Erhvervsstyrelsen og EY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsen og EY"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning

2 Indholdsfortegnelse 1. Resume 3 2. Introduktion til rapporten 5 3. Nulpunktsmåling af virksomhedernes administrative byrder ved digital tinglysning Baggrund for og formål med nulpunktsmålingen Lovgrundlag og tilgang til nulpunktsmålingen af digital tinglysning Administrative konsekvenser ved digital tinglysning Reguleringens oprindelse Ex ante måling af lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Formål med loven Administrative konsekvenser af lovforslaget Reguleringens oprindelse Virksomhedernes kommentarer og anbefalinger 23 Bilag A. Relevante måleparametre for nulpunktsmåling og ex ante måling 26 Bilag B. Uddybning af de administrative konsekvenser ved nulpunktsmålingen og ex ante målingen 32 Bilag. Baggrunden for måling af administrative konsekvenser ved AMVAB-metoden 91 2 Erhvervsstyrelsen og EY

3 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning 1. Resume Med digitaliseringen af de fire tingbøger undergik tinglysningsområdet i Danmark omfattende ændringer. Disse ændringer foranledigede, at man igangsatte en måling af digital tinglysning som en del af AMVAB-slutopdateringen for Justitsministeriet. Målingen bar dog præg af, at digitaliseringen lige var blevet implementeret og både Tinglysningsretten og virksomhederne, som anvendte tinglysningsportalen (portalen) (www.tinglysning.dk) og de system-til-system-løsninger, som digitaliseringen muliggjorde, oplevede mange udfordringer. Erhvervsstyrelsen vurderede derfor, at målingens resultater var for usikre. I stedet anvendte man i slutopdateringen det skøn for lettelsen, som Justitsministeriet havde opgjort i forbindelse med en handlingsplan for administrative lettelser på deres ressortområde (baseret på rapporten IT-analyse af Tinglysningen udarbejdet af Deloitte i 2005.) Konsekvensen af denne beslutning er, at der på indeværende tidspunkt ikke eksisterer et estimat for virksomhedernes byrder forbundet med at anmelde dokumenter til Tinglysningsretten. Det ene af to formål med denne AMVAB-måling er således at få etableret en valid nulpunktsmåling, som skal anvendes fremadrettet i forbindelse med kommende AMVAB-målinger. Det andet formål er, at ex ante måle de administrative lettelser som følge af lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning 1. Den første del af denne rapport indeholder nulpunktsmålingen af digital tinglysning. Nulpunktsmålingen skal give et retvisende billede af, hvor store byrder virksomhederne havde med tinglysningerne i 2011, da den nuværende regering tiltrådte. Selve målingen er foretaget med udgangspunkt i 10 udvalgte dokumenttyper under de fire tingbøger og indebærer, at den administrative byrde for hvert dokument er blevet estimeret. De administrative byrder skal fordeles på henholdsvis Justitsministeriet og Skatteministeriet, eftersom håndteringen af tinglysningsafgiften hører under Skatteministeriet, mens resten af anmeldelsesarbejdet hører under Justitsministeriet. Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, er de samlede administrative byrde for virksomheder i relation til digitale tinglysninger på ca. 142,3 mio. kr. niveau. Denne administrative byrde fordeler sig således, at omkring 92 % hører under Justitsministeriet, mens de resterende 8 % er under Skatteministeriet. Tabel 1: Løbende administrative byrder for virksomheder Ministerium Administrativ byrde Samfundsniveau, mio. kr. Justitsministeriet Administrativ byrde: Tingbogen fast ejendom 114,4 Administrativ byrde: Bilbogen 11,0 Administrativ byrde: Andelsboligbogen 4,0 Administrativ byrde: Personbogen 1,9 Samlet for Justitsministeriet 131,3 Skatteministeriet Administrativ byrde: Tingbogen fast ejendom 8,9 Administrativ byrde: Bilbogen 1,8 Administrativ byrde: Andelsboligbogen 0,2 Administrativ byrde: Personbogen 0,1 Samlet for Skatteministeriet 11,0 Samlet administrativ byrde 142,3 Den anden del af rapporten indeholder ex ante målingen af lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning, jf. lov nr. 519 af 28. maj Ex ante målingen er foretaget med udgangspunkt i ovennævnte nulpunktsmåling. Loven har blandt andet forenklet afgiftssystemet for tinglysninger, hvilket har medført tre AMVAB-relaterede ændringer for virksomheder i Danmark. For det første er det gjort afgiftsfrit at foretage opslag i tingbogen, for det andet er administrationsgebyret ved anmelderordningen fjernet, og for det tredje er virksomhedspanteordningen blevet udvidet, hvilket forventes at medføre, at antallet af almindelige pantsætninger i Bilbogen reduceres. 1 Lov nr. 519 af om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning (Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del af tinglysningsafgiften og visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant). 3 Erhvervsstyrelsen og EY

4 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, medfører to af de tre ændringer administrative lettelser, som i alt udgør ca. 5,9 mio. kr. på samfundsniveau. Eftersom ingen af de to lettelser omhandler tinglysningsafgiften, hører begge under Justitsministeriet. På indeværende tidspunkt har det ikke været muligt at estimere den forventede lettelse, der vil følge af udvidelsen af virksomhedspanteordningen. Dette skyldes, at det ikke har været muligt at udregne et validt populationstal for ændringen. Det er dog vurderingen, at der ikke er tale om en større lettelse, og derfor vil der ikke blive foretaget en senere måling af lettelsen. Tabel 2: Løbende administrative lettelser for virksomheder Ministerium Administrativ lettelse Samfundsniveau, mio. kr. Justitsministeriet Administrativ lettelse: Fjernelse af afgift ved anmelderordning 5,2 Administrativ lettelse: Udvidelse af virksomhedspanteordningen - Administrativ lettelse: Fjernelse af opslagsafgift 0,7 Total administrativ lettelse 5,9 Den samlede administrative byrde for digital tinglysning niveau efter lettelserne fra ovennævnte lov er således på ca. 136,4 mio. kr. Selve indsamlingen af de data, der ligger til grund for både nulpunktsmålingen og ex ante målingen, er foretaget fra ultimo april 2013 til primo juni Erhvervsstyrelsen og EY

5 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning 2. Introduktion til rapporten Erhvervsstyrelsen har bedt EY om at gennemføre to AMVAB-målinger af det digitale tinglysningsområde. For det første skal der foretages en nulpunktsmåling af det samlede digitale tinglysningsområde. Formålet med denne måling er at få etableret en baseline for virksomhedernes byrder forbundet med anmeldelser til Tinglysningsretten, så administrative konsekvenser af fremtidige ændringer af tinglysningsområdet vil kunne vurderes. For det andet skal der gennemføres en ex ante måling af de administrative konsekvenser for erhvervslivet som følge af lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. Både i relation til nulpunktsmålingen og ex ante målingen vil de administrative konsekvenser for virksomheder være fordelt på to ministerområder, Justitsministeriet og Skatteministeriet. Virksomheders generelle administrative byrder med tinglysninger hører under Justitsministeriet, mens arbejdet omkring tinglysningsafgiften er under Skatteministeriet. Derfor vil alle tabeller, der omhandler de administrative konsekvenser, være opdelt på de to ministerområder. Rapporten er struktureret i to overordnede afsnit, hvor det første omhandler nulpunktsmålingen, mens det andet redegør for ex ante målingen. Nulpunktsmålingen af digital tinglysning indledes med en baggrund for målingen, eftersom en lignende måling er forsøgt tidligere. Herefter følger en redegørelse af lovgrundlaget for og tilgangen til nulpunktsmålingen. Redegørelsen er særlig for nulpunktsmålingen, da denne måling vedrører et bredt lovgrundlag samt fordrer en bestemt tilgang, som afviger fra den normale AMVAB-metode. Se nærmere herom under punkt Herefter gennemgås virksomhedernes processer for både anmeldelser på portalen og via system-til-system løsninger fordelt på de fire tingbøger. På baggrund af hver proces under tingbøgerne er der udregnet et estimat for de administrative konsekvenser for hvert af de tilhørende dokumenter. Herefter følger ex ante målingen af lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. For ex ante målingen gælder det, at målingen bygger på de samme processer og aktiviteter som nulpunktsmålingen, hvorfor disse ikke gentages herunder. I stedet gennemgås kun de administrative konsekvenser, der følger af loven. I det sidste afsnit inden bilagene redegøres der for alle virksomhedernes kommentarer og anbefalinger fra interviewene både i relation til nulpunktsmålingen og ex ante målingen. I forlængelse af ovennævnte skal det bemærkes, at segmenter, populationer og omkostningsparametre er de samme for de to målinger. Derfor redegøres der kun for disse én gang i bilagene. Hvor der er særlige forhold, der er relevante for ex ante målingen, vil dette klart fremgå af bilagene. 5 Erhvervsstyrelsen og EY

6 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning 3. Nulpunktsmåling af virksomhedernes administrative byrder ved digital tinglysning 3.1 Baggrund for og formål med nulpunktsmålingen En måling af digital tinglysning blev allerede igangsat i forbindelse med AMVAB-slutopdateringen for folketingsåret for Justitsministeriet. Resultaterne af målingen indikerede dog, at målingen var igangsat for tidligt i forhold til, at digital tinglysning lige var blevet implementeret, og både system og virksomheder stadig på daværende tidspunkt befandt sig i en overgangsfase. De udregnede estimater var således behæftet med væsentlige usikkerheder. Det blev derfor besluttet at udskyde målingen til system og virksomheder kunne siges at være i normal drift. Digital tinglysning har på nuværende tidspunkt været implementeret i så lang en periode, at det vurderes, at der kan fastlægges estimater for tidsforbrug i normalt effektive virksomheder, som ikke er påvirket af væsentlige udsving forårsaget af implementeringsvanskeligheder. Erhvervsstyrelsen vurderede derfor i starten af 2013, at overgangsfasen var afsluttet, og så forslaget til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning som en anledning til at få foretaget en retvisende og valid nulpunktsmåling af digital tinglysning. Det overordnede formål med at foretage en ny nulpunktsmåling af digital tinglysning er at fastsætte en ny baseline, som fremtidige lettelser og byrder relateret til digital tinglysning kan vurderes og måles ud fra. 3.2 Lovgrundlag og tilgang til nulpunktsmålingen af digital tinglysning Der er et omfattende lovmateriale relateret til nulpunktsmålingen. Særligt kan der dog henvises til bekendtgørelse af lov om tinglysning (Tinglysningsloven), jf. LBK nr. 158 af 09/03/2006, og lov nr. 539 af 08/06/2006 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning).. Med udgangspunkt i Tinglysningsloven er der udarbejdet en bekendtgørelse for hver af de fire tingbøger. Bekendtgørelserne uddyber og konkretiserer indholdet i Tinglysningsloven og giver således et mere præcist billede af de krav, der stilles til tinglysende virksomheder. De fire centrale bekendtgørelser er følgende: Bekendtgørelse nr. 214 af 15/03/2011 om tinglysning i Andelsboligbogen Bekendtgørelse nr. 213 af 15/03/2011 om tinglysning i Personbogen (med senere ændringer) Bekendtgørelse nr. 834 af 03/09/2009 om tinglysning i Tingbogen (fast ejendom) (med senere ændringer) Bekendtgørelse nr af 25/10/2010 om tinglysning i Bilbogen (med senere ændringer) Herudover er også Tinglysningsafgiftsloven, jf. LBK 462 af 14/05/2007, og lov om retsafgifter, jf. LBK nr. 936 af 08/09/2006, en del af lovgrundlaget, da disse omhandler afgifterne forbundet med tinglysninger. Endelig er BEK nr. 763 af 20/07/2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden også en del af grundlaget, da den uddyber og konkretiserer forskellige muligheder for underskrivning af anmeldelser. 6 Erhvervsstyrelsen og EY

7 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Normalt vil de administrative byrder efter AMVAB-metoden estimeres på baggrund af en nedbrydning af relevante love og bekendtgørelser i informationsforpligtelser og. Erfaringerne fra den tidligere igangsatte måling af digital tinglysning i forbindelse med slutopdateringen indikerede dog klart, at denne traditionelle AMVAB-fremgangsmåde ikke var hensigtsmæssig, da virksomhedernes praktiske processer afviger fra den måde, lovgivningen er opbygget på, hvilket skabte usikre estimater. For at undgå dette er der valgt en tilgang, som fokuserer på de fire tingbøger og de hyppigst virksomhedsanmeldte dokumenter heri. Dette medfører, at estimaterne for de administrative byrder udregnes med udgangspunkt i de enkelte relevante dokumenter, hvorefter byrderne fordeles på lovens informationsforpligtelser og se bilag B. For de fire tingbøger er der samlet over 300 forskellige ekspeditionstyper, og der er således et stort antal mulige anmeldelser til Tinglysningsretten. Herudover kan blandt andet virksomheder foretage tinglysninger i forlængelse af hinanden samt kombinere forskellige ekspeditionstyper, hvilket er med til at tegne et billede af tinglysningsområdet som værende både meget omfangsrigt og ganske komplekst. For at skærpe undersøgelsens fokus og reducere kompleksiteten er der udvalgt bestemte dokumenttyper under de fire tingbøger som fokus for nulpunktsmålingen. Den initiale udvælgelse af de respektive dokumenttyper er primært foretaget på baggrund af, hvilke dokumenttyper, der hyppigst tinglyses af virksomheder. Herefter blev udvælgelsen kvalificeret gennem drøftelser med Tinglysningsretten og Justitsministeriet samt ved at sammenholde dokumenterne med den tidligere nulpunktsmåling. Nedenfor er det gennemgået, hvilke dokumenttyper, der er udvalgt under de fire tingbøger. Tingbogen indeholder oplysninger om rettigheder relateret til fast ejendom.. Her registreres oplysninger om ejendommen, fx ejendommens areal, oplysninger om ejerforhold, bl.a. skifteretsattester og skøder, oplysninger om pantsætning, samt oplysninger om byrder og servitutter. For Tingbogen måles på dokumenterne: Adkomstdokumenter/skøder Pantebreve Underpant Servitutter Aflysninger Bilbogen er et register over gæld (med sikkerhed) i motorkøretøjer. Dette gælder alle motorkøretøjer, der normalt anvendes til færdsel på offentlig vej. Det betyder, at eksempelvis traktorer ikke er omfattet. Genstanden i bilbogen er et motorkøretøj. For Bilbogen måles på dokumenterne: Ejendomsforbehold Pantebreve Underpant Andelsboligbogen er et register over gæld (med sikkerhed) i andelsbeviser i andelsboligforeninger, herunder også aktieboligselskaber og anpartsboligselskaber. Genstanden i andelsboligbogen er således et andelsbevis. For Andelsboligbogen måles på dokumentet: Pantebreve - Pant i andele Personbogen adskiller sig fra de andre bøger, idet den er et register for en række forskellige rettigheder. Dette er rettigheder, som umiddelbart ikke passer ind i de tre andre bøger, men som Tinglysningsretten registrerer og stiller til rådighed for offentligheden. Personbogen indeholder mange typer af rettigheder over forskellige genstande, og den består derfor af 6 underregistre ; løsørepantsætning, virksomhedspant, høstpant, ægtepagter, fratagelse af retlig handleevne samt testamenter. For Personbogen måles på dokumenterne: Pantebreve Underpant i løsøre Virksomhedspant 7 Erhvervsstyrelsen og EY

8 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Med denne tilgang er der således udvalgt 10 dokumenter til at indgå i målingen. Tabel 3 indeholder en oversigt over de udvalgte dokumenter. Tabel 3: Oversigt over udvalgte dokumenter i de fire tingbøger Tingbog Tingbogen fast ejendom Bilbogen Andelsboligbogen Personbogen Dokumenter Adkomstdokumenter/skøder Pantebreve Underpant Servitutter Aflysninger Ejendomsforbehold Pantebreve Underpant Pantebreve Pant i andele Pantebreve Underpant i løsøre Virksomhedspant 3.3 Administrative konsekvenser ved digital tinglysning For at klarlægge de administrative konsekvenser ved digital tinglysning vil processer for anmeldelser i de fire tingbøger blive gennemgået i dette afsnit. Overordnet set er dette afsnit opdelt i to underafsnit samt en opsamling, hvilket skyldes, at virksomheder i dag foretager anmeldelser til Tinglysningsretten på to forskellige måder. For det første kan virksomheder anmelde via den offentlige portal (www.tinglysning.dk), som blev oprettet ved digitaliseringen. På portalen kan virksomhederne foretage anmeldelser af alle dokumenter (og ekspeditionstyper) i de fire tingbøger. For det andet kan virksomheder, der har udviklet deres egne system-tilsystem løsninger, foretage anmeldelser til Tinglysningsretten i deres eget system uden at benytte portalen. System-til-system løsninger er udviklet af virksomhederne, hvor de har vurderet, at dette var rentabelt. Dette medfører, at system-til-system løsningerne kun dækker Tingbogen fast ejendom, og Bilbogen, og ligeledes er afgrænset til bestemte virksomhedssegmenter Løbende administrative byrder ved anmeldelse på portalen Den overordnede proces for at anmelde et dokument til Tinglysningsretten kan opdeles i fire faser, der dækker de aktiviteter, som virksomheder udfører ved en anmeldelse på portalen (www.tinglysning.dk). For Andelsboligbogen er der dog en femte fase efterbehandling. De fem faser er opgjort i figur 1 nedenfor. Figur 1: Den overordnede proces for anmeldelse til Tinglysningsretten Forberedelse Portalen Underskrift Efterbehandling (kun Andelsboligbogen) Afgiftsbetaling Ved virksomhedernes anvendelse af portalen for digitale tinglysninger (www.tinglysning.dk) er der for mange af de hyppigst foretagne anmeldelser omkring 20 skærmbilleder, som den anmeldende medarbejder skal igennem, før den pågældende anmeldelse er gennemført og blot afventer Tinglysningsrettens vurdering. Ved anmeldelse af adkomstdokumenter/skøder i Tingbogen fast ejendom er der for eksempel 21 skærmbilleder. Det eksakte antal af skærmbilleder afhænger dog af, hvilket dokument eller ekspeditionstype anmeldelsen omhandler. På samme måde kan indholdet af den enkelte anmeldelse også påvirke, hvor mange og hvilke skærmbilleder, der er relevante for anmelderen. Hvis det eksempelvis er en ejendomsmægler, der anmelder et adkomstdokument/skøde i Tingbogen fast ejendom så vurderes det, at omkring 5-6 af de 21 skærmbilleder ikke kræver en stillingtagen, men blot skal klikkes videre fra. Der er således markante forskelle i, hvor meget tid en anmeldende medarbejder bruger på de enkelte skærmbilleder. Grundlæggende er det de færreste skærmbilleder, som er særligt tidskrævende. Dette forudsætter naturligvis, at den anmeldende medarbejder er forberedt og har de relevante oplysninger, fx en bils stelnummer, hvis det er en anmeldelse af ejendomsforbehold i Bilbogen. Generelt er der flere forhold, som i store træk er identiske på tværs af de fire tingbøger. Dette omhandler det forberedende arbejde, de anmeldende virksomheder foretager, inden de logger på portalen, de forskellige muligheder for at underskrive anmeldelsen, samt betalingsmulighederne i forhold til både opslags- og tinglysningsafgiften. Disse fire forhold gennemgås indledningsvist nedenfor, inden de fire tingbøger gennemgås enkeltvis. 8 Erhvervsstyrelsen og EY

9 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Virksomhedernes forberedende arbejde Virksomhedernes forberedende tid i relation til anmeldelse af dokumenter til Tinglysningsretten afhænger naturligvis af den pågældende virksomheds fastlagte procedure, men der er alligevel en række aspekter, som gælder på tværs af virksomhedssegmenter og de fire tingbøger. Inden der redegøres for de specifikke aspekter og forberedelsesforløb, skal det understreges, at forberedelsestiden kun indgår i målingen, i det omfang arbejdet er direkte relateret til indtastningen på portalen eller virksomhedens egen udviklede system-til-system løsning, og således ikke hvis det er en del af den almindelige kundebetjening. Under forberedelsen er den gængse tilgang, at al nødvendig information indsamles og kontrolleres, inden selve anmeldelsen af dokumentet på portalen påbegyndes. I forhold til hvilke medarbejdere, der i virksomhederne håndterede anmeldelserne til Tinglysningsretten, viste det sig, at stort set alle virksomheder havde samlet tinglysningsarbejdet på portalen hos et begrænset antal medarbejdere. Det præcise antal medarbejdere afhang af virksomhedens størrelse og volumen af anmeldelser, som virksomheden håndterede. Fælles for disse medarbejdere var dog, at de havde tinglysningsarbejdet, som deres primære opgave. Det betragtes derfor som normaleffektivt at have tinglysningerne samlet hos et begrænset antal medarbejdere. Udgangspunktet for de interviewede medarbejdere, der arbejder med tinglysninger, er, at de sørger for at have alt det nødvendige materiale og de relevante data klar og kvalitetssikret, inden de påbegynder den faktiske anmeldelse på portalen. Dette indebærer, at den tinglysende medarbejder modtager information angående den pågældende anmeldelse fra en anden medarbejder i virksomheden. Selve overdragelsen af informationen foretages på forskellige måder, men i mange virksomheder er der udarbejdet skabeloner og standarddokumenter for hvilke data og dokumenter, der skal overdrages til den medarbejder, der anmelder dokumentet. Selve overdragelsen vil typisk ske pr. mail eller via virksomhedens it-system. Herudover vil denne fase også normalt indebære, at der foretages opslag i den relevante tingbog for at få afklaret, hvilke forhold der allerede gælder for den pågældende sag. Hvilken medarbejder, der foretager opslaget i tingbøgerne, varierer fra virksomhed til virksomhed, men den typiske arbejdsfordeling er, at det enten er den sagsbehandlende medarbejder, eller medarbejderen, der skal gennemføre selve anmeldelsen. Efter den anmeldende medarbejder har modtaget informationen, vil vedkommende typisk foretage en form for kvalitetssikring. Omfanget af dette varierer med sagens kompleksitet, virksomhedens retningslinjer samt hvor meget materiale, medarbejderen selv har fundet frem. Såfremt dokumentationen er mangelfuld eller fejlagtig, sendes materialet typisk tilbage til den relevante med en besked om at korrigere fejlen eller fremskaffe de manglende dokumenter. Forberedelsesfasen er afsluttet, når den anmeldende medarbejder har det nødvendige materiale og er klar til at logge på portalen. Underskrift af tinglysningsdokumenter Virksomheder, der anmelder dokumenter til Tinglysningsretten, kan underskrive på en række forskellige måder. De kan underskrive med digital signatur eller NemId, hvilket typisk vil være ved brug af en medarbejdersignatur, samt ved brug af en fuldmagt, eller ved brug af anmelderordningen, som dog også forudsætter digital signatur eller NemId. Digital signatur: Ved brug af digital signatur vil virksomheden, der foretager tinglysningen på vegne af kunden, foretage tinglysningen på portalen frem til underskriftsdelen. Herefter informeres den pågældende person om, at vedkommende kan logge på portalen og gå til sin underskriftsmappe og underskrive dokumentet med sin digitale signatur. Alternativt kan virksomheden have modtaget en underskrevet fuldmagt fra den tinglysende person, som muliggør, at virksomheden kan underskrive på kundens vegne. Fuldmagt: Ved brug af fuldmagt skal virksomheden have en underskrevet fuldmagt fra den pågældende kunde, som der anmeldes på vegne af, og fulmagten skal herefter indsendes elektronisk eller på papir til Tinglysningsretten. 9 Erhvervsstyrelsen og EY

10 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Anmelderordning: Den sidste overordnede underskriftsløsning for virksomheder er at benytte sig af den autoriserede anmelderordning, der kan anvendes for så vidt angår pantehæftelser. Denne ordning indebærer, at virksomheder, der af Tinglysningsretten er registreret som autoriseret anmelder, kan anmelde dokumenter til tinglysning ved at bruge egne digitale signaturer og uden at skulle sende fuldmagt til Tinglysningsretten. Når virksomheder, som fx banker og realkreditinstitutter, anvender anmelderordningen, vil de typisk have indsamlet kundens underskrift, selvom denne ikke er nødvendig, som en intern dokumentation for, at anmeldelsen til Tinglysningsretten er foretaget med kundens samtykke. Når en virksomhed på vegne af kunden har tinglyst med anmelderordningen, vil Tinglysningsretten som den sidste del af processen informere kunden herom med brev, hvilket virksomheden betaler et gebyr for. Hvilken underskriftsløsning, der anvendes af de anmeldende virksomheder varierer, men det ser umiddelbart ud til, at de større realkreditinstitutter og banker og andre virksomheder med store tinglysningsvolumener benytter sig af den autoriserede anmelderordning. Herudover virker det også til, at bl.a. virksomhedens kundesegment påvirker løsningsvalget. Enkelte virksomheder refererer således, hvordan de kan bruge meget lang tid på at vejlede en kunde i vedkommendes brug af digital signatur, således at indsamlingen af underskriften tager uforholdsmæssig lang tid i forhold til blot at anvende fuldmagt og indhente underskriften manuelt. Tinglysningsafgift og opslagsafgift Som en del af tinglysningen skal virksomheder betale en tinglysningsafgift relateret til selve anmeldelsen af et dokument til Tinglysningsretten. Selve tinglysningsafgiften viderefaktureres dog til kunden. Herudover vil virksomheder i stort set alle tilfælde foretage opslag i tingbøgerne for at få kendskab til de gældende forhold. For hver side i tingbøgerne, der foretages opslag i, skal der betales en opslagsafgift dette gælder dog ikke for Bilbogen, hvori opslag er gratis. Begge afgifter skal, såfremt virksomheden ikke er del af en storkunde- eller kreditkundeordningen, afregnes med det samme under selve anmeldelsen på portalen. Dette gælder både for opslags- og tinglysningsafgiften. Kreditkundeordningen indebærer, at opslagsafgifter kun skal betales én gang om måneden. Hvis virksomheden er en del af kreditkundeordningen, vil den således modtage en månedlig opkrævning og vil kunne hente mere detaljerede oplysninger om fakturaen på Tinglysningsrettens hjemmeside (www.tinglysning.dk). Storkundeordningen indebærer, at selve tinglysningsafgiften kun skal betales én gang om måneden. Er virksomheden storkunde, vil den således kunne anmelde til tinglysning uden at skulle betale afgiften med det samme. I stedet vil virksomheden månedligt afregne afgiften med SKAT, ligesom den vil gøre med moms og lignende afgifter. Storkunden skal således selv føre regnskab over sine foretagne tinglysninger og angive den skyldige afgift til SKAT på en månedlig basis. Afgiftsbetalingen er således ikke nødvendigvis kronologisk set den sidste fase, men er her for overblikkets skyld placeret sidst jf. figur 1 på side 7. Når en virksomhed er tilmeldt storkundeordningen, håndteres selve afgiftsbetalingen typisk af den pågældende virksomheds bogholderiafdeling. Dette betyder dog ikke, at den medarbejder, der anmelder dokumentet ikke foretager sig noget i forhold til betalingen. For en lang række virksomheder hjælper den anmeldende medarbejder med at matche de enkelte betalinger relateret til tinglysninger til virksomhedernes sager, hvilket er med til at gøre bogholderiets arbejde mere overskueligt. Dette gøres bl.a., ved at medarbejderen pr. mail opdaterer bogholderiet med, hvilke tinglysninger og opslag, der er foretaget på den konkrete sag. Andre virksomheder tilføjer deres interne sagsreference på portalen, således at bogholderiet nemmere kan matche tinglysningsbetalinger med de enkelte sager. Alle interviewede virksomheder var tilmeldt både storkunde- og kreditkundeordningen, hvorfor dette antages at være normal effektiv drift hos virksomheder, der foretager anmeldelser til Tinglysningsretten. Som følge af den udbredte brug af både kreditkunde- og storkundeordningen er håndteringen af både opslags- og tinglysningsafgifterne således ikke kun en opgave, der er placeret hos den anmeldende medarbejder. Virksomhedernes regnskabsafdeling/bogholderi indtager også en væsentlig funktion i gennemførelsen af en anmeldelse til Tinglysningsretten, hvorfor disses tidsforbrug til håndteringen af afgifter også er medtaget i målingen af de enkelte dokumenter under de forskellige tingbøger. Her skal det selvfølgelig understreges, at det udelukkende er den tid, de bruger direkte på afgiftshåndteringen, der er medtaget i målingen. 10 Erhvervsstyrelsen og EY

11 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Tinglysning i Tingbogen fast ejendom Som det fremgår ovenfor, er der foretaget målinger på fem dokumenttyper under Tingbogen fast ejendom. Disse fem er adkomstdokumenter, pantebreve, underpant, servitutter og aflysninger. Mange af aktiviteterne ved tinglysning af de fem dokumenttyper har en række lighedstræk, hvorfor de gennemgås samlet med løbende fremhævninger af forskelligheder. Det skal dog bemærkes, at både underpant og aflysninger er mindre komplicerede og mindre tidskrævende ekspeditioner, hvilket vil blive uddybet nedenfor. Som der blev redegjort for ovenfor indleder virksomhederne anmeldelser til Tingbogen med et forberedende arbejde, hvor den nødvendige information indsamles og kvalitetssikres. Ved anmeldelse i Tingbogen kan det fx være sagskoordinatoren hos en ejendomsmægler, som modtager materiale fra ejendomsmægleren, eller en advokatsekretær, der modtager information fra en advokat. For alle dokumenter vil der stort set altid trækkes en tingbogsattest, således at virksomheden har et indblik i, hvem der ejer ejendommen, hvilke servitutter der er lyst på ejendommen, samt hvilke pantebreve der er lyst etc. Ud over tingbogsattesten kan andre dokumenter også være relevante. Ved fx adkomstdokumenter er en købsaftale relevant, mens landinspektører, der tinglyser servitutter, i den forberedende fase vil sikre, at de har de relevante bilag som GML-fil og E-rids. Efter det forberedende arbejde er udført, logger den pågældende medarbejder på portalen hvorefter den specifikke dokumenttype udvælges. Herefter angives anmelders person- og/eller VR-nummer samt tilhørende kontaktinformation, tilsvarende indtastes for personer, der ifølge dokumentet er berettigede eller forpligtede. Hvis genstanden for tinglysningen er en matrikuleret fast ejendom, skal der indtastes oplysninger om matrikelnummer, adresse og øvrige oplysninger, der er nødvendige for at identificere ejendommen. Skulle genstanden derimod være en umatrikuleret fast ejendom, skal der udformes en entydig beskrivelse af ejendommens beliggenhed, således at der ikke er tvivl om, hvilken ejendom der tinglyses. Herudover skal der alt efter dokumenttypen tages stilling til en række forskellige forhold. Ved adkomstdokumenter skal en købesum og en overtagelsesdato fx noteres, ligesom det også skal angives, hvilke byrder og hæftelser man ønsker at respektere. Er dokumentet derimod et pantebrev, vil tinglysning af de fleste af disse også indeholde oplysninger om de konkrete betalingsvilkår, rente, låntype, samt hvilke byrder og hæftelser der respekteres. Ved underpant identificeres kreditor, debitor og underpanthaveren samt det pågældende dokument, som skal underpantsættes. Tinglyses en servitut skal påtaleberettigedes person- eller VR-nummer først angives, hvorefter det indtastes, hvilke byrder og hæftelser der respekteres. Hvis der er tale om en aflysning, er der færre trin, da det primære er at identificere det dokument, der skal aflyses, hvilket fx gøres ved at finde et pantebrevsnummer. Efter indtastningen af de nødvendige oplysninger skal tinglysningen underskrives. Her vil det, som det er nævnt ovenfor, være muligt at anvende forskellige løsninger. Som en sidste del af tinglysningsarbejdet skal virksomheden betale afgifter for evt. opslag samt for selve tinglysningen. Som en del af den normale proces har de interviewede virksomheder været tilmeldt både storkundeog kreditkundeordningen, hvilket mindsker arbejdsbyrden. Efter underskrift og håndteringen af afgiftsbetalingen er anmeldelsen af dokumentet for virksomheden afsluttet, og svar afventes fra Tinglysningsretten. Med udgangspunkt i ovennævnte administrative aktiviteter forbundet med virksomheders anmeldelser i Tingbogen er der udregnet følgende administrative byrder niveau for hver af de fem dokumenttyper. De administrative byrder er, ud over at være opdelt på dokumenttype, også opdelt på ressortområde, eftersom håndteringen af tinglysningsafgiften hører under Skatteministeriet, mens resten er under Justitsministeriet se tabel 4. Bemærk at der ikke er nogen tinglysningsafgift forbundet med aflysninger i Tingbogen. Tabel 4: Løbende administrative byrder for tinglysning via portalen i Tingbogen fast ejendom Ministerium Administrativ byrde Samfundsniveau, mio. kr. Justitsministeriet Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af adkomstdokument/skøder 38,2 Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af pantebrev 8,3 Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af underpant 0,5 Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af servitutter 13,7 Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af aflysninger 2,2 Skatteministeriet Samlet for Justitsministeriet 62,9 Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved adkomstdokument/skøder 1,6 11 Erhvervsstyrelsen og EY

12 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved pantebrev Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved underpant Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved servitutter Samlet for Skatteministeriet 2,8 Samlet løbende administrativ byrde ved Tingbogen fast ejendom 65,7 0,9 0,1 0,2 I forhold til nulpunktsmålingen er den samlede løbende administrative byrde for virksomheder, der via portalen anmelder de udvalgte dokumenter under tingbogen til Tinglysningsretten, således ca. 65,7 mio. kr. Som det fremgår af tabellen, hører stort set hele den administrative byrde (omkring 96 %) under Justitsministeriet. Bag disse overordnede byrdeestimater ligger markante variationer i forhold til de administrative byrder virksomhederne oplever pr. hændelse, dvs. anmeldelse, se nærmere i bilag B. De mindste administrative byrder for anmeldelser af dokumenter er ved aflysninger og underpant, hvor byrden er på henholdsvis 5 og 8 minutter pr. anmeldelse. Angående aflysninger er selve aktiviteten på portalen ganske begrænset, og de fem minutter dækker således også over, at virksomheder bruger tid på at gennemgå og kontrollere materialet, før de foretager selve aflysningen, da denne del af forberedelsen er direkte relateret til arbejdet på portalen og dermed ikke kan udskilles. For anmeldelse af et pantebrev ligger den administrative byrde på omkring 25 minutter pr. anmeldelse. I forhold til anmeldelser af adkomstdokumenter og skøder var der en variation i forhold til virksomhedssegmenters vurderinger af opgavens omfang der var dog ingen variation i forhold til estimaterne inden for de enkelte segmenter. Ejendomsmæglere vurderede således, at de typiske anmeldelser, de foretog, var relativt simple og tog omkring 12 minutter. Omvendt fremhævede både advokater og landinspektører, at deres anmeldelser til tider var ganske komplicerede, hvorfor en anmeldelse i gennemsnit for dem tog omkring 80 minutter. Virksomhederne oplever klart, at anmeldelser af servitutter er langt de mest komplicerede og tidskrævende sammenlignet med de andre dokumenttyper under Tingbogen. Virksomheder, der håndterer servitutter, estimerede således, at det tog dem omkring 180 minutter at gennemføre en anmeldelse. Når byrderne niveau alligevel ser ud som de gør, skyldes dette væsentlige forskelle i populationerne, fx er antallet af tinglyste servitutter mere end 7,5 gange lavere end antallet af tinglyste adkomstdokumenter/skøder. Tinglysning i Bilbogen Som nævnt tidligere er de udvalgte dokumenter for Bilbogen henholdsvis ejendomsforbehold og pantebreve. Processen for disse to har en række forhold til fælles, og hvor der er afvigelser, vil disse blive fremhævet i nødvendigt omfang. Det indledende forberedende arbejde foregår i Bilbogen som i de andre tingbøger. En medarbejder i et leasing- og finansieringsselskab vil eksempelvis modtage information fra en bilforhandler, hvorefter medarbejderen undersøger bilens data i Det Digitale Motorregister samt relevante udskrifter fra SKAT. Efter der er logget på portalen, indtastes anmelders og evt. berettigedes og forpligtigedes person- og/eller VR-nummer med tilhørende kontaktinformation indledningsvist. Herudover skal der under Bilbogen også angives oplysninger om køretøjets stelnummer og mærke samt registreringsnummer, hvis dette foreligger. Hvis yderligere beskrivelse af køretøjet er nødvendig for identifikation af køretøjet, skal dette også uddybes. Hvis det er et pantebrev, der tinglyses på portalen, skal det, som ved pantebreve i de andre tingbøger, angives, hvad hovedstolen og renten er, samt hvilke rentevilkår der gælder. For de fleste pantebrevsdokumenter i Bilbogen skal betalingsvilkår mv. ydermere angives. Herudover skal der også tages stilling til, hvilke hæftelser der skal respekteres. Ved ejendomsforhold skal der endvidere tages stilling til respekten af foranstående hæftelser, samt identifikationen af anmelder, berettigede og forpligtede. Herudover skal det lånte beløb, renten og kreditaftalens forventede løbetid angives. Herefter følger underskriftsdelen, som ikke afviger nævneværdigt fra de andre tingbøger. For en række større penge- og realkreditinstitutter og finansierings- og leasingselskaber anvendes anmelderordningen. Herudover anvendes både fuldmagter og digital signatur. I Bilbogen er opslag afgiftsfrie, hvorfor det kun er tinglysningsafgiften, der skal betales her. For også Bilbogen lader det umiddelbart til, at de fleste virksomheder med en vis tinglysningsvolumen er med i storkundeordningen, hvilket medfører, at afgiftsbetalingen håndteres månedligt og ikke i forbindelse med hver anmeldelse. 12 Erhvervsstyrelsen og EY

13 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning På baggrund af ovenstående gennemgang er de administrative byrder niveau forbundet med anmeldelser i Bilbogen opgjort i tabel 5. Byrderne er ligeledes opdelt på ressortområde, således at de administrative byrder forbundet med håndteringen af tinglysningsafgiften er placeret under Skatteministeriet, mens selve anmeldelsesarbejdet, håndtering af opslagsafgiften og adkomsthaverbreve er under Justitsministeriet. Tabel 5: Løbende administrative byrder for tinglysning via portalen i Bilbogen Ministerium Samfundsniveau, mio. kr. Justitsministeriet Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af ejendomsforbehold 4,6 Skatteministeriet Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af pantebreve 4,5 Samlet for Justitsministeriet 9,1 Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved ejendomsforbehold Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved pantebreve Samlet for Skatteministeriet 1,2 Samlet løbende administrativ byrde ved Bilbogen 10,3 0,9 0,3 Den samlede administrative byrde for virksomheder, der via portalen anmelder de udvalgte dokumenter under Bilbogen til Tinglysningsretten, er således omkring ca. 10,3 mio. kr. Som det fremgår af tabellen, er denne byrde hovedsagligt placeret under Justitsministeriet, mens den administrative byrde under Skatteministeriet udgør omkring 12 % af den samlede byrde for tinglysninger i Bilbogen via portalen. I relation til den administrative byrde forbundet med de enkelte anmeldelser medfører anmeldelse af ejendomsforbehold den mindste byrde, da den kan håndteres på 15 minutter. Den anden anmeldelse ligger omkring 35 minutter pr. anmeldelse. Forskellen i tidsforbruget for de to typer anmeldelser er relateret til forskellige forhold. Det blev fremhævet, at ejendomsforbehold oftest er helt ligetil, mens pantebreve kan være mere komplicerede i form af bl.a. mere omfattende dokumentation, som skal kontrolleres, før anmeldelsen kan laves. Kontrolarbejdet relaterer sig direkte til arbejdet på portalen og kan derfor ikke udskilles. Herudover er pantebreve mere tidskrævende, fordi der oftest er flere roller, der skal underskrives for. Tidsforbruget er endvidere højere end tidsforbruget forbundet med pantebreve i fast ejendom, hvilket skyldes, at omfanget af pantebreve i bilbogen er betydeligt mindre. Dermed oparbejder de medarbejdere, der tinglyser pantebreve i bilbogen, ikke den samme erfaring og effektivitet, Tinglysning i Andelsboligbogen I forbindelse med anmeldelser i Andelsboligbogen stilles der krav om, at den relevante dokumentation i forhold til den konkrete anmeldelse fysisk skal sendes til Tinglysningsretten, inden tinglysning kan gennemføres. Der foregår således en manuel sagsgang parallelt med den digitale tinglysning. Dette særlige aspekt, som uddybes nedenfor, medfører en ekstra procesfase (efterbehandling). Det forberedende arbejde i Andelsboligbogen er grundlæggende det samme som i det andre tingbøger, men det vil dog ofte være mere tidskrævende og omfattende. Denne yderligere arbejdsbyrde skyldes Tinglysningsrettens krav om fysisk fremsendelse af de relevante tinglysningsdokumenter. Det er dog typisk de samme indsamlings- og kvalitetskontrolopgaver, der foretages. Efter det forberedende arbejde logges der på portalen, hvor først anmelder identificeres ved person- og/eller VR-nummer, og den relevante kontaktinformation angives. Herefter skal berettigede og forpligtede ifølge dokumentet identificeres. I relation til pantebreve undtaget underpant og retspant skal hovedstolen, renten, betalingsvilkår samt evt. omfatning af lov om kreditaftaler angives. Herudover skal det også angives, hvilke eksisterende hæftelser der respekteres, og i tilfælde af fremtidige hæftelser skal dette også angives med yderligere uddybning af forhold som kreditor, hovedstol, rente, osv. I relation til underskrivelse af anmeldelsen foregår det i høj grad på samme måde som i de andre tingbøger. 13 Erhvervsstyrelsen og EY

14 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Anmeldelser i Andelsboligbogen foretages digital. Der tinglyses imidlertid med frist, idet dokumentation skal sendes fysisk som bilag til Tinglysningsretten, før tinglysning kan gennemføres. Det er denne proces, der kaldes efterbehandling. Når Tinglysningsretten modtager og godkender dokumentationen, gennemføres tinglysningen. Dokumenterne, der skal sendes som bilag, er den relevante adkomsterklæring samt den nødvendige dokumentation for boligens status som andelsbolig. Herudover kan det i bestemte sammenhænge også være nødvendigt at fremsende andelsboligforeningens vedtægter, referat af seneste generalforsamling, OIS-udskrift mv. Mange af dokumenterne skal være i underskrevet stand og ofte med flere underskrivere, hvilket kan gøre tilvejebringelsen af den nødvendige dokumentation til en tidskrævende proces. Dette medfører bl.a., at den tinglysende medarbejder ofte vil påbegynde indsamlingen af de nødvendige dokumenter med de påkrævede underskrifter så tidligt som muligt i processen, hvilket typisk betyder, så snart de modtager sagen. Når tinglysningen er gennemført, sender Tinglysningsretten dokumenterne retur til virksomheden, som herefter skal sørge for, at dokumenterne arkiveres rigtigt i de korrekte systemer. Herefter er efterbehandlingen færdig. Med digital tinglysning er det blevet muligt at foretage anmeldelser i Andelsboligbogen digitalt. Selve tinglysningsprocessen er derfor automatiseret. Der skal dog fortsat ske manuel sagsbehandling, idet der skal indsendes fysisk dokumentation til Tinglysningsretten. De administrative byrder forbundet med den manuelle sagsbehandling er derfor ikke helt bortfaldet som følge af overgangen til digital tinglysning. Selve afgiftsbetalingen håndteres i store træk som i de andre tingbøger med anvendelse af både storkunde- og kreditkundeordningen. Tabel 6 opgør de administrative byrder niveau for virksomhederne i forbindelse med tinglysning af den udvalgte dokumenttype i Andelsboligbogen. De administrative byrder er fordelt på henholdsvis Justitsministeriet og Skatteministeriet. Tabel 6: Løbende administrative byrder for tinglysning via portalen i Andelsboligbogen Ministerium Samfundsniveau, mio. kr. Justitsministeriet Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af pantebreve pant i andele 4,1 Skatteministeriet Samlet for Justitsministeriet 4,1 Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved pantebreve pant i andele Samlet for Skatteministeriet 0,2 Samlet løbende administrativ byrde ved Andelsboligbogen 4,3 0,2 Den samlede administrative byrde for virksomheder, der anmelder pantebreve pant i andele i Andelsboligbogen, er niveau på omkring 4,3 mio. kr. Heraf er de ca. 4,1 mio. kr., svarende til omkring 95 %, under Justitsministeriet, mens ca. 0,2 mio. kr. er under Skatteministeriet. For denne dokumenttype gælder det, at byrden pr. anmeldelse ligger omkring 60 minutter. Af disse 60 minutter vurderer virksomhederne, at tiden relatereret til efterbehandling udgør omkring 40 % af det samlede tidsforbrug. Derudover skyldes tidsforbruget, at der ofte skal håndteres flere dokumenter og aktører, hvilket højner kompleksiteten og stiller større krav til virksomhedernes kontrolarbejde. Kontrolarbejdet relaterer sig direkte til arbejdet på portalen og kan derfor ikke udskilles. Tidsforbruget er også her højere end tidsforbruget forbundet med pantebreve i fast ejendom, hvilket skyldes, at omfanget af pantebreve i andelsboligbogen er betydeligt mindre. Dermed oparbejder de medarbejdere, der tinglyser pantebreve i andelsboligbogen, ikke den samme erfaring og effektivitet. Tinglysning i Personbogen Under Personbogen gennemgås pantebreve og virksomhedspant som en samlet proces, da det er begrænset, hvor store variationer der er mellem de to processer for tinglysning. Som ved Tingbogen foretager virksomhedens anmeldende medarbejder indledningsvist et forberedende arbejde, som indebærer data- og dokumentationsindsamling og kontrol. Herudover vil der også blive foretaget et opslag i Personbogen for at afklare, hvilke forhold der allerede gælder for den pågældende sag. 14 Erhvervsstyrelsen og EY

15 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Efter den nødvendige information er tilvejebragt og kontrolleret, logges der på tinglysningsportalen. Som ved Tingbogen skal der indledningsvist indtastes anmelders person- eller VR-nummer samt tilsvarende på de berettigede og forpligtede, således at de implicerede personer er identificerede. Herudover skal pantebreve indeholde oplysninger om hovedstolens størrelse, renten og rentevilkår, samt angive de konkrete betalingsvilkår. Såfremt et pantebrev indeholder en bestemmelse om en fremtidig hæftelse, skal denne udspecificeres i forhold til kreditor, hovedstol, rente og låntype. Alt efter hvilken ekspeditionstype der tinglyses, er der varierende krav til, hvilke informationer der skal oplyses. Ved pantebrev i løsøre skal der eksempelvis indtastes en specifik beskrivelse af løsøre, samt angives hvem kreditor og debitor er. Herefter underskrives tinglysningen, hvilket som ved de andre tingbøger foretages ved forskellige tilgange. I nogle banker og realkreditinstitutter overdrages tinglysningsarbejdet før underskriftsdelen til den relevante lokale kundemedarbejder, som så herefter mødes med kunden og gennemgår indholdet af tinglysningen og får kundens underskrift på den måde, kunden foretrækker. I forhold til håndtering af afgifterne forbundet med tinglysning og foretagne opslag foretages dette via storkunde- og kreditkundeordningen, som ved de andre tingbøger. Tabel 7 viser opdelt på ministerium, hvad den administrative byrde niveau er for de virksomheder, som foretager anmeldelser i Personbogen. Tabel 7: Løbende administrative byrder for tinglysning via portalen i Personbogen Ministerium Administrativ byrde Samfundsniveau, mio. kr. Justitsministeriet Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af virksomhedspant 1,3 Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af pantebreve - underpant i løsøre 0,6 Samlet for Justitsministeriet 1,9 Skatteministeriet Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved Virksomhedspant 0,1 Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved panterbreve - underpant i løsøre Samlet for Skatteministeriet 0,14 Samlet løbende administrativ byrde ved Personbogen 2,04 0,04 Af tabellen fremgår det, at den samlede administrative byrde er på ca. 2,04 mio. kr. niveau, hvoraf ca. 1,9 mio. kr. er under Justitsministeriet, og de resterende ca. 0,14 mio. kr. er under Skatteministeriet. Dette byrdeniveau svarer til omkring 35 minutter pr. anmeldelse. Den samlede administrative byrde afspejler, at det relativt set er et begrænset antal anmeldelser, som virksomhederne foretager i Personbogen Løbende administrative byrder ved anmeldelse via system-til-system-løsning En række virksomheder har, som følge af det omfattende antal tinglysninger de gennemfører, valgt at udvikle egne systemløsninger, som betyder, at de ikke behøver at tinglyse på portalen. I stedet arbejder medarbejderen i virksomhedens eget system, og systemet er opsat til at overføre data til portalen og gennemføre tinglysningen. Hvordan virksomheder specifikt har udformet deres system-til-system løsning varierer dog en del. Der er således løsninger, hvor antallet af skærmbilleder er væsentligt reduceret, men også nogle, hvor systemet selv trækker de nødvendige data og foretager tinglysningen på portalen. Generelt medfører system-til-system løsningen, at medarbejderne i virksomheder har meget lidt arbejde forbundet med selve tinglysningen. Derfor er der ikke målt administrative byrder knyttet til selve tinglysningsprocessen. Virksomheder med system-til-system løsninger har typisk udviklet eller købt disse systemer til den tingbog og de bestemte ekspeditionstyper, hvor de har den største volumen, eftersom det kræver en vis volumen, for at udvikling eller indkøb af et system kan betale sig. Dette betyder, at hovedparten af systemtil-system løsningerne er udviklet for Tingbogen, mens enkelte virksomheder også har et system, der dækker dele af Bilbogen. Under Tingbogen anmeldes der pantebreve, underpant og servitutter via system-til-system løsninger, og under Bilbogen gælder dette for ejendomsforbehold og pantebreve underpant. 15 Erhvervsstyrelsen og EY

16 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Modsat ved tinglysning på portalen er det ved system-til-system løsninger ikke muligt at gennemgå processen for denne tinglysningsform. I stedet er de administrative byrder for de forskellige dokumenter udregnet på baggrund af udgifter, som virksomheder med system-til-system løsninger har til driften af deres systemer. I tabel 8 og 9 er de administrative byrder fordelt på ministerium samt på de enkelte dokumenter under henholdsvis Tingbogen og Bilbogen. Tabel 8: Administrative byrder niveau for anmeldelser i Tingbogen via system-til-system løsninger Ministerium Administrativ byrde Samfundsniveau, mio. kr. Justitsministeriet Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af pantebrev 21,8 Skatteministeriet Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af underpant 3,3 Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af servitutter 0,1 Løbende administrativ byrde: Aflysninger 26,3 Samlet for Justitsministeriet 51,5 Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved pantebreve Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved underpant Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved servitutter Samlet for Skatteministeriet 6,1 Samlet løbende administrativ byrde ved Tingbogen fast ejendom 57,6 5,3 0,8 0,02 16 Erhvervsstyrelsen og EY

17 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Tabel 9: Administrative byrder niveau for anmeldelser i Bilbogen via system-til-system løsninger Ministerium Administrativ byrde Samfundsniveau, mio. kr. Justitsministeriet Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af ejendomsforbehold 1,5 Skatteministeriet Løbende administrativ byrde: Anmeldelse af pantebreve underpant Samlet for Justitsministeriet 1,9 Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved ejendomsforbehold Løbende administrativ byrde: Håndtering af tinglysningsafgift ved pantebreve underpant Samlet for Skatteministeriet 0,6 Samlet løbende administrativ byrde ved Bilbogen 2,5 0,4 0,4 0,2 Som det fremgår af tabel 8 og 9 er de administrative byrder niveau for Tingbogen og Bilbogen henholdsvis ca. 57,6 mio. kr. og ca. 2,5 mio. kr., hvilket tilsammen giver en årlig administrativ byrde på ca. 60,1 mio. kr. for virksomheders brug af system-til-system-løsninger. For begge bøger er størstedelen af de administrative byrder placeret under Justitsministeriet. Ved Tingbogen udgør den administrative byrder under Justitsministeriets omkring 89 % af den samlede byrde, mens den i Bilbogen udgør ca. 76 %. Dette er dog også forventeligt, eftersom byrden under Skatteministeriet kun er relateret til de administrative byrder forbundet med håndteringen af tinglysningsafgiften. I relation til variationen i de enkelte byrders omfang skyldes dette forskelle i de respektive populationers størrelse. Med udgangspunkt i de relevante virksomheders udgifter til de respektive system-tilsystem løsninger er den administrative byrde pr. anmeldelse beregnet til omkring 60 kr., hvilket gælder for både Tingbogen og Bilbogen Opsamling på de løbende administrative byrder ved digital tinglysning På baggrund af de to ovenstående afsnit med fokus på henholdsvis anmeldelser på portalen og via system-til-system løsninger redegør dette afsnit for virksomhedernes samlede administrative byrder niveau. I tabel 10 er byrderne for de fire tingbøger opgjort for portalen, system-til-system løsninger samt på et samlet niveau. Helt overordnet er den samlede administrative byrde for de virksomheder, som anmelder dokumenter til Tinglysningsretten niveau på ca. 142,3 mio. kr. Som det var tilfældet under de enkelte tingbøger, er størstedelen af de administrative byrder for virksomheder placeret under Justitsministeriet. Det er således kun omkring 8 % af byrderne, der hører under Skatteministeriet. I forhold til fordelingen mellem byrder relateret til henholdsvis portalen og til system-til-system løsninger, fremgår det af kolonne 2 og 3 i tabellen, at omkring 58 % af byrderne er resultatet af anmeldelser på portalen, mens resten kan tilskrives anmeldelser via system-til-system-løsninger. Dette på trods af, at system-til-system løsninger, ifølge Tinglysningsretten, stod for mere end halvdelen af alle tinglysninger i Forklaringen på dette er, at det for virksomheder er hurtigere og dermed billigere at tinglyse via egne system-til-system løsninger i stedet for at anvende portalen. Tabellen viser ligeledes, at i forhold til de fire tingbøger findes den største administrative byrde ved Tingbogen, som udgør omkring 87 % af de samlede byrder, mens Personbogen med omkring 1 % er den mindste. Tabel 10: Den samlede administrative byrde niveau for virksomheder ved digital tinglysning Justitsministeriet Tingbogen fast Ejendom På portalen Samfundsniveau, mio. kr. Via system-til-system løsninger Samfundsniveau, mio. kr. For begge tilgange Samfundsniveau, mio. kr. 62,9 51,5 114,4 Bilbogen 9,1 1,9 11,0 Andelsboligbogen 4,0-4,0 Skatteministeriet Personbogen 1,9-1,9 Samlet for Justitsministeriet 77,9 53,4 131,3 Tingbogen fast 2,8 6,1 8,9 17 Erhvervsstyrelsen og EY

18 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Ejendom Bilbogen 1,2 0,6 1,8 Andelsboligbogen 0,2-0,2 Personbogen 0,1-0,1 Samlet for Skatteministeriet 4,3 6,7 11,0 Samlede løbende administrativ byrde 82,2 60,1 142,3 3.4 Reguleringens oprindelse I forhold til den digitale tinglysning er der ingen internationale forpligtelser på dette område, hvorfor de love og bekendtgørelser, der er relevante for nulpunktsmålingen, udelukkende er af nationale oprindelse. 18 Erhvervsstyrelsen og EY

19 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning 4. Ex ante måling af lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Under dette punkt gennemgås ex ante målingen af lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning, jf. lov nr. 519 af 28. maj Formål med loven Det overordnede formål med loven er et fortsat arbejde med at gøre anmeldelser til Tinglysningsretten mere effektive for blandt andre de danske virksomheder samt at gøre afgiftssystemet mere simpelt og dermed nemmere at gennemskue for virksomheder. Lovforslaget berører disse forhold på en række forskellige måder. entralt er fjernelsen af afgiften for opslag i tingbøgerne Bilbogen undtaget, eftersom opslag heri allerede er gratis. Hvor virksomheder og borgere tidligere skulle betale en afgift pr. side i tingbogen, hvor de foretog opslag, så medfører lovændringen, at det bliver gratis at indhente oplysninger i tinglysningssystemet. For brugerne af tinglysningsportalen bliver det således lettere og hurtigere, eftersom de ikke skal gennem en betalingsside for at få adgang til de ønskede oplysninger. I forhold til erhvervslivet forventes det, at lovændringen vil medføre en administrativ lettelse, da virksomhederne vil kunne afvikle den del af deres administration, der håndterer afgiftsbetalingen for opslag i tingbøgerne. Herudover medfører loven en ændring relateret til virksomheders brug af anmelderordningen, som gør det muligt for virksomheder at underskrive på deres kunders vegne. Tinglysningsretten har indtil lovændringen opkrævet et gebyr af virksomhederne, når de tinglyste ved brug af anmelderordningen. Afgiften var begrundet i, at Tinglysningsretten sender et brev med orientering om den foretagne tinglysning til den, som anmeldelsen er foretaget på vegne af, når der tinglyses ved brug af anmelderordningen. Brevet afsendes bl.a. som en sikkerhed for, at virksomheder ikke tinglyser på kunders vegne uden kundens vished herom. Loven har betydet, at denne afgift fjernes, således at afgiftssystemet for tinglysninger forenkles. Tinglysningsretten sender dog fortsat et brev til den, som anmeldelsen er foretaget på vegne af. Loven medfører også en udvidelse af virksomhedspanteordningen, således at virksomhedspant også kan omfatte biler, der allerede er eller har været registreret i Køretøjsregistreret eller i et tilsvarende udenlandsk register. Tidligere har virksomhedspant kun kunne omfatte fabriksnye motorkøretøjer. Den foreslåede udvidelse vil dog kun gælde for virksomheder, som arbejder med køb og salg samt udlejning og leasing af motorkøretøjer. Formålet med denne ændring er at give forhandlere og udlejere af brugte biler en mere fleksibel mulighed for at belåne deres varelagre af brugte biler. Samtidig vil den nye udvidelse fjerne de berørte virksomheders behov for tinglysning af pant i det enkelte motorkøretøj. Lovændringen betyder også, at virksomhedspant nu kan stiftes ved ejerpantebrev og ikke kun ved skadesløsbrev, som førhen var tilfældet Administrative konsekvenser af lovforslaget Loven forventes ikke at medføre nogen yderligere administrative byrder for virksomheder men derimod lettelser i forhold til virksomheders aktiviteter ved afgiftsbetaling relateret til tingbogsopslag og brug af anmelderordningen. Herudover vil loven også medføre en lettelse ved en udvidelse af virksomhedspanteordningen. Lettelsen vil medføre et fald i antallet af anmeldelser, der skal foretages enkeltvis i Bilbogen. De forventede lettelser uddybes nedenfor i de følgende afsnit. 2 Som det også vil fremgå af underafsnittet om udvidelse af virksomhedspanteordningen under afsnit 4.2.1, har det ikke været muligt at undersøge de administrative konsekvenser af ændringerne ved virksomhedspanteordningen, da virksomhederne har været meget usikre på, hvad ændringen vil betyde for deres tinglysningsrelaterede arbejde. 19 Erhvervsstyrelsen og EY

20 Nulpunktsmåling af digital tinglysning, samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning Løbende administrative lettelser årligt Som det fremgår af ovenstående forventes loven at lette virksomhedernes aktiviteter ved anmeldelser til Tinglysningsretten på tre områder. Disse gennemgås i de efterfølgende afsnit, hvori de administrative lettelser for hver enkelt også opgøres. Fjernelse af opslagsafgift Som det fremgår af procesgennemgangen for anmeldelser til Tinglysningsretten, er selve håndteringen af opslagsafgiften en meget lille del af det arbejde, som virksomhederne foretager, når de anmelder dokumenter. Antagelsen om virksomheders normalt effektive drift indebærer, at virksomheder vil være tilmeldt storkunde- og kreditordningen. Dette medfører, at de administrative aktiviteter forbundet med afgiftsbetalinger primært håndteres af virksomhedernes bogholderier eller regnskabsafdelinger, som betragter det som en mindre opgave. Mange af de medarbejdere, der stod for anmeldelser til Tinglysningsretten, havde dog en mindre opgave i forhold til, at virksomheden fik betalt afgifterne både i relation til opslag og selve anmeldelsen. Denne opgave indebar eksempelvis en intern opgørelse over, hvilke tinglysningsaktiviteter og dermed afgifter, der var relateret til hvilke kunder. Denne opgørelse opdaterede medarbejderen løbende og sendte den hver måned til bogholderiet, når den månedlige afregning skulle foretages. Den administrative lettelse forbundet med afgiftsfritagelsen for opslag er opgivet nedenfor i tabel 11 og dækker både brug af portalen og af system-til-system løsninger. Tabel 11: Administrativ lettelse ved fjernelse af opslagsafgift Ministerium Administrativ lettelse Samfundsniveau, mio. kr. Justitsministeriet Tingbogen Fast ejendom Afgiftshåndtering 0,6 Andelsboligbogen Afgiftshåndtering 0,1 Personbogen Afgiftshåndtering 0,04 Samlet administrativ lettelse 0,7 Som det fremgår af tabellen er hele denne lettelse under Justitsministeriet, eftersom opslagsafgiftshåndteringen hører herunder. Herudover viser det sig, at det helt i overensstemmelse med virksomhedernes udmeldinger er en begrænset årlig lettelse, som fjernelsen af opslagsafgiften medfører i forhold til virksomhedernes administrative aktiviteter. Lettelsen er således på omkring 0,7 mio. kr. årligt, og omkring 90 % af dette er under Tingbogen fast ejendom. Størstedelen af lettelsen kommer fra det månedlige arbejde, som virksomhedernes regnskabsafdelinger eller bogholderier ikke længere skal foretage i forbindelse med betaling af opslagsafgiften. Helt overordnet set betragter virksomhederne selve afgiftshåndteringen som en lille del af arbejdet med at anmelde dokumenter til Tinglysningsretten. Hertil kommer, at fjernelsen af opslagsafgiften ikke afskaffer virksomhedernes administrative arbejde med afgiftshåndtering, da de fortsat skal håndtere tinglysningsafgiften. Derfor forventede de anmeldende medarbejdere ikke den store lettelse i deres arbejde, da de fleste fortsat vil skulle bidrage til at sikre, at tinglysningsafgifterne matches de rigtige kunder. I forhold til selve afgiften, der fjernes, er denne ikke medtaget, da den er en erhvervsøkonomisk omkostning. Det skal dog bemærkes, at de administrative lettelser ved fjernelsen af opslagsafgiften ikke omfatter de lettelser, som de store danske banker har haft, men kun de resterende udvalgte virksomhedssegmenter. Det skyldes, at de store danske banker har oplyst, at de ikke har kunnet udskille og opgøre et præcist tidsforbrug og omkostningsniveau for håndteringen af opslagsafgiften. De har dog oplyst, at ændringen væsentligt har forenklet den del af ekspeditionen, der hidtil har været forbundet med denne opgave. Disse virksomheders administrative omkostninger ved håndteringen af opslagsafgiften er i stedet medtaget under deres opgørelse af deres omkostninger ved system-til-system løsninger. Dermed er det mindre tidsforbrug, som ændringen har medført, ikke medtaget i forbindelse med vurderingen af de byrder, der generelt er forbundet med tinglysningsekspeditioner. 20 Erhvervsstyrelsen og EY

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Titel: Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Specialisering: 9. semester Projektpraktik Tema: Faglig og professionel udvikling Projektgruppe: L9LM-08 Deltager: Lars Peter Larsen Vejleder: Bent

Læs mere

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Retsudvalget REU alm. del - Bilag 401 Offentligt Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1471 KØBENHAVN 2006 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Erhvervsjuridisk institut Cand. Merc. Jur. Hovedopgave Forfatter Vejleder Hans Henrik Edlund Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Med specielt fokus på pengemangeldoktrinen Handelshøjskolen

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Varetagelse af tinglysningsopgaven. Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Varetagelse af tinglysningsopgaven. Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Varetagelse af tinglysningsopgaven Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1461 KØBENHAVN 2005 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDNING 7 1.1. Udvalgets nedsættelse

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Udgiver: Skatteministeriet København 2008 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-81-6 ISBN: 87-90922-82-4 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere