Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland"

Transkript

1 Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

2 ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region Nordjylland 4-5 Ledelsesgrundlaget 6-7 Ledelse op 8-9 Ledelse ned Ledelse ud Ledelse ind Ledelse på tværs 16-17

3 kære leder i region nordjylland Hvad er god ledelse for dig? På de følgende sider kan du læse vores opfattelse af, hvad god, professionel ledelse er. Den tager afsæt i, at vi ser ledelse som en proces, der sker i mange sammenhænge og med mange deltagere. I vores MEDaftale taler vi om muligheden for medindflydelse og medbestemmelse. Vi mener, at medledelse er en naturlig forlængelse heraf. Hvis vi tager et helikopterkig på vores dagligdag som ledere, så kan vores opgaver typisk deles i to bunker: De managementorienterede ledelsesopgaver, som for eksempel vedrører økonomi og administration, og de leadershiporienterede opgaver, som i højere grad vedrører mennesker og processer. Den første type opgaver de managementorienterede har vi beskrevet i den administrative håndbog, kompetenceplanen, politikker, strategier, retningslinjer m.v. For at bruge en trafikmetafor kan man sige, at de udgør vores ledelsesmæssige færdselsregler. Leadershipdelen af ledelsesopgaven trafikkulturen, kan man måske kalde det er vanskeligere at beskrive præcist. Den handler om normer, værdier og relationer, og den skal rumme, at ledelse er en proces, som sker i mange sammenhænge og med mange deltagere. Her i Ledelsesgrundlaget samler og udbygger vi de tanker, vi allerede har gjort os om den ledelses mæssige trafikkultur i Region Nordjylland. De findes for eksempel i pejlemærkerne i Virksomhedsgrundlaget og i de fire udgangspunkter for personalepolitikken. Vi har også ladet os inspirere af de tanker, andre har gjort sig om god ledelse for eksempel Succesfulde ledere i Sygehusvæsenet, Kodeks for god mellemledelse. Ligesom vi kan hente vejledning til vores løsning af de managementrelaterede ledelsesopgaver i ledelsesregu la ti vet m.v., er ledelsesgsrundlaget tænkt som et retningsgivende værdipapir i forhold til de leadershiprelaterede ledelsesopgaver. Det beskriver den ledelsesmæssige trafikkultur, som vi i Den Udvidede Direktion gerne vil understøtte her hos os, og som forhåbentlig kan inspirere til mange gode overvejelser om god ledelseskultur og -adfærd blandt ledere og medarbejdere i regionen. Ledelsesgrundlaget tager lederens perspektiv, og sætter fokus på vores rolle i de forskellige sammenhænge, vi indgår i. På de næste sider kan du læse, hvad det handler om. Det er vores håb, at ledelsesgrundlaget vil inspirere til refleksion og ikke mindst gode diskussioner på arbejdspladserne og i ledelsesgrupperne i hele organisationen: Hvad er god ledelse for jer? Med venlig hilsen Den Udvidede Direktion

4 Region Nordjylland ledelsesgrundlaget Ledelse op Ledelse ned Ledelse ud Ledelse ind Ledelse på tværs Rollen som medleder i det store fællesskab i udarbejdelsen af vores fælles strategier, og i oversættelsen af strategierne til taktikker og handlinger. Rollen som medleder i det daglige, i samarbejdet med medarbejderne, hvor kodeord for ledelsesindsatsen er energi skabelse og fastholdelse af fokus gennem klare mål, handlinger og prioriteringer. Den udadvendte, kundeorienterede del, hvad enten samarbejdet er med patienter, brugere, borgere, kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, organisationer, ministerier, internationale forbindelser eller sker internt, fra supportfunktion til kerneområde. Ledelse af os selv: Vi skal bruge os selv, vi skal udvikle os og vi skal passe på os selv! Det interne møde mellem kulturer og synsvinkler, der ofte er startskuddet for udvikling og innovation. Ledelsesgrundlaget Side 7

5 Ledelse i det store fællesskab ledelse op Ledelse op Rollen som medleder i det store fællesskab i udarbejdelsen af vores fælles strategier, og i oversættelsen af strategierne til taktikker og handlinger. Vi er loyale overfor vores organisation Vi handler indenfor rammerne af de fælles strategier og beslutninger, og i respekt for den helhed som vi indgår i. Vi er optagede af at operationalisere strategierne fra det store fællesskab til at give mening i vores lille fællesskab ligesom vi byder ind i det fælles strategiske arbejde med den værdifulde viden, vi har om, hvad der fungerer for vores medarbejdere indenfor vores ansvarsområder. Så vi både bidrager og gennemfører. Vi er bindeledet mellem top og bund mellem det store og det lille fællesskab Vi er i øjenhøjde med såvel vores ledere, som med vores medarbejdere. Vi indgår i dialog med vores ledere, for kun på den måde kvalificeres deres arbejde. Men vi vægter samtidig at have den nødvendige faglighed til at kunne forstå, udfordre og være ambassadører for vores medarbejdere. Vi arbejder med andre ord på via troværdighed og integritet at beholde tilliden både fra top og fra bund. Ledelsesgrundlaget Side 9

6 Ledelse i samarbejde med medarbejderne ledelse ned Vi udviser situationsbestemt og empatisk ledelse, og vi skaber rum for forskellighed Medarbejdere er forskellige. Det er vigtigt for os at leve os ind i den enkelte medarbejders virkelighed og at tilpasse vores ledelse, uddelegering og inddragelse til den enkeltes kunnen, behov og ambitioner. Vi er bevidste om, at vores forskelligheder rummer potentialet til innovation. Vi ved samtidig også, at vi er kulturskabende i den forbindelse. Ledelse ned Rollen som medleder i det daglige, i samarbej det med medarbejder ne, hvor kodeord for ledelsesindsatsen er energi skabelse og fastholdelse af fokus gennem klare mål, handlinger og prioriteringer. Vi motiverer gennem energi, nærvær og anerkendelse Vi udviser oprigtig interesse og respekt for andre, og vi er nærværende, anerkendende og udviser empati i stedet for at kritisere og fokusere på fejl. Vi påtager os vores ansvar, og kan skære igennem på en respektfuld måde, når det er det, der kaldes på. Vi holder fokus gennem klare og synlige prioriteringer. Vi er tydelige og vi skaber energi gennem synlige mål og handlinger. Vi respekterer faglighed, uddelegerer tillidsfuldt, og giver ansvar Vi respekterer den faglighed, som vores medarbejdere bringer med sig ind i arbejdssituationen, fordi vi ved, at netop deres faglighed er central for, at opgaverne bliver løst med den ønskede kvalitet. Vi leder så vidt det overhovedet er muligt vores medarbejdere til selv at løse opgaverne, og vi ser vores egen rolle i opgaveløsningen som faciliterende, understøttende og udviklende. Vi bruger tillid, uddelegering, opfølgning og dialog som anledninger til at motivere medarbejderne med mere ansvar. Dermed får vi også frigjort vores egen tid til mere ledelse. Vi kommunikerer klart og uden omsvøb med alle Vi gør os umage med vores kommunikation uanset hvem vi taler med fordi vi ved, at det er forudsætningen for en anerkendende dialog. Vi dækker os ikke bag ord, og vi tør tale åbent om det, der er problemfyldt. Vi formidler, konkretiserer og begrunder centralt fastsatte strategier og mål for vores medarbejdere, sådan at der skabes mening. Vi bevarer kontrollen og overblikket i pressede situationer, og vi kender værdien af at kunne vende negative positioner og udsagn til fremadrettede muligheder. Vi er repræsentanter for vores medarbejdere udadtil Vi er stolte af vores medarbejdere og vores områder. Vi er ambassadører for dem, men vi ved også, hvornår vi skal holde os diskret i baggrunden. Resultater og god ledelse skabes i relationen mellem os og vore medarbejdere, og vi skal alle have mulighed for at høste anerkendelse for vores respektive bidrag. Vi sætter strategi, udvikling og innovation på dagsordenen Vi inddrager vores medarbejdere i arbejdet med strategi og udvikling og i omsætningen af strategien til mere operationelle aktiviteter. På den måde er vi garanter for, at det strategiske arbejde bliver prioriteret og skaber mening og værdi, både for medarbejderne og for organisationen. Ledelsesgrundlaget Side 11

7 Ledelse sammen med brugere og kunder ledelse ud Ledelse ud Den udadvendte, kunde orienterede del, hvad enten samarbejdet er med patienter, brugere, borgere, kommuner, ud dannel sesinstitutioner, erhvervsliv, organisationer, ministerier, internationale forbin delser eller sker internt, fra supportfunktion til kerneområde. Vi er bevidste om vores rolle i det store fællesskab Vi vil medvirke til at skabe sammenhængskraft og balance i Nordjylland. Vi skal bidrage til, at alle trækker i samme retning og skaber fælles løsninger. Det gælder, når vi laver fælles strategier, og det gælder i den daglige løsning af opgaverne. Det er vores fornemme opgave at bidrage til at skabe en positiv kultur, hvor vi er lydhøre, opsøgende, tilstede og tilgængelige for brugere, borgere og samarbejdspartneres feedback. Vi er samtidig også lynafledere, og beskytter vores medarbejdere mod urimelige krav og kritik, når der er behov herfor. Vi opsøger og bruger de lejligheder, vi får, til at fortælle omverdenen om vores visioner og resultater. Vi tænker fremad, og skaber fremtiden Vi prioriterer at være strategisk kreative og innovative. Vi ved, at en af vores væsentligste roller som ledere er, at samle signalerne fra verden omkring os og nytænke på vores enheds vegne. Vi bruger fremtidsscenarier til at tænke strategisk, og vi omsætter strategierne til kompetenceudvikling blandt vores medarbejdere, og når vi optimerer vores organisation til at håndtere nye udfordringer. Vi skaber mulighederne for den bedste service Som ledere er det ofte ikke os, men vores medarbejdere, der har det direkte møde med vores kunder. Det er i den forbindelse vores opgave at skabe mulighederne for, at de bliver mødt med de rette løsninger og føler sig i trygge hænder. Vi skal sikre, at vores ydelser bliver leveret med ekspertise, professionalisme, omkostningsbevidsthed og med service af højeste kvalitet. Det sikrer vi bla. ved at sætte tid af til at sparre med vores medarbejdere om tendenser, vilkår og nye muligheder. Vi er ambitiøse Som ledere spiller vi en afgørende rolle som brobyggere mellem medarbejdernes ekspertise og politikernes, brugernes og samarbejdspartnernes ønsker, krav og behov. Vi understøtter medarbejderne i deres faglighed, for det er vores kerneydelse. Samtidig er vi optagede af at forstå og tage afsæt i udefrakommende krav, behov og ønsker fordi disse er vores eksistensberettigelse. På den måde sikrer vi en optimal brug af ressourcerne. Ledelsesgrundlaget Side 13

8 Ledelse af os selv ledelse ind Ledelse ind Ledelse af os selv: Vi skal bruge os selv, vi skal udvikle os og vi skal passe på os selv! Vi lærer og vi aflærer Mange ledere er også dygtige fagprofessionelle, og det giver god legitimitet i en stærk fagkultur som vores. Men vi bruger vores professionsfaglighed med omhu, og er hele tiden opmærksomme på, at der meget sjældent kun er én rigtig løsning på et problem. Vi bliver aldrig færdige med at udvikle vores ledelsesfaglighed. Det gør vi gennem kurser, uddannelse og ikke mindst refleksion. Vi ved, at indlæring ofte kræver aflæring, og at viden ikke automatisk bliver til handlinger. Det kræver forståelse for vores egne grundlæggende antagelser, konstant opmærksomhed og træning. Vi leder med personlig integritet Fundamentet for vores ledelse findes i os selv, hver især, og vi ved, at det er vigtigt, at vi skaber sammenhæng mellem vores personlige værdier og vores lederskab. Vi bruger tid på at komme til erkendelse af vores styrker og svagheder. For når vi kender dem, kan vi udvise den personlige integritet, som er udgangspunktet for opbygningen af tillid og troværdighed i forhold til vores omgivelser. Det giver os et godt afsæt for at indgå i de meningsfulde relationer, som vores job fordrer. Vi skaber rum til ledelse Vi ved, at vi selv har et ansvar for at prioritere og skabe vores ledelsesrum i forhandling med vores ledere. Vi går efter at lede via tillidsbaseret uddelegering frem for tidskrævende kontrol og utidig indblanding i opgavernes faglige løsning. Dermed får vi plads til vores egne kerneopgaver. Ledelsesgrundlaget Side 15

9 Ledelse i samspil med andre ledere ledelse på tværs Ledelse på tværs Det interne møde mellem kulturer og synsvinkler, der ofte er startskuddet for udvikling og innovation. Vi kigger til siden og går på tværs Som ledere er vi proaktive og åbne i samarbejdet på tværs, fordi vi ved, at det kan åbne muligheder for synergi og innovation for eksempel i forbindelse med tværgående projekter. Vi ved, at udviklingsprojekter er vigtige uden dem risikerer vi, at vores afdelinger går i stå. Det er samtidig vores ansvar at finde en fornuftig balance mellem drift og udvikling, sådan at medarbejderne kan følge med, og ressourcerne slår til. Den balance finder vi i samklang med vores medarbejdere og ledere, sådan at vi har tillid og opbakning hjemmefra til prioriteringen af ressourcer og tid. Vi prioriterer vores netværk og opsøger nye sammenhænge Tillid er fundamentet for ethvert godt samarbejde og tillid skabes i øjenhøjde, i mødet mellem mennesker. Vi prioriterer tiden, og deltager i de formelle og uformelle sammenhænge, som giver os mulighed for at opsøge relationer. Det kan for eksempel være i tværgående ledernetværk i forbindelse med interne kursusforløb og andet. Vi bygger bro mellem kulturer Innovation opstår ofte i mødet mellem forskellige kulturer. Vi går forrest, og arbejder på at fremme åbenhed, nysgerrighed og anerkendelse af andres måde at gøre tingene på. Ledelsesgrundlaget Side 17

10 Ledelsesgrundlaget tager afsæt i Region Nordjyllands værdigrundlag som det ses i Pejlemærkerne i Virksomhedsgrundlaget Udgangspunkterne for Personalepolitikkerne Region Nordjyllands strategiske tankegang S2010 Eksterne inspirationskilder Kodeks for god mellemledelse (DEA 2008) Succesfulde Ledere i Sygehusvæsenet fem kernekompetencer (Væksthus for Ledelse, 2008) Kodeks for God Ledelse i Kommuner og Regioner (Væksthus for Ledelse, 2008) Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009.

11

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum. Hvidbog. centrum

Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum. Hvidbog. centrum Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TÆNKETANK, REFERENCEGRUPPE OG SEKRETARIAT... 3 FORORD... 4 1. HVIDBOGENS FORMÅL

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 2 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Det er i dag et vejr Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! O søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere