ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt medarbejderen?... 4 Sygefraværssamtaler... 5 Ryglidelse anerkendt som handicap Af senioradvokat Gitte Westall Sø- og Handelsretten har ved dom af 2. april 2009 fastslået, at en ryglidelse kan udgøre et handicap efter forskelsbehandlingsloven. Et byggemarked indgik en uddannelsesaftale med en elev med ryglidelser efter en forudgående virksomhedspraktik etableret som led i et revalideringsforløb. Eleven blev ansat som voksenelev med løntilskud fra kommunen. Ryglidelserne, som var af varig karakter, skyldtes nedslidning efter mange års fysisk krævende arbejde. Undervejs i uddannelsesforløbet blev eleven sygemeldt. På grund af elevens mange sygedage rettede Byggemarkedet henvendelse til kommunen for at høre om mulighederne for at opnå fuld kompensation for elevens løn. Kommunen meddelte afslag herpå, men foreslog byggemarkedet at aflaste eleven ved at igangsætte en personlig assistanceordning. Dette afviste man, da det ikke var praktisk muligt. Efter en længerevarende sygeperiode ophævede byggemarkedet uddannelsesaftalen. Eleven anlagde sag mod byggemarkedet og krævede blandt andet godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen i strid med forskelsbehandlingsloven. Sø- og Handelsretten fandt, at elevens ryglidelser udgjorde en funktionsnedsættelse med et deraf affødt kompensationsbehov for, at eleven kunne fungere på lige fod med andre ansatte i byggemarkedet. Rygproblemerne udgjorde derfor et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Ifølge forskelsbehandlingsloven er arbejdsgiveren forpligtet til at foretage de nødvendige Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 350 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 og under arbejdsgiverens forhold rimelige foranstaltninger med henblik på at tilpasse arbejdspladsen til den handicappedes behov. Sø- og Handelsretten fastslog, at byggemarkedet ved umiddelbart at have afvist et forslag fra kommunen om en personlig assistentordning ikke havde påvist, at en sådan foranstaltning ville indebære en uforholdsmæssig stor byrde for byggemarkedet. Under disse omstændigheder var byggemarkedets ophævelse af uddannelsesaftalen uberettiget, og eleven havde derfor krav på en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, som blev fastsat til 6 måneders løn svarende til kr Dommen viser, at konkrete hjælpeforanstaltninger, som kommunen måtte foreslå, kan udgøre foranstaltninger efter forskelsbehandlingslovens 2a, som arbejdsgiver kan være forpligtet til at afprøve for at undgå en overtrædelse af forskelsbehandlingsloven. Dommen er i øvrigt en af de første afgørelser, som pålægger en arbejdsgiver at betale godtgørelse som følge af diskrimination på grund af handicap. Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination Af advokat Tina Reissmann Østre Landsret har ved dom af 17. april 2009 tilkendt tre 64-årige medarbejdere fra SAS hver kr. i godtgørelse, fordi de har været udsat for aldersdiskrimination. Dommen er principiel og et udtryk for, at domstolene fortsat fører en hård linje på området for forskelsbehandling. Sagen drejede sig om tre kabinechefer, der havde været ansat i SAS i ca. 40 år, og som valgte at fortsætte i SAS efter, at SAS havde sat den pligtige pensionsalder op fra 60 til 65 år som følge af en ændring i forskelsbehandlingsloven. SAS undlod at indbetale pensionsbidrag til de tre kabinechefer efter deres fyldte 60. år, idet selskabet ikke var indstillet på at betale for den "ekstra" pension som ændringen af den pligtmæssige pensionsalder indebar. SAS endte dog med at indlede forhandlinger med kabinepersonalets fagforening om pensionsspørgsmålet. Da SAS og fagforeningen ikke kunne blive enige om pensionsspørgsmålet, endte sagen i faglig voldgift, hvor SAS blev pålagt at indbetale pensionsbidrag til kabinepersonalet med tilbagevirkende kraft. Herefter stævnede fagforeningen på kabinechefernes vegne SAS med påstand om, at kabinecheferne hver skulle tilkendes en godtgørelse på kr

3 som følge af, at de havde været udsat for aldersdiskrimination i strid med forskelsbehandlingsloven. Landsretten fandt, at det forhold, at SAS ophørte med at betale pensionsbidrag ved kabinechefernes fyldte 60. år, udgjorde direkte forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingslovens 1, stk. 2 og 2. I relation til spørgsmålet om, hvorvidt kabinecheferne var berettiget til godtgørelse for den skete forskelsbehandling, delte dommerne sig i to lejre. To af landsdommerne fastslog, at der skulle udbetales en godtgørelse på kr ,00 til hver af kabinecheferne. Landsdommerne henviste til, at der i forarbejderne til forskelsbehandlingsloven var anført, at sanktionerne for overtrædelse af loven skulle være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning på arbejdsgiveren. En landsdommer fandt dog, at SAS, særligt fordi selskabet ville i dialog med fagforeningen om at få ændret vilkårene, ikke skulle betale godtgørelse. Dommen viser, at godtgørelsesniveauet for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven fortsat er højt. Ændring af arbejdssted Af advokat Jacob Falsner Ændring af arbejdssted med øget transporttid på 91 minutter til følge var ikke en væsentlig ændring af ansættelsesforholdene, som skulle varsles. I forbindelse med kommunalreformen fik tre medarbejdere ansat ved skatteforvaltningen i Silkeborg henholdsvis Nyborg ændret deres arbejdssted til henholdsvis Viby J og Odense. Ændringerne skete uvarslet. Medarbejderne påstod, at ændringerne i arbejdsstedet var væsentlige og dermed skulle varsles med det individuelle opsigelsesvarsel, som arbejdsgiveren kunne opsige medarbejdernes ansættelsesforhold med. Medarbejderne krævede derfor, at arbejdsgiveren skulle betale de øgede udgifter til transport samt løn i transporttiden. Medarbejderne fik ved Københavns Byret medhold i, at der var tale om væsentlige ændringer af ansættelsesforholdene, og at ændringerne først kunne træde i kraft efter udløbet af de individuelle opsigelsesvarsler. Den forøgede transporttid i opsigelsesperioderne 3

4 skulle betragtes som arbejdstid og aflønnes som overarbejde, da arbejdstiden lå ud over normal arbejdstid. Arbejdsgiveren blev derudover pålagt at betale de forøgede transportudgifter. Arbejdsgiveren ankede imidlertid byrettens afgørelse til Østre Landsret, som fandt, at der ikke var godtgjort ændringer i ansættelsesforholdene, som var væsentligt mere byrdefulde, idet landsretten lagde vægt på, at ingen samlet daglig transporttid var øget med mere end 91 minutter, og at ingen samlet daglig afstand var øget med mere end 47,1 km. Landsretten fandt derfor ikke, at der var grundlag for at tilkende medarbejderne overarbejdsbetaling og kørselsgodtgørelse. Landsrettens afgørelse synes vidtgående i forhold til tidligere retspraksis, idet afgørelsen fastslår, at en ændring af en medarbejders arbejdssted, der bevirker en yderligere transporttid for medarbejderen på 1½ time dagligt, ikke er at anse for en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet. Under henvisning til sagens principielle karakter har Procesbevillingsnævnet givet tilladelse til, at sagen indbringes for Højesteret. Hvornår er opsigelsen meddelt medarbejderen? Af advokat Christina Louise Bøje Nielsen Vestre Landsret har ved en dom afsagt 14. januar 2009 taget stilling til, hvornår en opsigelse kan anses for meddelt medarbejderen. Medarbejderen, der var funktionær, blev sagt op som led i en delvis nedlukning af arbejdsgiverens virksomhed. Spørgsmålet var imidlertid, hvornår opsigelsen faktisk var meddelt medarbejderen. Dette havde særlig relevans, fordi medarbejderen havde ret til enten 1 eller 3 måneders opsigelsesvarsel afhængig af, hvilket tidspunkt der måtte blive anset for det faktiske opsigelsestidspunkt. Det fremgik af vidneforklaringerne under sagen, at medarbejderen var blevet præsenteret for i hvert fald to opsigelsesbreve. Der var modstridende opfattelser af, hvorvidt opsigelserne kunne betragtes som en endelig opsigelse af medarbejderen. Landsretten slog fast, at det var arbejdsgiveren, der havde bevisbyrden for, at medarbejderen var blevet opsagt, og at opsigelsen i den konkrete sag først var sket på det tidspunkt, hvor medar- 4

5 bejderen havde kvitteret for modtagelsen. Det betød konkret, at medarbejderen havde krav på et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Afgørelsen understreger nødvendigheden af, at opsigelse sker på et klart og utvetydigt skriftligt grundlag, og at bevis for, at meddelelsen om opsigelsen er kommet frem, sikres ved at bede medarbejderen kvittere for modtagelsen eller ved at sende opsigelsen med afleveringsattest. Ved brug af afleveringsattest kvitterer postbuddet for, at brevet er afleveret, uanset om medarbejderen er hjemme, hvormed opsigelsen anses for kommet frem og meddelt medarbejderen. Sygefraværssamtaler Af advokat Rasmus Høj Christensen og advokatfuldmægtig Claus Mikkelsen Der skal gøres noget ved det langvarige sygefravær. Derfor er der fremsat lovforslag om, at arbejdsgiveren skal afholde sygefraværssamtaler med medarbejderne, ligesom der skal udarbejdes fastholdelsesplan for den sygemeldte medarbejder. Der skal endvidere indføres en ny type lægeerklæring kaldet "mulighedserklæringer". Som omtalt i vores nyhedsbrev fra februar 2009 har regeringen i efteråret 2008 indgået en bred aftale med arbejdsmarkedets parter om nedbringelse af sygefravær. Aftalen har bl.a. medført et lovforslag om ændring af sygedagpengeloven på en række områder. Det foreslås, at reglerne træder i kraft drypvis den 5. oktober 2009 for så vidt angår reglerne om mulighedserklæringer og den 4. januar 2010 for så vidt angår reglerne om sygefraværssamtaler og fastholdelsesplaner. Sygefraværssamtaler Det foreslås indført, at arbejdsgiver senest efter den fjerde sygeuge skal holde en sygefraværssamtale med den sygemeldte medarbejder om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. På baggrund af samtalen skal arbejdsgiveren samtidig med anmeldelse af sygefraværet bl.a. orientere kommunen om, hvorvidt sygemeldingen forventes at vare mere end otte uger. Kommunen skal herefter vurdere, om medarbejderen har særlige behov, f.eks. fordi der er risiko for, at medarbejderen mister arbejdsevnen. 5

6 Det har dog ikke konsekvenser for sygedagpengeretten for medarbejderen, hvis medarbejderen ikke deltager i samtalen med arbejdsgiveren. Hvis medarbejderen er i opsagt stilling og skal fratræde inden for otte uger fra den første sygedag, vil reglerne om sygefraværserklæring ikke finde anvendelse. Fastholdelsesplan Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventer at kunne vende tilbage til arbejdet inden for otte uger fra den første sygedag, kan medarbejderen bede arbejdsgiveren om, at der udarbejdes en fastholdelsesplan. Arbejdsgiveren kan dog afslå at udarbejde en fastholdelsesplan, hvis arbejdsgiveren vurderer, at der ikke er behov herfor. Fastholdelsesplanen udarbejdes i samarbejde mellem arbejdsgiveren og medarbejderen og skal bl.a. angive, hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdspladsen enten helt eller delvist. Mulighedserklæring Der foreslås endvidere indført en såkaldt "mulighedserklæring" en ny type lægeerklæring, som har til formål at vurdere mulighederne for at fastholde medarbejderen i arbejde. Lægeerklæringen består af to dele. Arbejdsgiveren og medarbejderen skal i fællesskab udfylde den første del af erklæringen, hvor de skal beskrive sygdommens betydning for arbejdet, herunder medarbejderens funktionsnedsættelser, påvirkede jobfunktioner og eventuelle skåneinitiativer aftalt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Lægen udfylder herefter anden del af erklæringen, hvor der sættes fokus på de muligheder, som medarbejderen har for at udføre arbejdsfunktioner på trods af sygdommen. Den nye lægeerklæring erstatter den tidligere "Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed" og kan kræves af arbejdsgiveren ved såvel kortvarigt, gentaget som langvarigt sygefravær. Vi vil naturligvis følge op på dette lovforslag, når det bliver vedtaget. 6

7 Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Tina Reissmann Senioradvokat Gitte Westall Advokat Rasmus Høj Christensen Advokat Christina Louise Bøje Nielsen Advokat Mille Praastrup Advokat Jacob Falsner Indholdet i Nyhedsbrevet er en service, der offentliggøres i informationsøjemed og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Vi tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for Plesner. 7

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann

Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Af advokat Tina Reissmann Rygning nej tak Den meget omtalte rygelov trådte i kraft den 15. august 2007.

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere