Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)"

Transkript

1 Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA (dansk) positivt, jf. akkrediteringslovens Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af den vedlagte akkrediteringsrapport, som Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 2 og Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, 1. februar Akkrediteringsrådet 23. maj 2014 Bredgade København K Tel Fax Mail Web Dato for rådsmøde: 9. april 2014 Sprog: Uddannelsen udbydes på dansk. Udbudssted: Herning Akkrediteringsperioden gælder til: 31. maj 2020 Censorkorps: Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for erhvervsøkonomi. Uddannelsen udbydes: Uddannelsens udbydes også på Aarhus Universitet i Aarhus. Uddannelsen udbydes desuden på Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet og Copenhagen Business School. CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Tel Mail Ref.-nr. 14/ Styrelsen for Videregående Uddannelser har 15. maj 2014 truffet afgørelse (vedlagt) om uddannelsens titel, takstindplacering, adgangskrav, normeret studietid og maksimumramme: Dansk titel: Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA Normeret studietid: 180 ECTS Engelsk titel: Bachelor of Science (BSc) in Economics and Business Administration Takst: Heltidstakst 1 Aktivitetsgruppekoden er Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Side 1/2

2 Adgangskrav Uddannelsens hovedvægt ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde, og dermed er uddannelsen kategoriseret som en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse i bacheloradgangsbekendtgørelsens bilag 1 3. Områdespecifikke adgangskrav: Gymnasial uddannelse med fagene dansk A, engelsk B, matematik B samt Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B. Maksimumramme: Der er hverken fastsat en maksimumramme af universitetet eller af ministeriet. Danmarks Statistik: UDD 5700 AUDD 5700 KOT: Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Danmarks Akkrediteringsinstitution Rådet har på baggrund af styrelsens afgørelse godkendt jeres uddannelse, jf. universitetslovens 3, stk I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge på hvis I har spørgsmål eller behov for mere information. Med venlig hilsen Per B. Christensen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af styrelsens afgørelse Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Videregående Uddannelser 3 Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen). 4 Lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 (universitetsloven). Side 2/2

3 Danmarks Akkrediteringsinstitution Aarhus Universitet Styrelsen for Videregående Uddannelsers reviderede afgørelse vedrørende eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 9. april 2014 behandlet Aarhus Universitets ansøgning om akkreditering og godkendelse af den eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt. Danmarks Akkrediteringsinstitution sendte ved brev af 16. april 2014 rådets indstillinger om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, specifikke adgangskrav, normeret studietid og eventuelle maksimumsrammer for tilgangen m.v. til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Styrelsen for Videregående Uddannelser har truffet følgende afgørelse i sagen: Bacheloruddannelsen skal godkendes efter reglerne i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder maj 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Center for Jura Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Anders Bau Truelsen Tel Mail Ref.-nr. 14/ Ad titel: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 13, stk. 4 og 5, fastlægges uddannelsens titel til: Dansk: Engelsk: Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA Bachelor of Science (BSc) in Economics and Business Administration Ad udbudssted: Styrelsen har noteret sig, at uddannelsen udbydes på universitetets campus i Herning. Ad normeret studietid: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 12, stk. 1, fastlægges uddannelsens normering til 180 ECTS-point. Ad adgangskrav: Side 1/2

4 Efter reglerne i bilag 1 til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) er adgangskravene til uddannelsen: Dansk A Engelsk B Matematik B Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B Ad tilskudsmæssig indplacering: Bacheloruddannelsen indplaceres til heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Styrelsen kan endvidere oplyse, at der til brug for Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er fastsat følgende koder: Styrelsen for Videregående Uddannelser Danmarks Statistik: UDD 5700 AUDD 5700 KOT: Ad eventuel maksimumsramme for tilgang: Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. bacheloradgangsbekendtgørelsens 11. Styrelsen har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumramme for tilgangen. Herudover kan vi meddele følgende: Ad sprog: Styrelsen har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk. Ad tilknytning til censorkorps: Styrelsen har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for erhvervsøkonomi. Med venlig hilsen Anders Bau Truelsen Fuldmægtig Side 2/2

5 Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering

6 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - dansk... 7 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - engelsk... 8 Grundoplysninger... 9 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsernes struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 14 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til UDS for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Oplysninger til UDS om bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Indstilling til UDS for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Oplysninger til UDS om bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA (engelsk)

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Uddannelsesstyrelsen (UDS) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Uddannelsesstyrelsen ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UDS-forhold) 4

9 Sagsbehandling Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet i Herning består af en kernefaglig ekspert, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Professor Klaus Nielsen, Department of Management, Birkbeck, University of London. Klaus Nielsen er cand.polit. fra Københavns Universitet. Tidligere professor i samfundsvidenskab og tidligere studieleder for forvaltningsuddannelsen og den samfundsvidenskabelige basisuddannelse ved Roskilde Universitet Medlem af akkrediteringspanel vedrørende økonomiuddannelser i Danmark. Erfaring fra tilsvarende vurderinger af uddannelser og uddannelsesforslag i Storbritannien og Belgien. Program Director for tre postgraduate degrees ved Birkbeck, University of London.. Har forsket i bl.a., sammenlignende velfærdsstudier, institutioner, sportsøkonomi samt innovation og arbejdsmarked. Aftagerrepræsentant Pia Grønborg Steffensen, chefkonsulent, Key Learning. Pia Grønborg Steffensen er uddannet cand.merc. i organisation i 1991 og arbejder som chefkonsulent indenfor Human Ressource. Pia Grønborg Steffensen har igennem årene arbejdet med bl.a. uddannelsesplanlægning, rekruttering (intern og ekstern) og outplacement, ligesom Pia Grønborg Steffensen har siddet i ledergruppen for en større amerikansk koncern i forbindelse med opkøb af dansk virksomhed. Pia Grønborg Steffensen har desuden deltaget i akkreditering af flere uddannelser inden for de erhvervsøkonomiske uddannelser. Studerende Niklas Frijs-Madsen, studerende på Copenhagen Business School, bachelor i International Business and Politics. Niklas Frijs-Madsen er tidligere formand og nuværende bestyrelsesmedlem for studenterorganisationen på Copenhagen Business School, CBSstudents. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1.juli 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation oktober 2013: supplerende information om uddannelsens frafald - 7. november 2013: supplerende information om det eksterne råd ved AU Herning, frafald og forventninger til forskningsproduktion. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 21.oktober 2013 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 7. februar

10 Høringssvar modtaget 28. februar 2014 Kriterium 4 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at det var kritisk, at der ikke var iværksat undersøgelser af årsagerne til frafald. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har beskrevet, hvordan de siden 2010 har systematisk har spurgt om årsagen til frafald hos studerende der melder sig ud, og laver opsøgende arbejde i form af samtaler med studerende, der vurderes at være frafaldstruede. Vurderingerne af kriterium 4 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Kriterium 5 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at det var kritisk, at der ikke var iværksat undersøgelser af årsagerne til frafald. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har beskrevet, hvordan de siden 2010 har systematisk har spurgt om årsagen til frafald hos studerende der melder sig ud Vurderingerne af kriterium 5 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Sagsbehandling afsluttet 17.februar 2014 Dato for Akkrediteringsrådets møde 9. april 2014 Bemærkninger Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse i Herning er en del af den samlede erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet. Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse på resten af Aarhus Universitet blev positivt akkrediteret i turnus Akkrediteringen af den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse på campus Herning blev dengang standset på grund af tvivl om hjemmelsgrundlaget. Styrelsen bestemte i brev af 2. november 2012, at HA-uddannelserne på campus Herning er omfattet af uddannelsesbekendtgørelsen, og at uddannelsen skulle undergå en akkreditering. Tidligere var der ikke krav til uddannelsens forskningsbasering, da uddannelsen var omfattet af reglerne for de erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser i HA-bekendtgørelsen. De to bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi, HA i Herning er hhv. dansksproget og engelsksproget, men deler fagsammensætning, undervisere og fysisk placering. Hvor intet andet et angivet i teksten er forholdene i rapporten derfor gældende for begge uddannelser. I tabeller gengivet fra dokumentationsrapporten er den engelsksprogede uddannelse benævnt som HA-ib, mens den dansksprogede uddannelse benævnes HA. 6

11 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - dansk Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Den dansksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet, Herning indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2), da det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø i Herning er i en opbygningsfase, men endnu ikke er af høj kvalitet. Resten af kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Der er foretaget en analyse af antallet problemer og deres karakter, herunder om problemerne er forbundne, og i hvilken grad universitetet har igangsat initiativer til at løse problemerne. Den dansksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA i Herning er en del af den samlede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi ved Aarhus Universitet. Uddannelsen i Herning er velstruktureret og karakteriseret ved nærhed mellem undervisere og de studerende. Forskningsmiljøet i Herning har været under opbygning i en årrække, og der er nu et antal erhvervsøkonomiske VIP er tilknyttet uddannelsen, der sikrer forskningsbaseringen af fagelementerne. Organiseringen af forskerne i de nuværende forskningsgrupper er ny på AU Herning, og der er lavet projektansøgninger og indgået aftaler med ledelsen om publikationsrater. Forskningsmiljøet bag uddannelsen er dog samlet set endnu ikke af høj kvalitet. Uddannelsen har i en årrække haft et højt frafald på første år. Ledelsen er opmærksom på problemet, og har iværksat undersøgelser samt en række tiltag, der skal formindske frafaldet. Uddannelsen har en velfungerende struktur og progression. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil. Kompetenceprofilen afspejler endvidere kvalifikationsrammens niveau for bacheloruddannelser, og der er sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Uddannelsens dimittender videreuddanner sig eller finder beskæftigelse, og uddannelsen er i dialog med aftagere og dimittender både i lokalområdet og centralt gennem Aarhus Universitet. Universitetets informationssystem og evalueringer på flere niveauer giver desuden undervisere og ledelse et solidt informationsgrundlag til at sikre og udvikle uddannelsen. 7

12 Indstilling for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA - engelsk Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Den engelsksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet, Herning indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2), da det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø i Herning er i en opbygningsfase, men endnu ikke er af høj kvalitet. Resten af kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Der er foretaget en analyse af antallet problemer og deres karakter, herunder om problemerne er forbundne, og i hvilken grad universitetet har igangsat initiativer til at løse problemerne. Den engelsksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA i Herning er en del af den samlede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi ved Aarhus Universitet. Uddannelsen i Herning er velstruktureret og karakteriseret ved nærhed mellem undervisere og de studerende. Forskningsmiljøet i Herning har været under opbygning i en årrække, og der er nu et antal erhvervsøkonomiske VIP er tilknyttet uddannelsen, der sikrer forskningsbaseringen af fagelementerne. Organiseringen af forskerne i de nuværende forskningsgrupper er ny på AU Herning, og der er lavet projektansøgninger og indgået aftaler med ledelsen om publikationsrater. Forskningsmiljøet bag uddannelsen er dog samlet set endnu ikke af høj kvalitet. Uddannelsen har i en årrække haft et højt frafald på første år. Ledelsen er opmærksom på problemet, og har iværksat undersøgelser samt en række tiltag, der skal formindske frafaldet. Uddannelsen har en velfungerende struktur og progression. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil. Kompetenceprofilen afspejler endvidere kvalifikationsrammens niveau for bacheloruddannelser, og der er sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Uddannelsens dimittender videreuddanner sig eller finder beskæftigelse, og uddannelsen er i dialog med aftagere og dimittender både i lokalområdet og centralt gennem Aarhus Universitet. Universitetets informationssystem og evalueringer på flere niveauer giver desuden undervisere og ledelse et solidt informationsgrundlag til at sikre og udvikle uddannelsen. 8

13 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelserne udbydes i Herning Sprog Der udbydes to varianter af HA-uddannelsen ved Aarhus Universitet i Herning. Den ene uddannelse udbydes på dansk og den anden uddannelse udbydes på engelsk Hovedområde Uddannelserne hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde Bacheloruddannelsernes grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år HA dansksproget Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende HA engelsksproget Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende

14 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Uddannelsen giver umiddelbar erhvervskompetence og sætter dimittenden i stand til at behandle erhvervsøkonomiske problemstillinger i offentlige og private virksomheder og organisationer. Uddannelsen kvalificerer samtidig til optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse og revisorkandidatuddannelsen samt til flere andre samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. Gennem uddannelsen opnår den studerende viden om teori, metode og praksis inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, der kvalificerer dem til: - at forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis - at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller - at håndtere komplekse problemstillinger i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng - at formulere/formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller - selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde - at identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen læring. (Studieordning, samlet ansøgning s. 68) Bacheloruddannelsernes struktur Den dansksprogede og engelsksprogede uddannelse på AU Herning har samme struktur, men adskiller sig ved at den ene er dansksproget og den anden engelsksproget. De kursiverede fagelementer på uddannelsens 4. semester er toningsfag, der udgør i alt 25 ECTS-point Hvert fag/fagmodul har et omfang på 5 ECTS bortset fra Erhvervsret (10 ECTS), International Business (15 ECTS) og bachelorafhandlingen (20 ECTS). 10

15 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelse - Dansk Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelse - Engelsk Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere AU Herning har i perioden haft en rådgivende bestyrelse, der har repræsenteret betydende aftagerinteresser i området. Den rådgivende bestyrelse fungerede primært som et aftagerpanel for de uddannelser, der blev udbudt i Herning, men blev afviklet i forbindelse med omstruktureringen af Aarhus Universitet (Dokumentationsrapport, s. 5). De to varianter af den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse i Herning har samme struktur som resten af uddannelsen på Aarhus Universitet. Det betyder også at en del af den dialog, som Aarhus School of Business havde med deres aftagerråd om HA-uddannelsen, havde relevans for uddannelsen i Herning. Aftagerrådet virkede frem til 2011, hvor ASB blev en del af hovedområdet Business and Social Sciences (Dokumentationsrapport, s. 5). I foråret 2013 har Aarhus Universitet nedsat et nyt samlet aftagerpanel for de erhvervsøkonomiske bachelorog kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet. I aftagerpanelet sidder følgende repræsentanter: - Poul Runge Nielsen, kontorchef i Europa-Parlamentet EU Business and Law - Poul Due, Økonomidirektør, Im. Stiholt A/S Management Accounting and Control - Carsten Kusk, Manager, Logistics & PEX, PE Development Factory, Vestas Control Systems Logistics and Supply Chain Management - Troels Wendelbo, HR-chef, LEGO Strategy, Organisation and Leadership - Dr. Christian Weise, European Commission International Economic Consulting - Finn Lund Andersen, HR og kommunikationsdirektør, Dansk Supermarked Gruppen Marketing - Kenneth Linnebjerg, adm. direktør, Reelight Aps Innovation Management (Bilag 1.4) I rapporten fremgår det, at aftagerpanelet har holdt deres første møde den 7. juni Af referatet for mødet fremgår det, at panelet er blevet præsenteret for HA-uddannelsen på Aarhus Universitet, resultater fra universitetets beskæftigelsesundersøgelse og en orientering om HA-uddannelsens frafald og AUs intentioner om at iværksætte en frafaldundersøgelse. Aftagerpanelet skal efter planen holde et årligt møde. Specifikt for AU Herning er der desuden i 2013 nedsat et eksternt råd bestående af politikere og arbejdsmarkedsrepræsentanter fra Midt- og Vestjylland. Rådet skal bl.a. rådgive om Hvordan AU Herning kan tilbyde det omkringliggende samfund den ydelse af forskning, uddannelse og efter- og videreuddannelse, der er behov for?. Rådet skal mødes to gange årligt (Supplerende oplysninger af 7. november 2013) Akkrediteringspanelet bemærker desuden, at en stor del af dimittenderne fortsætter på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse(cand.merc.) eller kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.), og at det er studienævnet for erhvervsøkonomi, der dækker både bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, kandidatuddannelserne i erhvervsøkonomi og kandidatuddannelsen i revision. Universitetet angiver, at regnskabsdelen af HA uddannelsen er blevet skærpet på baggrund af erfaringer fra kandidatuddannelsen i revision 11

16 Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med aftagerpanelerne og andre aftagere og, at dialogen anvendes til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Dialog med dimittender Universitetet beskriver, at dialogen med uddannelsens dimittender foregår i 3 forskellige sammenhænge: - Dialog med AU Hernings Alumneforeningens bestyrelse - AUs centrale beskæftigelsesundersøgelse frem til AU Hernings beskæftigelsesundersøgelse 2013 I foråret 2009 blev der oprettet en alumneforening på det daværende AU-HIH, og denne har været aktiv lige siden. Universitetet skriver, at siden nedlæggelsen af den rådgivende bestyrelse ved AU Herning, har det lokale alumnenetværk fungeret som et rådgivende organ for AU Herning. I bestyrelsen sidder dimittendrepræsentanter for AU Hernings uddannelser, herunder 1 fra HA uddannelsen. Universitetet beskriver, at der efter ønske fra alumnenetværket blandt andet blev oprettet et kursus i forhandlingsteknik som valgfag på HA-uddannelsen i Alumnenetværket er desuden ved at oprette en mentorordning mellem dimittender og nuværende studerende ved AU Herning (Dokumentationsrapport, s.7) Bacheloruddannelser har været med i Aarhus Universitets centrale beskæftigelsesundersøgelser frem til 2012, hvor undersøgelsen som følge af lave svarprocenter blev rettet mod professionsbacheloruddannelser ud over kandidater og ph.d er. Beskæftigelsesundersøgelsen i 2011 var rettet mod bachelordimittender, der ikke læste videre på Aarhus Universitet. Svarprocenten for HA-uddannelserne i Herning var 26 %. Udover spørgsmål til dimittendernes beskæftigelsessituation omfatter undersøgelsen også spørgsmål om, i hvilken grad den enkelte bachelor har tilegnet sig en række forskellige kompetencer igennem uddannelsen, samt i hvilken grad vedkommende har haft brug for dem efterfølgende. I 2013 har AU Herning valgt at lave en lokal dimittendundersøgelse, hvor dimittender fra på de to HA-uddannelser i Herning blev ringet op og stillet de spørgsmål, der også indgår i AUs centrale dimittendundersøgelse. Undersøgelsens svarprocent var 52 %. Undersøgelserne viser, at langt de fleste bachelorkandidater fortsætter på en kandidatuddannelse, og at flertallet fortsætter på Aarhus Universitet og vil dermed også indgå i beskæftigelsesundersøgelserne fremover. Akkrediteringspanelet bemærker, at ingen af undersøgelserne viser præcist, hvor mange, der fortsætter på Aarhus Universitet. På besøget gav flertallet af de studerende udtryk for, at de vil fortsætte på enten den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse eller kandidatuddannelsen i revision på Aarhus Universitet. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet gennem den centrale beskæftigelsesundersøgelse målrettet kandidatdimittender, den lokale dialog med alumnenetværket og den lokale beskæftigelsesundersøgelse er i dialog med uddannelsens dimittender og, at dialogen med uddannelsens dimittender anvendes til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Beskæftigelse Universitetet har vedlagt statistik fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, der viser beskæftigelsessituationen for dimittender fra de erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser Det fremgår af tabellen, at mellem 88 % og 86 % af dimittenderne fra uddannelsen på Aarhus Universitet læser videre på en kandidatuddannelse. Ledigheden for dimittender fra Aarhus Universitet er alle årene 0 % (Dokumentationsrapport, s. 11 ). Universitetet har desuden vedlagt specifikke tal for bachelordimittender fra AU Herning, som stammer fra universitetets dimittendundersøgelse Undersøgelsens svarprocent var 52 %. Tabellen gengives her: 12

17 (Dokumentationsrapport, s. 10 ) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i et omfang, der er på niveau med øvrige dimittender fra samme hovedområde. Relevant beskæftigelse Som det fremgår oven for fortsætter langt de fleste bachelordimittender på en kandidatuddannelse og flertallet fortsætter på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse på Aarhus Universitet. I beskæftigelsesundersøgelsen fremgår det, at de få dimittender, der er gået ud på arbejdsmarkedet, har fået arbejde inden for følgende brancher: - Handel - Finans og forsikring - Konsulent- og rådgivningsvirksomhed (Dokumentationsrapport, s. 12) Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse i relevante brancher. Panelet bemærker dog, at det ikke er muligt at vurdere, hvilken type stillinger dimittenderne finder beskæftigelse i. Samlet vurdering for den dansksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering for den engelsksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 1. Fagbeskrivelse Forhandlingsteknik Bilag 1.2 Medlemmer af AU-HEs tidligere rådgivende bestyrelse Bilag 1.3. Medlemmerne af ASB s aftagerråd Bilag 1.4. Medlemmer i aftagerpanelerne, AU-Erhvervsøkonomi Bilag 1.5 Referat, møde i aftagerpanelet, 7. juni 2013 Bilag 1.6. Beskrivelse af AU Career og partnerskabsaftaler Bilag 1.7 Referat fra alumnemøde 27. maj 2013 Bilag 1.8. Beskrivelse af AU Alumni Supplerende oplysninger om det eksterne råd ved AU Herning 13

18 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Bacheloruddannelse - Dansk Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelse - Engelsk Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Universitet beskriver indledningsvist, at institutionen har en nær fortid som ikke-forskningsbaseret uddannelsesinstitution, og at forskningsmiljøet har været under opbygning i en årrække. Dette betyder at en række undervisere på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi i Herning er ansat som VIP er uden forskningsforpligtelse. En del tidligere VIP er uden forskningsforpligtelse har gennemgået eller er i gang med ph.d. forløb. I 2013 er der blevet tilknyttet en række VIP er fra forskningscenteret ICOA til Herning. Forskerne fra denne gruppe har sammen med andre erhvervsøkonomiske VIP er ved AU Herning dannet forskningsgruppen AIROD. ICOA og AIROD udgør de primære forskningsgrupper tilknyttet uddannelsen og har begge et fokus på organisationsudvikling. Derudover er der tilknyttet erhvervsøkonomiske forskere inden for globalisering og finansiering samt VIP er med forskningsområder inden for datalogi og interkulturel kommunikation. Erhvervsjura varetages af en DVIP, der er ansat som forsker ved et andet universitet. Universitetet har lavet en oversigt, der viser fagelementer, semester, underviser, fagansvarlig og fagansvarliges forskningsområde. Her gengives et udsnit: Det fremgår af oversigten, at samtlige fag har tilknyttet fagansvarlige med minimum ph.d.-niveau. Det fremgår desuden af rapporten, at der tilknyttes fagansvarlige fra fagmiljøet på Økonomisk Institut i Aarhus i eksternt regnskab og finansiering fra efteråret Akkrediteringspanelet har gennemgået skemaet og vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. 14

19 Forskningens samvirke med praksis I dokumentationsrapporten har universitetet angivet en række konkrete samarbejder mellem uddannelsens VIP er og erhvervslivet. Eksempelvis skriver universitetet, at Professor (MSO) Anders Frederiksen indgår i flere udviklings samarbejder på HR siden med større danske virksomheder såsom Novo Nordisk og Danske Bank. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet samarbejder med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Fagstudienævnet for erhvervsøkonomi består af følgende VIP-medlemmer, som alle er aktive forskere: - Formand og studieleder Erik Strøjer Madsen (lektor), Institut for Økonomi - Morten Rask (lektor), Institut for Marketing og Organisation - Christian Waldstrøm (lektor), Institut for Marketing og Organisation - Per Madsen (lektor), Institut for Økonomi - Jens Holmgren (lektor), AU-HE - Liselotte Madsen (lektor), Juridisk Institut Lokalt på AU-HE er nedsat et uddannelsesudvalg til daglig og faglig koordinering af uddannelsen under ansvar overfor fagstudienævnet. Dette uddannelsesudvalg består af en klasserepræsentant fra hver årgang for hver toning (6 i alt), De semesteransvarlige VIP er, studiesekretærer, samt uddannelseskoordinator Inger Mørch Hauge. Uddannelsesplanlægningen på semesterbasis og i det daglige varetages af uddannelseskoordinator, Inger Mørch Hauge og vicecenterleder Jan Laursen. Disse refererer, ligesom uddannelsesudvalget, til fagstudienævnet for erhvervsøkonomi, og uddannelseskoordinatoren er desuden suppleant i studienævnet. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio Universitetet har opgjort VIP/DVIP-ratioen for uddannelsen i 2012: (Dokumentationsrapport, s. 19) 15

20 Akkrediteringspanelet konstaterer, at VIP/DVIP-ratioen er betydeligt højere end landsgennemsnittet på det samfundsvidenskabelige hovedområde. Panelet bemærker dog, at ikke alle VIP er er forskningsforpligtede, hvorfor VIP/DVIP ratioen ikke kan benyttes som en indikator på uddannelsens forskningsbasering Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på bacheloruddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP (Dokumentationsrapport, s. 20) På besøget fortalte ledelse og undervisere, at AU Herning har nærhed til de studerende som værdi, hvilket de også arbejder aktivt med gennem en åben dør politik. De studerende fortalte også, at de oplevede nærheden til underviserne. En række af de studerende fortalte, at de havde valgt at studere i Herning netop af den grund. Panelet bemærker dog, at ikke alle VIP er er forskningsforpligtede, hvorfor ratioen ikke kan benyttes som en indikator på uddannelsens forskningsbasering. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. Forskningsmiljøets kvalitet (Dokumentationsrapport, s. 21) Akkrediteringspanelet bemærker, at antallet af publikationer er lavt og ikke indikerer et højt niveau. Panelet bemærker dog, at opgørelsen kun tager publikationer fra forskere med i den periode de har været tilknyttet til AU Herning. Opgørelsen tæller således ikke forskningspublikationer fra de VIP er der er blevet tilknyttet AU Herning i 2012 og 2013 med. Panelet vurderer på baggrund af CV er for uddannelsens VIP er at der er væsentlige niveauforskelle, og at nogle VIP er har lave publikationsrater eller kun publicerer konferencebidrag. På besøget fortalte VIP erne, at forskningsgruppen AIROD, der er nystiftet, er i gang med at formulere og ansøge om en række forskningsprojekter. Institutlederen for AU Herning fortalte desuden, at der er indgået aftaler om forventninger til forskningsproduktion for hhv. ph.d.-studerende, post.doc., adjunkter, lektorer og professorer. Universitetet har efterfølgende supplerende sendt aftalen, der også indeholder økonomiske incitamenter for forskningsaktivitet. 16

21 Akkrediteringspanelet har på den baggrund en klar forventning om at det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø i Herning vil styrkes yderligere. Akkrediteringspanelet vurderer derfor samlet set, at forskningsmiljøet bag uddannelsen kun i nogen grad kan siges at være af høj kvalitet, men at forskningsmiljøets kvalitet kan forventes at højnes på grund af den nuværende udvikling. Samlet vurdering for den dansksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt, da det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø i Herning er i en opbygningsfase, men endnu ikke er af høj kvalitet. Resten af kriteriet vurderes at være tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering for den engelsksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt, da det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø i Herning er i en opbygningsfase, men endnu ikke er af høj kvalitet. Resten af kriteriet vurderes at være tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 2.1 CV og publikationslister, undervisere og fagansvarlige Bilag 2.2 Kursusbeskrivelser - obligatoriske fag på HA Bilag 2.3. CV og publikationsliste på medlemmer af studienævnet samt undervisningskoordinator og Viceinstitutleder Bilag 2.4. Referat af uddannelsesmøde onsdag den 21 marts 201 Supplerende oplysninger om forventninger til publikationsniveau 17

22 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Bacheloruddannelse - Dansk Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelse - Engelsk Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Uddannelsernes dimittender får den danske titel: Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA og den engelske titel: Bachelor of Science (BSc) in Economics and Business Administration. I studieordning indgår bl.a. følgende beskrivelse: Uddannelsen giver umiddelbar erhvervskompetence og sætter dimittenden i stand til at behandle erhvervsøkonomiske problemstillinger i offentlige og private virksomheder og organisationer. Uddannelsen kvalificerer samtidig til optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse og revisorkandidatuddannelsen samt til flere andre samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. (Studieordning, s. 68). Akkrediteringspanelet vurderer, at studieordningens kombinerede formålsbeskrivelse og kompetenceprofil for bacheloruddannelsen svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Uddannelsens kompetenceprofil er fælles for alle varianter af Aarhus Universitets HA-uddannelse og indholdsmæssig identisk for den dansksprogede og engelsksprogede variant. I dokumentationsrapporten har universitetet sammenlignet kvalifikationsrammens typebeskrivelse for bacheloruddannelser med uddannelsens kompetenceprofil. Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, at uddannelsens kompetenceprofil som den er gengivet i dokumentationsrapporten ikke tydeligt angiver, at de studerende får forskningsbaseret viden og videnskabelige færdigheder. Akkrediteringspanelet lægger dog vægt på, at det ikke er alle relevante dele af afsnittet Kvalifikationsmål fra studieordningen, der er gengivet i skemaet. I studieordningen indgår følgende beskrivelse: HA-uddannelsen, der er en forskningsbaseret erhvervsøkonomisk uddannelse, er normeret til 3 års fuldtidsstudium (= 180 ECTS) [ ]Uddannelsen giver umiddelbar erhvervskompetence og sætter dimittenden i stand til at behandle erhvervsøkonomiske problemstillinger i offentlige og private virksomheder og organisationer. Uddannelsen kvalificerer samtidig til optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse og revisorkandidatuddannelsen samt til flere andre samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. Gennem uddannelsen opnår den studerende viden om teori, metode og praksis inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, der kvalificerer dem til: - at forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis - at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller - at håndtere komplekse problemstillinger i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng - at formulere/formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller - selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde 18

23 - at identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen læring (Studieordning, samlet ansøgning, s. 68) Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af den samlede beskrivelse, at bacheloruddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering for den dansksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering for den engelsksprogede bacheloruddannelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s

24 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Bacheloruddannelse - Dansk Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelse - Engelsk Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Optagelse på den dansksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi forudsætter en gymnasial adgangsgivende eksamen samt følgende niveauer: - Dansk A - Engelsk B - Matematik B - Historie/Idehistorie/Samtidshistorie/Samfundsfag/International Økonomi B På den engelsksprogede uddannelse forudsættes, at de studerende besidder tilstrækkelige sprogkundskaber til at kunne følge undervisning afviklet på engelsk samt kunne udfærdige skriftligt materiale på engelsk. Der stilles følgende krav: - Engelsk B - Matematik B - Historie/Idehistorie/Samtidshistorie/Samfundsfag/International Økonomi B (Dokumentationsrapport, s. 27) I faget matematik på uddannelsens første år bringes de studerende fra B niveau til et højere niveau, der er tilpasset behovene i de erhvervs- og samfundsøkonomiske fag samt i statistik. Progressionen i økonomifagene og i statistik er tilpasset det forhold, at de studerende i starten af studiet kun kan forventes at have et B niveau i matematik. Universitetet nævner desuden en række tiltag, der skal lette overgangen fra gymnasial uddannelse til universitet: - Studiegrupper med fast tilknyttet tutor - Tilbud om studiegruppesamtaler eller individuelle samtaler med den semesteransvarlige VIP - Øvelsestimer tilknyttet fagene på 1. og 2. semester På besøget angav de studerende, at der var et ambitiøst niveau fra start, hvor der ligger nogle hårde kvantitative fag, men at de hurtigt indså nødvendigheden af fagene, ligesom øvelsestimerne var en god hjælp. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsernes faglige niveau. 20

25 Faglig progression fra første til sidste semester Alle varianter af bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet er opbygget af 115 ECTSpoint fællesfag, 25 ECTS-point toningsfag, der er særlige for den enkeltevariant, 20 ECTS-point valgfag og 20 ECTS-point bachelorafhandling. Universitetet angiver, at uddannelsen fagligt udgøres af 3 fagområder: - Det samfundsøkonomiske fagområde - Det erhvervsøkonomiske fagområde - Redskabsfagene Det første år på uddannelsen omfatter obligatoriske fag inden for det samfunds- og erhvervsøkonomiske fagområde samt redskabsfag, der understøtter undervisningen i disse fagområder på såvel 1. som 2. del semester omfatter fortrinsvis obligatoriske fag inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. Valgfagsblokken på i alt 20 ECTS er placeret på 4. og 5. semester. 5. semester er ligeledes det semester, hvor de studerende har mulighed for at komme på udvekslingsophold, og endelig er bachelorprojektet placeret på 6. semester. Det samfundsøkonomiske fagområde omfatter fagene Mikroøkonomi, Erhvervs- og samfundsbeskrivelse og Makroøkonomi. Disse fag er placeret tidligt på studiet, idet det vurderes, at disse fag, sammen med faget Driftsøkonomi i forsyningskæder med en bred indføring i centrale økonomiske problemstillinger, giver en god basis for undervisningen i de erhvervsøkonomiske kernefag. Det erhvervsøkonomiske fagområde, omfatter udover Mikroøkonomi også Omkostnings- og Investeringsteori, Regnskabsforståelse, Driftsøkonomi i forsyningskæder, Ekstern regnskab, Adfærd i organisationer, Afsætningsøkonomi, Finansiering, Driftsøkonomiske planlægningsmodeller og Økonomistyring. Den engelsksprogede uddannelse og den dansksprogede uddannelse i Herning har de samme toningsfag med primær forskel i undervisningssprog. Det drejer sig om toningsfagene: - International Business - Erhvervsøkonomisk seminar - Projektledelse Akkrediteringspanelet vurderer, at der er faglig progression fra første til sidste semester. Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil Universitetet har opstillet et skema, der illustrerer sammenhængen mellem uddannelsernes fagelementer og uddannelsens kompetenceprofil. 21

26 (Dokumentationsrapport, s.34) Akkrediteringspanelet bemærker, at universitetet i skemaet har taget udgangspunkt i kvalifikationsrammens formuleringer og ikke uddannelsernes kompetenceprofil. Panelet vurderer dog, at kompetenceprofilens formuleringer og indhold ligger så tæt op ad kvalifikationsrammen, at skemaet kan anvendes som udgangspunkt for en analyse af fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Panelet har gennemgået skemaet, og konstateret at hvert punkt opfyldes af flere af fagelementernes læringsmål. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Frafald Universitetet har opgjort frafaldet på de to uddannelser: (Dokumentationsrapport, s. 38) 22

27 (Dokumentationsrapport, s. 38) Frafaldet på det samfundsvidenskabelige hovedområde var på 18 % i 2010 og 17 % i Akkrediteringspanelet konstaterer, at frafaldet på første år af begge uddannelser i 2010 og 2011 dermed var væsentligt over landsgennemsnittet på det samfundsvidenskabelige område. Universitetet har i supplerende oplysninger oplyst frafaldet for 2012: Tabel. Frafald på HA-toningen, 2012 Optag Antal Førsteårsfrafald Frafald i pct ,6 Note: Tallene er opgjort efter definitionerne i Danske Universiteters statistiske beredskab, nøgletal F. Meritstuderende er ikke inkluderet i ovenstående tal. Tabel. Frafald på HA(ib)-toningen, 2012 Optag Antal Førsteårsfrafald Frafald i pct ,9 Note: Tallene er opgjort efter definitionerne i Danske Universiteters statistiske beredskab, nøgletal F. (Supplerende oplysninger af 20.oktober 2013) Universitetet har efterfølgende informeret, at frafaldsprocenten på første år for den danske HA er 22,6 %, hvis optagne meritstuderende regnes med. Universitetet gør opmærksom på at der er forskel på opgørelsesmetoder, da AU Herning er overgået til det centrale studieadministrative system STADS i oktober Akkrediteringspanelet konstaterer dog, at frafaldet på første år også er højt for 2012 uanset opgørelsesmetode. I dokumentationsrapporten har universitetet beskrevet, at der er lavet en række tiltag for at mindske frafald: - Tilbud om individuelle samtaler med den semesteransvarlige (VIP-underviser) på 1. semester - Gruppesamtaler i studiegruppen med den semesteransvarlige (VIP-underviser) på 1. semester - Tutorer har frafald og trivsel som opmærksomhedspunkt på møder med studiegrupper - Systematisk semesterevaluering, hvor opmærksomhedspunktet er på sammenhænge på tværs i semesteret, jf. afsnit Øget praksiskobling med det omkringliggende erhvervsliv allerede fra de tidlige semestre, med det sigte at skabe en øget gensidig forståelse og derigennem sikre øget relevansoplevelse og motivation for de studerende. Business Practice, som konceptet kaldes, er et ret nyt koncept på uddannelsen. Business Practice-elementerne skal ses som frivillige tillæg til den generelle fagteoretiske del af uddannelsen med det formål at forbedre de studerendes forståelse for den praksis, uddannelsen er rettet imod. Af konkrete Business Practice-virkemidler kan nævnes virksomheds- og institutionsbesøg, samt samarbejde med mentorvirksomhed på 3. og 4. semester (Dokumentationsrapport, s ). Desuden beskriver universitetet, at de tilbyder forsinkelsessamtaler med studerende der er mellem et og to semestre bagud, samt at der er obligatoriske samtaler for studerende, der er mere end et år forsinket. 23

28 Universitetet har beskrevet, at de siden 2010 systematisk har bedt studerende om skriftlig information om årsager ved udmelding fra studiet. Universitetet beskriver dog, at det kun har været en mindre del af de studerende, der har svaret. I supplerende oplysninger har universitetet præciseret, at der som konsekvens af det høje frafald i Herning er særlig fokus på det opsøgende arbejde, og at der bliver taget kontakt til studerende: - der kun består 20 ECTS det første halve år - der ikke afleverer eksamensopgave i it i virksomheden - der ikke afleverer de obligatoriske opgaver i løbet af det første år (Supplerende oplysninger af 7. november 2013, høringssvar) Endelig skriver universitetet, at der i 2013 er sat en større frafaldsundersøgelse i gang for hele HAuddannelsen på Aarhus Universitet, jf. også dialogen med aftagerpanelet. På besøget drøftede panelet de mulige årsager til frafald med studerende, undervisere og ledelse. Ledelsen fortalte, at hovedårsagerne til frafaldet var studerende, der havde udfordringer med den akademiske arbejdsform og dårligt motiverede studerende som følge af frit optag. På den engelsksprogede uddannelse var der desuden problemer med internationale studerende, der aldrig mødte frem ved studiestart. Ledelsen fortalte, at der var lavet undersøgelser om sammenhængen mellem de studerendes karaktergennemsnit fra adgangsgivende gymnasial uddannelse og frafald, og at karaktergennemsnittet for HA-uddannelsen i Herning er væsentlig lavere end for resten af Aarhus Universitet. De studerende og underviserne gav ligeledes udtryk for, at motivation og forkerte forventninger til et akademisk studie blev oplevet som hovedårsagerne til frafald. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er opmærksomhed på frafaldsproblematikken fra uddannelsesledelsens side, at der har været iværksat undersøgelser af årsagerne til frafald, og at en række tiltag, der kan formindske frafaldet er sat i gang. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at det endnu ikke er tydeligt om tiltagene har effekt. Prøveformer Der anvendes følgende prøveformer på HA-uddannelsen i Herning: - Skriftlig stedprøve med og uden hjælpemidler - Hjemmeopgave (gruppe/individuel) med mundtligt forsvar - Seminarrapport - Mundtlig eksamen med og uden forberedelsestid Universitetet beskriver eksempelvis hvilke kompetencer hjemmeopgaver og seminarrapporter udprøver: Hjemmeopgaver og seminarrapporter er i særlig grad velegnet til udprøvning af den studerendes evne til at formulere/formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller og understøtter herudover, hvor der er tale om gruppearbejde, evnen til at samarbejde om problemformulering, analyse, skriftlig fremstilling og eventuel præsentation af resultater. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i dens kompetenceprofil. 24

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31.

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ @ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i globale forretningssystemer

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i globale forretningssystemer Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation i engelsk og kommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation i engelsk og kommunikation Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation i engelsk

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i agrobiologi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Lotte Lynggaard-Johansen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, lotte.lynggaard-johansen@sund.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Copenhagen Business School Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse

Copenhagen Business School   Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Copenhagen Business School E-mail: cbs@cbs.dk Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Copenhagen Business Schools

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration,

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Mette Holm. Nielsen. Sendt pr. e-mail: februar 2011. ering. Rå- tet. uddannelsen. i den 2 årige. IT-Universitetet. 5. juli 2013. Danmarks.

Mette Holm. Nielsen. Sendt pr. e-mail: februar 2011. ering. Rå- tet. uddannelsen. i den 2 årige. IT-Universitetet. 5. juli 2013. Danmarks. IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Mette Holm Nielsen Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk, tofte@itu.dk, meho@itu.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisteren- de masteruddannelse i it (it-ledelse).

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 30. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 30. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i miljøbiologi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.). Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i informationsteknologi, it, kommunikation og organisation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i informationsteknologi, it, kommunikation og organisation Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i informationsteknologi, it, kommunikation og organisation

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i offentlig

Læs mere

ma-. versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid:

ma-. versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i specialpædagogik.. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk, Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i molekylær biomedicin

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere