Udviklingsaftale 2016 for Ældre og Handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsaftale 2016 for Ældre og Handicap"

Transkript

1 Udviklingsaftale 2016 for Ældre og Handicap 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede forandringer for 2016 virkeliggøres og koordineres i hele organisationen. Direktionen varetager den overordnede ledelse af organisationen og af aftaleholder. Direktionen delegerer ledelses-, styrings- og udviklingsopgaver i forhold til den daglige drift til aftaleholder. Aftaleholder har dermed fuld kompetence til at træffe faglige, økonomiske og administrative beslutninger inden for eget aftaleområde. Det er dermed aftaleholders ledelsesopgave at sikre, at indsatser og aktiviteter i det lille fællesskab (arbejdspladsen) og i det store fællesskab (Skanderborg Kommune) bidrager til virkeliggørelse af Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede forandringer for I forhold til varetagelse af den nævnte ledelsesopgave refererer aftaleholder ældre- og handicapchef Jan Møller Iversen til direktionen ved direktør Lars Kirkegaard. Direktionen har delegeret kompetence til at varetage ledelsestilsyn vedrørende økonomistyring til økonomichefen samt kompetence til at varetage ledelsestilsyn vedrørende sygefravær og udmøntning af overenskomster til HR/ løn- og personalechefen. Aftaleholders budget og budgetforudsætninger fremgår af den administrative budgethåndbog. Endvidere delegerer direktionen kompetence til at varetage en række af de overordnede og tværgående ledelsesopgaver til aftaleholder ældre- og handicapchef Jan Møller Iversen i forhold til kontraktholdere på ældre- og handicapområdet. Det gælder f.eks.: Lederudvikling og ledelsestilsyn, herunder medarbejderudviklingssamtale samt ansættelse og afskedigelse af kontraktholder, koordinering af drifts- og udviklingsopgaver, som går på tværs af flere kontraktholdere, igangsættelse af tværgående udviklingsopgaver, som går på tværs af flere kontraktholdere, facilitering af videndeling og inspiration til gavn for det store fællesskab, dialog med kontraktholder i forbindelse med udarbejdelse af kontraktmål, udkast til kontrakt med direktionen og opfølgning på kontraktmål. 2. Udviklingsaftalens mål for 2016 Direktionen har i sit idé og arbejdsgrundlag (DIA) udpeget de indsatsområder, som aftale- og kontraktholdere skal omsætte til udviklingsmål i de relevante faglige fællesskaber. Aftalemål ud over disse afspejler højt prioriterede udviklingsområder hos aftaleholder selv og/eller det samlede koncernledelse. Set som en helhed beskriver målene aftaleholders samlede udviklingsindsats for

2 3. Aktiviteter Det er aftaleholder, der tilrettelægger de aktiviteter, der skal sikre, at udviklingsmålene realiseres. Aktiviteterne tilrettelægges og igangsættes løbende, men i det omfang aktiviteterne tilrettelægges i sammenhæng med målformuleringen, kan disse med fordel synliggøres i aftalen. 4. Opfølgning Opfølgning på aftalemål, der omsætter politisk besluttede forandringer, sker via den politikkontrol, som udvalgene varetager på vegne af Byrådet. Opfølgningen på de politisk besluttede forandringer afrapporteres til Byrådet i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Opfølgning på øvrige aftalemål sker løbende og varetages af den relevante direktør. Herudover indgår en dialog om det samlede resultat af indsatsen i forhold til aftalemålene i MUS 2017 med direktionen. I det omfang opfølgningen tilrettelægges i sammenhæng med målformuleringen, kan denne med fordel synliggøres i aftalen. Aftalen er gældende for Aftaleholders mål A. Understøttelse af det nye ledelsesgrundlag Udvikling af kernefagligheden hos medarbejderne i overensstemmelse med Kommunen 3.0-tænkningen Med henblik på at forfølge Direktionens bestilling har Chefgruppen på ældre og handicapområdet opstillet et fælles procesmål At kommunen 3.0 tænkes ind i den daglige opgaveløsning og værdigrundlaget, og at kernefagligheden videreudvikles herfra. Fælles delmål i 2016 At der på forskellige niveauer og i forskellige fora udvikles kompetencer til at tænke kommunen 3.0 og til at videreudvikle kernefagligheden. Denne proces starter i chefgruppen på ældre og handicapområdet og udfoldes efterfølgende lokalt hos aftale og kontraktholder i ledergruppe, i LMU og med medarbejdere generelt. Lokalt delmål i 2016 At der i Fagsekretariatet arbejdes aktivt med implementering af Fagsekretariatets Samarbejdsaftale 2015 (Mercuriprojektet). Chefgruppen på ældre og handicaprådet opstarter den fælles drøftelse af kerneopgaven og kernefagligheden under inddragelse af direktøren på området. Drøftelser og refleksioner omkring kernefagligheden og kerneopgaven i relevante fora og med relevante parter i løbet af Lokal aktivitet i fagsekretariatet: Det sikres, at indsatser mv. i Fagsekretariatets plan for kompetenceudvikling understøtter implementeringen af Samarbejdsaftale Drøftelser i ledergruppe, i LMU og på teammøder om status for implementering af Samarbejdsaftale Fagchefen drøfter løbende emnet med Senior- og Handicapråd med henblik på at inddrage borgerperspektivet. I ovenstående drøftelser og dialoger inddrages metoder, aftaler mv. fra Styrket Borgerkontakt og Samarbejdsaftale I efteråret 2016 Chefgruppen på ældre og handicapområdet og lokalt i chefgruppen i Fagsekretariatet gør status på aktiviteterne er de gennemført, og hvad har udkommet været?

3 Tilrettelæggelse af den videre proces herunder på justering/revidering af målet for B. Understøttelse af det nye ledelsesgrundlag Medarbejder Udviklings Samtale til alle. Med henblik på at forfølge Direktionens bestilling har Fagsekretariatet opstillet et resultatmål - Alle medarbejdere og ledere i Fagsekretariatet Ældre og Handicap deltager i en årlig udviklingssamtale (LUS, TUS, MUS). Dette foregår ud fra det koncept for udviklingssamtaler, som er afprøvet og implementeret i forbindelse med organisationsudviklingsprojektet i Fagsekretariatet i Det er aftalt, at medarbejderudviklingssamtalerne finder sted i sidste kvartal af året. De ledere som skal gennemføre udviklingssamtaler sørger for at tiden til samtalerne afsættes og at samtalerne prioriteres. Ultimo/primo 2017 gøres status i LMU regi med henblik på at afklare, om alle har deltaget i en udviklingssamtale I efteråret tager Fagsekretariatets ledergruppe stilling til, om der skal opstilles et mål for C. Fælleden Etablering af den samskabende kultur på Fælleden. Der skal sættes udviklingsmål for en aktiv skabelse af en samskabende kultur. Med henblik på at forfølge Direktionens bestilling har Fagsekretariatet Ældre og Handicap opstillet et procesmål: Fagsekretariatet arbejder aktivt med at skabe den samskabende kultur dels via interne processer og dels via samspillet med de øvrige kommunale fagområder, borgere og organisationer. I dette arbejde tages udgangspunkt i de fire kulturforstærkere hav tillid, skab relationer, del resurser og tænk nyt. Den samskabende kultur drøftes løbende gennem året med personalet blandt med henblik på at definere det konkrete indhold, og hvad det betyder for den enkelte. Med henblik på indhentning af ideer og input dagsordenssættes emnet på Fagsekretariatets ledermøder, teammøder og i LMU. Fagsekretariatet bakker op om aktiviteter, som kommer fra trivselsgruppen. Fagsekretariatets ledere og medarbejdere vil tænke metoder og målsætninger fra Styrket Borgerkontakt og Fagsekretariatets Samarbejdsaftale ind i samarbejdet med de andre kommunale fagområder, borgere og organisationer. I efteråret 2016 Fagsekretariatets ledergruppe gør status på aktiviteterne hvilke konkrete aktiviteter er gennemført, og hvad har udkommet været? Fagsekretariatets ledergrupper tager stilling til, om målet skal fastholdes i 2017 og eventuelt justeres/revideres. D. Fælleden Virkeliggørelse af det effektiviseringspotentiale, som er forudsat i forbindelse med samlingen af de administrative funktioner på Fælleden. Effektiviseringen er forudsat udmøntet med 6 mio. i 2017, 9 mio. i 2018 og 12 mio. i 2019 (heraf er de 6 mio. hvert år besparelser på bygningsdrift). Der skal i 2016 sættes udviklingsmål for arbejdet med at udmønte den forudsatte effektivisering.

4 Med henblik på at forfølge Direktionens bestilling har Fagsekretariatet Ældre og Handicap opstillet et resultatmål: At der i samarbejde med Økonomichefen og Personalechefen fastlægges en proces og mål for arbejdet med den forudsatte effektivisering. Fagsekretariatets chefgruppe drøfter proces og mål med Økonomichefen og Personalechefen. Emnet dagsordenssættes i LMU med henblik på drøftelse af proces og mål. Medio midtvejsstatus i Fagsekretariatets chefgruppe med henblik på eventuel justering af processen. Efteråret 2016 endelig status i Fagsekretariatets chefgruppe - er der opstillet proces og mål? Endvidere tages stilling til, om proces og mål skal indgå i aftalen for E. Nedbringelse af sygefravær Dialog og videndeling. Fremadrettet lægges der fra HR afdelingen vægt på en dialogbaseret opfølgning på sygefraværshåndtering med kontraktholderne/aftaleholderne. Med henblik på at forfølge Direktionens bestilling har Fagsekretariatet Ældre og Handicap opstillet et resultatmål: Alle ledere og medarbejdere i Fagsekretariatet arbejder aktivt med nedbringelse af sygefraværet med henblik på en fraværsprocent på højest 3,75 % ultimo 2016 som en gennemsnitsbetragtning. Igennem aktiv anvendelse af TARGIT, brug af konsulentydelse fra HR ved behov og dialoger i LMU regi og fagsekretariatets ledergruppe bringes fælles redskaber i spil. Fagsekretariatets sygefraværsstatistik sættes på dagsordenen på alle LMU-møder med henblik på orientering samt drøftelse af veje til yderligere reduktion af sygefraværet. Sygefravær drøftes i Fagsekretariatets ledergruppe en gang i kvartalet. Ved eventuelle ændringer drøftes nye tiltag i ledergruppen og i LMU. I efteråret tager Fagsekretariatets Chefgruppe stilling til eventuel videreførelse af målet i aftalen for Ultimo 2016 gør Fagsekretariatets Chefgruppe status på, om målsætningen omkring en fraværsprocent på højest 3,75 % som en gennemsnitsbetragtning er indfriet. F. Effektivisering i fællesskab Strategisk fokus på effektivisering. Som det væsentligste element i udbygningen af effektiviseringskulturen i Skanderborg Kommune ønsker direktionen at løfte effektiviseringsindsatsen, således at den bliver en central del af de enkelte driftsenheders strategiske fokus. Forventninger til fag- og stabschefer: Som led i at løfte effektiviseringsindsatserne forventes det, at alle fag- og stabschefer tager initiativ til, at effektivisering kommer på dagsordenen i relevante lederfora såvel i strategisk perspektiv, som i forhold til løbende opfølgning. I det strategiske arbejde bør indgå en vurdering af potentialet i forhold til forskellige effektiviseringspakker, således at effektiviseringsindsatser koordineres og får et målrettet fokus. Med henblik på at forfølge Direktionens bestilling har Fagsekretariatet Ældre og Handicap opstillet et procesmål: At der på hele ældre og handicapområdet arbejdes struktureret og målrettet med effektiviseringsindsatsen, som en central del af det strategiske fokus med henblik på at skabe en kultur for løbende effektivisering. Fagsekretariatet medvirker ved deltagelse i effektiviseringsstyregruppen til definering af form og indhold i forhold til tilbagemeldinger til relevante interessenter. Fagsekretariatet følger op på, om alle kontraktholdere senest 1. kvartal har en lokal plan for gennemførslen af effektiviseringer i 2016 Fagsekretariatet følger op på, om der er en vurdering af potentialet i forhold til de enkelte effektiviseringspakker.

5 Med henblik på løbende opfølgning dagsordenssætter Fagsekretariatet effektiviseringen i de forskellige tværgående lederfora på ældre og handicapområdet en gang i kvartalet. Effektivisering dagsordenssættes på Fagsekretariatets personalemøder. Effektivisering dagsordenssættes på OMU en gang pr. halvår. Effektiviseringen dagsordenssættes i ældre og handicapchefens lederudviklingssamtaler med de enkelte kontraktholdere. Udviklingen følges løbende og i efteråret 2016 gør Fagsekretariatet status er aktiviteterne gennemført og hvad har udkommet været? Endvidere tages stilling til om målet skal fastholdes i 2017 og eventuelt justeres/revideres. G. Implementering af sundhedspolitikken Byrådets arbejde med sundhed, jf. Udviklingsstrategien og Sundhedsplan Med henblik på at forfølge Direktionens bestilling har Fagsekretariatet Ældre og Handicap opstillet et procesmål: Der arbejdes vedvarende med sundhedsindsatsen på ældre og handicapområdet. Dette sker med et kontinuerligt fokus på forebyggelse og via igangsætning af konkrete sundhedsinitiativer. Udgangspunktet for dette er gældende sundhedspolitik og sundhedsplan. Fagsekretariatet bidrager via deltagelse i Sundhedsstyregruppen og de hertil knyttede aktiviteter til opstilling og fastlæggelse af målene i Sundhedsplan Der tages stilling til, hvordan sundhedspolitikken og sundhedsplanen kan udmøntes sammen med relevante samarbejdspartnere, på tværs af de kommunale fagområder, på tværs af ældre og handicapområdet og lokalt hos aftaleholder hvilke tiltag er i gang og skal fortsætte, og hvilke nye tiltag skal sættes i gang. Fagsekretariatet understøtter de konkrete projekter og tilknyttede aktiviteter via planlægning og facilitering. Fagsekretariatet sikrer, at der følges op og meldes tilbage til de relevante interessenter i det administrative og politiske system. Løbende opfølgning på igangsatte tiltag i styregrupper, på ledermøder på ældre og handicapområdet og fast i forbindelse med de 2 årlige opfølgninger på Sundhedsplanen. I efteråret 2016 gør Fagsekretariatet status er aktiviteterne gennemført og hvad har udkommet været? Endvidere tages stilling til om målet skal fastholdes i 2017 og eventuelt justeres/revideres. H. Modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Med henblik på forfølgelse af Direktionens bestilling har Fagsekretariatet opstillet et aktivitetsmål: Fagsekretariatet Ældre og Handicap vil samarbejde aktivt med øvrige fagsekretariater/stabe om den gode modtagelse og integration af flygtninge. Samarbejde omkring boligtilbud til flygtninge Skabe kontakt til frivillige som specielt har deres virke på ældre- og handicapområdet. Opfølgning og status via Integrationsstyregruppen herunder opfølgningen på integrationsplanen. I efteråret 2016 gør Fagsekretariatet status er aktiviteterne gennemført og hvad har udkommet været? Endvidere tages stilling til, om målene skal fastholdes i 2017 og eventuelt justeres/revideres. I. Implementering af Socialpolitikken Implementering af strategisporene: Ældreområdet, handicapområdet og socialpsykiatrien. Efter vedtagelse af strategisporene: Ældreområdet, Handicapområdet og Socialpsykiatrien - skal der administrativt arbejdes med en implementering af disse. Implementeringen skal tage afsæt i strategisporenes fokusområder.

6 Med henblik på implementering af Socialpolitikken har Fagsekretariatet i 2016 opstillet følgende aktivitetsmål: 1. At ældre og handicapområdets strategi for rehabilitering implementeres og udmøntes på ældre, handicap og socialpsykiatriområdet. 2. At Skanderborg Kommunes Plejeboligplan udfoldes og konkretiseres med henblik på at omsætte planen til en overordnet strategi og koncept for fremtidens plejeboliger i Skanderborg Kommune. Dette vil fordre inddragelse af blandt andet beboere, pårørende, medarbejdere og de kommunale råd. 3. Udarbejde strategi for kapaciteten på Handicap og Socialpsykiatriområdet og plan for udmøntningen af denne. 4. At fokusområderne konkretiseres og udmøntes i handleplaner, indsatser og aktiviteter. Ad 1. I forhold til ældre og handicapområdets strategi for rehabilitering vil fagsekretariatet i samarbejde med kontraktholderne på ældre og handicapområdet igennem styregruppen for rehabilitering: Arbejde med udvikling af dialogbaseret visitation Arbejde med indførsel og afprøvning af velfærdsteknologi Sætte fokus på evaluering og effektmåling. Sætte fokus på og arbejde med udvikling af dokumentation. Ad 2. I forhold til plejeboligplanen vil fagsekretariatet: Sikre proces og fremdrift via planlægning, facilitering og løbende opfølgning. Medvirke til internt og eksternt kendskab til plejeboligplanen via løbende kommunikation. Ad 3. I forhold til strategi for kapaciteten på Handicap og Socialpsykiatrien og plan for denne vil Fagsekretariatet Æ&H i samarbejde med fagsekretariatet B&S: Følge udviklingen og behovet for boliger på handicapområdet internt i Skanderborg kommune og blandt øvrige kommuner. Lave tiltag der gør det muligt at tilpasse kapaciteten til udviklingen på området. Ad 4. I forhold til konkretisering og udmøntning af fokusområderne i handleplaner, indsatser og aktiviteter vil Fagsekretariatet: Etablere organisering herunder en eller flere styregrupper som kan sikre planlægning, koordinering, fremdrift og opfølgning. At fokusområderne konkretiseres, og at allerede eksisterende planer, projekter, indsatser mv. tænkes ind i denne konkretisering. Løbende opfølgning på igangsatte tiltag i styregrupper, i ledergrupperne på ældre og handicapområdet og i de relevante lokale fora. I efteråret 2016 gør Fagsekretariatet status er aktiviteterne gennemført og hvad har udkommet været? Endvidere tages stilling til om målene skal fastholdes i 2017 og eventuelt justeres/revideres. J. Konsolidering af den daglige drift i Fagsekretariatet Ældre og Handicap Målet er et flerårigt mål formuleret lokalt i Fagsekretariatet. Det er videreført og justeret i forhold til indsatsen i Fagsekretariatet Ældre og Handicap har gennem de seneste år oplevet markante forandringer. Der er foretaget både organisatoriske og styringsmæssige ændringer, der har været forandringer i ledelsen og derudover er der i 2014 og 2015 udarbejdet retningsgivende udviklingskontrakter med ambitiøse målsætninger samt en række tydelige politikker for området. Forandringerne har stillet store krav til, at Fagsekretariatets ledere og medarbejdere bliver endnu dygtigere til at løse kerneopgaven, som er, at vi i samarbejde med borgerne og deres netværk skaber de bedst mulige rammer for, at den enkelte borger kan klare sig længst muligt i eget liv. De mange krav nødvendiggør, at ressourceforbruget optimeres, at de mulige synergier udnyttes og at der i opgaveløsningen samarbejdes stadig mere på tværs af fagområder og funktioner. For at opnå de ønskede resultater er der skabt en tværfaglig organisering, der skaber rammerne for, at borgeren kan sættes i centrum, og som understøtter en høj og ensartet kvalitet i den service, som borgerne tilbydes. For at understøtte arbejdet i de nye rammer igangsattes i foråret 2014 en udviklingsproces, som havde følgende formål: At udvikle kulturen i Fagsekretariatet med udgangspunkt i Skanderborg Kommunes værdier.

7 At borgere, brugere og pårørende i praksis oplever at blive møde på den måde, som politikker og kvalitetsstandarder på området foreskriver. At samarbejdsparterne oplever, at Fagsekretariatet understøtter og udfordrer dem i at levere de resultater og den service, som de forventes at levere. Udviklingsprocessen er mundet ud i et samarbejdsgrundlag, som tydeliggør retningen for arbejdet i Fagsekretariatet det beskriver de gensidige forventninger og sætter et tydeligt ambitionsniveau for, hvordan vi ønsker at arbejde og samarbejde i Fagsekretariatet samt med borgere, borgernes netværk og samarbejdspartnere. Med udgangspunkt i dette er der i 2016 opstillet følgende mål: At arbejde aktivt for en stabil og sikker daglig drift med henblik på at blive dygtigere til at løse kerneopgaven til gavn for borgere i samspil med borgernes netværk og med samarbejdspartnere dette sker med udgangspunkt i Fagsekretariatets Samarbejdsaftale. I 2016 vil der efter aftale i LMU blive arbejdet aktivt med: Tydelig ansvars-/rollefordeling Lærings- og evalueringskultur vi lærer af vores successer og fejl Begrænsning og prioritering af mål og opgaver I forhold til stabil og sikker daglig drift vil der være følgende aktiviteter - Løbende arbejde med at skabe klare rammer for opgaveløsningen. Ledelsen arbejder med at skabe overblik, sortere og prioritere Fagsekretariatets indsatser samt ved at sikre udarbejdelse af procedurebeskrivelser, vejledninger, standarder mv. Medarbejderne er med til at skabe rammer og retning for samarbejdet i de konkrete sager, understøtter en lærings- og evalueringskultur, inddrager kolleger og leder i forhold til prioritering af opgaver også når det er svært. Alle i Fagsekretariatet fra fagchef til medarbejdere arbejder aktivt på at sikre en tydelig ansvars- og rollefordeling. Dette sker ved klare udmeldinger fra ledelsen og ved at alle sætter ord på forventninger til både kolleger og nærmeste leder også når der er brug for hjælp. Udarbejdelse af en plan for kompetenceudviklingen i Fagsekretariatet. Implementering af flere IT systemer herunder udvikling af sags og arbejdsgange i forhold til dokumentation. Implementering af ny telefonbetjening med deltagelse af næsten alle i Fagsekretariatet. Arbejdet med rammerne for opgaveløsningen samt ansvars- og rollefordelingen evalueres i LMU og i Fagsekretariatets ledergruppe i efteråret Her vil der blandet andet blive taget udgangspunkt i tilbagemeldinger fra MUS, TUS, LUS og drøftelser i de respektive teams omkring de opstillede mål o Er der tydelighed omkring ansvars og rollefordeling. o Er der tydelig omkring, mål og rammer og arbejdsgange og procedurer? o Oplever ledere og medarbejdere, at der er implementeret en lærings- og evalueringskultur, hvor vi lærer af vores successer og fejl. I forhold til telefonbetjening er der udarbejdet servicebeskrivelse, der danner grundlag for løbende opfølgning via statistik og måltal. I efteråret 2016 tages der stilling til drift på fælleden. 6. Underskrifter Skanderborg, den 14. december Pva. direktionen Lars Kirkegaard Direktør Jan Møller Iversen Ældre- og handicapchef

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Sølund

Udviklingskontrakt 2016 for Sølund Udviklingskontrakt 2016 for Sølund 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter

Udviklingskontrakt 2016 for Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter Udviklingskontrakt 2016 for Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Socialpsykiatrien

Udviklingskontrakt 2016 for Socialpsykiatrien Udviklingskontrakt 2016 for Socialpsykiatrien 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Processen

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Bostederne Skanderborg

Udviklingskontrakt 2016 for Bostederne Skanderborg Udviklingskontrakt 2016 for Bostederne Skanderborg 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Plejedistrikt Galten

Udviklingskontrakt 2016 for Plejedistrikt Galten Udviklingskontrakt 2016 for Plejedistrikt Galten 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørningskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Hørningskolen Udviklingskontrakt 2016 for Hørningskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Niels Ebbesen Skolen

Udviklingskontrakt 2016 for Niels Ebbesen Skolen Udviklingskontrakt 2016 for Niels Ebbesen Skolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Låsby Skole

Udviklingskontrakt 2016 for Låsby Skole Udviklingskontrakt 2016 for Låsby Skole 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Teknik og Miljø

Udviklingsaftale 2016 for Teknik og Miljø Udviklingsaftale 2016 for Teknik og Miljø 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbo

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbo Udviklingskontrakt 2016 for Skovbo 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Knudsøskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Knudsøskolen Udviklingskontrakt 2016 for Knudsøskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap 1. processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Ultimo

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Landsbyordningen Ejer Bavnehøjs udviklingskontrakt 2013

Landsbyordningen Ejer Bavnehøjs udviklingskontrakt 2013 Landsbyordningen Ejer Bavnehøjs udviklingskontrakt 2013 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2015

Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2015 Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

DIA Direktionens idé- og arbejdsgrundlag

DIA Direktionens idé- og arbejdsgrundlag DIA 2017 Direktionens idé- og arbejdsgrundlag Indledning Direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) understøtter Byrådets politikker og politisk besluttede forandringer og udgives én gang årligt. DIA udstikker

Læs mere

Tidligt udkast til DIA 2017

Tidligt udkast til DIA 2017 Tidligt udkast til DIA 2017 Indledning I direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) kan du læse, hvor direktionen ønsker, at der skal gøres en særlig udviklingsmæssig indsats i Skanderborg Kommunes organisation

Læs mere

Samarbejdsaftale 2015 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune

Samarbejdsaftale 2015 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Samarbejdsaftale 2015 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Mercuri_Urval_r5.indd 1 25/06/15 08.25 Mercuri_Urval_r5.indd 2 25/06/15 08.25 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD // 4 MÅL OG RETNING

Læs mere

DIA (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind

DIA (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind DIA 2017 (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind Indledning Direktionens ide-og arbejdsgrundlag (DIA) understøtter Byrådets politikker og politisk besluttede

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Herskindskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Herskindskolen Udviklingskontrakt 2016 for Herskindskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Højboskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Højboskolen Udviklingskontrakt 2016 for Højboskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for fra kontraktstyring til udviklingsledelse

Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for fra kontraktstyring til udviklingsledelse Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for 2018 - fra kontraktstyring til udviklingsledelse Indledning Hvert år i uge 43 giver Direktionen bolden op til den proces, hvor den enkelte aftaleholder

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Gyvelhøjskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Gyvelhøjskolen Udviklingskontrakt 2016 for Gyvelhøjskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Oversigt over aftale for Børn og Unge

Oversigt over aftale for Børn og Unge Oversigt over aftale for Børn og Unge 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Børn og Unge har i forhold til kontrakt- og aftaleprocessen for 2016 haft et klart fokus på sammen med

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Tandplejen

Udviklingskontrakt 2016 for Tandplejen Udviklingskontrakt 2016 for Tandplejen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Årsplan 2017 for Socialudvalget

Årsplan 2017 for Socialudvalget Årsplan 2017 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Udviklingskontrakt 2017 for Madservice, Vores Køkken

Udviklingskontrakt 2017 for Madservice, Vores Køkken Udviklingskontrakt 2017 for Madservice, Vores Køkken I udviklingskontrakten fremgår det, hvilke udviklingsmål vi skal arbejde med i årets løb. Udviklingsmålene viser både, hvordan vi bidrager til realiseringen

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2014

Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2014 Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Ungdomsskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Ungdomsskolen Udviklingskontrakt 2016 for Ungdomsskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Indledning. Skanderborg, uge 43, 2015 Lisbeth Binderup Lars Kirkegaard Lars Clement

Indledning. Skanderborg, uge 43, 2015 Lisbeth Binderup Lars Kirkegaard Lars Clement SKANDERBORG KOMMUNE DIREKTIONENS IDÉ- OG ARBEJDSGRUNDLAG, OKTOBER 2015 Indledning I direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) kan du læse, hvad der kommer til at fylde i udviklingsindsatsen i Skanderborg

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf:

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf: Ledelsesgrundlag At vi i Skanderborg Kommune er ambitiøse i forhold til ledelse afspejles i at Klog ledelse er et af fire strategispor i Personalepolitikken. Her slås fast, at vi ser ledelse som lederens

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder Skanderborg Kommunes Ledelsesgrundlag Fag- og stabschef Kontraktholder Direktør Medarbejder Leder af medarbejder Leder af leder Forord s. 2 Direktør s. 3 Fag- og stabschef s. 6 Afltaleholder s. 10 Leder

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Årsplan 2015 for Socialudvalget

Årsplan 2015 for Socialudvalget Årsplan 2015 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Kan du løfte stillingen som Ældre- og handicapchef i Skanderborg Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013 for børneinstitution Skt. Klemens-Dalum

Udviklingskontrakt 2013 for børneinstitution Skt. Klemens-Dalum Udviklingskontrakt 2013 for børneinstitution Skt. Klemens-Dalum 1. Kontraktens baggrund og fokus Kontrakten gælder for 2013, men kan indeholde beskrivelse af udviklingen i et længere tidsperspektiv. Baggrund

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

Årsplan 2016 for Socialudvalget

Årsplan 2016 for Socialudvalget Årsplan 2016 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Indledning. Skanderborg, uge 43, 2015 Lisbeth Binderup Lars Kirkegaard Lars Clement.

Indledning. Skanderborg, uge 43, 2015 Lisbeth Binderup Lars Kirkegaard Lars Clement. SKANDERBORG KOMMUNE DIREKTIONENS IDÉ- OG ARBEJDSGRUNDLAG, OKTOBER 2015 Indledning I direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) kan du læse, hvad der kommer til at fylde i udviklingsindsatsen i Skanderborg

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Dette oplæg vedrørende den nye fælles økonomifunktion er udarbejdet på baggrund af oplæg fra ekspertgruppen, senere oplæg fra økonomichefen og efterfølgende drøftelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere