Beslutningsreferat. Tredje ordinære generalforsamling den 4. juni 2015 i Tórshavn, Færøerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsreferat. Tredje ordinære generalforsamling den 4. juni 2015 i Tórshavn, Færøerne"

Transkript

1 Beslutningsreferat af Tredje ordinære generalforsamling den 4. juni 2015 i Tórshavn, Færøerne I mødet deltog 11 medlemmer, Peter Ørebech (NO), Jesper Heldbo (DK), Hans Lassen (DK), Dorothy Dankel (NO), Kjartan Hoydal (FO), Victor Hjort (DK), Sten Sverdrup- Jensen (DK) Jákup Mørkøre (FO), Eilif Gaard (FO), Hóraldur Joensen (FO), Arne C.I. Andreasson (S). Endvidere deltog Helge Paulsen. Der forelå 6 rettidigt indsendte skriftlige fuldmagter til formanden for NMTT, Sten Sverdrup-Jensen til at afgive stemme fra: Odma Johannesen (DK), Carl-Christian Schmidt (DK), Ásmundur Guðjonsson (FO), Esben Sverdrup (DK), Søren Anker Pedersen (DK), Lisbeth Schönemann-Paul (GL) Dagsordenspunkt 1. Valg af dirigent og referent Efter formandens velkomst til Tænketankens tredje ordinære generalforsamling blev Helge Paulsen valgt som generalforsamlingens dirigent og Victor Hjort som referent. Dagsordenspunkt 2. Godkendelse af dagsordenen, dens rettidige udsendelse og indsendte fuldmagter Dirigenten konstaterede, at dagsordenen til Tænketankens generalforsamling var udsendt rettidigt og at der forelå seks skriftlige fuldmagter til at stemme på generalforsamlingen. Angående de indsendte fuldmagter bemærkede dirigenten, at de ikke fuldt ud levede op til vedtægternes bestemmelse om at oplyse navn og adresse på fuldmagtsgiveren og -modtageren og anbefalede, at dette blev rettet fremover. Han konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. Til punktet Eventuelt blev det foreslået at tage en drøftelse om bestemmelserne i vedtægterne vedr. beslutningsdygtighed og anvendelsen af fuldmagter. Endvidere blev der foreslået en demonstration af NMTTs nye hjemmeside. Dagsordenen blev godkendt. Dagsordenspunkt 3. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse Nordisk Marin Tænketank, CVR c/o Victor Hjort, mob. tel Danske Bank: konto nr , IBAN: DK ; SWIFT-BIC: DABADKKK

2 Formanden aflagde årsberetningen, som er vedlagt som bilag til dette referat. Dirigenten bemærkede, at NMTT er ved at blive en tænketank, som er der, fordi den ikke kan undværes. Angående AG-Fisks afslag til at støtte NMTTs ansøgning om professionel kommunikation af Allokerings-rapporten - der foreligger som en TEMA NORD publikation - bemærkede dirigenten, at begrundelsen ikke havde politisk karakter, men alene bundede i ønsket om ikke give en blankocheck til et ikke nærmere detaljeret beskrevet projekt. I relation til opfølgningen på Allokerings-rapporten oplyste Dorothy, at hun var inviteret af Pelagisk Arena til et orienteringsmøde i Ålesund den 25. august. Formanden anbefalede, at formandskabet blev nærmere orienteret om mødet og at endnu en person fra NMTT (Peter Ørebech) deltog i mødet. Dirigenten understregede, at det var vigtigt, at tænketanken var godt rustet til et sådant møde. I den forbindelse anbefalede formanden at NMTT ved tilsvarende møder om rapporten var repræsenteret både af en fiskeribiolog og en institutionsekspert. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte formandens beretning. Dagsordenspunkt 4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse Sekretæren forelagde det reviderede regnskab for Tænketanken for Dirigenten konstaterede, at regnskabet var blevet revideret af revisor og at generalforsamlingen godkendte regnskabet. Dagsordenspunkt 5. Forelæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år, herunder kontingent for medlemmer og støttemedlemmer med henblik på godkendelse Formanden foreslog, at kontingent og støttemedlemskontingent blev fastsat uændret til hhv. kr. 100 og kr Dette blev vedtaget. Aktuelt har NMTT ingen større projekter i gang. Formanden fremlagde nogle temaoverskrifter, som indgår i overvejelserne af NMTTs arbejdsplan for de kommende år.: 1. Kommunikation af NMTT s hidtidige projektresultater: Følge op med orienterings-- og debatmøder,. NMR forventes at ville støtte den hermed forbundne rejseaktivitet. Endvidere debat på NMTTs nye hjemmeside. 2

3 2. Growth in Blue Bio-economy. Mulighed for opfølgning med det finske NMR formandskab 2016 og fokus på Østersøen. Mulighed for at blive involveret i et planlagt samarbejde mellem Commonwealth og NMR sekretariaterne. 3. Akvakultur: Der er stor forskel på regelværk og procedurer i de nordiske lande; hvorfor? DK, FI og S kan have en fælles interesse omkring dambrug og Norge (og andre nordiske lande?) omkring off-shore. 4. Reversed Burden of Proof fra myndigheder til erhverv - se også pkt Certificering af fiskerier i NEA - hvor er MSC på vej hen? 6. Trade in Fisheries' Services. Evt. samarbejde med World Bank. Projektet omhandler fordele og ulemper ved. chartrede fiskefartøjer i ressource-rige farvande. 7. NMTT har fået forespørgsel om at påtage sig en opgave som uafhængig rådgiver i det meget omdiskuterede tobis-fiskeri i Nordsøen. Der holdes et møde med rekvirenten om sagen med Sten Sverdrup Jensen og Hans Lassen som deltagere fra NMTT. 8. Konference med MATIS i Island. Temaerne blev kommenteret. Konkret aktivitet vil blive bestemt af om NMTT kan mobilisere ildsjæle indenfor/udenfor egne rækker til at være tovholdere på opgaverne. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte kontingenter, arbejdsplanen og budgettet. 6) Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 7) Valg af Bestyrelse Dirigenten konstaterede, at Dorothy Dankel og Victor Hjort blev genvalgt, mens Helle Siegstad og Grimur Valdimarsson ikke ønskede genvalg. Arne Andreasson, Carl- Christian Schmidt og Sigrún Smáradóttir blev valgt ind som nye medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen er herefter sammensat således: NMTT Bestyrelse Generalforsamling 2015 Valgperiode - år 3

4 Victor Hjort dk Sigrún Smáradóttir is Dorothy Dankel no Arne Andreasson s Carl-Christian Schmidt dk Ikke på valg Sten Sverdrup-Jensen dk Kjartan Hoydal fo Jesper Heldbo dk Hans Lassen dk Peter Ørebech no (Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Sten Sverdrup-Jensen som formand og Victor Hjort som sekretær og regnskabsfører.) 8) Valg af revisor Dirigenten konstaterede, at Knabstrup Regnskabskontor v/hans Jørgen Larsen blev genvalgt for et år. 9) Eventuelt Dirigenten konstaterede, at der på grund af tidsmangel ikke var tid til en gennemgang af de to foreslåede punkter under Eventuelt. Han bad bestyrelsen arbejde med vedtægternes formulering af bestemmelser vedr. beslutningsdygtigt fremmøde og fuldmagter og konstaterede, at medlemmerne uden besvær ville kunne orientere sig på den nye hjemmeside, NMTT.org. Dirigenten takkede herefter deltagerne for et godt møde og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede dirigenten for eksemplarisk varetagelse af dirigenthvervet. Bilag: Formandens årsberetning 4

5 NMTT Formandsberetning. Generalforsamlingen 6.juni 2015 Der er kun gået 8 måneder siden jeg sidst aflagde formandsberetning. Det skyldes at vi afholder de årlige generalforsamlinger i tænketanken i forbindelse med events, hvor NMTT medlemmer kommer til stede i større tal, uden udgift for tænketanken. Den korte tid som er gået vil naturligvis afspejle sig i beretningens længde. Den er i år længere end tidligere! Umiddelbart efter sidste generalforsamling i Island i september 2014 konstituerede bestyrelsen sig med Victor Hjort fortsat i rollen som sekretær og kasserer og mig fortsat i formandsstolen. Umiddelbart før generalforsamlingen afholdt vi det andet og sidste arbejdsmøde i projektgruppen vedr. fordeling af fiskerettigheder i Nordøstatlanten, som jo har været tænketankens flagskibsprojekt gennem det seneste år. De fleste, hvis ikke alle, tilstedeværende deltog i præsentationen i tirsdags af det debatoplæg i Nordisk Ministerråds TemaNord serie, som er resultatet af dette fællesnordiske tænketank arbejde. Jeg vender tilbage til den sag lidt senere. Også i forbindelse med generalforsamlingen i Island var jeg inviteret til som NMTT formand at være leder af paneldebatten ved konferencen Cooperation and Conflict in the Fishing Industry som afholdtes i Reykjavik som et arrangement under den store velbesøgte ICEFISH- udstilling. I november 2014 deltog jeg i Nordisk Ministerråds såkaldte Nordist- møde, hvor centralt placerede personer med nordisk herkomst i internationale organisationer mødes med medlemmer af Ministerrådets embedsmandskomite for fiskeri og AG Fisk til en snak om hvad der rører sig på fiskerifronten globalt. Blandt de tilstedeværende nordister var Arni Mahiesen fra FAO, Carl- Christian Schmidt fra OECD, Stefan Asmundsson fra NEAFC, Sally Clink fra BSRAC og Marco Frederiksen fra EUROFISH. Desværre var Anne Christine Brusendorff fra ICES fraværende. På mødet havde jeg lejlighed til at præsentere vores hovedværk fra 2014, TemaNord publikationen Decision- making management procedures in Maritime Spatial Planning. Rapporten fik på mødet en særdeles positiv omtale fra nordisterne og jeg bemærkede med glæde at en række medlemmer af embedsmandskomiteen følte sig tilskyndet til at gribe et eksemplar af rapporten. Lad mig sige lidt om rapporten her, for den blev lidt stedmoderligt omtalt ved sidste generalforsamling. Projektet ser på regulering af fiskerierne udfra et miljøbeskyttelsesbehov. Dogger Banke der er udnævnt til Natura 2000 område benyttes som case. Her er der dels tale om konflikt med de forskellige EU lovgivninger og dels konflikter mellem medlemslandene (NL, DE og UK med DK i baggrunden). NMTT's rolle var dels administrativ support og dels blev rapporten præsenteret som et NMTT produkt hvor formanden tegnede NMTT. Rapporten blev udarbejdet af Odma Johannesen (Projektleder) og Hans Lassen. Nordisk Marin Tænketank, CVR c/o Victor Hjort, mob. tel Danske Bank: konto nr , IBAN: DK ; SWIFT-BIC: DABADKKK

6 Projektet viste konflikten i EU lovgivning omkring miljøbeskyttelse og beskyttelse af miljø, hvis det er fiskeri der er synderen. Dvs der er konflikt mellem Habitatdirektivet med national kompetance og CFP med kommissions kompetance. Rapporten indeholder en detaljeret gennemgang af de relevante EU direktiver og basisforordninger der påvirker processen med at finde et sæt reguleringer som på den ene side kan tilfredsstille Natura 2000 kravene og på den anden side accepteres af fiskeriet Det har ikke været muligt til dags dato at finde et kompromis mellem miljøhensynet og udnyttelseshensynet og der foreligger ikke noget forslag hertil på Kommissionens bord. Kommissionen har været helt passiv i denne proces og venter på et forslag fra medlemslandene. I denne sammenhæng har Kommissionen accepteret overskridelse af tidsfrister NMTT rapporten påpeger, at den sektor- orienterede proces fører til gentagelser af forhandlingsprocessen og at dette bliver meget ineffektivt. Rapporten påpeger også, at der ikke er mekanismer der kan fremtvinge et kompromis; en spiller kan således trække processen i langdrag uden væsentlige omkostninger. Dette skyldes at der skal nationale beslutninger til fra hvert enkelt land der berøres og der er ikke en tilstrækkelig overordnet styring af processen. Den politiske beslutning omkring Natura 2000 med de tidsfrister, der ligger i denne beslutning, er ikke tilstrækkelige til at føre processen til ende. NMTT rapporten påpeger disse svagheder og påpeger at der er en række muligheder for at gøre processen kortere ved at undgå gentagelse af f.eks. de videnskabelige analyser. Tilgangen bør være holistisk i modsætning til sektororienteret som er gængs praksis. Rapporten har ingen anvisning på de mekanismer, der må tages i anvendelse for at fremtvinge et kompromis. Rapporten blev præsenteret i en pressemeddelelse, som var hårdt vinklet - EU regler fører til en uendelig proces og havmiljøet lades ubeskyttet. Vi havde købt support fra firmaet OPERATE hertil. Deres support var udformning af en pressemeddelelse, henvendelser til en række medier og desuden sørgede OPERATE for at pressemeddelelsen kom på Ritzau's 'rulle'. Især norske medier greb artiklen udfra tilgangen at EU ikke fungerer. 1.december 2014 afholdtes et evalueringsmøde i København med fokus specielt på kommunikationen af projektet. Der var enighed om at involvering af et professionelt kommunikationsbureau havde været pengene værd. Uden professionel hjælp havde projektet aldrig fået så megen medieomtale. I januar 2015 udsendte projektet et forslag til procedurer med løsningsforslag til samtlige deltagere i workshoppen i Helsingør ved projektets start i oktober 2013 og til andre interesserede. For såvidt angår rapporten Allocation of Fishing Rights in the Northeast Atlantic har den været nøjagtig et år undervejs. Tilblivelsesprocessen har været et eksempel på nordisk samarbejde, når det er bedst. Det tror jeg vi alle i gruppen er enige om. Udover de to projektgruppemøder i 6

7 hhv. København (marts 2014) og Reykjavik (September 2014) har der været intensiv kommunikation på e- mail mellem projektdeltagerne og mange versioner af rapporten kapitler er sendt frem og tilbage. Færre blev de ikke efter at vore tre peer reviewers (Poul Degnbol, Jesper Raakjær og Carl- Christian Schmidt) havde haft det første udkast under behandling. Det har til gengæld betydet, at det debatoplæg, som vi nu har fremlagt, er velovervejet og en tænketank værdigt! Vi har her i de seneste uger haft lidt problemer med publikationen af rapporten, men siden i mandags har den været klar til downloading både på Nordisk Ministerråds og Tænketankens hjemmesider og trykte eksemplarer vil foreligge i løbet af nogle uger. Belært af de gode erfaringer fra Procedure- projektet har vi valgt at købe professionel støtte fra kommunikationsbureauet Operate til at udbrede budskabet om rapportens eksistens via dags- og fagpressen i Norden og internationalt. Det skal blive spændende at se hvad der bliver sagt og skrevet i medierne og om der tegner sig en interesse for den informerede debat, som rapporten lægger op til. Mod forventning fik vi ikke den støtte fra Nordisk Ministerråd til kommunikationen af rapportens budskab, som vi havde håbet på, så udgiften til professionel hjælp fra Operate har tænketanken selv måtte afholde. Vi er selvfølgelig Nordisk Ministerråd taknemmelige for at man vil støtte rapportens trykning i 250 eksemplarer i TemaNord serien og også afholde eventuelle rejseudgifter ved fremlæggelser af rapporten. Man kan dog ikke undgå at få fornemmelsen af at rapportens forslag ikke er lige velkomne i alle nordiske lejre, men det vil den kommende tids debat eller mangel på samme, afsløre. Man kan jo også vælge at tie rapporten ihjel! En meget stor opgave for Tænketanken i beretningsperioden har være forberedelsen og gennemførelsen af den netop afholdte konference Growth in the Blue Bio- economy her i Torshavn. Bortset fra det helt praktiske omkring konferencen har det været tænketankens opgave at forberede den, finde oplægsholdere og moderatorer og i de kommende dage fastholde konferencens findings i udarbejdelsen af et Policy Brief. Forberedelsen omfattede også udarbejdelsen af en Synteserapport, som kridtede banen op for konferencen. Uden den havde konferencen ikke fået det særdeles lødige indhold, som den fik. Tovholder på dette store projekt har været Kjartan Hoydal, som har gjort en meget stor indsats. Også Hans Lassen, Jesper Heldbo og Victor Hjort har ydet væsentlige bidrag til successen. En stor tak til jer for det. Bestyrelsesmøder har der ingen været af i beretningsperioden. Vi har kommunikeret via e- mail. Der har været et par møder i det vi kalder Københavner- gruppen, hvor vi har drøftet de igangværende projekter og også forsøgt at tænke lidt fremadrettet. Sidst, men ikke mindst skal det berettes at Tænketanken efter års tilløb og forberedelser omsider nu i maj fik sin hjemmeside op at køre. En meget stor tak til Jesper Heldbo for din ihærdige indsats for at få det til at lykkes. Takken gælder også Jespers indsats med at skaffe tænketanken det logo, som nu pryder både vores publikationer og hjemmesiden. Vi kan kun være tilfredse med resultatet. Nu er det så op til os alle at sørge for at logoet bliver kendt og at vi får en levende hjemmeside. 7

8 Det var ordene denne gang. Tak til bestyrelseskolleger og tænketank- venner for et rigtig godt samarbejde i den forgangne periode og tak til støttemedlemmer og Nordisk Ministerråd for fortsat støtte til vores aktiviteter. Uden den støtte vil vores dage være talte! 29/ Sten Sverdrup- Jensen 8

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2015. Københavns Fodbold-Dommerklub

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2015. Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Valg af dirigent Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2015 Københavns Fodbold-Dommerklub Niels Erik van Zeijst blev som dirigent af en enig forsamling og konkluderede efterfølgende

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Referat Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Stockholm 15. juni 2013 1 Åbning NFU s formand Kim Østerbye åbnede mødet med følgende indledende ord: Formanden åbnede mødet med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

13:00 16:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2015. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond.

13:00 16:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2015. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond. REFERAT Emne : Dato : Generalforsamling 31. maj 2014 Klokken : Sted : 13:00 16:00 De sorte Huse, Agger Referent : Referatdato : Michael Bank 2. juni 2014 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere