Virksomhedsregnskab Flyvesikringstjenestens VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsregnskab 2001. Flyvesikringstjenestens VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001"

Transkript

1 Flyvesikringstjenestens VIRKSOMHEDSREGNSKAB

2 2 Virksomhedsregnskab 2001

3 Fremlæggelse og påtegning Fremlæggelse Påtegning Flyvesikringstjenestens virksomhedsregnskab for 2001 er fremlagt i henhold til regelsættet for virksomhedsregnskaber i staten jf. Akt 82 af 4. december Fremlæggelsen sker med henvisning til 39 og 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen m.v. Det erklæres, at oplysningerne er dækkende, og at dokumentationen herfor er til stede. Tra kministeriet godkender hermed Flyvesikringstjenestens regnskab for Godkendelsen omfatter det ordinære regnskab samt Flyvesikringstjenestens regnskabsmæssige forklaringer. Den øvrige del af virksomhedsregnskabet giver efter ministeriets vurdering et dækkende og dokumenteret billede af Flyvesikringstjenestens virksomhed i Kastrup den 25. marts 2002 København den 11. april 2002 Morten Dambæk Flyvesikringstjenesten Thomas Egebo Tra kministeriet 3

4 Indholdsfortegnelse Forord 5 Pro l og beretning 6 Resultatanalyse 12 Personale 25 Grønt regnskab 28 Anlæg 29 Bevillingsafregning 32 Datablad, personale 39 4

5 Forord 2001 blev året, hvor Flyvesikringstjenesten blev udskilt fra Statens Luftfartsvæsen og etableret som en selvstændig statsvirksomhed. Året har naturligt nok båret præg af det store arbejde, det er at opbygge en ny virksomhed. Opdelingen af personale og økonomi i de to virksomheder er sket uden problemer. Udskillelsen er i det hele taget sket i et konstruktivt samarbejde med Statens Luftfartsvæsen, der har ydet et stort arbejde for at sikre, at Flyvesikringstjensten har kunnet komme bedst muligt fra start. Etableringen af den nye virksomhed må alt i alt konstateres at have været succesfuld. Ikke mindst fordi den løbende drift i Flyvesikringstjenesten er forløbet uforstyrret af de organisatoriske ændringer i Arbejdet med etableringen er således sket uden forringelser i betjeningen af Flyvesikringstjenestens brugere. Alt i alt er der ydet en stor og påskønnelsesværdig indsats fra personalets side blev også året, hvor luftfarten blev ramt af en alvorlig økonomisk krise i kølvandet på terrorhandlingerne i USA den 11. september. Krisen har vendt ere års konstant fremgang i ytra kken til en nedgang i årets sidste måneder. Luftfarten har imidlertid oplevet kriser før, og erfaringen har hidtil været, at tra kudviklingen er normaliseret inden for en kortere årrække. Ikke desto mindre udgør krisens konsekvenser for udviklingen i Flyvesikringstjenestens indtægter en udfordring for de kommende år. En udfordring som Flyvesikringstjenesten blandt andet ved sin budgetlægning for 2002 har taget op. Morten Dambæk Direktør Forord 5

6 Pro l og beretning 2001 har for Flyvesikringstjenesten i høj grad været præget af udskillelsen fra Statens Luftfartsvæsen og etablering som selvstændig statsvirksomhed med virkning fra 1. januar Udskillelsen blev godkendt af Finansudvalget i maj 2001 og har det overordnede formål at sikre en klar opdeling mellem driftsopgaver (hos Flyvesikringstjenesten) og myndighedsopgaver (hos Statens Luftfartsvæsen) og dermed fjerne risikoen for habilitetsproblemer i forbindelse med selvkontrol. Etableringen af Flyvesikringstjenesten som selvstændig virksomhed har stillet krav om en række organisatoriske og strategiske initiativer, samtidig med at det har været væsentligt at sikre en uforstyrret varetagelse af Flyvesikringstjenestens driftsopgaver. Det er Flyvesikringstjenestens vurdering, at etableringen af den nye virksomhed er forløbet tilfredsstillende. Opdelingen af personale, økonomi mv. i forhold til Statens Luftfartsvæsen er foretaget uden problemer, en ny organisationsstruktur er etableret, den løbende drift har været tilfredsstillende, og der er igangsat initiativer, som skaber perspektiver for virksomhedens videre udvikling. Særlige initiativer i forbindelse med etablering af Flyvesikringstjenesten Som en del af etableringen af Flyvesikringstjenesten har ledelses- og organisationsstruktur måttet tilpasses den nye situation, og der er sket en fysisk samling af virksomheden. Desuden har det været væsentligt at gennemføre en række strategiske initiativer, der har kunnet samle og give retning for den nye virksomhed. Der er gennemført en række tilpasninger af organisationen: ansvaret for den operative tra- kafvikling er samlet i én afdeling i forhold til den tidligere opsplitning på 2 afdelinger, og der er etableret en ny økonomiafdeling, en ny afdeling for Human Resources og en ny afdeling, som varetager Flyvesikringstjenestens udviklingsorienterede opgaver samt intern og ekstern information, jf. nedenstående diagram: Organisationsdiagram Flyvesikringstjenesten Direktion Juridisk afdeling Udviklingsafdeling Kvalitetsafdeling Økonomiafdeling HR-afdeling Driftsafdeling Anlægsafdeling Virksomheden er fysisk blevet samlet pr. 1. august 2001, hvor 120 medarbejdere er yttet fra Luftfartshuset i Valby til Naviairhuset i Maglebylille efter ombygning af Maglebylillekomplekset og betydelig udvidelse af husets infrastruktur i form af netværk, telefoner mv. Som en konsekvens af udskillelsen er der foretaget en opsplitning af Statens Luftfartsvæsens bevillinger samt aktiver, og samtidig etableret et selvstændigt økonomi- og personalesystem til Flyvesikringstjenesten, som blev taget i brug 1. september Mission, vision og værdigrundlag for den nye virksomhed blev formuleret umiddelbart efter beslutningen om udskillelse. På basis heraf er der fastlagt strategiske og operationelle mål for Flyvesikringstjenesten i overensstemmelse med Balanced Scorecard modellen med henblik på at sikre en balanceret styring og udvikling af virksomheden omfattende såvel kort som langt sigt og såvel indre effektivitet som hensynet til kunderne. Der er udarbejdet et imageog identitetsprogram for Flyvesikringstjenesten, omfattende gra sk identitet (logo mv.), hjemmeside på Internettet, Intranet og uniformer. Den gra- ske identitet er implementeret i samtlige nævnte elementer. Internethjemmeside og Intra- 6 Pro l og beretning

7 net er udarbejdet i forlængelse af og i overensstemmelse med den fastlagte informationspolitik og strategi. Etablering af Flyvesikringstjenesten som selvstændig virksomhed har betydet, at der skal udfærdiges et nyt, komplet og fuldt dækkende kvalitetsstyringssystem. Tre af håndbøgerne er færdiggjort i 2001: NAVIAIRhåndbogen (der beskriver Flyvesikringstjenesten på overordnet niveau), en personalehåndbog og en generel håndbog, indeholdende procedurer bl.a. vedr. sagsbehandling. Resultatkontrakt Resultatkontrakten indgået mellem Statens Luftfartsvæsen og Tra kministeriet for , som Flyvesikringstjenesten indtil den 1. januar 2001 havde del i, er for hovedparten af målenes vedkommende ikke længere meningsfulde for Flyvesikringstjenesten. Der vil derfor i dette virksomhedsregnskab alene blive rapporteret på mål, der entydigt kan henføres til Flyvesikringstjenesten. Krisen i luftfarten har betydet faldende tra k efter 11. september Det samlede antal kontrollerede yvninger i dansk luftrum har udgjort i 2001, svarende til et fald på 0,5 pct. i forhold til 2000, hvor forventningen forud for 11. september var en vækst på ca. 4 pct. Der har i lighed med de foregående år kun været meget få forsinkelser for y i dansk luftrum. Kapacitetsudnyttelsen i 2001 har i gennemsnit ligget på 99 pct. af den fastsatte maksimumskapacitet. Drift og sikkerhed Det vurderes, at den driftsmæssige situation i år 2001 har levet op til gældende krav til kapacitet, regularitet og effektivitet. Dog har tre områder påkaldt sig særlig opmærksomhed: tekniske uregelmæssigheder, lufttra khændelser og militær VFR yvning. Der var i årets første 4 måneder tre tilfælde af tekniske uregelmæssigheder, der påvirkede driften. Disse tre tilfælde var situationer, hvor CATCAS systemet var i back up mode (DARC) som direkte eller indirekte følge af fejl i indlæst software. Især en DARC situation i februar 2001 gav store operationelle problemer, bl.a. fordi tra kken ikke blev tilpasset situationen, og personalet manglede træning i at operere CATCAS i DARC. På baggrund af et uacceptabelt stort antal hændelser mellem civile IFR y og militære VFR y blev der i marts 2001 indledt et forsøg med nyt koncept for afvikling af militære VFR yvninger over FL 195, således at disse yvninger var under kontrol. Der blev herefter ikke konstateret underskridelser af minima mellem kontrollerede militære VFR yvninger og civile IFR yvninger. Der var ved årets udgang ikke taget stilling til, om forsøget skal gøres permanent. Et relativt stort antal hændelser mellem civile y i slutningen af 2000 og starten af 2001 har givet anledning til forøget fokus. Der har derfor været afholdt særlige brie ngs med fokus på sikkerhed, og der har på efteruddannelse og seminarer været fokuseret på emnet. Flyvesikringstjenestens opgaver Flyvesikringstjenestens opgave er at levere lufttra ktjeneste. Lufttra ktjenesten omfatter områdekontroltjeneste i København FIR (dansk luftrum) samt ind yvnings- og tårnkontroltjeneste til Københavns Lufthavne, Kastrup og Roskilde og lufthavnene i Billund, Aalborg, Aarhus, Rønne og Sønderborg. Der leveres yveinformationstjeneste i København FIR for VFR- yvninger ( yvninger efter visuel yvereglerne) og helikopter yvninger i Nordsøen, i Søndrestrøm FIR op til FL 195 og i Vagar TIZ (tra kinformationszone). Desuden koordinerer Flyvesikringstjenesten eftersøgnings- og redningstjeneste i Grønland. ATM og CNS udstyr, omfattende avancerede databehandlingssystemer, radarstationer, navigationshjælpemidler (radiofyr mv.) og tale- og datakommunikationsfaciliteter, ejes og vedligeholdes af Flyvesikringstjenesten. Herudover leverer Flyvesikringstjenesten teknisk vedligehold til eksterne kunder. Flyvesikringstjenesten uddanner selv alt operativt personale med yvelederuddannelsen som den primære. Flyvesikringstjenestens mission og vision Flyvesikringstjenestens mission og vision, dvs. virksomhedens eksistensberettigelse hhv. det langsigtede mål for udvikling af virksomheden, er formuleret således: Mission Flyvesikringstjenesten skal levere sikker og effektiv afvikling af lufttra k til gavn for luftrummets brugere. Vision Flyvesikringstjenesten skal ved satsning på internationale alliancer udvikle virksomheden, så den til stadighed er blandt de bedste luftfartstjenester i Europa målt på følgende: Sikkerhed Effektivitet Regularitet Miljø Pro l og beretning 7

8 Som følge af vedtagelsen af ny luftfartslov blev der i august implementeret nyt rapporteringssystem. Systemet har medført et stort antal rapporteringer og giver væsentlig bedre mulighed for at følge trends på sikkerhedsområdet. På baggrund af de indkomne rapporter er der iværksat en række tiltag, som retter sig mod systemer, procedurer og personale. Speciel fokus er på områderne runway incursions (uautoriseret indtrængen på startbane), elektronisk dataudveksling, radarsystemer og arbejdsmetodikker. Endvidere er etableret mere målrettet kontakt til samarbejdspartnere, luftfartsselskaber og myndigheder. Gennem et antal år har Flyvesikringstjenesten arbejdet for at få ændret modellen for tildeling af Airport-slots på Københavns Lufthavn Kastrup den hidtil anvendte model giver mulighed for ophobning af tra k og kan i sig selv generere forsinkelser. I sommeren 2001 vedtog CSCC (Copenhagen Slot Co-ordination Committee) en ny model til slottildeling til ikrafttræden for sommer tra kprogrammet Den krise, som ramte den internationale luffart efter den 11. september 2001, har ikke umiddelbart haft ind ydelse på driften bortset fra faldende tra- ktal, som beskrevet nedenfor. Personaleforhold Antallet af yveledere har i en årrække givet anledning til bekymring. Efter en målrettet uddannelsesindsats gennem de senere år med et aspirantantal på op til 32 er situationen imidlertid forbedret betydeligt. I tårn og ind yvningskontrollen er antallet lige i underkanten af det optimale, men forventes forbedret indenfor det nærmeste år. I kontrolcentralen er der et mindre overskud af yveledere, som skal anvendes i forbindelse med implementeringen af den nye kontrolcentral. På baggrund af et vigende antal af kvali cerede ansøgere til yvelederuddannelsen er der igangsat en kampagne med henblik på rekruttering af yvelederaspiranter, dels ved en ny Internetløsning, hvor unge mellem 18 og 25 år kan teste sig selv på www. yveleder.com, dels ved en opmærksomhedskampagne i ungdomsblade, uddannelsesaviser, cards til caféer, plakater, brochurer og lignende. 8 Pro l og beretning

9 Årets økonomiske resultat Det samlede regnskabsmæssige resultat vedr. det første regnskabsår for den selvstændige statsvirksomhed, Flyvesikringstjenesten, er klart utilfredsstillende. Resultatet udviser således et samlet underskud på 82,6 mio. kr. mod et budgettet resultat på Finansloven på 0 kr. Af underskuddet hidrører 15 mio. kr. dog fra en fejlbetaling, idet en forhøjelse af pensionsbetalingen for yveledere på 15 mio. kr. er blevet betalt to gange. Det reelle resultat er derfor et underskud på 67,6 mio. kr. Det rent driftsmæssige underskud i 2001 på det fuldt bruger nansierede område beløber sig til 47,5 mio. kr. Dette kan væsentligst tilskrives tre særlige forhold. For det første har luftfartens krise i kølvandet på begivenhederne i USA d. 11. september haft indvirkning på alle tra kafhængige indtægter i årets tre sidste måneder. Fra en moderat indtægtsstigning på 4 pct. i årets første otte måneder for en route Danmark, der omsætningsmæssigt er Flyvesikringstjenestens betydeligste virksomhedsområde, er billedet ændret til et fald på 8 pct. i de sidste tre måneder af Indtægtsudviklingen for en route Danmark på ugebasis i 2001 sat i forhold til året før er illustreret i nedenstående graf. Det skal bemærkes, at d. 11. september faldt i uge 37, og at vinterfartplanen trådte i kraft i uge 44. En Route indtægter 2001/2000 Procentvis ændring i forhold til samme periode % Ændring i % pr. uge 6% 3 % 0 % % -6 % -9% -12% -15% En tilsvarende tendens har gjort sig gældende for indtægterne fra Københavns Lufthavne og Billund Lufthavn. Resultatet er mindre indtægter på ca. 28 mio. kr. Et lyspunkt er dog, at indenrigstra kken synes at have nået et stabilt niveau efter en række år med markante fald. For det andet er Flyvesikringstjenesten i forbindelse med udskillelsen fra Statens Luftfartsvæsen blevet pålagt yderligere pensionsindbetalinger på 15 mio. kr. i 2001 vedrørende yveledere med en lavere pensionsalder. For det tredje har der været betydelige ekstraordinære engangsudgifter til ud ytningen til Maglebylille. Disse tre hændelser, som det ikke var muligt at indarbejde i budgettet, kan i sig selv mere end forklare underskuddet. Pro l og beretning 9

10 Den del af det regnskabsmæssige underskud, som ikke relaterer sig direkte til driften i 2001, beløber sig til 36,0 mio. kr. Dette underskud drejer sig om, at de yderligere pensionsbetalinger på 15 mio. kr. vedrørende yveledere fejlagtigt er regnskabsført i 2001, samtidig med at Flyvesikringstjenestens nettotal på TB 2001 er nedskrevet hermed. Beløbet er således fejlagtigt indregnet to gange i årets samlede resultat. Fejlen forventes at blive korrigeret på TB En anden væsentlig forklaring er, at der i nettotallet for 2001 og dermed i årets resultat indgår en omkostning på 12,2 mio. kr., som vedrører straksafskrivninger på anlæg, der blev foretaget ved udgangen af 2000 som led i en oprydning forud for Flyvesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen. De resterende 8,6 mio. kr. udgør differencen mellem de forventede kalkulatoriske poster på tidspunktet for TB2001 og ved regnskabet for Det driftsmæssige underskud i 2001 for costbaserne på det fuldt bruger nansierede område indgår i kalkulationsgrundlaget for costbaserne i 2003 via den såkaldte N+2 ordning. Flyvesikringstjenestens brugere vil således i senere år skulle betale årets samlede underskud. Forventninger til år 2002 og frem Luftfartens krise har selvsagt ind ydelse på Flyvesikringstjenestens forventninger til Ved indgangen til 2002 havde Flyvesikringstjensten en forventning om nulvækst i indtægterne for en route Danmark i 2002 i forhold til niveauet for Den seneste udvikling tyder dog på, at denne prognose er for optimistisk, idet der i lighed med situationen i de øvrige europæiske lande er registreret tra kfald på ca.10 pct. vedr. en route Danmark i perioden frem til redaktionens afslutning. Fra 2003 og frem forventes tra kken imidlertid at normaliseres med en route indtægtsstigninger på 4-5 pct. p.a. Dog forventes indenrigstra kken ikke at stige med mere end 1-2 pct. p.a. Underskuddene vedr. de fuldt bruger nansierede områder i 2001, forventningerne til tra- kudviklingen i 2002 samt forventningen om stigende omkostninger til forrentning og afskrivning i takt med gennemførelsen af anlægsprojekter under Flyvesikringstjenestens store anlægsprogram, CASIMO, indgår i beregningsgrundlaget for costbaserne og dermed prisudviklingen i de kommende år. Det er forventningen, at serviceenhedsraten for 2003 skal hæves med minimum 10 pct. i forhold til raten for CASIMO Flyvesikringstjenesten er i gang med en total modernisering af de yvekontrolsystemer, der anvendes til afvikling af ytra- kken i Danmark. Programmet benævnes CASIMO programmet og har en samlet investeringsramme på 995,8 mio. kr. (2001-niveau). CASIMO programmet omfatter et stort antal projekter rækkende fra levetidsforlængende projekter gennemført for at sikre den fortsatte drift over egentlige udskiftningsprojekter til a edte projekter, der skal sikre, at luftfartens infrastruktur forbliver intakt. De levetidsforlængende projekter sikrer, at kontrolcentralen og dens tekniske systemer kan håndtere den stigende tra k frem til den planlagte ibrugtagning af de nye systemer. I løbet af 2001 blev der indgået én større kontrakt vedr. TMS (Technical Management System), mens det viste sig nødvendigt at gennemføre yderligere forhandling af projekterne for system til kontrolcentralen (DATMAS) og det nye kontroltårn. Det forventes, at der i første halvdel af 2002 indgås kontrakter om leveringen af DATMAS og i den anden halvdel for det nye kontroltårn. 10 Pro l og beretning

11 Nordic Upper Area Control - NUAC Flyvesikringstjenesten har sammen med de nske, norske og svenske lufttra ktjenester besluttet at undersøge mulighederne for at etablere fælles kontrolcentral, hvorfra lufttra- ktjeneste for en del af luftrummet over de re lande kan afvikles. Projektet er opdelt i re faser. Den første fase af projektet har til opgave at belyse alle forhold vedrørende et sådant samarbejde samt at udarbejde konkrete forslag til den mest fordelagtige implementering, set både fra en økonomisk og tra kafviklingsmæssig synsvinkel. Den projektansvarlige, Luftfartsverket i Sverige, har besluttet at videreføre projektet i en fase 2 med det formål at validere og veri cere konceptet og den anvendte teknologi. Da konceptet og teknologien og de dermed forbundne applikationer på længere sigt kan komme dansk luftfart til gode, har Flyvesikringstjenesten - på linie med en række andre europæiske lufttra kstjenester - besluttet at deltage i projektet, der er planlagt til at løbe over re år. Første fase forventes afsluttet i løbet af sommeren Herefter tages der stilling til projektets videre forløb. NUP fase 2 Flyvesikringstjenesten har gennem nogle år aktivt deltaget i nogle EU støttede udviklingsprojekter inden for Air Traf c Management, Communication, Navigation og Surveillance (ATM/CNS). Formålet med disse projekter, og specielt NUP projektet, har primært været at demonstrere, at det med moderne teknologi er muligt at overføre positionsdata og data i øvrigt mellem luftfartøjer og kontrolcentraler. NUP står for NEAN Updata Programme, og NEAN for North European Automatic dependent surveillance broadcast Network. Pro l og beretning 11

12 Resultatanalyse Nedenstående oversigt viser udgifter og indtægter i 2001 fordelt på Flyvesikringstjenestens forretningsområder (hovedformål) samt generel ledelse og administration. Oversigten er opdelt i det fuldt bru- ger nansierede område, hovedkonto , og det delvist- og ikke bruger nansierede område, hovedkonto I 2001 var 94 pct. af Flyvesikringstjenestens forretningsområde fuldt bruger- nansieret. Heraf er områderne lufttra ktjeneste en route Danmark og lufttra ktjeneste indog ud yvning fra Københavns Lufthavne langt de største. Oversigt over forretningsområder (hovedformål) (1.000 kr) Indtægter Udgifter Overskud Det fuldt bruger nansierede område Lufttra ktjeneste i dansk luftrum en route Danmark Lufttra ktjeneste, ind- og ud yvning fra Kbh. Lufthavne (AACC) Lufttra ktjeneste, ind- og ud yvning fra Billund Lufthavn (AACC) Lokal lufttra ktjeneste, Danmark, Grønland og Færøerne Diverse kommerciel virksomhed Generel ledelse og administration I alt Nettotal (Tilsvar) I alt fuldt bruger nansieret Det delvist- og ikke bruger nansierede område Lufttra ktjeneste. En route Grønland, interne yvninger Lufttra ktjeneste. En route Grønland, Internationale yvninger (ICAO) Generel ledelse og administration I alt Nettotal (Tilskud) I alt delvist- og ikke bruger nansieret Flyvesikringstjenesten i alt Hovedformålsoversigten samt driftsregnskaber for de to hovedkonti er opstillet udgiftsbaseret. Driftsregnskaber for de helt og delvist bruger nansierede hovedformål er på de følgende sider opgjort omkostningsbaseret. Der indgår således ud over de direkte udgifter også udgifter til generel ledelse og administration, forrentning og afskrivning af anlægsinvesteringer samt andre kalkulatoriske poster. De direkte udgifter og indtægter samt årets overskud fremgår dog umiddelbart af tabellerne. Driftsregnskaberne for de enkelte hovedformål er opregnet til faste 2001 priser ved hjælp af det af Finansministeriet udsendte prisindeks til brug for udarbejdelse af Finansloven. De omkostningsbaserede regnskaber er relevante, idet generel ledelse og administration, forrentning og afskrivning af anlægsaktiver samt øvrige kalkulatoriske poster indgår i costbaserne og dermed efterreguleringen af afgifter på de fuldt og delvist bruger nansierede områder. Således skal årets resultat for disse områder tilbageføres til brugerne i 2003 og indregnes således i prisfastsættelsen to år senere (N+2 ordningen). Driftsregnskaberne for de enkelte forretningsområder er i det følgende opstillet for perioden Det skal imidlertid bemærkes, at der mellem 2000 og 2001 er et databrud, som følge af ændringer i regnskabsprincipper i forbindelse med etablering af Flyvesikringstjenesten. For det første er opgørelsesmetoden 12 Resultatanalyse

13 for generel ledelse og administration ændret, så den bedre stemmer overens med Økonomistyrelsens vejledning om opgørelse heraf. For det andet indeholder forretningsområdet en route Danmark i 2001 ikke længere udgifter vedr. aktiviteter, der er placeret i Statens Luftfartsvæsen. Dette svarer til et udgiftsbortfald i 2001 på ca. 36 mio. kr, der i stedet optræder i SLV s regnskab. Det er ikke muligt at justere tidligere års indtægter og udgifter herfor og således skabe en direkte sammenlignelig tidsserie. Flyvesikringstjenestens målopfyldelse jf. SLV s resultatkontrakt Resultatkontrakten indgået mellem Statens Luftfartsvæsen og Tra kministeriet for er for hovedparten af målenes vedkom mende ikke længere meningsfulde for Flyvesikringstjenesten. Der vil derfor alene blive rapporteret på mål, der entydigt kan henføres til Flyvesikringstjenesten. Disse mål vedrører forretningsområderne en route Danmark og AACC København. Målene vil blive afrapporteret under de enkelte områder nedenfor. Resultatanalyse 13

14 Lufttra ktjeneste En route Danmark Forretningsområdet en route Danmark omfatter lufttra ktjeneste for kontrollerede yvninger i dansk luftrum, undtaget luftrummet over Grønland, Færøerne og Bornholm. Indtægterne er baseret på en såkaldt en route afgift, der dækker direkte og indirekte omkostninger til området. Indtægterne dækker DMI s udgifter til den meteorologiske betjening af luftfarten, SLV s udgifter til myndighedsopgaver for luftfarten, medlemsbidrag til Eurocontrol, Flyvesikringstjenestens driftsudgifter og kapitalomkostninger. En route costbasens sammensætning (mio. kr.) 35,9 63,4 28,7 34,0 358,6 SLV DMI Eurocontrol Flyvesikringstjenestens drift Kapitalomk. mv. Figuren til venstre viser, hvorledes den danske stats samlede omkostninger til en route costbasen er sammensat. En route afgiften opkræves for yvninger i dansk luftrum efter instrument- yvereglerne i civile luftfartøjer over 2 tons. En route afgiften beregnes af Eurocontrol på baggrund af indrapporterede data fra medlemslandene. Den såkaldte serviceenhedsrate for en route afgiften beregnes for en IFR- yvning pr. 50 tons pr. 100 km yvning i lige linie. Driftsregnskab Driftsregnskab En route Danmark Faste 2001 priser (1.000 kr) ) Indtægter i alt 1) Udgifter i alt 2) Overskud Generel ledelse og administration 3) Forrentning Afskrivninger Øvrige kalkulatoriske poster 4) Internal tax 5) Årets resultat Som nævnt ovenfor er niveauet for udgifter og indtægter vedr. Flyvesikringstjenestens andel af en route costbasen ved udskillelsen fra SLV regnskabsmæssigt blevet reduceret svarende til SLV s udgifter, hvilket forklarer faldet i driftsudgifter fra 2000 til Opgørelsesmetoden for generel ledelse og administration er ændret således, at der fra 2001 er indeholdt udgifter fra decentrale administrative enheder, som tidligere indgik under driftsudgifter. Note 1) Fra 2001 er SLV-udgifter modregnet. Det drejer sig om 35,9 mio. kr. Note 2) Fra 1999 inklusive udgifter til DMI. Note 3) I 2001 er indeholdt 10,3 mio. kr. vedr. den fælles ledelse og administration med SLV frem til dennes ophør pr. 31. august Beløbet er optaget på TB2001, således at SLV s nettotal er nedskrevet med 10,3 mio. kr. og Flyvesikringstjenestens opskrevet tilsvarende. Note 4) Udgifter til DMI (til og med 1998), supplerende pension (til og med 2000), moms, modregning VFR og fritagne yvninger, modregning af diverse indtægtsposter samt i 2001 kompensation for fælles drift med SLV i årets første 8 mdr. (10,3 mio. kr.). Note 5) Internal tax er forskellen mellem Eurocontrols omkostninger og Danmarks medlemsbidrag. Note 6) Mellem 2000 og 2001 sker databrud, jf. indledningen til resultatanalysen. 14 Resultatanalyse

15 På TB2001 har Flyvesikringstjenesten fået overført kompensation fra SLV for fælles drift i året første otte måneder. En route andelen udgør 10,3 mio. kr., jf. note 3 til driftsregnskabet. Dette beløb bør modregnes i udgifterne til generel ledelse og administration for at give et sandfærdigt billede af udviklingen. Luftfartskrisens indvirkning på en route indtægterne er anslået til et tab på 22 mio. kr. Det forklarer således en del af underskuddet for årets resultat i 2001, medens øgede udgifter til DMI på 1,6 mio. kr., øget pensionsforpligtelse på 8,3 mio. kr. og ekstraordinære engangsud- gifter i forbindelse med ud ytningen forklarer det resterende underskud på 11,8 mio. kr. Underskuddet skal via N+2 ordningen indregnes i costbasen i Aktiviteter og produktivitet En route Danmark udviste indtil 11. september en vækst i antal operationer på 1,5 pct. I de efterfølgede måneder blev væksten a øst af et fald på 4,4 pct., hvorved året ender med et mindre fald på 0,5 pct. i forhold til Indenrigstra kken har kun vist en tilbagegang på 1,3 pct. Det er langt under det fald i tra kken, som tidligere er registreret siden åbningen af Storebæltsforbindelsen. Den samlede tra k i Europa faldt med 0,6 pct. i 2001, jf. Eurocontrol. En route indtægterne i 2001 fordeler sig med 66 pct. på over- yvning, 29 pct. på til og fra udlandet og 5 pct. på indenrigs yvningen. Samlet set er en route indtægterne særdeles afhængige af den internationale tra kudvikling. De sidste to måneder af 2001 var der et samlet fald i indtjeningen på 10 pct. i forhold til samme periode sidste år. Denne tendens er ligeledes registreret i nabolandene. Produktiviteten er i nedenstående tabel steget, men i opgørelsen er ikke taget højde for den fordelingsmæssige justering, herunder udskillelsen af SLV s økonomi, som beskrevet ovenfor. I lyset af krisen er der i 2002 iværksat en gennemgribende begrænsning af de ordinære udgifter og ekstraordinære engangsudgifter sat i bero eller udsat, indtil tra kken igen viser tegn på stigninger. Aktiviteter En route Danmark ) Antal en route operationer (x 1.000) 553,8 578,7 586,9 584,1 Udgifter pr. operation i kr Note 1) Mellem 2000 og 2001 sker databrud, jf. indledningen til resultatanalysen. Resultatanalyse 15

16 Resultatmål Mål: Luftrumskapaciteten i dansk luftrum skal i 97 pct. af tiden leve op til den fastsatte kapacitet. Beregningerne korrigeres for forhold, der ikke kan henføres til Flyvesikringstjenesten. Målopfyldelse: Luftrumskapaciteten for 2001 i dansk luftrum har i 99 pct. af tiden levet op til behovet for kapacitet. Målet er fuldt opfyldt for Mål: Serviceenhedsraten for en route Danmark skal være under gennemsnittet for de europæiske lande, som Danmark normalt sammenlignes med. Målopfyldelse: I 2001 lå Danmarks serviceenhedsrate 8,8 pct. under gennemsnittet. I 2002 forventes Danmarks serviceenhedsrate at ligge 14,3 pct. under gennemsnittet. Målet er fuldt opfyldt for Serviceenhedsraten Kr. 500 Danmark Sammenlignelige lande Resultatanalyse

17 Lufttra ktjeneste Københavns Lufthavne (AACC) Forretningsområdet dækker lufttra ktjeneste ved ind- og ud yvning fra Københavns Lufthavne, Kastrup og Roskilde. Området er fuldt bruger nansieret, idet Flyvesikringstjenesten opkræver en afgift, den såkaldte AACC afgift, direkte fra lufthavnenes brugere. Indtægterne skal dække alle direkte og indirekte omkostninger vedr. lufttra ktjeneste på lufthavnene. Afgiften pr. start udgør 16,40 kr. pr. tons op til 100 tons og 15,50 kr. pr. tons derover, dog minimum 220 kr. På Roskilde Lufthavn er der ikke en minimumssats. AACC har været uændret siden dens indførelse i Driftsregnskab På udgiftssiden har 2001 været præget af ekstraordinære engangsudgifter pga. udskillelsen fra SLV. I lyset af luftfartskrisen er der i 2002, som for en route, iværksat en gennemgribende begrænsning af de ordinære udgifter, og ekstraordinære engangsudgifter er sat i bero eller udsat. Endvidere er området blevet belastet af yderligere pensionsforpligtelser vedr. yveledere på 5,0 mio. kr. Årets resultat på knap 2,0 mio. kr. tilskrives i høj grad den stagnerende tra kudvikling (se nedenfor). Underskuddet skal via N+2 ordningen indregnes i costbasen i Driftsregnskab Københavns Lufthavne (AACC) 1) Faste 2001 priser (1.000 kr) ) Indtægter i alt Udgifter i alt Overskud Generel ledelse og administration 2) Forrentning Afskrivninger Øvrige kalkulatoriske poster 3) Årets resultat Note 1) Fra og med 2. halvår af 1998 omfatter driftsregnskabet også Roskilde lufthavn. Note 2) I 2001 er indeholdt 2,7 mio. kr. vedr. den fælles ledelse og administration med SLV frem til dennes ophør pr. 31. august Beløbet er optaget på TB2001, således at SLV s nettotal er nedskrevet med 2,7 mio. kr. og Flyvesikringstjenestens opskrevet tilsvarende. Note 3) Supplerende pension, der fra og med 2001 er ændret til at være en direkte udgift, samt kompensation for fælles drift med SLV i årets første 8 mdr. (i 2001). Note 4) Mellem 2000 og 2001 sker databrud, jf. indledningen til resultatanalysen. Resultatanalyse 17

18 Aktiviteter og produktivitet Københavns Lufthavne har samlet set haft en tilbagegang i antallet af operationer på 3,2 pct. i Tilbagegangen i Kastrup har været på 4,2 pct. og i Roskilde på 0,9 pct. Kastrup Lufthavn har i lighed med en route samt andre lufthavne måttet bære et økonomisk tab efter 11. september. Dette er anslået til 5-6 mio. kr. Produktiviteten er faldet i takt med tra knedgangen, men faldet har ikke taget højde for de fordelingsmæssige ændringer mellem direkte udgifter og generel ledelse og administration, som er beskrevet ovenfor. Aktiviteter Københavns Lufthavne, Kastrup & Roskilde (AACC) ) Antal operationer (x 1.000) 329,9 394,7 399,9 386,8 Udgifter pr. operation i kr Note 1) Mellem 2000 og 2001 sker databrud, jf. indledningen til resultatanalysen. Resultatmål Mål: Kapacitetsudnyttelsen på Københavns Lufthavn, Kastrup skal i mindst 95 pct. af dagene leve op til den til enhver tid fastsatte maksimale banekapacitet. Beregningerne korrigeres for forhold, der ikke kan henføres til Flyvesikringstjenesten. Målopfyldelse: Kapacitetsudnyttelsen på lufthavnen har i 95 pct. af dagene i 2001 levet op til den til enhver tid fastsatte banekapacitet. Målet er fuldt opfyldt for Resultatanalyse

19 Lufttra ktjeneste Billund Lufthavn (AACC) Forretningsområdet dækker lufttra ktjeneste ved ind- og ud yvning fra Billund. 1. januar 2001 blev udgifterne til lufttra ktjenesten udskilt fra Billund Lufthavns økonomi, idet Flyvesikringstjenesten nu opkræver AACC afgift direkte fra lufthavnens brugere. Indtægterne skal dække alle direkte og indirekte omkostninger vedr. lufttra ktjeneste på lufthavnen. Afgiften opkræves pr. start (IFR), differentieret efter yets vægt. Luftfartøjer under 2 tons er fritaget fra afgiften. Driftsregnskab Indtægten er baseret på en rate på 9,50 kr. pr. tons og en tra kmængde på 2 pct. over niveauet for 2000, målt i afgiftspligtige tons. Underskuddet på årets resultat skyldes dels en lavere tra kmængde og dels en øget pensionsforpligtelse for yveledere. Den gennemsnitlige vægt pr. y er faldet med 4 pct. i Underskuddet indgår via N+2 ordningen i beregningsgrundlaget for costbasen i Driftsregnskab Billund Lufthavn (AACC) Faste 2001 priser (1.000 kr) Indtægter i alt Udgifter i alt Overskud Generel ledelse og administration 557 Forrentning Afskrivninger Årets resultat Aktiviteter og produktivitet Antallet af operationer i Billund forblev uændret 2001 i forhold til 2000, hvor området hørte under lokal lufttra ktjeneste. Den ændrede kontrakt med lufthavnen indebærer imidlertid, at en sammenligning af produktiviteten i 2000 og 2001 ikke er mulig. Aktiviteter Billund Lufthavn (AACC) Antal operationer (x 1.000) ,6 Udgifter pr. operation i kr Resultatanalyse 19

20 Lufttra ktjeneste Lokal Flyvesikringstjenesten har i 2001 indgået kontrakter om levering af lufttra ktjeneste med følgende lufthavne: Aalborg, Århus, Bornholm, Vagar og Sønderborg. Betalingen for levering af lokal lufttra ktjeneste på de enkelte lufthavne er fastsat på grundlag af en aftale og er dermed ikke direkte afhængig af antallet af operationer. Indtægterne fastsættes med udgangspunkt i ønsket om balance mellem indtægter og omkostninger. Driftsregnskab Årets resultat for 2001 udviser et underskud på 1,2 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,9 mio. kr. i forhold til Der er i 2001 ikke indgået kontrakt om lufttra ktjeneste med Billund og Esbjerg lufthavne, hvilket var tilfældet i Billund Lufthavn betjenes fortsat af Flyvesikringstjenesten, men er overgået til betaling via AACC afgift, som opkræves direkte hos lufthavnens brugere. Esbjerg Lufthavn betjenes ikke længere af Flyvesikringstjenesten. Underskuddet fremkommer primært, fordi udgifterne i 2001 bliver belastet af yderligere pensionsindbetalinger vedr. yveledere. Underskuddet i costbasen indgår via N+2 ordningen i kalkulationsgrundlaget for Driftsregnskab Lokal lufttra ktjeneste Faste 2001 priser (1.000 kr) ) Indtægter i alt Udgifter i alt Overskud Generel ledelse og administration 1) Forrentning Afskrivninger Øvrige kalkulatoriske poster 2) Årets resultat Note 1) I 2001 er indeholdt 0,3 mio. kr. vedr. den fælles ledelse og administration med SLV frem til dennes ophør pr. 31. august Beløbet er optaget på TB2001, således at SLV s nettotal er nedskrevet med 0,3 mio. kr. og Flyvesikringstjenestens opskrevet tilsvarende. Note 2) Supplerende pension, der fra og med 2001 er ændret til at være en direkte udgift, samt kompensation for fælles drift med SLV i årets første 8 mdr. (i 2001). Note 3) Mellem 2000 og 2001 sker databrud, jf. indledningen til resultatanalysen. 20 Resultatanalyse

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Businessplan. Strategisk- og styringsmæssigt grundlag 2008-2010

Businessplan. Strategisk- og styringsmæssigt grundlag 2008-2010 Businessplan Strategisk- og styringsmæssigt grundlag 2008-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... Naviairs udfordringer... Forventninger - til trafikudvikling i dansk luftrum... Den strategiske platform...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Hvad koster sygefraværet

Hvad koster sygefraværet Hvad koster sygefraværet - direkte og indirekte omkostninger Hvad koster sygefraværet? I dette hæfte finder du eksempler på, hvordan man kan opgøre de økonomiske omkostninger ved en virksomheds sygefravær.

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere