Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012 Afbud fra Ole Ravn. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1 3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens arbejde Meddelelser fra formanden. Formanden meddelte, at han besøger FG ca. en gang om måneden, og der udover efter behov Referatet fra mødet den 5. december 2011 Er tidligere udsendt og godkendt elektronisk. Referatet blev godkendt og underskrevet Bestyrelsens møder i På sidste bestyrelsesmøde fastsattes: 26/3 21/5 24/9 3/12 alle dage kl Økonomi & Bygningsudvidelse Ministeriets godkendelse af årsrapport 2010 vedlagt. Rektor gennemgik brevet fra ministeriet hvori årsrapporten godkendes Årsrapport for 2011 (vedlagt) & revisionsprotokol Budgettet for 2011 og det endelige årsresultat blev gennemgået af Inge Ringgren. Resultatet viser kr. 1.2 mio. i overskud. Dette skyldes først og fremmest øget aktivitet inden for brobygning og et højere elevtal end ventet. Faldet i lønomkostninger skyldes en fortegnsfej i regnskabet for ( Skyldig løn var opført med forkert fortegn). Reelt er overskuddet derfor på ca. kr , Bestyrelsen har ingen bemærkninger til ledelsesberetningen og årsrapporten i øvrigt Om og tilbygning, herunder finansiering (standardbudget for år xx vedlagt). Prognosen i standardbudgettet er baseret på et minimumselevtal der er realistisk ift. de foregående år, dvs. 400 elever. Bent Danielsen udtrykte betænkelighed ved afsatte midler til vedligeholdelse, lys, varme og rengøring med et øget antal kvadratmeter og med et voksende elevtal. Der bør prioriteres flere midler til bygningsområdet. Per Beck gjorde opmærksom på, at der ikke er indregnet lejeindtægt fra 10. klasse, så hvis der ud over 12/13 er 10.klasse elever, er der øgede indtægter her. Kirsten Thomsen Olesen udtrykte betænkelighed ved om der med det fremlagte standardbudget er tilstrækkelig plads til udviklingen i lokalløn.

2 Planer for byggeri tegninger & økonomisk overslag (vedlagt). Tegninger med ønsker til udvidelse blev beskrevet af rektor. Samlet økonomisk behov er ca. 35 mio. kr Forslag til finansiering. Der er møde med LR kredit 20/3, og lånetilbud vil foreligge til mødet. Fredag den 23/3 blev det meddelt, at LR kredit ikke ønsker at tilbyde finansiering af byggeriet. LR ønsker at afvente besked fra ministeriets kapacitetsudvidelsespulje inden der kan gives lånetilsagn. Efterfølgende samtaler med LR Kredit peger i retning af en positiv indstilling til finansiering af etape 1 (læringscenter). Muligheden for at ansøge kapacitetsudvidelsespuljen er nu udvidet med en ekstra runde, så flere skoler kan søge på baggrund af 28 loftet. 1,5 mio. pr. klasseværelse skal nu medfinansieres af institutionerne selv samtidig med at der skal fradrages 75 % af skolens akkumulerede overskud. Bestyrelsen mener, at etapevis finansiering og byggeri er det ønskelige som situationen er Iværksættelse af del 1 og følgende faser. Bestyrelsen ønsker, at fase 1 (læringscenter) sættes i gang når finansieringen er på plads. Finansieringsforlag udsendes skriftligt til bestyrelsen. 4. Årsplan (bilag) Ingen bemærkninger. 5. Fjerritslev Gymnasium søgetal (fremlægges på mødet) Orientering om søgetallene til stx, hf og hhx. De seneste tal blev uddelt og kommenteret af rektor. Søgningen til skoleåret 2012/13 er nogenlunde på niveau med 11/12 med lidt færre på hhx (pt. 17). Fordelingen på afleverende skoler ønskes udvidet, så man kan se hvilke folkeskoler elever fra efterskoler oprindelig kommer fra Elevsøgningen fordelt på geografi, sprog, kunstnerisk fag og foreløbigt valg af studieretning. Gennemgang af geografiske tendenser ved rektor. HF ere og HHX ere ser ud til at komme mest fra nærområdet, mens stx eleverne spreder sig mere geografisk Evt. underskudsgaranti for hhx. Ansøgertallet til hhx på 17 er ikke nok til at klassen vil kunne løbe rundt økonomisk. Ledelsen på FG og EUC Nordvest er enige om, at der bør fortsættes i min. 3 år. En mulig forklaring på det lave ansøgertal kan være, at Fjerritslev Skoles 9. klasses årgang i år er meget lille (stiger med ca. 20 til næste år). 17 elever giver ca. 1 mio. i taksametertilskud, og uvm regner med ca. 1,2 mio for at køre en klasse. Der kan bl.a. pga. samlæsning af valghold mv. forventes en besparelse ift. en standardklasse. Bestyrelsen ønsker, at hhx fortsættes, og tilslutter sig en garantiordning 6. Orientering.

3 udviklingen i elvtallet (vedlagt). Rektor gennemgik det udleverede bilag. Pt. er der 398 elever mod 402 i august 2011 hvilket tolkes som et meget lille frafald. Der arbejdes fortsat med forskellige støtteordninger til frafaldstruede og psykisk sårbare elever klasse Vest på FG. Jammerbugt Kommune ønsker at leje lokaler på FG i det kommende skoleår. Skoleleder Elo Nielsen er leder af 10. klasserne og arbejdet med praktiske forhold mv. er i gang. Lejen er udregnet ud fra omkostningerne ved at have et klasselokale i drift. Der er pt. 46 elever tilmeldt 10.klasse vest. Kirsten Thomsen Olesen spurgte om ordens og adfærdsregler for 10. klasseeleverne, og fastlæggelsen af disse. Rektor oplyste, at hans principielle holdning er at eleverne følger husordenen på Fjerritslev Gymnasium, men at vi i forhandlingerne med skoleleder Elo Jensen afventer evt. ønske om indskrænkninger gældende for 10. klasse samarbejde med grundskolerne. BN orienterede om brobygningsaktiviteter for indeværende skoleår. Næste skoleårs planlægning påbegyndes. PB redegjorde for taksameteret fra skolen liv. bl.a. elevtrivselsundersøgelse. PB redegjorde for elevtrivselsundersøgelse 2012 (Enova). PB bemærker, at FGs resultat samlet er forbedret med 2 point ift. sidste år. Planen er, at eleverne bedes uddybe nogle af de røde fokuspunkter for at give bedre baggrund for det videre arbejde. 6.2 Nyt fra elever og personale elevrådet; Intet nyt personalet Intet nyt. 7. Eventuelt Vagn Olesen: Regional Udviklingsplan er under udarbejdelse. Der er pt. høring mht. NT i fremtiden med svarfrist 18/4. FG afgiver svar. Fjerritslev, den 25. april Anders Krogh Per Beck

4 Årsrapport 2010 UVM vurdering Reference: J.271 Til bestyrelsen for Fjerritslev Gymnasium Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i overensstemmelse med styrelsens procedurer for gennemgang af årsrapporter og tilhørende revisionsprotokollater for 2010 gennemgået ledelsens beretning i årsrapporten for 2010 samt revisionsprotokollatet afgivet i tilknytning til den afsluttende revision af årsrapporten. Redegørelse: Styrelsen anmoder skolen om, at der i ledelsesberetningen for 2011, indeholder en redegørelse for den forventede økonomiske udvikling. Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. Styrelsen forudsætter, at bestyrelsen har foretaget nødvendige initiativer i forhold til eventuelle anbefalinger fra- og indgåede aftaler med revisor. Tilskuds- og Controllerkontoret henholder sig til revisors erklæring om, at revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og bekendtgørelse nr: 1292 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m ved institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kopi af denne mail er samtidig sendt til skolens revisor. Med venlig hilsen Elev Chris Elsner Sendt for: Ekspeditionssekretær Anette Kjeldgaard Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Tilskuds- og Controllerkontoret Frederiksholms Kanal 25 G 1220 København K Tlf.: , Direkte Tlf.: Fax: ,

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Budget 2012 godk bestyr Standardbudget med nybygn Budget forudsætninger (2012 prisniveau) Kode Navn Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning *1 28-loftet 300 kr pr elev (380 elever) Taxametertilskud, undervisning Særlige UVM-tilskud UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt Salg af tjenesteydelser, indt Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger Salg producerede ydelser Salg lærertimer * Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner Salg madvarer kantinen (u/m) Salg kioskvarer kantinen (m/m) Salg af varer og tjenester Reg af tilskud ml ins, indtægt Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt Husleje mv. 0

55 Huslejeudgifter Leje og leasing Husleje mv. i alt Reg af tilskud ml ins, omkost Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn * Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte Direkte lønomkost. i alt Pensionsbidrag manuel Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers Refusion vedr. puljejob Lønrefusioner i alt Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver * Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg Nedskrivninger alle aktiver

56 Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsindtægter Øvrige indtægter Gevinst afhændelse af anlæg Andre driftsindtægter i alt Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring Time-/dagpenge Kørsel Censur Repræsentation Rep. og vedligeholdelse AES - bidrag Ejendomsskat Omk.dækk. og kontante godtgør Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter Elevaktiviteter Studieturer Prom fest Musical, teater mv Energi og forsyning Køb af IT-varer til forbrug Køb af IT-tjenesteydelser Annoncer -reklame Psykologordning Kontingenter Revisor Fleksbarsel fonden AES Leasing af kopimaskine Rengøring og lign

57 Øvrige, eksterne lærerer m.fl Kompetenceudvikling, kurser T/d penge, kørsel ifb efterudd Telefon og abonnementer Avis og tidskrifter Porto Fragt/gebyr indg. e-faktura Inventar under Ovf inventar t/ balance SPS Køb af fødevarer Køb af kioskvarer - kantine Køb af madvarer - kantine Køb div. materialer - kantine Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler Kopiering og papir Div. admin omk Forsikring Undervisningsmidler Elevaktiviteter - løn Tab ved afhændelse af anlæg Kursgevinster Kurstab Øredifference Bank gebyr Andre ord. drifts.omk. I alt Renteindtægter Prioriteter Ann lån/rente+adm *5 4% kontantlån LR Prioriteter F1/rente+adm *5 LR F1 lån Prioriteter LR CIBOR lån 6f.oa/rente+adm *5 LR Cibor6 1,2795% Nyt lån 35 mio a 4% Renteoption Låneomkostninger Rente leasingydelse 0

58 Øvrige renteudgifter Driftsresultat i alt Skatter og afgifter Told/afgift indg. e-faktura Ejendomsskat Afgifter bl.a. copydan Skatter og afgifter Intern. Statsl. Overf.udg Intern.statsl.overf.udg. i alt Tilskud til personer Overførs.friv.fratræd.ordn Tilskud til personer i alt Resultatopgørelse i alt *1 Indtægter udregn ved følgende elevtal: 314 på stx - 90 på HF og 75 på HHX (bygn.tax) - den øget indtægt er pga fuld HF niveau med 2 klas på 2 årgange. *2 "salg" af lærer på HHX er steget pga flere klasser *3 Øget med 3 ekstra lærer (fuld HF/HHX)- samlet udg Der er budg færer elever på STX så derfor mindre lønudg *4 Gl afskr saldo = ,5 mio over 50 år = ,5 mio over 10 år = mio over 7 år = = *5 obl 4% 5 mio = indest køb af nye obl for indev. Aftalekonti = ,- Indestående pr. 9/ Sp. Himmerland aftalekonto Sp Nord aftalekonto Sp Vendsyssel aftalekonto Danske Bank FF3 konto Sp Himmerland - kassekredit Nykredit Obl 4% i alt kr

59 Beregning af statsstøtte 1. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen Aktuelt 1. Halvår Antal måneder pr. periode (kvartal) 3 mdr. Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud Takst elevtal elever tilskud i alt 1. Kvt. 2. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , ,00 Uddannelsesudbud, HF , , ,00 Fællesudgiftstaxameter, STX , , ,50 Bygningstaxameter, STX , , ,00 Undervisningstaxameter, STX , , ,00 Tillægstakst for A-niveau Færdiggørelsestaxameter, STX Undervisningstaxameter, HF , , ,00 Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF , , ,00 Bygningstaxameter, Hf , , , , , ,50 Brobygning/introkurser , , ,00 HHX bygn tilskud , , ,00 Pædagogikum tilskud: Ny ordning , , ,00 I alt , , ,50 Der er lagt 300 kr ekstra oveni elevtakst, da UVM har meldt ud, at vi får de penge ekstra pga 28-loftet. 300 kr på 380 elever giver ekstra kr

60 Beløbet er indregnet i budget

61 Beregning af statsstøtte 2. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen Aktuelt 2. Halvårs Antal måneder pr. periode (kvartal) 3 mdr. Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud Takst elevtal elever tilskud i alt 3. Kvt. 4. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , ,00 Uddannelsesudbud, HF , , ,00 Fællesudgiftstaxameter, STX , , ,50 Bygningstaxameter, STX , , ,00 Undervisningstaxameter, STX , , ,00 Tillægstakst for A-niveau , ,00 Færdiggørelsestaxameter, STX , ,00 Undervisningstaxameter, HF , , ,00 Færdiggørelsestaxameter, HF , ,00 Fællesudgiftstaxameter, HF , , ,00 Bygningstaxameter, Hf , , , , , ,50 Brobygning/introkurser , , ,00 HHX bygn taxameter , , ,00 Pædagogikum tilskud: Ny ordning , , ,00 I alt , , ,50

62 Elevantal er udregnet på grundlag: Elever STX 314 Elever HF 90 2*2 klasser Elever HHX (bygn.tax) 75 3*1 klasse

63 Renteudg ifb lån af bygninger rente/ydelse pr år Lån hos LR-kredit 7. mio Lån hos LR-kredit mio Lån kr. 11. mio til ombygning Nyt lån ombygn renteudg/afdrag i alt Renteindtægter obl. 5 mio a 4% indestående løbende ca køb af nye obl (nuværende indest aftalekonto Renteindt i alt Afskrivninger: Gl saldo Ny bygn: 28,5 mio over 50 år ,5 mio over 10 år mio inventar over 7 år Afskr i alt

64 2012 Januar Sø 1 Nytårsdag Ma 2 Ferie 1 On 1 To 2 Februar To 1 Fr 2 Marts April Sø 1 Palmesøndag Ma 2 ferie 14 Ti 1 On Maj 2 forårskoncert Fr 1 Lø 2 Juni Ti 3 On 4 To 5 Fr Lø 7 6 Gr.forløbet slutter Fr 3 Lø 4 Sø 5 Ma 6 6 Ti 7 Lø 3 Sø 4 Ma 5 10 Ti On 7 6 LF Ti On To Fr Lø 7 3 ferie 4 ferie 5 Skærtorsdag 6 Langfredag To 3 Fr Lø 5 Sø 6 4 Bededag Ma 7 19 Sø 3 Ma 4 23 Ti 5 On 6 To 7 Sø 8 Ma 9 2 On To 8 Generalprøve 9 Forestilling To 8 Fr 9 Sø 8 Påskedag Ma 9 2. påskedag 15 Ti 8 On 9 PR-møde Fr 8 Lø 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 Fr 10 Forestilling Lø 11 Sø 12 Ma 13 7 Ti 14 Lø 10 Sø 11 Ma Ti 13 On 14 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 To 10 Fr 11 Lø 12 Sø 13 Ma 14 Årskar. afsluttende fag 20 Sø 10 Ma Ti 12 On 13 To 14 Sø 15 Ma 16 3 On 15 To 16 To 15 Fr 16 Sø 15 Ma Ti 15 On 16 Off.skr.eks.plan Fr 15 Lø 16 Ti 17 On 18 To 19 Fr 20 Lø 21 Fr 17 Lø 18 Sø 19 Ma 20 vinterferie 8 Ti 21 vinterferie Lø 17 Sø 18 Ma 19 terminsprøver 12 Ti 20 terminsprøver On 21 terminsprøver Ti 17 On 18 To 19 Fr 20 Lø 21 Promfest To 17 Kr. himmelfartsdag Fr 18 ferie Lø 19 Sø 20 Ma Sø 17 Ma Ti 19 On 20 To 21 Sø 22 Ma 23 PR-møde 4 Ti 24 On 25 To 26 Fr 27 Lø 28 Åbent Hus Sø 29 Ma 30 5 On 22 vinterferie To 23 vinterferie Fr 24 vinterferie Lø 25 Sø 26 Ma 27 Karakterindtastning 9 Ti 28 On 29 To 22 terminsprøver Fr 23 terminsprøver Ungdomsrock Lø 24 Sø 25 Ma Ti 27 On 28 To 29 Fr 30 Sø 22 Ma Ti 24 On 25 To 26 Fr 27 Lø 28 Sø 29 Ma Ti 22 On 23 Off.hele eks.plan To mulige prøvedag Fr 25 Lø 26 Sø 27 Pinsedag Ma pinsedag 22 Ti 29 Årskar. ikke-afsluttende fag On 30 Fr 22 Lø 23 Sø 24 Ma Ti 26 On 27 LF To 28 Translokation 1./2. årgang kl.10 Dimission 3g kl lærer-/studenterfest Fr 29 Lærermøder sommerfrokost Lø 30 Ti arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Lø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 18 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage To arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

65 2012 On 1 August Lø 1 September Oktober Ma 1 40 To November 1 Nørdedag Lø 1 December To 2 Fr 3 Sø 2 Ma 3 36 Ti 2 On 3 Fr 2 Lø 3 Sø 2 Ma 3 Frist for studieretningsønsker 49 Lø 4 Sø 5 Ma 6 32 Ti 4 On 5 To 6 1 årg. forældreaften To 4 Fr 5 Lø 6 Sø 4 Ma 5 45 Ti 6 Ti 4 On 5 To 6 Ti 7 On 8 Fr Lø årg. fest Sø 7 Ma 8 41 On To 8 7 OD, pæd.dag, LF Fr 7 Lø 8 To 9 Fr 10 Kontoret åbner Sø 9 Ma Ti 9 On 10 Fr 9 Lø 10 Sø 9 Ma Lø 11 Sø 12 Ma 13 Lærermøder 33 Ti 14 Nye elever møder On 15 Alle elever møder Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 To 11 Fr 12 Lø 13 Sø 14 Ma 15 Efterårsferie 42 Sø 11 Ma Ti 13 On 14 2g-ekskursion Ori.aften for 1.årg. forældre To 15 2g-ekskursion Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Frist for valgfagsønsker Lø 15 To 16 Skolefoto Fr 17 Svinkløvdag Sø 16 Ma 17 3g/2HF studierejse 38 Ti 16 Efterårsferie On 17 Efterårsferie Fr 16 2g-ekskursion Lø 17 Sø 16 Ma Lø 18 Sø 19 Ma Ti 18 3g/2HF studierejse On 19 3g/2HF studierejse To 20 3g/2HF studierejse To 18 Efterårsferie Fr 19 Efterårsferie Lø 20 Sø 18 Ma Ti 20 Valgfagsori. faglærere Ti 18 On 19 To 20 Ti 21 On 22 Fr 21 3g/2HF studierejse Lø 22 Sø 21 Ma On 21 To 22 Valgfagsori. st.vejl. Fr 21 Juleafslutning Lø 22 To 23 Fr 24 Sø 23 Ma Ti 23 On 24 Fr 23 Lø 24 Sø 23 Ma Lø 25 Sø 26 Ma 27 Livø 35 Ti 25 On 26 To 27 To 25 Studiepraktik 3g Fr 26 Studiepraktik 3g Lø 27 Sø 25 Ma 26 1.årg.-konsultationer 48 Ti 27 1.årg.-konsultationer Ti 25 Juledag On juledag To 27 Ti 28 Livø On 29 Livø Fr 28 Lø 29 Sø 28 Ma On 28 To 29 Fr 28 Lø 29 To 30 Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Ti 30 Karakterindtastning On 31 Nørdedag 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø 30 Ma arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

66 2013 Ti Januar 1 Nytårsdag Fr 1 Februar Fr 1 Marts April Ma 1 2. påskedag 14 On 1 Maj Lø 1 Juni On 2 Juleferie To 3 Fr 4 Lø 2 Sø 3 Ma 4 6 Lø 2 Sø 3 Ma 4 10 Ti 2 On 3 To 4 To 2 Fr 3 Lø 4 Sø 2 Ma 3 23 Ti 4 Lø 5 Sø 6 Ma 7 2 Ti 8 Ti 5 On 6 To 7 Fr 8 Ti 5 On 6 To 7 Fr 8 Fr 5 Lø 6 Sø 7 Ma 8 15 Sø 5 Ma 6 19 Ti 7 On 8 On 5 To 6 Fr 7 Lø 8 On 9 To 10 Fr 11 Lø 9 Sø 10 Ma 11 7 Lø 9 Sø 10 Ma Ti 9 On 10 To 11 To 9 Kr. himmelfartsdag Fr 10 Undervisningsfri Lø 11 Sø 9 Ma Ti 11 Lø 12 Sø 13 Ma 14 3 Ti 15 Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Fr 12 Lø 13 Sø 14 Ma Sø 12 Ma Ti 14 On 15 Eksamensplan 1. del On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 16 Sø 17 Ma 18 Vinterferie 8 Lø 16 Sø 17 Ma Ti 16 On 17 To 18 To 16 Fr 17 Lø 18 Sø 16 Ma Ti 18 Lø 19 Sø 20 Ma 21 4 Ti 22 Ti 19 Vinterferie On 20 Vinterferie To 21 Vinterferie Fr 22 Vinterferie Ti 19 On 20 To 21 Fr 22 Fr 19 Lø 20 Sø 21 Ma Sø 19 Pinsedag Ma pinsedag 21 Ti 21 On 22 Hele eksamensplanen On 19 To 20 Fr 21 Lø 22 On 23 To 24 Fr 25 Lø 23 Sø 24 Ma 25 9 Lø 23 Sø 24 Palmesøndag Ma 25 Undervisningsfri 13 Ti 23 On 24 To 25 To prøvedag Fr 24 Lø 25 Sø 23 Ma Ti 25 Lø 26 Åbent Hus Sø 27 Ma 28 5 Ti 29 Ti 26 On 27 To 28 Ti 26 Undervisningsfri On 27 Undervisningsfri To 28 Skærtorsdag Fr 29 Langfredag Fr 26 Bededag Lø 27 Sø 28 Ma Sø 26 Ma Ti 28 On 29 On 26 Sidste prøvedag To 27 Translokation/dimission Lærermøder, sommerfrokost Fr 28 Sidste skoledag HHX Lø 29 On 30 Lø 30 Ti 30 To 30 Sø 30 To arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø 31 Påskedag 19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

67 Skoleåret August 2011 pr. 12/8-11 1g 1hf 1hhx 2g 3g i alt status pr. 31/8-11 September g 1hf 1hhx 2g 3g i alt pr. 1. sept Oktober g 1hf 1hhx 2g 3g i alt November g 1hf 1hhx 2g 3g i alt December g 1hf 1hhx 2g 3g i alt Januar g 1hf 1hhx 2g 3g i alt

68 Februar g 1hf 1hhx 2g 3g i alt Marts g 1hf 1hhx 2g 3g i alt

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Ole Ravn, Mogens Gade, Pernille Vigsø Bagge, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Kirstine Mose

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011 Afbud fra Ole Ravn, Pernille Vigsø Bagge og Vagn Olesen. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1 3 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen

Læs mere

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode. Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. september 2011 kl. 15:00 Afbud fra Pernille Vigsø Bagge og Vagn Olesen Inge Ringgren deltog ved pkt. 1-3 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30 Afbud fra Bent Danielsen. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1-3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012 I mødet deltog: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Pernille Vigsø Bagge, Søren Dybdal Møller, Ole Ravn, Bent Danielsen, Liv Jensen, Kirsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 29. november 2010 kl. 15:15

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 29. november 2010 kl. 15:15 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 29. november 2010 kl. 15:15 Afbud fra: Søren Dybdal Møller, Ole Ravn, Vagn Olesen, Pernille Vigsø Bagge, Morten Lybye Verwohlt Inge Ringgren var med

Læs mere

REFERAT af bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium onsdag den 23. september 2015; kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35.

REFERAT af bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium onsdag den 23. september 2015; kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 9650 5100, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk REFERAT af bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium onsdag den 23. september 2015; kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35. Til stede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Til stede Mogens Gade, Lotte

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 kl i lokale 2.22, Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 kl i lokale 2.22, Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 kl. 15.15 17.30 i lokale 2.22, Fjerritslev Gymnasium. Til stede: Mogens Gade,

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. Periode. Periodens bevægelse. Huslejeindtægter ved udlejning af gymnastiksal

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. Periode. Periodens bevægelse. Huslejeindtægter ved udlejning af gymnastiksal ..31-03-08 Analyse ALLE Alle data fra 29. maj Side 1 A: linje: Datofilter:..31-03-08, Budgetfilter: BUDGET 08 Viby Gymnasium Resultatopgørelse til Bestyrelsen - INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-3.000.000,00

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Ole Ravn, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen,, Kirstine

Læs mere

Likvider midler primo

Likvider midler primo Antal årselever forventet i 218 / 219 (8 elever) 84 Antal årselever forventet i 219 / 22 (1 elever) 15 Antal årselever skoleår 218/19 84 Forældrebetaling pr uge: 2.25 Antal årselever forventet i 22 / 221

Læs mere

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Statstilskud Skolepenge Ø.indtægter Uv. Omkostn. Bygninger Kostafdeling Administration Investeringer Afskrivninger Diverse info. 2017 er højskolens første år, hvor

Læs mere

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Torben Iversen Joe Jensen Susanna Lange Jonna

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

AUGUST 1 Ma 31 2 Ti (Arb.dag personale 9-15) 3 On (Arb.dag personale 9-15) 4 To (Arb.dag personale 9-15) 5 Fr 6 Lø

AUGUST 1 Ma 31 2 Ti (Arb.dag personale 9-15) 3 On (Arb.dag personale 9-15) 4 To (Arb.dag personale 9-15) 5 Fr 6 Lø AUGUST 1 Ma 31 2 Ti (Arb.dag personale 9-15) 3 On (Arb.dag personale 9-15) 4 To (Arb.dag personale 9-15) 5 Fr 6 Lø 7 Sø Skoleåret begynder kl. 14.00 8 Ma Introuge KE- Forestillinger, Valg linjefag 1. p.

Læs mere

AUGUST 2013 SEPTEMBER 2013 OKTOBER

AUGUST 2013 SEPTEMBER 2013 OKTOBER AUGUST 2013 SEPTEMBER 2013 OKTOBER 2013 to 01 sø 1 ti 1 2g team AT 1 1g fr 02 36 ma 2 1h,1g team on 2 PR/pæd lø 03 ti 3 1h,1g team Forældreaften to 3 2g team ks-projekt sø 04 on 4 1h,1g team PR/pæd fr

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Basis: 1. halvår 2013

Basis: 1. halvår 2013 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev

Læs mere

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06. 69298613 Terndrup halvej 5 9575 Terndrup SE...: 69298613 Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.2014 Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 2 RESULTATOPGØRELSE SVØMMEHALLEN 105

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa

Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Uge Dag Aktivitet 32 T 05.08 T 07.08 F 08.08 33 M 11.08 T 12.08 Lærermøde + pædagogisk dag 9-15 Pædagogisk dag 8-15 Pædagogisk dag 8-15 Første

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 22. september 2014 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.7, Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 22. september 2014 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.7, Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 22. september 2014 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.7, Fjerritslev Gymnasium. Til stede: Mogens Gade,

Læs mere

Foreløbigt budget Århus Statsgymnasium

Foreløbigt budget Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 1. december 2016 j.nr. 2241/CE Foreløbigt budget 2017 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives udkast til foreløbigt budget 2017 for Århus Statsgymnasium. Det er

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 15. december 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 15. december 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 15. december 2014 Til stede: Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Lise Ammitzbøll, René Kural, Katja Munch Thorsen, Agnes Schou 2.a,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012 Til stede: Frans Gregersen, Bjarne Lundager, Lars Qvortrup, Søren Barlebo Rasmussen, Astrid Læssø Christensen, Iben Hansen, Cecilie Lonning, Anita Olsen

Læs mere

1. skoledag Bestyrelsesmøde. Personalemøde bh/vuggestue kl

1. skoledag Bestyrelsesmøde. Personalemøde bh/vuggestue kl 2016 AUGUST 1 ma feriedag 31 Sommerferie Lukkedag 2 ti feriedag Sommerferie Lukkedag 3 on feriedag Sommerferie Lukkedag 4 to feriedag Sommerferie Lukkedag 5 fr feriedag Sommerferie Lukkedag 6 lø fridag

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012.

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. Side Driftsbudget for året 2013. 2 Budgetforudsætninger. 3-6 Noter samt regnskabstal tidligere år. 7-9 Taxameterpriser

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelsen nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl PROTOKOL for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 21.03.2016 kl. 19.00 kl. 21.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Magnus Riskjær Andreas Frost Andersen Lars Kold Jensen Thomas Frost

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19 MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Henrik Andreasen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Paderup d. 8. december 2009. Indkaldelse til 16. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være let spisning undervejs

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl. 16-19. Afbud: Ingen. 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde den 7. september 2017 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Skolekode 521.011 Årsregnskab 2006 (18. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Skoleoplysninger 1 Årsberetning og bestyrelsens underskrifter 2-3 Den

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz og Peter

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 1. december 2015 kl. 16.00 i lokale A233 - konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat 04. møde 2015

Referat 04. møde 2015 Referat 04. møde 2015 Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00-20.00 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ewa Sørensen

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november 2008. kl. 16.00 19.30. Afbud: Theresa Norup, Anne Marie Illum, Arne Kjær kom lidt senere 1. Underskrivelse af referat fra mødet

Læs mere

Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Pkt. 1.

Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Pkt. 1. Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl. 17.00-21.00. Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Graabech Sørensen (BGS), Kent Stenvang (KS), Lars Bjørnsbo (LB), Rasmus Snitkjær

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. april 2016 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Pederstrup Efterskole. Undervisningsplan 2016/2017. Juli 2016 August 2016 September Fr 1 Ma 1 To. 2 Lø 2 Ti 2 Fr.

Pederstrup Efterskole. Undervisningsplan 2016/2017. Juli 2016 August 2016 September Fr 1 Ma 1 To. 2 Lø 2 Ti 2 Fr. Juli 2016 August 2016 September 2016 1 Fr 1 Ma 1 To 2 Lø 2 Ti 2 Fr 3 Sø 27 3 On 3 Lø 4 Ma 4 To 4 Sø 36 5 Ti 5 Fr 5 Ma 6 On 6 Lø 6 Ti 7 To 7 Sø 32 7 On 8 Fr 8 Ma 8 To 9 Lø 9 Ti 9 Fr 10 Sø 28 10 On 10 Lø

Læs mere

Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG

Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG Bøgildvej 2, 7430 Ikast. Sted: Mødelokale (indgang gennem tårn i gården) Tid: 13. december 2011, kl. 15.15 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrivning af referat

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4 Årsregnskab 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3-4 Resultatopgørelse for året 2016 Side 5 Balance pr. 31. december

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

2. Økonomi Status på evt. omlægning af realkreditlån fra Nordea Kredit

2. Økonomi Status på evt. omlægning af realkreditlån fra Nordea Kredit Bestyrelsesmøde tirsdag 10. januar 2017 kl. 16.30-18.30 Deltagere Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen Næstformand Trine Græse DI-repræsentant Niels Madsen Repræsentant for grundskolen Klaus Nørskov

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat Onsdag den 9. december 2009, kl. 10.00 12.00 Deltagelse Fraværende med Afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Peter Kjeldberg Louis

Læs mere

Aktivitetskalender 2009/2010 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa

Aktivitetskalender 2009/2010 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Aktivitetskalender 2009/2010 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Uge Dag Aktivitet 32 Ti 04.08 O 05.08 F 07.08 33 M 10.08 Ti 11.08 Lærermøde + pædagogisk dag 9-15 Pædagogisk dag 8-15 Personalemøde? Fælles aftenarrangement

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere