Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V) Gitte Krogh (V) Adnan Jedon (A)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Skolegades Skole - skolestruktur i Brønderslev By Målsætning for folkeskolen i Brønderslev Kommune Frokostordning i dagtilbud Semaiskolen - godkendelse af fritidstilbud Møde med dagplejens bestyrelse om visioner for dagplejen Orientering - juni TILLÆGSDAGSORDEN Kommuneplan

3 Børne- og Ungdomsudvalget, den 09. juni 2009 Side Skolegades Skole - skolestruktur i Brønderslev By G12/dwbkes 08/2857 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: De fremsendte scenarier drøftet og fremlægges for Byrådet på et temamøde den 2. juni Udvalget vil på sit næste møde udarbejde indstilling om sagen. Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. Fagenheden for Børn og Kultur anmoder udvalget om at drøfte spørgsmålet om Skolegades Skoles fremtid og i den forbindelse skolestrukturen i Brønderslev By. Der er opstillet følgende scenarier: 1. Skolerne beholder deres egen overbygning og Skolegades Skole fortsætter dermed som 2-sporet skole med klasse efter renovering/ombygning 2. Skolerne beholder deres egen overbygning, og der bygges en ny 2-sporet skole med klasse til erstatning for Skolegades Skole 3. Overbygningen på Skolegades Skole flyttes til Hedegårdsskolen (der har de bedste udvidelsesmuligheder) og Skolegades Skole bliver en 2-sporet skole med klasse. Søndergades Skole forbliver en 2-sporet skole med klasse 4. Alle overbygningsklasserne på Skolegades Skole, Søndergades Skole og Hedegårdsskolen flyttes til en ny overbygningsskole sammen med det nuværende 10. klassecenter fra Hedegårdsskolen. Bilag: Notat om Skolegades Skole - skolestruktur i Brønderslev By Udvalget indstiller til Byrådet at Skolegades Skole renoveres efter forslag 1b i notat af maj 2009 (ca. 27 mill. kr.) at Skolegades skole yderligere renoveres i forhold til forslag til øvrige tiltag i notat af maj 2009 (ca. 1,3 mill. kr.) at der afsættes midler til inventar (ca. 3 mill. kr.) at en omlægning af kloakkerne i skolegården tages med i det endelige projekt at der anvendes den beskrevne udbudsform i notat af 9. juni 2009

4 Børne- og Ungdomsudvalget, den 09. juni 2009 Side 559 at Bygningskontoret udarbejdes en tids- og handleplan for projektet.

5 Børne- og Ungdomsudvalget, den 09. juni 2009 Side Målsætning for folkeskolen i Brønderslev Kommune P22/dwbkes 09/1699 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: Udvalget anmoder styregruppen om at indarbejde værdiordet "Kulturel dimension" i målsætning for folkeskolen. Adnan Jedan var fraværende. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 27. januar 2009 at fremsende forslag til nye målsætninger for folkeskolen i Brønderslev Kommune til udtalelse i skolebestyrelserne. Målsætning for folkeskolen er udarbejdet under hensyntagen til kommunens overordnede værdier - værdihjulene - samt kommunens sammenhængende børnepolitik. Målsætningen er praksisorienteret. Det vil sige, at den indledningsvis er bygget op af de brede værdiord efterfulgt at yderligere handlingsforslag. Alle skoler og skolefritidsordninger har haft mulighed for at komme med forslag til målsætningsarbejdet. En styregruppe med repræsentanter for skoleledere, SFO-ledere, forældre og forvaltningen har sammensat de indkomne forslag. Udtalelserne er vedlagt ligesom der er udarbejdet et sammendrag af udtalelserne. Bilag: Målsætning for folkeskolen - endelig Sammendrag af udtalelser vedr. Målsætning Udtalelser fra skolebestyrelserne Forslag til målsætninger for Folkeskolen Indstilles godkendt.

6 Børne- og Ungdomsudvalget, den 09. juni 2009 Side Frokostordning i dagtilbud G01/dwuphj 09/10688 Åben sag BU Med finanslovsaftalen 2008 er der indgået aftale om, at alle børn i dagtilbud - op til skolealderen - senest den 1. januar 2010 skal tilbydes et frokostmåltid, der lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund kost i dagtilbud. Madordningen forudsættes at være forældrefinansieret, hvorfor kommunen i forbindelse med indførslen kan hæve forældrebetalingen fra 25 pct. til 30 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Beregninger i Brønderslev Kommune viser, at dette giver et beløb på kr. 18,75 pr. barn/pr. dag. Indførsel af madordninger ændrer ikke på reglerne for takstfastsættelsen. Derfor kan de øgede indtægter fra forældrebetalinger ikke anvendes til dækning af eventuelle anlægsudgifter i forbindelse med opgradering af køkkenfaciliteter. Udbudsregler I forbindelse med etablering af frokostordning i dagtilbud skal udbudsreglerne iagttages. Institutionsmad kan ses som madproduktion og transport enten som et samlet indkøb eller hver for sig. Ses madproduktion og transport som selvstændige ydelser gælder følgende regler: Madproduktion er en bilag 2 ydelse, og er ikke udbudspligtig, men skal annonceres, hvis kontraktværdien er over kr Omvendt er transport omfattet af udbudspligten og skal i EUudbud, såfremt kontraktværdien er større end 1,8 mio. kr. Vælger man i stedet at se madproduktion og udbringning som en samlet ydelse, er det den del af entreprisen, der er den mest udgiftstunge, der er afgørende for, hvilket regelsæt der er gældende. For Brønderslev Kommunes vedkommende antager vi, at råvarer og løn til forarbejdning er den dyreste del af entreprisen. Derfor anvender vi tilbudslovens bestemmelser om annonceringspligt, og vurderer samtidigt, at det ikke er nødvendigt at foretage et EU-udbud. Udbudsmateriale og kravspecifikationer Brønderslev Kommune har nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. skal udarbejde udkast til udbudsmateriale og kravspecifikationer. Arbejdsgruppen har været i gang siden marts 2009, og har løbende været i dialog med både ledere og forældrebestyrelser for at tilvejebringe en kvalitativ og fleksibel løsning, der tilgodeser dagtilbuddenes ønsker mest muligt. I den forbindelse er alle dagtilbud bl.a. blevet spurgt om, hvilken mad de ønsker leveret, og hvordan den ønskes leveret. Mandag den 18. maj 2009 holdt arbejdsgruppen et orienterings- og dialogmøde med deltagelse af ledere og repræsentanter for forældrebestyrelser. Her præsenterede arbejdsgruppen det samlede resultat af dagtilbuddenes ønsker, som fordeler sig på følgende 3 muligheder: 5 x madpakker ugentligt

7 Børne- og Ungdomsudvalget, den 09. juni 2009 Side x lun/kold frokostanretning og 2 x madpakker ugentlig x antal madpakker ugentlig efter individuelt valg og resten af beløbet tilskrevet 1 gang årligt i forbindelse med budgetlægningen til at lave mad for selv de øvrige dage i ugen Senest den 18. juni 2009 skal dagtilbuddene melde tilbage til arbejdsgruppen, hvilken løsning de ønsker. Arbejdsgruppen udarbejder herefter udkast til tilbudsmateriale og kravspecifikationer. Ud over de nævnte tre pakkeløsninger, forestiller arbejdsgruppen sig, at udbudsmaterialet skal tilrettelægges således, at kommunens dagpasningsområde opdeles i en række distrikter. Dette for også at give små og lokale leverandører mulighed for at byde ind på dele af entreprisen. Forinden arbejdsgruppen udarbejder endeligt udkast til udbudsmateriale m.m., er der en række principielle emner, som Børne- og Ungdomsudvalget bedes drøfte: Mad til personale Leveringshyppighed Mælk Specialkost og økologi Forslag til revideret tids- og aktivitetsplan Dagpasningschefen udarbejdede i februar 2009 tids- og aktivitetsplan for etablering af frokostordning i dagtilbud i Brønderslev Kommune. Det har imidlertid vist sig nødvendigt at ændre lidt i denne tidsplan, dog stadig med det sigte, at etablere en frokostordning med virkning pr. 1. januar På baggrund af ovenstående sagsfremstilling foreslår arbejdsgruppen, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender følgende: At udbudslovens regler om annoncering anvendes At udbudsmaterialet består af de tre pakkeløsninger At området inddeles i mindre distrikter Den reviderede tids- og aktivitetsplan godkendes Endvidere foreslår arbejdsgruppen, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og tager stilling til emnerne mad til personale, leveringshyppighed, mælk, specialkost og økologi. Bilag: Revideret tidsplan Arbejdsgruppens forslag godkendt. Desuden har udvalget besluttet at personalet ikke er omfattet af madordningen at maden som udgangspunkt leveres dagligt at drikkevarer til maden finansieres af den enkelte institution at fritagelse fra ordningen kun kan ske med lægedokumentation at der gives mulighed for fravalg af svinekød for det enkelte barn

8 Børne- og Ungdomsudvalget, den 09. juni 2009 Side 563

9 Børne- og Ungdomsudvalget, den 09. juni 2009 Side Semaiskolen - godkendelse af fritidstilbud G01/dwbkes 09/16493 Åben sag BU Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender det til Semaiskolens interne skole oprettede fritidstilbud. Der er tale om 4 eftermiddage ugentligt med henholdsvis aktivitet og arbejdspraktik, oplevelsestur, sommerferie, skiaktivitet og koloni. Aktiviteten foregår mandag og onsdag efter skoletid fra kl. 14 til kl.16 og arbejdspraktik tirsdag og torsdag efter skoletid fra kl. 12 til kl.16. Fritidsdelen er en del af hverdagen for børn indskrevet på opholdsstederne, men tilbydes også til eksterne skoleelever, da den hænger naturligt sammen med skoledagen. Prisen pr. barn udgør pr. måned i 2009: kr. Bilag: Beskrivelse af fritidstilbud Budget for fritidstilbud Udsat, da udvalget ønsker en nærmere redegørelse for de enkelte budgettal.

10 Børne- og Ungdomsudvalget, den 09. juni 2009 Side Møde med dagplejens bestyrelse om visioner for dagplejen P35/dwbkes 09/16524 Åben sag BU Dagplejens bestyrelse har bedt om møde med udvalget for at drøfte vision for dagplejen. Formanden for bestyrelsen oplyser, at bestyrelsen har 2 hovedpunkter, som man lægger meget vægt på i år og det er at undersøge hvilken stand dagplejens legestuer er i samt undersøge muligheden for etablering af gæstehuse og hvad det vil indebære. Bestyrelsen kommer til stede kl Mødet gennemført

11 Børne- og Ungdomsudvalget, den 09. juni 2009 Side Orientering - juni A05/dwbkes 09/1798 Åben sag BU 1. Orientering om status vedrørende skovbørnehaven. 2. Statsforvaltningens pressemeddelse vedrørende konklusionerne i Det Regionale Udviklingsråds redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i Møder i Fælles Rådgivende Organ for henholdsvis skoleområdet og pasningsområdet - der vedlægges de indkomne forslag til dagsorden Bilag: Pressemeddelelse vedr. redegørelse Punkter fra skolebestyrelserne til mødeifælles Rrådgivende Organ Punkter fra forældrebestyrelser til møde i Fælles Rrådgivende Organ Til orientering.

12 Børne- og Ungdomsudvalget, den 09. juni 2009 Side 567 TILLÆGSDAGSORDEN 10 Kommuneplan P15/dwtfbb 08/161 Åben sag UP/ØK/BY Arbejdet med udarbejdelse af forslag til ny kommuneplan for Brønderslev Kommune er i fuld gang. Der har været afholdt borgermøder 22. april 2009, 29. april 2009, 4. maj og 6. maj Der har sammenlagt deltaget omkring 120 personer i møderne. Der har desuden været afholdt 2 mini kommuneplanværksteder 14. maj 2009 og 18. maj 2009, hvor der på afholdte møder med 11 foreninger/enkeltpersoner har været mulighed for at drøfte forslag og ideer til kommuneplanen med de to planlæggere. Der foreligger nu et forslag til hovedstruktur i kommuneplanen, og dette forslag har været behandlet på Udvikling- og Planlægningudvalgets møder 19. maj 2009 og 2. juni Udviklingsog Planlægningsudvalget har på disse møder besluttet at sende relevante kapitler i hovedstrukturen i høring i relevante udvalg. Der fremsendes derfor relevant kapitel(er) i hovedstrukturen til udtalelse i relevant udvalg. Bilag: Kommuneplanens hovedstruktur, kapitel 7, "hverdagsliv" Indstilles godkendt med de faldne bemærkninger.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16. MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 7. februar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/492 Boligforeningen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget 12-06-2008 Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 2 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit

Læs mere