normalt forstås ved urigtig oplysning ved forsikringens tegning. Med inspiration fra casen, er formålet således at finde frem til, hvordan de urigtige oplysninger i en ledelsesberetning står i forhold til urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, jf. FAL 4-7. Eksempler fra ledelsesberetningen i selve casen bliver draget ind i analysen, hvor det findes passende og nødvendigt for at fremme forståelsen Økonomisk Afgrænsning Den økonomiske analyse beskæftiger sig kun med de retsøkonomiske aspekter i forhold til bestemmelserne i forsikringsaftalelovens 4-7. Revisors rolle bliver heller ikke behandlet som led i den økonomiske analyse Juridisk metode Formålet med dette afsnit er beskrive hvordan den juridiske problemstilling vil blive bearbejdet og analyseret. Der vil blive redegjort for de retskilder, der vil blive brugt i den juridiske analyse. Først ses der på retskildelæren. Som det ligger i ordet, så er retskildelæren læren om retskilderne, dvs. hvilke retskilder eller hjemler der findes og det de indeholder. Derefter gås der til den retsdogmatiske analyse, som er den analyse hvorefter der med de eksisterende hjemler findes frem til gældende ret. Den juridiske problemformulering vil så blive bearbejdet ud fra den ovenfornævnte juridiske metode Retskildelæren I retskildelæren findes hjemlen til at finde frem til gældende ret. Et andet ord for retskildelæren er retsgrundlaget. De fire retskilder, der findes i dansk ret er: regulering, retspraksis, sædvane og forholdets natur. 6 I nærværende afhandling vil der til at besvare den juridiske problemformulering hovedsagligt anvendes bestemmelser i FAL, FIL, SEL og Regnskabsbekendtgørelsen. Der ses også på retspraksis på området. Derudover vil der ses på den praksis, der er nedskrevet om tegning af 6 Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008, s

19 ledelsesansvarsforsikring og den efterfølgende risikovurdering. Her undersøges, hvilke kutymer og sædvaner der findes i forsikringsverdenen. Forholdets natur er også relevant pga. manglende praksis på området. I forbindelse med retspraksis er det således, at jo højere en instans desto højere præjudikatværdi har dommen. Højesterets domme har således den højeste præjudikatværdi. Findes der domme med samme resultat jo højere præjudikat har domen og det kan også spille en rolle om dommen er afsagt med dissens. 7 Som tidligere nævnt, findes der ingen retspraksis vedrørende den konkrete problematik, men der findes dog relevant retspraksis, som kan bruges til at belyse enkelte momenter. Den traditionelle måde at definere en retssædvane er, at det er en handlemåde, der er blevet fulgt almindeligt, stadigt og længe ud fra en følelse af retlig forpligtelse. 8 Der skal altså være en måde, som stadig bliver fulgt og som anvendes hver gang, der er en lejlighed til det. Der skal også være en følelse af forpligtelse til at handle på denne bestemte måde. Sidst og ikke mindst skal parterne have kendskab til sædvanen. 9 Den fjerde retskilde er som nævnt forholdets natur. Forholdets natur er mere motiveret af friere overvejelser som udspringer af den juridiske kulturtradition. Forholdets natur bliver også betegnet som sagens natur, reale grunde, reelle eller reale hensyn, almindelige retsgrundsætninger og lignende. 10 Alle fire retskilder vil således blive brugt til at belyse og analysere problemformuleringen for at finde frem til gældende ret, der vil give en løsning på problematikken. 7 Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008s Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008 s Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008 s Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008 s

20 Retsdogmatisk analyse I den retsdogmatiske analyse vil der først og fremmest tages udgangspunkt i regulering. Som det passer, vil relevant retspraksis blive draget ind i analysen. Som før nævnt, så er der ingen konkret retspraksis, men retspraksis som tjener til at sammenligne forskellige situationer vil blive brugt. Til de to første scenarier vil regulering især blive brugt, men retspraksis vil også blive brugt. Til det tredje scenarie vil regulering, retssædvaner/kutymer og forholdets blive brugt. Retssædvaner og kutymer er interessante at inddrage i forbindelse med undersøgelsen af, om ledelsen burde have haft kendskab til det, som forsikringsselskabet lægger vægt i risikovurderingen. I den forbindelse må der ses nærmere på, i hvilken grad ledelsesberetningen ud fra en almindelig handlemåde indgår i risikovurderingen, og om ledelsen i Eik Bank Danmark i så fald burde kende til denne sædvane. Forholdets natur bliver brugt, hvis det er svært at finde hjemmel andre steder for et ønsket resultat. Domstolene bruger sjælden forholdets natur alene, som støtte for et resultat, men det er dog sket Økonomisk metode og teori I det følgende omtales de metoder og teorier, der anvendestil at behandle den økonomiske problemformulering. Som før nævnt vil der i den retsøkonomiske analyse blive set nærmere på forholdet mellem parterne med forsikringsselskabet på den ene side og ledelsen i Eik Bank Danmark på den anden side. Det vil blive analyseret, hvad der er økonomisk efficient, set fra et Pareto synspunkt. Formålet med denne analyse er at finde en retstilstand, der ikke har for store omkostninger i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. Ud fra retsøkonomiske teorier og modeller skal der findes den optimale risikoallokering i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringsaftalens afslutning. Den retsøkonomiske analyse vil tage sit udgangspunkt i en model om adverse selection på forsikringsmarkedet udviklet af Rothschild og Stiglitz, men under forsætning af, det som Dixit og Picard siger i deres artikel, hvor forsikringstageren ikke har en fuldstændig viden om, hvilken risiko 20

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 Anders Birkelund Nielsen, Partner abn@bechbruun.com 2 Fortolkning af betingelsen om, at ordregiveren finder

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM fsagt den 26. oktober 2016 i sag nr. BS : FO Fag og rbejde s.m.f. mod Nykredit Forsikring /S.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV DOM Delforhandlingen i sagen,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD?

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? 18. JUNI 2010 NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at også ved all risks forsikring skal forsikringstageren løfte bevisbyrden for, at

Læs mere

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem Betingelser nr. 701101 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING 30. AUGUST 2012 PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING En ny dom tager stilling til, hvorvidt entrepriseforsikringens sædvanlige dækningsundtagelse for mangelfuld udførelse af projektering, beregning,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024788 (Poul Holm, Kaj Kjærsgaard, Allan Åge Christensen) 16. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024788 (Poul Holm, Kaj Kjærsgaard, Allan Åge Christensen) 16. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024788 (Poul Holm, Kaj Kjærsgaard, Allan Åge Christensen) 16. september 2011 K E N D E L S E Logica Danmark A/S (advokat Henriette Degn, Herning) mod Danmarks Miljøportal

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere