Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann"

Transkript

1 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Af advokat Tina Reissmann Rygning nej tak Den meget omtalte rygelov trådte i kraft den 15. august Loven har resulteret i, at mange virksomheder har indført totalt rygeforbud i virksomheden. De mange nye rygepolitikker i virksomhederne og selve rygeloven har givet anledning til en række spørgsmål fra både virksomheder og medarbejdere. Rygeloven gælder for arbejdspladser (både private og offentlige), institutioner, serveringssteder og skoler for børn og unge. Totalt rygeforbud? Med det formål at forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning, er rygelovens udgangspunkt, at det er forbudt at ryge indendørs. Virksomheden kan bestemme, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen eller i dertil indrettede rygerum og rygekabiner. Loven giver ikke mulighed for, at der på arbejdspladser må ryges andre steder. Rygeloven regulerer ikke udendørs rygning, men virksomheden bestemmer, om medarbejderne må ryge udendørs på virksomhedens arealer. Fortsætter på næste side

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Rygning på eget kontor Af advokat Tina Reissmann Mange medarbejdere med eget kontor har været af den opfattelse, at de har ret til at ryge på sit kontor. Det er ikke rigtigt. Det er virksomheden, der bestemmer, om medarbejderen må ryge på sit kontor. Virksomheden skal være opmærksom på, at der alene må ryges på kontorer, hvis der ikke er andre personer, der som led i deres arbejde har brug for at være i rummet samtidig. Det fremgår af omtale af rygeloven på Arbejdstilsynets hjemmeside, at det er uden betydning, om der luftes ud på kontoret, inden andre har behov for at gøre brug af rummet. Rygerum og rygekabine Der kan ikke søges forhåndsgodkendelse til et rygerum eller en rygekabine. Der er dog mulighed for at søge rådgivning hos en arbejdsmiljørådgiver. Det fremgår af Arbejdstilsynets hjemmeside, at rygerummet kan være et særligt indrettet lokale med gode udluftningsmuligheder (f.eks. et vindue) eller ventilation. Et rygerum må ikke være et gennemgangsrum, og det må ikke indeholde funktioner, der skal anvendes af andre (f.eks. en kopimaskine). Der stilles ikke særlige krav til rygerummets størrelse eller materialevalg, dog skal der være tale om et egentligt lokale. En rygekabine er en fritstående enhed med udluftningseller ventilationssystem. Lovbestemt rygepolitik Rygeloven stiller krav om, at alle virksomheder udarbejder en skriftlig rygepolitik, der er tilgængelig for alle virksomhedens medarbejdere. Politikken skal som minimum tage stilling til, om der må ryges i virksomheden (i rygerum eller rygekabine) og i bekræftende fald hvor, samt hvilke ansæt telses retlige konsekvenser overtrædelse af rygepolitikken har for den enkelte medarbejder. 2

3 Hvis virksomheden ikke udarbejder en rygepolitik i overensstemmelse med loven eller undlader at håndhæve politikken, risikerer virksomheden en bødestraf. Ifølge de vejledende takster er bøden kr. for førstegangsovertrædelser, derefter kr. og kr. for henholdsvis anden- og tredjegangsovertrædelser. Domstolene kan fravige niveauet i både op- og nedadgående retning. Det er Arbejdstilsynet, der fører tilsyn med, at rygeloven overholdes, og indtil 1. januar 2008 vejleder om loven. Derefter kan en virksomhed, der ikke følger reglerne om rygeforbud, blive påbudt straks at efterleve dem. Tilsynet kan ikke påbyde en medarbejder, at denne ikke må ryge i fælleslokaler el.lign. Det er virksomheden, der er forpligtet til at reagere, når reglerne overtrædes. ven. Det gælder uanset, om det sker i arbejdstiden eller i fritiden. Bliver firmafesten f.eks. flyttet til et telt, er teltets indretning afgørende for, om medarbejderne frit kan ryge. Arbejdstilsynet har oplyst, at telte med tag og vægge på alle sider betragtes som et indendørs lokale. Hvis der derimod ikke er tag eller vægge til alle sider, er der ikke tale om et indendørs lokale, og her må der derfor frit ryges. Yderligere information Du kan finde yderligere information om rygeloven på og på (Indenrigsog Sundhedsministeriet). Firmafester og andre sociale arrangementer Mange virksomheder har formelt eller mere uformelt haft en politik om, at der gerne måtte ryges i kantinen til "fredagsvin", firmafest og lignende, men indendørs rygning til sociale arrangementer er i strid med rygelo- at der fremsættes lovforslag i Folketinget om etablering af et samlet klagenævn, der kan træffe afgørelse og tilkende godtgørelse i alle sager vedrørende overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling på og udenfor arbejdsmarkedet? at der fremsættes forslag i Folketinget om begrænsning af virksomheders brug af jobklausuler, dvs. aftaler mellem virksomheder om at hindre eller begrænse de ansatte lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed? 3

4 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Brugen af medarbejderklausuler har været meget omtalt på det seneste ikke mindst i forbindelse med, at Beskæftigelsesministeren, efter hård kritik fra bl.a. lønmodtagerorganisationerne, trak sit lovforslag fra april 2007 om erhvervsbegrænsende aftaler tilbage. Et lovforslag, der skal regulere området, forventes fremsat i denne folketingssamling, lovforslaget bliver formentlig ikke et forbud, snarere en begrænsning af brugen af klausulerne. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige mere om indholdet af forslaget, der forventes fremsat efter nytår. Af advokat Henrik Johnsen, og advokatfuldmægtig Jakob Falsner Hemmelige medarbejderklausuler perioden, der svarer til 50 % af funktionærens løn på fratrædelsestidspunktet. I modsætning til konkurrence- og kundeklausuler er brugen af medarbejderklausuler fortsat ikke direkte lovreguleret. To eksempler fra retspraksis Sø- og Handelsretten har i en dom fra juli 2006 mellem to private virksomheder accepteret gyldigheden af en aftale om ikke at ansætte hinandens respektive medar- En række virksomheder indsætter såkaldte medarbejderklausuler i medarbejderens ansættelsesaftale. Klausulerne går typisk ud på, at medarbejderen i en nærmere aftalt periode efter ansættelsesforholdets ophør ikke må ansætte eller medvirke til at ansætte virksomhedens øvrige medarbejdere. Der findes endvidere de såkaldte hemmelige medarbejderklausuler, hvor virksomheden indgår aftale med en anden virksomhed om, at virksomhederne gensidigt afholder sig fra at ansætte hinandens medarbejdere. Fra lønmodtagernes side gøres det gældende, at medarbejderne dermed uden deres viden påtager sig konkurrenceklausuler til og med konkurrenceklausuler, som de ikke modtager kompensation for. Det er således, at funktionærer, der påtager sig en konkurrenceklausul, minimum skal modtage en kompensation i klausul- at der fremsættes lovforslag i Folketinget, der kræver, at udenlandske virksomheder ved udstationering af ansatte i Danmark skal indberette en række oplysninger til et fælles register over udenlandske virksomheder og udstationerede ansatte? Op lysningerne skal bruges til statistiske formål samt til myndighedernes kontrol af, om en række regler i forbindelse med udstationering, bl.a. vedrørende arbejdsmiljø og skattebetaling, overholdes. 4

5 bejdere. Dommen blev anket til Højesteret, hvor sagen blev forligt. I en anden sag har Arbejdsretten i en dom af 7. september 2007 haft lejlighed til at tage stilling til gyldigheden af en medarbejderklausul for vikarer mellem to private virksomheder, der var omfattet af Hovedaftalen. Et vikarbureau havde i en samarbejdsaftale med en virksomhed, der lejede vikarer, bestemt, at kunden ikke måtte ansætte de udlejede vikarer i indtil 12 måneder fra samarbejdets ophør. Overtrædelse af forpligtelsen var sanktioneret med en konventionalbod på kr. pr. medarbejder. Vikarerne var ikke bekendt med denne aftale. LO var af den opfattelse, at aftalen om ikke at ansætte de udlejede vikarer var i strid med 9, stk. 2, i Hovedaftalen mellem DA og LO, der har følgende ordlyd: Der må ikke fra nogen side lægges hindringer i vejen for, at en arbejdstager udfører så meget og så godt arbejde, som hans evner og uddannelse tillader ham. Arbejdsretten, der bestod af hele ni dommere, gav LO medhold. Arbejdsretten lagde blandt andet vægt på, at de omhandlede medarbejdere var vikarer, hvis arbejdsforhold ikke sikrer dem vedvarende ansættelse, at klausulen var hemmelig, og at medarbejderne ikke modtog nogen økonomisk kompensation på trods af, at klausulen reelt påførte dem en ikke uvæsentlig begrænsning i deres muligheder for at opnå fastansættelse. Dommen er meget konkret begrundet, og der lægges stor vægt på, at medarbejderne var ansat som vikarer. Det må derfor anses for tvivlsomt, om dommen kan udstrækkes til også at omfatte fastansatte medarbejdere, der er omfattet af Hovedaftalen og ikke mindst medarbejdere uden for Hovedaftalens område. at man som virksomhed nøje skal overveje, hvilke personalegoder man lader medarbejdere på orlov beholde? De kan optjene ret til fuld løn under ferie i ferieåret, selvom de f.eks. kun har haft ret til fri telefon under orloven i optjeningsåret. 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Ved en ændring af forskelsbehandlingsloven i 2004 blev bl.a. diskriminationskriteriet alder indføjet. Siden da har det været forbudt at forskelbehandle pga. alder. Beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af alder kan særligt have betydning for virksomheders mulighed for at opsige medarbejdere pga. opnåelsen af en bestemt alder. Af advokat Tina Brøgger Sørensen, og advokatfuldmægtig Mille Bondo Jørgensen Forskelsbehandling 70-års-reglen opsige medarbejderen med dennes individuelle opsigelsesvarsel. Personer, der afskediges i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination, kan tilkendes en godtgørelse. Der er ikke fastsat et maksimum for godtgørelsen, men størrelsen fastsættes af domstolene under hensyn til den enkelte sags omstændigheder. Forhøjelse af aldersgrænsen Hvis der ikke i medarbejderens ansættelseskontrakt eller eksempelvis i en personalehåndbog er bestemmelser om automatisk fratræden på grund af alder, må opsigelse kun ske efter de almindelige opsigelsesregler. Det er dermed uden betydning for adgangen til at opsige en medarbejder, herunder om opsigelsen er rimelig, om medarbejderen har nået folkepensionsalderen eller ej. Trods dette diskriminationsforbud er forskelsbehandlingsloven ikke til hinder for bestemmelser i individuelle ansættelseskontrakter om pligtmæssig fratræden, når medarbejderen fylder 65 år. Administrerende direktører I Danmark er det omstridt, om administrerende direktører, der falder uden for det sædvanlige lønmodtagerbegreb, er beskyttet af forskelsbehandlingsloven. Beskæftigelsesministeriet antager dog, at loven også omfatter denne gruppe. Hvis det bliver fastslået af de danske domstole, at administrerende direktører ikke er beskyttet af forskelsbe- Med virkning fra 1. januar 2008 ændres 65-års reglen dog, så bestemmelser i individuelle ansættelseskontrakter om pligtmæssig fratræden før det 70. år er ugyldige. Erstattes bestemmelserne ikke aktivt af virksomhederne i overensstemmelse med lovændringen, vil kontrakten blive anset for ikke at indeholde nogen bestemmelse om automatisk fratræden på grund af alder. I den situation er virksomhederne henvist til at at EF-domstolen netop har afsagt en dom, der fastslår, at en tidsbegrænset ansat har krav på de samme tillæg, som virksomheden giver til en sammenlignelig fastansat, der udfører samme type arbejde? Det anses ikke for en gyldig objektiv begrundelse for fravigelse af ikke-diskriminationsprincippet, at dette var aftalt med en repræsentant for de ansatte i en lokalaftale. 6

7 handlingsloven, kan de formentlig påberåbe sig det EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling direkte i en sag for de danske domstole - måske også over for private virksomheder. Ændringen af aldersgrænsen i ansættelseskontrakten for at opfylde forskelsbehandlingslovens krav betragtes ikke som en væsentlig vilkårsændring og skal således ikke varsles med medarbejderens opsigelsesvarsel. Ændringer i ansættelseskontrakter Hvis arbejdsgiveren agter at have en aldersgrænse, skal samtlige ansættelseskontrakter senest 31. januar 2008 være tilpasset forskelsbehandlingslovens krav. Dette kan ske ved udstedelse af et tillæg til den enkelte ansættelseskontrakt eller ved at fremsende et brev med angivelse af, at det udgør et tillæg til ansættelseskontrakten. Det bemærkes dog, at arbejdsgivere ikke kan påberåbe sig en bestemmelse om fratræden efter 65-års reglen i perioden januar Det afhænger af en konkret vurdering, hvorvidt der skal ske ændring af aldersbestemmelser i direktørkontrakter. Øvrige overvejelser og anbefalinger De færreste virksomheder afskediger medarbejdere udelukkende pga. alder. Virksomhederne har en interesse i at beholde medarbejderne, så længe de er i stand til at udføre det arbejde, de er ansat til. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan det under hensyntagen til en almindelig saglighedsvurdering være lovligt at opsige medarbejderne i henhold til de almindelige opsigelsesregler. Virksomhederne kan i relation til ældre medarbejdere muligvis være forpligtede til at foretage visse foranstaltninger (efteruddannelse eller lignende), før der sker opsigelse med henvisning til, at medarbejdere ikke længere kan følge med. For mange virksomheder vil løbende efteruddannelse af medarbejdere med høj anciennitet også være en billigere løsning end afskedigelse og efterfølgende nyansættelse og uddannelse af nye medarbejdere. at ansatte med bopæl i Sverige kan blive et dyrt bekendtskab? Hvis en ansat, der har bopæl i Sverige og arbejder i Danmark, får et bijob i Sverige, kan den danske arbejdsgiver blive pålagt at betale social sikring i Sverige. Arbejdsgiverbidraget for den sociale sikring i Sverige udgør 32,28 % af løn og personalegoder plus 24,26 % af arbejdsgiverens pensionsbidrag. Arbejdsgiveren skal betale uanset, om han kendte til den ansattes bijob eller ej. 7

8 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Barselsudligningsordningen refusion af løn i forbindelse med graviditet og barsel I dag er der stor fokus på orlovsregler i forbindelse med bl.a. graviditet og barsel. Arbejdsgivere bliver ofte mødt med spørgsmålet: Hvilke rettigheder har jeg til orlov i forbindelse med fødsel, og hvordan er jeg økonomisk stillet i denne periode?. Forældrenes rettigheder til orlov og dagpenge ved barsel fremgår af barselsloven. Der er tale om komplicerede regler, der ofte giver anledning til tvivl hos virksomhederne. Virksomhederne bør i forbindelse med overvejelser om orlovspolitikker være opmærksomme på de regler, der gælder for barselsudligning på det private arbejdsmarked og trådte i kraft den 1. oktober Det gælder ikke mindst for de virksomheder, der bidrager til ordningen, men ikke samtidig sikrer, at virksomhedens medarbejdere opnår de økonomiske fordele, som ordningen indebærer. Af advokat Gitte Westall, og advokatfuldmægtig Claus Mikkelsen ikke er omfattet af godkendte decentrale barselsudligningsordninger. Hovedelementer Barselsudligningslovens hovedelementer: alle arbejdsgivere betaler et fast bidrag pr. fuldtidsansat refusionsberettigede er arbejdsgivere med ansatte, der er barselsdagpengeberettigede, og som under barsel får løn, der overstiger barselsdagpengene refusionen udgør forskellen mellem barselsdagpengene og lønnen under barsel op til 142 kr. pr. time der kan modtages refusion i op til 26 uger decentrale barselsudligningsordninger, der lever op til visse krav, kan undtages fra den lovbaserede ordning. Barselsudligningsloven Med loven blev der etableret en barselsudligningsordning med det formål at øge ligestillingen mellem kvinder og mænd gennem udligning af arbejdsgivernes udgifter til medarbejdernes barselsorlov (barsels-, graviditets-, adoptions-, fædre- og forældreorlov). Loven omfatter den del af det private arbejdsmarked, som Hvilke arbejdsgivere er omfattet? Alle private arbejdsgivere skal i dag bidrage til en barselsudligningsordning. Private arbejdsgivere kan enten være helt eller delvist omfattet af Barsel.dk, som administreres af ATP, eller være helt eller delvist omfattet af en anden godkendt barselsordning. Der findes en række godkendte private barselsordninger, som kan ses på 8

9 Arbejdsgivere omfattet af Barsel.dk Der skal betales bidrag til Barsel.dk for alle lønmodtagere, der betales ATP-bidrag for også direktører. Undtaget er kun elever under 25 år, som arbejdsgiveren får bidragsfritagelse for i Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Bidraget udgør p.t. 936 kr. årligt for en fuldtidsansat, månedslønnet medarbejder. Bidraget reduceres efter nærmere fastlagte intervaller for deltidsansatte. For virksomheder, hvor alle medarbejdere er omfattet af Barsel.dk, beregner Barsel.dk automatisk bidraget ud fra virksomhedens samlede ATP-bidrag. Hvis ikke alle medarbejdere er omfattet af Barsel.dk, skal arbejdsgiveren selv beregne bidraget. Beregningstabel kan findes på Der er flere muligheder for indberetning og betaling af bidraget. Arbejdsgivere, der er fuldt omfattet af Barsel.dk, skal ikke indberette til Barsel.dk og vil normalt blive opkrævet via PBS. For arbejdsgivere, der kun delvist er omfattet af Barsel.dk, kan indberetningen enten ske via virksomhedens lønservicebureau eller ved egenindberetning via som der også kan ske betaling gennem. Indberetningen sker for et kvartal ad gangen samtidig med, at bidraget betales. Bemærk, at der beregnes renter, hvis bidraget indbetales for sent. Refusion Virksomheden har ret til refusion, hvis den ansatte får fuld eller delvis løn under barsel. Det er dog en betingelse, at den udbetalte løn er højere end dagpengesatsen, som p.t. er 92,30 kr. pr. time, og at virksomheden har ret til barselsdagpenge i perioden. Refusionen fra Barsel.dk dækker forskellen mellem barselsdagpengene fra kommunen og løn under barsel inden for et fast loft, der foreløbig er fastsat til 142 kr. pr. time. Arbejdsgiveren er således alene berettiget til fuld refusion, hvis medarbejderen rent faktisk modtager en løn svarende til mindst 142 kr. pr. time under sit fravær. Denne betingelse vil typisk ikke være opfyldt, hvis medarbejderen i henhold til funktionærloven alene er berettiget til halv løn under orlov. For virksomheder med højtlønnede medarbejdere, hvor der betales fuld løn under orlov, vil udgiften til løn ikke nødvendigvis blive kompenseret fuldt ud på grund af loftet for refusionen. Virksomheden kan få udbetalt refusion fra Barsel.dk i op til i alt 26 uger: til moren i 4 uger før forventet fødsel til kommende adoptanter i den periode, hvor der er ret til dagpenge efter barselsloven før modtagelse af barnet til moren eller den ene adoptivforælder de første 2 uger efter fødslen eller adoptionen til faren under 2 ugers fædreorlov eller til den anden adoptivforælder herudover til forældrene i tilsammen 18 uger efter fødslen. Virksomheden skal ikke selv søge refusion Der skal ikke søges særskilt om refusion. Barsel.dk anvender oplysninger fra den ansøgning, som arbejdsgiveren sender til kommunen om barselsdagpenge. Refusionen bliver udbetalt kvartalsvis bagud til virksomhedens NemKonto. Mulighed for delvis løn under barsel til alle Mange virksomheder har allerede i dag indarbejdet retningslinjer for løn under barsel i deres orlovspolitik. For virksomheder, som ikke har indarbejdet sådanne bestemmelser, bør dette alvorligt overvejes, da virksomheden som en konsekvens af barselsudligningsloven med få omkostninger og til glæde for medarbejderen kan udbetale indtil 142 kr. pr. time under medarbejderens fravær i refusionsperioden. Det er dog væsentligt at bemærke, at den timeløn, der anvendes til beregning af refusionen, er den almindelige A-indkomst med fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, feriegodtgørelse og pensionsbidrag. Det betyder, at der under alle omstændigheder vil være en mindre omkostning, som virksomheden selv skal afholde. Der kan læses mere om barselsudligningsloven på at virksomheden kan kræve af den ansatte, at sygdommen dokumenteres ved en lægeerklæring, der udstedes af lægen på 4. dagen og modtages og betales af virksomheden på 5. dagen? 9

10 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Sygefraværspolitik dokumentation for sygefravær Medarbejderens helbred og sygdom er som udgangspunkt en privat sag. Sygefravær kan imidlertid have stor betydning for virksomheden. Højt sygefravær har betydning for virksomhedens service/produktion og kan være meget dyrt. Endvidere har sygefravær normalt også den betydning, at den sygemeldte medarbejders kolleger er nødsaget til at påtage sig ekstra arbejdsopgaver. Sygefravær kan derfor være svært at håndtere både for virksomheden, medarbejderen og den sygemeldtes kol leger. Det kan dog i et vist omfang forebygges, hvis virksomheden i en sygefraværspolitik åbent fortæller medarbejderne, hvordan sygdom håndteres i virksomheden. En sygefraværspolitik vil ofte indeholde nogle mere overordnede mål for det antal sygedage, virksomheden gerne vil ned på, medarbejderfastholdelse, medarbejdernes trivsel og en strategi for, hvordan virksomheden vil nå dertil. Endvidere kan politikken f.eks. indeholde regler for bl.a. sygemelding, dokumentation for sygefravær, hvordan ledergruppen forholder sig i tilfælde af sygdom, fraværssamtaler (typisk ved flere kortvarige fraværsperioder), løn under sygdom, sygdom under ferie, børns sygdom og særlige regler i tilfælde af en livstruende sygdom og konsekvenser ved manglende overholdelse af sygefraværspolitikken. Af advokat Rasmus Høj Christensen, og advokatfuldmægtig Christina Louise Bøje Nielsen love-erklæringen er ham i hænde på anden fraværsdag. Hvis medarbejderen kun er syg en dag, kan arbejdsgiveren kræve, at erklæringen afleveres, når medarbejderen genoptager sit arbejde. Lægeerklæring Arbejdsgiveren kan forlange en lægeerklæring fra med arbejderen, men tidligst kræve den udarbejdet på fjerde sygedag (ikke lørdage, søn- og helligdage). Det betyder, at lægeerklæringen tidligst kan være arbejdsgiveren i hænde femte sygedag. Det er arbejdsgiveren, der betaler lægeerklæringen, som udstedes efter medarbejderens personlige konsultation hos lægen. Lægeerklæringen afgives på en særlig blanket og indeholder oplysninger om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, skøn over varigheden af uarbejdsdygtigheden, samt hvilke konkrete funktionsbegrænsninger, sygdommen medfører. Lægen skal ikke oplyse den præcise diagnose. Derimod skal lægen oplyse, hvilke arbejdsfunktioner den sygemeldte ikke kan udføre. Det kan f.eks. være rygbelastende eller stående arbejde. Endvidere skal lægen oplyse om mulighederne for en gradvis tilbagevenden til arbejdet. Funktionsoplysningerne gives på baggrund af en dialog mellem den sygemeldte og lægen. Formålet er at fastholde medarbejderen i arbejdet og fremme hel eller delvis tilbagevenden til arbejdspladsen. Sygedagpengelovens regler om dokumentation for sygefravær Arbejdsgiverens ret til at kræve dokumentation for sygefravær er primært reguleret i sygedagpengeloven. Reglerne er udtryk for en afvejning mellem medarbejderens krav på privatliv og arbejdsgiverens interesse i, at medarbejderen udfører sit arbejde. Tro og love-erklæring Arbejdsgiveren kan forlange, at en sygemeldt medarbejder indsender en skriftlig sygemelding, hvori medarbejderen på tro og love erklærer, at fraværet skyldes sygdom. Arbejdsgiveren kan tidligst kræve, at tro og at Vestre Landsret i to sager har afgjort, at selvom en medarbejders sygdom havde medført funktionsnedsættelse, kunne denne ikke anses for at være et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand? Det drejede sig om sclerose og post traumatisk stress syndrom. Det havde derfor været lovligt ikke at acceptere medarbejderens ønske om henholdsvis en reduktion af arbejdstiden fra 25 timer (fleksjob) til 15 timer om ugen eller et ønske om at bevare en reduceret arbejdstid. 10

11 Førstedag-lægeerklæringer Under særlige omstændigheder, f.eks. hvor en medarbejder har haft usædvanlig mange korte sygeperioder uden lægelig dokumentation, kan arbejdsgiveren forlange, at lægeerklæringen udarbejdes allerede på første sygedag. Det forudsætter, at arbejdsgiveren på forhånd har udfærdiget en skriftlig anmodning til lægen herom. Det skal fremgå af anmodningen, hvilket konkret sygefravær inden for en bestemt periode der begrunder ønsket om førstedag-lægeerklæringen. Det er lægen, der afgør, om der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at arbejdsgiverens krav skal imødekommes. Et krav om førstedag-lægeerklæringer kan højst gælde for et år ad gangen. Varighedsattest for funktionærer For funktionærer gælder tillige, at arbejdsgiveren under sygdom af mere end 14 dages varighed har ret til at kræve nærmere oplysninger om varigheden af sygdommen gennem medarbejderens læge eller en specialist valgt af medarbejderen. Det er arbejdsgiveren, der bestemmer, om erklæringen skal indhentes hos medarbejderens egen læge eller hos en specialist. Arbejdsgiveren skal også betale for denne lægeerklæring. at en virksomhed bør have en sygefraværspolitik, der oplyser de ansatte om, at de som sygemeldte mister retten til fuld løn under sygdom, hvis de ikke tilbagesender et såkaldt oplysningsskema, som de modtager fra kommunen med henblik på kommunens kategorisering af sygesagerne? Kommunen skal fratage en sygemeldt retten til sygedagpenge, hvis vedkommende ikke tilbagesender oplysningsskemaet. Dermed mister virksomheden dagpengerefusionen uden først at blive advaret. 11

12 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Af advokatfuldmægtig Elisabeth Rasmussen Principiel dom om arbejdstid Det fremgår af 4 i lov om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet, at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på fire måneder ikke må overstige 48 timer inkl. overarbejde. Perioder med årlig betalt ferie og perioder med sygeorlov medtages ikke i eller er neutrale i forhold til beregningen af gennemsnittet. Retten i Odense afsagde den 31. maj 2007 dom i en af de få sager, der indtil nu er ført vedrørende denne 48- timers regel. En fratrådt ingeniør påstod virksomheden dømt til at betale tre måneders godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsreglen. Vedrørende beregningen af ingeniørens arbejdstid fastslog byretten, at feriefridage har en sådan lighed med ferie, at disse dage ikke skal indgå i beregningsgrundlaget. Desuden fandt retten, at søn- og helligdage, der normalt var fridage for ingeniøren, heller ikke skal indgå i beregningen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Selv med disse fradrag i arbejdstiden havde ingeniøren i en fire måneders periode arbejdet mere end 48 timer om ugen. Retten afviste arbejdsgiverens synspunkt om, at der alene var tale om en marginal overskridelse. Retten bestemte under hensyntagen til overskridelsens konkrete omfang, at ingeniøren skulle have en godtgørelse svarende til én måneds løn. Dommen er efter det oplyste anket til Østre Landsret. at en arbejdsgiver, der betaler løn under barsel, kan få op til 142 kr. pr. time fra Barselsfonden til dækning af udgifterne? at der ikke lovligt kan indgås aftaler med de ansatte om, at de f.eks. for en højere løn vil arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit beregnet over en periode på 4 måneder? 12

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 Betaler din virksomhed til for mange fonde? Har din virksomhed tidligere været medlem af en anden arbejdsgiverforening, er det muligt at din virksomhed fortsat

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Cirkulære om elektroniske ansættelsesbeviser Nye skattesatser og grænser Udkast til

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler Lovforslag

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 Generelle bemærkninger Ansættelseskontrakt

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere