Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter"

Transkript

1 university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2009). Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt. Helsingør: Forlaget Pejus. Download date: 19. sep

2 Peter Mortensen Tillæg til DIGITALE PANTERETTIGHEDER en oversigt PEJUS 2009

3 Peter Mortensen Tillæg til Digitale panterettigheder en oversigt 1. udgave/1. oplag Peter Mortensen og Forlaget Pejus, Helsingør ISBN Forsidefoto: Susanne Munk Mortensen. Obélisque de Luxor, Place de la Concorde, Paris. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Hæftet må ikke gøres til genstand for salg. Kan hentes gratis på

4 Forord Peter Mortensen: Digitale panterettigheder en oversigt udkom i december 2007 og handler om regler, der blev vedtaget i juni Forventningen i slutningen af 2007 var, at reglerne om digital tinglysning ville træde i kraft efter Påske 2008 i hvert fald for så vidt angik tingbogen. Allerede inden bogens udgivelse blev ikrafttrædelsen imidlertid udsat til forventeligt primo november 2008, som det fremgår af bogens forord. Projektet blev dog ramt af endnu en udsættelse, således at det forventelige ikrafttrædelsestidspunkt nu er 8. september 2009 for så vidt angår tingbogen. I de tre år, som er gået siden reglernes vedtagelse i Folketinget, er der sket afklaring af forskellige tvivlsspørgsmål, klargøring af det digitale tinglysningssystems funktionsmåde og vedtaget en ændringslov, der løser forskellige uforudsete problemer. Som følge heraf og for at rette enkelte fejl er der behov for en let revision og udvidelse af bogen. Af hensyn til de mange, der allerede har købt bogen, er det valgt at lave et tillæg, i stedet for en helt ny udgave. Først angives nogle ændringer til den eksisterende tekst. Derefter følger et helt nyt kapitel VI om retspant (udlæg). Læserne opfordres venligst til at fremsende kommentarer til manuskriptet til: Peter Mortensen Juni 2009 Anvendte forkortelser: gbl.: Gældsbrevsloven. rpl: Retsplejeloven. TL: Tinglysningsloven. 3

5

6 Ændringer til teksten Tallene i venstre spalte henviser til bogens sidetal afsnit. Lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love, der gennemfører digital tinglysning er ændret ved lov nr. 504 af 12. juni 2009 om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love samt lov om ændring af søloven og forskellige andre love. Der er primært tale om ændringer af overgangsreglen for pantebreve i 15 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 og ændringer af retsplejelovens regler om udlæg på grundlag af pantebreve. Se nærmere omtale nedenfor ad s. 48 samt nyt kapitel VI,4. 12 Linje 14-16:»Det forventes november 2008«ændres til» Det forventes, at reglerne om digital tinglysning for så vidt angår fast ejendom og tingbogen træder i kraft den 8. september Der vil i så fald være lukket for indlevering af dokumenter fra den 20. august 2009 kl. 12 til den 8. september 2009 kl. 9. Dokumenter, der modtages efter den 20. august kl. 12, vil blive afvist, og anmelderne vil blive henvist til at oprette dokumenterne via efter den 8. september kl. 9.«14 Linje 8-12: Der ventes i bekendtgørelsesform fastsat kortfattede regler om, at personer/virksomheder, der ikke kan få en digital signatur på grund af manglende person- eller CVR-nummer, fortsat kan anmelde papirdokumenter. Adgangen hertil vil ikke omfatte andre, som kan få en digital signatur. Linje 15-18: Aftalen mellem staten og TDC A/S om tildeling af digitale signaturer til borgere og virksomheder er afløst af en aftale mellem staten og DanID A/S. Se nærmere på eller 17 Sidste linje: Der forventes fastsat en længste gyldighedsperiode på 12 måneder for fuldmagter, jf. Anja Olsen: Digital tinglysning i praksis en guide til den digitale tingbog (2008) s nye afsnit (»Det fremgår imidlertid ikke «), der handler om omfanget af ordningen for autoriserede anmeldere. Spørgsmålet om, hvilke dispositioner en autoriseret anmelder kan foretage, er endnu ikke endeligt afklaret. Det forekommer dog sandsynligt, at en autoriseret anmelder vil få mulighed for at: 1) Udstede og anmelde pantebreve (og ejendomsforbehold i motorkøretøjer), 2) På debitors vegne anmelde påtegninger om vilkårsændringer m.v., 3) Ved ejerpantebreve udstede og anmelde underpantsætning af ejerpantebrevet, 5

7 Ændringer til teksten 4) På vegne af kreditor ifølge et pantebrev (eller den, der har fået overdraget eller overført en ret ifølge et pantebrev) aflyse, kvittere, transportere, nedlyse, og anmelde rykningspåtegninger eller andre vilkårsændringer samt 5) Meddele samtykke, f.eks. til a) en umyndigs råden på vegne af vedkommendes værge, b) for en ægtefælle efter 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger, eller c) hvor pantsætning af en fast ejendom efter tingbogen kræver tiltræden af en eller flere påtaleberettigede private parter. Endvidere er der ved lov nr. 504 af 12. juni , nr. 5, i overgangsreglen i 15 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 som nye stk. 14 og 15, indsat hjemmel for, at en autoriseret anmelder kan aflyse et tinglyst papirpantebrev, uden at dette forudgående er fremsendt til Tinglysningsretten og konverteret til et digitalt pantebrev, samt hjemmel for, at anmelderen i forbindelse med aflysningen kan tinglyse et tilsvarende digitalt pantebrev. Dermed kan en autoriseret anmelder foretage konvertering af papirpantebreve til digitale pantebreve, uden at papirpantebrevet skal fremsendes til Tinglysningsretten. Se nærmere herom nedenfor ad s. 48. Såfremt autoriserede anmeldere får den anførte videregående adgang til at disponere, mister diskussionen s , en væsentlig del af sin betydning bortset fra bemærkningerne om adgang til erstatning ved eventuel misbrug. 21 I 3. nye afsnit, 3. punktum (»Det bemærkes for»endvidere«.«) ændres» at TL 27, stk. 1, fortsat finder anvendelse for panterettigheder «til:» at TL 27, stk. 1, fortsat finder anvendelse for negotiable panterettigheder «. 24 Sidste afsnit vedrørende sikkerhedsstillelse. Det forventes, at sikkerheden i form af en ansvarsforsikring inden for et år skal dække anmelderens virksomhed som anmelder efter omfanget af autorisationen med mindst følgende beløb: Forsikringsdækning indenfor et år Autorisation til udstedelse af pantebreve med hovedstol ikke over (alle beløb i mio. kr.) ,5 1 Enkelt person personer , personer >15 personer I 1. afsnit 4. linje tilføjes efter»»bærer«af panteretten«:»og den sikrede fordring,«. 33 Sidste afsnit (»Som ved pantebreve i fast ejendom «) affattes således:»som ved pantebreve i fast ejendom består den væsentligste ændring vedrørende almindelige pantebreve i motorkøretøjer, andelsboliger og almindeligt løsøre i en ændring af sikringsakten ved overdragelse m.v. Ved overdragelse af sådanne pantebreve til eje eller sikkerhed har sikringsakten hidtil fulgt reglerne i 6

8 Ændringer til teksten gældsbrevslovens kapitel III om simple gældsbreve. Sikringsakten ved overdragelse var således denuntiation til pantebrevsskyldneren, jf. gbl. 31. Indførelsen af digital tinglysning indebærer, at overdragelse eller anden overførelse af tinglyste pantebreve i stedet skal tinglyses, jf. TL 42 d, stk. 7, (motorkøretøjer), TL 42 j, stk. 7, (andelsboliger) samt TL 47, stk. 6, (almindeligt løsøre), og at gbl. 31 ikke gælder for disse pantebreve, jf. ny gbl. 26, stk. 2, som affattet ved 2, nr. 4, i lov nr. 539 af 8. juni Se nærmere nedenfor afsnit III,2.2.«(Ved ændringen udgår henvisninger til TL 2). I note 1. ændres»(2007)«til»(2008)«. 37 I 4.-sidste linje ændres» prioritetsordenen bestemmes af TL 40 «til:» prioritetsordenen bestemmes bl.a. af TL 40 «. 38 I note 1. ændres»(2007)«til»(2008)«. 39 I 6.-sidste linje ændres» længere vil være tinglyst papirpantebreve «til:» længere vil kunne tinglyses papirpantebreve «. 42 I 2. nye afsnit omtales konsekvensen af, at TL 2 ophæves, hvorefter transport og anden overdragelse af tinglyste pantebreve skal tinglyses som sikringsakt, jf. TL 1. Det har været gjort gældende, at ophævelsen af TL 2 ikke har denne retsvirkning, jf. Hans Helge Beck Thomsen i Juristen 2008 s. 282 ff og i U 2009 B 169 ff. Kritikken er næppe berettiget, se således Peter Mortensen i U 2009 B 85 ff og i U 2009 B 208 ff, og den har heller ikke givet anledning til ændringer i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 504 af 12. juni 2009, hvor det af afsnit 3.4 i de almindelige bemærkninger til ændringsloven blot konstateres, at der» i den juridiske litteratur [har] været rejst tvivl om, hvorvidt ophævelsen af 2 medfører, at der skal ske tinglysning af overdragelser eller anden overførsel af tinglyste pantebreve. Som det imidlertid fremgår under pkt. 2.3 ovenfor, vil sikringsakten ved overdragelse eller anden overførsel af tinglyste pantebreve efter loven om digital tinglysnings ikrafttræden være tinglysning.«46 Første tekstafsnit i afsnit 2.2. (»Det har været jf. gbl. 31.«) affattes således:»sikringsakten ved overdragelse af pantebreve i motorkøretøjer, andelsboliger og almindeligt løsøre, der som udgangspunkt er simple gældsbreve, har hidtil været meddelelse til pantsætteren, jf. gbl. 31.«(Ved ændringen udgår henvisningen til TL 2). 47 I første nye afsnit, 1. punktum (»Som følge af, «) udgår:»og som følge af, at TL 2 er ophævet,«. 48 I sidste afsnit drøftes konvertering af et papirpantebrev til et digitalt pantebrev i tilfælde, hvor papirpantebrevet er bortkommet. Foruden tilvejebringelse af mortifikationsdom kan det overvejes at benytte en autoriseret anmelder til at foretage konverteringen i disse tilfælde. Ved lov nr. 504 af 12. juni , nr. 5, er der således i overgangsreglen i 15 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 i nye stk. 14 og 15, indsat hjemmel til, at en autoriseret anmelder kan aflyse et tinglyst papirpantebrev, uden at dette forudgående er fremsendt til 7

9 Ændringer til teksten Tinglysningsretten og konverteret til et digitalt pantebrev (stk. 14). Endvidere kan den autoriserede anmelder i forbindelse med aflysningen af papirpantebrevet tinglyse et tilsvarende digitalt pantebrev. Dermed kan en autoriseret anmelder foretage konvertering af papirpantebreve, der er bortkommet, til digitale pantebreve, uden brug af mortifikationsdom. I forbindelse med aflysning af papirpantebrevet efter 15, stk. 14, skal den autoriserede anmelder kontrollere, at der foruden bemyndigelse fra den, der ifølge tingbog, personbog, bilbog eller andelsboligbog er berettiget til at råde over den pågældende ret, også foreligger samtykke til aflysningen fra eventuelle andre indehavere af omsætningsbeskyttede rettigheder navnlig berettigede, der ved transport eller anden overdragelse har opnået ret over papirpantebrevet. Sker der rettighedstab som følge af aflysningen, er den autoriserede anmelder erstatningsansvarlig herfor i medfør af TL 49 c, stk. 3. Ifølge ordlyden omhandler 15 stk. 4,»papirbaserede pantebreve«, hvilket da forarbejderne ikke indeholder en snævrere afgrænsning må antages at omfatte såvel almindelige pantebreve som ejerpantebreve og skadesløsbreve. Anmeldelse af et tilsvarende elektronisk pantebrev efter 15, stk. 15, forudsætter, at debitor har givet den autoriserede anmelder samtykke til tinglysningen. Anmelderen må i den forbindelse sikre sig, at eventuelle påtegninger på papirpantebrevet af interesse for debitor (f.eks. påtegninger om, at ekstraordinære afdrag er betalt) overføres til det digitale pantebrev. Hvis påtegningerne ikke overføres, kan den autoriserede anmelder pådrage sig erstatningsansvar efter TL 49 c, stk. 3, hvis en senere godtroende erhverver af det digitale pantebrev ekstingverer skyldnerens indsigelser om f.eks. at have betalt et ekstraordinært afdrag. Anmeldelse af et digitalt pantebrev efter 15, stk. 15, udløser ikke tinglysningsafgift, forudsat at det nye pantebrev tinglyses senest samtidig med, at det tidligere pantebrev aflyses, og det nye pantebrev tinglyses senest fem år efter ikrafttrædelsen af reglerne om digital tinglysning (8. september 2009?), og at det papirbaserede pantebrev erstattes af et tilsvarende elektronisk pantebrev. Det elektroniske pantebrev skal således i afgiftsmæssig forstand være identisk med det aflyste papirbaserede dokument, og således ikke udløse større variabel tinglysningsafgift end det pantebrev, der aflyses. 50 I 2. nye afsnit, 1. linje, ændres» 15, stk. 15«til» 15, stk. 17«, da lov nr. 504 af 12. juni , nr. 5 indsætter nye stk. 14 og I 2. nye afsnit, 1. linje, ændres» 15, stk. 15«til» 15, stk. 17«, da lov nr. 504 af 12. juni , nr. 5 indsætter nye stk. 14 og I 1. afsnit, 4. linje, ændres»panthaveren«til»pantsætteren«. 54 Ad punktopstillingens nr. 1: Hvis der angives et beløb for underpanteretten i et ejerpantebrev, tinglyses underpanteretten for dette beløb og angiver således en ramme, inden for hvilken panthaveren har pant for den underliggende 8

10 Ændringer til teksten fordring. Beløbet (rammen) kan ikke overstige ejerpantebrevets tinglyste hovedstol og skal være i samme valuta som ejerpantebrevet. Hvis der ikke angives noget beløb, tinglyses underpanteretten for et beløb, der svarer til ejerpantebrevets tinglyste hovedstol, jf. Anja Olsen: Digital tinglysning i praksis en guide til den digitale tingbog (2008) s En sådan tinglysning hindrer ikke, at pantsætteren udsteder og tinglyser flere underpanterettigheder i det samme ejerpantebrev eller indbrudspantebreve med pant inden for ejerpantebrevets ramme (f.eks. hvis den primære panthavers tilgodehavende ikke overstiger ejerpantebrevets hovedstol), men de nye panterettigheder vil få retsanmærkning om den tinglyste underpanteret, der i tingbogen»fylder«hele ejerpantebrevets plads. 58 I 1. linje ændres»almindelige bemærkninger«til:»specielle bemærkninger«. 59 I afsnit 1.3., 3. linje, ændres»(frempantsætte, jf. DL 5-7-4)«til:»(til eje eller frempantsætte, jf. DL )«. 61 I afsnit 2, 8. linje, ændres» ikke længere forekomme tinglyste ejerpantebreve «til:» ikke længere kunne tinglyses ejerpantebreve «. 62 Det første nye afsnit under afsnit 3.1. omhandler konvertering af papirejerpantebreve til digitale ejerpantebreve. Det kan tilføjes, at der ved lov nr. 504 af 12. juni , nr. 5, i overgangsreglen i 15 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 som nye stk. 14 og 15 er indsat hjemmel for, at en autoriseret anmelder kan aflyse et tinglyst papirejerpantebrev, uden at dette forudgående er fremsendt til Tinglysningsretten og konverteret til et digitalt ejerpantebrev, samt i forbindelse med aflysningen kan tinglyse et tilsvarende digitalt ejerpantebrev. Dermed kan en autoriseret anmelder foretage konvertering af papirejerpantebreve til digitale ejerpantebreve, uden at papirejerpantebrevet skal fremsendes til Tinglysningsretten. Se nærmere herom ovenfor ad s. 48 I andet nye afsnit under afsnit 3.1., ændres» 15, stk. 15«til:» 15, stk. 17«. 64 I andet nye afsnit ændres» 15, stk. 2«til:» 15, stk. 12«. 65 I første linje ændres» 15, stk. 15«til:» 15, stk. 17«. 69 I afsnittet efter petit-afsnittet linje 7 f udgår:», som følge af den tidligere TL 2«. I linje 8 ændres»som følge af ophævelsen af TL 2,«til:»Efter de nye regler«. I sidste linje udgår:»som konsekvens af ophævelsen af TL 2«. * * * * * 9

11

12 Kapitel VI Retspant (udlæg) 1. Indledning Kapitel II-V omhandler konsekvenserne af indførelsen af digital tinglysning for viljesbestemte panterettigheder. Derimod er udlæg ikke omtalt. Udlæg (retspant) udgør dog tillige en sikkerhedsret, der har mange ligheder med viljesbestemte panterettigheder. Den væsentligste forskel består i, at udlægget ikke stiftes ved pantsætters frivillige viljeserklæring, men stiftes ved en judiciel akt typisk i fogedretten. Da reglerne om digital tinglysning også har visse konsekvenser for tinglysning af udlæg og for anvendelsen af digitale pantebreve som grundlag for at foretage pantebrevsudlæg, jf. rpl. 478, stk. 1, nr. 6, skal udlæg omtales kort i det følgende. Afsnit 2 og 3 handler om tinglysning af udlæg, der f.eks. på grundlag af en dom over skyldner foretages direkte i skyldnerens faste ejendom (afsnit 2) eller i skyldnerens motorkøretøjer, andelsboliger eller almindeligt løsøre (afsnit 3). Afsnit 4 handler om pantebrevsudlæg dvs. udlæg, der foretages med et pantebrev som fundament, jf. rpl. 478, stk. 1, nr. 6, i det pantsatte aktiv. 2. Udlæg i fast ejendom 2.1. Tinglysning af udlæg Et udlæg i en fast ejendom er hvad enten der er tale om pantebrevsudlæg, jf. nedenfor afsnit 4, eller et udlæg på andet grundlag en rettigheder over fast ejendom i TL 1 s forstand. Sikringsakten for sådanne udlæg er derfor tinglysning, jf. TL 1. Dette ændres ikke ved indførelsen af digital tinglysning. Tinglysning af udlæg er efter de hidtidige regler sket på begæring af udlægshaver, idet den tidligere TL 12, stk. 1, fastslog, at der ved tinglysning af udlæg, dom og anden offentlig retshandling skulle fremlægges erklæring fra vedkommende myndighed (typisk fogedretten), der havde foretaget handlingen, og handlingen skulle angå en person (skyldner), der havde tingbogslegitimation. Dette er ændret ved indførelsen af digital tinglysning, idet det følger af en nyaffattet TL 13, stk. 1, at fogeden ved udlæg bortset fra pantebrevsudlæg snarest muligt skal foranledige meddelelse om udlægget tinglyst. Det vil således fremover være fogeden, der automatisk sørger for tinglysningen af udlæg. Når pantebrevsudlæg ikke er omfattet af den automatiske tinglysning, skyldes det, at tinglysning heraf ikke skaffer udlægshaver en bedre prioritetsstilling end den, der allerede følger af 11

13 Kapitel VI,2.1. tinglysningen af pantebrevet. Det er derfor overladt til udlægshaver selv at afgøre, om tinglysning er nødvendig. Udlægshaver kan altid begære et pantebrevsudlæg tinglysning i medfør af TL 1, jf. 12, stk. 1. Det samme gælder i tilfælde af konkurs og ved behandling af dødsbo ved bobestyrer, når boet omfatter en fast ejendom. I så fald skal kurator henholdsvis bobestyreren foranledige meddelelse om bobehandlingen tinglyst på ejendommen. Andre offentligretlige retshandlinger, der fastslår, stifter, forandrer eller ophæver en ret over en bestemt fast ejendom, kan af den berettigede altid anmeldes til tinglysning, jf. TL 1, jf. 12, stk. 1. En række offentligretlige retshandlinger vil i længere tid fremover ikke foreligge i digital form. I så fald må den berettigede digitalt anmelde sin ret til tinglysning. Meddelelsen tinglyses med frist til fremsendelse til Tinglysningsretten af dokumentation fra den offentlige myndighed i papirform Transport af udlæg Når der er foretaget udlæg i en fast ejendom, udgør udlægget en sikkerhedsret i ejendommen svarende til en almindelig panteret. Ligesom et pantebrev kan et udlæg af udlægshaveren overdrages til en erhverver. Da der i så fald er tale om en overdragelse af en ret over fast ejendom, følger det af TL 1 (efter ophævelsen af TL 2), at sikringsakten for erhververen er tinglysning af overdragelsen. Dette svarer til retsstillingen ved transport og anden overførelse af almindelige pantebreve, jf. ovenfor kapitel III, Udlæg i motorkøretøjer, andelsboliger og almindeligt løsøre Indførelsen af digital tinglysning ændrer ikke på, i hvilke tilfælde udlæg i motorkøretøjer, andelsboliger og almindeligt løsøre kan og skal tinglyses. I det omfang tinglysning hidtil har været sikringsakt for sådanne udlæg, er dette fortsat tilfældet. I de tilfælde, hvor tinglysning ikke har været sikringsakt, er dette fortsat gældende. For så vidt angår motorkøretøjer skal udlæg og anden retsforfølgning tinglyses i bilbogen, jf. TL 42 d, stk. 1, 1. pkt., medmindre at skyldneren allerede f.eks. ved fogedens foranstaltning er berøvet rådigheden over køretøjet, jf. 2. pkt. I så fald er tinglysning overflødig. For så vidt angår andelsboliger, skal udlæg og anden retsforfølgning tinglyses som sikringsakt, jf. TL 42 j, stk. 1. Udlæg i almindeligt løsøre hverken kan eller skal tinglyses, sammenlign TL 47, stk. 1, der kun omhandler underpant. For motorkøretøjer og andelsboliger, hvor udlæg efter omstændighederne skal tinglyses, jf. petitafsnittet, findes der ikke en regel om automatisk tinglysning svarende til TL 13, stk. 1, for fast ejendom. Det er således ikke fogeden, men udlægshaver selv, der må sørge for at tinglyse udlægget, jf. TL 42 d, stk. 1, (motorkøretøjer) eller TL 42 j, stk. 1, (andelsboliger). 12

14 Kapitel VI, Som ved fast ejendom, jf. ovenfor afsnit 2.2. kan udlæg i motorkøretøjer og andelsboliger (samt almindeligt løsøre) overdrages til en erhverver. For så vidt angår udlæg i motorkøretøjer og andelsboliger, hvor sikringsakten for udlægget er tinglysning i bilbogen henholdsvis andelsboligbogen, er sikringsakten for overdragelse af udlægget tillige tinglysning, jf. TL 42 d, stk. 7, (motorkøretøjer) og TL 42 j, stk. 7, (andelsboliger). 4. Pantebrevsudlæg 4.1. Pantebrevsudlæg på grundlag af pant i fast ejendom Tinglyste pantebreve I medfør af rpl. 478, stk. 1, nr. 6, kan en panthaver med pant i fast ejendom foretage udlæg i ejendommen uden forudgående dom for sit krav, ved at benytte pantebrevet som udlægsfundament. Efter de hidtidige regler fulgte det af rpl. 488, stk. 2, 2. pkt., at det originale papirpantebrev skulle indleveres i fogedretten ved fremsættelse af anmodning om pantebrevsudlæg. Et sådant krav kan ikke længere stilles, når pantebrevene er digitale. Der blev derfor allerede ved lov nr. 539 af 8. juni , nr. 2, foreslået en ændring af rpl. 488, stk. 2, således at kravet om fremlæggelse af det originale pantebrev i stedet skal opfyldes ved en præcis henvisning til dokumentet i tingbogen, bilbogen, andelsboligbogen eller personbogen Pantebreve udslettet efter tvangsauktion Hvis et pantebrev i forbindelse med en tvangsauktion over den pantsatte ejendom ikke opnår dækning af det højeste bud, kan auktionskøberen forlange pantebrevet udslettet af tingbogen, jf. rpl Hvis pantebrevet hvilket er det almindelige er med personlig gældsansvar for pantsætteren, har panthaveren/kreditor fortsat et personligt krav mod pantsætteren, selv om pantebrevet ikke længere er tinglyst, og pantebrevet kan fortsat fungere som udlægsfundament efter rpl. 478, stk. 1, nr. 6. Men, når der er tale om et digitalt pantebrev, kan kreditor ikke fremlægge noget originalt pantebrev i fogedretten, jf. rpl. 488, stk. 2, og når pantebrevet er udslettet af tingbogen, kan kreditor heller ikke angive en præcis henvisning til tingbogen. Ganske vist overføres det udslettede pantebrev til Tinglysningsrettens historiske register, men heri slettes oplysningerne, når der efter arkivlovgivningen ikke længere er behov for at opbevare oplysningerne. For at kreditor ikke på denne måde skal risikere at miste sit udlægsfundament og være henvist til at opnå dom for den personlige hæftelse, er der ved lov nr. 504 af 12. juni , nr. 2, indsat en ny bestemmelse i rpl. 581, stk. 2, hvorefter den, der ifølge oplysningerne i tingbogen har ret til at gøre eventuelle personlige for- 1. Rpl. 488, stk. 2, er omformuleret ved lov nr. 504 af 12. juni , nr. 1, og 2, nr. 1, således at kravet om præcis henvisning til dokumentet i det relevante rettighedsregister fremgår af 488, stk. 2, 3. pkt. 13

15 Kapitel VI, dringer efter pantebrevet gældende over for skyldneren, kan kræve, at Tinglysningsretten konverterer det digitale pantebrev til et papirdokument, der anses som et originalt gældsbrev. Dette papirgældsbrev kan kreditor så fremlægge i fogedretten som originalt udlægsfundament, jf. rpl. 488, stk. 1. Anvendelse af rpl. 581, stk. 2, må forudsætte, at den berettigede fremsætter begæring om konvertering, mens det udslettede digitale pantebrev endnu står i Tinglysningsrettens historiske register Pantebrevsudlæg på grundlag af pant i motorkøretøjer, andelsboliger og almindeligt løsøre Den i afsnit omtalte regel i rpl. 488, stk. 2, gælder tillige for udlæg på grundlag af pantebreve i motorkøretøjer, andelsboliger og almindeligt løsøre. Udlæg med et tinglyst digitalt pantebrev i et af de nævnte aktiver som fundament, jf. rpl. 478, stk. 1, nr. 6, kan således foretages ved, at der over for fogedretten angives en præcis henvisning til pantebrevet i bilbogen, andelsboligbogen eller personbogen, jf. rpl. 488, stk. 2, 3. pkt. For så vidt angår udlæg på grundlag af et ikke længere tinglyst digitalt pantebrev i motorkøretøjer, andelsboliger eller almindeligt løsøre, bemærkes, at rpl. 581 stk. 2, kun direkte gælder for pantebreve i fast ejendom. For så vidt angår pant i andelsboligforeninger er bestemmelsen dog gjort tilsvarende anvendelig, jf. rpl. 559 a, stk. 5, modsætningsvis. Kreditor i henhold til et digitalt pantebrev, der efter en tvangsauktion er udslettet af andelsboligbogen kan således anmode Tinglysningsretten om at konvertere det udslettede pantebrev til et originalt papirgældsbrev, der kan fremlægges i fogedretten i forbindelse med udlægget, jf. rpl. 488, stk. 2. Der ses ikke at være hjemmel til at kræve udslettede digitale pantebreve i motorkøretøjer og almindeligt løsøre konverteret til et originalt papirgældsbrev efter regler svarende til rpl. 581, stk. 2. Så længe det udslettede pantebrev fremgår af Tinglysningsrettens historiske register må det antages, at en præcis henvisning hertil (og dermed indirekte til de tidligere oplysninger i bilbogen eller personbogen) er tilstrækkelig, jf. rpl. 488, stk. 2, 3. pkt. Men er det digitale pantebrev også slettet fra det historiske register, må kreditor være henvist til at skaffe skyldners erkendelse af kravet i et udenretligt forlig eller i et gældsbrev, jf. rpl. 478, stk. 1, nr. 4 og 5, eller til at få dom for sin personlige fordring mod skyldneren, jf. rpl. 478, stk. 1, nr

16

17 ISBN

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag.

2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. 2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2008-7010-0088 Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen BEK nr 1213 af 25/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7010-0110 Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 23/03/2011

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tinglysning

Bekendtgørelse af lov om tinglysning LBK nr 1075 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7010-0054 Senere ændringer til forskriften LOV nr 580 af 04/05/2015

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv.

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv. Civilafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 597612 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen Virksomhedspant Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Ekspeditionstype Overskrift Tekst

Ekspeditionstype Overskrift Tekst Oversigt over ekspeditionstypetekst Ikke udtømmende Version 3.8 10.10.2008 Ekspeditionstype Overskrift Tekst 1. EndeligtSkøde ENDELIGT SKØDE Sælger/ne skøder og endeligt overdrager ejendsretten på de angivne

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Bent Iversen Finansieringsret Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Forord 11 Forkortelser 12 1 Indledning 13 2 Rigtig ydelse 20 Almindelige regler om pengeforpligtelsers opfyldelse Kreditor- og

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden BEK nr 670 af 11/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7010-0075 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Tinglysningens retsvirkninger

Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Truelsen Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Troelsen Tinglysningens retsvirkninger 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3964-7 Omslag: Birger Gregers,

Læs mere

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19)

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19) Release 4.2+ 1 EndeligtSkøde Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. 3 SkoedeOpret + A O 2 EndeligtSkødeMageskifte Et dokument hvorved ejeren af

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Lån. afdrag og renter

Lån. afdrag og renter Kravets parter Skyldner Kunde Lån afdrag og renter Kreditor Bank Fig. 18.1 Kreditor (banken) har en fordring på skyldner (kunden), som skyldner skal betale tilbage med afdrag og renter. ig. 18.2 Transaktionen,

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 17. december 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Mortifikationssager behandles uanset lovens ordlyd på skriftligt grundlag.

Mortifikationssager behandles uanset lovens ordlyd på skriftligt grundlag. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilke dokumenter kan mortificeres i henhold til mortifikationsloven?... 2 Betingelser for mortifikation ved dom.... 2 Når vi modtager en anmodning.... 3 Kendelsen...

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Den finansielle sektor har modtaget udkast til bekendtgørelse

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. Lovforslag nr. L 107 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. Lovforslag nr. L 107 Folketinget Lovforslag nr. L 107 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. december 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning

Læs mere

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil:

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Man skal have en medarbejdersignatur, så der kan underskrives digitalt. Man skal tillige være oprettet i tinglysningsretten som anmelder- og underskriftsberettiget.

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Lars Henrik Gam Madsen. Panteret. 5. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Lars Henrik Gam Madsen. Panteret. 5. udgave Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Lars Henrik Gam Madsen Panteret 5. udgave Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen & Lars Henrik Gam Madsen Panteret 5. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om mortifikation af værdipapirer

Bekendtgørelse af lov om mortifikation af værdipapirer LBK nr 839 af 02/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-709-0502 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32 Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL v/ Natalia Louise Lehnsdal kl@kl.dk, nll@kl.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP/HVJ

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. om lovovervågning af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant)

R E D E G Ø R E L S E. om lovovervågning af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant) Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 244 Offentligt Lovafdelingen Dato: 13. januar 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Mie Vinkel Sørensen Sagsnr.: 2011-7011-0001 Dok.: 256910256910 R E D E G Ø

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over 2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af / kommission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLIX Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 1.

Læs mere

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning Konflikter ved udlejning og overdragelse PROGRAM 1. Indledning 2. Introduktion til ejendomsretten 3. Sikkerhed i fast ejendom 4. Hvad omfattes af pantet i en fast

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Indhold Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen kritik af bilbogsbetænkningen

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Ændringer til Dansk og International Erhvervsret, 2. udgave

Ændringer til Dansk og International Erhvervsret, 2. udgave Ændringer til Dansk og International Erhvervsret, 2. udgave Indhold Kapitel 15 Insolvens og rekonstruktion... 2 Kapitel 16 Kreditaftaler... 3 Kapitel 17 Kaution... 4 Kapitel 18 Gældsbreve... 5 Kapitel

Læs mere

Virksomhedspant aktuelle emner. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet

Virksomhedspant aktuelle emner. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet Virksomhedspant aktuelle emner Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet Tre aktuelle emner I. Prioritetsstillingen mellem virksomhedspant og factoring II. Virksomhedspant

Læs mere