Campus Vordingborg. Liv og Læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campus Vordingborg. Liv og Læring"

Transkript

1 Campus Vrdingbrg Liv g Læring

2 4

3 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering i bybilledet synliggørelse 6 Virtuel markering synliggørelse 7 DEL II Campus Vrdingbrg sm attraktiv uddannelsesby - natinalt g internatinalt 8 Campus Vrdingbrg - et dynamisk innvatins- g læringsværksted 10 1

4 Campus Vrdingbrg Campus Vrdingbrg Liv g Læring er et visinsplæg - en beskrivelse af hvrdan Vrdingbrg By sm uddannelsesby med frdel kan se ud. Vrdingbrg by skal være en uddannelsesby fr de mange, hvrfr det gså er vigtigt, at byen rummer arealer, faciliteter g muligheder, der tiltrækker g fasthlder studerende gså langvejsfra. Frudsætningerne fr at vælge Vrdingbrg sm fretrukne uddannelsesby skal derfr gså være til stede. Campus Vrdingbrg Liv g Læring er således pdelt i t dele. Den første del er en beskrivelse af baggrunden fr etablering af campus samt beskrivelse af, hvilke uddannelsesinstitutiner, der er en del af Campus Vrdingbrg. Den anden del er et idé- g inspiratinskatalg, hvr frskellige frslag til tiltag er beskrevet. Baggrund Kmmunalbestyrelsen gdkendte den 21. nvember 2013 en uddannelsesstrategi fr brgere g virksmheder i Vrdingbrg Kmmune. Dette skete bl.a. i erkendelse af at samspillet mellem uddannelse, kulturliv, arbejdsmarked g erhvervsudviklingen er rammesættende fr kmmunens samlede velfærd. Uddannelse udvikler g er frudsætningen fr, at virksmheder, institutiner g brgere i fællesskab kan medvirke til at øge den øknmiske vækst g således skabe grundlaget fr en frtsat udvikling i lkalmrådet. Campus Vrdingbrg skal ses sm et led i at skabe de bedst mulige rammer fr at Vrdingbrg Kmmune bliver i stand til at realisere uddannelse til alle i en attraktiv uddannelsesby. Krt sagt: Gennem uddannelse at frberede den unge bedst muligt på fremtiden - g med efteruddannelse g løbende pkvalificering i vksenlivet at sikre den nødvendige livslange læring- g kmpetenceudvikling. Ved altid at være strategisk bevidst m, at den enkelte institutin er del af Campus med andre fagligheder g kulturer, der kan medvirke til at udvikle g understøtte den enkelte institutin g dermed Campus, vil det være muligt at udvikle Campus Vrdingbrg til nget helt særligt en Campus, hvr kultur g natur, liv g læring er sider af samme sag. 2

5 Campus Vrdingbrg Campus Vrdingbrg skal være et samlet læringsmråde, hvr eksempelvis undervisningsinstitutiner, bibliteker, læsesale, kllegier, ungdmsbliger g sprtsarealer er placeret: Et mråde, hvr liv g læring i alle aldre går hånd i hånd. Dette plæg er således tiltænkt sm inspiratin ved at pege på ngle af de mange mulige tiltag g justeringer mkring en Campus Vrdingbrg. Tiltag, der dels skal til fr at mverdenen får pfattelsen af Vrdingbrg By sm Sydsjællands uddannelseshvedstad, dels skal til fr at Campus Vrdingbrg med Vrdingbrg Kmmune sm en helt central medspiller kan realisere uddannelse til alle i en attraktiv uddannelsesby. Det er vigtigt at hlde fast i, at det i meget høj grad handler m at synliggøre g strukturere mange af de aktiviteter, der fregår i dag. Etableringen, eller måske snarere markeringen af Campus Vrdingbrg, g styrkelsen af samarbejde på tværs af myndighedsmråder g fagligheder i kmmunen g dens mverden skal gøre en frskel. Campus skal styrke den unges muligheder fr at påbegynde g gennemføre en ungdmsuddannelse, ligesm den skal styrke frudsætningerne fr, at den unge efterfølgende gennemfører en kmpetencegivende uddannelse. Herudver skal den skabe et rum, hvr lysten til løbende at efteruddanne g pkvalificere sig styrkes fr persner i alle aldre. Campus skal tiltrække de dygtigste undervisere, de mest ambitiøse studerende fra ind- g udland ligesm den skal udvikle de lkale styrkepsitiner i kmmunen. Campus Vrdingbrg skal på landkrtet natinalt g internatinalt. 3

6 Campus Vrdingbrg vil være kendt fr at skabe dygtige engagerede elever på baggrund af: et levende, udviklende g attraktivt læringsmiljø fr alle på Campus mange uddannelsesvalg af høj kvalitet et tæt samarbejde mellem uddannelserne, der skal kmme den uddannelsessøgende til gde initiativer i frhld til udvikling af nye tilbud på Campus g etablere endnu flere uddannelser i lkalmrådet innvativ faglighed med internatinal dimensin inddragelse af det mkringliggende samfund Fr at Campus Vrdingbrg skal blive den frtrukne arbejdsplads, hvad enten man er underviser eller studerende, er det centralt, at det bliver synligt fr alle, at uddannelsesmiljøet på Campus kan byde på de bedste muligheder fr et rigt studie- g arbejdsliv i alle henseender. Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner Campus Vrdingbrg er sm udgangspunkt de uddannelsesinstitutiner, der er fysisk beliggende i g mkring Vrdingbrg By g hvis uddannelsesniveau er indenfr 2. til 8. grad i kvalifikatinsrammen. Vrdingbrg Kmmune, 10. klasse Centret Vrdingbrg Gymnasium & HF Zealand Business Cllege (ZBC Vrdingbrg) University Cllege Sjælland, Vrdingbrg EUC Sjælland, Vrdingbrg VUC Strstrøm, Vrdingbrg Herudver er det afgørende at indtænke den relevante mverden i et frpligtende samarbejde med Campus Vrdingbrg: Flkesklen, Prduktinssklen, Ungdmssklen, Ungecenter Vrdingbrg, Panteren, Erhvervslivet, Kulturlivet, Ungeråd, sv. Det vil sige de mange samarbejdspartnere, hvis viden g muligheder udgør frudsætningen fr at etablere et attraktivt uddannelsesmiljø af høj kvalitet. 4

7 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag Organiseringen af Campus skal sm udgangspunkt frankret i Vrdingbrg Uddannelsesråd. Det er tanken, at Campus skal være bygget p mkring en partnerskabsaftale med få g præcise vedtægter, der rummer følgende verrdnede rammer. KAP Indhld 1 Navn, Hjemsted 2 Frmål 3 Partnerskabets sammensætning 4 Medlemmernes pgaver g ansvar 5 Partnerskabets bestyrelse 6 Bestyrelsens pgaver g ansvar 7 Bestyrelsens arbejde, herunder beslutningskmpetence 8 Regnskab g Revisin 9 Nedlæggelse 10 Ikrafttrædelse Partnerskabet skal bestå af de uddannelsesinstitutiner, der en del af Campus. Mens partnerskabets bestyrelse er bredere sammensat. Bestyrelsen består af 9 medlemmer: Vrdingbrg Uddannelsesråds medlemmer. Sklechef g Brger- g Arbejdsmarkedschef i Vrdingbrg Kmmune er tilfrrdnet ligesm vejleder i Vrdingbrg Kmmune fra Ungdmmens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd er det. Sekretariatsbetjeningen varetages indtil videre af sekretariatet fr VUR, Afdelingen fr Brger g Arbejdsmarked. 5

8 Ungdmsbligerne Zealand Business Cllege (ZBC), Vrdingbrg gymnasium & HF 10.Klasse Ungecenter Vrdingbrg VUC Strstrøm EUC Sjælland University Cllege Sjælland Panteren Stars Birdhuse Ungdmssklen mv. Prduktinssklen Kulturarkaden Internatinalt kllegium Det handler i meget høj grad m at synliggøre byen sm en samlet campus. Dette bør gøres på flere frskellige niveauer. Fysisk markering i bybilledet - synliggørelse Fælles brandingkampagne Ens campusskiltning på de frskellige uddannelsesinstitutiner, der visuelt markerer, at dette sted udgør en central del af Campus, hvad enten der er tale m EUC Sjælland eller USCJ. Visuel markering af sammenhængen mellem uddannelsesinstitutinerne. Dette kan gøres på flere frskellige måder, eksempelvis farvet asfalt eller striber på frtvet i frskellige farver, der markerer vejen til de frskellige uddannelsessteder, biblitek, innvatinsværksteder sv. 6

9 Virtuel markering - synliggørelse Det er vigtigt at synliggøre de mange fælles g tværfaglige aktiviteter, der allerede finder sted Campus Vrdingbrg - internetprtal samlet verblik med links til de respektive uddannelsesinstitutiners egne hjemmesider. Prtalen kunne med frdel rumme alt den infrmatin, der er fælles fr uddannelsesinstitutinerne herunder nyheder, der synliggør Campus Vrdingbrg meget gerne med trådløs wi-fi på hele Campusmrådet det nære samarbejde uddannelsesinstitutinerne imellem, der skaber et rigt studiemiljø med mange muligheder g tværfaglige frgreninger Campus Vrdingbrgs mange kulturelle muligheder Campus Vrdingbrgs rige muligheder fr at leve et sundt g aktivt liv med byens kulturelle mulighed g den strslåede naturs adventuremuligheder side m side 7

10 Campus Vrdingbrg sm attraktiv uddannelsesby - natinalt g internatinalt Campus består af selvstændige institutiner, hvr fagligheden g det gde studiemiljø er i tp med hver uddannelses egenart g egen kultur, sm naturligvis skal bevares g respekteres. Men det er afgørende, at der arbejdes bevidst på at etablere en campuskultur, hvr fagligheder g persnligheder mødes g samarbejder, mdtager fælles undervisning, bidrager med undervisning, laver sciale arrangementer sammen, mødes i by- g kulturlivet efter fyraften, g deler det sciale fællesskab, Campus gså er. Det skal være synligt fr alle at Campus Vrdingbrgs campuskultur mtiverer til, at læring er en naturlig del af livet hele livet, hvad enten det er en ny uddannelse, efteruddannelse eller måske i første mgang blt et fredrag efterfulgt af nget gd musik: En Campus, hvr liv, læring g kultur er sider af samme sag. Sidegevinsterne kan være mange, f.eks. at det bliver attraktivt g prestigefyldt fr de lkale virksmheder, at have lærlinge g praktikanter nget man bruger bevidst i sin markedsføring at kmpetenceudvikling af medarbejdere evt i frm af jbrtatin udvides at Flkeuniversitet får base på Campus Vrdingbrg at Campus Vrdingbrgs undervisningsinstitutiner er kendetegnet ved en høj grad af tværfaglighed på et meget højt fagligt niveau - hvr der nytænkes, afprøves g erfaringsudveksles på tværs af fagligheder, kulturer g natinaliteter at Campus Vrdingbrg frtsat udvikler g styrker den internatinale dimensin i såvel uddannelsesmiljø- sm kulturliv. Vi har etableret flkeskler med internatinale linjer, sm de eneste i Danmark har vi i Vrdingbrg den internatinale læreruddannelse på UCSJ, vi har internatinalt kllegium at Campus Vrdingbrg tilbyder undervisere g studerende muligheder g fristelser, sm giver dem lyst til at blive på Campus gså efter endt undervisning. Vi har mange af tilbuddene allerede, så det handler i høj grad m at få synliggjrt dem, g måske gså få ngle af dem til at spille sammen på en ny måde 8

11 at Campus Vrdingbrg huser et kulturliv, sm vi i med frdel kan indtænke sm en aktiv medspiller i Campus. Kunst skaber læring, hvad enten det er teater, musik, billedkunst eller nget helt fjerde - samspil mellem kunst g læring mellem hjerne g hjerte. Mulighederne fr således at trække på de kunstneriske fagligheder i undervisningsfrløb eller sm led i Campus sciale dimensin er plagt g kan med frdel indtænkes strategisk Wave festival, Cantabile 2, Rødkilde højskle mv. Stars, der med sine 90 til 100 kncerter m året samt øvrige aktiviteter er en stærk medspiller fr Campus. SmallStars, der giver mulighed fr at lave mindre arrangementer, sm appellerer til en bred vifte af studerende g brgere i Vrdingbrg i øvrigt på tværs af aldre g fagligheder Birdhuse i Vrdingbrg By, der tilbyder et ungdmsdefineret alternativ til de etablerede fællesskaber g er fr stadig flere unge et attraktivt tilbud i bybilledet, sm med frdel kan udvikles yderligere Panteren kan gså bruges sm et alternativt læringsrum i Campus Vrdingbrg, eksempelvis hvr flkeskleklasserne sammen med seminaret g øvrige uddannelsesesinstitutiners lærere kan mødes i et rigt favnende læringsmiljø, der åbner nye muligheder fysisk g didaktisk. hvr undervisere mødes på tværs af fagligheder g sammen mdtager kmpetenceudvikling, der styrker det fælles sprg g den fælles frståelse sm igen skaber frudsætningerne fr en fælles kultur til faglig g scial gavn fr alle brugere af Campus hvr der etableres af tværfaglig lektiecafe med gratis wi-fi, hvr elever på tværs kan få lektiehjælp g samtidig få en kp billig kaka eller kaffe, hvilket kan være medvirkende til at gøre det attraktivt gså at bruge tilbuddet m lektiehjælp. 9

12 At Campus Vrdingbrg med sin beliggenhed tæt på naturen g vandet skaber rammer fr at aktive mennesker kan leve et sundt g aktivt liv. Naturen lige uden fr Campus g havnemrådet på Campus åbner muligheder fr at blive inddraget i undervisningsfrløb på en helt unik måde på tværs af fagligheder g aldre På den lange bane måske et havnebad på Campus med mulighed fr udspring, frisvømning g lignende aktiviteter Campus Vrdingbrg - et dynamisk innvatins- g læringsværksted Med UCSJ g Vrdingbrg Uddannelsescenter placeret på Campus er der en plagt mulighed fr at videreudvikle det allerede gde samarbejde med kmmunens flkeskler, f.eks. ved at pbygge en årsplan fr målrettede g specialiserede praktikker i frhld til udsklingens specialiserede linjefrløb, der sikrer interessante praktikker fr de studerende til gavn fr de studerende, frskningen g ikke mindst flkeskleeleverne. Ved i samarbejde at lægge det i et fast system vil det være muligt at etablere de bedst mulige rammer g betingelser fr et udbytterigt praktikfrløb etablere praktikpilt fr skleåret 2015/2016 med henblik på fuld implementering fr alle kmmunens flkeskler i 2017/18 Vrdingbrg Uddannelsescenter (Gymnasium/HF g ZBC) har etableret g videreudvikler partnerskabsaftalerne med flkesklen Den kmpetente flkeskle kan med frdel fungere sm katalysatr fr et tværfagligt innvatinsrum fr liv g læring i en glbaliseret verden. Den kmpetente flkeskle skal således være med til at understøtte et dynamisk innvatins- g læringsværksted fr elever, studerende g undervisere på tværs af fagligheder til gavn fr campus uddannelsesinstitutiners studerende g lærere. 10

13

14 Dette plæg udarbejdet på baggrund af behandling ved VURs rdinære møde den 9. ktber Revideret dat Initialer chr Afdeling fr Brger g Arbejdsmarked Vrdingbrg Kmmune Valdemarsgade Vrdingbrg

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsplan fr Mariager Efter- skle 2013-2014 1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsfrtegnelse Fundament........ 4 Visin... 5 Værdigrundlag..

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere