kandi- Marianne Kjær Sendt pr. relevans r februar juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:"

Transkript

1 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk antropologi Akkrediteringsrådet har akkrediteret kandidatuddannelsen i pædagogiskk antropo- logi positivt. Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af den vedlagte akkredite- relevans r ringsrapport, som ACE Denmark har udarbejdet. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra f de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning til ansøgning om akkre- 1. ditering og godkendelsee af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, februar Dato for rådsmøde: Akkrediteringsperioden gælderr til: 19. juni julii 2019 Sprog: Censorkorps: Uddannelsen udbydes på dansk Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for pædagogisk antropologi. Udbudssted: Uddannelsen udbydes: Aarhus og København Uddannelsen udbydes også på Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet 5. juli 2013 Danmarks Akkrediteringsinstitution Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Dansk titel: Cand.pæd. i pædagogisk antropologi Normeret studietid: 120 ECTS Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har 4. juli 2013 truffet afgørel- og mak- se (vedlagt) om uddannelsens titel, takstindplacering, normeret studietidd simumramme: Engelsk titel: Master of Arts (Education) in Educational Anthropology Takst: Heltidstakst 1 Aktivitetsgruppekoden er Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om o kriterier for universitetsuddannelsers relevans og o kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Side 1/ /2

2 Danmarks Statistik: UDD 7748 AUDD 7748 Maksimumramme: Universitetet har fastsatt en maksimum- pr. ramme for tilgangen på 140 studerende optag. Efter det oplyste vil universitetet, i tilfæl-t de af at ansøgerantallet overstiger 140 studerende, udvælge de mest kvalificerede ansøgere ud fra karaktergennemsnit på den adgangsgivende uddannelse. Styrelsen har ikke bemærkninger til dette kriterium, da det er i overensstemmelse med kandidatadgangsbekendtgørelsens 11. Styrelsen bemærker dog, at kriterierne af hensyn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal fremgå af uddannelses stu- dieordning samt universitetets hjemme- side. Danmarks Akkrediteringsinstitution Andre oplysninger såsom adgangskrav, udvælgelseskriterier og tekst till uddan- jf. nelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Rådet har på baggrund af styrelsenss afgørelse godkendt jeres uddannelse, universitetslovens 3, stk I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på hvis I har spørgsmål eller behovv for mere information. Med venlig hilsen Christian Thune Næstformand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør Danmarks akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af styrelsens afgørelse Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni (universitetsloven). Side 2/ 2

3 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Universitet Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings afgørelse vedrørende eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk antropologi ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 19. juni 2013 behandlet Aarhus Universitets ansøgning om akkreditering og godkendelse af en eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk antropologi. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen sendte ved brev af 21. juni 2013 Rådets indstillinger om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, normeret studietid og eventuelle maksimumsrammer for tilgangen m.v. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har truffet følgende afgørelse i sagen: Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi skal godkendes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012, herunder juli 2013 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Anders Bau Truelsen Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Ad titel: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 18, stk. 1 og nr i bilag 1, fastlægges uddannelsens titel til: Dansk: Engelsk: Cand.pæd. i pædagogisk antropologi Master of Arts (Education) in Educational Anthropology Ad normeret studietid: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 17, fastlægges uddannelsens normering til 120 ECTS-point. Ad tilskudsmæssig indplacering: Kandidatuddannelsen indplaceres til heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Styrelsen kan endvidere oplyse, at der til brug for indberetning til Danmarks Statistik er fastsat følgende koder: Side 1/2

4 Danmarks Statistik: UDD 7748 AUDD 7748 Ad eventuel maksimumramme for tilgang: Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 241 af 11. marts 2013 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen). Styrelsen har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen på 140 studerende. Efter det oplyste vil universitetet, i tilfælde af at ansøgerantallet overstiger 140 studerende, udvælge de mest kvalificerede ansøgere ud fra karaktergennemsnit på den adgangsgivende uddannelse. Styrelsen har ikke bemærkninger til dette kriterium, da det er i overensstemmelse med kandidatadgangsbekendtgørelsens 11. Styrelsen bemærker dog, at kriterierne af hensyn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal fremgå af uddannelses studieordning samt universitetets hjemmeside. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Herudover kan vi meddele følgende: Ad sprog: Vi har noteret os, at uddannelsen udbydes på dansk. Ad tilknytning til censorkorps: Vi har noteret os, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for pædagogisk antropologi. Ad udbudssted: Styrelsen har noteret sig, at uddannelsen udbydes på universitetets campus i både Aarhus og Emdrup. Styrelsen bemærker hertil, at der er tale om to uddannelser. Med venlig hilsen Anders Bau Truelsen Fuldmægtig Side 2/2

5 Kandidatuddannelse i pædagogisk antropologi Aarhus Universitet Turnusakkreditering

6 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen... 9 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Kandidatuddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 15 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til UI for kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Oplysninger til UI om kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold) 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi består af en kernefaglig ekspert, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Professor Svend Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Universitet Sven Andersson er professor i pædagogik ved Linköpings Universitet, Linköping, Sverige. Svend Andersson er uddannet speciallærer ved Stockholms Lärarhögskola (1969), kandidat i pædagogik (1985) og ph.d. ved Linköpings Universitet (1994). Svend Andersson er i øjeblikket ansat som professor ved Afdelingen for Voksenlæring, Linköpings Universitet med undervisning inden for pædagogik, forskeruddannelse og vejledning af ph.d.-studerende. Svend Anderssons undervisning og forskningsområde er relateret til læring i de videregående uddannelser, IKT- læring i forskellige sammenhænge og komparative studier af børns hverdagsoplevelser. Sven Andersson foretager vurderinger af forskningsansøgninger for EU samt evalueringer af EU-projekter. Sven Andersson har erfaring som faglig ekspert i forbindelse med akkreditering af danske uddannelser, bl.a. i forbindelse med akkrediteringen af Master i grundskolepædagogik. Aftagerrepræsentant Mette Fedders, Uddannelseschef for pædagoguddannelsen i Odense Mette Fedders er uddannet socialrådgiver og har en master i social integration. Mette Fedders har arbejdet som underviser, siden souschef og for 2½ år siden blev hun uddannelseschef på Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg. Mette Fedders har ansvar for bl.a. pædagogisk udvikling, personaleansvar herunder ansættelser, implementering af University College Lillebælts (UCL) strategier, deltagelse i tværprofessionelle tiltag i UCL. Mette Fedders har sammen med den øverste ledelse og medarbejdere deltaget i akkreditering af Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg. Studerende Thomas Hansen, læser på kandidatuddannelsen i filosofi på Syddansk Universitet. Thomas Hansen har været i studienævnet i 2010 og 2011 samt faglig vejleder (studievejleder) ved filosofistudiet fra Thomas Hansen har deltaget i akkreditering af en række pædagogiske uddannelser. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 14. december 2012 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 30. april modtaget ny studieordning for kandidatuddannelsen i pædagogik, som træder i kraft 1. september maj modtaget supplerende oplysninger ang. - Forholdet mellem indskrevne og ressourceudløsende studerende på uddannelsen. - Frafaldet for årgang Muligheden for at skelne mellem frafaldet i Emdrup og Aarhus. 5

10 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 25. april 2013 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 17. maj 2013 Høringssvar modtaget 29. maj 2013 Sagsbehandling afsluttet 3. juni 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 19. juni 2013 Bemærkninger Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af den gældende studieordning for kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi fra En ny studieordning træder i kraft 1. september Der er foretaget en række mindre justeringer i den nye kompetenceprofil, men det vurderes, at der ikke er tale om centrale ændringer af uddannelsens kompetenceprofil. Uddannelsens struktur er ændret, så feltstudiets centrale rolle i uddannelsen tydeliggøres. Forskellene på den gældende og den nye studieordning er uddybet i afsnittet om progression i kriterium 4. 6

11 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi på Aarhus Universitet indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2), fordi forskningsaktiviteten i forskningsmiljøet er af begrænset omfang. - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4), fordi frafaldet på uddannelsen har ligget højt. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Der er foretaget en analyse af antallet problemer og deres karakter, herunder om problemerne er forbundne, og i hvilken grad universitetet har igangsat initiativer til at løse problemerne. Universitetet er i løbende dialog med aftagere og dimittender, og der er et samfundsmæssigt behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet. Uddannelsen udbydes både i Emdrup og i Aarhus, og de studerende har mulighed for tæt kontakt til forskerne begge steder. Uddannelsen baserer sig på et bredt forskningsmiljø og tilrettelægges i udstrakt grad af forskere, der forsker inden for et relevant forskningsområde. Dog er forskningsaktiviteten i forskningsmiljøet af begrænset omfang. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil, og kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for kandidatuddannelser. Kandidatniveauet understøttes desuden af uddannelsens struktur og fagelementernes læringsmål. Frafaldet har ligget på omkring 20 % for årgang , og frafaldet er steget til 22,5 % for årgang 2009, som er den senest opgjorte årgang. I 2011 gennemførte universitetet en analyse, som viser, at hovedårsagen til det høje frafald er, at de studerende forventer, at de kan studere på deltid og samtidig have et fuldtidsarbejde ved siden af. Det omfattende feltarbejde på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi på 3. modul vanskeliggør imidlertid dette, og flere falder derfor fra i forbindelse med feltarbejdet. Studieordningen er derfor ændret så feltarbejdes rolle i uddannelsen er tydeliggjort, og studieledelsen kommunikerer samtidig til de studerende, at der er tale om et fuldtidsstudium, før de begynder på uddannelsen. Disse tiltag kan således være med til at nedbringe frafaldet for studerende optaget på baggrund af den nye studieordning fra Uddannelsen indgår i universitetets kvalitetssikringssystem og uddannelsesledelsen tager hånd om identificerede problemer på uddannelsen på baggrund af indsamling, analyse og anvendelse af relevant information. 7

12 Information om frafald har eksempelvis været anvendt i forbindelse med revisionen af studieordningen, som kan være med til at nedbringe frafaldet på uddannelsen fremover. 8

13 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen Udbudssted Uddannelsen udbydes i Aarhus og København. Sprog Undervisningen foregår på dansk. Hovedområde Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde. Grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende Det fremgår af dokumentationsrapporten, at der var 293 ressourceudløsende studerende i 2011, mens antallet af indskrevne var 565. Universitetet skriver i supplerende oplysninger: Antal indskrevne studerende omfatter studerende på orlov, og det kan derfor være en del af forklaringen på den store forskel mellem antallet af indskrevne studerende og antallet af ressourceudløsende studerende. Det er desuden ikke alle studerende, der lader deres orlov registrere, idet de så ikke har mulighed for at melde sig til undervisning mv. i den pågældende periode. Derudover skal det nævnes, at mange af vores studerende vælger at læse kandidatuddannelser parallelt med et aktivt arbejdsliv, hvor studier, orlov og midlertidig reduktion i alm. arbejdstid rummer en logistisk udfordring, som indvirker på gennemførselstiden. Pga. krisetider er der desuden ikke det store incitament for studerende til at blive hurtigt færdige med deres studium, hvilket højst sandsynligt afspejles i de relevante tal. Institut for uddannelse og pædagogik er netop nu ved at udmelde ca. 750 studerende, som har overskredet 5-årsreglen. Vi har ikke en opgørelse over, hvor mange der vil blive meldt ud fra de enkelte uddannelser, men en samlet liste. En stor del studerende fra Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi vil højst sandsynligt være på listen, og med udmeldelsen af disse studerende forventer vi at kunne nedbringe forskellen mellem antallet af indskrevne og antallet af ressourceudløsende studerende betydeligt (Supplerende oplysninger 15. maj 2013) 9

14 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Kandidater i pædagogisk antropologi: - har forskningsbaseret viden om relevante antropologiske teorier og begreber og indsigt i og overblik over centrale begreber i det pædagogiske område - har viden om centrale teoriers og begrebers videnskabsteoretiske, historiske, sociale og kulturelle forankring samt implikationer i forhold til pædagogisk-antropologiske analyser af sociale og kulturelle forhold - har viden på højeste internationale niveau om etnografisk feltarbejde og anvendelsen heraf i det pædagogiske felt - har viden om den historiske og aktuelle udvikling af begreber og forskningsmetoder inden for det pædagogisk-antropologiske felt, der muliggør en identificering af relevante videnskabelige problemstillinger. Kandidater i pædagogisk antropologi har færdigheder, der gør dem i stand til: - at anvende, vurdere og udvælge relevante antropologiske metodologier og teorier med henblik på kritisk og systematisk at kunne analysere og identificere komplekse problemstillinger i det pædagogiske felt - at planlægge og gennemføre kvalitative undersøgelser, individuelt og i grupper, inden for det pædagogiske område - at formidle forskningsbaseret viden om problemstillinger i det pædagogiske felt mundtligt og skriftligt til såvel fagfæller og eksperter som til ikke-eksperter Kandidater i Pædagogisk antropologi har kompetencer, der sætter dem i stand til selvstændigt: - at identificere og analysere centrale pædagogiske problemstillinger i en konkret og kompleks kontekst - at omsætte den viden, der er skabt gennem empiriske materiale og pædagogisk-antropologisk teori, til forandringsstrategier i konkrete, lokale sammenhænge, fx i institutioner, organisationer og firmaer - at tage ansvar for deres fortsatte faglige udvikling gennem en videreudvikling af faglighed i relation til specifikke faglige områder, som fx rådgivning, undervisning, planlægning, udvikling og forskning 10

15 Kandidatuddannelsens struktur (Studieordning for kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi, 2009, s. 4) 11

16 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi hørte tidligere under det daværende Institut for Pædagogik på DPU, som havde et Advisory Board. Advisory Boardet s medlemmer repræsenterede bl.a. professionshøjskoler, Dansk Magisterforening og Rambøll Management (bilag 1.1). Der blev afholdt møder i Advisory Boardet 10. oktober 2011 samt 16. januar 2012, hvor bl.a. udkast til revision af studieordningen for kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi blev drøftet. På baggrund af drøftelserne i Advisory Boardet er det besluttet at udvide fagelementet Feltarbejde fra 25 til 30 ECTS-point, og der etableres desuden et fagelement på 10 ECTS-point i feltmetode og projektdesign, der går forud for feltarbejdet (dokumentationsrapport, s. 4-5). Efter den nye struktur er indført på Aarhus Universitet i februar 2012 får Institut for uddannelse og pædagogik (tidligere DPU) et nyt samlet aftagerpanel, bestående af nogle af de tidligere Advisory Boardmedlemmer kombineret med nye medlemmer. Det samlede panel mødes mindst én gang i udpegningsperioden, som er to år. Mindre grupper af panelet mødes oftere, når instituttet har brug for at drøfte og få panelets kommentarer vedr. udviklingen af specifikke uddannelser (dokumentationsrapport, s. 4). På besøget fortalte ledelsen, at det nye aftagerpanel er nedsat, og at det første møde bliver afholdt 29. maj 2013 med 26 deltagere. Det er forventningen, at aftagerpanelet skal bl.a. skal anvendes i forbindelse med studieordningsrevisioner. Analysefirmaet DAMVAD foretog i 2009 en større arbejdsmarkedsanalyse for DPU, som omfattede alle det daværende DPU s uddannelser. 445 aftagere besvarede i den forbindelse et spørgeskema om uddannelsernes relevans og kvalitet. Resultaterne fra analysen har sammen med Advisory Boardets anbefalinger dannet grundlaget for udviklingen af den nye studieordning (dokumentationsrapport, s. 5). Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med aftagere, og at dialogen anvendes til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Dialog med dimittender Aarhus Universitet har siden 2007 gennemført årlige beskæftigelsesundersøgelser. Den seneste beskæftigelsesundersøgelse er fra 2011 og rummer svar fra 1. års- og 5. års-dimittender. 41 af i alt års-dimittender fra kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi har besvaret undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 56,2 %. Blandt 5 års-dimittenderne har 6 ud af 16 svaret, hvilket udgør en svarprocent på 37,5 %. Resultaterne af undersøgelsen er blevet drøftet på møder i uddannelsesfagudvalget (UFU) og studienævnet. Undersøgelsen er blevet inddraget i forbindelse med arbejdet med den nye studieordning for uddannelsen. Undersøgelsen viser, at der er stor overensstemmelse mellem dimittendernes faktiske jobfunktion og de normative forventninger, der kommer til udtryk i formuleringerne i den nye studieordning (dokumentationsrapport, s. 6). På besøget fortalte ledelsen, at dimittendrapporten fra 2012 er lige på trapperne, men at de endnu ikke havde fået adskilt data for de enkelte uddannelser, så de kan benyttes i UFU. 12

17 Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at institutionen er i løbende dialog med uddannelsens dimittender, og at dialogen med dimittenderne anvendes i forhold til udviklingen af uddannelsen. Beskæftigelse Ledigheden for nyuddannedes kandidater i pædagogisk antropologi fremgår af tabellen. Ledighed for kandidater i pædagogisk antropologi Ledighed på det humanistiske hovedområde % 6 % % 10 % % 10 % Kilde: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Det fremgår af tallene fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, at ledigheden i 2009 lå lidt over ledigheden på hovedområdet. Ledighedsprocenten dækker over, at der var 6 ledige ud af 48 dimittender i det pågældende år. De øvrige år lå ledigheden under eller på niveau med hovedområdet. Det fremgår desuden af beskæftigelsesundersøgelsen fra 2011, at 10 ud af de 47 dimittender, som i alt deltog i undersøgelsen, ikke var i beskæftigelse. De ikke-beskæftigede er alle 1-årsdimittender, hvilket ifølge universitetet kan indikere, at det tager noget tid for nyuddannede at finde beskæftigelse, især i krisetider (dokumentationsrapport, s. 9). Universitetet skriver: Universitetet arbejder hele tiden med at forbedre svarprocenter i forhold til beskæftigelsesundersøgelsen. Det skal dog nævnes, at sammenlagt 53 % af dimittenderne fra de to årgange (fulde populationer) har deltaget i undersøgelsen. Det betragter vi som acceptabelt, i og med der er tale om en omfattende undersøgelse, samt at 5 års-dimittenderne måske ikke længere føler den store tilknytning i forhold til at besvare spørgsmålene. (Høringssvar 29. maj 2013, s. 2) Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at hver 5. dimittend, som deltog i beskæftigelsesundersøgelsen, ikke var i beskæftigelse i 2011, og at universitet ikke kender beskæftigelsessituationen for de resterende 47 %. Akkrediteringspanelet lægger dog vægt på, at ledigheden for uddannelsens dimittender i har fulgt ledigheden på hovedområdet, og at ledigheden for 2011 også må forventes at gøre det. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at dimittenderne i tilstrækkelig grad finder beskæftigelse. Relevant beskæftigelse Ifølge beskæftigelsesundersøgelsen fra 2011 finder dimittenderne beskæftigelse inden for følgende områder: 27 % er ansat på en uddannelsesinstitution 18 % arbejder med offentlig administration 12 % er ansat inden for konsulent- og rådgivningsvirksomhed 9 % arbejder med medier og kommunikation 6 % er ansat ved et universitet eller forskningsinstitut/-virksomhed 3 % arbejder med kultur og turisme 24 % svarer andet. (Dokumentationsrapport, s. 9) Beskæftigelsesundersøgelsen spørger ind til de deltagende dimittenders jobfunktioner i det angivne job (Høringssvar 29. maj 2013, s. 2). 11 af de dimittender, der er ansat på en uddannelsesinstitution har svaret på spørgsmålet om, hvilken uddannelsesinstitution de underviser ved: Aftenskole, Kursus for beboere, Røde Kors asylafdelingen, Skoletjeneste på museum, STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), Uddannelsescenter, Vejledning af lærere i grundskolen, kurser, efteruddannelse samt videncenter. 2 personer underviser ved professionshøjskoler, mens 1 dimittend er ansat i grundskolen (dokumentationsrapport, s. 9-10). 13

18 Akkrediteringspanelet bemærker, at det ikke fremgår, hvad de 18 % af dimittenderne, som arbejder inden for offentlig administration, er beskæftiget med. Blandt dimittenderne, der forud for og efter uddannelsen var beskæftigede, er der ifølge beskæftigelsesundersøgelsen sket en udvikling i forhold til stillingsbetegnelserne for de job, som dimittenderne besidder. Der er således beskrevet 35 stillingsbetegnelser, hvor der før uddannelsen kun var 22 stillingsbetegnelser. Ud af disse stillingsbetegnelser, er der kun 3, der går igen forud for og efter uddannelsen. Hvor størstedelen tidligere hørte ind under kategorierne konsulenter (5), lærere (3) og pædagoger (4), hører størstedelen efter uddannelsen under konsulenter (8), lærere (4), forsknings-/undervisningsansat (4). Derudover er der efter uddannelsen en bredere palet af stillingsbetegnelser herunder fx boligsociale medarbejdere (3), AC-fuldmægtige (2), projektmedarbejder/- leder (2) og ledere (2) (Dokumentationsrapport, s. 10). På besøget fortalte ledelsen, at en del af dimittenderne går tilbage til deres tidligere job som undervisere, men at også typisk er dem, der står i første række, når der er behov for en leder eller en konsulent. En kandidatuddannelse i pædagogisk antropologi betyder ikke nødvendigvis, at de skifter til et akademisk spor, men at de fortsætter i deres gamle job og så tager et karrierespring, når chancen byder sig. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at uddannelsens dimittender i tilstrækkelig grad finder relevant beskæftigelse. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 1.1: Medlemmer af Advisory Board for Institut for Pædagogik Bilag 1.2: Referat fra møde med Advisory Board for Pædagogik d. 10. oktober 2011 Bilag 1.3: Referat af møde med Advisory Board d. 16. januar 2012 Høringssvar 29. maj

19 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Skemaet nedenfor viser eksempler på sammenhængen mellem forskningsområder og fagelementer. (Dokumentationsrapport, s. 12) Eksempelvis fremgår det, at forskere fra enheden for børn og unge forskning forsker i børn og unge inden for en pædagogisk-antropologisk ramme. Disse forskere står også for undervisningen i fagelementet børneantropologi og barndomssociologi. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. 15

20 Forskningens samvirke med praksis Det fremgår af dokumentationsrapporten, at en stor del af de forskningsområder, som den pædagogiske antropologi udgøres af, er kendetegnet ved en tæt praksisforankring og professionstilknytning. Både forskningsprogrammet EPOKE og forskningsenheden Børneungeforskning har tætte forbindelser til praksis forsker i praksis - og trækker ofte på en professionstilknytning. I dokumentationsrapporten gives der en række eksempler herpå (dokumentationsrapport, s. 13). Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningen samvirker med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Den grundlæggende tilrettelæggelse og planlægning af undervisningen finder sted i de enkelte underviserteams, og en modulkoordinator har ansvaret for det enkelte modul. Herefter koordineres, diskuteres og kvalificeres tilrettelæggelsen og planlægningen på lærermøder, hvor uddannelsens undervisere deltagere, og i Uddannelsesfagudvalget, hvor VIP-gruppens repræsentanter og de studerendes repræsentanter yderlige monitorer planlægningen og godkender de fremsendte undervisningsplaner eller foreslår revisioner. Endelig fremsendes undervisningsplaner til godkendelse i studienævn og hos studieleder (dokumentationsrapport, s. 13). Nedenfor fremgår uddannelsens overordnede tilrettelæggere og modulansvarlige fra foråret 2012: - Eva Viala, adjunkt og studieleder - Henrik Vase Frandsen, lektor og studienævnsformand - Lars Holm, lektor og uddannelsesleder - Ida Wentzel Winther, lektor - Niels Kryger, lektor - Jakob Krause Jensen, lektor - Gritt B. Nielsen, adjunkt - Eva Gulløv, lektor - Laura Gilliam, lektor - Karen Valentin, lektor - Jesper Olesen, lektor Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. Vurderingen er foretaget på baggrund af VIP ernes CV er. VIP/DVIP-ratio Forholdet mellem antallet af VIP og DVIP på uddannelsen i 2011 er beregnet i nedenstående tabel. (Dokumentationsrapport, s. 14) Akkrediteringspanelet vurderer på den bagrund, at de studerende på kandidatuddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP Antallet af studerende pr. VIP i antal og årsværk for 2011 er fremstillet i tabellen nedenfor. 16

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter.

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Tranum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@ @adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i litteraturvidenskab

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.(jur.). Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

uddan- Sendt pr. e-mail:.dk 2012. Opstartsdato: September 2014 Sprog: versiteter. 30. januarr 2014 (vedlagt) om mumramme: Dansk titel: Engelsk titel:

uddan- Sendt pr. e-mail:.dk 2012. Opstartsdato: September 2014 Sprog: versiteter. 30. januarr 2014 (vedlagt) om mumramme: Dansk titel: Engelsk titel: Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatu uddan- nelse i lyd-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere