Godstransports betydning for produkters samlede miljøbelastning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godstransports betydning for produkters samlede miljøbelastning"

Transkript

1 Godstransports betydning for produkters samlede miljøbelastning Af Mads Holm-Petersen, COWI 1. Baggrund For at kunne udføre en effektiv forebyggende indsats til reduktion af produkters miljøbelastning, er det nødvendigt at kende miljøbelastningen gennem hele produktets livsforløb. Ved en livscyklusvurdering (LCA) kortlægges og vurderes miljøbelastningerne i alle produktets livsfaser fra "vugge til grav", det vil sige fra råstofudvindingen, over materialefremstillingen og produktionen til brugen og bortskaffelsen af produktet. Formålet med vurderingerne er: at bestemme, sammenligne og vurdere miljøbelastningerne fra de forskellige faser og processer i et produkts livscyklus. at udpege de komponenter i produktet, som bidrager med de største miljømæssige problemer. Der findes flere forskellige værktøjer, der kan bruges til at estimere den samlede miljøbelastning fra produkternes livscyklus. Generelt gælder det, at LCA-metoderne har både kvantitative og kvalitative mangler i vurderingen af anvendelsen af transportmidler og emissionerne fra godstransporten. For eksempel vurderes miljøpåvirkningerne fra VOCer og partikler ikke i de fleste modeller. Effekttyper som støj, arealanvendelse og barriere-effekt er indtil videre heller ikke blevet operationaliseret til brug ved LCA. De manglende data for transportens miljøpåvirkninger kan give et skævt billede, når transportens andel af miljøbelastningen fra et produkts livscyklus skal vurderes. Ved udvikling og design af produkter bliver konsekvenserne for transportkæden og transportmængden derfor ikke indkalkuleret med tilstrækkelig præcision. Derved er der risiko for suboptimeringer ved planlægningen af en produktion, hvor der nok er taget hensyn til miljøet i råstofudvindingen, materialevalget og bortskaffelsen med stor nøjagtighed, men transportens miljøbelastning er blevet estimeret ud fra mangelfulde oplysninger. 2. Projektbeskrivelse COWI har i samarbejde med Instituttet for Produktudvikling fået støtte fra Miljøstyrelsen til at undersøge om det danske LCA-værktøj "UMIP" bør udbygges og optimeres, så det i højere grad bliver i stand til at tage højde for den godstransport, som indgår i et produkts livscyklus. UMIP står for Udvikling af Miljøvenlige Industri Produkter, og er oprindelig udarbejdet af Instituttet for Produktudvikling, Institut for Arbejdsmiljø, Laboratoriet for Økologi og Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Miljølære, Bang & Olufsen A/S, Danfoss A/S, Gram A/S, Grundfos A/S, KEW Industri A/S og Dansk Industri med støtte fra Miljøstyrelsen. Udviklingen af den eksisterende model blev afsluttet i I projektet indsamles viden om, hvordan produkterne (i alle faser af deres livscyklus) påvirker forbruget af transport og transportkæderne. Desuden skal det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger der med fordel vil kunne operationaliseres til brug ved LCA, og hvilke der må håndteres på anden vis. I projektets første fase (der allerede er gennemført) er der foretaget en screening af den nuværende indsats og resultater. Herved er der identificeret huller i den eksisterende viden. Der er etableret et overblik over sammensætningen og konsekvenserne af godstransporten i Danmark, og der gives et bud på den forventede udvikling. I projektets anden fase (som er under gennemførelse) afklares det, i hvilken udstrækning det vil være hensigtsmæssigt at opdatere og udbygge det eksisterende metodegrundlag for beskrivelse af transporten. Dette vil udmønte sig i en udpegning og verificering af, hvilke emissioner og effekttyper der bør udvikles vurderingsmetoder for. I den kommende fase vil der blive dannet basis for beskrivelse af transportmønstre, der anvendes i produkternes samlede livscyklus samt for den miljømæssige vurdering ved hjælp af effektfaktorer. Effektfaktorer er faktorer, der ganges på miljøbelastningerne, så belastning fra forskellige påvirkninger kan sammenlignes. Endelig vil der blive foretaget en LCA screening af udvalgte produkter og produktkæder. Screeningen indkredser de typer af produkter, hvor transporten både udgør en væsentlig del af produktets samlede miljøbelastning, og hvor der er et stort forbedringspotentiale. Screeningen skal desuden bestemme den miljømæssige betydning af de enkelte transportled i kæden. Dette vil blive vurderet i forhold til miljøbelastninger ved de øvrige faser og processer i livscyklusen. Analysens resultater forventes at blive en række forslag til: på hvilke punkter, såsom effektfaktorer og effekttyper, UMIP metoden bør udvikles for at afspejle transports miljøbelastning på en mere tilfredsstillende måde på hvilke områder der er behov for opdatering/yderligere indsamling af data om transport. Projektets første faser er allerede gennemført, og projektet forventes afsluttet og afrapporteret inden udgangen af Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

3 3. Miljø- og ressourcebelastning fra transporten De relevante miljøbelastninger er dels de direkte emissioner såsom udstødningsgasser (CO 2, NO X, CO, VOC, partikler, SO 2, CH 4, N 2 O, O 3, PAH, tungmetaller), slidprodukter fra dæk, belægninger på bremser og koblinger samt vejbelægninger (PAH, tungmetaller), oliespild og sprinklervæske. Dels de indirekte emissioner, for eksempel fra produktion og distribution af brændsel, produktion og bortskaffelse af transportmidler, anlæg af veje, jernbaner m.v. Endelig indgår der miljøbelastninger af en mindre fysisk håndterlig art som: støj, arealanvendelse og barriere-effekt. Den visuelle miljøbelastning medtages ikke, da den ikke umiddelbart kan kvantificeres. I screeningen er miljøbelastningerne blevet opdelt i to kategorier: De traditionelle ressource- og miljøbelastninger De øvrige ressource- og miljøbelastninger. De traditionelle ressource- og miljøbelastninger De traditionelle ressource- og miljøbelastninger er: Brændstofforbrug/energiforbrug CO 2, NO X, SO 2, HC, CO og partikler. Datakvaliteten for ressource- og miljøbelastning varierer for de forskellige transportmidler. For nemheds skyld er der her opdelt i hhv.: vejtransport, banetransport, søtransport, lufttransport og pipeline. Generelt er Danmark og Sverige de to lande, der har de bedste værktøjer 1 til udregning af emissionsfaktorer for national godstransport. Resultaterne af emissionsberegningerne for CO, HC, NO X, SO 2 og partikler kan variere flere hundrede procent fra land til land. Dette skyldes dels, at der er reelle forskelle i emissionerne på grund af forskellige krav til brændstof, filtre og andre transportmiddelteknologier, dels de forskellige modeller for beregningerne af emissioner. I EU står Miljøagenturet bag "Copert", som meget detaljeret kan beregne emissioner og brændstofforbrug for vejtransport. Oplysningerne skønnes at være af høj kvalitet. Miljøagenturet udgiver ligeledes opslagsværket for europæiske luftemissioner EMEP/CORINAIR, som desuden har oplysninger om tog, skib, fly og pipeline. På nær pipeline skønnes disse oplysninger at være relativt gode. 1 TEMA2000 og SEEK i Danmark. I Sverige har Nätverket för Godstransport och Miljö (NTM) udarbejdet skemaer for emissioner ved forskellige transportformer. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 I USA har USEPA, Office of Mobile Sources, udviklet "Highway Vehicle Particulate Emission Modeling Software PART5". Modellen beregner for bl.a. dieseldrevne lastbiler partikelemissionen, og omfatter partikler i udstødningen og deres komponenter, slid på bremser og dæk samt ophvirvlet støv. Uden for den vestlige verden er der kun meget begrænsede data for emissioner for godstransport med lastbil, tog, fly og pipeline. Der må forventes meget store udsving for emissionsværdier for CO, HC, NO X, SO 2 og partikler. Selv emissionsfaktorerne for CO 2 må forventes at være usikker. Derimod vil den danske model for beregning af emissioner fra skibstransport sandsynligvis kunne bruges på skibe under andet flag. Transportmiddel Kvalitet af emissionsdata Fremtidssikret Vejtransport God Ja Banetransport Moderat Ja Søtransport God (Ja) Lufttransport Moderat (Ja) Pipeline Relativt dårlig Nej Ovenstående er en relativ bedømmelse af datakvaliteten for emissionsfaktorer i relation til opdatering af data i UMIP. Det gælder generelt, at vejtransporten er den bedst beskrevne, hvad angår de traditionelle emissionsfaktorer. Kvaliteten af emissionsfaktorerne fra bane og søtransport varierer noget, og emissionsfaktorerne fra lufttransport og pipeline er dårlige eller ikke eksisterende. Øvrige emissioner og ressourceforbrug For at kunne vurdere, hvilke af de øvrige emissioner og ressourceforbrug der skal medtages i UMIP, skal der laves en vægtning af væsentligheden af belastningen. Denne vægtning afhænger dels af, hvor stor en andel af belastningen der stammer fra transporten, og dels af hvor væsentlig belastningen vurderes at være i samfundet (politisk). Umiddelbart er det blevet vurderet, at følgende belastninger bør indgå i en livscyklusvurdering: partikler fra slid på asfalt og vejbelægning samt PAHér nikkel fra anvendelsen af fuelolie, benzin og gasolie, smøreolie, bitumen og naturgas cadmium fra bl.a. galvanisering af køretøjerne, dæk, batteri og olieprodukter cadmium, chrom, kobber, nikkel, bly og zink fra bremsebelægninger på bl.a. lastbiler. For disse forhold findes der allerede på nuværende tidspunkt data af en kvalitet, der vil kunne anvendes i UMIP-modellen. 370 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

5 Materialeforbruget og emissionerne ved opbygning og nedtagning af forskellige transportanlæg vil kunne indgå efter en vægtning af godstransportens andel af disse belastninger. Der findes tilfredsstillende data for disse forhold. Ressourceforbrug og emissioner forbundet med fremstilling og bortskaffelse/genvinding af transportmidler kan også indføres i UMIP om nødvendigt. Opsummering Der er for nuværende ikke blevet opstillet emissionsmodeller for typiske transportmønstre, der kan anvendes i UMIP. Disse vurderes dog at være relativt enkle at opstille på basis af TEMA2000 og de efterfølgende analyser, hvor der opstilles forskellige scenarier. Den stedspecifikke vægtning af emissionerne, for eksempel hvordan et kg SO 2 i byen skal vægtes imod et kg SO 2 i Stillehavet, er ikke lavet. Der er allerede i dag modeller, der på et tilfredsstillende niveau kan redegøre for emissionsfaktorerne for landtransport på vej og sø. Derimod er der stadig væsentlige usikkerheder for emissionsfaktorer for bane- og lufttransport samt pipeline. Disse emissioner vil umiddelbart kunne overføres til en revideret UMIP-version. I den eksisterende UMIP-version er der kun mulighed for at vælge mellem et meget begrænset antal transportmidler. Disse muligheder bør udvides markant, hvis det skal være muligt at foretage LCA-planlægning af produkter, der inddrager godstransporten. De efterfølgende analyser vil medvirke til at afklare, om der er behov for at indarbejde andre belastninger, som for eksempel støj, tungmetaller og arealanvendelse. 4. Transportmønster, -måde og -omfang I anden fase af projektet er der dannet et overblik over sammensætningen af det samlede godstransportarbejde i Danmark og det øvrige Europa, fordelt på transportmiddel. Gennemgangen af transportstatistikker havde to formål: 1. at få et kendskab til det samlede transportomfang og det samlede energiforbrug. 2. at vurdere, om det er nødvendigt at supplere den eksisterende UMIP-model med flere og/eller andre transportmidler. Opgørelsen har desuden til formål at afklare udviklingen i godstransporten i relation til, hvilke brancher, produkter og produktionsmetoder, der er illustrative som cases i en revision af UMIP-metoden. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Udviklingen i godstransporten Transportarbejdet i EU har gennemgået en jævn vækst siden 70 erne. På europæisk plan vurderes transporten at udgøre 4% af nationalproduktet, og beskæftiger over 6 millioner mennesker (eurostat, 1999). Tabel 1 viser fordelingen af gods, transportafstand og transportarbejde på de respektive transportmiddeltyper. Af tabellen fremgår det, at medens 80% af godsmængden transporteres med lastbil, foretager lastbilerne kun 44% af transportarbejdet. Dette skyldes, at de korte transporter hovedsageligt foretages med lastbil. Tabel 1 Godstransporten indenfor EU fordelt på transportmidler i 1996 (EU Transport in figures, 2000) Transportmængde Transportarbejde Gennemsnit transportafstand mil. ton Andel mia. tonkm Andel Km ud fra Andel af international gods (1) ud fra tons tonkm Vej % % 110 4% 20% Bane 900 7% 220 8% % 45% Indenlandske 400 3% 110 4% % 75% vandveje Pipelines 500 4% 85 3% % 50% Intra-EU 750 6% % % 85% skibstrafik Total % % % 50% (1) : Den internationale transport sammenlignet med den samlede transport. Det anslås at fly transporterer ca. 0,7 af den samlede godsmængde. Transportmidlerne anvendes i forskellig grad til forskellige produkter og varegrupper. Denne sammenhæng afhænger af godsmængder, godsværdi, transportafstand, infrastruktur og endelig en del vane og tradition. I tabel 2 vises fordelingen af en række varegrupper for vej bane og indenlandske vandveje i EU. 372 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

7 Tabel 2 Varegrupper i % af tonkm på vej, bane og indenlandske vandveje Produktgrupper (NST/R klassifikation) Vej Bane Indenlandske vandveje mia. tonkm Andel mia. tonkm Andel mia. tonkm Andel Landbrugsprodukter % % % Kul og andre faste 12 1 % % % mineralbrændstoffer Råolie og råolieprodukter 58 5 % % % Malm samt malm- og 12 1 % 18 8 % 6 5 % stålrester Metalprodukter 69 6 % % 3 3 % Cement og byggematerialer % % % Kemikalier og gødning 92 8 % % 10 9 % Maskiner og forarbejdede % % 2 2 % produkter Gods i alt % % % Data refererer hovedsageligt til årene afhængig af land og transportmiddel (EU Transport in Figures, 2000) Vejtransport er den dominerende transportform for de fleste godsgrupper med undtagelse af kul og andre faste mineralbrændstoffer samt malm og stålrester. Transportarbejdet er steget kraftigere end væksten i godsmængden. Det vil sige godset bliver kørt længere i dag end for 10 år siden. Den største godsvolumen indenfor produkter er grus, sand, cement og sten (ca. 35%), dernæst kommer næringsmidler og foder med ca. 23% og stykgods og forarbejdede varer med ca. 20 % Der er stor forskel på, hvor stor en del at branchernes samlede energiforbrug, der bruges på transport. I brancherne fiskeri, energi- og vandforsyning og transportbranchen er transportens andel af det samlede energiforbrug naturligvis ca. 100%. I brancherne landbrugsservice, skovbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, engros- og agenturhandel, landbrug og pelsdyravl, godsbehandling, havne, tjenester ved transport, organisationer og foreninger udgør transportens andel af det samlede energiforbrug over 50%, hvorimod transporten udgør en marginal andel af energiforbruget i for eksempel den kemiske industri samt nærings- og nydelsesmiddelsindustrien. Transporten vil derfor blive vægtet forskelligt i en livscyklusvurdering i de forskellige brancher. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Konklusion På baggrund af ovenstående kan der opstilles en række kriterier for, hvilke produkttyper der har en interessant livscyklus i relation til godstransporten. Godsstrømmene er væsentligt forskellige for høj- og lavværdigods. Derfor bør dette eksemplificeres i de LCA analyser, der foretages i den efterfølgende fase. Følgende godstyper er under overvejelse for at belyse godstransporten i relation til høj- og lavværdigods: Højværdigods Avanceret elektronisk udstyr Medicinalvarer Mærkevarer Lavværdigods Grus og sand Foderstoffer Bulkgods (f.eks. olie, granulat og gas) Støbegods På grund af internationaliseringen og nye krav til godstransportens udførsel er godstransportens logistikkæder blevet mere komplicerede. Dette forhold bør også indgå i et illustrativt eksempel for LCA. Følgende godstyper har været under overvejelse for at illustrere denne sammenhæng: Højteknologisk elektronisk udstyr Fødevarer med international afsætningsmarked Fødevarer der baseres på stor import af råvarer (svineproduktion) Komplekse byggerier Varegrupper med et stort godsvolumen Dernæst bør der være eksempler på transporter af gods med stor volumen og stort transportarbejde, da disse udgør en stor del af den samlede miljøpåvirkning. I denne kategori er følgende godstyper overvejet: Stort godsvolumen Sand, grus og cement Stort transportarbejde Stykgods og bearbejde varer Næringsmidler og foder Endelig skal erhverv der har et stort forbrug af energi til godstransport (i forhold til det øvrige energiforbrug) indgå i analyserne. Følgende brancher har været under overvejelse: Landbrug Skovbrug Bygge og anlægssektoren 374 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

9 For at få et så bredspektret transportmønster som muligt, er følgende produkter foreløbig udvalgt i den videre analyse: skinke fjernsyn parcelhus 6. Den afsluttende fase I den efterfølgende fase vil disse tre produkter blive analyseret med den gamle version af UMIP og en model med nyere og udvidede data. De nye data vil være opdateret på: transportmønstre emissioner og brændstofforbrug øvrige typer belastninger effektfaktorer Resultaterne af dette vil give et grundlag for at vurdere, om der er behov for opdatering af UMIP. Arbejdet vil være afsluttet inden udgangen af året. Trafikdage på Aalborg Universitet

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S Institut for Transportstudier International Transport

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr.

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr. Transportrådet Udvikling af kapacitetsbegrebet for godstransport Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier Notat nr. 02 04 Juni 2002-1 - Titel: Udvikling af kapacitetsbegrebet

Læs mere

Transportrådet. Transportformernes samfundsøkonomiske omkostninger. Notat til trafikministeren

Transportrådet. Transportformernes samfundsøkonomiske omkostninger. Notat til trafikministeren Transportrådet Transportformernes samfundsøkonomiske omkostninger Notat til trafikministeren September 1993 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning og konklusioner... 1 3. Debatten

Læs mere

Livscyklusvurderinger. Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark

Livscyklusvurderinger. Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark Livscyklusvurderinger Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark SolEnergiCentret, Teknologisk Institut 1999 Forord Denne rapport afslutter projektet Livscyklusvurderinger af markedsførte

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Miljøvurdering af mobiltelefon

Miljøvurdering af mobiltelefon Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 28 2003 Miljøvurdering af mobiltelefon Miljørigtig udvikling af produktfamilier Hanne Erichsen og Ole Willum Institut for Produktudvikling Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv Chefrådgiver Michael Henriques, Tetraplan 1 Indledning Denne præsentation er baseret på en rapport udarbejdet for organisationen Danske Havne med titlen: Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med Klimaregnskab 2009 Region Hovedstaden som virksomhed September 2010 Allerød 4810 4200 Århus 8732 3232 Aalborg 9630 6400 Odense 6312 1581 www.niras.dk -råd du kan regne med Dette klimaregnskab er udført

Læs mere

Miljøregnskab for pilotkommune

Miljøregnskab for pilotkommune Louise Laumann Kjær, Kasper Dam Mikkelsen, Niels Karim Høst-Madsen, NIRAS og Jannick H. Schmidt, 2.-0 LCA consultants. Miljøprojekt nr. 1390, 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 19/06/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 14/08/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune Herning Kommune Klimaplan - del I Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Herning Kommune Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Ref 0749549 G00065-1-JEML(1)

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Energiregnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK fakta Energi Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Faktisk Energiforbrug FORORD Indhold De globale klimaforandringer

Læs mere

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam - en livscyklus screening af fire scenarier Udført af Janus Kirkeby, Søren Gabriel og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer

Læs mere

Grøn indikatorrapport. en kritisk rapport om miljøindikatorer

Grøn indikatorrapport. en kritisk rapport om miljøindikatorer Grøn indikatorrapport en kritisk rapport om miljøindikatorer Grøn indikatorrapport En kritisk rapport om miljøindikatorer CASA, Januar 28 ISBN 978-87-91795-78-7 Elektronisk udgave: ISBN 978-87-91795-79-4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe. Abstract This project concerns loudspeakers. How is it possible to make them more sustainable? And what are the possibilities and limitations for marketing such loudspeakers? We visited two danish manufacturers

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Rådets årsberetning 1998

Rådets årsberetning 1998 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Rådets årsberetning 1998 Årsberetning fra Rådet vedrørende genanvendelse og mindre forurenende teknologi Indholdsfortegnelse 1 FORORD 5 2 RÅDETS ARBEJDE 7 2.1

Læs mere

ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL

ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 10.12 TRAFIKSTYRELSEN ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL ENDELIG UDGAVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Drivhuseffekter fra (dansk) international

Drivhuseffekter fra (dansk) international Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Drivhuseffekter fra (dansk) international transport Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi,16/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Drivhugasser

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere