Af Jón Eydunsson á Borg. Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen. Økonomisk vejleder: Henrik Lando

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Jón Eydunsson á Borg. Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen. Økonomisk vejleder: Henrik Lando"

Transkript

1 Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc.(jur.)-studiet Maj 2014 Ledelsesberetningens betydning for dækning under en bestyrelsesansvarsforsikring Af Jón Eydunsson á Borg Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen Økonomisk vejleder: Henrik Lando 1

2 Titelblad Kandidatafhandling Jón Eydunsson á Borg Dansk titel: Ledelsesberetningens betydning for dækning under en Bestyrelsesansvarsforsikring English Title: The Annual Review s Importance for Cover on a Board Liability Insurance Antal anslag: Det erhvervsjuridisk & erhvervsøkonomiske studium på CBS 05. maj 2014 Dato Jón Eydunsson á Borg 2

3 3

4 1 Indhold 2 Exclusive summary Casen Indledning Begrundelse for valg af emnet Ledelsesansvarsforsikringen Problemstilling Problemformulering Synsvinkel Strukturen i Afhandlingen Struktur af den juridiske analyse (Kap 2) Struktur af den økonomiske analyse (Kap 3) Juridisk Afgrænsning Økonomisk Afgrænsning Juridisk metode Retskildelæren Retsdogmatisk analyse Økonomisk metode og teori Juridisk Analyse Generelt vedrørende afgivelse af oplysninger i forbindelse med tegning af forsikring FALs bestemmelser vedr. svig sammenholdt med aftalelovens bestemmelser herom Bevisbyrderegler Vurdering af forsikringstagerens gode tro, jf. FAL Forsikringstagers kompetencer mv FAL 6 stk FAL 6 stk Sammenfatning af FAL Ledelsesberetningen som en del af oplysningspligten i FAL Grov uagtsomhed iht. FAL Generelt om ledelsesberetningen Regnskabsbekendtgørelsen 132 ( 100 i ÅRL) Selskabsloven FIL

5 Lov om Finansiel virksomhed Sammenfatning Forsikringsselskabets praksis i forbindelse med risikovurderingen af en ledelsesansvarsforsikring Retssædvaner og Kutymer Forholdets natur Juridisk delkonklusion Økonomisk del Indledning til den økonomiske del Kort redegørelse for 3 forskelige måder at afgive urigtige oplysninger på Asymmetrisk information, Adverse Selection, Screening og Signalering Adverse selection Signalering Screening Intro til analysen Økonomisk analyse Økonomisk delkonklusion Konklusion Litteraturliste

6 2 Exclusive summary Following the financial crisis several banks in Denmark went into liquidation. As a result of this the Danish state has sued the former boards and managements in several banks for damages. These are substantial claimes. The basis of this master thesis is a pending case, where the former board of EIK Bank Danmark has been sued by the Danish State for the loss, following the liquidation of the bank. Normally the boards have taken out an insurance policy, covering board liability, however in the case scenario, that is the inspiration for this thesis, the insurance company has refused to cover the claim. The reason for doing so is that alleged misrepresentation, as the annual reviews in the annual reports, which have been a part of the material, used by the insurance company to draw up this particular insurance, was faulty. The annual review in the annual reports were in fact faulty, however it is very unusual, and actually never seen before, that an insurance company claims misrepresentation on the grounds of information in the annual review. Section 4-6 in the Danish Insurance Agreement Act the policy holder has a duty to answer any questions the insurance company may find relevant to ask, when the insurance policy is drawn up. Likewise the policy holder has a duty to disclose any information relevant to the insurance company pursuant to section 7 in the Danish Insurance Agreement Act. The analasys shows that the information i the annual review is not part of the duty to answer under section 4-6. The information is more likely to be defined as a part of the duty to disclose pursuant to section 7, as the insurance company has not specifically asked questions regarding this particular information. In order for the insurance company to refuse to cover the claim subject to section 7, the policy holder must have shown gross negligence by not giving the information. 6

7 Furthermore the information must be relevant and be of utmost importance to the risk assesment. Although it could appear that the annual review in the case is covered by the Danish Insurance Agreement Act section 7, it is still not clearly covered as well as it lacks support in case law and in the procedures of the insurance companies in Denmark. In the economic part of the thesis, the problem is treated from a law and economic point of view, where I am looking in to when it is economically efficient for the insurance company to be entilted to refuse coverage. Here it shows that when it is very likely for the mispresented information to be discovered, the insurancy company should not be allowed to refuse to cover. Furthermore the value of alpha is significant for whether the claim should be covered or not, as a low alpha increases the probability for bad faith and gross negligence. Thus the company should be allowed to refuse coverage when the duty to disclose subsject to section 7 has been breached due gross negligence, and should not be allowd to refuse covereage when the oligation is breached due to simple negligence. 7

8 3 Casen Den 1. juli 2005 tegnede Eik Bank Danmark en bestyrelsesansvarsforsikring hos forsikringsselskabet, hvor en del af risikoen blev genforsikret hos Chartis. Eik Bank Danmark blev den 30. september 2010 erklæret konkurs og efterfølgende blev der lavet en undersøgelsesrapport om Eik Bank Danmark. I forbindelse med, at undersøgelsesrapporten blev offentliggjort, henvendte Eik Bank Danmark i juni 2011 sig til Chartis og anmeldte en omstændighed jf. forsikringsbetingelserne punkt Anmeldelsen blev i første omgang på ret vis kun registreret. Den 30. december 2011 forelå der en stævning mod bl.a. de tidligere ledelsesmedlemmer, udtaget af Finansiel Stabilitet. I stævningen blev der nedlagt påstand om erstatningsansvar, idet det blev gjort gældende, at bestyrelsen, ledelsen og revisor var solidarisk erstatningsansvarlige for tabet, som følge af bankens konkurs.. Det bemærkes, at erstatningskravet iht. stævningen er af betydelig størrelse, idet kravet udgør over kr ,00. Den 20. januar 2012 kom der et brev fra forsikringsselskabernes advokat, som konstaterede, at der ved forsikringens tegning og ved fornyelser af forsikringen, var afgivet urigtige oplysninger fra bankens side. Det fremgik videre af brevet, at forsikringsselskabet og Chartis ikke ville have accepteret at tegne forsikringen og dens fornyelser, hvis havde været bekendt med de rette forhold. Af denne årsag afviste er forsikringsselskaberne at dække kravet, da de anså sig fri for ansvar jf. Forsikringsaftaleloven 4-6. De af forsikringsselskaberne påståede urigtige oplysninger består i særdeleshed af de oplysninger, som ledelsen har givet i ledelsesberetningerne fra 2005 til Forsikringsselskabet gældende endvidere gældende, at ledelsens tilsidesættelse af påbud og henstillinger fra Finanstilsynet kan betegnes som sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud, punkt 6.3 i forsikringsbetingelserne. Den 15. januar 2013 stævnede ledelsen i Eik Bank Danmark forsikringsselskaberne med påstand om at anerkende det anmeldte krav samt at dække evt. krav, som ledelsen måtte blive dømt at 8

9 betale. Det gøres bl.a. at gældende, at forsikringsselskaberne ved passivitet har fortabt deres ret at hævde, at ledelsen ikke er berettiget til dækning gennem deres forsikring jf. forsikringsaftaleloven 8. Endelig gøres det gældende, at forsikringsselskabets begrundelse for afvisning af kravet aldrig er set før og må anses for uhjemlet. Endelig kan det nævnes, at ledelsen i Eik Bank Danmark er blevet meldt til bagmandspolitiet af Finanstilsynet, da Finanstilsynet finder ledelsens adfærd meget uforsvarlig og groft uagtsom. Det skal dog bemærkes, at der endnu ikke er truffet afgørelse herom. 4 Indledning I kølvandet af finanskrisen var der flere banker i Danmark der krakkede. Efterfølgende er der af Finansiel Stabilitet blevet rejst erstatningskrav i mod ledelsen i flere krakkede danske banker. Ledelsen i en bank har typisk tegnet en ledelsesansvarsforsikring, der vil dække eventuelle krav, der måtte komme, hvis ledelsen i banken har handlet ansvarspådragende og mødes med erstatningskrav. En af de banker, der er blevet mødt med et erstatningskrav fra Finansiel Stabilitet er Eik Bank Danmark A/S (herefter benævnt Eik Bank Danmark), der gik konkurs i Eik bank Danmark havde tegnet en ledelsesansvarsforsikring hos Tryggingarfelagið Føroyar (herefter forsikringsselskabet), Færøernes største forsikringsselskab. En del af forsikringen var genforsikret hos det internationale forsikringsselskab Chartis. Mens flere forsikringsselskaber venter med at træffe en endelig afgørelse om dækning indtil erstatningsansvaret endeligt er afgjort i retten, for at se om der foreligger eventuelt forsæt, så de kan afvise kravet på forsætlig fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 1, har Tryggingarfelagið Føroyar sammen med sin genforsikrer Chartis allerede nu afvist at dække kravet fra Eik Bank Danmark. Da stævningen mod de tidligere ledelsesmedlemmer i Eik Bank Danmark og revisor forelå december 2011 og der bedre kunne tages stilling til erstatningsansvaret, valgte forsikringsselskabet at afvise at dække kravet. Begrundelsen lå ikke i, at der ikke var tale om et erstatningsansvar, men i at der tilbage i 2005 var afgivet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning jf. Forsikringsaftaleloven (herefter benævnt FAL) 4-6. Disse urigtige oplysninger skulle findes i årsrapportens ledelsesberetning. 9

10 Ovennævnte case, som vil blive gennemgået nærmere nedenfor, danner udgangspunktet for de juridiske problemer der måtte være med sådan en afvisning. Der ses på, hvad en urigtig oplysning ved forsikringens tegning er, og hvorvidt de urigtige oplysninger i årsrapporten ledelsesberetning i forbindelse med tegning af en ledelsesansvarsforsikring kan kategoriseres, som det der kaldes en urigtige oplysning ved forsikringens tegning, jf. bestemmelserne herom i FAL. For så vidt angår den retsøkonomiske del, vil der ses nærmere på, hvorvidt et forsikringsselskab skal have lov helt at afvise dækning af kravet fra forsikringstageren i en situation, som den i casen skitserede. Forsikringsselskaber spiller en central rolle i forbindelse med risikoallokering. 5 Begrundelse for valg af emnet I nærværende afhandling vil nogle af de problemstillinger, der er relevante i forbindelse med, at forsikringsselskabet har afvist at dække kravet, som ledelsen i Eik Bank Danmark blev mødt med fra Finansiel Stabilitet blive behandlet. Derudover vil der retsøkonomisk blive behandlet en model, der er relevant for afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. Grunden til, at der i denne afhandling ses nærmere på hvilken betydning oplysningerne i årsrapportens ledelsesberetning har på dækningen af en bestyrelsesansvarsforsikring er, at dette er et yderst relevant og aktuelt emne i forbindelse med de meget store erstatningskrav, som flere banker og tidligere bankledelse i kølvandet af finanskrisen er mødt med. Det, som gør emnet særdeles interessant er, at forsikringsselskabets begrundelse for afvisning af kravet er meget usædvanlig og ses ikke anvendt før. Derfor er der ikke nogen retspraksis på området i relation til de urigtige risikooplysninger, som måtte være i årsrapportens ledelsesberetning samt hvilken betydning dette har for dækningen på en bestyrelsesansvarsforsikring. Den manglende retspraksis og den meget sparsomme litteratur på erhvervsforsikringsområdet i forhold til afgivelse af risikooplysninger i forbindelse med ledelsesansvarsforsikring tillagt problemets aktuelle relevans gør det oplagt, at behandle problemet i nærværende afhandling. Det er nærliggende, at emnet i fremtiden vil blive 10

11 omdiskuteret, og muligvis vil få forsikringsselskaberne til at revurdere eller ændre deres praksis på området, når det gælder tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring og risikovurderingen af en bestyrelsesansvarsforsikring. Rent samfundsøkonomisk er problemet også interessant, da det er interessant at se på allokeringen af risiko mellem ledelsesmedlemmer og forsikringsselskab. Forsikringsselskaber spiller en vigtig rolle i samfundet i forbindelse med allokering af risiko. Der vil altid være en afvejning mellem risikoallokering på den ene side og incitament på den anden side. Her er det værd at undersøge, hvordan den bedste nytte for samfundet opnås. 6 Ledelsesansvarsforsikringen Det spiller en stor rolle for de oplysninger der skal gives ved forsikringens tegning, hvilken slags forsikring, der er tale om. Af denne årsag gives der nu en kort intro til ledelsesansvarsforsikringen. Formålet med en ledelsesansvarsforsikring er, at den skal afdække eventuelle forsvarsomkostninger og erstatningsbeløb, som man som ledelse af et selskab kan blive pålagt at betale. Derudover vil ledelsesansvarsforsikringen også have til hensigt at dække forskellige udgifter i forbindelse med, at et krav uberettiget bliver rejst mod ledelsen uden at ledelsen bliver fundet erstatningsansvarlig. En anden post, som en ledelsesansvarsforsikring efter omstændighederne også vil dække, er for genetablering af renommé i det tilfælde at en selskabsledelse bliver frifundet i en erstatningssag. Ved forhold, som kan karakteriseres som grov uagtsomhed, dækker ledelsesansvarsforsikringen normalt også. Dette er også i overensstemmelse med FAL 18, hvoraf det fremgår, at en forsikring dækker grov uagtsomhed, når det gælder livsforsikring og ansvarsforsikring. 11

12 Derudover kan en ledelsesansvarsforsikring foreløbig også dække ved påståede kriminelle forhold og ved påstået forsætlig fremkaldelse, frem til det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig afgørelse, og det ikke er muligt at anke afgørelsen 2. Ud over ledelsens personlige og faglige kompetencer er en ledelsesansvarsforsikring meget vigtige for en leders personlige risk management. 3 En ledelsesansvarsforsikring bliver tegnet på grundlag af de oplysninger, der bliver angivet i begæringen og eventuelle supplerende oplysninger. Typisk består de supplerende oplysninger af det seneste årsregnskab, eventuelle prospekter og information materiale til investorer. Derudover kan forsikringsselskabet benytte sig af andet offentligt tilgængeligt materiale. 4 Der findes et bredt udvalg af ledelsesansvarsforsikringer i Danmark i dag, hvor ledelsesansvarsforsikringer kan købes hos mindst 15 forskellige forsikringsselskaber. Også i udlandet er der forsikringsselskaber, der tilbyder ledelsesansvarsforsikringer til det danske marked. 5 7 Problemstilling Det er vigtigt at gøre flere overvejelser om, hvordan de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen skal kategoriseres. Det bliver nødvendigt at se nærmere på, om årsrapporten, herunder ledelsesberetningen, og begæringen skal ses som en helhed i relation til FAL 4-6. Dernæst bliver det nødvendigt at se nærmere på ledelsesberetningen, som en del af oplysningspligten i FAL 7. Sidst og ikke mindst er det vigtigt at se nærmere på, om de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen overhovedet kan kategoriseres, som det, der normalt forstås med urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. 2 Andersen, Klaus Stubkjær, 2011, s Andersen, Klaus Stubkjær, 2011, s Andersen, Klaus Stubkjær, 2011, s Andersen, Klaus Stubkjær, 2011, s. 134 (tallene er fra 2011) 12

13 Det er ikke set før, at et forsikringsselskab har påberåbt sig urigtige oplysninger ved forsikringens tegning ved at vise til nogle urigtige oplysninger i en ledelsesberetning. Måske er dette en tidligere uudnyttet mulighed, eller blot et tegn på, at urigtige oplysninger i årsrapporten - i dette tilfælde ledelsesberetningen - ikke kan kategoriseres som det, der normalt forstås som urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. Retsøkonomisk set er der også en del interessante overvejelser om, hvordan et forsikringsselskab skal have lov at agere ud fra en økonomisk efficiensafvejning. Et risikoneutralt forsikringsselskab spiller en stor rolle og har stor betydning i forbindelse med risikoallokering i forhold til en risikoavers forsikringstager. 8 Problemformulering Med udgangspunkt i forsikringscasen laves der nu en juridisk og retsøkonomisk analyse af de urigtige oplysninger givet ved forsikringens tegning. Analyserne vil blive bearbejdet med følgende spørgsmål: Hvorvidt kan de urigtige oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning betegnes som en urigtig risikooplysning ved forsikringens tegning? Hvorvidt er det økonomisk efficient, at forsikringsselskabet får lov til slet ikke at dække kravet? 9 Synsvinkel For så vidt angår den juridiske del af afhandlingen vil jeg som en slags konsulent for advokatkontoret Rønne og Lundgren belyse problemet med de urigtige oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning i forhold til det, som forstås med urigtige risikooplysninger ved forsikringens tegning, jf. FAL Den synsvinkel, der vil blive brugt i den retsøkonomiske analyse er mere samfundsmæssig synsvinkel. I den retsøkonomiske analyse lægges der vægt på den økonomiske efficiens i 13

14 afvisningen af kravet, herunder hvilken betydning omkostninger, incitament og risikoallokering har for markedets aktører samt på den måde, markedet fungerer. 10 Strukturen i Afhandlingen Med udgangspunkt i casen behandles problematikken omkring urigtige oplysninger ved forsikrings tegning, det som også bliver kaldt urigtige oplysninger ved aftalens afslutning. Juridisk giver dette anledning til en del overvejelser, bl.a. grundet den manglende retspraksis og teori på området. Retsøkonomisk ses der på, hvorvidt det er økonomisk efficient, at såfremt forsikringsselskabet er berettiget til slet ikke at dække kravet. Behandlingen af problematikken i afhandlingen tager sit udgangspunkt i en juridisk og en retsøkonomisk problemformulering, et juridisk spørgsmål og et retsøkonomiske spørgsmål. Til sidst vil der være en konklusion, hvor resultatet af de to analyser vil blive drøftet ud fra det, som viser sig at være hensigtsmæssigt ud fra det, som kan betragtes at være mest efficient for samfundet som helhed Struktur af den juridiske analyse (Kap 2) I den juridiske del udarbejdes der en analyse med udgangspunkt i den juridiske problemstilling: Hvorvidt kan de urigtige oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning betegnes, som en urigtig risikooplysning ved forsikringens tegning? Først ses på forsikringsselskabets påstand om, at de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen henhører under FAL 4-6. Sidenhen bliver andre relevante bestemmelser i FAL 4-10 analyseret iht. de urigtige oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning. For bedre at kunne analysere de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen i henhold til de relevante bestemmelser i FAL 4-10, laves der en tredeling. 1) Først undersøges det, om ledelsesberetningen, sammen med den øvrige del af årsrapporten, kan ses som en integreret del af forsikringsbegæringen (FAL 4-6). 2) dernæst undersøges det, om ledelsesberetningen kan ses som en del af oplysningspligten, som kan være en del af de oplysninger, der skal afgives i forbindelse med tegning af en forsikring, jf. FAL 7. 3) Endelig undersøges det, om de urigtige oplysninger i 14

15 ledelsesberetningen overhovedet kan ses som det, der normalt forstås ved en urigtig risikooplysning ved forsikringens tegning. Dette giver anledning til, at der indledningsvis redegøres for baggrunden for reglerne vedrørende risikooplysninger, og hvad der mere generelt gælder i forbindelse med risikooplysninger. I forbindelse med forsikringsselskabets påstand om, at de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen henhører ind under FAL 4-6, bliver det nødvendigt at knytte nogle bemærkninger til det af forsikringsselskabet anførte, så det stemmer bedre overens med afhandlingens videre forløb og struktur. Del 1: I dette afsnit bliver der gået mere retsdogmatisk til værks. Med ledelsesberetningen og dennes indhold som en integreret del af forsikringsbegæringen som udgangspunkt bliver det analyseret, hvordan årsrapportens ledelsesberetning og dennes indhold står iht. til FAL 4-6 og om der findes retspraksis, der kan belyse problematikken nærmere. Del 2: I dette afsnit undersøges det, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen og dennes indhold kan ses som en del af oplysningspligten, jf. FAL 7. Der undersøges ligeledes, hvorvidt retspraksis kan fremme forståelsen i den givne situation. Derudover bliver det nødvendigt at se på grov uagtsomhed ud fra et forsikringsretligt perspektiv. Del 3: I den tredje og sidste del af den juridiske analyse behandles selve ledelsesberetningen. Først ses på ledelsesberetningens formål og hvilke krav der ud fra lovgivningen sættes til ledelsesberetningen. Herunder ses på, hvilke krav der bliver stillet i Lov om Finansiel virksomhed og i Regnskabsbekendtgørelsen. Dernæst undersøges, hvilken betydning ledelsesberetningen har i selskabsretlig sammenhæng. Dette bliver gjort for at få et bedre indblik i, hvilke krav der stilles til en selskabsledelse i forhold til ledelsesberetningen. Til sidst gennemgås forsikringsselskabernes praksis på området, herunder om der ud fra denne praksis kan findes frem til ledelsesberetningens betydning i forsikringsselskabets risikovurdering. Her er det også interessant at se nærmere på, hvorfor det aldrig er set før, at et forsikringsselskab har påstået, at eventuelle urigtige oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning henhører under FAL 4-6 eller i øvrigt afvist dækning under henvisning til urigtige oplysninger i ledelsesberetningen. 15

16 Grunden til at der først ses på de urigtige oplysninger i ledelsesberetning iht. FAL 4-7 for siden at se nærmere på selve ledelsesberetningen mv. er, at forsikringsselskabet gør gældende, at de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen henhører under FAL 4-6. Strukturen er således baseret på strukturen i casen Struktur af den økonomiske analyse (Kap 3). Udgangspunktet for den økonomiske analyse er den økonomiske problemformulering: Hvorvidt er det økonomisk efficient, at forsikringsselskabet får lov til slet ikke at dække kravet? Indledningsvis redegøres der for formålet bag de danske regler om afgivelse af urigtige oplysninger ved aftalens afslutning, og hvordan dette formål stemmer overens med problemformuleringen, om hvorvidt det er økonomisk efficient, at forsikringsselskabet får lov til slet ikke at dække kravet. Dernæst foretages der en kort gennemgang af de relevante bestemmelser i forbindelse med urigtige risikooplysninger ved forsikringens tegning, da dette er de bestemmelser, der vil blive behandlet i den økonomiske analyse. Herefter ses der lidt nærmere på, hvordan urigtige risikooplysninger ved forsikringens tegning økonomisk set kan føre til asymmetrisk information, der kan ende med adverse selection, samt hvordan screening og signalering kan være med til at formindske dette problem. Siden analyseres de forskellige situationer i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. Først bliver de to mere klare tilfælde analyseret, dvs. hvor der enten er tale om god tro eller svig. I den forbindelse redegøres der endvidere for, hvad er en pooling ligevægt og hvad er en separating ligevægt. Der vil blive kommet nærmere ind på en adverse selection model, der beskæftiger sig med adverse selection på forsikringsmarkedet. Modellen er udviklet af Rothschild og Stiglitz tilbage i 1976, men udgangspunktet er de ændrede forudsætninger, der bliver brugt i en artikel af Dixit og 16

17 Picard, hvor forsikringstageren ikke ved, hvilken type han er. Sidsnævnte model ligger til grund for analysen. Der redegøres for, hvad der bør gælde, hvis de urigtige oplysninger er givet uagtsomt. Først redegøres for de tilfælde, hvor de urigtige oplysninger helt sikkert vil blive opdaget, dernæst ses der på den situation, hvor der er tale om et meget stort alpha. Endelig undersøges det, hvordan tingene forholder sig, hvis der er tale om et meget lille alpha. Efter analysen kommer en sammenfatning af de resultater, der er fundet frem til i analysen. Afslutningsvis er der en økonomisk delkonklusion samt til slut en samlet konklusion af de resultater, som afhandlingen af ført til. Det bemærkes, at det er meget sparsomt med litteratur, for så vidt angår alpha Juridisk Afgrænsning Når det kommer til den betydning, som ledelsesberetningen har for dækning i forbindelse med en ledelsesansvarsforsikring, er der tre forskellige situationer, hvor oplysningerne i ledelsesberetning i forsikringsregi kan have betydning. Den første er, hvilken betydning eventuelle fejl i ledelsesberetningen måtte have for de oplysninger der gives i forbindelse med tegning af forsikringen. Den anden situation er, hvilken betydning oplysningerne i en eventuel senere ledelsesberetning kan have ved eventuel fornyelse af forsikringen. Dette bliver normalt kaldt fareforøgelse i forsikringstiden, jf. FAL 45. Den tredje situation er den indvirkning og betydning oplysningerne i ledelsesberetningen måtte have på, at forsikringsbegivenheden indtræffer, dvs. om de urigtige oplysningerne i ledelsesretningen måtte have indflydelse på hvorvidt der kan statueres ansvar. Af disse tre situationer er det den første situation, der bliver behandlet og analyseret og der afgrænses således fra de øvrige to situationer i denne afhandling. Revisors rolle vil heller ikke blive analyseret. Der ses kun på hvorvidt revisors godkendelse af årsrapporten, herunder ledelsesberetningen, kan have påvirket ledelsens dømmekraft af de oplysninger de har givet til forsikringsselskabet. Ikke mindst skal der afgrænses fra for mange detaljer i selve casen, da afhandlingens fokus er på, hvorvidt urigtige oplysninger i en ledelsesberetning kan betegnes som 17

18 det, der normalt forstås ved urigtig oplysning ved forsikringens tegning. Med inspiration fra casen, er formålet således at finde frem til, hvordan de urigtige oplysninger i en ledelsesberetning står i forhold til urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, jf. FAL 4-7. Eksempler fra ledelsesberetningen i selve casen bliver draget ind i analysen, hvor det findes passende og nødvendigt for at fremme forståelsen Økonomisk Afgrænsning Den økonomiske analyse beskæftiger sig kun med de retsøkonomiske aspekter i forhold til bestemmelserne i forsikringsaftalelovens 4-7. Revisors rolle bliver heller ikke behandlet som led i den økonomiske analyse Juridisk metode Formålet med dette afsnit er beskrive hvordan den juridiske problemstilling vil blive bearbejdet og analyseret. Der vil blive redegjort for de retskilder, der vil blive brugt i den juridiske analyse. Først ses der på retskildelæren. Som det ligger i ordet, så er retskildelæren læren om retskilderne, dvs. hvilke retskilder eller hjemler der findes og det de indeholder. Derefter gås der til den retsdogmatiske analyse, som er den analyse hvorefter der med de eksisterende hjemler findes frem til gældende ret. Den juridiske problemformulering vil så blive bearbejdet ud fra den ovenfornævnte juridiske metode Retskildelæren I retskildelæren findes hjemlen til at finde frem til gældende ret. Et andet ord for retskildelæren er retsgrundlaget. De fire retskilder, der findes i dansk ret er: regulering, retspraksis, sædvane og forholdets natur. 6 I nærværende afhandling vil der til at besvare den juridiske problemformulering hovedsagligt anvendes bestemmelser i FAL, FIL, SEL og Regnskabsbekendtgørelsen. Der ses også på retspraksis på området. Derudover vil der ses på den praksis, der er nedskrevet om tegning af 6 Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008, s

19 ledelsesansvarsforsikring og den efterfølgende risikovurdering. Her undersøges, hvilke kutymer og sædvaner der findes i forsikringsverdenen. Forholdets natur er også relevant pga. manglende praksis på området. I forbindelse med retspraksis er det således, at jo højere en instans desto højere præjudikatværdi har dommen. Højesterets domme har således den højeste præjudikatværdi. Findes der domme med samme resultat jo højere præjudikat har domen og det kan også spille en rolle om dommen er afsagt med dissens. 7 Som tidligere nævnt, findes der ingen retspraksis vedrørende den konkrete problematik, men der findes dog relevant retspraksis, som kan bruges til at belyse enkelte momenter. Den traditionelle måde at definere en retssædvane er, at det er en handlemåde, der er blevet fulgt almindeligt, stadigt og længe ud fra en følelse af retlig forpligtelse. 8 Der skal altså være en måde, som stadig bliver fulgt og som anvendes hver gang, der er en lejlighed til det. Der skal også være en følelse af forpligtelse til at handle på denne bestemte måde. Sidst og ikke mindst skal parterne have kendskab til sædvanen. 9 Den fjerde retskilde er som nævnt forholdets natur. Forholdets natur er mere motiveret af friere overvejelser som udspringer af den juridiske kulturtradition. Forholdets natur bliver også betegnet som sagens natur, reale grunde, reelle eller reale hensyn, almindelige retsgrundsætninger og lignende. 10 Alle fire retskilder vil således blive brugt til at belyse og analysere problemformuleringen for at finde frem til gældende ret, der vil give en løsning på problematikken. 7 Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008s Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008 s Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008 s Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008 s

20 Retsdogmatisk analyse I den retsdogmatiske analyse vil der først og fremmest tages udgangspunkt i regulering. Som det passer, vil relevant retspraksis blive draget ind i analysen. Som før nævnt, så er der ingen konkret retspraksis, men retspraksis som tjener til at sammenligne forskellige situationer vil blive brugt. Til de to første scenarier vil regulering især blive brugt, men retspraksis vil også blive brugt. Til det tredje scenarie vil regulering, retssædvaner/kutymer og forholdets blive brugt. Retssædvaner og kutymer er interessante at inddrage i forbindelse med undersøgelsen af, om ledelsen burde have haft kendskab til det, som forsikringsselskabet lægger vægt i risikovurderingen. I den forbindelse må der ses nærmere på, i hvilken grad ledelsesberetningen ud fra en almindelig handlemåde indgår i risikovurderingen, og om ledelsen i Eik Bank Danmark i så fald burde kende til denne sædvane. Forholdets natur bliver brugt, hvis det er svært at finde hjemmel andre steder for et ønsket resultat. Domstolene bruger sjælden forholdets natur alene, som støtte for et resultat, men det er dog sket Økonomisk metode og teori I det følgende omtales de metoder og teorier, der anvendestil at behandle den økonomiske problemformulering. Som før nævnt vil der i den retsøkonomiske analyse blive set nærmere på forholdet mellem parterne med forsikringsselskabet på den ene side og ledelsen i Eik Bank Danmark på den anden side. Det vil blive analyseret, hvad der er økonomisk efficient, set fra et Pareto synspunkt. Formålet med denne analyse er at finde en retstilstand, der ikke har for store omkostninger i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. Ud fra retsøkonomiske teorier og modeller skal der findes den optimale risikoallokering i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringsaftalens afslutning. Den retsøkonomiske analyse vil tage sit udgangspunkt i en model om adverse selection på forsikringsmarkedet udviklet af Rothschild og Stiglitz, men under forsætning af, det som Dixit og Picard siger i deres artikel, hvor forsikringstageren ikke har en fuldstændig viden om, hvilken risiko 20

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring ADMINISTRATOR ANSVAR Jan Linde 18. November 2008 Willis i Danmark Danmark: Partnerejet virksomhed Willis Ltd. ejer 87 % 4 kontorer og 347 ansatte (07) DKK 378,5 mio. i omsætning (07) Internationalt: 16.000

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet. Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014

Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet. Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014 Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014 2 De næste 45 minutter Indledende bemærkninger omkring produktansvar, fareafværgelse

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS130102 Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar Rammeaftale : Rammeaftale for Pharmadanmarks medlemmer, der driver selvstændig klinisk konsulentvirksomhed.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere