Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012 Afbud fra Ole Ravn. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1 3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens arbejde Meddelelser fra formanden. Formanden meddelte, at han besøger FG ca. en gang om måneden, og der udover efter behov Referatet fra mødet den 5. december 2011 Er tidligere udsendt og godkendt elektronisk. Referatet blev godkendt og underskrevet Bestyrelsens møder i På sidste bestyrelsesmøde fastsattes: 26/3 21/5 24/9 3/12 alle dage kl Økonomi & Bygningsudvidelse Ministeriets godkendelse af årsrapport 2010 vedlagt. Rektor gennemgik brevet fra ministeriet hvori årsrapporten godkendes Årsrapport for 2011 (vedlagt) & revisionsprotokol Budgettet for 2011 og det endelige årsresultat blev gennemgået af Inge Ringgren. Resultatet viser kr. 1.2 mio. i overskud. Dette skyldes først og fremmest øget aktivitet inden for brobygning og et højere elevtal end ventet. Faldet i lønomkostninger skyldes en fortegnsfej i regnskabet for ( Skyldig løn var opført med forkert fortegn). Reelt er overskuddet derfor på ca. kr , Bestyrelsen har ingen bemærkninger til ledelsesberetningen og årsrapporten i øvrigt Om og tilbygning, herunder finansiering (standardbudget for år xx vedlagt). Prognosen i standardbudgettet er baseret på et minimumselevtal der er realistisk ift. de foregående år, dvs. 400 elever. Bent Danielsen udtrykte betænkelighed ved afsatte midler til vedligeholdelse, lys, varme og rengøring med et øget antal kvadratmeter og med et voksende elevtal. Der bør prioriteres flere midler til bygningsområdet. Per Beck gjorde opmærksom på, at der ikke er indregnet lejeindtægt fra 10. klasse, så hvis der ud over 12/13 er 10.klasse elever, er der øgede indtægter her. Kirsten Thomsen Olesen udtrykte betænkelighed ved om der med det fremlagte standardbudget er tilstrækkelig plads til udviklingen i lokalløn.

2 Planer for byggeri tegninger & økonomisk overslag (vedlagt). Tegninger med ønsker til udvidelse blev beskrevet af rektor. Samlet økonomisk behov er ca. 35 mio. kr Forslag til finansiering. Der er møde med LR kredit 20/3, og lånetilbud vil foreligge til mødet. Fredag den 23/3 blev det meddelt, at LR kredit ikke ønsker at tilbyde finansiering af byggeriet. LR ønsker at afvente besked fra ministeriets kapacitetsudvidelsespulje inden der kan gives lånetilsagn. Efterfølgende samtaler med LR Kredit peger i retning af en positiv indstilling til finansiering af etape 1 (læringscenter). Muligheden for at ansøge kapacitetsudvidelsespuljen er nu udvidet med en ekstra runde, så flere skoler kan søge på baggrund af 28 loftet. 1,5 mio. pr. klasseværelse skal nu medfinansieres af institutionerne selv samtidig med at der skal fradrages 75 % af skolens akkumulerede overskud. Bestyrelsen mener, at etapevis finansiering og byggeri er det ønskelige som situationen er Iværksættelse af del 1 og følgende faser. Bestyrelsen ønsker, at fase 1 (læringscenter) sættes i gang når finansieringen er på plads. Finansieringsforlag udsendes skriftligt til bestyrelsen. 4. Årsplan (bilag) Ingen bemærkninger. 5. Fjerritslev Gymnasium søgetal (fremlægges på mødet) Orientering om søgetallene til stx, hf og hhx. De seneste tal blev uddelt og kommenteret af rektor. Søgningen til skoleåret 2012/13 er nogenlunde på niveau med 11/12 med lidt færre på hhx (pt. 17). Fordelingen på afleverende skoler ønskes udvidet, så man kan se hvilke folkeskoler elever fra efterskoler oprindelig kommer fra Elevsøgningen fordelt på geografi, sprog, kunstnerisk fag og foreløbigt valg af studieretning. Gennemgang af geografiske tendenser ved rektor. HF ere og HHX ere ser ud til at komme mest fra nærområdet, mens stx eleverne spreder sig mere geografisk Evt. underskudsgaranti for hhx. Ansøgertallet til hhx på 17 er ikke nok til at klassen vil kunne løbe rundt økonomisk. Ledelsen på FG og EUC Nordvest er enige om, at der bør fortsættes i min. 3 år. En mulig forklaring på det lave ansøgertal kan være, at Fjerritslev Skoles 9. klasses årgang i år er meget lille (stiger med ca. 20 til næste år). 17 elever giver ca. 1 mio. i taksametertilskud, og uvm regner med ca. 1,2 mio for at køre en klasse. Der kan bl.a. pga. samlæsning af valghold mv. forventes en besparelse ift. en standardklasse. Bestyrelsen ønsker, at hhx fortsættes, og tilslutter sig en garantiordning 6. Orientering.

3 udviklingen i elvtallet (vedlagt). Rektor gennemgik det udleverede bilag. Pt. er der 398 elever mod 402 i august 2011 hvilket tolkes som et meget lille frafald. Der arbejdes fortsat med forskellige støtteordninger til frafaldstruede og psykisk sårbare elever klasse Vest på FG. Jammerbugt Kommune ønsker at leje lokaler på FG i det kommende skoleår. Skoleleder Elo Nielsen er leder af 10. klasserne og arbejdet med praktiske forhold mv. er i gang. Lejen er udregnet ud fra omkostningerne ved at have et klasselokale i drift. Der er pt. 46 elever tilmeldt 10.klasse vest. Kirsten Thomsen Olesen spurgte om ordens og adfærdsregler for 10. klasseeleverne, og fastlæggelsen af disse. Rektor oplyste, at hans principielle holdning er at eleverne følger husordenen på Fjerritslev Gymnasium, men at vi i forhandlingerne med skoleleder Elo Jensen afventer evt. ønske om indskrænkninger gældende for 10. klasse samarbejde med grundskolerne. BN orienterede om brobygningsaktiviteter for indeværende skoleår. Næste skoleårs planlægning påbegyndes. PB redegjorde for taksameteret fra skolen liv. bl.a. elevtrivselsundersøgelse. PB redegjorde for elevtrivselsundersøgelse 2012 (Enova). PB bemærker, at FGs resultat samlet er forbedret med 2 point ift. sidste år. Planen er, at eleverne bedes uddybe nogle af de røde fokuspunkter for at give bedre baggrund for det videre arbejde. 6.2 Nyt fra elever og personale elevrådet; Intet nyt personalet Intet nyt. 7. Eventuelt Vagn Olesen: Regional Udviklingsplan er under udarbejdelse. Der er pt. høring mht. NT i fremtiden med svarfrist 18/4. FG afgiver svar. Fjerritslev, den 25. april Anders Krogh Per Beck

4 Årsrapport 2010 UVM vurdering Reference: J.271 Til bestyrelsen for Fjerritslev Gymnasium Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i overensstemmelse med styrelsens procedurer for gennemgang af årsrapporter og tilhørende revisionsprotokollater for 2010 gennemgået ledelsens beretning i årsrapporten for 2010 samt revisionsprotokollatet afgivet i tilknytning til den afsluttende revision af årsrapporten. Redegørelse: Styrelsen anmoder skolen om, at der i ledelsesberetningen for 2011, indeholder en redegørelse for den forventede økonomiske udvikling. Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. Styrelsen forudsætter, at bestyrelsen har foretaget nødvendige initiativer i forhold til eventuelle anbefalinger fra- og indgåede aftaler med revisor. Tilskuds- og Controllerkontoret henholder sig til revisors erklæring om, at revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og bekendtgørelse nr: 1292 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m ved institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kopi af denne mail er samtidig sendt til skolens revisor. Med venlig hilsen Elev Chris Elsner Sendt for: Ekspeditionssekretær Anette Kjeldgaard Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Tilskuds- og Controllerkontoret Frederiksholms Kanal 25 G 1220 København K Tlf.: , Direkte Tlf.: Fax: ,

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Budget 2012 godk bestyr Standardbudget med nybygn Budget forudsætninger (2012 prisniveau) Kode Navn Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning *1 28-loftet 300 kr pr elev (380 elever) Taxametertilskud, undervisning Særlige UVM-tilskud UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt Salg af tjenesteydelser, indt Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger Salg producerede ydelser Salg lærertimer * Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner Salg madvarer kantinen (u/m) Salg kioskvarer kantinen (m/m) Salg af varer og tjenester Reg af tilskud ml ins, indtægt Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt Husleje mv. 0

55 Huslejeudgifter Leje og leasing Husleje mv. i alt Reg af tilskud ml ins, omkost Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn * Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte Direkte lønomkost. i alt Pensionsbidrag manuel Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers Refusion vedr. puljejob Lønrefusioner i alt Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver * Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg Nedskrivninger alle aktiver

56 Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsindtægter Øvrige indtægter Gevinst afhændelse af anlæg Andre driftsindtægter i alt Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring Time-/dagpenge Kørsel Censur Repræsentation Rep. og vedligeholdelse AES - bidrag Ejendomsskat Omk.dækk. og kontante godtgør Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter Elevaktiviteter Studieturer Prom fest Musical, teater mv Energi og forsyning Køb af IT-varer til forbrug Køb af IT-tjenesteydelser Annoncer -reklame Psykologordning Kontingenter Revisor Fleksbarsel fonden AES Leasing af kopimaskine Rengøring og lign

57 Øvrige, eksterne lærerer m.fl Kompetenceudvikling, kurser T/d penge, kørsel ifb efterudd Telefon og abonnementer Avis og tidskrifter Porto Fragt/gebyr indg. e-faktura Inventar under Ovf inventar t/ balance SPS Køb af fødevarer Køb af kioskvarer - kantine Køb af madvarer - kantine Køb div. materialer - kantine Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler Kopiering og papir Div. admin omk Forsikring Undervisningsmidler Elevaktiviteter - løn Tab ved afhændelse af anlæg Kursgevinster Kurstab Øredifference Bank gebyr Andre ord. drifts.omk. I alt Renteindtægter Prioriteter Ann lån/rente+adm *5 4% kontantlån LR Prioriteter F1/rente+adm *5 LR F1 lån Prioriteter LR CIBOR lån 6f.oa/rente+adm *5 LR Cibor6 1,2795% Nyt lån 35 mio a 4% Renteoption Låneomkostninger Rente leasingydelse 0

58 Øvrige renteudgifter Driftsresultat i alt Skatter og afgifter Told/afgift indg. e-faktura Ejendomsskat Afgifter bl.a. copydan Skatter og afgifter Intern. Statsl. Overf.udg Intern.statsl.overf.udg. i alt Tilskud til personer Overførs.friv.fratræd.ordn Tilskud til personer i alt Resultatopgørelse i alt *1 Indtægter udregn ved følgende elevtal: 314 på stx - 90 på HF og 75 på HHX (bygn.tax) - den øget indtægt er pga fuld HF niveau med 2 klas på 2 årgange. *2 "salg" af lærer på HHX er steget pga flere klasser *3 Øget med 3 ekstra lærer (fuld HF/HHX)- samlet udg Der er budg færer elever på STX så derfor mindre lønudg *4 Gl afskr saldo = ,5 mio over 50 år = ,5 mio over 10 år = mio over 7 år = = *5 obl 4% 5 mio = indest køb af nye obl for indev. Aftalekonti = ,- Indestående pr. 9/ Sp. Himmerland aftalekonto Sp Nord aftalekonto Sp Vendsyssel aftalekonto Danske Bank FF3 konto Sp Himmerland - kassekredit Nykredit Obl 4% i alt kr

59 Beregning af statsstøtte 1. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen Aktuelt 1. Halvår Antal måneder pr. periode (kvartal) 3 mdr. Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud Takst elevtal elever tilskud i alt 1. Kvt. 2. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , ,00 Uddannelsesudbud, HF , , ,00 Fællesudgiftstaxameter, STX , , ,50 Bygningstaxameter, STX , , ,00 Undervisningstaxameter, STX , , ,00 Tillægstakst for A-niveau Færdiggørelsestaxameter, STX Undervisningstaxameter, HF , , ,00 Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF , , ,00 Bygningstaxameter, Hf , , , , , ,50 Brobygning/introkurser , , ,00 HHX bygn tilskud , , ,00 Pædagogikum tilskud: Ny ordning , , ,00 I alt , , ,50 Der er lagt 300 kr ekstra oveni elevtakst, da UVM har meldt ud, at vi får de penge ekstra pga 28-loftet. 300 kr på 380 elever giver ekstra kr

60 Beløbet er indregnet i budget

61 Beregning af statsstøtte 2. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen Aktuelt 2. Halvårs Antal måneder pr. periode (kvartal) 3 mdr. Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud Takst elevtal elever tilskud i alt 3. Kvt. 4. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , ,00 Uddannelsesudbud, HF , , ,00 Fællesudgiftstaxameter, STX , , ,50 Bygningstaxameter, STX , , ,00 Undervisningstaxameter, STX , , ,00 Tillægstakst for A-niveau , ,00 Færdiggørelsestaxameter, STX , ,00 Undervisningstaxameter, HF , , ,00 Færdiggørelsestaxameter, HF , ,00 Fællesudgiftstaxameter, HF , , ,00 Bygningstaxameter, Hf , , , , , ,50 Brobygning/introkurser , , ,00 HHX bygn taxameter , , ,00 Pædagogikum tilskud: Ny ordning , , ,00 I alt , , ,50

62 Elevantal er udregnet på grundlag: Elever STX 314 Elever HF 90 2*2 klasser Elever HHX (bygn.tax) 75 3*1 klasse

63 Renteudg ifb lån af bygninger rente/ydelse pr år Lån hos LR-kredit 7. mio Lån hos LR-kredit mio Lån kr. 11. mio til ombygning Nyt lån ombygn renteudg/afdrag i alt Renteindtægter obl. 5 mio a 4% indestående løbende ca køb af nye obl (nuværende indest aftalekonto Renteindt i alt Afskrivninger: Gl saldo Ny bygn: 28,5 mio over 50 år ,5 mio over 10 år mio inventar over 7 år Afskr i alt

64 2012 Januar Sø 1 Nytårsdag Ma 2 Ferie 1 On 1 To 2 Februar To 1 Fr 2 Marts April Sø 1 Palmesøndag Ma 2 ferie 14 Ti 1 On Maj 2 forårskoncert Fr 1 Lø 2 Juni Ti 3 On 4 To 5 Fr Lø 7 6 Gr.forløbet slutter Fr 3 Lø 4 Sø 5 Ma 6 6 Ti 7 Lø 3 Sø 4 Ma 5 10 Ti On 7 6 LF Ti On To Fr Lø 7 3 ferie 4 ferie 5 Skærtorsdag 6 Langfredag To 3 Fr Lø 5 Sø 6 4 Bededag Ma 7 19 Sø 3 Ma 4 23 Ti 5 On 6 To 7 Sø 8 Ma 9 2 On To 8 Generalprøve 9 Forestilling To 8 Fr 9 Sø 8 Påskedag Ma 9 2. påskedag 15 Ti 8 On 9 PR-møde Fr 8 Lø 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 Fr 10 Forestilling Lø 11 Sø 12 Ma 13 7 Ti 14 Lø 10 Sø 11 Ma Ti 13 On 14 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 To 10 Fr 11 Lø 12 Sø 13 Ma 14 Årskar. afsluttende fag 20 Sø 10 Ma Ti 12 On 13 To 14 Sø 15 Ma 16 3 On 15 To 16 To 15 Fr 16 Sø 15 Ma Ti 15 On 16 Off.skr.eks.plan Fr 15 Lø 16 Ti 17 On 18 To 19 Fr 20 Lø 21 Fr 17 Lø 18 Sø 19 Ma 20 vinterferie 8 Ti 21 vinterferie Lø 17 Sø 18 Ma 19 terminsprøver 12 Ti 20 terminsprøver On 21 terminsprøver Ti 17 On 18 To 19 Fr 20 Lø 21 Promfest To 17 Kr. himmelfartsdag Fr 18 ferie Lø 19 Sø 20 Ma Sø 17 Ma Ti 19 On 20 To 21 Sø 22 Ma 23 PR-møde 4 Ti 24 On 25 To 26 Fr 27 Lø 28 Åbent Hus Sø 29 Ma 30 5 On 22 vinterferie To 23 vinterferie Fr 24 vinterferie Lø 25 Sø 26 Ma 27 Karakterindtastning 9 Ti 28 On 29 To 22 terminsprøver Fr 23 terminsprøver Ungdomsrock Lø 24 Sø 25 Ma Ti 27 On 28 To 29 Fr 30 Sø 22 Ma Ti 24 On 25 To 26 Fr 27 Lø 28 Sø 29 Ma Ti 22 On 23 Off.hele eks.plan To mulige prøvedag Fr 25 Lø 26 Sø 27 Pinsedag Ma pinsedag 22 Ti 29 Årskar. ikke-afsluttende fag On 30 Fr 22 Lø 23 Sø 24 Ma Ti 26 On 27 LF To 28 Translokation 1./2. årgang kl.10 Dimission 3g kl lærer-/studenterfest Fr 29 Lærermøder sommerfrokost Lø 30 Ti arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Lø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 18 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage To arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

65 2012 On 1 August Lø 1 September Oktober Ma 1 40 To November 1 Nørdedag Lø 1 December To 2 Fr 3 Sø 2 Ma 3 36 Ti 2 On 3 Fr 2 Lø 3 Sø 2 Ma 3 Frist for studieretningsønsker 49 Lø 4 Sø 5 Ma 6 32 Ti 4 On 5 To 6 1 årg. forældreaften To 4 Fr 5 Lø 6 Sø 4 Ma 5 45 Ti 6 Ti 4 On 5 To 6 Ti 7 On 8 Fr Lø årg. fest Sø 7 Ma 8 41 On To 8 7 OD, pæd.dag, LF Fr 7 Lø 8 To 9 Fr 10 Kontoret åbner Sø 9 Ma Ti 9 On 10 Fr 9 Lø 10 Sø 9 Ma Lø 11 Sø 12 Ma 13 Lærermøder 33 Ti 14 Nye elever møder On 15 Alle elever møder Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 To 11 Fr 12 Lø 13 Sø 14 Ma 15 Efterårsferie 42 Sø 11 Ma Ti 13 On 14 2g-ekskursion Ori.aften for 1.årg. forældre To 15 2g-ekskursion Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Frist for valgfagsønsker Lø 15 To 16 Skolefoto Fr 17 Svinkløvdag Sø 16 Ma 17 3g/2HF studierejse 38 Ti 16 Efterårsferie On 17 Efterårsferie Fr 16 2g-ekskursion Lø 17 Sø 16 Ma Lø 18 Sø 19 Ma Ti 18 3g/2HF studierejse On 19 3g/2HF studierejse To 20 3g/2HF studierejse To 18 Efterårsferie Fr 19 Efterårsferie Lø 20 Sø 18 Ma Ti 20 Valgfagsori. faglærere Ti 18 On 19 To 20 Ti 21 On 22 Fr 21 3g/2HF studierejse Lø 22 Sø 21 Ma On 21 To 22 Valgfagsori. st.vejl. Fr 21 Juleafslutning Lø 22 To 23 Fr 24 Sø 23 Ma Ti 23 On 24 Fr 23 Lø 24 Sø 23 Ma Lø 25 Sø 26 Ma 27 Livø 35 Ti 25 On 26 To 27 To 25 Studiepraktik 3g Fr 26 Studiepraktik 3g Lø 27 Sø 25 Ma 26 1.årg.-konsultationer 48 Ti 27 1.årg.-konsultationer Ti 25 Juledag On juledag To 27 Ti 28 Livø On 29 Livø Fr 28 Lø 29 Sø 28 Ma On 28 To 29 Fr 28 Lø 29 To 30 Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Ti 30 Karakterindtastning On 31 Nørdedag 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø 30 Ma arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

66 2013 Ti Januar 1 Nytårsdag Fr 1 Februar Fr 1 Marts April Ma 1 2. påskedag 14 On 1 Maj Lø 1 Juni On 2 Juleferie To 3 Fr 4 Lø 2 Sø 3 Ma 4 6 Lø 2 Sø 3 Ma 4 10 Ti 2 On 3 To 4 To 2 Fr 3 Lø 4 Sø 2 Ma 3 23 Ti 4 Lø 5 Sø 6 Ma 7 2 Ti 8 Ti 5 On 6 To 7 Fr 8 Ti 5 On 6 To 7 Fr 8 Fr 5 Lø 6 Sø 7 Ma 8 15 Sø 5 Ma 6 19 Ti 7 On 8 On 5 To 6 Fr 7 Lø 8 On 9 To 10 Fr 11 Lø 9 Sø 10 Ma 11 7 Lø 9 Sø 10 Ma Ti 9 On 10 To 11 To 9 Kr. himmelfartsdag Fr 10 Undervisningsfri Lø 11 Sø 9 Ma Ti 11 Lø 12 Sø 13 Ma 14 3 Ti 15 Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Fr 12 Lø 13 Sø 14 Ma Sø 12 Ma Ti 14 On 15 Eksamensplan 1. del On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 16 Sø 17 Ma 18 Vinterferie 8 Lø 16 Sø 17 Ma Ti 16 On 17 To 18 To 16 Fr 17 Lø 18 Sø 16 Ma Ti 18 Lø 19 Sø 20 Ma 21 4 Ti 22 Ti 19 Vinterferie On 20 Vinterferie To 21 Vinterferie Fr 22 Vinterferie Ti 19 On 20 To 21 Fr 22 Fr 19 Lø 20 Sø 21 Ma Sø 19 Pinsedag Ma pinsedag 21 Ti 21 On 22 Hele eksamensplanen On 19 To 20 Fr 21 Lø 22 On 23 To 24 Fr 25 Lø 23 Sø 24 Ma 25 9 Lø 23 Sø 24 Palmesøndag Ma 25 Undervisningsfri 13 Ti 23 On 24 To 25 To prøvedag Fr 24 Lø 25 Sø 23 Ma Ti 25 Lø 26 Åbent Hus Sø 27 Ma 28 5 Ti 29 Ti 26 On 27 To 28 Ti 26 Undervisningsfri On 27 Undervisningsfri To 28 Skærtorsdag Fr 29 Langfredag Fr 26 Bededag Lø 27 Sø 28 Ma Sø 26 Ma Ti 28 On 29 On 26 Sidste prøvedag To 27 Translokation/dimission Lærermøder, sommerfrokost Fr 28 Sidste skoledag HHX Lø 29 On 30 Lø 30 Ti 30 To 30 Sø 30 To arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø 31 Påskedag 19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

67 Skoleåret August 2011 pr. 12/8-11 1g 1hf 1hhx 2g 3g i alt status pr. 31/8-11 September g 1hf 1hhx 2g 3g i alt pr. 1. sept Oktober g 1hf 1hhx 2g 3g i alt November g 1hf 1hhx 2g 3g i alt December g 1hf 1hhx 2g 3g i alt Januar g 1hf 1hhx 2g 3g i alt

68 Februar g 1hf 1hhx 2g 3g i alt Marts g 1hf 1hhx 2g 3g i alt

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Ole Ravn, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen,, Kirstine

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere