HVAD SKER DER NÅR. Temamøde 20. april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD SKER DER NÅR. Temamøde 20. april 2009"

Transkript

1 vikarbranchen.dk

2 HVAD SKER DER NÅR ØSTAFTALEN BORTFALDER? Temamøde 20. april 2009

3 Program Velkomst Når Østaftalen bortfalder et overblik Når udlændinge udstationeres til Danmark Pause Hvad er forskellen på vikarer og entrepriser? Fagforeningernes rolle Særlige skatteregler for udenlandske vikarer og entrepriser Hvem har styr på RUT? Afrunding

4 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Når Østaftalen bortfalder Et overblik

5 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Den polske blikkenslager Det er blevet meget nemmere at finde frem til polske håndværkere fra Danmark. Det vil trykke de danske lønninger og dermed også velfærden i Danmark, siger Karen Sunds, der mener at vi forholdsvis hurtig får konsekvenserne at se Arbejderen, 29. juli

6 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvem er omfattet af Østaftalen Polen Litauen Rumænien Letland Slovakiet Estland Tjekkiet Slovenien Ungarn Bulgarien 6

7 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Undtagelsestilstanden Østaftalen trådte i kraft 1. maj 2004 Krav om opholds- og arbejdstilladelde til arbejdstagere fra de østeuropæiske EU-lande. Overgangsordningen skulle sikre: Danske løn- og ansættelsesvilkår Balance på det danske arbejdsmarked Begrænse behovet for supplerende forsørgelsesydelser 7

8 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Lempet trin for trin Forhåndsgodkendelse (fra juni 2006) Arbejdsgivere omfattet af en kollektiv overenskomst kan nøjes med at anmelde ansættelsesforholdet til Udlændingeservice. De skal ikke vente på an arbejdstilladelse. Og endnu lettere (fra maj 2008) Hvis ansættelsen er dækket af en overenskomst og er ordinær skal arbejdstageren bare have et registreringsbevis hos statsforvaltningen. Det samme ved specialister, undervisere, forskere og funktionærer i ledende stillinger. 8

9 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvor mange er kommet til Danmark Udviklingen i tilgangen af østeuropæisk arbejdskraft, Personer 2. kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2006 Lønarbejdere og selvstændige (fra det nye EU) (v. Kilde: Udlændingeservice 2. kvt kvt kvt kvt

10 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Undtagelsestilstanden udløber Østeuropæere sidestillet med andre EU-borgere Registeringsbevis fra statsforvaltningen, hvis han eller hun: har lønnet arbejde driver selvstændig erhvervsvirksomhed, leverer en tjenesteydelse i Danmark, er pensioneret arbejdstager, selvstændig eller tjenesteyder, er udstationeret, er studerende ved en institution, der er godkendt eller finansieret af det offentlige, og kan forsørge sig selv under sit ophold i Danmark, eller er selvforsørgende 10

11 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvem har det særlig betydning for? Østeuropæere ansat i udenlandske firmaer, der i en periode skal arbejde i Danmark for et dansk firma Østeuropæiske medarbejdere i overenskomstdækkede virksomheder, der ikke er dækket af overenskomst og ikke er specialist, underviser, forsker eller funktionær i en ledende stilling (fx kontormedarbejdere) Østeuropæiske medarbejdere i danske virksomheder uden overenskomst Udstationerede vikarer fra østeuropæiske vikarbureauer 11

12 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvad skal medarbejderen gøre? Henvende sig personligt på Statsforvaltningen med: Ansættelseskontrakt Pas Registreringsbeviset udløber ikke 12

13 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvad med ansættelsesvilkårene? Ansatte i en danske virksomheder skal følge dansk lovgivning og virksomhedens overenskomst Vikarer, der er udlejet til danske virksomheder, skal følge den danske virksomheds overenskomst på linje med danske vikarer Udstationerede i entrepriser eller i et job, der ikke er omfattet af en overenskomst, skal følge udstationeringslovens regler: Arbejdstid og hviletid Arbejdsmiljøloven Ligebehandling og ligeløn Lov om forbud mod forskelsbehandling Funktionærlovens regler om barsel (kun funktionærer) Ferie (hvis de danske regler er mere gunstige) Ingen krav til aflønning 13

14 Når udlændinge udstationeres til Når udlændinge udstationeres til Danmark 20. apr. 09

15 20. apr. 09 Tre mulige tilknytningsformer: 1. Direkte ansættelse i dansk virksomhed 2. Udstationering til dansk virksomhed 3. Udenlandsk entreprise (udstationering) 15

16 20. apr. 09 Hvilke regler gælder internationalt? Udstationeringsdirektivet Lovvalgskonventionen Danske præceptive regler 16

17 20. apr. 09 Lovvalgsregler Ifølge de internationale lovvalgsregler (Romkonventionen af 19. juni 1980) kan to parter frit indgå aftale om lovvalg Dog kan lovvalget ikke medføre, at lønmodtageren berøves den beskyttelse, som tilkommer vedkommende i kraft af lovvalgsreglerne, hvis der ikke er foretaget et lovvalg, hvorved ansættelsesforholdet vil være underlagt: enten loven i det land, hvor arbejdstageren normalt arbejder, eller loven i det land, hvor den virksomhed er beliggende, der beskæftiger ham, eller loven i det land, hvortil arbejdsaftalen har den nærmeste tilknytning

18 20. apr. 09 Udstationeringsdirektivet Anvendelsesområde: Direktivet finder anvendelse på virksomheder, der udstationerer lønmodtagere til et EU-land ifm. levering af tjenesteydelser (til en virksomhed i udstationeringslandet) i følgende tre situationer: 1. klassisk udstationering 2. koncernudstationering 3. vikarbureau Definition: "En lønmodtager, som i en bestemt eller midlertidig periode udfører sit arbejde i et andet EU-land end der, hvor lønmodtageren normalt arbejder"

19 20. apr. 09 Ansættelsesvilkår 1. Ansættelse direkte i den danske virksomhed = dansk ret gældende overenskomst og lokalaftaler 2. Udstationeret til den danske virksomhed = Udstationeringsloven Lovvalgsregler evt. overenskomst hos dansk virksomhed 3. Deltager i entreprise fra udlandet Udstationeringslov/-direktiv Lovvalgsregler evt. overenskomstkrav fra dansk fagforening 19

20 20. apr. 09 Udstationeringsdirektivet Mulige ufravigelige regler i arbejdslandet: a. Maksimal arbejdstid og minimal hviletid b. Mindste antal betalte feriedage pr. år c. Mindste løn, herunder overtidsbetaling d. Betingelser for at stille medarbejdere til rådighed - især via vikarbureauer e. Sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen f. Beskyttelsesforanstaltninger for gravide, kvinder der lige har født, samt for børn og unge g. Ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling 20

21 20. apr. 09 Udstationeringsloven Den danske udstationeringslov fastsætter følgende regler som ufravigelige: lov om arbejdsmiljø lov om ligebehandling mht. beskæftigelse og barselsorlov - kun for gravide kvinder og kvinder der lige har født lov om lige løn til mænd og kvinder Funktionærlovens 7 om graviditet og barsel lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet lov om arbejdstidsdirektivet lov om ferie ( 7, 23 og 24) 21

22 20. apr. 09 Udstationering vs. arbejdstilladelse Udstationering har intet med arbejdstilladelse at gøre! Det betyder, at udenlandske medarbejdere, der skal have arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark, og skal have arbejdstilladelse, selvom de er udstationeret til Danmark. Dog er der en enkelt undtagelse: Montørreglen 22

23 20. apr. 09 Montørreglen Følgende udlændinge er for et tidsrum af tre måneder fra indrejsen fritaget for krav om arbejdstilladelse: Montører, konsulenter og instruktører, der er indrejst for at montere, installere, efterse eller reparere maskiner, udstyr, edbprogrammer eller lignende eller for at informere om brugen heraf, såfremt den virksomhed, udlændingen er tilknyttet, har leveret maskinerne, udstyret, edb-programmerne eller lignende eller efter aftale med en sådan virksomhed har påtaget sig at montere, installere, efterse eller reparere maskinerne, udstyret, edbprogrammerne eller lignende. Udlændingebekendtgørelsens 29, stk. 2 23

24 20. apr. 09 Ingen lovkrav om mindsteløn Der er ingen lovkrav - endnu - om dansk løn. Men for at få arbejdstilladelser til tredjelandeborgere er der krav om sædvanlig løn- og ansættelsesvilkår Herudover er der lønkrav, når arbejdet i Danmark er omfattet af gældende dansk overenskomst, der indeholder mindstebetalingssatser lokalaftale på virksomheden om mindstebetaling Overenskomstmæssige lønkrav gælder når den udenlandske arbejdskraft ansættes direkte på den danske, overenskomstdækkede virksomhed, eller når lønmodtageren udstationeres til en dansk virksomhed omfattet af overenskomstregler om udenlandsk arbejdskraft, såsom Industriens Overenskomst 24

25 20. apr. 09 EF-Domstolens klare mæle: 25

26 20. apr. 09 EF-Domstolen oversat: Medlemsstaterne kan kun kræve af udenlandske tjenesteydere, at de skal overholde de punkter, der er nævnt i udstationeringsdirektivet Medlemsstaterne kan implementere disse punkter ved lov, ved almengørelse af overenskomster, eller ved at lægge de kollektive aftaler, der indgås af de mest repræsentative parter, og gælder hele det nationale område, til grund Kravene skal være præcise, tilgængelige og klare Udenlandsk virksomheder må ikke forskelsbehandles behandle to ens situationer forskelligt behandle to forskellige situationer ens 26

27 20. apr. 09 Ændring af udstationeringsloven: 27

28 20. apr. 09 Den nye lov oversat: Nu er det ok at forbundne kræver mindsteløn Kravet skal overholde EU-retten! skal have hjemmel i overenskomster indgået af de mest repræsentative parter, og som gælder for hele Danmark være præcise, klare og tilgængelige Minimumskrav: hvilken overenskomst hvilken bestemmelse hvilke parter hvor længe overenskomsten er i kraft Men de kan godt være mundtlige!? 28

29 20. apr. 09 Hvad er mindstebetaling? Akkord? Resultatløn? Overenskomstmæssige ferietillæg? Genebetaling? Overtidsbetaling? Anciennitetstillæg? Ydelser for kost og logi? Personlige tillæg? Lønhenvisning på baggrund af statistisk eller fagretlig praksis? 29

30 Vikararbejde eller entreprise Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09

31 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvorfor er det væsentligt Ansættelsesvilkårene kan være meget forskellige afhængig af om det er entreprise eller vikararbejde Kan blive meget dyrt for en virksomhed, hvis de vinder en entreprise, som senere bliver bedømt som vikararbejde 31

32 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Ansættelsesvilkår under entreprise Intet krav om dansk overenskomst Skal følge Udstationeringsloven Fagforeningen kan kræve overenskomst og støtte kravet med konflikt og eventuelt sympatikoflikt MEN Laval-dommen og Udstationeringsloven sætter grænser for, hvilke vilkår i overenskomsten de kan kræve. 32

33 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Ansættelsesvilkår under vikararbejde Vikarerne skal i udgangspunktet følge den danske virksomheds overenskomst og lokalaftaler Undtagelser Arbejde under Industriens Funktionæroverenskomst og muligvis andre funktionæroverenskomster Arbejde der ikke er dækket af en overenskomst Vikardirektivet fjerner undtagelserne, når det er implementeret i Danmark - senest december

34 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Tegn på vikararbejde Kunden leder arbejdet Kunden stiller værktøj og materialer til rådighed Betaling til virksomheden afhænger af tidsforbruget eller af lønnen til medarbejderen Kunden bestemmer antallet af medarbejdere og deres kvalifikationer Virksomheden medarbejdere laver det samme som kundens egne ansatte Kunden bærer risikoen for arbejdet 34

35 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Tegn på entreprise Afgrænset opgave Virksomheden - ikke kunden - leder medarbejderne Hovedsageligt eget værktøj og materiale Betaling afhænger af udført opgave Fastsætter selv antallet af medarbejdere Virksomhedens medarbejdere laver ikke det samme som kundens egne ansatte Virksomheden bærer selv risikoen for arbejdet De faktiske forhold ikke kontrakten afgør om det er entreprise eller ej 35

36 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Quiz nr. 1 Kunden betaler for timer for at få udført en bestemt opgave Kunden leverer alle materialer Virksomheden udvælger selv mandskab Virksomheden leder selv arbejdet og afrapporterer til kunden Virksomhedens ansatte arbejder med andre opgaver end kundens ansatte Virksomheden får en fast pris uanset hvor mange timer de bruger på arbejdet. Entreprise Ikke en dom, men det overbeviste Dansk El-Forbund 36

37 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Quiz nr. 2 Den foreløbige pris for arbejdet er ( ) [Kunden] stiller alt nødvendigt udstyr, maskineri og materiale til rådighed for arbejdets udførelse Bygningsarbejder, der skal udføres: nedlægning af kloakrør, drænarbejder og udlægning af folie under bygning. Entrepenørens ansatte skal aflægge daglig rapport om alt udført arbejde med anførelse af medgået tid, Hvis [kundens] tilsyn ikke er til stede på bygepladsen, ( ) kan arbejderne standse arbejdet, og kunden vil blive opkrævet for de med standsningen forbundne omkostninger.. Vikararbejde Cisco Partnere ApS, Faglig voldgift 21. oktober

38 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Quiz nr. 3 Kunden faktureres for det registrerede antal mandetimer registreret for projektet Entrepenøren leverer værktøj i henhold til vedlagte værktøjsliste. Kunden leverer alle forbrugsvarer til drift af værktøj, herunder bits, klinger, blade, bor, klude, sække og lign. Kunden forestår indkvartering af alle entrepenørens ansatte, der arbejder på projektet Arbejdet forventes udført i tidsrummet ( ) Tidsplanen er kun vejledende. Entrepenøren har eneansvar for al direkte instruktion og ledelse i relation til dennes arbejde. Kundens bygherre leverede alle materialer. Entreprise. begrundet i konkrete omstændigheder Interflex, Arbejdsretten 5. februar

39 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Quiz nr. 4 [Entrepenøren sørger] for den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft [Entrepenøren] tilrettelægger og leder og fordeler selv arbejdet ( ) og fører det nødvendige tilsyn... [Kunden] har ingen instruktions- og ledelsesbeføjelse i relation til [entrepenørens] ansatte. [Kunden betaler entrepenøren] DKK 3,50 pr. kg Herudover er [kunden] ikke forpligtet til at afholde nogen udgift. Entreprise Christiansminde Champignon, Arbejdsretten 26. september

40 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Gode råd Hvem der leder og instruerer medarbejderne har ekstrem stor betydning Betaling, materialer og afgrænsning af opgaven er ikke afgørende, hvis der er saglige hensyn til at afvige fra en normal entreprisekontrakt Kontrakten er i princippet ligegyldig. Det er de faktiske forhold, der tæller Spørg DI, hvis du er i tvivl 40

41 Fagforeningernes rolle 20. apr. 09

42 20. apr. 09 Hvad kan fagforeningen kræve? Kan kræve overenskomstmæssig løn for alt arbejde, der udføres i Danmark Brug af kollektive kampskridt: Konflikt, sympatikonflikt MEN, EU-regler om fri bevægelighed sætter visse grænser Ingen diskrimination eller dobbeltbetaling Mulige udfald af evt. konflikt: ingen overenskomst tiltrædelsesoverenskomst med lokale fagforening arbejdsgiver organiseres

43 20. apr. 09 Bilag 8 Bilag 8 i Industriens Overenskomst beskriver reglerne om udenlandsk arbejdskraft Gælder for alle udenlandske medarbejdere, der arbejder midlertidigt i Danmark To situationer: 1. Udstationering til den danske virksomhed indpasses i lønniveau og øvrige overenskomstmæssige vilkår skal overholdes. 2. Entrepriseforhold forhandlingsløsning tilstræbes 14 kalenderdages konfliktvarsel mulighed for optagelse under konfliktvarsel

44 20. apr. 09 Misforholdsbestemmelsen Industriens Overenskomst: "Hvor misforhold vedrørende lønnen som helhed taget skønnes at være til stede, har organisationerne påtaleret over for hinanden i henhold til Regler for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter" Helhedvurdering af lønniveauet sammenlignet med niveauet på sammenlignelige virksomheder Relativt få kendelser - men risikoen bliver større i takt med, at antallet af rene 'polske' virksomheder stiger.

45 20. apr. 09 Typiske sager rejses fordi Lønnen ikke kendes eller er uigennemskuelig Forbundene ikke har direkte kontakt til de udenlandske medarbejdere og baserer sin viden på rygter Typiske uenigheder: Sammensætningen af lønpakken Arbejdstid vs. afspadsering Pension og andre sociale betalingsforpligtelser

46 Udenlandsk arbejdskraft Leje Arbejdsudleje Entreprise

47 Udenlandsk arbejdskraft Leje af arbejdskraft ansat i dansk virksomhed Danmark Udland Dansk arbejdsgiver skal indeholde skat Arbejdskraft udleje Tømrermester Jens Jensen Juris arbejder for Jens Ansættelsesaftale Lønmodtager Juris Anne V. Larsen, Skat, Udland Bruttoskat Side April 2009

48 Udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje leje af arbejdskraft ansat i en udenlandsk virksomhed Danmark Udland Arbejdskraft udleje Tømrermester Jens Jensen skal indeholde skat Juris arbejder for Jens Udenlandsk arbejdsgiver Ansættelsesaftale Lønmodtager Juris Anne V. Larsen, Skat, Udland Bruttoskat Side April 2009

49 Udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje flere formidlere af arbejdskraft Danmark Udland Lettisk arbejdsgiver Arbejdskraft udleje Arbejdskraft udleje Lettisk Vikarbureau Dansk Vikarbureau Arbejdskraft udleje Tømrermester Jens Jensen skal indeholde skat Ansættelsesaftale Peteris arbejder for Jens Lønmodtager Peteris Liepins Jens hæfter for skatten - også hvis han aftaler med vikarbureauet at det har ansvar for skatten Anne V. Larsen, Skat, Udland Bruttoskat Side April 2009

50 Udenlandsk arbejdskraft Entreprise med udenlandsk virksomhed Danmark Lærer Søren Sørensen skal ikke indeholde skat Byggeentreprise Udland Udenlandsk arbejdsgiver / byggevirksomhed Lønmodtager arbejder for arbejdsgiver i Danmark På arbejdsgivers regning og risiko Ansættelsesaftale Lønmodtager Entreprise eller arbejdsudleje? Vurdering af faktiske forhold: Hvem har ansvar og økonomisk risiko for arbejdet Anne V. Larsen, Skat, Udland Bruttoskat Side April 2009

51 Udenlandsk arbejdskraft Hvornår skal et dansk vikarbureau tilbageholde skat? Du skal tilbageholde A-skat m.v. hos danske og udenlandske ansatte, som du udlejer Hvis du formidler arbejdskraft skal du Formidle lønoplysninger mellem de udenlandske vikarers arbejdsgiver og dine kunder Formidle skattebetalingen via afregninger med dansk kunde og udenlandsk arbejdsgiver Anne V. Larsen, Skat, Udland Bruttoskat Side April 2009

52 Udenlandsk arbejdskraft Vejledninger om udenlandsk arbejdskraft /virksomhed/vejledninger eller /borger/vejledninger: Når du bruger arbejdskraft fra et andet land When using labour from another country E nr. 168, ansættelse, leje af arbejdskraft, entrepriser Arbejdsudleje / International hiring-out of labour, E nr. 125 Om skat - for dig, der bor i udlandet og arbejder i Danmark P nr. 84, GB, D, PL, LT, RO, Skattekort, fradrag, skatteårets afslutning, huskeliste Entrepriseaftaler, SKM SKAT Selvstændig erhvervsdrivende også i skattemæssig forstand. E nr Anne V. Larsen, Skat, Udland Bruttoskat Side April 2009

53 Hvem har styr på RUT? Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09

54 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Registret for Udenlandske Tjenesteydere 54

55 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvem skal registreres? Udenlandske virksomheder, der udstationerer lønmodtagere til Danmark i forbindelse med tjenesteydelser Medarbejderne som de udstationerer Gælder også for vikarbureauer Formålet med registreringen: Danske myndigheders kontrol af virksomhederne Statistik 55

56 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Undtagelsen Udstationeringen ikke varer over 8 dage, Udstationeringen sker som led i levering af et teknisk anlæg eller en teknisk installation og Den udstationerede lønmodtager har til opgave og er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark. Svarer til Montørreglen 56

57 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvad skal registreres? 1) Den anmeldelsespligtige virksomheds navn og forretningsadresse m.v. 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen. 3) Sted for levering af tjenesteydelsen. 4) Kontaktperson for den anmeldelsespligtige virksomhed i Danmark. 5) Virksomhedens branchekode. 6) Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed. Frist: Senest når arbejdet begynder. Ændringer skal anmeldes senest 8 dage efter, at de er sket. 57

58 Christoffer Skov Når Østaftalen bortfalder 20. apr. 09 Hvorfor er registret en dårlig idé 1) Det er en unødig administrativ byrde for arbejdskraftens fri bevægelighed 2) Andre og bedre måder at få mange de samme oplysninger på fx ved hjælp af E101 blanketter 3) Meget få registreringer. Derfor opfylder det ingen af sine formål 4) Ingen kender til det. Alligevel risikerer virksomheder bøde, hvis ikke de er registreret i RUT DI vil meget gerne høre om erfaringer med RUT. Fra jer eller jeres samarbejdspartnere. 58

59 vikarbranchen.dk

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

REGLER FOR OPHOLD OG ARBEJDE I DANMARK FOR STATSBORGERE FRA DE ØSTEUROPÆISKE EU-LANDE

REGLER FOR OPHOLD OG ARBEJDE I DANMARK FOR STATSBORGERE FRA DE ØSTEUROPÆISKE EU-LANDE MANUAL 4. UDGAVE, SEPTEMBER 2006 REGLER FOR OPHOLD OG ARBEJDE I DANMARK FOR STATSBORGERE FRA DE ØSTEUROPÆISKE EU-LANDE ORDLISTE EU-udvidelsen Arbejdskraftens frie bevægelighed EU/EØS-statsborgere Den nationale

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden Udenlandsk arbejdskraft i Danmark En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - \ BOGGRUPPEN Boggruppen.dk KAPITEL 1 - INDLEDNING 10 KAPITEL 2

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Orientering. RUT-registret. Medlemmer af Dansk Erhverv. 4. januar 2011

Orientering. RUT-registret. Medlemmer af Dansk Erhverv. 4. januar 2011 Orientering Medlemmer af Dansk Erhverv 4. januar 2011 RUTregistret Fra den 1. januar 2011 gælder følgende: Udenlandske tjenesteydere, som udstationerer lønmodtagere i Danmark, har pligt til at anmelde

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler Bo Tarp Vejdirektoratet SIDE 2 Vejdirektoratet udlicitering samarbejde med branchen (I) Vejdirektoratet er en 90/10 virksomhed,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Herning den 20. oktober 2015 Jacob Langvad Nielsen Advokat (L), specialkonsulent Tanja Stocholm Specialkonsulent SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udenlandsk arbejdskraft Ansættelsesret 2... 21.

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere.

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere. Arbejdsmarkedsudvalget L 36 - Bilag 9 Offentligt SPØRGSMÅL TIL L 36 FRA 3F INDUSTRI OG SERVICE KBH. Indledningsvis vil vi udtrykke vor stærke protest imod, at Folketinget med det pågældende lovforslag

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING Skatteudvalget L 129 - Bilag 4 Offentlig REJSEARBEJDERE Side 1 af 5 Aabenraa Den 28-10-2004. Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. I henhold til Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt NOTAT BESKÆFTIGELSESUDVALGET Centrale EU-domme med konsekvenser for den danske arbejdsmarkedsmodel Beskæftigelsesudvalget har anmodet om

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Udfordringer ved brug af vikarer

Udfordringer ved brug af vikarer Udfordringer ved brug af vikarer Brug af vikarer bliver mere og mere udbredt, da det hjælper virksomhederne med at imødekomme behovet for fleksibel arbejdskraft. Det giver dog udfordringer og spørgsmål

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Østaftalen har været en succes. Den har været et vigtigt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør ske på ordnende løn- og ansættelsesvilkår.

Østaftalen har været en succes. Den har været et vigtigt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør ske på ordnende løn- og ansættelsesvilkår. 29. juni 2007 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Indledende bemærkninger EU-udvidelsen

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2008/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Interessekonflikter med et internationalt aspekt

Interessekonflikter med et internationalt aspekt Dansk Forening for Arbejdsret Heldagsseminar den 8. maj 2015 Interessekonflikter med et internationalt aspekt Den danske model Helena Christensen Det arbejdsretlige system et aftalesystem Arbejdsgiverorganisation

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Kendelse af 8. juli 2008 i faglig voldgift:

Kendelse af 8. juli 2008 i faglig voldgift: Kendelse af 8. juli 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Arunas Blusecius, Evaldus Buzas og Liutaurus Zemaitis (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI-Organisation

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Overenskomster med aftale

Overenskomster med aftale Overenskomster med aftale Bilag 17 Protokollat Vikarbureauer Opmandskendelse i faglig voldgift: Bravida Opsamlingsaftale mellem DA og LO Overenskomster med aftale Tekniq Indklagede Bravida Danmark A/S

Læs mere

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering Dansk Handel & Service Arbejde uden grænser Et værktøj til udstationering Forord Vi skal sende en mand til udlandet og hvad nu? Flere og flere af vore medlemsvirksomheder står overfor, at deres medarbejdere

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.116, 117, 118 og 119 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.116, 117, 118 og 119 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt J.nr. j.nr. 07-005347 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.116, 117, 118 og 119 af 9. januar 2007. (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1)

Forslag. Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1) Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2012-13 Fremsat den 17. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1) Kapitel

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009 I sag nr.: A2008.041 Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark mod Interflex ApS Fabrikvej 8 8260 Viby J CVR Nr.: 14 37 94

Læs mere

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Skanderborg Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at medvirke til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og modvirke social dumpning i forbindelse

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs. CBS Law Studies WP 2006-03 EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked by Lynn Roseberry Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN 87-91759-04-8 EAN 9788791759048 Abstract On May 1 2004,

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 15. april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om vejledning

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Fremsat den 17. april 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder

Læs mere

til lønmodtagernes repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd om

til lønmodtagernes repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd om Vejledning til lønmodtagernes repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd om behandling af sager om opholds- og arbejdstilladelse til borgere fra de nye EU-lande Vejledning til lønmodtagernes repræsentanter

Læs mere

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter VEJ nr 9472 af 30/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-07-2014 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Velkommen Baggrund o Vikarbureauvikarens rettigheder (og pligter?) o Vikarbureauets pligter o Brugervirksomhedens pligter 2 Baggrund EU-direktiv

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Arbejdskraftens frie bevægelighed

Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed rettigheder og rimelighed Disruptionrådets sekretariat Januar 2018 Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed er en hjørnesten i EU-samarbejdet.

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Endeligt høringssvar om ændring af Udstationeringsdirektivet

Endeligt høringssvar om ændring af Udstationeringsdirektivet EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Kirsten Weber Olsen kwo@bm.dk Helle Ekmann Jensen hej@bm.dk Tanja Lücking tal@bm.dk bm@bm.dk

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Forslag. lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere 2007/2 LSF 70 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 6500-0003 Fremsat den 6. februar 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? Föredrag av advokat Mette Klingsten (Danmark)

Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? Föredrag av advokat Mette Klingsten (Danmark) Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? Föredrag av advokat Mette Klingsten (Danmark) Torsdagen den 18. augusti 2005 kl. 15:30 Föredrag Grænseoverskridende

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere