Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord"

Transkript

1 Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere BAR Jord til Bord

2 Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere Denne rapport er et baggrundsmateriale til hjemmesiden De resultater, der præsenteres og diskuteres i denne rapport kan ses på hjemmesiden sammen med de anbefalinger til hhv. brug af flis og produktion af flis, som er fremkommet som følge af resultaterne. De artikler, der er skrevet i forbindelse med projektet kan downloades fra ovennævnte hjemmeside/ Links. Man opnår et hurtigt overblik ved at læse folderen, der kort beskriver arbejdsmiljøforholdene ved brug og produktion af flis. Folderne kan rekvireres hos BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet iht. Arbejdsmiljøloven. Rådet har bl.a. til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljøforhold. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg er et permanent udvalg oprettet under BAR Jord til Bord. Udvalget beskæftiger sig med arbejdsmiljø indenfor brancheområderne: Landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartneri. Udvalgets sammensætning, formål og opgaver fremgår af BAR Jord til Bords hjemmeside Denne rapport er udarbejdet af Simon Skov, Skov & Landskab, KVL i samarbejde med BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Karl Mikkelsen, formand Fagligt Fælles Forbund Johnny Ulff Larsen, næstformand Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: December 2006 Grafisk tilrettelæggelse og illustration: Simon Skov Tryk: ISBN nr.: Varenummer: Henvendelser ang. rapporten og hjemmesidens faglige indhold om flis og skimmelsvampe bedes rettet til Simon Skov: /tlf Øvrige henvendelser rettes til: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariatsadresse: Torsøvej 7, 8240 Risskov Telefon:

3 Indhold Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere...2 Indhold...3 Resumé...4 Formål...4 Baggrund...4 Ingen grænseværdi for skimmelsvampe...5 Projektplan...5 Formidling...6 Hjemmeside...6 Klistermærke...6 Folder...7 Artikler...7 Foredrag...7 Udstilling...7 Mail og telefon...7 Materialer og metode...10 Måleudstyr...10 Målekategorier...10 Deltagelse...11 Naturligt sporeindhold...11 Resultater...12 Resultater fra anlægsgartnersiden Kritiske opgaver...12 Kritiske arbejdssteder...13 Opgaver i bede...14 Opgaver i flisstakke...15 Afstand til flisarbejde...15 Resultater fra maskinførersiden...16 Maskintypen...16 Flishuggere uden kabine...17 Kabineventilation...17 Diskussion...18 Statistiske egenskaber...18 Anlægsgartnersiden...19 Kritiske opgaver...19 Kritiske arbejdssteder...19 Opgaver i bede...19 Opgaver ved flisstakke...20 Afstand til flisarbejde...20 Maskinførersiden...20 Maskintypen...20 Flishuggere uden kabine...20 Kabineventilation...20 Konklusion...21 Efterskrift...21 Bilag 1, brev...22 Bilag 2, folder...23 Bilag 3, Skov & Teknik

4 Resumé Der er udført måling af skimmelsvampesporer i luften under hhv. produktion af flis og brug af flis. Førstnævnte foregår enten i store maskiner med kabine eller vha. mindre maskiner, hvor maskinføreren ikke sidder i kabine, men oftest fodrer maskinen manuelt. Brug af flis er en større eller mindre del af mange anlægsgartneres arbejde. Fælles for de to dele i projektet er, at omgangen med flis sker i fri luft. Det har imidlertid vist sig, at der er både ved produktion og brug af flis er arbejdssituationer, hvor sporefrigivelsen er så stor, at sporekoncentrationen må anses for at udgøre en helbredsrisiko. Luften ved en stor flishugger er kraftigt forurenet med sporer. Filtersystemet på flishuggeren skal rense luften, inden den blæses ind i kabinen. Filtersystemet er ofte for dårligt lavet og for dårligt vedligeholdt. Resultatet er, at der generelt er for mange sporer i kabineluften. Dette gælder ikke for flisudkøringsmaskiner, som generelt har et acceptabelt sporeniveau i kabinen. Sporekoncentrationen er som regel høj omkring mindre flishuggere. Det betyder, at personen, der fodrer flishuggeren, arbejder i luft med mange skimmelsvampesporer. Arbejdet bør tilrettelægges, så vinden bærer sporerne væk fra personen, og materialet bør ikke være under nedbrydning inden flisning. Spredning af flis som bunddække medfører en række forskellige arbejdssituationer med forskellig påvirkning af anlægsgartneren. Af- og pålæsning, skovling og spredning af flis er generelt kritiske opgaver, der udføres i luft med en høj koncentration af skimmelsvampesporer. Især under arbejde ved flisstakke er anlægsgartneren stærkt eksponeret. Der er ingen fastsat grænseværdi for skimmelsvampe i luften, men man er forpligtet til at minimere udsættelsen for mikroorganismer. I forbindelse med projektet er der givet en række anbefalinger til hensigtsmæssig omgang med flis. Resultater fra undersøgelsen og råd om reduktion af udsættelsen for skimmelsvampesporer findes på Nærværende rapport uddyber de resultater som hjemmesiden bygger på. Formål Det er projektets formål at undersøge om der i forbindelse med brug/produktion af flis frigives skimmelsvampesporer i koncentrationer, der kan medføre gener hos hhv. anlægsgartnere og maskinfører i flishuggere og flisudkørere. Hvis det kan påvises, at personalegrupperne udsættes for høje sporekoncentrationer, skal de kritiske arbejdssituationer identificeres, og der skal formidles forslag til alternative arbejdsrutiner og ændringer af udstyret, så eksponeringen minimeres. Formidlingen skal ske ved foredrag, artikler, folder og ved hjemmesiden Formålet med denne rapport er at understøtte hjemmesiden. Hjemmesiden er projektets prioriterede produkt. Rapporten er sekundær i forhold til hjemmesiden og har til formål at uddybe de resultater, der præsenteres på hjemmesiden, samt at beskrive emner, der ikke egner sig til let formidling. Baggrund Det har længe været almindeligt kendt, at flis kan blive inficeret med skimmelsvampe. Disse kan i nogle tilfælde opnå så kraftig vækst, at de kan ses med det blotte øje. Skimmelsvampe er ikke et emne, der har den største plads i folks bevidsthed. Alligevel var spørgsmålet om 4

5 skimmelsvampenes eventuelle skadevirkning rejst i anlægsgartnerbranchen allerede inden projektet. To dødsfald, som kunne kædes sammen med flishåndtering, satte yderligere fokus på sagen. De gener, som skimmelsvampe kan medføre er vanskelige at afgrænse, da de i vid udstrækning opleves som almindeligt ubehag. Mange vil opleve irritation af slimhinderne så øjnene bliver røde og næsen løber. Luftvejsgener er også relaterede til eksponering for skimmelsvampe. De opleves som trykken for brystet, hoste og stakåndethed. Nervesystemet kan også blive påvirket, så man får hovedpine, bliver ualmindeligt træt og får koncentrationsbesvær. Der er også eksempler på, at skimmelsvampe medfører dårlig mave, ømme muskler og ømme led. Endelig er der risiko for, at personer med disponering for allergi udvikler skimmelsvampeallergi. Generne kan have forskellig styrke og varighed, ligesom hver enkelt person har forskellige tærskler for, hvor mange skimmelsvampesporer, kroppen kan tåle. Under lagring af flis opstår der temperatur- og fugtighedsforhold i flisstakken, som er gunstige for skimmelsvampene. Skimmelsvampe vokser hurtigt i en flisstak uanset årstiden, den ydre temperatur og flistypen. Kun helt tørt industriflis er ikke et egnet levested for skimmelsvampe. Da industriflis ikke produceres af maskinførere, der er ansat i skovbruget, og ikke anvendes som dækmateriale, omtales industriflis ikke nærmere. I denne rapport og på hjemmesiden bruges ordet flis som en samlet betegnelse for de flistyper, der har relevans i sammenhængen. Både på hjemmesiden og her i rapporten benævnes skimmelsvampenes konidier som sporer. Det sker af formidlingsmæssige grunde. De steder, hvor der nævnes tal for sporekoncentrationen, er enheden cfu/m 3 (colony forming unit dvs., levende, spiredygtige sporer). Denne enhed er formidlet som sporer pr kubikmeter luft. Ingen grænseværdi for skimmelsvampe Der er ingen officiel grænseværdi for skimmelsvampesporer i luften. Det kan begrundes med, at responsen på skimmelsvampe er individuelt varierende, så et generelt acceptniveau ikke kan fastsættes. Den generelle lov for stoffer uden grænseværdi er, at personer skal eksponeres så lidt, som det er teknisk og økonomisk muligt. Ved at sætte fokus på emnet og foreslå forbedringer af rutiner og materiel bliver de tekniske muligheder forbedrede. Dermed følger forpligtelsen til at forbedre arbejdsmiljøet. Niveauet for acceptabel/uacceptabel sporeforurening er i denne sammenhæng fastsat ud fra erfaringsværdier. Sporekoncentrationer op til 1500 sporer/m 3 regnes som naturligt forekommende i sensommeren og derfor uundgåelige en del af året. Velvidende, at mange mennesker har problemer med de naturlige forekomster af skimmelsvampe, giver det ingen mening at kritisere de naturlige niveauer. Sporekoncentrationer, der ligger væsentligt over de naturlige niveauer (over 2000 sporer/m 3 ), må regnes som kunstigt forhøjede og dermed kritisable. Sporekoncentrationer i den høje ende af skalaen på en biap slitsampler (over 6000 sporer/m 3 ), må regnes som meget høje og dermed medføre stor risiko for helbredsgener. I denne rapport og på vurderes alle sporekoncentrationer ud fra denne helbredsmæssige vinkel. Måleresultater der ligger under 2000 sporer/m 3 vil blive omtalt som uproblematiske, mens sporekoncentrationer, der ligger højere vil blive vurderes som mere og mere problematiske jo højere sporetallet er. Projektplan Første skridt i projektet har været at undersøge, om der findes sporeniveauer, der erfaringsmæssigt kan give gener. Det viste sig meget hurtigt at være tilfældet, hvilket var forventet. Næste skridt var 5

6 at kategorisere arbejdssituationerne, så de hver især kunne tildeles en værdi for den gennemsnitlige sporeemission eller potentielle sporeeksponering af medarbejdere. Målearbejdet er projektets kerne. Den nye viden om flisens evne til at forurene luften fremkommer ved at analysere luftprøver, der er taget under de omstændigheder, der er beskrevet for de forskellige målekategorier. Målingerne dækker så bredt et udvalg af anlægsgartnersjak, opgavetyper og flistyper som muligt. Tilsvarende for maskinførerne, indgår forskellige maskintyper i undersøgelsen. Projektets resultater formidles via artikler, folderen Der er skimmelsvampe i flis, deltagelse på fagmesser og temadage og ved etablering af hjemmesiden Formidling Hjemmeside Den højst prioriterede del af formidlingen er udarbejdelsen af som henvender sig til både anlægsgartnere og maskinfører i flishuggere. Hjemmesiden åbnede i forbindelse med Have og Landskabsudstillingen i Slagelse d. 31/8 til 2/ Her blev siden promoveret i udstillingsmaterialet, ved uddeling af klistermærker og foldere, opstilling af banner, flis i trillebør hos 3F, postere og Simon Skov hos Skov & Landskab, KVL. Besøgsstatestikken var desværre ikke tilmeldt de første ca. 14 dage fra hjemmesidens åbning, så denne periode optræder ikke i nedenstående graf. I den resterende periode har der været mellem 140 og 550 besøgende pr uge, og omkring 260 besøgende pr uge i gennemsnit. Figur 1. Antallet af besøgende pr uge på Siden blev åbnet d. 31/8-05, men de første 14 dage blev besøgstallet ikke registreret. Klistermærke Der er i forbindelse med projektet trykt 500 klistermærker i et aflangt format, som passer på skaftet af en greb eller rive. 6

7 Figur 2. Klistermærket, som er fremstillet i forbindelse med projektet. Beregnet til at sidde på skaftet af de redskaber, som anlægsgartnerne bruger til flisarbejde. Folder Der er lavet en folder, som pt. er trykt i 5500 eksemplarer. Folderen kan ses som bilag 2. Meningen med folderen er at give læseren en kort orientering om emnet og et indtryk af, hvad man kan finde på hjemmesiden. Artikler Publikationsliste: Skov, S. 2004: Skimmelsvampe i flis kan true helbredet. Grønt Miljø 5: Skov, S. 2004: Glædelig jul og godt helbred. Nælden, SID, Århus 6: 5. Skov, S. 2005: Skimmelsvampe er et problem. Rummeteren (3F) 1: 11. Skov, S. 2005: Flisens hvirvlende skimmelsvampe. Grønt Miljø 7: 4-6. Skov, S. 2005: Fokus på skimmelsvampe. Dansk Bioenergi 84: Skov, S. 2005: Flishugning og skimmelsvampe. Skoven 10: Skov, S. 2005: Anlægsgartnere har også brug for frisk luft. Anlægsgartneren 4: Foredrag Der er holdt tre foredrag i projektperioden. Skov, S. 2005: Skimmelsvampe på flis. Sikkerhedskonference, 3F. Silkeborg Skov, S. 2005: Skimmelsvampe på flis. Hillerød-konferencen for den grønne sektor/dag. Allerød Skov, S. 2005: Skimmelsvampe i flis. DAG s fagdag, Nyborg Udstilling Der er formidlet oplysninger om skimmelsvampe på flis ved to udstillinger. Have og Landskabsudstilling. Slagelse d. 31/8 til 2/ Skov & Teknik. Wedellsborg d. 4/5 til 5/ Førstnævnte henvender sig især til anlægsgartnere og landskabsplanlæggere, sidstnævnte især til maskinførere og administrerende skovpersonel. Mail og telefon Simon Skovs telefonnummer og mailadresse er oplyst både i artiklerne og på hjemmesiden. Det har medført et større antal henvendelser. Spørgsmålene har været meget forskellige, men mest været ønsker om at få konkrete situationer vurderet. 7

8 Figur 3. Standen på Have og Landskab 05. En minilæsser, der arbejder med flis, en flisdynge, en poster, et banner og Simon Skov, der hænger op af riven. Riven viste sig at blive den største kontaktskaber. Godt du ikke er ansat hos mig, når du hænger på riven og pas på den ikke knækker og lignende kommentarer var begyndelsen på mange samtaler. Figur 4. Standen på Skov & Teknik 06. En kubikmeter vises med trælister. I den ligger 4 ulige bunker lecanødder. Konkurrence om hvilket antal lecanødder, der svarer til sporeantallet i en kubikmeter luft i en flishuggerkabine. Til højre ses banneret med påskriften 8

9 Figur 5. Skov & Teknik 06. Poster om skimmelsvampe i forbindelse med flishugning hhv. i stor hugger med kabine og lille hugger med manuel indmadning. En røgmaskine i flisstakken sørgede for, at der stod en tæt røg omkring stakken. 9

10 Materialer og metode Måleudstyr Til måling af skimmelsvampesporer i luften bruges en Biap Slitsampler med 14 cm petriskåle med V8 agar tilsat antibiotika som vækstmedium. Målevolumet er 100 liter luft. De fremvoksede kolonier af skimmelsvampe tælles og grupperes i taxonomiske enheder (slægter og evt. arter). På grund af den begrænsede plads på agaroverfladen har metoden en øvre grænse for kvantificeringen. Grænsen afhænger af artssammensætningen i prøven, idet Cladosporium laver en meget afgrænset koloni, kan den tælles i større antal end de fleste andre skimmelsvampe. I denne sammenhæng er der brugt en øvre grænse på 8000 cfu/m 3 (colony forming units pr kubikmeter luft). Det vil sige, at alle agarplader, hvor kolonierne var sammenvoksede, blev tildelt værdien 8000 cfu/m 3. Tal for sporekoncentrationer kan kun sammenlignes med sporetal, der er opnået med præcis samme metode. Konklusionerne bør dog være uafhængige af metodevalget. Da der er taget relativt mange prøver i høje sporekoncentrationer i dette projekt, må middeltal tages med forbehold for denne øvre begrænsning i måleskalaen. Målekategorier For maskinførerne opdeles arbejdet i kategorierne: Udkører / Flisudkører er kabinen på flisudkøringsmaskinerne. Hugger / Flishugger er kabinen på flishuggerne. Ref er målt i luft, på afstand af aktiviteten med flis, og regnes som upåvirket af flisarbejde. Ude er lige uden for maskinerne. De to kabinekategorier underinddeles efter, om ventilationsapparatet kører eller ej. For anlægsgartnerne opdeles arbejdet i kategorierne: Ref er målt i luft, på afstand af aktiviteten med flis, og regnes som upåvirket af flisarbejde. Pause er målt i kabinen på mandskabsbilen under frokostpausen. Plante er målt, mens en anlægsgartner planter gennem et lag af nyudlagt flis. Kabine er målt i gravkokabiner, mens maskinen flytter flis. Læs er al form for på- og aflæsning. Både aflæsning af flis fra trillebøre og større aflæsninger fra ladbiler. Spred er spredning af flis med greb eller rive. Fej er fejning af lad eller fliser efter flisarbejde. Grav er gravning i flis med greb. Bed er alle opgaver, der udføres ude i det bed, der skal dækkes af flis. Stak er alle opgaver, der udføres i nærheden af flisstakke. Kategorierne er en blanding af steder og aktiviteter. De er fremkommet ved at iagttage den almindelige arbejdsrutine under flisarbejde og derefter vurdere, hvilke steder/aktiviteter, der kunne medføre risiko for eksponering. Der er ikke udført lige mange målinger inden for hver kategori. 10

11 I de kategorier, som er en arbejdssituation, er målingen taget umiddelbart ved siden af personen, som udfører opgaven. Det er tilstræbt, at indsugningsrøret på måleapparatet har samme position i forhold til flisen som personens indåndingszone. Deltagelse Projektet drejer sig om både maskinførere og anlægsgartnere. Antallet af medarbejdere er meget uens således, at anlægsgartnerbranchen er stor, og antallet af flishuggere/maskinførere i skovbruget er lille. Prioriteringen i projektet følger ikke medarbejdertallet, men der er sket en opprioritering af anlægsgartnersiden og en nedprioritering af maskinførersiden. Der kan ikke tages målinger uden deltagelse fra branchen. Som udgangspunkt er der taget telefonisk kontakt til en række aktører af hhv. anlægsgartnere og flisproducenter. Der viste sig hurtigt en stor velvilje blandt maskinførere og skoventreprenører til at deltage. Typisk meddelte de, at de var til rådighed for projektet. Da størstedelen af den danske flisproduktion sker i vestjyske plantager, er en del af målingerne taget i Vestjylland med et heraf følgende højt omkostningsniveau pr måling. For anlægsgartnerne gik det anderledes. De telefoniske henvendelser blev godt modtaget, men tilbagemeldingerne udeblev. Det var håbet, at anlægsgartnerfirmaerne ville henvende sig, når der viste sig opgaver med flis. Der blev ikke forlangt en tidsfrist - bare en henvendelse. Efter nogen ventetid med alt for få henvendelser blev der sendt breve ud til 220 anlægsgartnerfirmaer i Østjylland (bilag 1). Brevet blev støttet af artikler i Grønt Miljø om emnet. I løbet af projektperioden blev der opbygget et godt samarbejde med nogle få anlægsgartnere, som var omhyggelige med at ringe, når de havde flisopgaver. Ved gentagne telefoniske henvendelser viste det sig, at den manglende respons ikke skyldtes, at anlægsgartnerne ikke arbejdede med flis, men snarere, at de glemte at ringe. I andre sammenhænge har anlægsgartnere vist stor interesse for resultatet af undersøgelsen. Den svigtende deltagelse fra anlægsgartnerne har medført, at der er færre målinger i projektet end forventet fra begyndelsen. Det har konsekvenser for den statistiske sikkerhed i datamaterialet. Det vurderes dog ikke at have indflydelse på de overordnede konklusioner og anbefalinger, der er formidlet som følge af projektet. Naturligt sporeindhold I det følgende afsnit vises en række sporetal. Tallene kan sammenlignes med luftens naturlige sporeindhold. Som reference bruges Lisbeth Larsens treårige undersøgelse af den naturlige sporekoncentration i udendørsluft (Larsen, L. 1981: A three-year-survey of microfungi in the air of Copenhagen , Allergy 36:15-22). Sporemålingerne er lavet med samme måleudstyr som alle andre målinger i denne rapport, og de er derfor sammenlignelige. 11

12 Naturligt sporeindhold sporer pr kubikmeter luft måned Figur 3. Sporeindholdet i naturligt udendørsluft efter Larsen Datamaterialet er en række af månedsgennemsnit på basis af et ukendt antal målinger: Måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Sp./m Undersøgelsen af det naturlige sporeniveau er udført i København på taget af et højt hus (Larsen, L. 1981). Det medfører, at koncentrationerne ikke nødvendigvis er dækkende for forholdene i skove. Kurvens form med lave værdier om vinteren og høje værdier i løbet af sommeren, må dog forventes også at gælde i skove. For at kunne vurdere forskellen mellem disse publicerede sporetal og indholdet i skovluften er der på hver måledag taget referencemålinger af den luft, der blæser ind mod arbejdsstedet. Det har i alle tilfælde vist sig, at luftens sporeindhold var ubetydeligt i forhold til forureningen omkring flisarbejdet. Af denne grund er der ikke gjort mere ud af at formidle sporeindholdet i almindelig skovluft. Resultater I det følgende afsnit bliver de resultater, der er refereret til på hjemmesiden, vist sammen med en tabel med gennemsnitstal og antallet af målinger bag gennemsnittet. Først vises grafer fra anlægsgartnersiden og derefter grafer fra maskinførersiden. Resultater fra anlægsgartnersiden. Kritiske opgaver Her sorteres datasættet efter aktiviteten, der blev udført, samtidig med målingen blev taget. 12

13 sporer/kubikmeter luft Kritiske opgaver Ref. Læs Spred Fej Grav Ref.: Baggrundsbelastning Læs: Al form for af- og pålæsning Spred: Spredning af flis Fej: Fejning af lad eller fliser efter flisarbejde Grav: Gravning i flis For nærmere forklaring se afsnittet: Målekategorier s. 10 Figur 6. Gennemsnittet af sporekoncentrationen ved forskellige opgaver med flis. Datamaterialet er: Opgave Middelværdi Ref læs Spred Fej Grav Antal målinger For alle kategorierne gælder det, at spredningen på målingerne er store og, at måleapparatets maksimumgrænse på 8000 sporer/m 3 er overskredet ved en stor del af målingerne. Middelværdierne er derfor usikre, og sandsynligvis højere end angivet. Ud over de viste kritiske opgaver er der taget én måling i mandskabsbilen, mens anlægsgartnerne spiste madpakker i deres arbejdstøj. Resultatet var 632 sporer pr kubikmeter luft. Pauser er altså ikke en kritisk arbejdsopgave og derfor ikke med på figuren. Kritiske arbejdssteder Her sorteres data efter stedet, opgaverne bliver udført. sporer/kubikmeter luft Kritiske arbejdssteder Ref. Kabine Bed Stak Ref.: Baggrundsbelastning Kabine: Gravkokabiner under arbejde m. flis Bed: Opgaver i bed Stak: Opgaver ved flisstak For nærmere forklaring se afsnittet: Målekategorier s

14 Figur 7. Gennemsnitlig sporekoncentration på forskellige arbejdssteder uanset opgaven. Datamaterialet er: Arbejdssted Middel Ref Kabine Bed Stak Antal målinger Opgaver i bede Her er alle opgaver, der udføres i bede, samlet, og den gennemsnitlige sporekoncentration er vist. sporer/ kubikmeter luft Opgaver i bede Ref. Plante Læs Spred Grav Ref.: Baggrundsbelastning Plante: Under plantning Læs: Al form for af- og pålæsning Spred: Spredning af flis Fej: Fejning af lad eller fliser efter flisarbejde Grav: Gravning i flis For nærmere forklaring se afsnittet: Målekategorier s. 10 Figur 8. Gennemsnitlig sporekoncentration ved udførsel af forskellige opgaver i bede. Datamaterialet er: Opgaver i bede Middel Ref Plante Læs Spred Grav Antal målinger 14

15 Opgaver i flisstakke Her er alle opgaver, der udføres ved flisstakke samlet og den gennemsnitlige sporekoncentration er vist. sporer/kubikmeter luft Opgaver ved flisstakke Ref. Spred Grav Læs Ref.: Baggrundsbelastning Læs: Al form for af- og pålæsning Spred: Spredning af flis Fej: Fejning af lad eller fliser efter flisarbejde Grav: Gravning i flis For nærmere forklaring se afsnittet: Målekategorier s. 10 Figur 9. Den gennemsnitlige sporekoncentration ved hhv. spredning, gravning og læsning af flis ved en flisstak. Datamaterialet er: Opgaver ved flisstakke Middel Antal målinger Ref Spred % Grav % Pct. målinger over 8000 sp./m 3 Læs % Da en stor del af målingerne ligger over målemetodens maksimumgrænse på 8000 sporer/m 3, kan der ikke udføres statistiske beregninger på tallene. Afstand til flisarbejde Der er målt sporer hhv. opvinds, ved og medvinds i forhold til flisarbejde (gravning i flisstak). Afstand til flisarbejde sporer/kubikmeter luft m. opvind flisarbejde 5 m. medvind 10 m. medvind Figur 10. Sporekoncentrationen opvinds, ved og medvinds flisarbejde. 15

16 Datamaterialet er: Afstand Middel Antal målinger 5 m. opvind flis-arbejde m. medvind 10 m. medvind Resultater fra maskinførersiden Herunder vises de figurer, der findes på maskinførersiden. Sammen med figurerne ses en tabel med de gennemsnitssporetal, der ligger bag figurerne samt antallet af målinger. Maskintypen Som sammenligningsgrundlag er der målt sporer i kabinen hhv. på en skovningsmaskine, en stammeudkører, en flisudkører og en flishugger. Maskintype sporer/ kubikmeter luft skovningsmaskine stammeudkører flisudkører flishugger Figur 11. Fire maskintyper sammenlignes med hensyn til sporekoncentration i kabinen. Datamaterialet er: Maskine Middel Antal 16

17 målinger Skovningsmaskine Stammeudkører Flisudkører Flishugger Sammenlignes flishuggere og flisudkører er der en signifikant forskel (W=690; P=0,0055). Da der kun er taget tre målinger i hhv. skovningsmaskiner og stammeudkører, er tallene ikke egnet til statistiske beregninger. Flishuggere uden kabine Flishuggere uden kabine bliver oftest fodret med hånden og giver derfor særlige eksponeringsforhold. Her er målt opvinds og ved huggerne. Flishuggere uden kabine sporer/kubikmeter luft Ref. 5 m. Opvind Ved Figur 12. Den gennemsnitlige sporekoncentration hhv. 5 meter opvinds og ved en hugger uden kabine. Ref. er den målt i luft, der regnes som upåvirket af flisarbejde. Datamaterialet er: Sted Middel Antal målinger Ref m. Opvind Kabineventilation Ved På hhv. flisudkører og flishugger er der taget sporemålinger i kabinen med hhv. tændt og slukket ventilationsapparat. 17

18 Kabineventilation sporer/kubikmeter luft Udkører Hugger slukket tændt Figur 14. Den gennemsnitlige sporekoncentration hhv. med og uden tændt ventilator i en flisudkører og en flishugger. Datamaterialet er: Ventilator Middel Udkører tændt slukket Hugger tændt slukket Antal målinger Der er ikke statistisk signifikant forskel på, om ventilatoren kører eller ej i de to maskintyper. Der er signifikant forskel på måleserierne udkører tændt og hugger tændt. (W=174; p=0,0299) Diskussion Statistiske egenskaber Der er tre vigtige generelle statistiske egenskaber ved datamaterialet som helhed. Der er altid en meget stor spredning på sporemålinger. Der er relativt få målinger i hver kategori. Målemetoden har en maksimumgrænse på 8000 sporer/m 3. Denne maksimumgrænse er nået i en stor del af målingerne. Ad. 1: Partikler i luft hvirvler rundt i bølger af mere eller mindre tætte partikelskyer. Især udendørs er målingerne påvirkede af luftstrømninger med frisk og upåvirket luft, der blander sig med den forurenede luft. Midlet mod den store variation er lange måleperioder. Statistisk set er der brug for mange målinger til at kompensere for den store varians. Måleperioden i nærværende projekt er 1 minut, hvilket er en relativ kort måleperiode. Valget skyldes hensynet til det maksimale antal kolonier på målefladen. En længere måleperiode ville medføre endnu flere målinger ud over metodens maksgrænse. Kombinationen af høje sporekoncentrationer og stor variation gør det vanskeligt at fastsætte præcise værdier på middel- 18

19 koncentrationerne. Til anvendelse i statistiske beregninger bruges medianen pga. datarækker med uens varians. Målemetoden regnes som præcis og pålidelig. Metodens svaghed er, at sporer, der svæver ud i luften som klumper, vil have en tendens til at lande samlet på agaroverfladen og derfor kun vokse frem som én koloni. Kolonien vil blive talt og tolket som én spore, på trods af at den faktisk indeholdt flere sporer. Andre målemetoder har andre typer problemer. Generelt må man ikke sammenligne sporetal, der er målt med forskellige metoder. Ad. 2: Antallet af målinger er bestemt af projektets økonomi og omkostningerne ved at måle. Det er tilstræbt at måle så billigt som muligt, tæt på Århus, hurtigt og effektivt. De få returmeldinger fra anlægsgartnerfirmaerne har betydet en kraftig reduktion i antallet af målinger på anlægsgartnersiden, idet der blev brugt lang tid på at finde egnede målesituationer. Når der præsenteres gennemsnit af flere målinger påvirkes tallenes troværdighed af det antal målinger, der ligger bag. Jo flere målinger, jo stærkere er tallet. Af formidlingsmæssige årsager er standartafvigelsen ikke vist på figurene hverken i denne rapport eller på hjemmesiden. Ad. 3: Biap slitsampleren har en øvre grænse for, hvor mange kolonier, der kan tælles. Det betyder, at alle meget høje målinger må tildeles en defineret sporekoncentration i stedet for et måleresultat. Konsekvensen er, at der ikke kan beregnes et præcist gennemsnit/median for måleserier, der indeholder målinger, der er højere end apparatets maksimumgrænse. Alle tre forhold medfører, at de angivne resultater i højere grad skal ses som tendenser end egentlige værdier. I praksis har dette ingen betydning for brugen af resultaterne. Sporetallets størrelsesorden skal bruges til at tolke om arbejdsmiljøet i den givne sammenhæng kunne have en negativ effekt på helbredet. Anlægsgartnersiden Kritiske opgaver Der er vist gennemsnit for hhv. på-/aflæsning, spredning, fejning og gravning i flis. De angivne værdier er usikre, men det vigtigste er, at alle de tre hyppigste arbejdsopgaver i forbindelse med udlægning af flis: læsning, gravning og spredning viser et sporeniveau, der er højere end de anbefalede sporeværdier. Kritiske arbejdssteder Resultaterne er som forventede. Der er flest sporer i luften tættest på flisstakken og færre sporer ude i bedene. Jo flere gange flisen er blevet håndteret, jo færre sporer kan den afgive. Sporekoncentrationen i kabinen på gummigeder er høj, fordi maskinen flytter store mængder flis og derved hvirvler mange sporer op. Når ventilationssystemet ikke er tilstrækkeligt godt, vil forureningen udenom maskinen ende som en forurening inde i kabinen. Der er formidlet effektive løsninger til at forhindre forureninger i kabiner. Forureningen ved flisstakke og bede er mere diffuse, og anbefalingerne er derfor mindre håndfaste. Opgaver i bede Den hyppigste opgave i bede er spredning af flis. Opgaven hænger ofte sammen med aflæsning af flisen fra en trillebør. Begge arbejdsopgaver medfører forurening. Tidsmæssigt varer spredningen meget længere end aflæsningen. De fire målinger, der er taget, mens der blev plantet i et flisdækket bed, viser tendens til, at opgaven ikke medfører en kraftig forurening. Årsagen kan være, at arbejdet foregår roligt, og at der kun flyttes en meget begrænset mængde flis. 19

20 Opgaver ved flisstakke Alle opgaver medfører en meget kraftig forurening. Den hyppigste og længstvarende opgave er gravning i flisen. Aflæsning af flis sker typisk fra ladbil og varer kun ganske kort. Afstand til flisarbejde Denne opgørelse er relativ svag med ganske få målinger. Resultater er dog som forventet, at sporekoncentrationen hurtigt falder opvinds, mens faldet er langsommere medvinds. På grund af det forventelige resultat er resultatet formidlet på trods af det svage datasæt. Maskinførersiden Maskintypen På trods af det lave antal målinger i kabiner på skovningsmaskiner og stammeudkørere er tendensen dog meget tydelig. Der er langt flere sporer i kabinerne på de maskiner, der arbejder med flis end på maskiner, der arbejder med stammer. Sammenligningen viser, at transport og især produktion af flis medfører en spredning af skimmelsvampe helt ind i kabinen på flismaskinerne. Når tilsvarende kabiner på andre maskiner har et meget lavere indhold af skimmelsvampesporer, må sporekoncentrationen ses i sammenhæng med flisen. Det ville være forkert at bruge mange ressourcer på at måle i maskintyper, som ikke var inden for projektets ramme, men det var nødvendigt at måle nogle gange for at vise sammenhængen mellem flis og skimmelsvampesporer. Flishuggere uden kabine Der er målt sporer i arbejdszonen foran en flishugger uden kabine og 5 meter opvinds for maskinen. Målingerne ved maskinen er taget for at beskrive forureningen i arbejdszonen, hvor størstedelen af tiden bruges. Målingerne opvinds er taget for at dokumentere, at rådet om at orientere sig, så vinden blæser sporerne væk, hjælper på sporekoncentrationen. Kabineventilation Der er ikke statistisk sikkerhed for, at sporekoncentrationen i kabinen er større, når ventilationsapparatet kører, men der er en relativ tydelig tendens i flishuggerkabinerne for at dette er tilfældet. Tendensen kan tolkes på forskellige måder. Enten viser resultatet, at sporerne trænger ind gennem eller ved siden af filteret, eller at svampevæksten sker i filtermaterialet, eller at kabinen er så forurenet, at luftbevægelsen hvirvler sporer op. Alle tre tolkninger har formodentlig sin berettigelse, og forholdet mellem dem varierer. I de råd, der er givet ud fra dette resultat, er der da også taget højde for alle tre forhold. Det må forventes, at den største spredningsvej fra udeluften og ind i kabinen følger den kraftigste luftstrøm nemlig gennem indsugningskanalen. Der er flere gange observeret store huller i filterboxen, hvilket medfører, at der suges urenset luft ind i kabinen. Svampevækst i filtermaterialet er en mulighed, og af og til er væksten ligefrem tydelig. Når filteret er så beskidt og fugtigt, som skimmelsvampene kræver, vil luftgennemstrømningen som regel være minimal, og skaden derfor måske også begrænset. Rengøringsniveauet i kabinen er givetvis en faktor, men sporerne skal jo ind i kabinen, inden der kan samle sig en pulje, der kan hvirvles op. Det vil sige, at rengøringen kan påvirke sporekoncentrationen, men ikke forklare problemet. 20

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Ekstern sporespredning fra flisfyrede varmeværker Skov, Simon

Ekstern sporespredning fra flisfyrede varmeværker Skov, Simon university of copenhagen Ekstern sporespredning fra flisfyrede varmeværker Skov, Simon Publication date: 212 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen. Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015

Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen. Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015 KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015 Hermed afrapporteres resultater fra støvmålinger d. 26/2-15.

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 19. september 2014 437198_FFM14_1131 12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Indikative partikelma linger i Charlottenlund

Indikative partikelma linger i Charlottenlund Indikative partikelma linger 212-215 i Charlottenlund Jan Holst Jensen, Charlottenlund Private kontinuerte partikelmålinger over en 3-årig periode udført ved hjælp af en kommercielt let tilgængelig partikeltæller.

Læs mere

Notat om indikative partikelma linger

Notat om indikative partikelma linger Notat om indikative partikelma linger Jan Holst Jensen, Charlottenlund, 2014-08-28 Private indikative partikelmålinger udført ved hjælp af en kommercielt let tilgængelig partikeltæller. 1 (8) Notat om

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Samtidighed af vindproduktion i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritannien i 2011

Samtidighed af vindproduktion i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritannien i 2011 Samtidighed af vindproduktion i Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritannien i 211 Det er almindelig anerkendt at vindkraften varierer, og samtidig almindelig antaget, at det altid blæser et eller andet

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 SSA staben Enhed: Modernisering og Kvalitet Sagsbeh.: Merete Larsen Dato:oktober 2015 Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 Projektet I Sikre Hænder er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening,

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Torben Eggert, Thomas Witterseh Byggeri September 2003, revideret september 2006 Principper Luftrensere, som kan prøves efter dette måleprogram,

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013 Taulov Centrallager Arbejdsmiljøstrategi 2013 For 2012 opnåede vi følgende resultater i forhold til vores mål Reducere antal arbejdsulykker med 60 % i forhold til 2011. Reduceret med 60 %. Fastholde et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? Cheftoksikolog Karl-Heinz Cohr Dansk Toksikologi Center ATV MØDE MILJØDEBAT GRÆNSEVÆRDIER - RISIKOASPEKTER SCHÆFFERGÅRDEN 16. juni 2004 HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringsforslag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05,

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringstiltag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05, hvilke

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 30. januar 2014 437198_FFM12_151 10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

Rapport om undersøgelse af eventuelle barrierer i den skriftlige sessionsprøve for nydanskeres aftjening af værnepligt.

Rapport om undersøgelse af eventuelle barrierer i den skriftlige sessionsprøve for nydanskeres aftjening af værnepligt. Institut for Militærpsykologi Indledning. 18-06-13 Rapport om undersøgelse af eventuelle barrierer i den skriftlige sessionsprøve for nydanskeres aftjening af værnepligt. På baggrund af en opgørelse fra

Læs mere

Mikroorganismer i boliger: studier i CISBO projektet. Senior forsker Anne Mette Madsen

Mikroorganismer i boliger: studier i CISBO projektet. Senior forsker Anne Mette Madsen Mikroorganismer i boliger: studier i CISBO projektet Senior forsker Anne Mette Madsen Undersøgelser Metoder til at sample prøver til kvantificering af mikroorganismer. Faktorer der påvirker eksponering

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimakontrol

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimakontrol Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimakontrol 30. september 2016 Titel: Kruså Skole, Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimakontrol Rekvirent: Aabenraa Kommune Att.: Kim Hovmand Larsen Børn og Skole/Skole

Læs mere

Batteri i naturen kommentarer til opgaver

Batteri i naturen kommentarer til opgaver Batteri i naturen kommentarer til opgaver Det kan ske, at vi efterlader et batteri i naturen. fx en tabt cykellygte. Der vil det langsomt gå i stykker og sprede sit indhold. Hvad kan det betyde for naturen?

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion I forbindelse med en fugt- og skimmelteknisk inspektion er det vigtigt, at visse forbehold er taget før konsulenten ankommer til adressen. Dette vil sikre,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Sæt GM-tællererne til at tælle impulser i 10 sekunder. Sørg for at alle kendte radioaktive kilder er placeret langt væk fra målerøret.

Sæt GM-tællererne til at tælle impulser i 10 sekunder. Sørg for at alle kendte radioaktive kilder er placeret langt væk fra målerøret. Forsøge med stråling fra radioaktive stoffer Stråling fra radioaktive stoffer. Den stråling, der kommer fra radioaktive stoffer, kaldes for ioniserende stråling. Den kan måles med en Geiger-Müler-rør koblet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Center for Skov, Landskab og Planlægning Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Sporespredning og forebyggelse Simon Skov Miljøministeriet Forskningscentret for Skov & Landskab Rapportens titel Skimmelsvampe

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Flis og arbejdsmiljø. Simon Skov, Vivi Schlünssen og Torben Sigsgaard

Flis og arbejdsmiljø. Simon Skov, Vivi Schlünssen og Torben Sigsgaard Flis og arbejdsmiljø ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 43 / 2008 Simon Skov, Vivi Schlünssen og Torben Sigsgaard Rapportens titel Flis og arbejdsmiljø Forfattere Simon Skov, Vivi Schlünssen og Torben Sigsgaard,

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8)

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Børnehuset Egevolden, Egevolden 126-128, 2650 Hvidovre Nr. Mål Målemetode Resultater fra måling af målet Kommentarer og erfaringer 1 Tværfagligt

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

Hvor varmt bliver der i bilen

Hvor varmt bliver der i bilen ROSENØRN&RUDBECK Rosenørn & Rudbeck Technical Develop Factory Sølvagervej 464 Faxe. (Denmark) Telefon: +4 263 682 mr@moeller-rosenoern.dk CVR nr. DK-33788479 Hvor varmt bliver der i bilen Fra 19 til over

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation og evaluering

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering.

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering. ISO 16890 En guide til den nye standard for luftfiltrering. Leadership in Filtration ISO 16890 Den nye standard for klassificering af luftfiltre. Partikler findes i mange forskellige størrelser mange af

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information værktøj2000 information Serviceinformation information information God information bedre information Serviceinformation information information information God information bedre information God information

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Topstykket 18 DK-3460 Birkerød

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Flis og arbejdsmiljø Skov, Simon; Schlünssen, Vivi; Sigsgaard, Torben

Flis og arbejdsmiljø Skov, Simon; Schlünssen, Vivi; Sigsgaard, Torben university of copenhagen Flis og arbejdsmiljø Skov, Simon; Schlünssen, Vivi; Sigsgaard, Torben Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere