Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann"

Transkript

1 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Af advokat Tina Reissmann Rygning nej tak Den meget omtalte rygelov trådte i kraft den 15. august Loven har resulteret i, at mange virksomheder har indført totalt rygeforbud i virksomheden. De mange nye rygepolitikker i virksomhederne og selve rygeloven har givet anledning til en række spørgsmål fra både virksomheder og medarbejdere. Rygeloven gælder for arbejdspladser (både private og offentlige), institutioner, serveringssteder og skoler for børn og unge. Totalt rygeforbud? Med det formål at forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning, er rygelovens udgangspunkt, at det er forbudt at ryge indendørs. Virksomheden kan bestemme, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen eller i dertil indrettede rygerum og rygekabiner. Loven giver ikke mulighed for, at der på arbejdspladser må ryges andre steder. Rygeloven regulerer ikke udendørs rygning, men virksomheden bestemmer, om medarbejderne må ryge udendørs på virksomhedens arealer. Fortsætter på næste side

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Rygning på eget kontor Af advokat Tina Reissmann Mange medarbejdere med eget kontor har været af den opfattelse, at de har ret til at ryge på sit kontor. Det er ikke rigtigt. Det er virksomheden, der bestemmer, om medarbejderen må ryge på sit kontor. Virksomheden skal være opmærksom på, at der alene må ryges på kontorer, hvis der ikke er andre personer, der som led i deres arbejde har brug for at være i rummet samtidig. Det fremgår af omtale af rygeloven på Arbejdstilsynets hjemmeside, at det er uden betydning, om der luftes ud på kontoret, inden andre har behov for at gøre brug af rummet. Rygerum og rygekabine Der kan ikke søges forhåndsgodkendelse til et rygerum eller en rygekabine. Der er dog mulighed for at søge rådgivning hos en arbejdsmiljørådgiver. Det fremgår af Arbejdstilsynets hjemmeside, at rygerummet kan være et særligt indrettet lokale med gode udluftningsmuligheder (f.eks. et vindue) eller ventilation. Et rygerum må ikke være et gennemgangsrum, og det må ikke indeholde funktioner, der skal anvendes af andre (f.eks. en kopimaskine). Der stilles ikke særlige krav til rygerummets størrelse eller materialevalg, dog skal der være tale om et egentligt lokale. En rygekabine er en fritstående enhed med udluftningseller ventilationssystem. Lovbestemt rygepolitik Rygeloven stiller krav om, at alle virksomheder udarbejder en skriftlig rygepolitik, der er tilgængelig for alle virksomhedens medarbejdere. Politikken skal som minimum tage stilling til, om der må ryges i virksomheden (i rygerum eller rygekabine) og i bekræftende fald hvor, samt hvilke ansæt telses retlige konsekvenser overtrædelse af rygepolitikken har for den enkelte medarbejder. 2

3 Hvis virksomheden ikke udarbejder en rygepolitik i overensstemmelse med loven eller undlader at håndhæve politikken, risikerer virksomheden en bødestraf. Ifølge de vejledende takster er bøden kr. for førstegangsovertrædelser, derefter kr. og kr. for henholdsvis anden- og tredjegangsovertrædelser. Domstolene kan fravige niveauet i både op- og nedadgående retning. Det er Arbejdstilsynet, der fører tilsyn med, at rygeloven overholdes, og indtil 1. januar 2008 vejleder om loven. Derefter kan en virksomhed, der ikke følger reglerne om rygeforbud, blive påbudt straks at efterleve dem. Tilsynet kan ikke påbyde en medarbejder, at denne ikke må ryge i fælleslokaler el.lign. Det er virksomheden, der er forpligtet til at reagere, når reglerne overtrædes. ven. Det gælder uanset, om det sker i arbejdstiden eller i fritiden. Bliver firmafesten f.eks. flyttet til et telt, er teltets indretning afgørende for, om medarbejderne frit kan ryge. Arbejdstilsynet har oplyst, at telte med tag og vægge på alle sider betragtes som et indendørs lokale. Hvis der derimod ikke er tag eller vægge til alle sider, er der ikke tale om et indendørs lokale, og her må der derfor frit ryges. Yderligere information Du kan finde yderligere information om rygeloven på og på (Indenrigsog Sundhedsministeriet). Firmafester og andre sociale arrangementer Mange virksomheder har formelt eller mere uformelt haft en politik om, at der gerne måtte ryges i kantinen til "fredagsvin", firmafest og lignende, men indendørs rygning til sociale arrangementer er i strid med rygelo- at der fremsættes lovforslag i Folketinget om etablering af et samlet klagenævn, der kan træffe afgørelse og tilkende godtgørelse i alle sager vedrørende overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling på og udenfor arbejdsmarkedet? at der fremsættes forslag i Folketinget om begrænsning af virksomheders brug af jobklausuler, dvs. aftaler mellem virksomheder om at hindre eller begrænse de ansatte lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed? 3

4 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Brugen af medarbejderklausuler har været meget omtalt på det seneste ikke mindst i forbindelse med, at Beskæftigelsesministeren, efter hård kritik fra bl.a. lønmodtagerorganisationerne, trak sit lovforslag fra april 2007 om erhvervsbegrænsende aftaler tilbage. Et lovforslag, der skal regulere området, forventes fremsat i denne folketingssamling, lovforslaget bliver formentlig ikke et forbud, snarere en begrænsning af brugen af klausulerne. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige mere om indholdet af forslaget, der forventes fremsat efter nytår. Af advokat Henrik Johnsen, og advokatfuldmægtig Jakob Falsner Hemmelige medarbejderklausuler perioden, der svarer til 50 % af funktionærens løn på fratrædelsestidspunktet. I modsætning til konkurrence- og kundeklausuler er brugen af medarbejderklausuler fortsat ikke direkte lovreguleret. To eksempler fra retspraksis Sø- og Handelsretten har i en dom fra juli 2006 mellem to private virksomheder accepteret gyldigheden af en aftale om ikke at ansætte hinandens respektive medar- En række virksomheder indsætter såkaldte medarbejderklausuler i medarbejderens ansættelsesaftale. Klausulerne går typisk ud på, at medarbejderen i en nærmere aftalt periode efter ansættelsesforholdets ophør ikke må ansætte eller medvirke til at ansætte virksomhedens øvrige medarbejdere. Der findes endvidere de såkaldte hemmelige medarbejderklausuler, hvor virksomheden indgår aftale med en anden virksomhed om, at virksomhederne gensidigt afholder sig fra at ansætte hinandens medarbejdere. Fra lønmodtagernes side gøres det gældende, at medarbejderne dermed uden deres viden påtager sig konkurrenceklausuler til og med konkurrenceklausuler, som de ikke modtager kompensation for. Det er således, at funktionærer, der påtager sig en konkurrenceklausul, minimum skal modtage en kompensation i klausul- at der fremsættes lovforslag i Folketinget, der kræver, at udenlandske virksomheder ved udstationering af ansatte i Danmark skal indberette en række oplysninger til et fælles register over udenlandske virksomheder og udstationerede ansatte? Op lysningerne skal bruges til statistiske formål samt til myndighedernes kontrol af, om en række regler i forbindelse med udstationering, bl.a. vedrørende arbejdsmiljø og skattebetaling, overholdes. 4

5 bejdere. Dommen blev anket til Højesteret, hvor sagen blev forligt. I en anden sag har Arbejdsretten i en dom af 7. september 2007 haft lejlighed til at tage stilling til gyldigheden af en medarbejderklausul for vikarer mellem to private virksomheder, der var omfattet af Hovedaftalen. Et vikarbureau havde i en samarbejdsaftale med en virksomhed, der lejede vikarer, bestemt, at kunden ikke måtte ansætte de udlejede vikarer i indtil 12 måneder fra samarbejdets ophør. Overtrædelse af forpligtelsen var sanktioneret med en konventionalbod på kr. pr. medarbejder. Vikarerne var ikke bekendt med denne aftale. LO var af den opfattelse, at aftalen om ikke at ansætte de udlejede vikarer var i strid med 9, stk. 2, i Hovedaftalen mellem DA og LO, der har følgende ordlyd: Der må ikke fra nogen side lægges hindringer i vejen for, at en arbejdstager udfører så meget og så godt arbejde, som hans evner og uddannelse tillader ham. Arbejdsretten, der bestod af hele ni dommere, gav LO medhold. Arbejdsretten lagde blandt andet vægt på, at de omhandlede medarbejdere var vikarer, hvis arbejdsforhold ikke sikrer dem vedvarende ansættelse, at klausulen var hemmelig, og at medarbejderne ikke modtog nogen økonomisk kompensation på trods af, at klausulen reelt påførte dem en ikke uvæsentlig begrænsning i deres muligheder for at opnå fastansættelse. Dommen er meget konkret begrundet, og der lægges stor vægt på, at medarbejderne var ansat som vikarer. Det må derfor anses for tvivlsomt, om dommen kan udstrækkes til også at omfatte fastansatte medarbejdere, der er omfattet af Hovedaftalen og ikke mindst medarbejdere uden for Hovedaftalens område. at man som virksomhed nøje skal overveje, hvilke personalegoder man lader medarbejdere på orlov beholde? De kan optjene ret til fuld løn under ferie i ferieåret, selvom de f.eks. kun har haft ret til fri telefon under orloven i optjeningsåret. 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Ved en ændring af forskelsbehandlingsloven i 2004 blev bl.a. diskriminationskriteriet alder indføjet. Siden da har det været forbudt at forskelbehandle pga. alder. Beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af alder kan særligt have betydning for virksomheders mulighed for at opsige medarbejdere pga. opnåelsen af en bestemt alder. Af advokat Tina Brøgger Sørensen, og advokatfuldmægtig Mille Bondo Jørgensen Forskelsbehandling 70-års-reglen opsige medarbejderen med dennes individuelle opsigelsesvarsel. Personer, der afskediges i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination, kan tilkendes en godtgørelse. Der er ikke fastsat et maksimum for godtgørelsen, men størrelsen fastsættes af domstolene under hensyn til den enkelte sags omstændigheder. Forhøjelse af aldersgrænsen Hvis der ikke i medarbejderens ansættelseskontrakt eller eksempelvis i en personalehåndbog er bestemmelser om automatisk fratræden på grund af alder, må opsigelse kun ske efter de almindelige opsigelsesregler. Det er dermed uden betydning for adgangen til at opsige en medarbejder, herunder om opsigelsen er rimelig, om medarbejderen har nået folkepensionsalderen eller ej. Trods dette diskriminationsforbud er forskelsbehandlingsloven ikke til hinder for bestemmelser i individuelle ansættelseskontrakter om pligtmæssig fratræden, når medarbejderen fylder 65 år. Administrerende direktører I Danmark er det omstridt, om administrerende direktører, der falder uden for det sædvanlige lønmodtagerbegreb, er beskyttet af forskelsbehandlingsloven. Beskæftigelsesministeriet antager dog, at loven også omfatter denne gruppe. Hvis det bliver fastslået af de danske domstole, at administrerende direktører ikke er beskyttet af forskelsbe- Med virkning fra 1. januar 2008 ændres 65-års reglen dog, så bestemmelser i individuelle ansættelseskontrakter om pligtmæssig fratræden før det 70. år er ugyldige. Erstattes bestemmelserne ikke aktivt af virksomhederne i overensstemmelse med lovændringen, vil kontrakten blive anset for ikke at indeholde nogen bestemmelse om automatisk fratræden på grund af alder. I den situation er virksomhederne henvist til at at EF-domstolen netop har afsagt en dom, der fastslår, at en tidsbegrænset ansat har krav på de samme tillæg, som virksomheden giver til en sammenlignelig fastansat, der udfører samme type arbejde? Det anses ikke for en gyldig objektiv begrundelse for fravigelse af ikke-diskriminationsprincippet, at dette var aftalt med en repræsentant for de ansatte i en lokalaftale. 6

7 handlingsloven, kan de formentlig påberåbe sig det EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling direkte i en sag for de danske domstole - måske også over for private virksomheder. Ændringen af aldersgrænsen i ansættelseskontrakten for at opfylde forskelsbehandlingslovens krav betragtes ikke som en væsentlig vilkårsændring og skal således ikke varsles med medarbejderens opsigelsesvarsel. Ændringer i ansættelseskontrakter Hvis arbejdsgiveren agter at have en aldersgrænse, skal samtlige ansættelseskontrakter senest 31. januar 2008 være tilpasset forskelsbehandlingslovens krav. Dette kan ske ved udstedelse af et tillæg til den enkelte ansættelseskontrakt eller ved at fremsende et brev med angivelse af, at det udgør et tillæg til ansættelseskontrakten. Det bemærkes dog, at arbejdsgivere ikke kan påberåbe sig en bestemmelse om fratræden efter 65-års reglen i perioden januar Det afhænger af en konkret vurdering, hvorvidt der skal ske ændring af aldersbestemmelser i direktørkontrakter. Øvrige overvejelser og anbefalinger De færreste virksomheder afskediger medarbejdere udelukkende pga. alder. Virksomhederne har en interesse i at beholde medarbejderne, så længe de er i stand til at udføre det arbejde, de er ansat til. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan det under hensyntagen til en almindelig saglighedsvurdering være lovligt at opsige medarbejderne i henhold til de almindelige opsigelsesregler. Virksomhederne kan i relation til ældre medarbejdere muligvis være forpligtede til at foretage visse foranstaltninger (efteruddannelse eller lignende), før der sker opsigelse med henvisning til, at medarbejdere ikke længere kan følge med. For mange virksomheder vil løbende efteruddannelse af medarbejdere med høj anciennitet også være en billigere løsning end afskedigelse og efterfølgende nyansættelse og uddannelse af nye medarbejdere. at ansatte med bopæl i Sverige kan blive et dyrt bekendtskab? Hvis en ansat, der har bopæl i Sverige og arbejder i Danmark, får et bijob i Sverige, kan den danske arbejdsgiver blive pålagt at betale social sikring i Sverige. Arbejdsgiverbidraget for den sociale sikring i Sverige udgør 32,28 % af løn og personalegoder plus 24,26 % af arbejdsgiverens pensionsbidrag. Arbejdsgiveren skal betale uanset, om han kendte til den ansattes bijob eller ej. 7

8 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Barselsudligningsordningen refusion af løn i forbindelse med graviditet og barsel I dag er der stor fokus på orlovsregler i forbindelse med bl.a. graviditet og barsel. Arbejdsgivere bliver ofte mødt med spørgsmålet: Hvilke rettigheder har jeg til orlov i forbindelse med fødsel, og hvordan er jeg økonomisk stillet i denne periode?. Forældrenes rettigheder til orlov og dagpenge ved barsel fremgår af barselsloven. Der er tale om komplicerede regler, der ofte giver anledning til tvivl hos virksomhederne. Virksomhederne bør i forbindelse med overvejelser om orlovspolitikker være opmærksomme på de regler, der gælder for barselsudligning på det private arbejdsmarked og trådte i kraft den 1. oktober Det gælder ikke mindst for de virksomheder, der bidrager til ordningen, men ikke samtidig sikrer, at virksomhedens medarbejdere opnår de økonomiske fordele, som ordningen indebærer. Af advokat Gitte Westall, og advokatfuldmægtig Claus Mikkelsen ikke er omfattet af godkendte decentrale barselsudligningsordninger. Hovedelementer Barselsudligningslovens hovedelementer: alle arbejdsgivere betaler et fast bidrag pr. fuldtidsansat refusionsberettigede er arbejdsgivere med ansatte, der er barselsdagpengeberettigede, og som under barsel får løn, der overstiger barselsdagpengene refusionen udgør forskellen mellem barselsdagpengene og lønnen under barsel op til 142 kr. pr. time der kan modtages refusion i op til 26 uger decentrale barselsudligningsordninger, der lever op til visse krav, kan undtages fra den lovbaserede ordning. Barselsudligningsloven Med loven blev der etableret en barselsudligningsordning med det formål at øge ligestillingen mellem kvinder og mænd gennem udligning af arbejdsgivernes udgifter til medarbejdernes barselsorlov (barsels-, graviditets-, adoptions-, fædre- og forældreorlov). Loven omfatter den del af det private arbejdsmarked, som Hvilke arbejdsgivere er omfattet? Alle private arbejdsgivere skal i dag bidrage til en barselsudligningsordning. Private arbejdsgivere kan enten være helt eller delvist omfattet af Barsel.dk, som administreres af ATP, eller være helt eller delvist omfattet af en anden godkendt barselsordning. Der findes en række godkendte private barselsordninger, som kan ses på 8

9 Arbejdsgivere omfattet af Barsel.dk Der skal betales bidrag til Barsel.dk for alle lønmodtagere, der betales ATP-bidrag for også direktører. Undtaget er kun elever under 25 år, som arbejdsgiveren får bidragsfritagelse for i Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Bidraget udgør p.t. 936 kr. årligt for en fuldtidsansat, månedslønnet medarbejder. Bidraget reduceres efter nærmere fastlagte intervaller for deltidsansatte. For virksomheder, hvor alle medarbejdere er omfattet af Barsel.dk, beregner Barsel.dk automatisk bidraget ud fra virksomhedens samlede ATP-bidrag. Hvis ikke alle medarbejdere er omfattet af Barsel.dk, skal arbejdsgiveren selv beregne bidraget. Beregningstabel kan findes på Der er flere muligheder for indberetning og betaling af bidraget. Arbejdsgivere, der er fuldt omfattet af Barsel.dk, skal ikke indberette til Barsel.dk og vil normalt blive opkrævet via PBS. For arbejdsgivere, der kun delvist er omfattet af Barsel.dk, kan indberetningen enten ske via virksomhedens lønservicebureau eller ved egenindberetning via som der også kan ske betaling gennem. Indberetningen sker for et kvartal ad gangen samtidig med, at bidraget betales. Bemærk, at der beregnes renter, hvis bidraget indbetales for sent. Refusion Virksomheden har ret til refusion, hvis den ansatte får fuld eller delvis løn under barsel. Det er dog en betingelse, at den udbetalte løn er højere end dagpengesatsen, som p.t. er 92,30 kr. pr. time, og at virksomheden har ret til barselsdagpenge i perioden. Refusionen fra Barsel.dk dækker forskellen mellem barselsdagpengene fra kommunen og løn under barsel inden for et fast loft, der foreløbig er fastsat til 142 kr. pr. time. Arbejdsgiveren er således alene berettiget til fuld refusion, hvis medarbejderen rent faktisk modtager en løn svarende til mindst 142 kr. pr. time under sit fravær. Denne betingelse vil typisk ikke være opfyldt, hvis medarbejderen i henhold til funktionærloven alene er berettiget til halv løn under orlov. For virksomheder med højtlønnede medarbejdere, hvor der betales fuld løn under orlov, vil udgiften til løn ikke nødvendigvis blive kompenseret fuldt ud på grund af loftet for refusionen. Virksomheden kan få udbetalt refusion fra Barsel.dk i op til i alt 26 uger: til moren i 4 uger før forventet fødsel til kommende adoptanter i den periode, hvor der er ret til dagpenge efter barselsloven før modtagelse af barnet til moren eller den ene adoptivforælder de første 2 uger efter fødslen eller adoptionen til faren under 2 ugers fædreorlov eller til den anden adoptivforælder herudover til forældrene i tilsammen 18 uger efter fødslen. Virksomheden skal ikke selv søge refusion Der skal ikke søges særskilt om refusion. Barsel.dk anvender oplysninger fra den ansøgning, som arbejdsgiveren sender til kommunen om barselsdagpenge. Refusionen bliver udbetalt kvartalsvis bagud til virksomhedens NemKonto. Mulighed for delvis løn under barsel til alle Mange virksomheder har allerede i dag indarbejdet retningslinjer for løn under barsel i deres orlovspolitik. For virksomheder, som ikke har indarbejdet sådanne bestemmelser, bør dette alvorligt overvejes, da virksomheden som en konsekvens af barselsudligningsloven med få omkostninger og til glæde for medarbejderen kan udbetale indtil 142 kr. pr. time under medarbejderens fravær i refusionsperioden. Det er dog væsentligt at bemærke, at den timeløn, der anvendes til beregning af refusionen, er den almindelige A-indkomst med fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, feriegodtgørelse og pensionsbidrag. Det betyder, at der under alle omstændigheder vil være en mindre omkostning, som virksomheden selv skal afholde. Der kan læses mere om barselsudligningsloven på at virksomheden kan kræve af den ansatte, at sygdommen dokumenteres ved en lægeerklæring, der udstedes af lægen på 4. dagen og modtages og betales af virksomheden på 5. dagen? 9

10 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Sygefraværspolitik dokumentation for sygefravær Medarbejderens helbred og sygdom er som udgangspunkt en privat sag. Sygefravær kan imidlertid have stor betydning for virksomheden. Højt sygefravær har betydning for virksomhedens service/produktion og kan være meget dyrt. Endvidere har sygefravær normalt også den betydning, at den sygemeldte medarbejders kolleger er nødsaget til at påtage sig ekstra arbejdsopgaver. Sygefravær kan derfor være svært at håndtere både for virksomheden, medarbejderen og den sygemeldtes kol leger. Det kan dog i et vist omfang forebygges, hvis virksomheden i en sygefraværspolitik åbent fortæller medarbejderne, hvordan sygdom håndteres i virksomheden. En sygefraværspolitik vil ofte indeholde nogle mere overordnede mål for det antal sygedage, virksomheden gerne vil ned på, medarbejderfastholdelse, medarbejdernes trivsel og en strategi for, hvordan virksomheden vil nå dertil. Endvidere kan politikken f.eks. indeholde regler for bl.a. sygemelding, dokumentation for sygefravær, hvordan ledergruppen forholder sig i tilfælde af sygdom, fraværssamtaler (typisk ved flere kortvarige fraværsperioder), løn under sygdom, sygdom under ferie, børns sygdom og særlige regler i tilfælde af en livstruende sygdom og konsekvenser ved manglende overholdelse af sygefraværspolitikken. Af advokat Rasmus Høj Christensen, og advokatfuldmægtig Christina Louise Bøje Nielsen love-erklæringen er ham i hænde på anden fraværsdag. Hvis medarbejderen kun er syg en dag, kan arbejdsgiveren kræve, at erklæringen afleveres, når medarbejderen genoptager sit arbejde. Lægeerklæring Arbejdsgiveren kan forlange en lægeerklæring fra med arbejderen, men tidligst kræve den udarbejdet på fjerde sygedag (ikke lørdage, søn- og helligdage). Det betyder, at lægeerklæringen tidligst kan være arbejdsgiveren i hænde femte sygedag. Det er arbejdsgiveren, der betaler lægeerklæringen, som udstedes efter medarbejderens personlige konsultation hos lægen. Lægeerklæringen afgives på en særlig blanket og indeholder oplysninger om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, skøn over varigheden af uarbejdsdygtigheden, samt hvilke konkrete funktionsbegrænsninger, sygdommen medfører. Lægen skal ikke oplyse den præcise diagnose. Derimod skal lægen oplyse, hvilke arbejdsfunktioner den sygemeldte ikke kan udføre. Det kan f.eks. være rygbelastende eller stående arbejde. Endvidere skal lægen oplyse om mulighederne for en gradvis tilbagevenden til arbejdet. Funktionsoplysningerne gives på baggrund af en dialog mellem den sygemeldte og lægen. Formålet er at fastholde medarbejderen i arbejdet og fremme hel eller delvis tilbagevenden til arbejdspladsen. Sygedagpengelovens regler om dokumentation for sygefravær Arbejdsgiverens ret til at kræve dokumentation for sygefravær er primært reguleret i sygedagpengeloven. Reglerne er udtryk for en afvejning mellem medarbejderens krav på privatliv og arbejdsgiverens interesse i, at medarbejderen udfører sit arbejde. Tro og love-erklæring Arbejdsgiveren kan forlange, at en sygemeldt medarbejder indsender en skriftlig sygemelding, hvori medarbejderen på tro og love erklærer, at fraværet skyldes sygdom. Arbejdsgiveren kan tidligst kræve, at tro og at Vestre Landsret i to sager har afgjort, at selvom en medarbejders sygdom havde medført funktionsnedsættelse, kunne denne ikke anses for at være et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand? Det drejede sig om sclerose og post traumatisk stress syndrom. Det havde derfor været lovligt ikke at acceptere medarbejderens ønske om henholdsvis en reduktion af arbejdstiden fra 25 timer (fleksjob) til 15 timer om ugen eller et ønske om at bevare en reduceret arbejdstid. 10

11 Førstedag-lægeerklæringer Under særlige omstændigheder, f.eks. hvor en medarbejder har haft usædvanlig mange korte sygeperioder uden lægelig dokumentation, kan arbejdsgiveren forlange, at lægeerklæringen udarbejdes allerede på første sygedag. Det forudsætter, at arbejdsgiveren på forhånd har udfærdiget en skriftlig anmodning til lægen herom. Det skal fremgå af anmodningen, hvilket konkret sygefravær inden for en bestemt periode der begrunder ønsket om førstedag-lægeerklæringen. Det er lægen, der afgør, om der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at arbejdsgiverens krav skal imødekommes. Et krav om førstedag-lægeerklæringer kan højst gælde for et år ad gangen. Varighedsattest for funktionærer For funktionærer gælder tillige, at arbejdsgiveren under sygdom af mere end 14 dages varighed har ret til at kræve nærmere oplysninger om varigheden af sygdommen gennem medarbejderens læge eller en specialist valgt af medarbejderen. Det er arbejdsgiveren, der bestemmer, om erklæringen skal indhentes hos medarbejderens egen læge eller hos en specialist. Arbejdsgiveren skal også betale for denne lægeerklæring. at en virksomhed bør have en sygefraværspolitik, der oplyser de ansatte om, at de som sygemeldte mister retten til fuld løn under sygdom, hvis de ikke tilbagesender et såkaldt oplysningsskema, som de modtager fra kommunen med henblik på kommunens kategorisering af sygesagerne? Kommunen skal fratage en sygemeldt retten til sygedagpenge, hvis vedkommende ikke tilbagesender oplysningsskemaet. Dermed mister virksomheden dagpengerefusionen uden først at blive advaret. 11

12 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Af advokatfuldmægtig Elisabeth Rasmussen Principiel dom om arbejdstid Det fremgår af 4 i lov om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet, at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på fire måneder ikke må overstige 48 timer inkl. overarbejde. Perioder med årlig betalt ferie og perioder med sygeorlov medtages ikke i eller er neutrale i forhold til beregningen af gennemsnittet. Retten i Odense afsagde den 31. maj 2007 dom i en af de få sager, der indtil nu er ført vedrørende denne 48- timers regel. En fratrådt ingeniør påstod virksomheden dømt til at betale tre måneders godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsreglen. Vedrørende beregningen af ingeniørens arbejdstid fastslog byretten, at feriefridage har en sådan lighed med ferie, at disse dage ikke skal indgå i beregningsgrundlaget. Desuden fandt retten, at søn- og helligdage, der normalt var fridage for ingeniøren, heller ikke skal indgå i beregningen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Selv med disse fradrag i arbejdstiden havde ingeniøren i en fire måneders periode arbejdet mere end 48 timer om ugen. Retten afviste arbejdsgiverens synspunkt om, at der alene var tale om en marginal overskridelse. Retten bestemte under hensyntagen til overskridelsens konkrete omfang, at ingeniøren skulle have en godtgørelse svarende til én måneds løn. Dommen er efter det oplyste anket til Østre Landsret. at en arbejdsgiver, der betaler løn under barsel, kan få op til 142 kr. pr. time fra Barselsfonden til dækning af udgifterne? at der ikke lovligt kan indgås aftaler med de ansatte om, at de f.eks. for en højere løn vil arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit beregnet over en periode på 4 måneder? 12

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

RevisorInformerer. Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed. Temanummer 2008. - fokus på den attraktive arbejdsplads

RevisorInformerer. Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed. Temanummer 2008. - fokus på den attraktive arbejdsplads RevisorInformerer Temanummer 2008 Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed - fokus på den attraktive arbejdsplads En personalehåndbog giver professionelle rammer for et godt arbejdsmiljø. Derfor er

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere