HVAD SKER DER NÅR. Temamøde 20. april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD SKER DER NÅR. Temamøde 20. april 2009"

Transkript

1 vikarbranchen.dk

2 HVAD SKER DER NÅR ØSTAFTALEN BORTFALDER? Temamøde 20. april 2009

3 Program Velkomst Når Østaftalen bortfalder et overblik Når udlændinge udstationeres til Danmark Pause Hvad er forskellen på vikarer og entrepriser? Fagforeningernes rolle Særlige skatteregler for udenlandske vikarer og entrepriser Hvem har styr på RUT? Afrunding

4 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Når Østaftalen bortfalder Et overblik

5 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Den polske blikkenslager Det er blevet meget nemmere at finde frem til polske håndværkere fra Danmark. Det vil trykke de danske lønninger og dermed også velfærden i Danmark, siger Karen Sunds, der mener at vi forholdsvis hurtig får konsekvenserne at se Arbejderen, 29. juli

6 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvem er omfattet af Østaftalen Polen Litauen Rumænien Letland Slovakiet Estland Tjekkiet Slovenien Ungarn Bulgarien 6

7 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Undtagelsestilstanden Østaftalen trådte i kraft 1. maj 2004 Krav om opholds- og arbejdstilladelde til arbejdstagere fra de østeuropæiske EU-lande. Overgangsordningen skulle sikre: Danske løn- og ansættelsesvilkår Balance på det danske arbejdsmarked Begrænse behovet for supplerende forsørgelsesydelser 7

8 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Lempet trin for trin Forhåndsgodkendelse (fra juni 2006) Arbejdsgivere omfattet af en kollektiv overenskomst kan nøjes med at anmelde ansættelsesforholdet til Udlændingeservice. De skal ikke vente på an arbejdstilladelse. Og endnu lettere (fra maj 2008) Hvis ansættelsen er dækket af en overenskomst og er ordinær skal arbejdstageren bare have et registreringsbevis hos statsforvaltningen. Det samme ved specialister, undervisere, forskere og funktionærer i ledende stillinger. 8

9 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvor mange er kommet til Danmark Udviklingen i tilgangen af østeuropæisk arbejdskraft, Personer 2. kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2006 Lønarbejdere og selvstændige (fra det nye EU) (v. Kilde: Udlændingeservice 2. kvt kvt kvt kvt

10 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Undtagelsestilstanden udløber Østeuropæere sidestillet med andre EU-borgere Registeringsbevis fra statsforvaltningen, hvis han eller hun: har lønnet arbejde driver selvstændig erhvervsvirksomhed, leverer en tjenesteydelse i Danmark, er pensioneret arbejdstager, selvstændig eller tjenesteyder, er udstationeret, er studerende ved en institution, der er godkendt eller finansieret af det offentlige, og kan forsørge sig selv under sit ophold i Danmark, eller er selvforsørgende 10

11 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvem har det særlig betydning for? Østeuropæere ansat i udenlandske firmaer, der i en periode skal arbejde i Danmark for et dansk firma Østeuropæiske medarbejdere i overenskomstdækkede virksomheder, der ikke er dækket af overenskomst og ikke er specialist, underviser, forsker eller funktionær i en ledende stilling (fx kontormedarbejdere) Østeuropæiske medarbejdere i danske virksomheder uden overenskomst Udstationerede vikarer fra østeuropæiske vikarbureauer 11

12 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvad skal medarbejderen gøre? Henvende sig personligt på Statsforvaltningen med: Ansættelseskontrakt Pas Registreringsbeviset udløber ikke 12

13 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvad med ansættelsesvilkårene? Ansatte i en danske virksomheder skal følge dansk lovgivning og virksomhedens overenskomst Vikarer, der er udlejet til danske virksomheder, skal følge den danske virksomheds overenskomst på linje med danske vikarer Udstationerede i entrepriser eller i et job, der ikke er omfattet af en overenskomst, skal følge udstationeringslovens regler: Arbejdstid og hviletid Arbejdsmiljøloven Ligebehandling og ligeløn Lov om forbud mod forskelsbehandling Funktionærlovens regler om barsel (kun funktionærer) Ferie (hvis de danske regler er mere gunstige) Ingen krav til aflønning 13

14 Når udlændinge udstationeres til Når udlændinge udstationeres til Danmark 20. apr. 09

15 20. apr. 09 Tre mulige tilknytningsformer: 1. Direkte ansættelse i dansk virksomhed 2. Udstationering til dansk virksomhed 3. Udenlandsk entreprise (udstationering) 15

16 20. apr. 09 Hvilke regler gælder internationalt? Udstationeringsdirektivet Lovvalgskonventionen Danske præceptive regler 16

17 20. apr. 09 Lovvalgsregler Ifølge de internationale lovvalgsregler (Romkonventionen af 19. juni 1980) kan to parter frit indgå aftale om lovvalg Dog kan lovvalget ikke medføre, at lønmodtageren berøves den beskyttelse, som tilkommer vedkommende i kraft af lovvalgsreglerne, hvis der ikke er foretaget et lovvalg, hvorved ansættelsesforholdet vil være underlagt: enten loven i det land, hvor arbejdstageren normalt arbejder, eller loven i det land, hvor den virksomhed er beliggende, der beskæftiger ham, eller loven i det land, hvortil arbejdsaftalen har den nærmeste tilknytning

18 20. apr. 09 Udstationeringsdirektivet Anvendelsesområde: Direktivet finder anvendelse på virksomheder, der udstationerer lønmodtagere til et EU-land ifm. levering af tjenesteydelser (til en virksomhed i udstationeringslandet) i følgende tre situationer: 1. klassisk udstationering 2. koncernudstationering 3. vikarbureau Definition: "En lønmodtager, som i en bestemt eller midlertidig periode udfører sit arbejde i et andet EU-land end der, hvor lønmodtageren normalt arbejder"

19 20. apr. 09 Ansættelsesvilkår 1. Ansættelse direkte i den danske virksomhed = dansk ret gældende overenskomst og lokalaftaler 2. Udstationeret til den danske virksomhed = Udstationeringsloven Lovvalgsregler evt. overenskomst hos dansk virksomhed 3. Deltager i entreprise fra udlandet Udstationeringslov/-direktiv Lovvalgsregler evt. overenskomstkrav fra dansk fagforening 19

20 20. apr. 09 Udstationeringsdirektivet Mulige ufravigelige regler i arbejdslandet: a. Maksimal arbejdstid og minimal hviletid b. Mindste antal betalte feriedage pr. år c. Mindste løn, herunder overtidsbetaling d. Betingelser for at stille medarbejdere til rådighed - især via vikarbureauer e. Sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen f. Beskyttelsesforanstaltninger for gravide, kvinder der lige har født, samt for børn og unge g. Ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling 20

21 20. apr. 09 Udstationeringsloven Den danske udstationeringslov fastsætter følgende regler som ufravigelige: lov om arbejdsmiljø lov om ligebehandling mht. beskæftigelse og barselsorlov - kun for gravide kvinder og kvinder der lige har født lov om lige løn til mænd og kvinder Funktionærlovens 7 om graviditet og barsel lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet lov om arbejdstidsdirektivet lov om ferie ( 7, 23 og 24) 21

22 20. apr. 09 Udstationering vs. arbejdstilladelse Udstationering har intet med arbejdstilladelse at gøre! Det betyder, at udenlandske medarbejdere, der skal have arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark, og skal have arbejdstilladelse, selvom de er udstationeret til Danmark. Dog er der en enkelt undtagelse: Montørreglen 22

23 20. apr. 09 Montørreglen Følgende udlændinge er for et tidsrum af tre måneder fra indrejsen fritaget for krav om arbejdstilladelse: Montører, konsulenter og instruktører, der er indrejst for at montere, installere, efterse eller reparere maskiner, udstyr, edbprogrammer eller lignende eller for at informere om brugen heraf, såfremt den virksomhed, udlændingen er tilknyttet, har leveret maskinerne, udstyret, edb-programmerne eller lignende eller efter aftale med en sådan virksomhed har påtaget sig at montere, installere, efterse eller reparere maskinerne, udstyret, edbprogrammerne eller lignende. Udlændingebekendtgørelsens 29, stk. 2 23

24 20. apr. 09 Ingen lovkrav om mindsteløn Der er ingen lovkrav - endnu - om dansk løn. Men for at få arbejdstilladelser til tredjelandeborgere er der krav om sædvanlig løn- og ansættelsesvilkår Herudover er der lønkrav, når arbejdet i Danmark er omfattet af gældende dansk overenskomst, der indeholder mindstebetalingssatser lokalaftale på virksomheden om mindstebetaling Overenskomstmæssige lønkrav gælder når den udenlandske arbejdskraft ansættes direkte på den danske, overenskomstdækkede virksomhed, eller når lønmodtageren udstationeres til en dansk virksomhed omfattet af overenskomstregler om udenlandsk arbejdskraft, såsom Industriens Overenskomst 24

25 20. apr. 09 EF-Domstolens klare mæle: 25

26 20. apr. 09 EF-Domstolen oversat: Medlemsstaterne kan kun kræve af udenlandske tjenesteydere, at de skal overholde de punkter, der er nævnt i udstationeringsdirektivet Medlemsstaterne kan implementere disse punkter ved lov, ved almengørelse af overenskomster, eller ved at lægge de kollektive aftaler, der indgås af de mest repræsentative parter, og gælder hele det nationale område, til grund Kravene skal være præcise, tilgængelige og klare Udenlandsk virksomheder må ikke forskelsbehandles behandle to ens situationer forskelligt behandle to forskellige situationer ens 26

27 20. apr. 09 Ændring af udstationeringsloven: 27

28 20. apr. 09 Den nye lov oversat: Nu er det ok at forbundne kræver mindsteløn Kravet skal overholde EU-retten! skal have hjemmel i overenskomster indgået af de mest repræsentative parter, og som gælder for hele Danmark være præcise, klare og tilgængelige Minimumskrav: hvilken overenskomst hvilken bestemmelse hvilke parter hvor længe overenskomsten er i kraft Men de kan godt være mundtlige!? 28

29 20. apr. 09 Hvad er mindstebetaling? Akkord? Resultatløn? Overenskomstmæssige ferietillæg? Genebetaling? Overtidsbetaling? Anciennitetstillæg? Ydelser for kost og logi? Personlige tillæg? Lønhenvisning på baggrund af statistisk eller fagretlig praksis? 29

30 Vikararbejde eller entreprise Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09

31 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvorfor er det væsentligt Ansættelsesvilkårene kan være meget forskellige afhængig af om det er entreprise eller vikararbejde Kan blive meget dyrt for en virksomhed, hvis de vinder en entreprise, som senere bliver bedømt som vikararbejde 31

32 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Ansættelsesvilkår under entreprise Intet krav om dansk overenskomst Skal følge Udstationeringsloven Fagforeningen kan kræve overenskomst og støtte kravet med konflikt og eventuelt sympatikoflikt MEN Laval-dommen og Udstationeringsloven sætter grænser for, hvilke vilkår i overenskomsten de kan kræve. 32

33 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Ansættelsesvilkår under vikararbejde Vikarerne skal i udgangspunktet følge den danske virksomheds overenskomst og lokalaftaler Undtagelser Arbejde under Industriens Funktionæroverenskomst og muligvis andre funktionæroverenskomster Arbejde der ikke er dækket af en overenskomst Vikardirektivet fjerner undtagelserne, når det er implementeret i Danmark - senest december

34 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Tegn på vikararbejde Kunden leder arbejdet Kunden stiller værktøj og materialer til rådighed Betaling til virksomheden afhænger af tidsforbruget eller af lønnen til medarbejderen Kunden bestemmer antallet af medarbejdere og deres kvalifikationer Virksomheden medarbejdere laver det samme som kundens egne ansatte Kunden bærer risikoen for arbejdet 34

35 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Tegn på entreprise Afgrænset opgave Virksomheden - ikke kunden - leder medarbejderne Hovedsageligt eget værktøj og materiale Betaling afhænger af udført opgave Fastsætter selv antallet af medarbejdere Virksomhedens medarbejdere laver ikke det samme som kundens egne ansatte Virksomheden bærer selv risikoen for arbejdet De faktiske forhold ikke kontrakten afgør om det er entreprise eller ej 35

36 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Quiz nr. 1 Kunden betaler for timer for at få udført en bestemt opgave Kunden leverer alle materialer Virksomheden udvælger selv mandskab Virksomheden leder selv arbejdet og afrapporterer til kunden Virksomhedens ansatte arbejder med andre opgaver end kundens ansatte Virksomheden får en fast pris uanset hvor mange timer de bruger på arbejdet. Entreprise Ikke en dom, men det overbeviste Dansk El-Forbund 36

37 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Quiz nr. 2 Den foreløbige pris for arbejdet er ( ) [Kunden] stiller alt nødvendigt udstyr, maskineri og materiale til rådighed for arbejdets udførelse Bygningsarbejder, der skal udføres: nedlægning af kloakrør, drænarbejder og udlægning af folie under bygning. Entrepenørens ansatte skal aflægge daglig rapport om alt udført arbejde med anførelse af medgået tid, Hvis [kundens] tilsyn ikke er til stede på bygepladsen, ( ) kan arbejderne standse arbejdet, og kunden vil blive opkrævet for de med standsningen forbundne omkostninger.. Vikararbejde Cisco Partnere ApS, Faglig voldgift 21. oktober

38 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Quiz nr. 3 Kunden faktureres for det registrerede antal mandetimer registreret for projektet Entrepenøren leverer værktøj i henhold til vedlagte værktøjsliste. Kunden leverer alle forbrugsvarer til drift af værktøj, herunder bits, klinger, blade, bor, klude, sække og lign. Kunden forestår indkvartering af alle entrepenørens ansatte, der arbejder på projektet Arbejdet forventes udført i tidsrummet ( ) Tidsplanen er kun vejledende. Entrepenøren har eneansvar for al direkte instruktion og ledelse i relation til dennes arbejde. Kundens bygherre leverede alle materialer. Entreprise. begrundet i konkrete omstændigheder Interflex, Arbejdsretten 5. februar

39 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Quiz nr. 4 [Entrepenøren sørger] for den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft [Entrepenøren] tilrettelægger og leder og fordeler selv arbejdet ( ) og fører det nødvendige tilsyn... [Kunden] har ingen instruktions- og ledelsesbeføjelse i relation til [entrepenørens] ansatte. [Kunden betaler entrepenøren] DKK 3,50 pr. kg Herudover er [kunden] ikke forpligtet til at afholde nogen udgift. Entreprise Christiansminde Champignon, Arbejdsretten 26. september

40 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Gode råd Hvem der leder og instruerer medarbejderne har ekstrem stor betydning Betaling, materialer og afgrænsning af opgaven er ikke afgørende, hvis der er saglige hensyn til at afvige fra en normal entreprisekontrakt Kontrakten er i princippet ligegyldig. Det er de faktiske forhold, der tæller Spørg DI, hvis du er i tvivl 40

41 Fagforeningernes rolle 20. apr. 09

42 20. apr. 09 Hvad kan fagforeningen kræve? Kan kræve overenskomstmæssig løn for alt arbejde, der udføres i Danmark Brug af kollektive kampskridt: Konflikt, sympatikonflikt MEN, EU-regler om fri bevægelighed sætter visse grænser Ingen diskrimination eller dobbeltbetaling Mulige udfald af evt. konflikt: ingen overenskomst tiltrædelsesoverenskomst med lokale fagforening arbejdsgiver organiseres

43 20. apr. 09 Bilag 8 Bilag 8 i Industriens Overenskomst beskriver reglerne om udenlandsk arbejdskraft Gælder for alle udenlandske medarbejdere, der arbejder midlertidigt i Danmark To situationer: 1. Udstationering til den danske virksomhed indpasses i lønniveau og øvrige overenskomstmæssige vilkår skal overholdes. 2. Entrepriseforhold forhandlingsløsning tilstræbes 14 kalenderdages konfliktvarsel mulighed for optagelse under konfliktvarsel

44 20. apr. 09 Misforholdsbestemmelsen Industriens Overenskomst: "Hvor misforhold vedrørende lønnen som helhed taget skønnes at være til stede, har organisationerne påtaleret over for hinanden i henhold til Regler for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter" Helhedvurdering af lønniveauet sammenlignet med niveauet på sammenlignelige virksomheder Relativt få kendelser - men risikoen bliver større i takt med, at antallet af rene 'polske' virksomheder stiger.

45 20. apr. 09 Typiske sager rejses fordi Lønnen ikke kendes eller er uigennemskuelig Forbundene ikke har direkte kontakt til de udenlandske medarbejdere og baserer sin viden på rygter Typiske uenigheder: Sammensætningen af lønpakken Arbejdstid vs. afspadsering Pension og andre sociale betalingsforpligtelser

46 Udenlandsk arbejdskraft Leje Arbejdsudleje Entreprise

47 Udenlandsk arbejdskraft Leje af arbejdskraft ansat i dansk virksomhed Danmark Udland Dansk arbejdsgiver skal indeholde skat Arbejdskraft udleje Tømrermester Jens Jensen Juris arbejder for Jens Ansættelsesaftale Lønmodtager Juris Anne V. Larsen, Skat, Udland Bruttoskat Side April 2009

48 Udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje leje af arbejdskraft ansat i en udenlandsk virksomhed Danmark Udland Arbejdskraft udleje Tømrermester Jens Jensen skal indeholde skat Juris arbejder for Jens Udenlandsk arbejdsgiver Ansættelsesaftale Lønmodtager Juris Anne V. Larsen, Skat, Udland Bruttoskat Side April 2009

49 Udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje flere formidlere af arbejdskraft Danmark Udland Lettisk arbejdsgiver Arbejdskraft udleje Arbejdskraft udleje Lettisk Vikarbureau Dansk Vikarbureau Arbejdskraft udleje Tømrermester Jens Jensen skal indeholde skat Ansættelsesaftale Peteris arbejder for Jens Lønmodtager Peteris Liepins Jens hæfter for skatten - også hvis han aftaler med vikarbureauet at det har ansvar for skatten Anne V. Larsen, Skat, Udland Bruttoskat Side April 2009

50 Udenlandsk arbejdskraft Entreprise med udenlandsk virksomhed Danmark Lærer Søren Sørensen skal ikke indeholde skat Byggeentreprise Udland Udenlandsk arbejdsgiver / byggevirksomhed Lønmodtager arbejder for arbejdsgiver i Danmark På arbejdsgivers regning og risiko Ansættelsesaftale Lønmodtager Entreprise eller arbejdsudleje? Vurdering af faktiske forhold: Hvem har ansvar og økonomisk risiko for arbejdet Anne V. Larsen, Skat, Udland Bruttoskat Side April 2009

51 Udenlandsk arbejdskraft Hvornår skal et dansk vikarbureau tilbageholde skat? Du skal tilbageholde A-skat m.v. hos danske og udenlandske ansatte, som du udlejer Hvis du formidler arbejdskraft skal du Formidle lønoplysninger mellem de udenlandske vikarers arbejdsgiver og dine kunder Formidle skattebetalingen via afregninger med dansk kunde og udenlandsk arbejdsgiver Anne V. Larsen, Skat, Udland Bruttoskat Side April 2009

52 Udenlandsk arbejdskraft Vejledninger om udenlandsk arbejdskraft /virksomhed/vejledninger eller /borger/vejledninger: Når du bruger arbejdskraft fra et andet land When using labour from another country E nr. 168, ansættelse, leje af arbejdskraft, entrepriser Arbejdsudleje / International hiring-out of labour, E nr. 125 Om skat - for dig, der bor i udlandet og arbejder i Danmark P nr. 84, GB, D, PL, LT, RO, Skattekort, fradrag, skatteårets afslutning, huskeliste Entrepriseaftaler, SKM SKAT Selvstændig erhvervsdrivende også i skattemæssig forstand. E nr Anne V. Larsen, Skat, Udland Bruttoskat Side April 2009

53 Hvem har styr på RUT? Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09

54 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Registret for Udenlandske Tjenesteydere 54

55 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvem skal registreres? Udenlandske virksomheder, der udstationerer lønmodtagere til Danmark i forbindelse med tjenesteydelser Medarbejderne som de udstationerer Gælder også for vikarbureauer Formålet med registreringen: Danske myndigheders kontrol af virksomhederne Statistik 55

56 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Undtagelsen Udstationeringen ikke varer over 8 dage, Udstationeringen sker som led i levering af et teknisk anlæg eller en teknisk installation og Den udstationerede lønmodtager har til opgave og er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark. Svarer til Montørreglen 56

57 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvad skal registreres? 1) Den anmeldelsespligtige virksomheds navn og forretningsadresse m.v. 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen. 3) Sted for levering af tjenesteydelsen. 4) Kontaktperson for den anmeldelsespligtige virksomhed i Danmark. 5) Virksomhedens branchekode. 6) Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed. Frist: Senest når arbejdet begynder. Ændringer skal anmeldes senest 8 dage efter, at de er sket. 57

58 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvorfor er registret en dårlig idé 1) Det er en unødig administrativ byrde for arbejdskraftens fri bevægelighed 2) Andre og bedre måder at få mange de samme oplysninger på fx ved hjælp af E101 blanketter 3) Meget få registreringer. Derfor opfylder det ingen af sine formål 4) Ingen kender til det. Alligevel risikerer virksomheder bøde, hvis ikke de er registreret i RUT DI vil meget gerne høre om erfaringer med RUT. Fra jer eller jeres samarbejdspartnere. 58

59 vikarbranchen.dk

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs. CBS Law Studies WP 2006-03 EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked by Lynn Roseberry Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN 87-91759-04-8 EAN 9788791759048 Abstract On May 1 2004,

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Skatteinformation januar 2007 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Globaliseringen har stadig større

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Udstationering kpmg.dk

Udstationering kpmg.dk Person- & Erhvervsbeskatning Udstationering kpmg.dk Person- & Erhvervsbeskatning Udstationering kpmg.dk Indhold Forord... 5 Skattemæssige forhold... 6 Fuld skattepligt... 6 Begrænset skattepligt....

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt N O T A T Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark Kirsten Hviid, Flemming Wridt Jensen, Kasper Olesen & Mari-Ann Flyvholm Rapporten Forfattere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund Overenskomst mellem Willke og Dansk Jernbaneforbund gældende for 01.03.2014-01.03.2016 1 Forord Overenskomstparterne Dansk Jernbaneforbund og Willke indgik den 01.09. 2011 aftale om en overenskomst for

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008 UDENRIGSMINISTERIET Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere Asiatisk Plads 2 DK-1448 København 1K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http:/ /www.um.dk

Læs mere

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder:

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder: Kendelse af 3. august 2005 i faglig voldgift: CO-industri for Danske Metal og HK/Privat for LM (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Industri for TDC A/S på vegne af TDC Totalløsninger A/S

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Arbejdsklausuler. sådan!

Arbejdsklausuler. sådan! Arbejdsklausuler sådan! Arbejdsklausuler sådan! Forfatter: Peter Andersen Projektgruppe: Palle Bisgaard, Gunde Odgaard, Rasmus Gunnarson, Sidse Buch og Lone Grønhøj Frandsen Grafisk tilrettelæggelse: Helle

Læs mere

Ret til fravær på grund af sygdom i familien

Ret til fravær på grund af sygdom i familien En printervenlig PDF-version finder du HER. April 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Dansk-Tysk Erhvervspris 2011 Dansk-Tysk Handelskammer udmærker virksomheder, der har

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Indhold. Forord 3. 3 Forord

Indhold. Forord 3. 3 Forord På arbejde i Europa 2 Indhold Forord 3 3 Forord 4 Jobsøgning i Europa 5 Jobsøgning fra Danmark 6 Jobsøgning på internettet 9 Job i EU-systemet 11 Byt job i den offentlige sektor 12 Praktikophold for elever

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere)

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) I den efterfølgende vejledning har vi fremhævet en række forhold, som du kan / bør / skal tjekke op på, inden du indgår aftale

Læs mere