BAT Nr. 2 marts Ansæt de ledige bygningsarbejdere!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAT Nr. 2 marts 2006. Ansæt de ledige bygningsarbejdere!"

Transkript

1 BAT Nr. 2 marts 2006 Dommedagsprofetier om flaskehalse på arbejdsmarkedet og overophedning af økonomien. Side 3 Fortsat mange nedslidningsskader, overhyppighed af kræftsygdomme og lungesygdomme efter udsættelse for støv og nedgang i høreskader. Side 5 I de otte år med Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for byggeriet, er der aldrig før registreret så positive forventninger til fremtiden som i januar Side 11 Ansæt de ledige bygningsarbejdere! Det er naturligvis positivt, at medierne interesserer sig for byggebranchens ve og vel og det er korrekt, at det heldigvis går godt i branchen for tiden. Det bør man i bund og grund være glad for, i stedet for at udråbe de evindelige dommedagsprofetier om flaskehalse og overophedning. Men trods de positive konjunkturer er sæsonledigheden desværre ikke forsvundet. Selvom virksomhederne åbenbart skriger på arbejdskraft, havde vi i uge 3 godt ledige byggeog anlægsarbejdere, som de ikke har fået øje på. Her er derfor et par relevante forbrugeroplysninger til de arbejdskrafthungrende: 1) Kontakt den lokale fagforening og hør om de har ledige folk. Det har de. 2) Benyt det fælleseuropæiske EURES samarbejde mellem arbejdsformidlingerne til at søge arbejdskraft i andre lande. I Sverige og Tyskland er ledigheden blandt bygningsarbejdere henholdsvis 10 og 14 %. 3) Giv en chance til de lige godt elever i byggeriets uddannelser, der ikke har en praktikplads. 4) Tilrettelæg arbejdet, så de ældre bygningsarbejdere bliver på arbejdsmarkedet. 5) Tal med kunderne om, at opgaverne kan klares i 1. kvartal, hvor ledigheden er høj. 6) Prioriter sikkerheden og sundheden, så der ikke er fravær på grund af ulykker og sygdom. Når arbejdsgiverforeninger og folketingspolitikere mener, at situationen nødvendiggør, at Østaftalen lempes, så gør de regning uden vært. Overgangs reglerne forhindrer ingen EU-borgere i at komme til Danmark for at arbejde. Der er ingen begrænsning på det antal med arbejdere fra andre EUlande, som danske virksomheder må ansætte. Der er imidlertid opstillet betingelser, når det gælder løn- og arbejdsvilkår. Er virksomheden dækket af en overenskomst, er denne betingelse automatisk opfyldt. Når det påstås, at det er en bureaukratisk ordning, skal man efter BAT s opfattelse passe på ikke at gøre virksomhederne dummere end de er! BAT INDHOLD Husejerne forlanger udvidelse af huseftersynet alternativt må det nedlægges Ingen grund til flaskehalspanik Arbejdsbetingede lidelser i byggebranchen Service-direktiv i nye klæder Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv hvor står træ- og møbelindustrien Fortsat optimisme og gode nøgletal i byggeriet Byggeledighed 2005: ledige svarende til 6,2% Den danske regering støtter Sverige i Vaxholm-sagen Trafikkonference om en københavnsk havnetunnel t

2 Husejerne forlanger udvidelse af huseftersynet alternativt må det nedlægges Af Sidse Buch Et servicecheck giver huseftersynsordningen topkarakter. Men forbrugerne efterspørger udvidelser og er villige til at betale for det. BAT-kartellet opfordrer til at supplere et udvidet huseftersyn med Husets logbog, en brugsanvisning og varedeklaration for bygninger :Tilsynsrapporterne skal udvides ellers forsvinder forbrugernes opbakning til ordningen. Det er et af resultaterne af et serviceeftersyn, som Fonden Real Dania har fået lavet af huseftersynsordningen. Flertallet af forbrugerne er villige til at betale mere for at få såvel en udvidet ejerskifteforsikring som tilstandsrapport, og analysen peger på en række områder, hvor ordningen kan udvides. Det drejer sig f.eks. om en bedre beskrivelse af ejendommens tilstand og beskaffenhed, oplysninger om miljøforhold, installationsforhold, ulovligt opførte bygninger, indeklima, omkostninger ved udbedringer af konstaterede skader og angivelse af restlevetider på de vigtigste bygningsdele. Generelt er husejerne meget tilfredse med ordningen, som i efteråret havde 10 års jubilæum. Til gengæld er der en markant uoverensstemmelse mellem forbrugernes forventninger og hvad ordningen i virkeligheden dækker. Eksempelvis indeholder tilstandsrapporten reelt kun en registrering af de skader, som den bygningssagkyndige noterer. En række forhold, som f.eks. installationer, er ikke inkluderet. Der er således to helt nødvendige behov for ændringer i huseftersynsordningen: Der skal ske en præcisering af, hvad man får for pengene, når man vælger at tegne en ejerskifteforsikring eller få udarbejdet en tilstandsrapport. Samtidig skal ordningen udvides. Analysen peger på, at der snarest skal tages skridt til at indfri forbrugernes forventninger. I BAT-kartellet støtter vi en ordning, som giver forbrugerne så mange og så præcise oplysninger som muligt. At købe et hus er én af de største og sværeste beslutninger i et menneskes liv. Det kræver en grundig, gennemgribende og minutiøs gennemgang af husets tilstand, så den endelige beslutning om køb kan træffes på et så sikkert grundlag som muligt. De ekstra omkostninger til et udvidet huseftersyn vil i forbindelse med et ejerskifte kun udgøre ret så marginale omkostninger i det store regnestykke. Derfor opfordrer BAT-kartellet til, at ordningen udbygges og præciseres. 2 Som et supplement til en udvidet huseftersynsordning foreslår BAT-kartellet, at der indføres krav om, at der for alle bygninger skal foreligge en logbog, som skal virke som en slags varedeklaration og brugsanvisning på bygningen. Den kan sammenlignes med servicebogen i en bil, hvor der gives anvisninger på vedligeholdelse og pleje af bilen samt føres kalender over olieskift, bremsecheck, serviceeftersyn osv. Logbogen skal indeholde tegninger og opgørelser over installationer, beskrive, hvilke materialer, der er anvendt og give anvisninger på vedligeholdelse. Logbogen skal løbende opdateres, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse, reparationer og ejerskifte. På den måde kan erfaringer og viden gives videre fra håndværker til håndværker i stedet for, at hver enkelt skal starte forfra hver gang. En Husets logbog er i såvel husejernes som håndværkernes interesse. Et eksempel: En håndværker er hjemme hos en kunde for at reparere en vandhane. Men kunden er ikke klar over, hvor vandafbryderen sidder, og umiddelbart er installationen svær at finde. Tiden går - kostbar tid, som kunden kommer til at betale for. Det kan synes uretfærdigt for kunden at skulle betale for tid brugt til at lede efter en installation til gengæld kan man sige, at det burde være kundens pligt at vide, hvor diverse installationer findes i hjemmet. En logbog vil afhjælpe dette problem. Gemte installationer kan især være et problem ved ældre boliger, hvor nye ejere ikke oplyses om boligens specifikke installationer i detaljer. Ved nybyggeri er situationen en helt anden, fordi der i de fleste tilfælde følger en lang række brugsanvisninger med. Som en meget vigtig sidegevinst vil en lovpligtig logbog automatisk bidrage til at forbedre det offentlige Bygnings- og Boligregister (BBR), hvis tilstand i dag er skandaløst ringe. Det er i dag husejerens egen pligt at indberette ændringer til registeret, som på den baggrund ikke tilnærmelsesvis er opdateret. BAT

3 Ingen grund til flaskehalspanik Af Bo Sandberg Dagspressen har gennem det seneste ca. halve år - velvilligt sekunderet af bankøkonomerne - lagt megen spalteplads til bekymring og dommedagsprofetier om flaskehalse på arbejdsmarkedet og overophedning af økonomien. Ingen har dog på noget tidspunkt for alvor forsøgt at definere disse begreber Den type definitioner er naturligvis også mere komplicerede end som så - og det er blandt andet den kendsgerning, der muliggør, at den bruges i flæng. Landets regionale arbejdsmarkedsråd laver kvartalsvise oversigter, hvori de gør status over forventede mangelsituationer indenfor forskellige brancher på arbejdsmarkedet. Typisk på 3 hhv. 12 måneders sigt. Der er en høj grad af metodefrihed i denne - i øvrigt sikkert udmærkede kortlægning af arbejdsmarkedet. Definitionen, der bruges i den sammenhæng indeholder temmelig megen elastik: En mere end rent midlertidig efterspørgsel fra virksomhederne i en region efter arbejdskraft med bestemte faglige kvalifikationer, der ikke kan tilfredsstilles med ledig arbejdskraft. Med indberetningerne fra arbejdsmarkedsrådene som kildemateriale har de økonomiske vismænd (DØR) i november 2005 opstillet et indeks for omfanget af flaskehalse set i forhold til seneste konjunkturtop på arbejdsmarkedet (4. kvartal 2001). DØR opgør flaskehalsomfanget i 3. kvartal 2005 til at udgøre knapt 60 % af det nævnte toppunkt i 2001, men med stigende tendens. Danmarks Statistiks månedlige konjunkturbarometer indeholder et delelement om, hvilke produktionsbegrænsninger, virksomhederne møder. Det kan være mangel på efterspørgsel, mangel på arbejdskraft, dårligt vejr eller finansielle vanskeligheder. Her har der gennem 2005 været en tendens til, at byggeriets virksomheder efter egen selvopfattelse har oplevet stigende mangel på arbejdskraft (gennemsnit for 2004: 5 %, gennemsnit for 2005: 14 %). Det passer rimelig godt med BAT s opfattelse af virkeligheden; og stikprøvestørrelsen på ca. 750 byggevirksomheder repræsenterende ca. 1/3 af byggebeskæftigelsen må siges at være helt OK. Til gengæld rummer spørgsmålet om produktionsbegrænsninger som følge af arbejdskraftmangel en del plads til fortolkning. Betyder det fx blot, at man må ringe rundt lidt flere steder end man plejer for at finde ledige hænder? Skal det virkelig forstås helt bogstaveligt som om, at man rent faktisk har sagt nej til fx 30 % af ordrerne? Hvor meget spiller mediespekulationerne i flaskehalse ind på dem, der sidder ude i virksomhederne og udfylder spørgeskemaerne (selvopfyldende profeti)? Måske en kortlægning af, HVOR virksomhederne søger deres arbejdskraft også ville være gavnlig? En idé kunne være, at branchens parter sammen med Beskæftigelsesministeriet gjorde en fælles indsats for at nå nærmere en definition af, hvad man egentlig forstår ved en flaskehals (fx X % selvopfattet arbejdskraftmangel i X måneder i træk) og ved overophedning (fx årlig lønstigningstakt på X % i X kvartaler i træk)? For at danne en modvægt til bankøkonomernes hylekor. Både fordele og ulemper ved flaskehalse Det er efter BAT s opfattelse forkert ensidigt at fokusere på de negative sider af flaskehalse. Sandheden er nemlig, at når en branche som bygge og anlæg i længere tid befinder sig tæt på kapacitetsgrænsen, giver det en gylden mulighed for at de relativt mere marginaliserede grupper indvandrere, seniorer og nyuddannede kan få fodfæste på arbejdsmarkedet, til varig gavn for både branchens udvikling og samfundsøkonomien. Vores konklusion er, at flaskehalse på kort sigt kan være ganske irriterende både for virksomheder og ikke mindst privatforbrugere, der i sommerhalvåret i en højkonjunktur kommer til at vente noget længere på at få udført sine byggeopgaver. Men at dette billede bør balanceres af de langsigtede gevinster, der er ved at sikre en mere fast tilknytning på arbejdsmarkedet for de grupper, der normalt sidder mere løst. Byggeriets ledighed: Sæsonudsving som en Tour de France bjergetape BAT s tal for byggeriets ledighed er en smule mere præcise end Danmarks Statistiks. Det skyl- 3 t

4 t des ene og alene, at BAT s tal omfatter en større del af branchen. Danmarks Statistiks månedlige ledighedsstatistik er nemlig opgjort efter a-kasser. Når der her tales om byggefagene er det derfor kun de rene, faglige bygge-a-kasser, som er omfattet (TIB, Blik & Rør, El- og Malerforbundet). I BAT s tal, der opgøres hver 14. dag, er 3F Byggegruppen via en statistisk særkørsel inkluderet. Dvs. her er murere, jord & betonarbejdere, stilladsarbejdere og ufaglærte medregnet. I 2004 var der i gennemsnit fuldtidsledige i de 8 BAT-forbund. I 2005 var det tilsvarende gennemsnitstal Mest interessant er dog nok de fortsat meget kraftige sæsonudsving, illustreret ved nedenstående figur. Heri ligger også et stort potentiale for arbejdsmarkedet, hvis man kunne opnå en bedre sæsonudjævning fx via de nye storkommuners løbende udbud af vedligeholdelsesopgaver. Moderate lønstigninger Der har siden 2000 været en ganske fin overensstemmelse mellem byggeriets aktivitetsniveau målt ved beskæftigelsen og branchens lønudvikling. Det indikerer, at markedskræfterne fungerer. Siden 2. kvartal 2005 er der dog sket en vis afkobling af den sammenhæng: Der er endnu ikke fulgt kraftige lønstigninger i kølvandet på sidste års kraftige aktivitetsfremgang. Konklusionen er, at hverken niveau eller udvikling på lønsiden bør give anledning til bekymring (dermed kan det naturligvis ikke afvises, at der senere på opsvinget kan opstå et vist opadgående lønpres, jf. at tilpasningsmekanismerne på arbejdsmarkedet er noget mere træge end fx på penge- og valutamarkedet). Høj geografisk og faglig mobilitet Når en så kraftig fremgang i beskæftigelsen kan lade sig gøre uden tegn på overophedning skyldes det bl.a., at håndværkerne de seneste par lavkonjunkturer har lært at køre langt efter arbejdet. Hertil kommer en betydelig faglig mobilitet, senest dokumenteret af Dansk Byggeri i analysebrevet Barometer, hvoraf det fremgår, at der er en stor skjult arbejdskraftreserve for byggeriet at tære på i form af håndværksuddannede, der p.t. er beskæftiget i andre brancher. BAT Figur 1: Kongeetapen : Ledigheden uge for uge i BAT-forbundene * (%) *Ledighedstal for uge 1-5 i 2006 er BAT s skøn (fremkommet ved lineær fremskrivning af udviklingen i efteråret 2005). Kilde: BAT s egen ledighedsstatistik på baggrund af indberetninger fra de 8 medlemsforbund 4

5 Arbejdsbetingede lidelser i byggebranchen Af Lars Vedsmand Fortsat mange nedslidningsskader, overhyppighed af kræftsygdomme og lungesygdomme efter udsættelse for støv og nedgang i høreskader. Det er hovedkonklusionen i Arbejdstilsynets årsopgørelse om arbejdsbetingede lidelser Meget sent først i november, mod normalt i løbet af sommeren kom Arbejdstilsynets opgørelse over arbejdsbetingede lidelser for året Det skal erindres, at mange arbejdsbetingede lidelser først viser sig år efter påvirkningen, hvorfor det kan være vanskeligt at bruge tallene forebyggende. Det viser sig specielt, når man ser på kræftsygdomme. Nogle fakta og tendenser vedrørende byggeog anlægsbranchen: Antallet af anmeldelser af arbejdsbetingede lidelser i branchen er faldende, men nedslidning i form af bevægeapparatskader er ikke faldet. Den gode udvikling ses især i faldet af støjbetingede hørenedsættelser, hvor der har været et markant fald. For en række diagnoser, anmeldes der langt flere i byggebranchen end i andre brancher. Byggeriet har ca. 6 % af beskæftigelsen, men har f.eks. 16 % af alle kræftanmeldelser og 18 % af alle ikke-allergiske luftvejssygdomme. Der er ingen tvivl om, at fortidens spøgelse ASBEST fortsat spiller en rolle for denne skævhed i anmeldelserne, men det kan også skyldes andre former for støv. Der er dog også en tendens til, at der set over tid nu anmeldes færre asbestbetingede skader. Internationale undersøgelser har i øvrigt dokumenteret, at med de lange udviklingstider der er for asbestbetinget kræft, vil der gå yderligere år før problemet er under kontrol. Tabel 1 viser, hvilke sygdomme, der er flere af i byggeriet og hvilke der anmeldes færre af i forhold til alle brancherne: Tabel 1. Over/underhyppighed af lidelser Fordelt på de 4 underbrancher i byggeriet, viser tabel 2 en samlet oversigt over, hvordan anmeldediagnoserne fordeler sig: Tabel 2. Her ses også, at den absolut vigtigste diagnose er bevægeapparatlidelser altså nedslidt ryg, og skader på knæ, hofter, arme og skuldre. Færdiggørelse (mest malerområdet) har flere nedslidningsskader end andre. Tallene dokumenterer 5 t

6 med al tydelighed, at der bestemt er god grund til, at muskel- og skeletbesvær trods hård modstand fra arbejdsgiverkredse fortsat er med i de prioriterede områder i regeringens 2010 handlingsplan. Ligeledes kan der i branchen være meget fornuft i, udover de områder der af Arbejdsmiljørådet og regeringen fokuseres mest på i de kommende år, at se på: Høreskader Ikke-allergiske luftvejssygdomme Kræftsygdomme hvor der i øvrigt forventes nogle resultater, der yderligere kan dokumentere typer af kræft og specifikke jobs i løbet af 2006, idet BAR B&A sammen med andre BAR arbejder tæt sammen med Kræftens Bekæmpelse om mere præcise tal på dette område. BAT Service-direktiv i nye klæder Af Ole Christensen, MEP (S) Der var solide klapsalver i Europa-Parlamentet, torsdag den 16. februar, da det lykkedes os at sikre, at det omdiskuterede service-direktiv ikke kommer til at påvirke arbejdsforholdene i Danmark negativt Jeg havde inden afstemningen deltaget i en række fyraftensmøder sammen med BAT-kartellet om netop dette emne, og det er klart et af de stykker EU-lovgivning, der har skabt mest bekymring på det sidste. Idéen med servicedirektivet er, at gøre det lettere at sælge og købe serviceydelser i andre europæiske lande - akkurat som vi kender det fra det indre marked for varer. Det er for så vidt en god idé, fordi det vil være med til at skabe mere konkurrence og flere valgmuligheder og billigere varer for forbrugerne. Undersøgelser viser, at et frit marked for serviceydelser kan skabe op mod nye arbejdspladser i Europa, heraf i Danmark, og skabe en ekstra vækst på 200 milliarder kroner. Danske virksomheder vil få adgang til et langt større marked, hvilket vil skabe flere danske arbejdspladser. Det har vi brug for i Danmark i dag, for at erstatte de arbejdspladser vi mister i industrien som følge af globaliseringen Men når det er sagt, er det klart, at man ikke kan indrette et indre marked for serviceydelser på helt samme måde som et indre marked for varer. For når mennesker leverer ydelser, må vi også tage hensyn til de vilkår, der bliver arbejdet under. Og der havde vi en stor opgave i Europa-Parlamentet, da det materiale EU-Kommissionen havde givet os at arbejde med, mildest talt var noget makværk udarbejdet meget langt væk fra de europæiske arbejdspladser. Derfor var det en stor sejr for Parlamentet, at vi kunne vise, at vi kan lave lovgivning, der tager borgernes bekymringer alvorligt. Resultatet efter Parlamentets behandling er nemlig, at vi har fået sikret, at dem der arbejder i Danmark - også selvom deres firma er fra et andet land - arbejder under danske vilkår. Det er et af de principper, der har været størst kamp om her, fordi de borgerlige og liberale kræfter mener, at det vil lægge alt for mange hindringer for virksomhederne. Jeg mener, det er helt afgørende, at vi er kommet frem til en løsning, hvor det bliver reglerne i det land, hvor man leverer ydelsen, der gælder - alt andet ville skabe social dumping. Derfor er det også vigtigt, at vi har fået sikret, at fagbevægelsen fortsat har mulighed for at lave aktioner mod firmaer, der ikke tegner overenskomst efter danske vilkår. Arbejdsretten, herunder retten til at strejke bliver ikke omfattet af servicedirektivet. Noget, som især i bygge- og anlægsbranchen har skabt bekymring, er de mange bygningsarbejdere, der kommer fra Østeuropa til en lavere løn. Servicedirektivet ændrer ikke på, at arbejdere udefra fortsat vil være underlagt EU s regler for udstationering. 6

7 Det største problem i forhold til de arbejdere, der kommer til Danmark for at arbejde til en lavere løn end danske kollegaer, er dog ikke EU s regler. Det er derimod, at regeringen ikke gør nok for at kontrollere. Uanset hvor gode regler, vi har - hjælper det ikke, hvis kontrolmekanismerne svigter. Nogle har været bekymret for, at et særligt afsnit i servicedirektivet skulle ændre på, hvem der har ansvaret for at kontrollere f. eks. arbejdsvilkårene. Således at det skulle være det land, hvor virksomheden kommer fra, der skulle kontrollere og ikke det land, hvor ydelsen bliver leveret. Det blev heldigvis også forkastet med stort flertal. Alt i alt har Europa-Parlamentet forbedret EU- Kommissionens forslag ganske væsentligt. Parlamentet har viste sig at være sin opgave voksen og har formået at sikre væksten i Europa et socialt ansigt ved at vedtage helt afgørende forbedringer af service-direktivet. Forbedringer, der sikrer bedre vilkår for danske service-virksomheder, flere arbejdspladser samtidig med at social dumpning forhindres. BAT Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv hvor står træ- og møbelindustrien Af Camilla Vakgaard og Sidse Buch I perioden har 10,4% af virksomhederne med mindst 20 ansatte outsourcet til lavtlønslande. Outsourcing er især udbredt inden for industrien og det er særligt produktion af varer og tjenester, der outsources. Endvidere outsources de fleste processer til Østeuropa, Baltikum og Fjernøsten Indledning Det er nogle af konklusionerne i en publikation som Danmarks Statistik udgav i slutningen af januar. Baggrunden for publikationen er tre undersøgelser, som belyser udenlandske firmaers engagement i Danmark, danske firmaers engagement i udlandet gennem datterselskaber samt danske firmaers outsourcing til lavtlønslande. Desværre tager resultaterne som hovedregel udgangspunkt i hele den private sektor eller industrien som branche, og det har derfor kun i et enkelt tilfælde været muligt at udskille resultater specifikt for træ- og møbelindustrien. Det vurderes således, at kun resultaterne vedrørende outsourcing har relevans for træ- og møbelindustrien, hvorfor alene resultaterne fra denne del af publikationen er refereret i denne artikel. Outsourcing defineres i undersøgelsen som, at dele af firmaets hidtidige arbejdsopgaver, f. eks. produktion, administration, udvikling mv. overtages af en dansk eller en udenlandsk leverandør, samarbejdspartner eller et delvist ejet selskab med mindre end 10 % ejerskab. Metode Resultaterne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som dækker 20 % af alle virksomheder med mindst 20 ansatte. Inden for industri er dækningsgraden 34 %. Resultaterne er opregnet til totaler for alle danske firmaer med mindst 20 ansatte i de pågældende brancher. Resultaterne dækker 35 % af omsætningen i alle virksomheder, mens omsætningsdækningsgraden er 46 % for industri. Dvs., at de 34 % deltagende industrivirksomheder står for 46 % af omsætningen i branchen. Omfang af outsourcing I perioden har 10,4 % af virksomhederne med mindst 20 ansatte outsourcet en eller flere processer til lavtlønslande. Outsourcing er især udbredt inden for industrien, hvor hvert 7 t

8 fjerde firma med mindst 20 ansatte har outsourcet. Tekstil- og læderindustri er den branche, hvor flest virksomheder har outsourcet, nemlig 55 %, mens det for Møbelindustri og anden er 41%. Inden for Træ-, papir- og grafisk industri er det 7 %, som har outsourcet. Tabel 1: Andelen af firmaer inden for forskellige brancher som har outsourcet til lavtlønslande i perioden Procent Tekstil- og læderindustri 55 Møbelindustri og anden 41 Jern og metalindustri 30 Forskning og udvikling 23 IT-service 18 Engroshandel 16 Kemisk- og plastindustri 14 Detailhandel m.m. 10 Rådgivning 8 Føde- og drikkevarer m.m. 7 Træ-, papir- og grafisk industri 7 Transport, post og tele 5 Udlejning m.m. 2 Hoteller og restauranter 1 Autohandel og service m.m. 1 Bygge og anlæg 0 Kilde: Danmarks Statistik Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv side 34 Forventninger til outsourcing i fremtiden Ikke overraskende er det særligt produktion af varer og tjenester, der outsources, og generelt forventer virksomhederne en stigning i outsourcing til lavtlønslande. Knap 28 % af alle virksomheder med mindst 20 ansatte forventer at have outsourcet opgaver frem mod 2007 mod 10,4 % i I 2004 var det kun 1,8 % af firmaerne, som havde outsourcet mindst 40 % af deres funktioner. I 2007 forventer 7,5 % af firmaerne at have outsourcet opgaver svarende til dette niveau. Det kan altså forventes, at fire gange så mange firmaer har outsourcet en væsentlig del af deres processer til lavtlønslande i Dette tyder på, at outsourcing er en tendens, som forstærkes de kommende år, men omfanget af outsourcingen må på nuværende tidspunkt opfattes som værende i sin begyndelse. 8 Tabel 2: Andel af firmaernes produktion af varer og tjenester, som er eller forventes at blive outsourcet Andel outsourcing Faktisk Forventet om tre år Procent Intet 89,6 72,5 1-9% 4,9 8, % 3,7 11, % 0,6 3, % 1,2 4,0 I alt 100,0 100,0 Kilde: Danmarks Statistik Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv side 35. Hvilke funktioner outsources? I øjeblikket er det kun 1-2 % af virksomhederne, der har valgt at outsource inden for logistik og indkøb, forskning og udvikling, administration og salg og marketing. Om tre år forventer mellem 3 og 7 % at outsource inden for disse områder. 85 % af de firmaer, der har outsourcet, har outsourcet produktion af fysiske varer. For industrien er det 93%. Herefter outsourcer industrien logistik og indkøb (12,7 %) og forskning og udvikling (8,5 %). Sammenlignet med alle firmaer, både de, der har outsourcet og de, der ikke har, er andelen af firmaer, der har outsourcet produktion 10%, mens den inden for industrien er 22 %. For logistik og indkøb og forskning og udvikling er andelen hhv. 3,1 % og 2,1 %. Hvor flytter processerne hen? De fleste processer outsources til Østeuropa, Baltikum og Fjernøsten. For alle brancher gælder det, at ca. 43 % af produktionen af fysiske varer outsources til Østeuropa og Baltikum, 42 % til Fjernøsten og 15% til øvrige lavtlønslande. Målsætning med og effekt af outsourcing Det er hovedsageligt fokus på omkostningsbesparelse, som får firmaerne til at outsource. Tabel 3: Målsætning med outsourcing, andel som har angivet stor eller afgørende betydning Procent Lavere lønomkostninger 88 Lavere omkostninger udover lønninger 72 Øget kapacitet 44 Koncentrerer os om det vi er bedst til 36 Sparede investeringer 32 At gøre som vores konkurrenter 27 Bedre adgang til markeder 19 Opnå bedre kvalitet 16 Bedre logistik eller kortere leveringstid 14 Adgang til ny viden og teknologi 10 Kilde: Danmarks Statistik Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv side 39

9 Som det fremgår af tabel 3 er det for næsten 9 ud af 10 virksomheders vedkommende et spørgsmål om at opnå lavere lønomkostninger. Effekt af outsourcing På spørgsmålet om effekten af firmaets outsourcing svarer hvert andet firma, at den samlede beskæftigelse i Danmark er reduceret. Ligeledes er de fleste firmaers lønomkostninger og øvrige omkostninger reduceret og næsten alle firmaerne har øget deres indtjening. Firmaerne vurderer altså, at outsourcing har gavnet deres forretning. Fra firmaernes side er det en succeshistorie, der fortælles om outsourcing. Stort set ingen har oplevet, at outsourcingen har medført problemer på den økonomiske side. Ser man bort fra de rent økonomiske parametre, er det dog også tydeligt, at der sker andre ting for de firmaer, der outsourcer. For næsten hvert andet firma betyder det større lagre, og for ca. en tredjedel betyder det øget leveringstid og længere udviklingstid for nye produkter. Dette er elementer ved outsourcing, som firmaerne tilsyneladende vælger at acceptere for at opnå de økonomiske gevinster. For langt de fleste firmaer har outsourcing ikke betydet noget for firmaernes tilførsel af ny viden. Dette kunne tyde på, at det ikke er noget særlig videnstungt arbejde, der er outsourcet. Barrierer I lyset af ovenstående fremlægger firmaerne i undersøgelsen outsourcing som en effektiv vej til øget indtjening og lavere omkostninger, men firmaerne i undersøgelsen er ligeledes blevet spurgt, hvilke barrierer de har oplevet i forbindelse med outsourcing til lavtlønslande. Her viser det sig, at der er mange aspekter, som besværliggør denne proces. Undersøgelsen viser, at 30 % af firmaerne har oplevet usikkerhed om kvaliteten eller standarden af den vare eller serviceydelse, som outsources. Herudover svarer ca. hver femte af firmaerne, at afstanden til leverandøren, leveringstiden og administrationsarbejdet samt den manglende specifikation af egne produkter er en barriere. Næsten hver sjette firma mener, at det kan være et problem at finde egnede partnere at indlede et samarbejde med. Dette indikerer, at virksomhedslederne føler, de mangler redskaber til at kvalitetssikre og standardisere de produkter og serviceydelser, som de outsourcer eller ønsker at outsource. Tabel 5: Barrierer for outsourcing, andel af firmaer, som har vægtet pågældende barrierer med stor eller afgørende betydning Procent Usikkerhed om kvalitet og standard 30 Afstand til leverandør 21 Leveringstid og administration 19 Manglende specifikation af egne produkter 19 Vanskeligheder med at finde egnet partner 17 Sproglige vanskeligheder 14 Administrative barrierer 11 Kilde: Danmarks Statistik Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv side 41. Det er altså på ingen måde en let proces for firmaerne at outsource dele af deres produktion til lavtlønslande. Hovedproblemet synes at være, at det er svært at definere præcis, hvilke varer eller serviceydelser, man ønsker at indkøbe. Derudover kan outsourcingen betyde, at afstanden til leverandøren bliver meget stor, måske både geografisk og kulturelt. Det kan øge administrationsarbejdet og leveringstiden samt give kommunikationsproblemer med leverandøren. Det danske firmas resultat Resultaterne tyder på, at tendensen fra 2000 til 2003 for de fleste af de firmaer, som outsourcer, er færre danske ansatte, lavere lønudgifter, og lavere dansk omsætning i forhold til de firmaer, som ikke outsourcer. Men for nogle firmaer er Tabel 4: Effekt af firmaernes outsourcing Reduceret Ingen ændring Øget I alt Procent Lønomkostninger Øvrige omkostninger Indtjening Lagerstørrelse Leveringstid Udviklingstid for nye produkter Tilførsel af ny viden Samlet beskæftigelse i Danmark Kilde: Danmarks Statistik Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv side t

10 resultatet præcis det omvendte, og disse firmaer er store og vejer tungt i statistikken. Dette betyder, at totalt set for den danske økonomi har outsourcingen fra 2000 til 2003 betydet flere og højere lønnede ansatte i de outsourcende firmaer samt totalt set en markant stigning i omsætningen i de outsourcende firmaer. Vurdering af situationen i træ- og møbelindustrien Når undersøgelsen læses skal man have i baghovedet, at resultaterne dækker over store branchemæssige forskelle. Inden for industrien vejer tekstil- og læderområdet tungt, hvor mere end hver anden virksomhed har outsourcet en eller flere processer, mens en række andre brancher kun i meget lille omfang har outsourcet. F.eks. er det kun 7 % af virksomhederne med mindst 20 ansatte i træ-, papir- og grafisk industri, som har outsourcet processer til lavtlønslande, mens det inden for møbel- og anden industri gælder for 41 % af de større virksomheder. Det skal tages med i betragtning, at det kun er en lille del af firmaernes produktion, som er blevet outsourcet. Resultaterne viser, at kun 1,8 % af alle virksomheder i 2004 havde outsourcet mindst 40 % af sine processer. 4,9 % havde outsourcet mellem 1 og 9 % og 3,7 % af virksomhederne havde outsourcet mellem 10 og 39% af deres produktion af varer og tjenester, se også tabel 2. Det fremgår ikke, om tallene kan overføres direkte til møbelindustrien. Knap 28 % af virksomhederne inden for alle brancher forventer at benytte outsourcing frem til Desværre er dette resultat ikke opgjort på brancheområder. Virksomhederne i industrien, herunder møbelindustrien, outsourcer stort set kun produktion af varer. Tendensen er dog, at der i de kommende år vil ske en øget, om end begrænset, stigning i outsourcingen af hjælpefunktioner. Samlet set har virksomhederne svaret, at 7 % og 6 % af virksomhederne overvejer at outsource logistik og indkøb samt forskning og udvikling i løbet af en periode på tre år. Det er uklart, hvorvidt disse tal også gælder for træ- og møbelindustrien. Perspektivering Når man tolker på resultaterne af undersøgelsen skal man holde sig for øje, at der er en overvægt af store virksomheder. Endvidere kan man forestille sig, at de virksomheder, der ikke har haft succes med outsourcing og måske endda har tabt penge, ikke har så stor lyst til at deltage i en sådan undersøgelse og fortælle om deres fejlinvestering. Sidst kan resultatet være påvirket af, at virksomheder kun vælger at kaste sig ud i outsourcing, hvis de har undersøgt markedet til bunds og er sikre på, at investeringen vil give et godt afkast, eller i det mindste, at de kan trække sig ud uden tab, hvis det skulle gå galt. BAT 10

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Kampen FOR fair. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet

Kampen FOR fair. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet Kampen FOR fair konkurrence i EU og Danmark Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet 1 Indholdsfortegnelse Sammen kan vi skabe fair konkurrence i EU... 4 Kampen for fair konkurrence... 4 Vejen til

Læs mere

Arbejdsmigration fra de nye EU-lande. en kilde til vækst eller en trussel mod de (u)faglærte danske arbejdstagere?

Arbejdsmigration fra de nye EU-lande. en kilde til vækst eller en trussel mod de (u)faglærte danske arbejdstagere? Arbejdsmigration fra de nye EU-lande en kilde til vækst eller en trussel mod de (u)faglærte danske arbejdstagere? Louise Møller Pedersen & Trine Lund Thomsen Igennem de seneste fire år har der opholdt

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU ISBN-nummer: 978-87-87803-14-4 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2010 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 EU og naboerne

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

Byggeriets fremtidige vækstpotentiale

Byggeriets fremtidige vækstpotentiale Byggeriets fremtidige vækstpotentiale - Hvem tager over, når de store årgange pensioneres? Byggeriets fremtidige vækstpotentiale - Hvem tager over, når de store årgange pensioneres? 1 Byggeriets fremtidige

Læs mere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Analysebrev nr. 8/2007 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Akut mangel på arbejdskraft er hovedårsagen til, at danske bygge-

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør Lederskab: Afrikas kvinder er for alvor på vej ind i den politiske elite. Lønkommissionen: Det handler om retfærdighed. Myte: Kvinder er dårlige til at forhandle løn. Nummer 2. Årgang 126. April 2010 Den

Læs mere

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Januar 2001 Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser af Karin Mathiesen og Peter Hasle

Læs mere

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 42. møde Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Til Beskæftigelsesministeriet/ Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR). Anne Hedegaard (aih@ams.dk) og Flemming Frandsen (flf@penst.

Til Beskæftigelsesministeriet/ Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR). Anne Hedegaard (aih@ams.dk) og Flemming Frandsen (flf@penst. Til Beskæftigelsesministeriet/ Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR). Anne Hedegaard (aih@ams.dk) og Flemming Frandsen (flf@penst.dk) København, den 19. oktober 2012 STOP Fleksjobreformens høringssvar

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Når overenskomsten føles rigtig

Når overenskomsten føles rigtig Når overenskomsten føles rigtig Artiklen er skrevet til Træ-Industri-Byg, TIB s, jubilæumsskrift udgivet i anledning af 125 året for organiseringen af tømrere, snedkere og andre faggrupper samlet i TIB.

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere