Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter"

Transkript

1 university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2009). Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt. Helsingør: Forlaget Pejus. Download date: 19. sep

2 Peter Mortensen Tillæg til DIGITALE PANTERETTIGHEDER en oversigt PEJUS 2009

3 Peter Mortensen Tillæg til Digitale panterettigheder en oversigt 1. udgave/1. oplag Peter Mortensen og Forlaget Pejus, Helsingør ISBN Forsidefoto: Susanne Munk Mortensen. Obélisque de Luxor, Place de la Concorde, Paris. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Hæftet må ikke gøres til genstand for salg. Kan hentes gratis på

4 Forord Peter Mortensen: Digitale panterettigheder en oversigt udkom i december 2007 og handler om regler, der blev vedtaget i juni Forventningen i slutningen af 2007 var, at reglerne om digital tinglysning ville træde i kraft efter Påske 2008 i hvert fald for så vidt angik tingbogen. Allerede inden bogens udgivelse blev ikrafttrædelsen imidlertid udsat til forventeligt primo november 2008, som det fremgår af bogens forord. Projektet blev dog ramt af endnu en udsættelse, således at det forventelige ikrafttrædelsestidspunkt nu er 8. september 2009 for så vidt angår tingbogen. I de tre år, som er gået siden reglernes vedtagelse i Folketinget, er der sket afklaring af forskellige tvivlsspørgsmål, klargøring af det digitale tinglysningssystems funktionsmåde og vedtaget en ændringslov, der løser forskellige uforudsete problemer. Som følge heraf og for at rette enkelte fejl er der behov for en let revision og udvidelse af bogen. Af hensyn til de mange, der allerede har købt bogen, er det valgt at lave et tillæg, i stedet for en helt ny udgave. Først angives nogle ændringer til den eksisterende tekst. Derefter følger et helt nyt kapitel VI om retspant (udlæg). Læserne opfordres venligst til at fremsende kommentarer til manuskriptet til: Peter Mortensen Juni 2009 Anvendte forkortelser: gbl.: Gældsbrevsloven. rpl: Retsplejeloven. TL: Tinglysningsloven. 3

5

6 Ændringer til teksten Tallene i venstre spalte henviser til bogens sidetal afsnit. Lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love, der gennemfører digital tinglysning er ændret ved lov nr. 504 af 12. juni 2009 om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love samt lov om ændring af søloven og forskellige andre love. Der er primært tale om ændringer af overgangsreglen for pantebreve i 15 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 og ændringer af retsplejelovens regler om udlæg på grundlag af pantebreve. Se nærmere omtale nedenfor ad s. 48 samt nyt kapitel VI,4. 12 Linje 14-16:»Det forventes november 2008«ændres til» Det forventes, at reglerne om digital tinglysning for så vidt angår fast ejendom og tingbogen træder i kraft den 8. september Der vil i så fald være lukket for indlevering af dokumenter fra den 20. august 2009 kl. 12 til den 8. september 2009 kl. 9. Dokumenter, der modtages efter den 20. august kl. 12, vil blive afvist, og anmelderne vil blive henvist til at oprette dokumenterne via efter den 8. september kl. 9.«14 Linje 8-12: Der ventes i bekendtgørelsesform fastsat kortfattede regler om, at personer/virksomheder, der ikke kan få en digital signatur på grund af manglende person- eller CVR-nummer, fortsat kan anmelde papirdokumenter. Adgangen hertil vil ikke omfatte andre, som kan få en digital signatur. Linje 15-18: Aftalen mellem staten og TDC A/S om tildeling af digitale signaturer til borgere og virksomheder er afløst af en aftale mellem staten og DanID A/S. Se nærmere på eller 17 Sidste linje: Der forventes fastsat en længste gyldighedsperiode på 12 måneder for fuldmagter, jf. Anja Olsen: Digital tinglysning i praksis en guide til den digitale tingbog (2008) s nye afsnit (»Det fremgår imidlertid ikke «), der handler om omfanget af ordningen for autoriserede anmeldere. Spørgsmålet om, hvilke dispositioner en autoriseret anmelder kan foretage, er endnu ikke endeligt afklaret. Det forekommer dog sandsynligt, at en autoriseret anmelder vil få mulighed for at: 1) Udstede og anmelde pantebreve (og ejendomsforbehold i motorkøretøjer), 2) På debitors vegne anmelde påtegninger om vilkårsændringer m.v., 3) Ved ejerpantebreve udstede og anmelde underpantsætning af ejerpantebrevet, 5

7 Ændringer til teksten 4) På vegne af kreditor ifølge et pantebrev (eller den, der har fået overdraget eller overført en ret ifølge et pantebrev) aflyse, kvittere, transportere, nedlyse, og anmelde rykningspåtegninger eller andre vilkårsændringer samt 5) Meddele samtykke, f.eks. til a) en umyndigs råden på vegne af vedkommendes værge, b) for en ægtefælle efter 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger, eller c) hvor pantsætning af en fast ejendom efter tingbogen kræver tiltræden af en eller flere påtaleberettigede private parter. Endvidere er der ved lov nr. 504 af 12. juni , nr. 5, i overgangsreglen i 15 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 som nye stk. 14 og 15, indsat hjemmel for, at en autoriseret anmelder kan aflyse et tinglyst papirpantebrev, uden at dette forudgående er fremsendt til Tinglysningsretten og konverteret til et digitalt pantebrev, samt hjemmel for, at anmelderen i forbindelse med aflysningen kan tinglyse et tilsvarende digitalt pantebrev. Dermed kan en autoriseret anmelder foretage konvertering af papirpantebreve til digitale pantebreve, uden at papirpantebrevet skal fremsendes til Tinglysningsretten. Se nærmere herom nedenfor ad s. 48. Såfremt autoriserede anmeldere får den anførte videregående adgang til at disponere, mister diskussionen s , en væsentlig del af sin betydning bortset fra bemærkningerne om adgang til erstatning ved eventuel misbrug. 21 I 3. nye afsnit, 3. punktum (»Det bemærkes for»endvidere«.«) ændres» at TL 27, stk. 1, fortsat finder anvendelse for panterettigheder «til:» at TL 27, stk. 1, fortsat finder anvendelse for negotiable panterettigheder «. 24 Sidste afsnit vedrørende sikkerhedsstillelse. Det forventes, at sikkerheden i form af en ansvarsforsikring inden for et år skal dække anmelderens virksomhed som anmelder efter omfanget af autorisationen med mindst følgende beløb: Forsikringsdækning indenfor et år Autorisation til udstedelse af pantebreve med hovedstol ikke over (alle beløb i mio. kr.) ,5 1 Enkelt person personer , personer >15 personer I 1. afsnit 4. linje tilføjes efter»»bærer«af panteretten«:»og den sikrede fordring,«. 33 Sidste afsnit (»Som ved pantebreve i fast ejendom «) affattes således:»som ved pantebreve i fast ejendom består den væsentligste ændring vedrørende almindelige pantebreve i motorkøretøjer, andelsboliger og almindeligt løsøre i en ændring af sikringsakten ved overdragelse m.v. Ved overdragelse af sådanne pantebreve til eje eller sikkerhed har sikringsakten hidtil fulgt reglerne i 6

8 Ændringer til teksten gældsbrevslovens kapitel III om simple gældsbreve. Sikringsakten ved overdragelse var således denuntiation til pantebrevsskyldneren, jf. gbl. 31. Indførelsen af digital tinglysning indebærer, at overdragelse eller anden overførelse af tinglyste pantebreve i stedet skal tinglyses, jf. TL 42 d, stk. 7, (motorkøretøjer), TL 42 j, stk. 7, (andelsboliger) samt TL 47, stk. 6, (almindeligt løsøre), og at gbl. 31 ikke gælder for disse pantebreve, jf. ny gbl. 26, stk. 2, som affattet ved 2, nr. 4, i lov nr. 539 af 8. juni Se nærmere nedenfor afsnit III,2.2.«(Ved ændringen udgår henvisninger til TL 2). I note 1. ændres»(2007)«til»(2008)«. 37 I 4.-sidste linje ændres» prioritetsordenen bestemmes af TL 40 «til:» prioritetsordenen bestemmes bl.a. af TL 40 «. 38 I note 1. ændres»(2007)«til»(2008)«. 39 I 6.-sidste linje ændres» længere vil være tinglyst papirpantebreve «til:» længere vil kunne tinglyses papirpantebreve «. 42 I 2. nye afsnit omtales konsekvensen af, at TL 2 ophæves, hvorefter transport og anden overdragelse af tinglyste pantebreve skal tinglyses som sikringsakt, jf. TL 1. Det har været gjort gældende, at ophævelsen af TL 2 ikke har denne retsvirkning, jf. Hans Helge Beck Thomsen i Juristen 2008 s. 282 ff og i U 2009 B 169 ff. Kritikken er næppe berettiget, se således Peter Mortensen i U 2009 B 85 ff og i U 2009 B 208 ff, og den har heller ikke givet anledning til ændringer i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 504 af 12. juni 2009, hvor det af afsnit 3.4 i de almindelige bemærkninger til ændringsloven blot konstateres, at der» i den juridiske litteratur [har] været rejst tvivl om, hvorvidt ophævelsen af 2 medfører, at der skal ske tinglysning af overdragelser eller anden overførsel af tinglyste pantebreve. Som det imidlertid fremgår under pkt. 2.3 ovenfor, vil sikringsakten ved overdragelse eller anden overførsel af tinglyste pantebreve efter loven om digital tinglysnings ikrafttræden være tinglysning.«46 Første tekstafsnit i afsnit 2.2. (»Det har været jf. gbl. 31.«) affattes således:»sikringsakten ved overdragelse af pantebreve i motorkøretøjer, andelsboliger og almindeligt løsøre, der som udgangspunkt er simple gældsbreve, har hidtil været meddelelse til pantsætteren, jf. gbl. 31.«(Ved ændringen udgår henvisningen til TL 2). 47 I første nye afsnit, 1. punktum (»Som følge af, «) udgår:»og som følge af, at TL 2 er ophævet,«. 48 I sidste afsnit drøftes konvertering af et papirpantebrev til et digitalt pantebrev i tilfælde, hvor papirpantebrevet er bortkommet. Foruden tilvejebringelse af mortifikationsdom kan det overvejes at benytte en autoriseret anmelder til at foretage konverteringen i disse tilfælde. Ved lov nr. 504 af 12. juni , nr. 5, er der således i overgangsreglen i 15 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 i nye stk. 14 og 15, indsat hjemmel til, at en autoriseret anmelder kan aflyse et tinglyst papirpantebrev, uden at dette forudgående er fremsendt til 7

9 Ændringer til teksten Tinglysningsretten og konverteret til et digitalt pantebrev (stk. 14). Endvidere kan den autoriserede anmelder i forbindelse med aflysningen af papirpantebrevet tinglyse et tilsvarende digitalt pantebrev. Dermed kan en autoriseret anmelder foretage konvertering af papirpantebreve, der er bortkommet, til digitale pantebreve, uden brug af mortifikationsdom. I forbindelse med aflysning af papirpantebrevet efter 15, stk. 14, skal den autoriserede anmelder kontrollere, at der foruden bemyndigelse fra den, der ifølge tingbog, personbog, bilbog eller andelsboligbog er berettiget til at råde over den pågældende ret, også foreligger samtykke til aflysningen fra eventuelle andre indehavere af omsætningsbeskyttede rettigheder navnlig berettigede, der ved transport eller anden overdragelse har opnået ret over papirpantebrevet. Sker der rettighedstab som følge af aflysningen, er den autoriserede anmelder erstatningsansvarlig herfor i medfør af TL 49 c, stk. 3. Ifølge ordlyden omhandler 15 stk. 4,»papirbaserede pantebreve«, hvilket da forarbejderne ikke indeholder en snævrere afgrænsning må antages at omfatte såvel almindelige pantebreve som ejerpantebreve og skadesløsbreve. Anmeldelse af et tilsvarende elektronisk pantebrev efter 15, stk. 15, forudsætter, at debitor har givet den autoriserede anmelder samtykke til tinglysningen. Anmelderen må i den forbindelse sikre sig, at eventuelle påtegninger på papirpantebrevet af interesse for debitor (f.eks. påtegninger om, at ekstraordinære afdrag er betalt) overføres til det digitale pantebrev. Hvis påtegningerne ikke overføres, kan den autoriserede anmelder pådrage sig erstatningsansvar efter TL 49 c, stk. 3, hvis en senere godtroende erhverver af det digitale pantebrev ekstingverer skyldnerens indsigelser om f.eks. at have betalt et ekstraordinært afdrag. Anmeldelse af et digitalt pantebrev efter 15, stk. 15, udløser ikke tinglysningsafgift, forudsat at det nye pantebrev tinglyses senest samtidig med, at det tidligere pantebrev aflyses, og det nye pantebrev tinglyses senest fem år efter ikrafttrædelsen af reglerne om digital tinglysning (8. september 2009?), og at det papirbaserede pantebrev erstattes af et tilsvarende elektronisk pantebrev. Det elektroniske pantebrev skal således i afgiftsmæssig forstand være identisk med det aflyste papirbaserede dokument, og således ikke udløse større variabel tinglysningsafgift end det pantebrev, der aflyses. 50 I 2. nye afsnit, 1. linje, ændres» 15, stk. 15«til» 15, stk. 17«, da lov nr. 504 af 12. juni , nr. 5 indsætter nye stk. 14 og I 2. nye afsnit, 1. linje, ændres» 15, stk. 15«til» 15, stk. 17«, da lov nr. 504 af 12. juni , nr. 5 indsætter nye stk. 14 og I 1. afsnit, 4. linje, ændres»panthaveren«til»pantsætteren«. 54 Ad punktopstillingens nr. 1: Hvis der angives et beløb for underpanteretten i et ejerpantebrev, tinglyses underpanteretten for dette beløb og angiver således en ramme, inden for hvilken panthaveren har pant for den underliggende 8

10 Ændringer til teksten fordring. Beløbet (rammen) kan ikke overstige ejerpantebrevets tinglyste hovedstol og skal være i samme valuta som ejerpantebrevet. Hvis der ikke angives noget beløb, tinglyses underpanteretten for et beløb, der svarer til ejerpantebrevets tinglyste hovedstol, jf. Anja Olsen: Digital tinglysning i praksis en guide til den digitale tingbog (2008) s En sådan tinglysning hindrer ikke, at pantsætteren udsteder og tinglyser flere underpanterettigheder i det samme ejerpantebrev eller indbrudspantebreve med pant inden for ejerpantebrevets ramme (f.eks. hvis den primære panthavers tilgodehavende ikke overstiger ejerpantebrevets hovedstol), men de nye panterettigheder vil få retsanmærkning om den tinglyste underpanteret, der i tingbogen»fylder«hele ejerpantebrevets plads. 58 I 1. linje ændres»almindelige bemærkninger«til:»specielle bemærkninger«. 59 I afsnit 1.3., 3. linje, ændres»(frempantsætte, jf. DL 5-7-4)«til:»(til eje eller frempantsætte, jf. DL )«. 61 I afsnit 2, 8. linje, ændres» ikke længere forekomme tinglyste ejerpantebreve «til:» ikke længere kunne tinglyses ejerpantebreve «. 62 Det første nye afsnit under afsnit 3.1. omhandler konvertering af papirejerpantebreve til digitale ejerpantebreve. Det kan tilføjes, at der ved lov nr. 504 af 12. juni , nr. 5, i overgangsreglen i 15 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 som nye stk. 14 og 15 er indsat hjemmel for, at en autoriseret anmelder kan aflyse et tinglyst papirejerpantebrev, uden at dette forudgående er fremsendt til Tinglysningsretten og konverteret til et digitalt ejerpantebrev, samt i forbindelse med aflysningen kan tinglyse et tilsvarende digitalt ejerpantebrev. Dermed kan en autoriseret anmelder foretage konvertering af papirejerpantebreve til digitale ejerpantebreve, uden at papirejerpantebrevet skal fremsendes til Tinglysningsretten. Se nærmere herom ovenfor ad s. 48 I andet nye afsnit under afsnit 3.1., ændres» 15, stk. 15«til:» 15, stk. 17«. 64 I andet nye afsnit ændres» 15, stk. 2«til:» 15, stk. 12«. 65 I første linje ændres» 15, stk. 15«til:» 15, stk. 17«. 69 I afsnittet efter petit-afsnittet linje 7 f udgår:», som følge af den tidligere TL 2«. I linje 8 ændres»som følge af ophævelsen af TL 2,«til:»Efter de nye regler«. I sidste linje udgår:»som konsekvens af ophævelsen af TL 2«. * * * * * 9

11

12 Kapitel VI Retspant (udlæg) 1. Indledning Kapitel II-V omhandler konsekvenserne af indførelsen af digital tinglysning for viljesbestemte panterettigheder. Derimod er udlæg ikke omtalt. Udlæg (retspant) udgør dog tillige en sikkerhedsret, der har mange ligheder med viljesbestemte panterettigheder. Den væsentligste forskel består i, at udlægget ikke stiftes ved pantsætters frivillige viljeserklæring, men stiftes ved en judiciel akt typisk i fogedretten. Da reglerne om digital tinglysning også har visse konsekvenser for tinglysning af udlæg og for anvendelsen af digitale pantebreve som grundlag for at foretage pantebrevsudlæg, jf. rpl. 478, stk. 1, nr. 6, skal udlæg omtales kort i det følgende. Afsnit 2 og 3 handler om tinglysning af udlæg, der f.eks. på grundlag af en dom over skyldner foretages direkte i skyldnerens faste ejendom (afsnit 2) eller i skyldnerens motorkøretøjer, andelsboliger eller almindeligt løsøre (afsnit 3). Afsnit 4 handler om pantebrevsudlæg dvs. udlæg, der foretages med et pantebrev som fundament, jf. rpl. 478, stk. 1, nr. 6, i det pantsatte aktiv. 2. Udlæg i fast ejendom 2.1. Tinglysning af udlæg Et udlæg i en fast ejendom er hvad enten der er tale om pantebrevsudlæg, jf. nedenfor afsnit 4, eller et udlæg på andet grundlag en rettigheder over fast ejendom i TL 1 s forstand. Sikringsakten for sådanne udlæg er derfor tinglysning, jf. TL 1. Dette ændres ikke ved indførelsen af digital tinglysning. Tinglysning af udlæg er efter de hidtidige regler sket på begæring af udlægshaver, idet den tidligere TL 12, stk. 1, fastslog, at der ved tinglysning af udlæg, dom og anden offentlig retshandling skulle fremlægges erklæring fra vedkommende myndighed (typisk fogedretten), der havde foretaget handlingen, og handlingen skulle angå en person (skyldner), der havde tingbogslegitimation. Dette er ændret ved indførelsen af digital tinglysning, idet det følger af en nyaffattet TL 13, stk. 1, at fogeden ved udlæg bortset fra pantebrevsudlæg snarest muligt skal foranledige meddelelse om udlægget tinglyst. Det vil således fremover være fogeden, der automatisk sørger for tinglysningen af udlæg. Når pantebrevsudlæg ikke er omfattet af den automatiske tinglysning, skyldes det, at tinglysning heraf ikke skaffer udlægshaver en bedre prioritetsstilling end den, der allerede følger af 11

13 Kapitel VI,2.1. tinglysningen af pantebrevet. Det er derfor overladt til udlægshaver selv at afgøre, om tinglysning er nødvendig. Udlægshaver kan altid begære et pantebrevsudlæg tinglysning i medfør af TL 1, jf. 12, stk. 1. Det samme gælder i tilfælde af konkurs og ved behandling af dødsbo ved bobestyrer, når boet omfatter en fast ejendom. I så fald skal kurator henholdsvis bobestyreren foranledige meddelelse om bobehandlingen tinglyst på ejendommen. Andre offentligretlige retshandlinger, der fastslår, stifter, forandrer eller ophæver en ret over en bestemt fast ejendom, kan af den berettigede altid anmeldes til tinglysning, jf. TL 1, jf. 12, stk. 1. En række offentligretlige retshandlinger vil i længere tid fremover ikke foreligge i digital form. I så fald må den berettigede digitalt anmelde sin ret til tinglysning. Meddelelsen tinglyses med frist til fremsendelse til Tinglysningsretten af dokumentation fra den offentlige myndighed i papirform Transport af udlæg Når der er foretaget udlæg i en fast ejendom, udgør udlægget en sikkerhedsret i ejendommen svarende til en almindelig panteret. Ligesom et pantebrev kan et udlæg af udlægshaveren overdrages til en erhverver. Da der i så fald er tale om en overdragelse af en ret over fast ejendom, følger det af TL 1 (efter ophævelsen af TL 2), at sikringsakten for erhververen er tinglysning af overdragelsen. Dette svarer til retsstillingen ved transport og anden overførelse af almindelige pantebreve, jf. ovenfor kapitel III, Udlæg i motorkøretøjer, andelsboliger og almindeligt løsøre Indførelsen af digital tinglysning ændrer ikke på, i hvilke tilfælde udlæg i motorkøretøjer, andelsboliger og almindeligt løsøre kan og skal tinglyses. I det omfang tinglysning hidtil har været sikringsakt for sådanne udlæg, er dette fortsat tilfældet. I de tilfælde, hvor tinglysning ikke har været sikringsakt, er dette fortsat gældende. For så vidt angår motorkøretøjer skal udlæg og anden retsforfølgning tinglyses i bilbogen, jf. TL 42 d, stk. 1, 1. pkt., medmindre at skyldneren allerede f.eks. ved fogedens foranstaltning er berøvet rådigheden over køretøjet, jf. 2. pkt. I så fald er tinglysning overflødig. For så vidt angår andelsboliger, skal udlæg og anden retsforfølgning tinglyses som sikringsakt, jf. TL 42 j, stk. 1. Udlæg i almindeligt løsøre hverken kan eller skal tinglyses, sammenlign TL 47, stk. 1, der kun omhandler underpant. For motorkøretøjer og andelsboliger, hvor udlæg efter omstændighederne skal tinglyses, jf. petitafsnittet, findes der ikke en regel om automatisk tinglysning svarende til TL 13, stk. 1, for fast ejendom. Det er således ikke fogeden, men udlægshaver selv, der må sørge for at tinglyse udlægget, jf. TL 42 d, stk. 1, (motorkøretøjer) eller TL 42 j, stk. 1, (andelsboliger). 12

14 Kapitel VI, Som ved fast ejendom, jf. ovenfor afsnit 2.2. kan udlæg i motorkøretøjer og andelsboliger (samt almindeligt løsøre) overdrages til en erhverver. For så vidt angår udlæg i motorkøretøjer og andelsboliger, hvor sikringsakten for udlægget er tinglysning i bilbogen henholdsvis andelsboligbogen, er sikringsakten for overdragelse af udlægget tillige tinglysning, jf. TL 42 d, stk. 7, (motorkøretøjer) og TL 42 j, stk. 7, (andelsboliger). 4. Pantebrevsudlæg 4.1. Pantebrevsudlæg på grundlag af pant i fast ejendom Tinglyste pantebreve I medfør af rpl. 478, stk. 1, nr. 6, kan en panthaver med pant i fast ejendom foretage udlæg i ejendommen uden forudgående dom for sit krav, ved at benytte pantebrevet som udlægsfundament. Efter de hidtidige regler fulgte det af rpl. 488, stk. 2, 2. pkt., at det originale papirpantebrev skulle indleveres i fogedretten ved fremsættelse af anmodning om pantebrevsudlæg. Et sådant krav kan ikke længere stilles, når pantebrevene er digitale. Der blev derfor allerede ved lov nr. 539 af 8. juni , nr. 2, foreslået en ændring af rpl. 488, stk. 2, således at kravet om fremlæggelse af det originale pantebrev i stedet skal opfyldes ved en præcis henvisning til dokumentet i tingbogen, bilbogen, andelsboligbogen eller personbogen Pantebreve udslettet efter tvangsauktion Hvis et pantebrev i forbindelse med en tvangsauktion over den pantsatte ejendom ikke opnår dækning af det højeste bud, kan auktionskøberen forlange pantebrevet udslettet af tingbogen, jf. rpl Hvis pantebrevet hvilket er det almindelige er med personlig gældsansvar for pantsætteren, har panthaveren/kreditor fortsat et personligt krav mod pantsætteren, selv om pantebrevet ikke længere er tinglyst, og pantebrevet kan fortsat fungere som udlægsfundament efter rpl. 478, stk. 1, nr. 6. Men, når der er tale om et digitalt pantebrev, kan kreditor ikke fremlægge noget originalt pantebrev i fogedretten, jf. rpl. 488, stk. 2, og når pantebrevet er udslettet af tingbogen, kan kreditor heller ikke angive en præcis henvisning til tingbogen. Ganske vist overføres det udslettede pantebrev til Tinglysningsrettens historiske register, men heri slettes oplysningerne, når der efter arkivlovgivningen ikke længere er behov for at opbevare oplysningerne. For at kreditor ikke på denne måde skal risikere at miste sit udlægsfundament og være henvist til at opnå dom for den personlige hæftelse, er der ved lov nr. 504 af 12. juni , nr. 2, indsat en ny bestemmelse i rpl. 581, stk. 2, hvorefter den, der ifølge oplysningerne i tingbogen har ret til at gøre eventuelle personlige for- 1. Rpl. 488, stk. 2, er omformuleret ved lov nr. 504 af 12. juni , nr. 1, og 2, nr. 1, således at kravet om præcis henvisning til dokumentet i det relevante rettighedsregister fremgår af 488, stk. 2, 3. pkt. 13

15 Kapitel VI, dringer efter pantebrevet gældende over for skyldneren, kan kræve, at Tinglysningsretten konverterer det digitale pantebrev til et papirdokument, der anses som et originalt gældsbrev. Dette papirgældsbrev kan kreditor så fremlægge i fogedretten som originalt udlægsfundament, jf. rpl. 488, stk. 1. Anvendelse af rpl. 581, stk. 2, må forudsætte, at den berettigede fremsætter begæring om konvertering, mens det udslettede digitale pantebrev endnu står i Tinglysningsrettens historiske register Pantebrevsudlæg på grundlag af pant i motorkøretøjer, andelsboliger og almindeligt løsøre Den i afsnit omtalte regel i rpl. 488, stk. 2, gælder tillige for udlæg på grundlag af pantebreve i motorkøretøjer, andelsboliger og almindeligt løsøre. Udlæg med et tinglyst digitalt pantebrev i et af de nævnte aktiver som fundament, jf. rpl. 478, stk. 1, nr. 6, kan således foretages ved, at der over for fogedretten angives en præcis henvisning til pantebrevet i bilbogen, andelsboligbogen eller personbogen, jf. rpl. 488, stk. 2, 3. pkt. For så vidt angår udlæg på grundlag af et ikke længere tinglyst digitalt pantebrev i motorkøretøjer, andelsboliger eller almindeligt løsøre, bemærkes, at rpl. 581 stk. 2, kun direkte gælder for pantebreve i fast ejendom. For så vidt angår pant i andelsboligforeninger er bestemmelsen dog gjort tilsvarende anvendelig, jf. rpl. 559 a, stk. 5, modsætningsvis. Kreditor i henhold til et digitalt pantebrev, der efter en tvangsauktion er udslettet af andelsboligbogen kan således anmode Tinglysningsretten om at konvertere det udslettede pantebrev til et originalt papirgældsbrev, der kan fremlægges i fogedretten i forbindelse med udlægget, jf. rpl. 488, stk. 2. Der ses ikke at være hjemmel til at kræve udslettede digitale pantebreve i motorkøretøjer og almindeligt løsøre konverteret til et originalt papirgældsbrev efter regler svarende til rpl. 581, stk. 2. Så længe det udslettede pantebrev fremgår af Tinglysningsrettens historiske register må det antages, at en præcis henvisning hertil (og dermed indirekte til de tidligere oplysninger i bilbogen eller personbogen) er tilstrækkelig, jf. rpl. 488, stk. 2, 3. pkt. Men er det digitale pantebrev også slettet fra det historiske register, må kreditor være henvist til at skaffe skyldners erkendelse af kravet i et udenretligt forlig eller i et gældsbrev, jf. rpl. 478, stk. 1, nr. 4 og 5, eller til at få dom for sin personlige fordring mod skyldneren, jf. rpl. 478, stk. 1, nr

16

17 ISBN

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Den finansielle sektor har modtaget udkast til bekendtgørelse

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 010 version 1.5 Inden du starter (1/3) Hvornår skal en tinglysningsfuldmagt benyttes? I de tilfælde, hvor en person ikke

Læs mere

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12.

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Brix Jernbanegade 8 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 27. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af ANDEN UDGAVE / hat DANMARKS JURISTFORBUND Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 7 1. Panteretsbegrebet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Retsudvalget REU alm. del - Bilag 401 Offentligt Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1471 KØBENHAVN 2006 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

Den digitale tingbog er på vej

Den digitale tingbog er på vej Den digitale tingbog er på vej Tinglysningsmotor, digital signatur og internettet. Arbejdet med udformningen af den nye digitale tingbog er i fuld gang i Domstolsstyrelsen. Af chefkonsulent Anja Olsen,

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere