Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden"

Transkript

1 Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar Region Hovedstaden

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet...5 II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer...5 II.2. Formandens vederlag...6 II.3. Næstformandsvederlag...6 II.4. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste...6 II.5. Udvalgsvederlag...7 II.6. Børnetillægsvederlag...8 II.7. Godtgørelse...8 II.7.A. Handicapgodtgørelse...10 II.7.B. Sygepasningsgodtgørelse...10 II.7.C. Fraværsgodtgørelse...10 II.7.D. Befordringsgodtgørelse...12 II.7.E. Taxa...12 II.7.F. Tog-, færge- og busbilletter samt overnatning...13 II.7.G. Transport til og fra Bornholm...13 II.7.H. Kurser og uddannelse...14 II.7.I. Telefongodtgørelse...15 II.7.J. IT-udstyr...15 II.7.K. Bøger/Tidsskrifter/Presseklip m m II.8. Forsikringer...16 II.9. Ydelser til stedfortrædere i regionsrådet, forretningsudvalget eller andre af regionsrådet nedsatte udvalg...16 III. Ydelser til hvervsindehavere, som ikke er medlem af regionsrådet...17 III.1. Diæter...17 III.2. Udgiftsgodtgørelser...18 III.3. Administration

4 I. Indledning Vederlagsregulativet fastlægger rammerne for Region Hovedstadens afholdelse af udgifter i form af ydelser til medlemmerne af regionsrådet for Region Hovedstaden og til personer, som regionsrådet har udpeget til at varetage regionale hverv. Vederlagsregulativet er udarbejdet i henhold til regionsloven, kommunestyrelsesloven samt Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om vederlag og diæter m.v. for varetagelsen af regionale hverv (bekendtgørelse nr. 794 af 25. juni 2014). Vedtaget af regionsrådet for Region Hovedstaden den 15. december 2015 til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar F.s.v.a. pkt. II.9.ii: Ændring af Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden forudsættes endeligt vedtaget. 4

5 II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer Der ydes et fast vederlag til alle regionsrådets medlemmer med undtagelse af regionsrådets formand. Vederlaget udgør ifølge bekendtgørelse nr. 794 af 25. juni kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april Vederlaget, som reguleres en gang årligt pr. 1. april med en af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldt reguleringsprocent, er skattepligtigt. Det faste vederlag ydes for medlemmernes: a) Deltagelse i møder i regionsrådet, forretningsudvalget og eventuelle øvrige udvalg nedsat under regionsrådet eller forretningsudvalget. I henhold til pkt. II.5. om udvalgsvederlag ydes dog herudover særligt vederlag for deltagelse i møder m.v. i hhv. forretningsudvalget og de andre af regionsrådet nedsatte udvalg, b) Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelsen af hverv, der udføres efter valg af regionsrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse, c) Deltagelse i kurser m.v., der af regionsrådet eller af et andet organ efter bemyndigelse fra regionsrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv, d) Deltagelse i regionsrådets seminarer, e) Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, f) Varetagelse af andre nærmere angivne hverv efter anmodning fra regionsrådet eller et af dette nedsat udvalg, og g) Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a - f nævnte møder m.v. Det bemærkes, at aktiviteter nævnt under litra g består i alle andre aktiviteter forbundet med det regionale hverv end dem, der er opregnet under litra a - f. Det drejer sig om fx mødeforberedelse og besigtigelser, studiebesøg, virksomhedsbesøg, repræsentativt arbejde o.l., som ikke udføres efter anmodning fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af de andre af regionsrådet nedsatte udvalg mv. 5

6 II.2. Regionsrådsformandens vederlag Regionsrådsformanden modtager et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten i lønramme 40 - pr. 1. april kr. - samt et særligt tillæg på kr. (grundbeløb pr. 31. marts 2012) i alt årligt pr. 1. april 2014: kr. Formanden kan ikke modtage andre vederlag fra regionsrådet, men kan modtage godtgørelser m.v. efter pkt. II.7.A. og pkt. II.7.C.-K. II.3. Næstformandsvederlag Der ydes vederlag på 10 % af formandsvederlaget til både 1. og 2. næstformand. II.4. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Et regionsrådsmedlem (dog ikke regionsrådets formand) kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i de under litra a - f i pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag maksimalt udgøre kr. (pr. 1. juli 2013). Det faste vederlag reduceres samtidig med et årligt grundbeløb på kr. (pr. 1. april 2014). Reduktionsbeløbet reguleres en gang årligt pr. 1. april med en af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldt reguleringsprocent. Ved et medlems deltagelse i nedenstående specifikke typer af aktiviteter (som omfattet af litra f i pkt. II.1. om fast vederlag) er det en forudsætning for retten til at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, at deltagelse sker efter anmodning fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af de andre af regionsrådet nedsatte udvalg: a) Forhandlinger med andre myndigheder, b) Studiebesøg, c) Besigtigelser (virksomhedsbesøg), d) Borger- og orienteringsmøder, e) Repræsentativt arbejde. For at kunne danne basis for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste må anmodningen fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af de andre af regionsrådet nedsatte udvalg kunne forelægges regionsrådets administration i form af en mødebeslutning truffet af ét af de nævnte fora. 6

7 Såfremt et regionsrådsmedlem modtager særligt vederlag for varetagelse af et hverv for regionsrådet, kan der ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervet. Modtagelse af fast vederlag for medlemskab af regionsrådet og for medlemskab af et regionalt udvalg, herunder formandsvederlag, jf. pkt. II.5., samt børnetillægsvederlag, jf. pkt. II.6., medfører dog ikke, at der ikke kan modtages erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Tabet af arbejdsfortjeneste dokumenteres for lønmodtageres vedkommende som hovedregel ved arbejdsgiverens underskrift. For selvstændige erhvervsdrivendes vedkommende dokumenteres tabet ved en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende selv eller fra dennes revisor, når omstændighederne i øvrigt sandsynliggør, at der er tale om tabt arbejdsfortjeneste i det anførte omfang. Regionsrådets administration påser, om et fremsat erstatningskrav kan anses for dokumenteret. Administrationen vil i den anledning normalt bede om at få tilsendt kopi af det seneste revisionspåtegnede årsregnskab for den pågældende selvstændige erhvervsvirksomhed som dokumentation. Et medlem, der ønsker mulighed for at kunne modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, skal foretage valget forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For det første år i en ny valgperiode kan valget dog foretages indtil og med den 31. januar. Stedfortrædere, der indtræder permanent i regionsrådet, har dog på ethvert tidspunkt af året mulighed for at vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis dette sker umiddelbart efter deres tiltræden. Ønsker om udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fremsættes over for regionsrådets administration. Ansøgning om udbetaling af erstatning (om muligt bilagt nødvendig dokumentation) skal i alle tilfælde indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i den pågældende aktivitet har fundet sted. II.5. Udvalgsvederlag Regionsrådsformandens vederlag, jf. pkt. II.2., udgør rammen for regionsrådets vederlæggelse af medlemmer af og formænd for udvalg 7

8 nedsat af regionsrådet. Ved reguleringer af regionsrådsformandens vederlag og særlige tillæg reguleres udvalgsvederlagene således også. 2 Der udbetales udvalgsvederlag for medlemskab af regionsrådets forretningsudvalg. Hvert menigt medlem modtager kr. pr. mnd., kr. pr. år (pr. 1. april 2015). Der udbetales følgende vederlag til medlemmer af stående udvalg, herunder udvalgsmedlemmer som ikke er medlemmer af regionsrådet, samt til formanden for hvert stående udvalg: - Medlemmer modtager kr. pr. måned, kr. pr. år. (pr. 1. april 2015) - Formænd modtager kr. pr. måned, kr. pr. år. (pr. 1. april 2015) II.6. Børnetillægsvederlag Til medlemmer, der har ét eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et vederlag på kr. (i grundbeløb pr. 1. april 2014). Tillægsvederlaget, som reguleres en gang årligt pr. 1. april med en af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldt reguleringsprocent, er skattepligtigt. Tillægsvederlaget ydes normalt kun, hvis medlemmet, herunder medlemmets ægtefælle eller samlever har forældremyndigheden over barnet. Medlemmet skal selv gøre opmærksom på, at vedkommende har ret til vederlaget, samt hvornår retten ophører. Der ydes kun ét vederlag, uanset om der bor flere børn i hjemmet. II.7. Godtgørelse Regionsrådet udbetaler godtgørelse, jf. pkt. II.7.A. II.7.G., for deltagelse i aktiviteter, som hører under litra a-b (møder) og d-f (regionsrådets konferencer, revisionsforelæggelse af beretninger, andre hverv efter anmodning fra regionsrådet eller dettes udvalg), jf. pkt. II.1. 2 Bestemmelser om udvalgsvederlag vedtaget på regionsrådets ekstraordinære møde den 21. januar Bestemmelserne er trådt i kraft ved regionsrådets endelige vedtagelse af ændringer i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden på sit møde den 4. februar Ved ændringerne i styrelsesvedtægten blev der nedsat 6 stående udvalg. På regionsrådets møde den 21. januar 2014 blev der herudover nedsat et særligt udvalg, Kræftudvalget, som nedlægges den 31. december Beløbene reguleret efter beslutning på regionsrådets møde den 23. september Udvalgsvederlagene, herunder formandsvederlagene, blev reguleret på regionsrådets møde den 23. september 2014, og det blev besluttet, at vederlagene herefter reguleres administrativt ved efterfølgende reguleringer af formandens vederlag. 8

9 Ydelse af godtgørelse, jf. pkt. II.7.A. II.7.G., for deltagelse i aktiviteter, som hører under litra c (kurser mv., der anses for at have betydning for varetagelsen af medlemmets hverv), jf. pkt. II.1., forudsætter godkendelse fra regionsrådets administration i overensstemmelse med forretningsgangen beskrevet under pkt. II.7.H. Ydelse af godtgørelse, jf. pkt. II.7.A. II.7.G., for deltagelse i aktiviteter, som hører under litra g, jf. pkt. II.1., og jf. umiddelbart nedenfor, forudsætter, at aktiviteten gennemføres efter anmodning fra regionsrådets formand. For at kunne danne basis for udbetaling af godtgørelser må regionsrådsformandens anmodning kunne forelægges regionsrådets administration i form af fx en mail, en underskrevet meddelelse eller andet. Formandens sekretariat er bemyndiget til at udfærdige anmodninger, der kan benyttes som basis for udbetaling af godtgørelser. Aktiviteter nævnt under litra g, jf. pkt. II.1., består i alle andre aktiviteter forbundet med det regionale hverv end dem, der er opregnet under litra a - f, jf. pkt. II.1. Det drejer sig om fx mødeforberedelse og besigtigelser, studiebesøg, virksomhedsbesøg, repræsentativt arbejde o.l., som ikke udføres efter anmodning fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af de andre af regionsrådet nedsatte udvalg. Der kan fx ydes godtgørelse for udgifter i forbindelse med deltagelse i 1) formøder til møder i hhv. forretningsudvalget og regionsrådet. Møder imellem hhv. 2) regionsrådets formandskab på den ene side og repræsentanter for det samlede regionsråd i form af gruppeformænd for samtlige partier i regionsrådet (samt de af regionsrådets medlemmer, der måtte stå uden for partierne) på den anden side kan også danne basis for udbetaling af godtgørelser. Det samme gælder 3) møder imellem regionsrådets formandskab og formanden for et af regionsrådet nedsat udvalg m.v. samt 4) formøder til udvalgsmøder imellem et udvalgs formandskab og udvalgets sekretariat. Sekretariatet udbetaler endvidere godtgørelser til regionsrådsmedlemmer i forbindelse med deltagelse i 5) forhandlingsmøder om næste års budget, som der indkaldes til af regionsrådsformanden. Endelig kan der fx efter forudgående konkret stillingtagen udbetales godtgørelse til et af regionsrådet til et eksternt hverv indstillet eller udpeget medlem i forbindelse med 6) deltagelse i aktiviteter, som af administrationen vurderes at være af betydning for varetagelse af det pågældende hverv. 9

10 II.7.A. Handicapgodtgørelse Der ydes godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et medlems fysiske handicap i forbindelse med deltagelse i de under litra a g, jf. pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. Det bemærkes, at udbetaling af handicapgodtgørelse under alle omstændigheder forudsætter, at medlemmet har haft udgifter forbundet med sit handicap i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde m.v. Medlemmet indestår herfor ved sin indsendelse og registrering af anmodning om godtgørelse. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.B. Sygepasningsgodtgørelse Der ydes godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge, nære pårørende i forbindelse med deltagelse i de under litra a - g i pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. Det bemærkes, at udbetaling af sygepasningsgodtgørelse under alle omstændigheder forudsætter, at medlemmet har haft positive udgifter forbundet med pasning af syge, nære pårørende i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde m.v. Medlemmet indestår herfor ved sin indsendelse og registrering af anmodning om godtgørelse. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.C. Fraværsgodtgørelse I forbindelse med deltagelse i de under litra a - g pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. ydes der fraværsgodtgørelse (godtgørelse for fravær fra hjemstedet) efter nedenstående regler. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. 10

11 i) Møder m.v. uden overnatning i ind- og udland Der ydes fraværsgodtgørelse med halvdelen af den i medfør af ligningsloven til enhver tid gældende sats, i ,50 kr. Der udbetales kun én fraværsgodtgørelse pr. dag, uanset antallet af møder den pågældende dag. Beløbet reduceres med 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri aftensmad. Det udbetalte beløb er skattepligtigt. Administrationen indberetter skattepligtig fraværsgodtgørelse til skattevæsenet. ii) Møder m.v. med overnatning i ind- og udland (24 timers-godtgørelse) Der ydes skattefri fraværsgodtgørelse med den i medfør af ligningsloven til enhver tid gældende sats, i kr. pr. døgn. Det er en forudsætning for ydelse af beløbet, at den samlede varighed er over 24 timer, og at der har været tale om overnatning uden for medlemmets sædvanlige bopæl. Rejsetid til og fra mødestedet medregnes time for time, og der udbetales timedagpenge for enkelttimer, der ligger udover de 24 timer. Beløbet reduceres med 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri aftensmad. Såfremt medlemmets deltagelse i mødet inkl. rejsetid varer mindre end 24 timer udbetales i stedet det ovenfor under litra x nævnte skattepligtige beløb. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. Det bemærkes, at udbetaling af fraværsgodtgørelse under alle omstændigheder forudsætter, at medlemmet har haft positive udgifter (til køb af småfornødenheder som fx vand, kaffe, sandwich) i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde m.v. Medlemmet indestår herfor ved sin indsendelse og registrering af anmodning om godtgørelse. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. 11

12 II.7.D. Befordringsgodtgørelse I forbindelse med deltagelse i de under litra a - g i pkt. II.1.1 om fast vederlag nævnte møder m.v. ydes befordringsgodtgørelse/kilometerpenge for benyttelse af eget befordringsmiddel (bil/motorcykel mv.) efter den i medfør af ligningsloven årligt fastsatte laveste takst for de første km. Befordringsgodtgørelse for kørsel herudover ydes med den højeste takst. Befordringsgodtgørelse er skattefri, dog gælder for befordringsgodtgørelse mellem sædvanlig bopæl og regionsrådets mødested eller modsat, at godtgørelsen kun er skattefri for de første 60 dage, hvor strækningen er tilbagelagt inden for de sidste 12 måneder. Afgørende for, om 60-dagesreglen er overholdt er, om den pågældende strækning er tilbagelagt ikke om befordringen er sket med egen bil, lånt bil eller på anden måde - fx på cykel. Administrationen påser 60-dagesreglen og indberetter skattepligtig befordringsgodtgørelse til skattevæsenet. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. Det bemærkes, at udbetaling af befordringsgodtgørelse under alle omstændigheder forudsætter, at medlemmet har haft positive udgifter til befordring i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde m.v. Medlemmet indestår herfor ved sin indsendelse og registrering af anmodning om godtgørelse. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.E. Taxa I forbindelse med deltagelse i de under litra a - g i pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. ydes der godtgørelse af taxaudgifter eller udleveres taxabon er efter en af regionsrådets administration tilrettelagt forretningsgang. Der er også mulighed for at få udleveret et taxakort. Anmodning om godtgørelse vedlagt dokumentation for den afholdte udgift (indeholdende oplysninger om dato, startsted og destination for kørslen samt en beskrivelse af den pågældende aktivitet) skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af 12

13 anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. Kvitteringer modtaget ved brug af taxakort bedes dog indsendt inden 2 (to) måneder fra den pågældende brug. Kvitteringerne skal indeholde oplysninger om startsted og destination for kørselen samt en beskrivelse af den pågældende aktivitet. Det er en forudsætning for benyttelse af det af regionen til regionsrådets medlemmer udleverede taxakort, at kortet alene benyttes i forbindelse med deltagelse i møder m.v., som er relateret til Region Hovedstaden. II.7.F. Tog-, færge- og busbilletter samt overnatning I forbindelse med deltagelse i de under litra a - g i pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. bookes og betales billetter til offentlige transportmidler af regionsrådets administration i overensstemmelse med indgået aftale med de rejsebureauer, som Region Hovedstaden har indgået aftale med. Alternativt godtgøres regningsbeløbene medlemmet efter forelæggelse af dokumentation for udgiften. For udgifter til overnatning i forbindelse med deltagelse i de under litra a - g i pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. gælder det samme som for billetter til offentlige transportmidler. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. Anmodning om godtgørelse skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. Administrationen tilrettelægger en forretningsgang for booking af transport og overnatningsfaciliteter. Hvis overnatning ikke er inkluderet i en samlet pris for det arrangement, som medlemmet deltager i, afholder regionsrådet udgifter til overnatning i overensstemmelse med statens rejseregler for tjenestemænd, i 2015 svarende til højst 1.264,- kr. pr. overnatning i Danmark. Disse satser følger af Region Hovedstadens indkøbsaftale på hotelområdet. II.7.G. Transport til og fra Bornholm I forbindelse med deltagelse i de under litra a - g i pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. ydes regionsrådsmedlemmer bosat på Born- 13

14 holm godtgørelse af udgifter til befordring med fly til og fra Bornholm efter en af regionsrådets administration tilrettelagt forretningsgang. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. For deltagelse i møder m.v., hvor det for medlemmer, bosat på Bornholm, er nødvendigt med overnatning, godtgøres dokumenterede udgifter til overnatning i overensstemmelse med reglerne i pkt. II.7.F. Anmodning om godtgørelse vedlagt dokumentation for den afholdte udgift skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.H. Kurser og uddannelse Regionsrådet afholder udgifter til medlemmernes deltagelse i konferencer, kurser og anden uddannelsesmæssig virksomhed under betingelse af, at uddannelsesaktiviteten enten har entydig relation til regionsrådets ansvarsog opgaveområde eller har relation til medlemmets varetagelse af sine opgaver som rådsmedlem (fx kurser i økonomi, lovgivning, styrelsesforhold, kommunikation o.l.). Regionsrådets administration har tilrettelagt en forretningsgang for administration af medlemmernes deltagelse i uddannelsesaktiviteter, herunder for godkendelse af kurser og booking af medlemmernes deltagelse. Der skal således rettes henvendelse til regionsrådets administration senest fem hverdage før udløbet af tilmeldingsfristen til den pågældende kursusaktivitet, hvorefter administrationen påser, at der er tale om kursusaktivitet, der lever op til de i Råds- og Udvalgssekretariatets notat af 2. juli 2007 fastsatte krav om, at kursusaktiviteten enten har entydig relation til regionsrådets opgave- og ansvarsområde eller har relation til det enkelte regionsrådsmedlems varetagelse af sine opgaver som regionsrådsmedlem (fx kurser i økonomi, lovgivning, styrelsesforhold, kommunikation). Deltagelse i uddannelsesvirksomhed til en samlet udgift af mere end kr. eller til uddannelsesvirksomhed i udlandet forelægges for forretningsudvalget til godkendelse. 14

15 Udgifterne til medlemmernes deltagelse i uddannelsesvirksomhed afholdes umiddelbart af regionsrådet eller godtgøres medlemmet i henhold til dokumentation for udgiften. Anmodning om godtgørelse vedlagt dokumentation for den afholdte udgift skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende kursus m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i kurser m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.I. Telefongodtgørelse Hvert enkelt medlem af regionsrådet, som ønsker det, kan få én mobiltelefon stillet til rådighed med adgang til brug (både i Danmark og i udlandet) - både for så vidt angår telefoni og data. Regionsrådets administration forestår både indgåelse af abonnementsaftaler og indkøb af mobiltelefoner (SKI-aftalen). Den samlede udgift til telefonabonnement pr. medlem kan maksimalt beløbe sig til kr. om året for gruppeog udvalgsformænds vedkommende dog til kr. om året. En regionstelefon kan i Danmark benyttes til privat brug, da dette kan ske uden yderligere omkostninger for Region Hovedstaden. Betaling for brug af telefonen uden for Danmarks grænser er imidlertid forbrugsafhængig, og telefonen må i dette tilfælde således alene benyttes til formål, som har med regionale opgaver at gøre. Der skal i medfør af reglerne om fri telefon betales skat af værdien af fri telefon med et fast beløb, som pr. 1. januar 2016 udgør kr. Beskatning af fri telefon sker som A-indkomst, og regionsrådets administration foretager indberetning til skattevæsenet. II.7.J. IT-udstyr Regionsrådet stiller en stationær eller bærbar pc og en printer (multifunktionsmaskine) til rådighed for hvert regionsrådsmedlem. Ydelsen beskattes ikke. Der etableres endvidere efter anmodning fra medlemmet bredbåndsforbindelse til medlemmets stationære eller bærbare pc. Regionsrådet betaler for abonnement og forbrug. Da medlemmerne via internetforbindelsen har adgang til Region Hovedstadens netværk, beskattes denne ydelse heller ikke. 15

16 Regionsrådet stiller herudover - mod fraskrivelse af retten til at modtage dagsordensmateriale i papirform - en Ipad med internetadgang til rådighed for hvert regionsrådsmedlem til brug for læsning af dagsordener samt forberedelse til og deltagelse i møder i regionsrådet og forretningsudvalget samt i regionens øvrige udvalg. Som følge af, at en Ipad med internetadgang er nødvendig for at tilgå og arbejde med det elektroniske dagsordenssystem, er Ipad en ligesom den udleverede pc skattefri. Også internetadgangen, som giver adgang til regionens netværk, er skattefri. Der udleveres efter anmodning papir og toner til printer og fax til regionsrådets medlemmer. II.7.K. Bøger/Tidsskrifter/Presseklip m m. Regionsrådets administration tegner efter anmodning abonnement for hvert enkelt regionsrådsmedlem på én avis eller ét tidsskrift efter medlemmets eget valg og leveret til medlemmets privat- eller arbejdsadresse inden for et samlet årligt maksimum på kr. Abonnement tegnes for mindst ét år ad gangen. Ydelsen af abonnement på avis m.v. er begrundet i medlemmernes funktion som medlemmer af regionsrådet og er derfor skattefri, forudsat at ydelsen ikke overstiger det nævnte maksimum. Overskrides maksimumbeløbet, er det fulde abonnementsbeløb skattepligtigt, og det pågældende regionsrådsmedlem vil have pligt til at selvangive beløbet. Regionsrådsmedlemmerne får endelig tilbud om et antal elektroniske tidskriftsabonnementer samt om at abonnere på alle interne personalebreve og nyhedsbreve m.v. Der er etableret presseovervågning dækkende regionens område, og levering herfra sker elektronisk og som udgangspunkt alle ugens dage. II.8. Forsikringer Regionsrådets medlemmers arbejdsskaderisiko er dækket på samme måde, som det er tilfældet for Region Hovedstadens ansatte - d.v.s. ved forsikring eller regional selvforsikring. Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for regionsrådsmedlemmernes ansvar som medlem af bestyrelser, hvortil regionsrådet har udpeget dem. Ved rejser i regionsrådets tjeneste uden for landets grænser er regionsrådsmedlemmerne dækket af rejseforsikring. II.9. Ydelser til stedfortrædere i regionsrådet, forretningsudvalget eller andre af regionsrådet nedsatte udvalg i) Midlertidige medlemmer af regionsrådet 16

17 Stedfortrædere, der indtræder i regionsrådet på forventeligt mere end ét møde ( midlertidige medlemmer af regionsrådet ), har ret til samme ydelser som regionsrådets faste medlemmer. Vederlag ydes forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem. Der ydes vederlag for hver påbegyndt kalendermåned. Vederlag til midlertidige medlemmer udbetales månedsvist bagud. Personer, der indtræder som midlertidigt medlem af forretningsudvalget, et stående udvalg eller et særligt udvalg har under de samme betingelser som midlertidige medlemmer af regionsrådet krav på de samme ydelser som de faste medlemmer af udvalgene. Midlertidige medlemmer af regionsrådet og af udvalg nedsat af regionsrådet modtager endvidere godtgørelse efter pkt. II.7.A. II.7.G. efter de samme regler, som gælder for de faste medlemmer af regionsrådet. Ydelser efter pkt. II.7.I, II.7.J. og II.7.K. til midlertidige medlemmer af regionsrådet ydes efter konkret aftale mellem administrationen og det midlertidige medlem og forudsætter, at det midlertidige medlem varetager hvervet som rådsmedlem i mindst tre måneder. ii) Stedfortrædere, der deltager i enkelte regionsrådsmøder For fremmøde ved og deltagelse i enkelte møder i regionsrådet ydes stedfortrædere diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Om diæter se nærmere i pkt. III.1. Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste se nærmere i pkt. II.4. Fremmøde ved og deltagelse i enkelte møder i regionsrådet med-fører herudover krav på godtgørelse af afholdte udgifter, jf. pkt. II.7.A. II.7.G., i samme omfang som gældende for midlertidige medlemmer. III. Ydelser til hvervsindehavere, som ikke er medlemmer af regionsrådet III.1. Diæter Til hvervsindehavere, som ikke er medlemmer af regionsrådet, udbetales der for deltagelse i møder, der står i forbindelse med et hverv, som personen er udpeget til af regionsrådet, jf. litra b i pkt. II.1. om fast vederlag til regionsrådets medlemmer, diæter. 17

18 Det samme gælder for deltagelse i kurser, som anses for at være af betydning for varetagelsen af medlemmets hverv, jf. litra c i pkt. II.1. om fast vederlag til regionsrådets medlemmer. Diæterne udgør pr. 1. marts kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, ydes 810 kr. pr. dag. III.2. Udgiftsgodtgørelser Til hvervsindehavere, som ikke er medlem af regionsrådet, udbetales der for deltagelse i møder, der står i forbindelse med hverv, som personen er udpeget til af regionsrådet, jf. litra b i pkt. II.1. om fast vederlag til regionsrådets medlemmer, godtgørelser som nævnt nedenfor. Det samme gælder for deltagelse i kurser, som anses for at være af betydning for varetagelsen af medlemmets hverv, jf. litra c under pkt. II.1. om fast vederlag til regionsrådets medlemmer. Udbetaling af godtgørelser: Godtgørelse for udgifter forbundet med fysisk handicap, jfr. pkt. II.7.A., Godtgørelse for udgifter forbundet med pasning af syge, nære pårørende, jfr. pkt. II.7.B., Fraværsgodtgørelse, jfr. pkt. II.7.C., Befordringsgodtgørelse, jfr. pkt. II.7.D., Godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med børnepasning, Godtgørelse af udgifter til overnatning, jf. pkt. II.7.F., hvor deltagelse i møde eller kursusvirksomhed nødvendiggør overnatning. Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for hvervsindehavere, som ikke er medlem af regionsrådet, men som er medlem af bestyrelser, hvortil regionsrådet har udpeget dem. III.3. Administration Udbetalingen af ydelser til hvervsindehavere, som ikke er medlemmer af regionsrådet, administreres, for så vidt angår hvervsindehavere, som udpeges til hverv eller aktiviteter, der foregår i Region Hovedstadens regi, af den enhed eller administrationsgren, som hvervet eller aktiviteten er knyttet til. Eksempler på sådanne hvervsindehavere er medlemmer af hhv. Den Videnskabsetiske Komité, Sundhedskoordinationsudvalget og Vækstforum Hovedstaden. Der gælder særlige regler for udbetaling af ydelser til medlemmer af Den Videnskabsetiske Komité. 18

19 For så vidt angår hvervsindehavere, der udpeges til hverv eller aktiviteter, der ikke foregår i Region Hovedstadens regi, administreres udbetalingen af ydelser til hvervsindehavere, som ikke er medlemmer af regionsrådet, som udgangspunkt af regionsrådets administration. Eksempler på sådanne hvervsindehavere er medlemmer af hhv. Epidemikommissionen, samarbejdsudvalg i praksissektoren, bestyrelser for uddannelsesinstitutioner og Wonderful Copenhagen. Udgifterne afholdes af vedkommende enhed/administrationsgrens budget. Sekretariatet, den 27. november

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer II.2.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Styrelsesvedtægt Bilag 1 - Side -1 af 8

Punkt nr. 1 - Styrelsesvedtægt Bilag 1 - Side -1 af 8 Punkt nr. 1 - Styrelsesvedtægt Bilag 1 - Side -1 af 8 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. 1. januar 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Oversigt over vederlag og

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 18. november 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser

Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser....1 2. Retningsliniernes formål....1 3. Rejser....1 3.1 Venskabsbybesøg...1 3.2 Udvalgsrejser....2

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Lænken

Vedtægter for Landsforeningen Lænken Vedtægter for Landsforeningen Lænken Med seneste rettelser fra Repræsentantskab 2014 2 VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN LÆNKEN: 1. NAVN OG HJEMSTED. 2. FORMÅL. Foreningens navn er: Landsforeningen Lænken.

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

Rigshospitalet Århus Universitetshospital Odense Universitetshospital. Vejledning om erstatningsordning for nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer

Rigshospitalet Århus Universitetshospital Odense Universitetshospital. Vejledning om erstatningsordning for nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Rigshospitalet Århus Universitetshospital Odense Universitetshospital Dato: 21. november 2013 Enhed: SPOK Sagsbeh.:

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 1.1 Reglernes formål Reglerne har til formål at godtgøre de merudgifter, som en medarbejder påføres i forbindelse med tjenesterejser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk STANDARDKONTRAKT ULØNNET TRÆNER Ved underskrivelsen af denne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

KL s love ISBN 87-7848-874-5

KL s love ISBN 87-7848-874-5 KL 2006 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Omslagsdesign: Per Dalager Jensen Grafisk tilrettelægning og dtp: Kommuneinformation A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneinformation A/S

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler

Læs mere

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere