Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010"

Transkript

1 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning på sager G. Behandling af beslutningssager G1 Sammenfatning af DDS vedtægter (OJ) G3 Sanktiner i frbindelse med undervisning uden gyldig licens (OJ/RL) G4 Revidering af knverteringspræcedens (OJ) H. Sager til drøftelse I. Orientering I1 Orientering fra internatinalt udvalg (RL/TB) I2 Orientering fra interskiudvalget (RL/AO) I3 Øvrige instruktøruddannelser i Danmark fr danskere (RL) I4 Krav vedr. årsmærke på DDS kurser (RL/OJ) J. Eventuelt, herunder hvem sm deltager i møder g aktiviteter inden næste møde K. Gdkendelse af næste mødedat K1 DDS årshjul 2011 Tilstede: Rasmus Lundby (RL), Tue David Bak (TB), Anders Olesen (AO), Philip Saerens (PS), Lea Krag Fgh (LKF) g Michael Tandrup (MT) Sekretariatet: Ole Jensen (OJ), Nils Henrik Stene (NS) Afbud: Heidi Rønnw Jensen (HR) g Niklaj Fjellvang-Sølling (NFS) 1

2 Referat. A. Valg af rdstyrer - Michael Tandrup blev valgt sm rdstyrer. B. Valg af referent - Nils Henrik Stene g Ole Jensen C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne - Dagsrden kunne gdkendes Der pinteres at det i dagrdenen annncerede punkt G2 trækkes tilbage., samt at der ikke var ngen punkter under F (Opfølgning på sager), H (Sager til drøftelse) g J (Eventuelt). D. Gdkendelse af sidste mødereferat [Møde afhldt i DDS sekretariat Brøndby d ] - Referatet har ligget klar et stykke tid, men er ikke sendt ud g kan derfr ikke gdkendes. Referatet vil blive gdkendt ved næste møde d. 6. januar. Det indskærpes fra bestyrelsen at referater skal udsendes rettidigt, g det er sekretariatets ansvar at dette sker. E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) Ole Jensen præsenterer DDS regnskab fr årets første 10 måneder. Hvedlinjerne heri er, at der grundet færre udgifter til udvalg g drift, samt ptimeret drift mkring særligt øvrige kurser g kurset i uge 42, frventes et større verskud end prindeligt budgetteret. Seneste estimat lyder på et verskud i størrelsen kr ved årets afslutning.. Den øknmiske status er gdkendt af bestyrelsen. Det bemærkes at knten Diverse prduktinsmkstninger ikke skal anvendes til mellemregning af køb g slag af diverse aktiver sm ikke vedgår DDS endelige regnskab. Der skal der prettes en separat knt hertil. E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) Budgettet fr 2011 er endeligt gdkendt med følgende kmmentar. Bestyrelsen ønsker fremver at se pgjrt bgført sald fr indeværende år, fr at få en indikatin af tendensen af de faktiske mkstninger. Bestyrelsen er bekendt med at ca. 50% af indtægter g mkstninger ikke er bgført når udkast til budgettet præsenteres i september. Budgettet fra fregående år skal være det pdaterede budget hvr diverse beslutninger fremgår. Der er indkmmet et frlag fra Anders Olesen mkring udvikling g implementering af et nyt CMS-system (Det system sm styrer 2

3 hjemmesiden g kursushåndteringen). Den øknmiske ramme ligger estimeret på kr. Fr budgettet er i frvejen estimeret kr. til vedligehldelse g derfr vedtages det at knten hjemmesiden frøges til kr. g der tilføjes en nte i regnskabet. Nte: Knt 3050 Hjemmeside: Heraf udgør kr. en engangsudgift til pdatering g udvikling af CMS. Under knt 3070 Løn kntrpersnale får PS mandat til at udarbejde en ny lønramme fr en evt. deltids/fuldtidsansat sekretariatsleder. Denne lønramme vil naturligvis påvirke budgettet efter vedtagelsen g præsenteres derfr på et kmmende bestyrelsesmøde således at budgettet kan pdateres. Det vedtages at denne efterpstering kan ske md bestyrelsens gdkendelse efter at budgettet er gdkendt d.d. F. Opfølgning på sager Ingen sager til pfølgning G. Behandling af beslutningssager G1 Sammenfatning af DDS vedtægter (OJ) Punktet G1 udgår. Der henvises referat fr dagens tidligere møde: Fundamentale valg. Der er nedsat et udvalg bestående af RL frmand, TB kasser g OJ kntr, sm varetager denne pgave ASAP. G3 Sanktiner i frbindelse med undervisning uden gyldig licens (OJ/RL) Der er t scenarier fr undervisning uden gyldig licens: A: Instruktører sm ansøger m dispensatin men misvedligehlder kntrakten. eller B: Instruktører sm underviser uden gyldigt licens (Årsmærke). Bestyrelsen vedtager på baggrund heraf følgende sanktiner fr de t scenarier, sm vil træde i kraft d således det er tid nk til sekretariatet at kmmunikerer ændringerne ud til instruktører g samarbejdspartnere Det vedtages følgende: A: Dispensatinsplitik: A1: Fr at få gdkendt en dispensatin skal instruktører betale det fulde kursusbeløb fr de manglende kurser. Beløbet er et depsitum sm indløses når instruktøren er kursus på de pågældende kurser (PSI1 g/eller PSI2). Dette depsitum kan ikke refunderes. Efter én sæsn på dispensatin kan der ikke udstedes yderligere dispensatin såfremt DDS ikke er årsag til at instruktøren ikke har fuldført sin uddannelse. A2: Depsitum frafalder efter 5 år såfremt DDS ikke er årsag til at instruktøren ikke har fuldført sin uddannelse. 3

4 B: Årsmærkeprblematik: B1: Instruktører sm underviser uden gyldig licens pålægges et rykkergebyr à kr. 250 fr gyldigt årsmærke. B2: Arbejdsgiverne pålægges sanktiner såfremt instruktører arbejder fr vedkmmende uden gyldige licenser. G4 Revidering af knverteringspræcedens (OJ) Kntret har fremlagt en kraftigt pdateret knverteringstabel sm viser de mest gængse knverteringer fra andre natinal skiinstruktøruddannelser til uddannelsen i DDS. Tabellen skal revideres af Teknisk Kmité. Det vedtages at denne mdel træder i kraft pr g det understreges at ingen knverteringer er gældende før vedkmmende har deltaget på ét kursus med DDS, samt bestået en teriprøve på det pågældende niveau. Dvs. en udenlandsk uddannet skiinstruktør kan ikke knvertere et udenlandsk erhvervet diplm til et dansk ditt! Men, en udenlandsk uddannet skiinstruktør kan søge m ptagelse i DDS med henblik på at videreuddanne sig i DDS regi. DDS vil i frhld til gældende knverteringspraksis sikre at vedkmmende ikke skal gentage allerede beståede eksaminer fra udlandet i DDS regi, men kan træde direkte ind i DDS uddannelseshierarki på det relevante niveau. Teknisk kmité vil frsat knvertere i tilfælde sm ikke fremgår af knverteringstabellen. H. Sager til drøftelse Ingen sager til drøftelse I. Orientering I1 Orientering fra internatinalt udvalg (RL/TB) Det internatinale arbejde har vist sig mere mfangsrigt end antaget tidligere på året da bestyrelsen nedsatte en særskildt internatinalt prjekt. Dette skyldes bl.a. aten lang række interessenter i øjeblikket er ved at se på frskellige regulativer g prcedure fr skiinstruktører i Eurpa, herunder EU kmmissinen: Desuden har de stre rganisatinen ISIA g FEMPS mange møder pt. Med henblik på at sikre sine psitiner i frhld til skiinstruktin i alperne. Prcessen er derfr tidsmæssigt bagud g skal speedes p. Der er en række punkter sm skal være klaret før Interski 2011, således at DDS kan bruge kngressen til at sikre vres medlemmers interesser internatinalt. Det vedtages at TB får midler til at lægge et større arbejde i internatinalt udvalg, end det kan frventes af frivillighedens princip, md at tidsplanen g revideres g der udarbejdes en krt psummering g præsentatin med status fr arbejdet til bestyrelsesmødet d. 6. januar. Således at bestyrelsen er 4

5 rientering mkring internatinalt udvalg rlle under Interski kngressen g det fremtidige arbejde i internatinalt udvalg. I2 Orientering fra interskiudvalget (RL/AO) HR fra sekretariatet skal deltage i Interski kngressen, men ikke via de midler sm er vedtaget i budgettet fr sekretariatsmedarbejderes deltagelse i Interski, denne pst er tiltænkt en krdinatrrlle. HR s deltagelse finansierer derfr 60% af midler i internatinalt udvalg g 40% af midler fra Interskibudgettets interskidelegatin. I3 Øvrige instruktøruddannelser i Danmark fr danskere (RL) Der tilbydes andre skiinstruktøruddannelse til danskere i Danmark gennem ngle kmmercielle fretagender. Disse anvender primært den nrske skiinstruktøruddannelse. DDS ser ikke dette sm prblematisk g gør derfr ingen tiltag fr at ændre vres psitin i frhld til disse udbydere af instruktørkurser. I4 Krav vedr. årsmærke på DDS kurser (RL/OJ) Alle der underviser på DDS kurser, skal have gyldigt DDS årsmærke. Instruktører sm underviser uden vil strakt blive trukket i løn fr hvad der svarer til ét årsmærke. J. Eventuelt, herunder hvem sm deltager i møder g aktiviteter inden næste møde Ikke nget under evt. K. Gdkendelse af næste mødedat Dat fr næste møde gdkendes: 6. januar. København K1 DDS årshjul 2011 Kntret præsentere et DDS årshjul sm skal rientere bestyrelsen mkring årets mødeaktiviteter, samt fast agenda fr årets bestyrelsesmøder. Årshjulet viser gså sekretariatets løbende aktiviteter således at bestyrelsen har et verblik ver sekretariatets arbejdsbyrde g primære pgaver. Årshjulet er et wrking paper sm vil blive tilpasset efter udvikling g behv. 5

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Regnskabskonferencen 2015

Regnskabskonferencen 2015 www.pwc.dk Velkmmen til Revisin. Skat. Rådgivning. Præsentatin af regnskabshåndbgen Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr Regnskabshåndbgen gennem 20 år Premiere på Regnskabshåndbgen. Første

Læs mere