Royal Unibrew A/S. Strategisk analyse og værdiansættelse. Efteråret 2009 Hovedopgave ved HD(R) af Jesper Bo Pedersen. Vejleder: Ole Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Royal Unibrew A/S. Strategisk analyse og værdiansættelse. Efteråret 2009 Hovedopgave ved HD(R) af Jesper Bo Pedersen. Vejleder: Ole Sørensen"

Transkript

1 Royal Unibrew A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Efteråret 2009 Hovedopgave ved HD(R) af Jesper Bo Pedersen Vejleder: Ole Sørensen satsenheder = 77,7 sider 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Problemformulering: 6 Begreber: 7 Model og metodevalg: 8 Målgruppe: 10 Formål: 10 Afgrænsning: 11 Kildekritik: 12 Virksomhedsbeskrivelse: 13 Historien 13 Koncernen 14 Albani Bryggerierne A/S 14 Ceres Bryggerierne A/S 14 Faxe Bryggerierne A/S 15 Mission og vision 15 Markederne 16 Kunderne 16 Aktiekursen 18 Strategisk Analyse 19 PEST 19 Politik og lovgivning: 20 Økonomi og demografi: 22 Sociale og kulturelle forhold: 23 Teknologi og miljø: 24 Markederne 25 PLC Kurven 25 Boston modellen 26 Boston modellen og PLC set fra Royal Unibrew synsvinkel: 27 Generisk Strategi 30 Royal Unibrews generiske strategi markedets placering 31 Porters Five Forces 32 Truslen fra nye konkurrenter / udbydere 33 Kundernes forhandlingsstyrke 36 Leverandørernes forhandlingsstyrke 37 Konkurrence fra substituerende produkter 39 2

3 Intern konkurrence 40 Værdikæden 41 Royal Unibrews værdikæde 42 Primære aktiviteter 43 Sekundære aktiviteter 45 Vækststrategier 49 Royal Unibrews vækststrategi 49 SWOT 50 S Stærke sider: 51 W Svage sider: 52 O Muligheder: 52 T Trusler: 53 Delkonklusion: 53 Regnskabsanalyse: 55 Forskellene på IFRS og årsregnskabsloven 55 Reformulering af officielle årsrapporter fra Royal Unibrew 56 Egenkapitalopgørelsen 56 Balancen 56 Resultatopgørelsen 57 Pengestrømsopgørelsen 59 Analyse af rentabilitet og finansiel risiko 59 ROE: 60 Soliditetsgrad 61 Den finansielle og driftsmæssige gearing: 61 ROOA 62 ROIC: 62 Analyse af pengestrømsanalysen: 65 Risikoanalyse: 65 Sammenfatning: 68 Delkonklusion 68 Budgettering: 69 Reformulering af reformulerede resultatopgørelser mv. 70 Budgetforudsætninger 70 Omsætning 71 Produktionsomkostninger 72 Vareforbrug 72 Personaleomkostninger 72 Administrationsomkostninger 72 Afskrivninger og nyinvesteringer 73 3

4 OG: 73 Skatten 73 Andet overskud 74 Kendte ekstraordinære poster 74 Finansielle resultatposter 74 Minoritetsinteresser 75 NDA og NFF 75 Totalindkomsten og egenkapitalen 76 Værdiansættelse: 77 Dividendemodellen 78 Residualindkomstmodellen 78 FCFE og FCFF modellen (Cash-flow modellen) 79 DCF-modellen - regnemetoden 80 Wacc 80 Beregning af Wacc 82 Beregning af værdiansættelsen 83 Følsomhedsanalyse: 83 Konklusion: 84 Kildefortegnelse: 87 Bilag 1 - Egenkapitalsopgørelser 90 Bilag 2 - Reformuleret balance 91 Bilag 3 - Reformuleret resultatopgørelse 93 Bilag 4 - Nøgletal 95 Bilag 5 - Sammenligningstal 97 Bilag 6 - Reformulerede pengestrømsopgørelser 98 Bilag 7 - Reformuleret resultatopgørelse til brug for budgettet 99 Bilag 8 - Budgettet 100 Bilag 9 - AOH nøgletal 103 Bilag 10 - Omsætning Bilag 11 - Wacc 105 Bilag 12 - DCF 106 4

5 Indledning Min hovedopgave vil indeholde en strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S (omtales i resten af opgaven som Royal Unibrew). Jeg mener, at netop denne virksomhed er interessant, da virksomhedens primære indtægtskilde kan henføres til produktion af øl, såvel almindelige øl som alkoholfrie øl og læskedrikke, hvilket har præget den danske kultur, industri og eksport i flere generationer. Royal Unibrew er en virksomhed, som har eksisteret i mere end 100 år (selskabet Royal Unibrew er dog kun 20 år gammelt, men selskabets produkter / mærker kan føres mere end 100 år tilbage), hvis produktportefølje er kendt af de fleste danskere. Jeg forventer ikke mindst under den nuværende finanskrise, at selskaber med ovenstående kombination af historie og produktportefølje vil være interessante for private investorer, idet investorerne relativ nemt kan forholde sig til disses eksistensgrundlag, hvorfor en værdiansættelse af en virksomhed som Royal Unibrew netop nu er yderst relevant. Kendte virksomheder med mange års erfaring i deres respektive markeder må af mange nye investorer i aktiemarkedet være mere interessante, end dem de aldrig har hørt om (jeg tænker her på defensive aktier) 1. Endvidere har netop Royal Unibrew aktien oplevet en yderst turbulent kursudvikling under krisen. Investeringslysten, som jeg forventer til stede i den danske befolkning, kan henføres til de fleste danskeres øgede rådighedsbeløb og finanskrisen, som har sendt mange aktier på rutsjetur, hvilket forstærker interessen for aktieinvesteringer. Den øgede pengemængde hos en stor del af danskerne kan henføres til bl.a. generelle lønstigninger, reduceret almindeligt forbrug, skattereform (skattelettelser), faldende renter og frigivelse af SP-opsparingen. Det er dog ikke udelukkende private investorer, som har behov for disse værdiansættelser, også såvel mindre som store professionelle investorer efterspørger i stigende grad analyser, der kan indikere, hvorvidt der er penge at tjene, da man ikke længere, i samme grad som før finanskrisen, bare mere eller mindre passivt kan investere i en virksomhed, med forventning om, at generelt stigende konjunkturer løfter samtlige aktier over en bred kam. Det ovenfor anførte behov fra investorerne (såvel de private som de mere professionelle aktører) forstærkes af, at alle i dag har adgang til et stadig stigende omfang af informationer, hvorfor vi i langt højere grad end tidligere, må forholde os kritisk til modtagne informationer. Mængden af informationer bevirker, at man ikke bare må forholde sig kritisk hertil, men også må foretage dybdegående analyser for at kunne vurdere den reelle kursværdi og forventet udvikling. 1 Kilde: Egen vurdering efter medieomtale. 5

6 Opgaven vil på baggrund af foregående kommentering behandle forhold, som strategisk positionering ift. omverdenen herunder interne strategiske fordele. Regnskabs- og følsomhedsanalyser skal vurdere, om virksomheden tjener penge, hvordan virksomhedens risikoprofil er sammensat og dennes likviditetssituation. Netop likviditetssituationen har på det seneste påvirket virksomhederne mere end tidligere - denne analyse skal give investorer en vurdering af, om virksomheden har levet op til sine egne risikoprofiler mv. herunder også selskabets risikovillighed. Problemformulering: På baggrund af indledningen ønsker jeg at belyse følgende overordnede problemformulering: "Hvad er Royal Unibrew aktiens fundamentale værdi pr. 30. oktober 2009?" Analysen vil omfatte en vurdering af den strategiske positionering, udviklingen i økonomien (fem seneste offentliggjorte årsrapporter), udviklingen i cash-flowet (fokus på 2008) og de analytiske regnskabsnøgletal, der er forbundet med en vurdering af den økonomiske situation / udvikling. Endvidere vil der løbende blive foretaget en kort vurdering af risikoprofilen - dette ses i sammenhæng med øvrige analyser. Ovenstående overordnede problemstilling ønskes vurderet ud fra nedenstående delproblemstillinger, som er inddelt ud fra deres respektive afsnit: Virksomhedsbeskrivelse: Der ønskes en kort beskrivelse af virksomhedens historie Der ønskes en beskrivelse af koncernsammensætningen Der ønskes en beskrivelse af virksomhedens produkter, kunder og markeder (overordnet koncernbeskrivelse) Strategisk analyse: Den strategiske analyse er bygget op om et top-down princip, hvor man ser virksomheden udefra (omverdenen), hvorefter man analyser sig "ind" i virksomheden (interne forhold). Hvilke forhold i omverdenen kan påvirke værdiansættelsen i Royal Unibrew? Hvordan er Royal Unibrew strategisk placeret på øl- og sodavandsmarkedet? - er de markedsleder eller markedsfølger? Hvilke interne forhold i Royal Unibrew kan påvirke værdiansættelsen af Royal Unibrew? 6

7 De strategiske spørgsmål analyseres særskilt og sammenfattes i en SWOT analyse. Regnskabsanalyse: Regnskabsanalysen vil omfatte de fem seneste offentliggjorte årsrapporter ( ) for koncernen Royal Unibrew. Analysen vil kun i meget begrænset omfang berøre særskilte analyser af datterselskaberne. Analysen vil endvidere blive sammenholdt med andre nationale bryggerivirksomheder Carlsberg er omfattet af analysen, hvorfor også internationale virksomheder indgår i sammenligningen. I forbindelse med sammenligning af konkurrenternes regnskabs- og nøgletal, bliver regnskabstal ikke korrigeret. Hvordan har rentabiliteten og indtjeningsevnen været de seneste år? Hvordan har egenkapitalens forrentning været de seneste år? Hvordan er selskabets soliditet samt andel af fremmedkapital og dennes sammensætning? Hvordan har cash-flowet udviklet sig de seneste fem år, dog med fokus på 2008? Hvordan er den nuværende drifts- og likviditetsmæssige risiko (den finansielle gearing)? Der vil endvidere kort blive redegjort for forskellene mellem IFRS og den danske årsregnskabslov, da ikke alle regnskabsbrugere har kendskab hertil. Værdiansættelse: Hvilke budgetforudsætninger danner grundlag for værdiansættelsen? Hvordan er følsomhedsanalysen sammensat? "Hvad er Royal Unibrew aktiens fundamentale værdi pr. 30. oktober 2009?" - ("Er Royal Unibrew aktiernes børskurs over- eller undervurderet pr. 30. oktober 2009?") De enkelte modeller vil blive omtalt under model og metodevalg. Begreber: Royal Unibrew A/S vil som nævnt indledningsvist være forkortet til Royal Unibrew. Øvrige selskaber, der omtales, vil første gang de nævnes være anført med det fulde navn, hvorefter selskaberne nævnes ved deres "normale forkortelser". Udover ovenforstående navneforkortelser vil der også blive anvendt en del fagudtryk, som forventes kendt af læseren jf. afsnittet om målgruppen. Dog vil for virksomhedernes fagudtryk, som 7

8 ikke kan forventes kendt af læseren, blive redegjort nærmere (forklaringer vil fremkomme igennem parenteser i teksten eller i form af noter afhængig af læsevenligheden). Model og metodevalg: Opgaven vil blive bygget op om nedenstående figur 2, hvor opgaven deles op i tre afsnit (indledende beskrivende del, selve analysen og afsluttende en samlet konklusion på aktiekursen). Nedenstående figur skal illustrere den røde tråd i opgaven. I nedenstående afsnit, som kaldes "de enkelte afsnit", gennemgår jeg kort, hvorledes modellen er sammensat og beskriver de modeller, som skal anvendes til brug for besvarelse af de i problemformuleringen stillede spørgsmål. De enkelte modeller beskrives kort, så læser af opgaven kan se, hvorfor de er valgt. En mere dybdegående beskrivelse af modellerne vil være at finde under de enkelte afsnit i analysedelen. De enkelte afsnit: Kapitel 1 - indledning: Dette kapitel giver opgavelæseren en indledning til valg af problemstillinger og forventede modeller til løsning heraf. Dette kapitel skal virke som inspiration for læser og opsætte en ramme for opgavens opbygning. Følgende kapitler vil være at finde: Indledning Problemformulering Model og metodevalg 2 Kilde: "Regnskabsanalyse for beslutningstagere" side 37. 8

9 Målgruppe Formål Afgrænsning Kildekritik Kapitel 2 - virksomhedsbeskrivelse: Dette kapitel vil give læser et kort indblik i virksomhedens historie, koncernens sammensætning samt koncernens kunder og produktportefølje. Kapitel 3 - strategisk analyse: Kapitlet vil indeholde følgende modeller til analyse af selskabets nuværende strategiske position herunder vægtes på både eksterne og interne forhold: Strategier, vækst og konkurrence (modeller som PLC og Boston vil bl.a. blive anvendt) Makroforhold vil blive analyseret gennem PEST modellen Modellen Porters Five Forces vil blive brugt til at analysere branche og kundeforhold SWOT modellen vil blive brugt til at sammenfatte alle de strategiske modellers konklusioner i en samlet vurdering De nævnte modeller vil først i deres respektive afsnit blive gennemgået rent teoretisk, ligesom der vil blive argumenteret for anvendelsen heraf. Derefter anvendes modellerne på de indsamlede oplysninger til brug for analyserne og de efterfølgende delkonklusioner. Kapitel 4 - rentabilitetsanalyse: Kapitlet vil redegøre for Royal Unibrews finansielle økonomiske valuedrivers. Kapitlet vil tage udgangspunkt i Dupont-modellen. Der anvendes udelukkende de seneste fem års årsrapporter Risikoanalysen vil omfatte en vurdering af den driftsmæssige risiko og den finansielle gearing, herunder vil der også blive udarbejdet en følsomhedsanalyse. Endvidere vil pengestrømmene i virksomheden blive analyseret og vurderet ikke mindst i forhold til den nuværende finanskrise. Kapitel 5 - budget: Kapitlet vil omfatte de forudsætninger, der er foretaget i forbindelse med opgavens udarbejdede budget. 9

10 Kapitel 6 - værdiansættelsen: I dette kapitel vil jeg foretage den endelige vurdering / beregning af værdiansættelsen. Jeg vil først redegøre for de forskellige modeller, der kan bruges til beregning af værdiansættelsen, samt de enkelte modellers fordele og ulemper. Efter valg af model vil jeg udarbejde den egentlige værdiansættelse. Kapitel 7 - konklusion: I dette kapitel vil jeg redegøre for de i problemformuleringen stillede spørgsmål. Efter hvert kapitel vil der være en kort delkonklusion, som den afsluttende konklusion tager udgangspunkt i. Målgruppe: Opgaven er udarbejdet som et afsluttende projekt på HD(r) studiet, hvorfor den primære målgruppe er studerende ved HD instituttet, lærere / vejledere og censorerne. Projektet kan bruges som inspiration for andre studerende til deres hovedopgave, og lærere kan få indsigt i min årgangs fokusområder, da jeg forudsætter mig selv for værende "almindelig" studerende på HD studiet. Den sekundære målgruppe er Royal Unibrew selv, som kan bruge analysen i forbindelse med egen strategi. De kan blive opmærksomme på hidtil usete negative faktorer, som skal forbedres eller positivt kan se, at deres indsatsområder har båret frugt. Eksterne investorer kan ligeledes finde inspiration til et potentielt nyt investeringsobjekt eller afvikling af eksisterende. Konkurrenter eller substituerede virksomheder kunne ligeledes have en interesse i rapporten umiddelbart af de samme bevæggrunde. Formål: Formålet med denne hovedopgave er, at analysere om værdien af aktiekursen for Royal Unibrew for en given dato (angivet i problemformulering). Opgaven skal give et øjebliksbillede af virksomhedens værdi, der kan bruges af nuværende investorer til vurdering af værdiansættelse af deres egne aktiver. Eksisterende investorer eller potentielle nye investorer vil ligeledes finde inspiration til yderligere investering, nyinvestering eller afvikling afhængig af opgavens konklusion, hvorvidt børskursen er over- eller undervurderet. Opgaven kan også bruges af Royal Unibrew som et analyseredskab af dem selv i forhold til egne værdier og missioner / mål. Hvis min hovedopgave (eller andre opgaver som denne) får virksomheden Royal Unibrew til at fremstå som et mindre attraktivt investeringsobjekt, 10

11 kan virksomheden selv forsøge, at påvirke fremtidige handlinger, således deres negative sider ift. omverdenen - altså denne opgave - fremstår mindre negative. Opgaven kan naturligvis også, som led i mit karriereforløb, bruges af mig selv, idet jeg til daglig arbejder med værdiansættelse af virksomheder, hvorfor jeg kan på inspiration, som påvirker egne evner til at forstå og vurdere andres analyser og værdiansættelser af virksomheder. Afgrænsning: Hovedopgaven er forsøgt afgrænset, så der kun forekommer beskrivelser og analyser af relevante forhold til besvarelse af de i problemformuleringen stillede spørgsmål. Dataindsamlingen omfatter udelukkende offentligt tilgængelige dokumenter, hvorfor opgaven ikke omtaler eller behandler interne data fra Royal Unibrew. Grundet markedets konstante udvikling er informationssøgningen standset den 30. oktober 2009, som følge heraf indgår ingen data efter denne dato. Skulle data, som har afgørende betydning for selskabets værdiansættelse herunder den strategiske placering, være fremkommet efter 30. oktober 2009, vil konsekvensen heraf kort blive opsummeret konklusionen (særskilt afsnit med overskriften "efterfølgende begivenheder"). Royal Unibrews primære produktgruppe er ølsegmentet, hvorfor opgaven også holder sit primære fokus på dette område. Dette er ikke ensbetydende med, at sekundære porteføljegrupper ikke behandles i opgaven, men blot at der vil være fokus på ølsegmentet. Der vil ikke blive foretaget en dybdegående analyse af de forskellige varesortimenters aktivitetsniveauer, da denne proces vil være alt for omfattende grundet de mange produktgrupper, med deraf følgende manglende bidrag til bedre forståelse af virksomhedens værdi. Data er heller ikke fuldt tilgængelige uden adgang til Royal Unibrews interne opbygning. Opgaven vil med udgangspunkt i den strategiske analyse kun omfatte det skandinaviske marked med specielt fokus på det danske marked. Dette skyldes, at netop disse markeder er de væsentligste. I øvrigt er mange ligheder mellem de danske og øvrige europæiske markeder. M.h.t. lande udenfor Europa findes kun meget begrænset materiale til rådighed om ølsalg, hvorfor data herfra vil være behæftet med betydelig usikkerhed. Dette forhold er i midlertidig ikke væsentlig for denne opgave, da Royal Unibrew det seneste halve år har forsøgt frasalg af aktiviteter udenfor EU. 11

12 Royal Unibrew har ejerandele i mange datterselskaber og associerede virksomheder, men der vil ikke forekomme særskilte analyser af disse selskaber - dette sker for at begrænse opgavens omfang. Kildekritik: Alt materiale til brug for denne hovedopgave er indhentet gennem Desk research, idet jeg ønsker at foretage en ekstern analyse af værdiansættelse på baggrund af almindelige tilgængelige data. Der er brugt artikler fra forskellige nyhedsmedier og skribenter, opgaven bygges således ikke på en ensidig journalists eller medies opfattelse af virksomheden. Endvidere indgår der i opgaven oplysninger fra årsrapporter mv. samt selskabets hjemmeside. De anvendte artikler er indsamlet fra aviser, magasiner og hjemmesider, hvilket kan have den konsekvens, at der inddrages egne argumenter fra den enkelte journalist / skribent, således fakta / data er omformuleret til den enkeltes holdning og mening. Dette kan naturligvis påvirke opgavens samlede konklusion, idet jeg ikke kan frasortere de enkelte holdninger, da jeg ikke selv har foretaget en intern analyse, som journalisten må formodes at have udført. De i årsrapportens angivne oplysninger må formodes at være påhæftet med stor sikkerhed og korrekthed, da selskabets ledelse er underlagt lovgivningens krav, at de skal være retvisende. Endvidere er årsrapporterne alle omfattet af den danske revisionspligt og er i den forbindelse alle underskrevet af selskabets lovformelige valgte revisor, som har underskrevet alle årsrapporterne fra uden forbehold eller supplerende oplysninger, hvorfor det må antages at ledelsens oplysninger er retvisende. Selskabets hjemmeside er modsat årsrapporterne ikke underlagt samme skrappe lovgivning, hvorfor hjemmesiden primært er egen profilering. Hjemmesiden kan derfor mangle oplysninger, som f.eks. af konkurrencemæssige hensyn er tilbageholdt, eller værre måske sminkede for at påvirke konkurrenternes opfattelse af Royal Unibrew. Oplysningerne vil dog uanset ovenstående finde anvendelse, da der, som tidligere nævnt, er tale om en ekstern analyse uden interne data, hvorfor en almindelig analytiker også er nødt til at bruge disse oplysninger, og man må som udgangspunkt forvente at selskabet giver korrekte oplysninger i det mindste til andet er bevist. 12

13 Virksomhedsbeskrivelse: I nedenstående afsnit vil der blive givet en generel indledning til virksomheden Royal Unibrew, med fokus på historien, koncernens sammensætning, markederne der opereres på og hvilke kunder selskabet samarbejder med osv. Historien 3 : Royal Unibrew er en af Danmarks nyere virksomheder, idet selskabet er stiftet i 1989 i forbindelse med fusion af selskaberne Faxe Bryggeri A/S og Jyske Bryggerier A/S. Fusionen mellem de to selskaber fik oprindelig navnet Bryggerierne Faxe Jyske A/S, som imidlertid i 1992 blev omdøbt til Bryggerigruppen A/S, der igen den 11. maj 2005 blev ændret til det nuværende navn Royal Unibrew A/S. Selskaberne bag fusionen kan spores tilbage til midten af 1800 tallet og starten af 1900 tallet, hvor Faxe Bryggeri startede med at sælge maltøl på Sydsjælland, senere udvidedes med salg af såvel øl som sodavand til resten af Danmark og eksport til udlandet. De fusionerede selskaber er kendetegnet ved fra start at være lokale bryggerier, der efterfølgende har vokset sig større, men uden at kunne konkurrere med Carlsberg, hvorfor de i 1989 er fusioneret, bl.a. for at imødekomme investorernes krav om ekspansions- og overlevelsesmuligheder, samt respektive lokalområders ønsker om bevarelse virksomhed og arbejdspladser. Efterfølgende er der foretaget opkøb af og fusion med andre selskaber, specielt lande som Letland, Polen og Litauen har været attraktive for selskabet, ligesom Canada der fungerer som en mellemstation i Nordamerika. Et kendetegn for disse nye opkøb eller fusioner er, at der primært er tale om selskaber på markeder, hvor Royal Unibrew ikke selv er repræsenteret i forvejen, men ønsker tilstedeværelse for at udvide markedsandelen og / eller sprede risikoen. Royal Unibrew blev i 1998 børsnoteret på den danske Fondsbørs OMX, som følge af den økonomiske situation på verdensmarkedet og investorernes ønsker/krav (det er lettere for investorer, at omsætte deres aktier på en børs og selskabet for stillet kapital til rådighed). Selskabet har i 2009 mere end børsnoterede aktionærer, hvor de største er Stodir hf, ATP og Carnegie, som alle ejer mere end 5 %. Selskabet Royal Unibrew ejer selv ca. 2 % af aktierne 4. 3 Kilde: 4 Kilde: 13

14 I 2003 indgik Royal Unibrew i et strategisk samarbejde med hollandske Heineken (Heineken er et af Europas største bryggerier) om distribution 5. Dette samarbejde skyldes formentlig, at man har kunnet se muligheden for yderligere stordriftsfordele sammenholdt med, at Heineken ikke umiddelbart er konkurrent til de mere lokale øl. Endvidere er der indgået aftaler om videresalg og distribution af læskedrikken Pepsi 6 sammen med deres eget produkt Faxe Kondi, der er udviklet i samarbejde med anerkendte sportslæger, således at man som Cola og Carlsberg har en samlet "pakke" af øl og sodavand til dagligvarer butikkerne, restaurationsbranchen og øvrige beslægtede brancher. Koncernen: Royal Unibrew koncernen består i dag af mere end 30 datter- og associerede selskaber, som er fordelt over hele verdenen. Jeg vil kort redegøre for de væsentligste (største og bedst kendte) selskaber i koncernen med fokus på de danske selskaber, da Danmark og Norden er de primære markeder. Albani Bryggerierne A/S 7 : Albaniøllen er kendt som den fynske øl, da selskabet har ligget i Odense i mere end 150 år. Albanis øl er bl.a. blevet drukket af i Odense fødte og senere verdensberømte H.C. Andersen, der anså netop denne øl for sin favoritdrik. Selskabet har de seneste ti år foretaget store investeringer i tekniske anlæg for at optimere deres tapperi på dåser og flasker, samt deres pakkesystem. Disse investeringer optimerer selskabets økonomi og forbedrer/minimerer miljøbelastningen. Blandt de mest kendte mærker fra Albani er Royal, Royal Classic og Odense Pilsner. Ceres Bryggerierne A/S 8 : Ceresøllen er, da selskabet har ligget i Århus siden 1856, kendt som den århusianske øl. Århusområdet er meget lokalorienteret, hvorfor man næsten ikke kan finde andre produkter her. I 2008 blev produktionen af øllet outsourcet til bryggeriet i Faxe, men primært salgsafdelingen er fortsat placeret i Århus, således man stadig har en mere lokal orientering end konkurrenterne. 5 Kilde: 6 Kilde: 7 Kilde: 8 Kilde: 14

15 De nu tomme produktionslokaler tilhører stadig Royal Unibrew og skiltene er ikke fjernet, hvorfor nogle lokale århusianere næppe har opdaget flytningen. Selskabets er mest kendt for deres Ceres Royal, der naturligvis ikke alene er godt sælgende i Århusområdet, men også i grænseområdet Danmark / Tyskland. Faxe Bryggerierne A/S 9 : Bryggeriet i Faxe er den sydsjællandske øl og den mest eksporterede danske øl i koncernen. Faxe har som følge af satsningen på eksporten ikke længere så megen lokal forankring et eksempel herpå er, at man nu kan købe andre øl i Faxe-området, hvilket var vanskeligt tidligere. Alligevel valgte lokalpolitikerne ved sammenlægning af kommunerne Haslev, Rønnede og Fakse at give den nye kommune navnet Faxe Kommune inspireret af Faxe Bryggeri (en af områdets større virksomheder), så der er stadig i et omfang lokalt islæt tilbage 10. Endvidere har de som nævnt udviklet den meget populære danske sodavand Faxe Kondi, som er den bedst sælgende danske læskedrik. De seneste 10 år har koncernen foretaget store investeringer i produktionsanlæggene i Faxe, som i dag er koncernens største. Mission og vision 11 : Missionen: "Vi vil opfylde forbrugernes og kundernes behov for kvalitetsdrikkevarer med fokus på mærkevarer primært inden for øl, maltdrikke og læskedrikke". Missionen er logisk at selskabet ønsker at tilfredsstille kundernes behov for drikkevarer, hvilket ikke kan modargumenteres, alt andet ville være unaturligt for en virksomhed som Royal Unibrew. Visionen: "Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en førende udbyder af drikkevarer i Nordeuropa, Italien og på vores markeder for maltdrikke. Uden for disse områder vil vi udvikle udvalgte rentable eksportmarkeder". 9 Kilde: 10 Kilde:: egen tilvirkning, da jeg stammer fra omtalte Kommune. 11 Kilde: 15

16 Selskabet specificerer i ovenstående, hvilke markeder de vil forsøge at eksportere til, samt hvilke markeder de vil udvide - jeg forudsætter, der vil være tale om en penetreringsstrategi, da der ikke nævnes nye produkter eller markeder - i hvert fald ingen eksakt nævnte nye markeder. Man kan måske kritisere, at selskabet ikke forholder sig til, hvordan de vil måle om deres vision lykkes, hvilket kunne gøres ved at nævne markedsprocentandele og omsætningstal. Markederne 12 : I dette afsnit beskriver jeg kort Royal Unibrew koncernens markeder. I selve analysen vil jeg beskrive markederne mere grundigt til brug for den strategiske analyse. Royal Unibrew har koncentreret sig om markeder, der ligger tæt på Danmark (Skandinavien og Baltikum), hvilket primært skyldes de lov- og kulturmæssige regler, der er forbundet ved en så tæt geografisk tilknytning, hvorfor Royal Unibrew ikke har skullet foretage en særlig stor research. Endvidere har selskabet forsøgt sig i lande som Italien og England, der ligesom Danmark er gode markeder for alkoholiske drikke, men aldrig selv har formået at skabe store bryggerier (England har dog en del bryggerier, der imidlertid især producerer specialøl). Endvidere har Royal Unibrew gennem opkøb af lokale bryggerier, formået at etablere sig sporadisk i Afrika, Mellemøsten og Canada, hvilket kan vise sig strategisk attraktivt, idet man ved disse positioneringer er tæt på store markeder. Udover disse markeder forsøger selskabet ligesom Carlsberg og andre, at komme ind på det russiske marked. Kunderne: Idet Royal Unibrew ikke sælger direkte til slutbruger, er selskabets kunder primært i segmentet dagligvarebutikker, kiosker og restaurationsbranchen herunder alle lige fra den store grossist og butikskæde til den lille kiosk eller bodega. Der er således altid et bindeled fra virksomheden til slutbruger. Udover disse kunder er der også aftagere til rester af maltproduktionen, som kan bruges i landbruget herunder bl.a. kalkunfarme og tillige ved udviklingen af fødevarer. 12 Kilde: 16

17 Slutbrugerne er for så vidt os alle sammen, idet virksomheden producerer / tapper kildevand, læskedrikke (sodavand) og øl med og uden alkohol. Regnskabstal mv. 13 Ovenstående figurer viser udviklingen de seneste fem år i Royal Unibrew. Figurerne viser, at der er en stigende omsætning, men at virksomheden angiveligt har et omkostningsproblem, eftersom resultat af primær drift er faldende fra 2006 til 2008, ligesom resultat f. skat er faldende i samme periode. Egenkapitalen er også faldende, hvilket oftest skyldes negativ indtjening, store udlodninger af udbytter eller andre reguleringer af egenkapitalen i form af nedskrivninger mv. Medarbejderantallet er ligesom omsætningen steget støt, således at selskabet i 2008 har mere end ansatte mod i Det stigende antal ansatte er en medvirkende årsag til de stigende omkostninger. Det er dyrt, at udvide (særdeles i perioder med fuld beskæftigelse) ikke alene direkte lønudgifter, men tillige udgifter i forbindelse med oplæring, lokaleomkostninger m.v. 13 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapportens side 8 17

18 Aktiekursen 14 : Figur 1.3 viser aktiekursen fra de seneste 5 år, som det fremgår, har selskabet haft store udsving fra kurs 380 i 2004 til kurs 800 i ultimo 2006, hvorefter kursen er styrtdykkede til hidtil laveste kurs 35 i maj / juni 2009 efterfølgende er kursen igen steget. Der er ingen tvivl om, den negative kursudvikling er påvirket af, at investorerne frygter for Royal Unibrews fremtid bl.a. grundet finanskrisen, de store udskiftninger i ledelsen og den i 2008 dårlige sammensætning af fremmedkapital. Figur 1.3: Kursudviklingen kan endvidere være påvirket af, at den største ejer islandske Stodir det seneste års tid har nedbragt deres ejerandel fra ca. 12 % til ca. 7 %, hvilket har påvirket udbuddet betydeligt af selskabets aktier. Årsagen hertil skal ses gennem den islandske økonomiske krise Kilde: -Royal Unibrew aktien 15 Kilde: Artikel i Børsen den 23. februar 2009 "Royal Unibrew-ejer sælger ud". 18

19 Strategisk Analyse I dette kapitel behandles den strategiske analyse, som skal være med til at vurdere kursen på Royal Unibrew ifb. værdiansættelsen. Hver enkelt model i den strategiske analyse vil først blive beskrevet og eventuelt sammenlignet med andre modeller (der vil blive argumenteret for fordele og ulemper ved modellerne der anvendes, såfremt de er relevante). Sidst i det enkelte afsnit vil Royal Unibrew blive analyseret i forhold til værdiansættelsen og de i problemformuleringen stillede spørgsmål der vil være fokus på investors interesse særligt i delkonklusionen. Analysen starter med fokus på eksterne strategiske value drivers i Royal Unibrew, derefter behandles de interne value drivers, som må forventes at tilføre virksomheden værdi i form af ikke finansielle valuedrivers (styrker og svagheder sammenholdes, mens de sammenlignes og vurderes i forhold til muligheder/trusler) 16. Analysen giver desværre kun et øjebliksbillede, men kan i videst muligt omfang også bruges som hjælperedskab i budgetteringsfasen, og eftersom budgettet er et af de primære redskaber i værdiansættelsen af aktiekursen, er denne del af opgaven meget vigtig. Jeg har i min indsamling af modeller ikke taget hensyn til de enkelte modellers alder, men derimod deres anvendelig-/ forståelighed, da jeg mener en simpel model ofte er bedre til at analysere end en avanceret model, idet de sekundære brugere af denne opgave, herunder potentielle investorer (specielt usagkyndige private investorer), skal kunne forstå modellerne, og hvordan de anvendes (det nytter altså ikke, at jeg anvender en meget ukendt og / eller avanceret model, da læserne så skal bruge mere tid på at forstå modellerne, da disse er ukendte for dem). PEST 17 : Modellen er siden den første gang blevet præsenteret, blevet opdateret med Environmental og Legal, således at modellen i dag omtales PESTEL. På trods af denne opdatering bibeholder jeg den gamle model, da jeg vurderer, at opdateringen af "EL" indirekte også behandles i den gamle model gennem de to forhold til venstre i nedenstående model af PEST. 16 Kilde: Anbefales fremgangsmåde i faget strategisk ledelse ved Stig Hartmann 17 Kilde: Side 55 i Exploring Corporate Strategy. 19

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S HD(R) studiesekretariatet Copenhagen Business School (CBS) Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3, 4. Sal, Blok C 2000 Frederiksberg Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Erhvervscase Fur Bryghus

Erhvervscase Fur Bryghus 2010 Erhvervscase Fur Bryghus Køge Handelsskole Indhold Virksomheden... 3 Problemstilling:... 3 Problem 1... 4 Problem 2... 4 Problem 3... 5 Bilag... 6 2 Virksomheden Fur bryghus blev åbnet den 30. september

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2002 28. august 2002 Væsentlige hændelser 1. halvår 2002 Aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. afhændet på tilfredsstillende vilkår. 25% andel af Hansa

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S Bryggerigruppen A/S Årsrapport 2003 Bryggerigruppen A/S - 1-18-03-2004 1. Introduktion 2. Gruppens struktur 3. Strategi 4. V8 5. Årsrapport 2003 6. V8-Next 7 Forventninger for 2004 8 Udbyttepolitik og

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 0: Introduktion

Målbeskrivelse nr. 0: Introduktion HA, 5. SEMESTER STUDIEREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 0: Introduktion Valdemar Nygaard TEMA: INTRODUKTION Regnskabsanalysens idé, grundlag og begrænsninger Du skal kunne

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D

FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D D A P P E N D I X Som omtalt i kapital 12 om det eksterne regnskab er der skemapligt med hensyn til, hvordan en resultatopgørelse skal se ud. Skemaerne

Læs mere

Erhvervscase - Fur Bryghus

Erhvervscase - Fur Bryghus Erhvervscase - Fur Bryghus Fur Bryghus er et anpartsselskab, som blev etableret i 2004, og er derfor forholdsvis nyt på markedet. Bryggeriet er placeret i Nordjylland, på limfjordsøen Fur, og er ejet af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach Jensen /

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere