Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel"

Transkript

1 ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært og uholdbart højt niveau under overophedningen i midten af erne. Det var derfor nødvendigt og naturligt med en efterfølgende tilpasning. Tilpasningen blev forstærket af, at den kom til at falde sammen med det generelle tilbageslag i dansk og international økonomi under finanskrisen, og byggebeskæftigelsen blev i løbet af få år reduceret med knap en femtedel. Der er flere tegn på, at tilpasningen nu er ved at være tilendebragt, og situationen i byggeriet adskiller sig ikke længere fra det øvrige erhvervsliv. Beskæftigelsen i bygge- og anlægserhvervet udgør aktuelt ca.. personer, omtrent svarende til det historiske gennemsnit. Ledigheden er atter nede på nogenlunde samme niveau som i andre erhverv, og lønnen stiger nu omtrent parallelt med resten af den private sektor efter en periode med lavere lønstigningstakter. Det skal blandt andet ses i lyset af en række økonomisk-politiske initiativer, der holder hånden under bygge- og anlægserhvervet. Fremover vil en fortsat normalisering af konjunkturerne samt flere store anlægsprojekter bidrage til at understøtte aktiviteten og beskæftigelsen. Overophedningen i bygge og anlæg var den største i næsten år Der skete en kraftig overophedning i bygge- og anlægserhvervet i årene -, hvor produktionen blev forøget med knap en fjerdedel, jf. figur. Figur Produktion i bygge og anlæg Mia. kr. (kædede -priser) 9 8 Mia. kr. (kædede -priser) I alt (v. akse) heraf nybyggeri heraf reparation 9 8 Figur Byggebeskæftigelse og boliginvesteringer. personer af BNP Beskæftigede Boliginvesteringer (h. akse) Anm.: Fastprisberegningen af produktionen er forbundet med nogen usikkerhed. Der foreligger ikke detaljerede oplysninger om produktionen i bygge og anlæg efter 9. Kilde: Danmarks Statistik. Økonomisk Analyse Juni

2 ØKONOMISK ANALYSE NR. Stigningen i produktionen blev i særdeleshed trukket af fremgang i nybyggeriet, hvor produktionen steg med ca. pct. fra til. Beskæftigelsen steg parallelt hermed. Men i modsætning til produktionen fortsatte fremgangen frem til 8, hvor antallet af beskæftigede i erhvervet var det højeste i næsten år, jf. figur. Beskæftigelsen i byggeriet udgjorde også en uforholdsmæssig stor andel af den samlede beskæftigelse. Den voldsomme stigning i aktiviteten inden for bygge og anlæg skal ses i lyset af den boble, som blev opbygget på boligmarkedet i den samme periode, skabt af blandt andet lave realrenter, en real lempelse af boligbeskatningen, udbredelsen af nye låneformer og forventningen om fortsatte stigninger i boligpriserne. Boblen blev også afspejlet i boliginvesteringerne, hvis andel af BNP nåede det højeste niveau i over år. Det er normalt, at aktiviteten i bygge og anlæg udviser større udsving end andre erhverv. Det gælder både produktion og beskæftigelse, jf. figur. Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg nåede imidlertid op på et uholdbart højt niveau i 8. Det illustreres blandt andet ved, at ledigheden inden for byggefagene var historisk lav i -8, i visse tilfælde fx elektrikere tæt på nul, jf. figur. Figur Konjunkturudsving i beskæftigelsen Figur Ledighed (BAT-kartellet) Private byerhverv ekskl. bygge og anlæg Bygge og anlæg B&R El F (B&A) Malere I alt Anm.: Størrelsen på udsving i beskæftigelse er opgjort som den procentvise afvigelse fra den trendmæssige udvikling i beskæftigelsen i perioden 9-. Trenden er fastlagt ved hjælp af et HP-filter. På grund af usikkerhed om datagrundlaget foreligger der ikke oplysninger om ledigheden for murere fra BAT-kartellet. Fra årsskiftet / overgik F (B&A) samt murere fra at blive opgjort som ledighedsberørte til fuldtidsledige. Kilde: Danmarks Statistik, BAT-kartellet og egne beregninger. Der var udbredt mangel på arbejdskraft inden for bygge og anlæg under overophedningen, jf. figur. Ud over ledige tiltrækker byggeriet især arbejdskraft fra industrien, og flaskehalsene blev således forstærket af, at de øvrige byerhverv, fx industrien og en række serviceerhverv, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Økonomisk Tema nr., Kapacitetspres i byggeriet, marts. Økonomisk Analyse Juni

3 ØKONOMISK ANALYSE NR. også befandt sig i en boom-periode på samme tid. Den kan have gjort konkurrencen om arbejdskraft hårdere sammenlignet med opsvinget i byggeriet i slutningen af 98 erne, hvor aktiviteten i de øvrige byerhverv i mindre udstrakt grad fulgte med op, jf. figur. En relativt stor indstrømning af udenlandsk arbejdskraft under opsvinget var således heller ikke tilstrækkelig til at dæmme op for den store efterspørgsel. Manglen på arbejdskraft gav sig udslag i markante lønstigninger, især i bygge og anlæg, men også i andre erhverv. I sammenligning med andre lande steg lønnen inden for bygge og anlæg væsentligt mere i alle årene -8, jf. figur. Figur Mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning i bygge og anlæg Figur Lønstigningstakt (fortjeneste) i bygge og anlæg Nettotal Nettotal Udland Danmark Kilde: Danmarks Statistik, DA og egne beregninger. Nødvendig og naturlig tilpasning Ubalancerne i bygge- og anlægserhvervet var så store under overophedningen, at det var uundgåeligt, at erhvervet efterfølgende skulle igennem en ret kraftig tilpasning selv uden finanskrisen. Aktiviteten var således også på vej ned allerede inden det globale tilbageslag ramte. Produktionen inden for bygge- og anlægserhvervet faldt med næsten pct. fra toppen i til bunden i, mens beskæftigelsen aftog med over. personer, svarende til ca. 8 pct., fra top til bund. Det var særligt drevet af faldende aktivitet inden for nybyggeri. Det afspejler, at de private boliginvesteringer i nybyggeri (som andel af BNP) blev mere end halveret fra til, jf. figur. Det skal ses i sammenhæng med, at det også især var investeringerne i nybyggeri, der drev byggeaktiviteten op under overophedningen. Ligesom aktiviteten steg kraftigere i bygge- og anlægserhvervet end i andre private erhverv under opsvinget, var den efterfølgende tilpasning også kraftigere. Den samlede private produktion aftog således med 8 pct. fra top til bund og den samlede private beskæftigelse med knap pct. Ledigheden steg også mere inden for byggefagene end i den øvrige del af øko- Økonomisk Analyse Juni

4 ØKONOMISK ANALYSE NR. nomien. Den uholdbart høje lønfremgang under overophedningen blev afløst af relativt lave lønstigningstakter i 9-, efter at beskæftigelsen igen faldt tilbage, og ledigheden steg. Figur Private boliginvesteringer Figur 8 Offentlige bygge- og anlægsinvesteringer af BNP af BNP af BNP af BNP,,,,,,,8,8,, Hovedreparationer Nybyggeri I alt (h. akse), Offentlige bygge- og anlægsinvesteringer Gennemsnit 99-, Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Tilbagegangen inden for bygge- og anlægserhvervet havde dog været endnu kraftigere, hvis ikke den økonomiske politik havde understøttet aktiviteten og beskæftigelsen i erhvervet. Der er gennemført en lang række midlertidige tiltag i de seneste år med det formål at holde hånden under byggeriet under konjunkturtilbageslaget. Det drejer sig blandt andet om fremrykkede offentlige bygge- og anlægsinvesteringer, fremrykkede investeringer i almene boliger, renoveringspuljen og BoligJobordningen. Indsatsen afspejler sig blandt andet i, at de offentlige bygge- og anlægsinvesteringer ligger historisk højt, jf. figur 8. Uden disse initiativer ville aktiviteten i bygge og anlæg således have ligget noget lavere. Initiativerne har medvirket til, at aktiviteten i bygge- og anlægserhvervet har været forholdsvis konstant siden, og at beskæftigelsen er på et niveau svarende til før boligboblen, til trods for den generelle afmatning af økonomien. Det er generelt vanskeligt at vurdere, hvad der er det naturlige/strukturelle niveau for aktiviteten inden for bygge og anlæg. Usikkerheden forstærkes, fordi den nuværende situation er præget af, at de økonomisk-politiske tiltag midlertidigt holder hånden under aktiviteten. Der er dog flere tegn på, at tilpasningen i bygge- og anlægserhvervet efter overophedningen er ved at være tilendebragt. Den samlede beskæftigelsen i bygge- og anlægserhvervet udgør aktuelt ca.. personer, hvilket svarer til gennemsnitlige niveau over de sidste år, jf. figur 9. Det afspejler et relativt højt antal beskæftigede inden for reparation, hvilket blandt andet skal ses i lyset af BoligJobordningen, som understøtter investeringer i vedligeholdelse og reparation. Beskæftigelsen inden for nybyggeri ligger derimod fortsat relativt lavt som følge af, at den massive byggeaktivitet under overophedningen har reduceret det aktuelle behov for at bygge nyt. Økonomisk Analyse Juni

5 ØKONOMISK ANALYSE NR. Figur 9 Beskæftigelse i bygge- og anlægserhvervet Figur Nettoledige i byggefaglige a-kasser. personer. personer Reparation Nybyggeri Anlæg I alt (h. akse) af forsikrede Merledighed (h. akse) Byggefag samlet Nettoledige i alt -point 8 - Anm.: Der foreligger ikke detaljerede nationalregnskabsoplysninger efter 9, og beskæftigelsesudviklingen i figur 9 er fremskrevet med væksten ifølge den stikprøvebaserede byggebeskæftigelse. Opdelingen er baseret på skøn, da mange virksomheder kan beskæftige sig med alle tre områder. Udviklingen efter 9 skal derfor tolkes med forsigtighed. Ledighedsprocenten i figur afspejler det samlede antal nettoledige (ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere) i Byggefagenes a-kasse, El-faget, Blik og Rør (- dec. ) og Malerfaget og Maritime (- dec. ) i forhold til det samlede antal forsikrede i a-kasserne. Ledige i F s byggegruppe indgår ikke. Der findes ikke en samlet serie for nettoledigheden i byggefagene tilbage til 99, og serien er dannet via fire forskellige serier, jf. de tre lodrettet streger, som indikerer databrud. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ledigheden (netto) inden for byggefagene er også tilbage omkring -niveauet, hvilket er relativt lavt i et historisk perspektiv, jf. figur. Den merledighed, der var inden for byggefagene i årene efter krisen, er således også stort set væk. Bruttoledigheden blandt byggearbejdere har ligeledes været aftagende gennem de sidste to år, jf. figur ovenfor. Det gælder særligt ledigheden blandt elektrikere, som nu ligger på niveau med ledigheden før byggeboomet. Omvendt har murerne fortsat en relativt høj ledighed. Det skal ses i sammenhæng med, at aktiviteten inden for bygge og anlæg for tiden hovedsageligt finder sted inden for reparation og vedligeholdelse samt større anlægsarbejder, som i mindre grad end fx nybyggeri beskæftiger murere. Den tiltagende aktivitet afspejler sig i lønudviklingen. Den relativt lave lønstigningstakt i bygge- og anlægserhvervene, som fulgte i kølvandet på krisen, er efterhånden blevet afløst af lidt større lønstigningstakter, og lønnen stiger aktuelt omtrent parallelt med resten af den private sektor, jf. figur. I nettoledigheden indregnes ikke ledige i aktivering (aktiverede dagpengemodtagere og aktiverede arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere). Disse indgår i bruttoledigheden. Økonomisk Analyse Juni

6 ØKONOMISK ANALYSE NR. Figur Lønstigningstakter Figur Konjunkturindikatorer for bygge og anlæg og outputgab point (nettotal) Forskel (h. akse) Bygge og anlæg DA i alt Outputgab Konjunkturindikator (h. akse) Anm.: Figur viser stigningen i timefortjeneste ekskl. genetillæg fra DA s kvartalsvise KonjunkturStatistik. Den stiplede linje i figur viser gennemsnittet af konjunkturindikatoren i perioden. Konjunkturindikatoren er sammenvejet af forventninger til beskæftigelsen og ordrebeholdningen for de kommende tre måneder. Kilde: Danmarks Statistik, DA, Finansministeriet og egne beregninger. Konjunkturindikatoren for bygge- og anlægserhvervet viser også, at erhvervets forventninger er på niveau med det historiske gennemsnit og dermed ikke adskiller sig væsentligt fra en normalsituation i erhvervet, jf. figur. Udviklingen i konjunkturindikatoren for bygge og anlæg omkring årsskiftet skal ses i lyset af ekstraordinært høje forventninger i slutningen af som følge af opgaver i forbindelse med efterårsstormene. Endeligt synes boligpriserne nu at være tilbage på det langsigtede trendniveau, og der er udsigt til moderate stigninger de kommende år, jf. Økonomisk Analyse nr., Boligpriserne og normaliseringen af renterne frem mod, december. Fremadrettet er der udsigt til stigende aktivitet i bygge og anlægserhvervet. Det skal hovedsageligt ses i lyset af den gradvise normalisering af konjunkturerne og stigende boligpriser, som i de kommende år vil understøtte boliginvesteringerne og de erhvervsmæssige byggeog anlægsinvesteringer. Dermed vil konjunktursituationen fremover ikke længere give grundlag for at opretholde midlertidige finanspolitiske stimuli i form af fx BoligJobordningen og de ekstraordinært høje offentlige investeringer. Erhvervet understøttes også af en række store, planlagte investeringer, herunder investeringer i Metro Cityringen, jernbaner, Femern Bæltforbindelsen og almene boliger. Sammen med konjunkturgenopretningen er der dermed udsigt til stigende aktivitet i bygge og anlægserhvervet i årene frem mod, hvilket vil trække beskæftigelsen med op. Økonomisk Analyse Juni

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere