DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN"

Transkript

1 DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN

2 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) Fax: (+45) Web adresse: CVR-nr P-nr Branchebetegnelse og kode Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) Ansvarlig ledelse Carsten Aa, Havnedirektør Miljøansvarlig/kontaktperson Anne Kirstine Lindvang, Miljø- og projektingeniør Ansatte 28 fuldtidsansatte pr. 31. december 212. Hovedaktivitet Godshåndtering Væsentlige biaktiviteter Arealudlejning Listepunkt Odense Havns spulefelt er kategoriseret som en liste K 15 (i) virksomhed. Positivliste Spulefeltet må kun modtage materiale som står på deponiets positivliste: EAK-kode 1756: Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 1755 (sediment fra oprensning af sejlrender og havnebassiner) Risikobekendtgørelsen Odense Havn er ikke omfattet af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Godkendelses- og tilsynsmyndighed Odense Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Odense Erhvervshavn. Odense Kommune er desuden godkendelsesmyndighed for deponering af oprensningsmateriale og udledning af overskudsvand fra spulefeltet. Miljøstyrelsen Odense er tilsynsmyndighed på samme. Kerteminde Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Odense Havneterminal. Miljøstyrelsen Odense C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Odense Kommune Nørregade Odense C Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 53 Kerteminde Miljøgodkendelser og tilladelser Odense Havneterminal 12. maj 25: Tilladelse til udledning af overfladevand fra Terminal Syd. 11. juli 27: Tilladelse til udledning af overfladevand fra Terminal Nord. Sejlløb 1. oktober 21: Tilladelse til at udvide sejlløb mellem Gabet og Lindø, Odense Fjord. 8. oktober 21: Tilladelse til klapning af uddybningsmateriale fra sejlløb i Odense Fjord. Spulefelt 2. marts 199: Godkendelse i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven af eksisterende såvel som nyt spulefelt. 9. juni 1995: Revideret miljøgodkendelse/udledningstilladelse 17. januar 28: Tilladelse til anbringelse af oprenset havbundsmateriale på Odense Havns spulefelt. Egenkontrol MILANA ALS Environmental Odense Havn Bakkegårdsvej 46A, Noatunvej 2 35 Humlebæk 5 Odense C De væsentligste ressourcer De væsentligste ressourcer er de energikilder, der anvendes til drift af havnens bygninger og materiel. Det drejer sig om vand, el, varme (fjernvarme og i mindre grad elvarme) samt brændstof. De væsentligste miljøparametre En væsentlig miljøparameter er CO2, SO2 og NOx-emissionerne. Andre væsentlige miljøparametre er støj og støv i forbindelse med losning og lastning af gods særligt af stålskrot. Miljøstyringssystem Odense Havn er ikke certificeret, men har sit eget miljøstyringssystem. Kortfatte kvalitativ beskrivelse Odense Havn er Danmarks mest centralt placerede storhavn og en væsentlig del af den regionale infrastruktur og godstransport. Odense Havn råder over et areal på godt 2,7 mio. m 2. Odense Havns aktiviteter relaterer sig primært til havnedrift og de hermed forbundne laste og losseoperationer, generel håndtering og opbevaring af gods samt udlejning af arealer. Miljøredegørelse 212 omfatter Odense Havneterminal i Kertemindekommune, Odense Erhvervshavn og spulefelt i Odense Kommune. Miljøredegørelsen omhandler perioden 1. januar december 212. Redegørelsen viser udviklingen tilbage til 28. Sidste miljøredegørelse blev udarbejdet i marts 211. Næste miljøredegørelse, den femte i rækken, kan forventes udarbejdet pr. 15. marts 213

3 Stamoplysninger 2 Ledelsens beretning 4 Styring 5 Anlæg og aktiviteter 6 Organisation 8 Politikker 9 Miljøstatus 1 Opfølgning på miljømål 12 Vurdering og prioritering 15 Mål og handlingsplan for Medarbejdere 17 Arbejdsmiljø 18 Sundhed 2 Trafik 21 Godsomsætning og skibsanløb 22 Deponeret sediment 23 Ressourceforbrug 24 El 25 Varme 26 Postevand 27 Havvand 28 Brændstof 28 Miljøpåvirkninger 3 Luftforurening 31 Lugt og støv 32 Støj 32 Spildevand 34 Overfladevand 34 Spulevand 36 Affald og genanvendelse 37 Uheld og driftsforstyrrelser 39 Jord- og grundvandsforurening 39 Forurenede arealer 4 Målemetoder og beregningsgrundlag 41 3/42

4 Ledelsens beretning Odense Havn mener, at det er en samfundspligt at stræbe efter forbedringer på miljøområdet. Vi sætter derfor en ære i at lade den gode kvalitetsydelse over for vores kunder gå hånd i hånd med en miljørigtig indgangsvinkel. Odense Havn vil være en forgangsvirksomhed, der bryder rammerne og bifalder nytænkning. Vi lader mulighederne råde og tænker gerne i alternative baner. I forbindelse med vores medlemskab af Miljøforum Fyn vil Odense Havn synliggøre alle havnens miljø- og arbejdsmljøforhold. Derfor udarbejdes hvert andet år en miljøredegørelse. Nærværende redegørelse beskriver alle de væsentlige påvirkninger Odense Havns aktiviteter har på miljøet samt ressourceforbrug, målog handlingsplaner og resultater. Aktiviteter på de havnearealer som Odense Havn har udlejet til andre virksomheder, er således ikke omfattet. Der er gennemført mange projekter i løbet af perioden siden sidste miljøredegørelse. Af de mest investeringstunge kan f.eks. nævnes indkøbet af den nye mobilkran med Pactronic system, der lagre den kinetiske energi ved firing til anvendelse ved næste løft. Derudover har det helt store fokus ligget på opførelsen af Odense Havns nye administrations- og servicebygning, der er blevet opført efter grønne og energivenlige principper. En fastholdelse af Odense Havn som en af Danmarks mest miljøvenlige havne er forsat målet. Vi er nået langt i vores bestræbelser og fortsætter arbejdet med at skabe løbende forbedringer med specielt fokus på at gennemføre besparelser på energiområdet. Odense Havn har valgt at opbygge denne redegørelse lidt anderledes end tidligere, således at kortlægningen denne gang ikke tager udgangspunkt i de enkelte afdelinger, men i stedet det miljømæssige element. Det skulle gerne gøre formidlingen mere smidig. Målemetoder og beregningsgrundlag kan findes sidst i redegørelsen. Rigtig god fornøjelse. Carsten Aa Havnedirektør, Odense Havn Marts 213 4/42

5 STYRING ANLÆG OG AKTIVITETER ORGANISATION POLITIKKER MILJØSTATUS VURDERING OG PRIORITERING MÅL OG HANDLINGSPLAN 5/42

6 Anlæg og aktiviteter Danmarks centrale Erhvervshavn Odense Havn er Danmarks mest centralt placerede storhavn og en væsentlig del af den regionale infrastruktur og godstransport. Odense Havn har en unik placering for godstrafik til Norden, Baltikum, hele Østersøområdet samt for skibstrafik til og fra Europas indre vandveje, og kan tilbyde de mest moderne forhold for havnens brugere og transportører. Anlæg Havnen består først og fremmest af Odense Erhvervshavn - beliggende langs Odense Kanal fra Helsingborggade til og med Fynsværket - og Odense Havneterminal i Munkebo ved Odense Fjord, tæt på udsejlingen til det åbne hav. Men havnen omfatter også en række bygninger og arealer langs Odense Kanal. Over for Stige Ø ligger havnens spulefelt. Spulefelt er et område på land, hvor der deponeres forurenet sediment (sand og slam), der ikke kan klappes (deponi til søs) fra havnebassiner, Odense Kanal og sejlrenden på Odense Fjord, der oprenses med jævne mellemrum for at sikre vanddybden. Sejlløbet over Odense Fjord til Havneterminalen er minimum 11 meter dybt og 6 meter bredt. Fra Havneterminalen videre indtil Erhvervshavnen er sejlløbet 7,5 meter dybt og 3 meter bredt. Spulefeltet blev i 29 underlagt bekendtgørelsen om deponeringsanlæg, hvorfor spulefeltet nu er at betegne som et affaldsdepot. Feltet benyttes til opbevaring af sand og slam fra sejlløbet Odense Havn råder over et areal på godt 2,7 mio. m 2, heraf udgør dæmninger, have- og landbrugsarealer,7 mio. m 2, spulefelter mv.,5 mio. m 2. Med arealreserver på over 1,5 mio. m 2. arealer udlagt til gader, veje, kajer, pladser mv. udgør pt. 33.m 2. Oversigt over Odense Havns ejendomsarealer samt sejlløbet. 6/42

7 Odense Indre Havn, bassinerne 1, 2 og 3, er under omdannelse til by og får status som kommunal havn. Dette betyder at den del kun kan bruges til rekreative formål. Den godshåndtering der hidtil er sket i Odense Indre Havn flyttes i takt med byomdannelsen til erhvervshavnsområdet. Havnens samlede kajlængde er på 2.63m og fordeler sig med 63m på Odense Havneterminal, med 2.m i Odense Erhvervshavn. Aktiviteter Odense Havns aktiviteter relaterer sig primært til følgende forretningsområder: Havnedrift og de hermed forbundne laste og losseoperationer Generel håndtering og opbevaring af gods Udlejning af arealer Spulefelt Deponering af sediment Oprensninger foretages af en erfaren entreprenør med et oprensningsfartøj, som sikrer, at det oprensede materiale, dvs. sediment blandet med havvand, på hensigtsmæssig måde pumpes ind på spulefeltet, så sedimentet kan nå at bundfælde, inden overskydende vand via pumper ledes tilbage til Odense Fjord. Det indpumpede havvand, som ikke ledes direkte tilbage til fjorden, vil over tid enten fordampe eller sive gennem spulefeltets afgrænsende dæmninger og via drængrøfter blive ledt tilbage til fjorden. skovbrug eller til rekreative formål på lige fod med mange andre områder ved fjorden. Det oprensede materiale indlejret i spulefeltet vil dog i forskellig grad kunne indeholde stoffer fra skibes bundmaling og andre stoffer f.eks. hidrørende fra vandløb, der har transporteret materialer ud i Odense Kanal og Fjord. Kapacitet Havnens spulefelt består af en gammel og en ny del. Det gamle spulefelt er anlagt i 1968 og har et areal på 15 ha. Den nye del af spulefeltet er på 25 ha og er anlagt i 199. Odense Havn forventer at det samlede spulefelt kan rumme materialet fra den kommende oprensning i 212. Etablering af kapacitet er derfor under overvejelse. Spulefeltets lokalisering Spulefeltet er beliggende umiddelbart vest for Odense Kanal, 2,5 km nord for Stige By og umiddelbart syd for pumpestation. Feltet ligger vest for Koholm, Seden Strand og sydvest for Vigelsø på matr. Nn. 1 ai, 1 ak, 1 am, 1 an og 1ao Lumby Strand, Lumby samt matr. nr. 27 Bogø Strand, Lumby inddæmmede strand. Placering ud mod Kanalen er central i forhold til de primære strækninger af sejlløbet, der oprenses. Placeringen er endvidere optimal ud fra områdets hydrogeologi, som gør området velegnet til etablering og drift af et spulefelt. Spulefeltets omgivelser De omkringliggende områder er landbrugsjord, Odense Nord Miljøcenter og Odense Kanal i Odense Fjord. Til nærmeste landejendom nordvest for spulefelt er der ca. 5 m. Nogle måneder efter at indpumpningen er slut, begynder der at gro vegetation på det indspulede sediment. Efterbehandling Når spulefeltet en dag er fyldt op med sediment og afdækket med jord, kan det anvendes til agerbrug, Der er ikke kort- eller langsigtede planer for byudvikling i området. Der er ingen vandindvindingsboringer eller anlæg i nærheden af spulefeltet. Landområderne omkring spulefeltet har begrænsede drikkevandsinteresser. 7/42

8 Organisation Ledelsen Odense Havn er en kommunal selvstyrehavn. Det vil sige en selvstændig virksomhed, som styres af byrådet i den kommune, hvor havnen ligger. Havnebestyrelsen Odense Byråd har valgt fem byrådsmedlemmer til Odense Havns bestyrelse med borgmester Anker Boye som formand. Havnebestyrelsen er ifølge Havneloven ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse over for byrådet. Havnedirektøren Havnedirektør Carsten Aa koordinerer samtlige aktiviteter i havnen og fordeler ansvar og opgaver til havnens medarbejdere mv. Havnedirektøren er desuden ansvarlig for alle Odense Havns funktioner over for Havnebestyrelsen. Miljøorganisation Miljøorganisationen består af en miljøgruppe nedsat af havnedirektør Carsten Aa. I denne miljøgruppe sidder 3 personer fra Driftsafdelingen, driftschef Peter Bjørn Havnebestyrelse Christiansen, arbejdsleder Thomas Boysen, maskinmester Michael Gudmundsson og 2 person fra Teknik- og miljøafdelingen, produktionsteknolog Niki Antivakis og miljø- og projektingeniør Anne Kirstine Lindvang, der er miljøansvarlig og koordinerer gruppens arbejde. Medarbejdere fra alle virksomhedens afdelinger har hjulpet miljøgruppen med indhentning af miljødata. Medarbejderinddragelse Alle medarbejdere deltager i miljøarbejdet og mange er kommet med rigtig gode ideér til miljøforbedrende tiltag, hvoraf de fleste faktisk er blevet ført ud i livet. Medarbejder inddragelsen ved udarbejdelsen af denne miljøredegørelse har kun været udbredt i et mindre omfang. Det har hovedsageligt været medarbejderne i administrationen, der har medvirket til udarbejdelsen af miljøredegørelsen. Det er umiddelbart ikke Odense Havns hensigt, at flere skal inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af næste redegørelse, men at alle deltager i miljøarbejdet indtil da. Havnedirektør Administrationsafdeling Maritim afdeling Driftsafdeling Teknik- og miljøafdeling 1 Økonomichef 1 Løn- og økonomiassistent 1 Økonomiassistent 1 Maritim chef 1 Maritim souschef 1 Driftschef 1 Maskinmester 1 Arbejdsleder 1 Tekniskchef 1 Miljø- og projektleder 1 Specialkonsulent 1 Produktionsteknolog Økonomi Skibstrafik Drift og vedligeholdelse Miljø Regnskab og budget Bogholderi Udlejning af arealer Personale Personaleadministration Opsyn med sejlads og anden trafik i og omkring havnen Handel og service Skaffer plads til skibene ved kaj Deltager i arbejdet med udlejning af kraner, bygninger, arealer osv. Regler og bestemmelser Personale Godshåndtering Materiel Medarbejdere: 1 Driftsassistent 13 Kranfører 3 Specialarbejdere Stige færge Alle miljørelaterede opgaver Miljøgodkendelser, herunder bl.a. tilladelser i forbindelse med uddybning el. oprensning af sejlløb og bassiner, udledning osv. Miljøredegørelse og grønne regnskaber Miljøforbedring Færgedrift Teknik Medarbejdere: 2 færgefolk Havneværker og pladser Havnebassiner Sejlløb, fjord og kanal Bygninger og veje Områdeudvikling 8/42

9 Politikker Miljøpolitik 1. Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. 2. Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. 3. Odense Havn vil sikre, at alle vilkår i relevant miljølovgivning overholdes og efterleves. 4. Odense Havn vil informere offentligheden, myndighederne og kunderne om havneaktiviteternes miljømæssige perspektiver. 5. Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og uddannelse. 6. Odense Havn vil prioritere medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed højt. Miljøpolitikken for Odense Havn skal være overordnet styrende for aktiviteterne og indsatsen inden for miljøområdet. Miljøpolitikken skal være kendt på alle niveauer i organisationen, og den skal være offentlig tilgængelig via Odense Havns hjemmeside. Miljøpolitikken skal tages op hvert andet år til revision. Arbejdsmiljøpolitik 1. Odense Havn vil sikre alle ansatte en sund, motiverende og udviklende arbejdsplads, såvel fysisk som psykisk og at der for alle arbejdsområder med speciel vægt på forebyggelse skal udarbejdes og følges op på et årligt arbejdsmiljøregnskab. 2. Odense Havn vil stræbe efter at ingen ansatte bliver skadet eller syg på grund af deres arbejde. Risici skal reduceres så meget som muligt. Intet arbejde er så vigtigt at sikkerheden må tilsidesættes. 3. Odense Havn vil sikre at der på alle niveauer i organisationen opnås tilstrækkelig viden, forståelse og kompetence til at kunne sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. Ansatte er proaktive indenfor sikkerhed og sundhedsfremme i deres arbejdsmiljø. 4. Odense Havn vil have en anerkendende kommunikation på alle niveauer i organisationen, således at kulturen bliver præget af gensidig respekt og forståelse for vores forskellige arbejde, kompetencer og livssituationer. 5. Odense Havn vil fremme trivsel og socialt sammenhold. 6. Odense Havns sikkerhedsorganisation sikrer åbenhed, således at alle informationer om arbejdsmiljøforhold er tilgængelige og bliver formidlet til alle niveauer i organisationen. Arbejdsmiljøpolitikken skal som minimum tages op til revision hvert andet år. 9/42

10 Miljøstatus Oversigt for hele virksomheden Denne redegørelse indeholder oplysninger om Odense Havns miljømæssige forhold i forbindelse med Odense Erhvervshavn, Odense Havneterminal, havnebassiner og sejlløb samt Odense Havns spulefelt. baggrund af de miljøkrav myndighederne stiller til havnedriften. Der er også skelet til påvirkningernes absolutte størrelse og tilgængeligheden af data ved udvælgelsen. I regnskabet indgår en række parametre, der er udvalgt ud fra kendskabet til Odense Havns miljøforhold og på De væsentlige miljøparametre for Odense Havn er illustreret i nedenstående figur. Emissioner Havvand Sediment Ydelser til havnens brugere Spulevand Overfladevand Energi Postevand Hjælpestoffer Spildevand Affald Odense Erhvervshavns input og output. 1/42

11 En oversigt over udvalgte miljødata og nøgletal for Odense Havn i perioden er givet i nedenstående tabel. Oversigten viser aktivitetsniveauet på havnen samt udviklingen i miljøbelastningen om det går den rigtige vej. Udviklingen siden sidste miljøredegørelse vises i sidste kolonne, hvor miljødataene i 212 er sat i forhold til tallene i 21. En mere detaljeret kortlægning af Odense Havns miljøbelastning kan findes i de efterfølgende kapitler. Enhed Ændring 21 til 212 (%) Trafik Godsomsætning ton Skibsanløb stk Godsmængde pr. skibsanløb ton/skibsanløb Gods håndteret af Odense Havn (OH) ton Deponeret sediment på spulefelt m El Elforbrug kwh Godsrelateret elforbrug kwh Elforbrug pr. 1 ton gods (OH) kwh/1 ton gods Basiselforbrug kwh Bygningers elforbrug pr. m 2 kwh/m² Bygningers elforbrug pr. m 2 kwh/m² Varme Fyringsolie MWh El (jordvarme/varmepumpe) MWh Fjernvarme MWh Varmeforbrug pr. m 2 MWh/m² 1,31,2,19,24,22 19 Vand Postevand m Havvand m 3 Brændstof Dieselblanding l Dieselblanding pr. 1 ton gods (OH) l/1 ton gods Luftforurening CO2-emission ton SO2-emission kg NOx-emission kg CO2-emission pr. 1 ton gods ton/1 ton gods,81,86,87,74 1,9 26 SO2-emission pr. 1 ton gods kg/1 ton gods,1,6,7,4,4-4 NOx-emission pr. 1 ton gods kg/1 ton gods 3,11 3,27 4,23 4,59 7,25 71 Affald Erhvervsaffald i alt kg Affald pr. ton gods (OH) kg Andel til genbrug % Udledte stoffer til fjorden Tungmetaller kg 7,7 3,89 8,8 2,68 2,75-66 PAH-stoffer g 2,65 2,4 2,47 1,51 1,93-22 NPO-stoffer kg 563,89 466,58 747,74 337,43 439,47-41 Vandudledning Overfladevand - Terminal Syd m Spulevand - spulefelt m 3 Oversigt over udvalgte miljødata og nøgletal for perioden /42

12 Opfølgning på miljømål For perioden har Odense Havn fastsat følgende mål, som relaterer sig til virksomhedens miljøpolitik: (basisåret er 21, hvor intet andet er angivet). Miljøpolitik Indsatsområde Mål Mål nået? Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og uddannelse. Miljøfokus Mål nr. 1: Fastholde miljøadfærd i alle havnens ansatte. Ja Mål nr. 2: Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. Elforbruget Reduktion af godsrelateret elforbruget pr. godsenhed med 5 % i forhold til forbruget i 21. Mål nr. 3: Reduktion af basis elforbruget 5 % i forhold til forbruget i 21 Ja Ja Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. Energi og varmeforbrug Mål nr. 4: Forbedre bygningers energieffektivitet og reduktion af varmeforbruget pr. m² med 5 % i forhold til forbruget i 21. Mål nr. 5: Inddrage medarbejderne i reduktion af energiforbruget. Nej, men videreføres (mål nr. 3) Nej, videreføres ikke. Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed og samarbejdspartner. Energiforbrug generelt Mål nr. 6: Reduktion af CO2-emission og andre skadelige emissioner. Delvis Odense Havn vil prioritere medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed højt Hjælpestoffer Mål nr. 7: Reducere mængden af produkter, der indeholder uønskede og giftmærkede stoffer. Delvis Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. Brændstof Mål nr. 8: Reducere brændstofforbruget. Nej, men alligevel ja Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Støj og støv Mål nr. 9: Begrænsning af støj og støv Ja Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. Vandforbrug Mål nr. 1: Reducere vandforbruget. Ja Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Affald Mål nr. 11: Øge andelen af affaldet der sendes til genbrug. Mål nr. 12: Reducere mængden af affald, der sendes på deponi. Ja Ja 12/42

13 Bemærkninger til miljømål Mål nr. 1 - Fastholde miljøadfærd Målet er ikke målbart, hvorfor det kan være svært at sige om målet er nået eller ej. Det er dog tydeligt at energibesparelseskonkurrencen, der blev afholdt for Odense Havns medarbejdere over året 21, har givet et kæmpe ryk i miljøadfærden. Denne adfærd er blevet holdt ved lige ved løbende mundtlige påmindelser. Man er ikke vendt tilbage til de dårlige vaner - der er dog stadig plads til forbedring, men målet anses som værende nået. Det er stadig vigtigt at have fokus på miljøadfærden, derfor videreføres målet til næste periode ved mål nr. 1 Mål nr. 2 - Reduktion af godsrelateret elforbruget Den del af elforbruget, der er direkte godsrelateret er forbruget på de eldrevne kraner. Forbruget her er faldet hele 42 % siden 21, så målet på de 5 % må siges at være nået. Kran 1, der var eldrevet, er blevet skrottet, og erstattet af en ny mobilkran kran 15 Liebherr 55, der i stedet er dieseldrevet. Kranen er leveret med de funktioner, der kan spare mest strøm, dvs. at når stilstandsstik kobles på kranen slukkes automatisk for unødvendigt strømforbrug. Ændringen fra eldrevet til dieseldrevet kran er den største årsag til det store fald i elforbruget. Kran 14 er den største strømforbruger vi har og i forbindelse med en undersøgelse har det desværre vist sig, at der er en styrings/konstruktionsfejl i hydrauliksystemet, der medfører et unødig stort elforbrug, når kranen står i tomgang. Der kan desværre ikke rettes op på fejlen. El-forbruget i fedtskabe i vinterhalvåret har været for stort på kranerne der er skruet helt ned på et minimum varmelegemerne. Mål nr. 3 - Reduktion af basiselforbruget Basiselforbruget er en meget svær størrelse at definere, men defineres her som det overordnede basisforbrug i princippet alt forbrug, der er uafhængig af godsomsætningen, så som ved administrations- og servicebygninger, vej- og pladsbelysning. Basisforbruget er faldet med 15 %. Bygningers elforbrug er faldet med 7% målt pr. arealenhed. Målet er derfor nået. I perioden er der blevet udskiftet 68 stk. natriumdamplamper til LED lamper på vejbelysningen som et led i en flerårig udskiftningsplan På Odense Havneterminal er 2 stk. 1 W pladsprojektører blevet udskiftet til 2 forskellige 2 W LED armaturer. Når testperioden er overstået og hvis resultatet er tilfredsstillende (om belysningen er god nok) er det planen at udskifte den resterende pladsbelysning. Mål nr. 4 - Reduktion af varmeforbruget Varmeforbruget er steget med 19 % - målet er derfor ikke nået. Den store synder er fjernvarmeforbruget i administrationen og velfærdsfaciliteterne. Det øgede forbrug af fjernvarme skyldes hovedsageligt 2 driftshændelser, der begge fandt sted på Londongade 1 (havnens tidligere administrationsbygning). I 212 fandt vi ud af at en ventil ved varmeveksleren på fjernvarmen var defekt/sat til med skidt, hvorfor varmen bare suste igennem. Det var også i 212 at fjernvarmen sprang læk og fyldte kælderen op med varmt vand over en weekend. Dertil er resten af lejerne i samme bygning blevet opsagt/flyttet, da bygningen skulle klargøres til salg efter Odense Havn flyttede i den nye administrationsbygning, hvor efter rumopvarmningen naturligvis er overgået til Odense Havn. Opvarmningen af disse lokaler er dog skruet ned til et minimum (frostfrit). På grund af fraflytningen af Londongade 1 og Havnegade 13 er forbedring af disse bygningernes energieffektivitet blevet nedprioriteret. At tiltag der er blevet gennemført kan følgende nævnes: Gennemgang af varmeinstallationer med rådgiver. Havnevejen 91: Der er montere en automatisk dørlukker på dør til værksted, toilet og teknikrum, som sikre at unødig mængde varme ikke forsvinder ind i hallen. Havnevejen 89C: tilstedeværelses censorer på varmepumpe er aktiveret, således at den drosler ned i temperatur, når folk forlader lokalerne. Lille El radiator sørger for frostsikring. Havnevejen 91: Varmestyring på gulvarme i baderum er monteret for to kredse og cirkulationspumpen er udskiftet til en lavenergimodel. Temperaturen i rummet stilles trådløst for omklædningsrum og baderum. Udsugning i baderum er skiftet til en fugtstyret model. Målet videreføres til næste periode ved mål nr /42

14 Mål nr. 5 - Inddrage medarbejderne Medarbejderne er ikke blevet inddraget reduktionen af energiforbruget målet er derfor ikke nået. Indsamling af energispareforslag fra medarbejderne er gået i stå. Postkasserne, der har været opstillet på hver afdeling, til ideerne har vist sig ikke at være den optimale løsning løsningen skal være mere synlig og mere dynamisk. Løsningen er ikke fundet endnu, men der arbejdes på sagen. Målet videreføres ikke til næste periode, da det er mere et virkemiddel end en målsætning. Mål nr. 6 - Reduktion af emissioner Udledningen af CO2 og NOx er steget med henholdsvis 8% og 15 % i forhold til 21, men udledningen er tilgengæld faldet på SO2. Derfor er målet kun delvis nået med pil nedad. Resultatet hænger sammen med stigningen af brændstofforbruget og faldet i elforbruget. Projekt vedr. opsætning af vindmøller på Odense Havneterminal er indtil videre sat i bero. Økonomien var alt for usikker ved den model, der blev arbejdet med. Odense Havn vil i arbejde med etablering af solceller. Målet videreføres derfor til næste periode ved mål nr. 4. Mål nr. 7 - Reducere mængden af produkter med uønskede og giftmærkede stoffer Produkter med giftmærkede stoffer er blevet halveret fra 2 til 1 produkt ikke et pralende resultat, men mange bække små Antallet af produkter med uønskede stoffer er forøget med 12 stk. Målet er derfor kun delvis nået med pil nedad. En af de helt store syndere er skibsmaling i alt 17 forskellige. Skibsmalingen anvendes i meget beskeden grad af Odense Havns egne medarbejdere, men opbevares blot indtil næste malebehandling på værft. Malingen følger så at sige arbejdsfartøjet Fremad. En anden årsag er at der i perioden har været manglende ressourcer til styringen af hjælpestofindkøbet. Der er blevet indkøbt mange forskellige produkter hos mange forskellige leverandører. Dette skal der gøres noget ved. Et nyt mål vedr. hjælpestoffer er formuleret til næste periode ved mål nr. 7. Mål nr. 8 - Reducere brændstofforbruget Dieselforbruget er steget med hele 138 %, hvorfor målet ikke er nået. Formuleringen af målet er ikke særlig sigende. Nøgletallet, dieselforbruget pr. 1 gods, fortæller en anden historie her er forbruget nemlig faldet med 7 %. Odense Havn ser derfor målet som nået alligevel. Odense Havn har i 211 investeret i en ny mobilkran kran 15Liebherr 55. Mobilkranen er nyeste Europas og mest energibesparende kran i sin klasse. Kranen blev leveret med en tilkøbt en option benævnt Pactronic, der akkumulerer energi fra fir af last og frigiver det igen ved behov således at brændstofforbruget forventes reduceret med op til 3 % i forhold til krandrift uden systemet. Dette er dog ikke blevet eftervist endnu. Pactronic-systemet gør dog kranen væsentligt hurtigere ca. 3 %. Mål nr. 9 - Begrænsning af støj og støv På kran 15 er der i 212 monteret et støjkit på Pactronic pumpen. Støjkittet indeholdte både vibrationsdæmpere og rørholdere med dæmpende effekt. Støjkittet har bevirket at det gennemsnitlige støjniveau i nederste kabine er faldet fra 93 DBa til 8 Dba. Kranførerne oplever en væsentlig reduktion. Gældende procedure for godshåndtering er ikke blevet revideret, men Odense Havn indført en ny politik på området. Tidligere blev eventuelle klager vedrørende støj og støv henvist til miljømyndighederne til videre behandling. Dette har vi lavet om på. Odense Havn har opfordret naboerne til Odense Havneterminal at henvende sig til havnekontoret (maritim afdeling) i samme øjeblik genen er tilstede, således der kan handle med det samme. Dette har medvirket til, at der gennemsnitlig kommer ca. 2 henvendelser i måneden. Det lyder måske af meget men klagere har udtrykt tilfredshed ikke over at der støjes, men over at der handles, og at det hjælper. Det skal også lige siges, at klager ikke altid ved hvor støjen stammer fra. Flere gange er det nabovirksomhederne vedkommende kan høre. Målet anses derfor som nået. Mål nr. 1 - Reducere vandforbruget Vandforbruget er faldet med 25 %, målet er derfor nået. Nøgletallene viser også et fald i forbruget i forhold til 21. Planen var at montere en dykpumpe i regnvandsbassinet på Odense Havneterminal til oppumpning af vand til fejebil, men det viste sig at være alt for dyrt i forhold til det forventede miljøudbytte. Mål nr Øge genbrug andel Andelen af affaldet, der sendes til genbrug er øget fra 1% til 19%. Målet er derfor nået. Mål nr Reducere deponiaffald Deponiaffald er reduceret med 8%, så målet er derfor nået. 14/42

15 Vurdering og prioritering For at kunne identificere de væsentligste miljøpåvirkninger, har vi anvendt følgende spørgsmål: Er der kendskab til problemer? Kan vi umiddelbart pege på ting, der kunne forbedres med gevinst for os og miljøet? Har vi kendskab til områder, hvor vi ikke overholder lovkrav eller krav fra myndigheder? Kan vi øge kunde-/medarbejdertilfredsheden? Prioritering af hvilke interesser Odense Havn vil varetage ved gennemførelse af miljøforbedringer er sket ud fra følgende kriterier: 1. Overholdelse af lovkrav/miljøgodkendelser og - tilladelser 2. Belastninger, som har store konsekvenser for miljøet set ud fra sund fornuft, vejledninger og vurderinger fra myndigheder, kundeinteresse, påvirkning af medarbejdere og påvirkning af naboer 3. Belastninger, som er nemme og billige at reducere 4. Belastninger, som kan give økonomisk gevinst ved reducering 5. Miljøgruppens, ledelsens og øvrige medarbejderes ønsker til fokusområder i prioriteringen I vurderings- og prioriteringsmatrixen (se nedenstående tabel) er prioriteringen af indsatsområder angivet ved ja eller nej, eller 1-1 jo større score desto større vurderes indsatsbehovet at være. Flest antal ja er kombineret med høj score giver højest prioritering. De valgte prioriteringer er angivet ved , hvor 1. angiver 1. prioritet. Energiforbrug i form af diesel, el og varme er de ressourceforbrug, som giver de væsentligste miljøpåvirkninger. Emissionerne udledes til luften som CO2, NOx og SO2. CO2 er en drivhusgas, og når den ophobes i atmosfæren, får udstrålingen af varme fra jorden sværere ved at forlade jorden. Dette kan medføre en i stigning i temperaturen på jorden med deraf følgende klimaændringer. SO2 og NOx forværrer åndedrætssygdomme lokalt og giver syreregn, der regionalt ødelægger skove, søer og bygninger. NOx kan endvidere medvirke til næringsstofbelastning i søer og hav. Odense Havn bruger hjælpestoffer (kemiske produkter) som er særlig miljøproblematiske både miljø og arbejdsmiljømæssigt. Der arbejdes på at udfaset de farligste produkter til fordel for andre mindre miljøfarlige produkter, så vidt det er muligt. Støj er en uønsket bivirkning ved godshåndtering både for ansatte og for vores naboer. Støj kan påvirke kroppen (hurtigere åndedræt og forhøjet blodtryk) og kan være psykisk belastende. En del af Odense Fjord er udpeget som Natura 2 område. Vi er opmærksomme på Odense Havneterminals potentielt miljøfølsomme beliggenhed og agter derfor fortsat at bidrage med tiltag, i forbindelse med f.eks. udledning af overfladevand, som forbedrer fjordens tilstand. Støvpåvirkning af omgivelserne er derfor også et indsatsområde, der skal tages hånd om. Støv er en uønsket bivirkning ved godshåndtering. Støv er både problematisk i forbindelse med miljøet og arbejdsmiljøet En anden miljøpåvirkning kommer fra Odense Havns affald. Sorteringen har en stor betydning for i hvor høj grad miljøet belastes. Manglende genbrug af affaldet giver dels en forøget råstofudvinding, dels en forøget forurening af vand, luft, og jord. Uheld- og driftsforstyrrelser kan forårsage forurening af vand, luft, og jord. Odense Havn har indtil nu ikke givet anledning til problemer i denne forbindelse. Vandforbruget er den ressource, der umiddelbart har mindst betydning for miljøbelastningen. Lugt er en uønsket bivirkning ved godshåndtering. Vedvarende lugt er generende, når man opholder sig samme sted i længere tid. Lugt opleves meget forskelligt og er vanskelig at måle. Lugt er dog ikke specielt problematisk på Odense Havn. Store konsekvenser for miljøet Mulighed Konflikt Score Højt Kundeinteresse af med- løsning økonomisk prioritering Påvirkning Let for Ledelsens Miljøpåvirkning med ud fra vurderet af Påvirkning lovgivning sund myndigheder af naboer (forventet) arbejdere gevinst fornuft (forventet) Elforbrug Nej 1 Ja Nej Nej Nej Ja Ja 1. Varmeforbrug Nej 7 Ja Nej Nej Nej Ja Ja 4. Vandforbrug Nej 1 Nej Nej Nej Nej Ja Ja 11. Brændstofforbrug Nej 9 Ja Nej Nej Nej Nej Ja 2. Lugt Nej 1 Nej Nej Ja Ja Nej Nej 12. Støv Nej 5 Ja Ja Ja Ja Nej Nej 5. Støj Nej 5 Ja Ja Ja Ja Nej Nej 6. Spildevand Nej 4 Ja Ja Nej Nej Nej Nej 7. Affald Nej 6 Ja Ja Nej Nej Nej Ja 9. Uheld/driftsforstyrrelser Nej 2 Ja Ja Nej Nej Nej Nej 1. Jord-/grundvandsforurening Nej 3 Ja Ja Nej Nej Nej Nej 8. Hjælpestoffer Nej 8 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 3. 15/42

16 Mål og handlingsplan for De valgte prioriteringer har ført til udarbejdelsen af efterfølgende handlingsplan. For perioden har Odense Havn fastsat følgende mål, som relaterer sig til virksomhedens miljøpolitik: (basisåret er 212, hvor intet andet er angivet). Indsatsområderne er ikke sat i prioriteret rækkefølge. Miljøpolitik Indsatsområde Mål Handling Ansvarlig Tidsplan Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. Miljøfokus Mål nr. 1: Fastholde miljøadfærd hos alle havnens ansatte Effekten af vores indsats skal synliggøres. Havnedirektøren går forrest i kampagnen og benytter enhver given lejlighed til at kommentere udviklingen i miljøarbejdet. NA/AKL CAA/AKL Løbende Løbende Udskiftning til energibesparende lyskilder på vejbelysning. PBC Løbende Udskiftning et energibesparende lyskilder på pladsbelysning. PBC Løbende Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Elforbrug Mål nr. 2: Reduktion af basiselforbruget med 5 % i forhold til forbruget i 212. Administrationsbygningen forsynes med solceller. Det skal vurderes om andre bygninger ligeledes skal forsynes med solceller. SWG SWG Ultimo 213 Ultimo 213 Lavenergiløsninger tænkes ind i den kommende udvidelse af Odense Havneterminal. Alle 214 Havnevejen 91: Ved at sløjfe en kontakt ved hver port blokeres termostat så pumper ikke kører varme ud i hallen, hvis porte står åbne. MG Medio 213 Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Varmeforbrug Mål nr. 3: Reduktion af varmeforbruget pr. m 2 med 5 % i forhold til forbruget i 212. El-radiator i bygning for rensningsanlæg sløjfes. I stedet etableres el-tracing af vandrør for at frostsikre denne. Energistyringen skal ses efter i sømmene. MG NA Medio 213 Medio 213 Energistyringssystemet skal opsættes til at afgive alarm via SMS eller ved overforbrug. NA Medio 213 Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Emissioner Mål nr. 4: Reducere skadelige emissioner Fokus på miljørigtig indkøb af materiel. Indførsel af 3 km-zoner på havnens veje og pladser PBC NA Løbende Primo 213 Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Elforbrug Mål nr. 5: Reduktion af det godsrelaterede elforbruget pr. godsenhed med 5 % i forhold til forbruget i 212. Motorvarmeren og hydraulikvarmeren på kran 15 slukkes, og tændes først 12 timer før kranen skal ved hjælp af en SMS, men slukkes igen når stilstandsstik kobles på. MG Primo 213 Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og uddannelse. Miljøfokus Mål nr. 6: Miljødata skal være let tilgængelig. Udsendelse af Havneavis med oplysninger i fast miljøpunkt AKL/PBC Løbende Mål nr. 7: Odense Havn vil prioritere medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed højt Hjælpestoffer Indkøb af hælpestoffer skal styres. Lave miljøprocedure for leverandører og producenter. TB/MG /AKL Medio /42

17 MEDARBEJDERE ARBEJDSMILJØ SUNDHED 17/42

18 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøsorganisation Arbejdsmiljøgrupper Odense Havn har 3 arbejdsmiljøgrupper fordelt på Administrationen, Odense Havneterminal og Odense Erhvervshavn. Arbejdsmiljøgrupperne står for praktisk håndtering af det daglige arbejdsmiljø og arbejder således ad hoc med at koordinere og løse lokale arbejdsmiljøproblematikker. De står ligeledes for den praktiske planlægning og gennemførelse af APV forløb, herunder også at prioritere resultaterne, at udvikle, implementere og evaluere konkrete lokale løsninger. Arbejdsmiljøproblematikker, som skal løses på et mere overordnet behandles i arbejdsmiljøudvalget. Arbejdsmiljøgrupperne kan få sparring fra Odense Havns arbejdsmiljøleder. Arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøudvalget består af arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsleder og arbejdsmiljøleder. Arbejdsmiljøudvalget arbejder med særligt fokus på Odense Havn samlede arbejdsmiljøarbejde og på langsigtet forebyggelse. Udvalget bidrager med videndeling og samarbejdet på tværs i organisationen. I arbejdsmiljøudvalget sættes konkrete mål for fremdriften og udviklingen af arbejdsmiljøet i området, også for de udvalgte fokusområder. Der følges op på fremdriften i Odense Havn og udarbejdes lejlighedsvis konkrete fælles arbejdsmiljøindsatser. Derudover udarbejder arbejdsmiljøudvalget forskellige procedurer og tiltag med henblik på at understøtte det daglige arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsmiljøudvalget har ansvaret for at udforme og løbende at tilpasse de overordnede rammer, at skabe overblik over arbejdsmiljøets tilstand og udfordringer samt videreformidle vigtige tværgående problematikker til den øverste ledelse. Arbejdsmiljøudvalget skaber således grundlag for, at tværgående problematikker løses og sikrer at de forskellige overordnede beslutninger, rammer m.m. kommunikeres ud til resten af organisationen. Odense Havns arbejdsmiljøleder Odense Havn har en daglig arbejdsmiljøleder driftschef Peter B. Christiansen. Odense Havns arbejdsmiljøleder skal understøtte fremdrift og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet på Odense Havn og er sparringspartner for direktionen samt for alle niveauer af arbejdsmiljøorganisationen. Odense Havns arbejdsmiljøleders beskæftiger sig bl.a. med de lovpligtige APV forløb, arbejdsmiljøgennemgange, beredskabsøvelser, udvikling af procedurer og værktøjer i samarbejde arbejdsmiljøgrupperne og udvalget. Derudover sørger arbejdsmiljølederen for at varetage den primære kontakt til Arbejdstilsynet og andre myndigheder. Arbejdsmiljø og ledelsen på Odense Som leder for en af Odense Havns afdelinger har man ansvar for sit områdes arbejdsmiljø og sundhed, herunder at sikre at en række opgaver i forbindelse med arbejdsmiljøet bliver udført. Selve udførelsen af arbejdsmiljøopgaverne kan uddelegeres, men det objektive ansvar for arbejdsmiljøet ligger altid hos ledelsen. Det er således også ledelsens ansvar at skabe de fornødne rammer til at udføre arbejdsmiljøarbejdet, herunder at sikre de nødvendige ressourcer i form af tid og økonomi. Ledelsen har følgende konkrete opgaver der har et arbejdsmiljøaspekt: Beredskabsplan / evakueringsøvelser Medarbejderudviklingssamtaler. Evakueringsøvelserne gennemføres hvert år med henblik på at sikre, at beredskabsplaner, evt. varslingsanlæg mv. altid er funktionelle og at de ansatte er bekendt med de gældende evakueringsprocedurer. Der afholdes en årlig medarbejderudviklingssamtale mellem medarbejder og leder. Formålet med samtalen er at opstille en række udviklingsmål for den enkelte medarbejder med henblik på at fremme kompetenceudvikling til gavn for både medarbejderen og Odense Havn, samt at sikre en god dialog omkring arbejdet og forventningerne hertil. 18/42

19 Antal arbejdsskader Antal fraværsdage Arbejdsplads Regler og vejledning Der er udarbejdet en folder som omhandler de gældende arbejdsmiljøregler for Odense Havn. Folderen indeholder bl.a. havnens rygepolitik, alkoholpolitik, regler for sikkerhedsudrustning gældende for Odense Havn samt vejledning for eksterne håndværkere og leverandører. Arbejdstilsyn - screening af Odense Havn I maj 27 blev Odense Havn screenet af arbejdstilsynet med særlig fokus på ergonomisk arbejdsmiljø, krav til egenindsatsen, psykisk arbejdsmiljø, støj og ulykkesrisici. Screeningen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger og medførte derfor en grøn smiley. Odense Havn er ikke blevet screenet siden, men Arbejdstilsynet har orienteret om et nyt Risikobaseret tilsyn i foråret 213. Arbejdspladsvurdering (APV) Der er udarbejdet arbejdspladsvurderinger for alle afdelinger samt kraner, kørende maskiner og andet materiel på pladserne. APV revideres hvert 3 år, samt ved nyanskaffelser. Arbejdsulykker og forebyggelse I 212 har der været 3 arbejdsskade med i alt 78 fraværsdage, der er anmeldt til arbejdstilsynet, og i 211 har der været 1 arbejdsskade med 3 fraværsdage til følge. Arbejdsskaderne er blevet behandlet i arbejdsmiljøgrupperne, og i sikkerhedsudvalget, hvor der er iværksat tiltag til at undgå gentagelse af arbejdsskaderne. Antal arbejdsskader År28 År 29 År 21 År 211 År 212 Nærved-ulykker er ikke blevet registreret, men vil blive det fremover. Fravær og trivsel Fraværet dækker sygdom (inkl. barns sygdom) langtidssygdom og ulykkesfravær. Fraværet har været meget svingende med højeste niveau i 29 med gennemsnitlig 21,2 dage/ansatte. Hvert år gennemføres medarbejderudviklingssamtaler (MUS-samtaler) for alle ansatte. Ved samtalerne drøftes blandt andet trivsel, arbejdsmiljø og medarbejdernes behov for kompetencegivende efteruddannelse. Odense Havn har gennemført en trivselsmåling i starten af 213. Sygefravær 12 9, % 6 4,86 3,54 4 2,39 2,5 2 År 28 År 29 År 21 År 211 År 212 Fraværsperioder fordelt på varighed i 212 % 29 15% % 1 dag 4% 2 dage 9 3 dage 4% 4-6 dage 7-14 dage dage 13% dage 9 dage eller flere % 12% Hjælpestoffer Hjælpestofferne omfatter bl.a. fedt og smøremidler, hydraulikolier og motorolier til såvel kraner/grabber/wirer, arbejdsfartøjer og kørende materiel. Der indgår også en del maling til materiel. Der benyttes også en del kemikalier i forbindelse overfladebehandling ved svejseopgaver, samt rustopløser og lign. Anvendte produkter Odense Havn anvender det webbaserede værktøj KEMIguiden til kemikaliestyring. Her indtastes oplysninger om de anvendte produkter og deres indholdsstoffer. Primo 213 blev der anvendt 94 forskellige produkter med et indhold af 11 forskellige stoffer. Produkterne er opdelt i de 4 kategorier, der fremgår af figur i det følgende. Odense Havn bruger stort set ingen rengøringsmidler, da rengøringen er udliciteret. Mængden af hjælpestoffer har været faldende kraftigt frem til 21, men forøges igen i 211 og falder igen i 19/42

20 kg/1 tons gods kg 212. Antallet af produkter er kun forøget med et par stykker, men det er olieforbruget der brænder igennem. nitrilotriacetate, (R)-p-Mentha-1,8-dien, Mineralsk terpentin og Kobber Hjælpestofforbrug År 28 År 29 År 21 År 211 År 212 Fedt Olie Maling Øvrige produkter Samlet forbrug Der findes uønskede stoffer i 21 af de anvendte produkter. Det er 11 produkter mere end i 21. En af de helt store syndere er skibsmaling 12 stk. Skibsmalingen anvendes i meget beskeden grad af Odense Havns egne medarbejdere, men opbevares blot indtil næste malebehandling på værft. Malingen følger så at sige arbejdsfartøjet Fremad. Giftmærkede stoffer Ud af de 11 registrerede indholdsstoffer er 1 på listen over giftmærkede stoffer. Denne er Hexamethylen-1,6- diisocyant. 6, Forbrug pr. 1 tons gods Dette stof findes i 1 af de anvendte produkter en skibsmaling. 5, 4,84 5,31 AT s kræftliste 4, 4,5 Ud af de 11 registrerede indholdsstoffer står 13 af stofferne på AT s kræftliste. Stofferne er: 3, 2, 2,49 2,56 Ethylbenzen, Styren, Butan, Trisodium nitrilotriacetate Råolie (7 forskellige), Isobutan og 2-Butanonoxim. 1,, År 28 År 29 År 21 År 211 År 212 Uønskede stoffer Ud af de 11 registrerede indholdsstoffer er 11 på listen over uønskede stoffer. Disse stoffer er: Styren, Benzylalkonhol, Toluen, n-hexan, Dikobberoxid, Methylendiphenyldisocyanat, 2-methylthio-4-tert.- butylamino-6-cylopropylamino-s-triazin, Trisodium Stofferne findes i 43 af de anvendte produkter, hvoraf 16 af dem er skibsmaling. Krav til leverandører Odense Havn har ikke stillet miljømæssige krav til leverandører. Sundhed Odense Havn arbejder løbende på at motivere og inspirere medarbejdere til en sund livsstil inden for områderne motion, kost og rygning. CRECEA A/S har i maj 212 udført personlige sundhedsprofiler for de medarbejdere hos Odense Havn, som ønskede det, hvilket var de fleste. I november blev medarbejderne tilbudt en opfølgning på denne sundhedsprofil. Motion Odense Havn opfordrer medarbejdere til deltagelse i sundhedsfremmende aktiviteter, såsom forskellige løbearrangementer som f.eks. DHL-staffeten i Odense. Odense Havn har en massageordning hos massør i Odense, hvor medarbejderne for refunderet halvdelen af beløbet. Rygning Odense Havns rygepolitik indebærer, at der ikke må ryges indendørs, med undtagelse af separat rygerum. På baggrund af dette blev der i 27 tilbudt rygestopkursus for havnens medarbejdere. Kurserne foregik i arbejdstiden. Kost Odense Havn har frugtordning, så alle medarbejder har mulighed for frisk frugt dagligt. Derudover har Odense Havn frokostordning med fokus på sund og varieret kost. 2/42

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn 213 214 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet og fravær samt miljø og har i 2011 opnået

Læs mere

Forventninger og forhåbninger. bliver det lettere at være en lille virksomhed?

Forventninger og forhåbninger. bliver det lettere at være en lille virksomhed? Forventninger og forhåbninger bliver det lettere at være en lille virksomhed? Lidt miljøhistorie. Bagsværd Jernhandel A/S er en familieejet og drevet virksomhed, som blev etableret af min farfar, Oliver

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

ODENSE HAVN - BUDGET 2016-2019

ODENSE HAVN - BUDGET 2016-2019 ODENSE HAVN - BUDGET 2016-2019 OMSÆTNING De budgetterede skibsafgifter for 2016 forventes at ligge på samme niveau som i 2015. I perioden 2017-2019 forventer vi en vækst i omsætningen fra skibsafgifter,

Læs mere

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind mellem Odense Havn og Lindø Industripark Infrastruktur - Offshore - Vind Lindø Et nyt stærkt samarbejde mellem Lindø Industripark og Odense Havn har taget form, og vi vil gerne præsentere mulighederne

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere