Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse"

Transkript

1 Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse Ansøgning til Region Midtjylland 1. Baggrund Gennem de seneste 5 år har der været arbejdet målrettet og strategisk på at udvikle turismen i hele Region Midtjylland med udgangspunkt i strategien Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod Af strategien Ny VÆKST i turismen fremgår det, at indsatserne skal koncentrerer sig om at skabe vækst gennem 3 forretningsområder med afsæt i stærke værdikæder og geografiske alliancer. Et af de forretningsområder, som skal bidrage til væksten er Stærke Feriesteder. Forretningsområdet Stærke Feriesteder fokuserer på at udvikle få men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i Midtjylland. Disse skal gennem øget professionalisering, udvikling og samarbejde skabe mere handlekraftige destinationer, der skal sikre forankring og koordination. Det fremgår desuden af strategien, at såfremt Region Midtjylland fremadrettet skal fastholde og styrke sin position indenfor forretningsområdet, er der behov for at skabe et markant løft i turismen i regionens stærkeste feriesteder. Af strategien fremgår det, at strategien bl.a. skal være rammen for: - Tænke ud over de traditionelle rammer, for at turismens fulde potentiale kan blive indfriet. Der er behov for at se bort fra barrierer i administrative og geografiske skel og i stedet søge inspiration og ressourcer, der hvor mulighederne er - Internationalisering er således en væsentlig faktor - En professionalisering som dels har fokus på at øge bundniveauet gennem kvalitets- og Kapacitetsudvikling. Således er der gennem de sidste 5 år blevet satset markant på at udvikle styrkepositionen med to stærke, men differentierede kystprodukter i øst og vest. Begge områder har igangsat en lang række indsatser, der skal stimulere til vækst og jobskabelse i turismen. Forudsætningerne har været forskellige for tiltagene, men grundlæggende har de stærke feriesteder fokuseret på aktiviteter, der styrker de stærke feriesteders position på markedet og som lokomotiver for kystturismen i Region Midtjylland. Nye veje, samarbejdskonstruktioner og metoder er blevet introduceret på de stærke feriesteder. Det har bl.a. betydet udfordrende men positive forandringer i DMO-arbejdet, øget tryk på markederne og styrket formidling af kystferieproduktet. Der er blevet skabt naturlige forventninger og gensidig forpligtelse om de stærke feriesteders evner til forsat at være first-movers på turismeudviklingen i Region Midtjylland frem mod Dette fordrer en fortsat stærk vækstdagsorden på de Stærke Feriesteder med både nye tiltag samt fastholdelse af momentum, der tilsammen skal sikre en solid forankring og implementering blandt 1

2 aktørerne på de stærke feriesteder. Der skal holdes fast i den fremdrift, det styrkede samarbejde og den gejst, der er blevet skabt de seneste år på de Stærke Feriesteder. 2. Stærke Feriesteder Vest De seneste to år har der i Stærke Feriesteder Vest gennem projektindsatser blandt andet været arbejdet med destinations udvikling, digital opkvalificering og mikrodestinationer gennem henholdsvis socialfondsprojektet Den digitale destination og Grøn vækst projekterne Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord og Skjern Å Naturturisme. Sideløbende har der også været arbejdet med regionalfondsprojektet Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til by og havnemiljøer hvor der har været fokus på netværk og potentialet i den fysiske byplanlægning i Hvide Sande og Søndervig. Dette arbejde har i vid udstrækning været medvirkende til at destinationen har løftet sig markant på det digitale område både i destinations regi men også ude hos erhvervet er den digitale tilstedeværelse øget. Der er blevet implementeret nye produkter, koncepter og fysiske tiltag på destination og derudover er der overordnet skabt et stærkere sammenhold mellem områdets aktører og mellem aktører, turistforening og kommune. Dette har samlet set har styrket destinationen betydeligt og resulteret i en mere professionel organisation af turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Stærke Feriesteder Øst Der har været i gang sat en lang række projekter på Stærke Feriesteder Øst, som understøtter de strategiske indsatsområder i Region Midtjyllands strategi Ny Vækst i Turismen. Under projektet Djursland Vækst gennem oplevelser har der været fokus på øget synlighed, styrkelse af Djurslands position og brand samt udvikling, salg og formidling de kystbaserede kerneprodukter. I udviklingsprojektet Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland er formålet at skabe flere og bedre attraktive kyster på Djursland gennem produktudvikling på kysterne og synliggørelse af oplevelser langs kysterne på Djursland. Demonstrationsprojektet DMO Djursland har haft til formål at udvikle og styrke destinationsudviklingen gennem et styrket DMO-samarbejde. Arbejdet med de konkrete indsatser har grundlæggende betydet en styrket position på flere af de prioriterede markeder, innovative formidlingstiltag, der styrker værdikædesamarbejder i kystproduktet, professionalisering i DMO-samarbejdet omkring værdikædeudvikling og professionalisering i turisterhvervet samt kvalificeret grundlag for fortsat øgede investeringer i turismen på Djursland. 4. Ansøgning For at skabe yderligere effekt af indsatserne på de stærke feriesteder og cementere de nye veje, metoder og samarbejdskonstellationer på tværs af de stærke feriesteder, er denne ansøgning et udtryk for samarbejde om både specifikke og konkrete indsatser. Dette skal løfte de stærke feriesteder yderligere, skabe synergieffekter, vidensdeling på tværs og medvirke - lokalt i Vest og Øst til at skabe vækst og meromsætning. Denne projektansøgning danner derfor baggrund for en samlet ansøgning fra de Stærke Feriesteder til Region Midtjylland omkring projektet Stærke turismekompetencer - kvalitet i online tilstedeværelse. Projektansøgningen falder ind under Handlingsplan 2015 ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland, hvor igennem der er udpeget to stærke feriesteder i Midtjylland. Destination Ringkøbing Fjord, bestående af samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Fjord Turisme, er operatør på Stærke Feriesteder Vest. Destination Djursland, består af et tæt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs Kommune og de er operatører på Stærke Feriesteder Øst. 2

3 Handlingsplan 2015 ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland fastlægger; Vækstforum vil videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok, koncentreret omkring de i forvejen stærke kystdestinationer i øst og vest. Region Midtjylland har tidligere afsat 4 mio. kr. i 2015 til de to stærke feriesteder øst og vest til turismeudviklingsaktiviteter under satsningen stærke feriesteder, såfremt der allokeres medfinansiering fra destinationerne. Denne ansøgning skal ses som en individuel ansøgning som sammen med ansøgningerne Værtsskab i Verdensklasse fra Stærke Feriesteder Vest og ansøgningen Kystoplevelsen på Djursland fra Stærke Feriesteder Øst udgør den samlede indsats fra de stærke feriesteder i Region Midtjylland. Tidsplanen for projektindsatsen er april 2015 til april Organisering Denne ansøgning ansøges af Stærke Feriesteder ØST på vegne af et partnerskab mellem de to stærke feriesteder i både ØST og VEST. Operationaliseringen af ansøgningen vil ske på baggrund af en underliggende partnerskabsaftale mellem de to destinationer og Midtjysk Turisme, hvori der sikres en ligelig fordeling samt ansvaret for aktiviteter og indsatser i de to områder. Der oprettes en styregruppe bestående af turistdirektører fra de to destinationer samt en repræsentant fra Midtjysk Turisme. Styregruppen vil have det overordnede ansvar for koordinering af samarbejdet mellem de to destinationer. Derudover oprettes arbejdsgrupper bestående af relevante projektledere og medarbejdere fra de to destinationer samt når relevant medarbejdere fra Midtjysk Turisme tilpasset de aktiviteter og arbejdsopgaver som er beskrevet herunder. I projektperioden vil der både være individuelle aktiviteter målrettet hver destination, men også aktiviteter på tværs hvor det giver mening. Der vil også i projektperioden blive lagt stor vægt på vidensdeling og udveksling af erfaringer på tværs af destinationerne. 5. Beskrivelse af indsatser Nedenfor gennemgås ansøgningen forskellige elementer. Til gennemgang benyttes en effektkæde til at synliggøre forventelige aktiviteter, resultater herunder forventelig output og mål for indsatsen. Indledning Kvaliteten og mangfoldigheden i kystferieproduktet, kan bl.a. styrkes gennem et fokus på destinationernes og aktørernes digitale tilstedeværelse. Projektet den digitale destination i Stærke Feriesteder Vest har betydet opkvalificering af turistforeningen og turistaktørerne på det digitale område. I Stærke Feriesteder Øst har der været fokus på optimering af afsætningen via digitale platforme og temaportaler. Det har bl.a. betydet praksisnære tiltag i samarbejde med turisterhvervet i form af IT-værksteder og brug af IT-generede data til udvikling og markedsføring. Men den digitale udvikling står aldrig stille og fremadrettet er det vigtigt fortsat at være med helt fremme, når det gælder udvikling inden for online værktøjer og muligheder for fortsat at sikre vækst i turisterhvervet. A) Kvalitetsløft hos aktørerne I dag foregår informationssøgningen online - både før, under og efter ferien. Både de internationale og nationale gæster bruger internettet til at søge efter information om både destinationen generelt, her-og-nu information samt produktinformation om bl.a. overnatning, oplevelser og attraktioner. 3

4 Fra de senere års indsatser under Stærke Feriesteder, har de praksisnære aktiviteter og dialogen med erhvervet afdækket et betydeligt potentiale for at løfte kvaliteten og mangfoldigheden i destinationen samlede online produktudbud. Der findes et bredt udbud af turismeprodukter fordelt over hele værdikæden - hvor den online tilstedeværelse ikke lever op til dagens krav til informationsniveau og design. Det vurderes, at der er tydelige mangler i forhold til mere tekniske krav omkring funktionalitet i forhold til smartphones/tablets. Desuden vurderes det væsentlig at intensivere arbejdet med produktejernes evne til at forholde sig til eget produkt i anvendelse af online værktøjer i forhold til produktdifferentieringen i information, salg og markedsføring. Den manglede tilfredshed blandt gæsterne med kvaliteten i kystferieproduktet, kan også imødekommes gennem ærlig, relevant og konkret produktinformation. En indsats her vil være målrettet mod de enkelte aktørers niveau og de udfordringer de hver især individuelt sidder med. Det vil være alt fra mindre aktører der ikke har forståelse for vigtigheden af en funktionel hjemmeside til de større aktørers udfordring med konkrete problemstillinger. Gennem denne indsats vil destinationerne digitale tilstedeværelse som helhed blive styrket. I forbindelse med afholdelse af workshops omkring kvalitetsløft hos aktørerne inviteres bredt ud til andre kommuner end Ringkøbing-Skjern, Syddjurs og Norddjurs. Udbredelsen sker i samarbejde og koordination med Midtjysk Turisme. Målgruppen for denne indsats er små- og mellemstore virksomheder. Aktiviteter tværgående: Praksisnær og målrettet kompetence- og produktudvikling indenfor bl.a. Afholdelse af lokale workshops på de to destinationer målrettet erhvervsaktører omkring nye muligheder inden for online platforme og sociale medier. Der påtænkes at afholde 4-6 workshops pr. destination med estimeret 8-10 deltagere pr. gang. Afholdelse af temadag omkring content marketing og indholdsudvikling for områdets erhvervsaktører. Der afholdes én temadag pr. destination med estimeret deltagere. Afholdelse af lokale workshops på de to destinationer målrettet erhvervsaktører omkring marketing og visuelle virkemåder. Der påtænkes at afholde 2-4 workshops pr. destination med estimeret 8-10 deltagere pr. gang. B) Stærke feriesteder stærke medarbejdere Stærke destinationer har behov for stærke medarbejdere. Derfor ønsker begge destinationer fortsat at sikre relevante og aktuelle kompetencer gennem opkvalificerende forløb for udvalgte medarbejdere. Det skal understøtte den overordnede indsats, der sikre at destinationsorganisationerne er professionelle samarbejdspartnere for turismeaktørerne. At de er i stand til at koble komplekse systemer og den skærpede konkurrencesituation, gennem teori til de praksisnære indsatser, der løfter og samler turismeerhvervets digitale tilstedeværelse, og som der igennem sikrer kvalitet i den overordnede kommunikation af kystferieproduktet Midtjysk Turisme ville i denne indsats have en naturlig rolle som sparringspartner og deltager i aktiviteterne herunder. Aktiviteter tværgående: Afholdelse af kompetenceforløb på tværs af destinationerne. Der påtænkes afholdelse af 2-3 kursusdage for medarbejdere ved de to destinationer, erhvervscentre og kommuner inden for 4

5 relevante temaer. Deltagelse af i alt medarbejdere. Kursusdagene afholdes samlet enten i Øst eller Vest. Herigennem opnås øget erfaringsudveksling og kendskab de to destinationer imellem. Udvikling af vejledningsmateriale i håndbogsform. Der udvikles samlet én håndbog der kan benyttes på tværs af destinationerne. Fælles erfarings- og inspirationstur for 8-10 deltagere med et internationalt perspektiv med henblik på at indsamle viden. C) Online kundeforståelse For at kunne være en god vært, der er til stede online og har mulighed for at tilbyde en gæst eller besøgende det der efterspørges, er det - helt enkelt - meget vigtigt at have kendskab til hvad gæsten siger om både hver enkelt aktør eller virksomhed, men også om en destination som helhed. Det kan betyde en forskel på succes eller fiasko. Både en destination og den enkle turistaktører, kan lære meget af hvad kunderne siger om dem på nettet. Både for egen virksomheds bedste, men også i forhold til at tiltrække endnu flere gæster. Kundeanmeldelser både før, under og efter ferien kan have afgørende betydning for både en gæsts gentagne besøg, men også i forhold til tiltrækning af nye gæster, da online anmeldelser og anbefalinger fra venner og familie via sociale medier ofte har afgørende betydning for en rejsebeslutning. Der skal ligeledes arbejdes med at opnå bedre kundeforståelse både af danske og udenlandske gæster, særlig interesse skal lægges på tyskere, hollændere, nordmænd og svenskere da de udgør hovedparten af destinationernes gæster. Denne kundeforståelse skal muliggøre det at opdele gæsterne i segmenter og grupperinger, således der kan gives bedre og mere målrettet turistservice online. I forbindelse med afholdelse af seminar omkring online kundeforståelse hos aktørerne inviteres bredt ud til andre kommuner end Ringkøbing-Skjern, Syddjurs og Norddjurs. Udbredelsen sker i samarbejde og koordination med Midtjysk Turisme. Målgruppen er små- og mellemstore virksomheder. Aktiviteter tværgående: Samlet analyse af de to destinationernes online tilstedeværelse med anbefalinger og værktøjer til anvendelse af denne viden inden for kundesegmentering- og kundeforståelse. Afholdelse af seminar med fokus på udbredelse og anvendelse af kundesegmenteringen for de to destinationers og omkringliggende erhvervsaktører. Der afholdes ét seminar pr. destination. Forventet deltagere pr. destination. D) Big-Data: Overblik over turistens færden Ud over de mange online muligheder vil det også være interessant at skabe et overblik over turisters færden inden for begge destinationer, og få en vurdering af volumen af turister med interesse præferencer. Formålet med denne indsats er at skabe en visualisering af hvilke områder turisterne besøger som kan danne datagrundlag for fremtidig udvikling af services, facilitetstiltag og muligvis afsløre gemte iværksættermuligheder i destinationen. Indsatsen har fokus på at afprøve enkelte tiltag inden for de anbefalinger, der udvikles. 5

6 Det afdækkes indledningsvist hvilke muligheder, der findes i det nuværende system af information, som partnerne på de stærke feriesteder dækker. Sideløbende afdækkes og undersøges hvilke relevante redskaber og metoder, der findes på markedet. Sammen med indsatserne under online kundeforståelse, giver det mulighed for at afdække gæsternes færden, adfærd og feedback på de stærke feriesteders performance. Målgruppen er de centrale virksomheder i de to destinationer. Aktiviteter tværgående: Analyse med afdækning af og research omkring mulighederne for brug af big data på de to destinationer. Der udarbejdes en samlet analyse. Der udføres 1-2 praktiske testforsøg og konkret afprøvning på hver destination ud fra anbefalinger i den udarbejdede analyse. Der udarbejdes anbefalinger til videre brug af big data på destinationerne og erfaringsudveksles de to destinationer imellem. Der udarbejdes anbefalinger til brug af big data inden for dansk kyst- og naturturisme. 6. Tidsplan Forventet tidsplan for projektperioden. Aktivitet 2. kvartal kvartal kvartal kvartal 2016 Kvalitetsløft hos aktører Stærke feriesteder stærke medarbejdere Online kundeforståelse Big data overblik over turistens færden Udbredelsesaktiviteter i samarbejde med MT 7. Udbredelse og forankring Der er i strategien Ny VÆKST i Turismen lagt særligt fokus på kvalitetsudvikling som forudsætning for vækst. For at understøtte udmøntningen af indsatser under de tre forretningsområder i strategien, blev der fastlagt en række udviklingsmotorer, som skulle sikre professionelle tiltag og bidrage til nye veje for opnåelse af vækstmålene. Midtjysk Turisme har været operatør på udviklingsmotorerne, som bl.a. projektet Det Professionelle Turisterhverv var med til at løfte. Da de beskrevne indsatser i denne ansøgning er udtryk for et fortsat fokus på professionaliseringen af turisterhvervet i de to stærke feriesteder, er det hensigten at sikre sammenhæng og udbredelse af de opnåede resultater og bygge videre på den erfaring opsamlet deri. Der vil derfor blive lagt op til en klar rolle fordeling og et tæt samarbejde med Midtjysk Turisme omkring det fortsatte arbejde med professionaliseringen af turisterhvervet i Region Midtjylland i 2015, jf. den kommende partnerskabsaftale. 6

7 Dette skal være med til at sikre udbredelse og forankring af resultaterne og den videre implementering med fokus på kvalitet, professionalisme og kommercialisering i turismen. Destinationerne vil være i dialog med bl.a. Dansk Kyst- og Naturturisme omkring videre forankring efter Samarbejdet mellem de stærke feriesteder og Midtjysk Turisme i udmøntningen af projektet Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse forventes at blive koordineret som følgende: Midtjysk Turisme bidrager med viden, erfaringer og kompetencer med fokus på de temaer som ligger i ansøgningen delelementer. Midtjysk Turismes rolle ses som ekspert-rolle, der skal sikre høj kvalitet i projektets indsatser. Koordinering og udbredelse aftales nærmere og der fastlægges en handlings- og tidsplan for at sikre optimal udnyttelse af ressourcer. De to stærke feriesteder forestår projektledelsen og gennemførelse af indsatser og påtager sig samtidig den oversætterrolle, som er nødvendigt at sikre i forhold til kompetenceudviklingen for nogle mindre og mellemstore aktører. Sammenspillet mellem handlingsplanen for Midtjysk Turisme 2015 samt projektet Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse udmøntes ligeledes gennem koordineret kommunikation, differentierede kompetenceudvikling, målrettet tiltag/indsatser, involvering af øvrige destination i Region Midtjylland m.m. Det vil bl.a. betyde at de stærke feriesteder frem mod 2020 er klædt godt på til fortsat at få høj kvalitet og kontinuerlig øget professionalisme i turisterhvervet. De stærke feriesteder kan derved fortsat være frontløber i Region Midtjylland i udvikling og vækst i turismen. 8. Effekter af indsatsen I forbindelse med prækvalifikation af såvel Ringkøbing Fjord samarbejdet og Djursland som operatører på Region Midtjyllands indsats stærke ferieområder blev der beregnet og fastlagt en række økonomiske mål som sigte for handlingsplaner for begge områder. Projektet Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse understøtter opnåelsen af de overordnede økonomiske mål for både Stærke Feriesteder ØST og Vest som kystferieområde. Herunder beskrives effektkæder for de individuelle indsatser i projektperioden. 7

8 Effektkæder for de individuelle indsatser 8

9 9

10 9. Evaluering Evaluering af projektet vil foregå i forhold til resultatkontrakten og de overordnede mål for operatørerne for Stærke Feriesteder ØST og VEST. Der vil blive gennemført mindre evaluering på enkelte indsatser løbende. Dette vil ske som tilfredshedsmålinger på gennemførte tiltag, kvalitet vurdering af forløb. 10

11 10. Budget Kvalitet i online tilstedeværelse Udgiftsbudget I alt Konsulenter Projektansættelser Andre leverandørydelser - Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc. Rejser, transport Møder Formidling og information Revision Andet Total Finansieringsbudget I alt Region Midtjylland Destination Ringkøbing Fjord Destination Djursland Total

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Ansøgning. Værtskab i verdensklasse. Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Forretningsområdet Stærke Feriesteder Vest.

Ansøgning. Værtskab i verdensklasse. Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Forretningsområdet Stærke Feriesteder Vest. Ansøgning Værtskab i verdensklasse Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Forretningsområdet Stærke Feriesteder Vest Ansøges af: Ringkøbing-Skjern Kommune Att.: Maria Aaen Ved Fjorden 6 Mail: maria.aaen@rksk.dk

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-2-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Kystoplevelsen på Djursland

Kystoplevelsen på Djursland Ansøgning Kystoplevelsen på Djursland Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Forretningsområdet Stærke feriesteder ØST December 2014 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Djursland Vækst gennem oplevelser 18569086 Projektet er et led i Vækstforums Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Vækstforum har prioriteret tre forretningsområder - herunder Stærke

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Projektets titel Djursland - vækst gennem oplevelser 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme [Kontrakten løber fra 1. januar 2011 31. december 2011] Kontrakten forventes revideret i maj 2011. Journalnummer:

Læs mere

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode Kulturturisme 2.017 Politisk bevågenhed Region Midtjylland har ønsket en regional kulturturismeindsats med igangsættelse af et større kulturturismeprojekt i perioden 2015-2018 Annoncering efter projektforslag

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Vedrørende Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1 2008-31.12.2010] Bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1. 2008-31.12.2008]

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer

Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer Ledelsesudviklingsforløbets strategiske resultater skal forankres i hele organisationen.

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Vedtaget af Vækstforum den 2. marts 2011 Regionshuset VIBORG Regional Udvikling 1 Oplevelsesøkonomi

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Værtskab i verdensklasse] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-1-15. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Værtskab i verdensklasse] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-1-15. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Værtskab i verdensklasse] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-1-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Skjern Å Naturturisme] [1. juli 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-8-13. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Skjern Å Naturturisme] [1. juli 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-8-13. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende [Skjern Å Naturturisme] [1. juli 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-8-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT STÆRKE FERIESTEDER VEST

EVALUERINGSRAPPORT STÆRKE FERIESTEDER VEST Til Region Midtjylland Dokumenttype Evalueringsrapport, version 1 Dato 26. november 2014 Projekt Stærke Feriesteder Vest EVALUERINGSRAPPORT STÆRKE FERIESTEDER VEST EVALUERINGSRAPPORT STÆRKE FERIESTEDER

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel og vandreturisme] [1. januar 2013 31. oktober 2014] Journalnummer: 13376231411 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Udkast til Projektbeskrivelse (27. maj 2015)

Udkast til Projektbeskrivelse (27. maj 2015) Udkast til Projektbeskrivelse (27. maj 2015) Mere tilgængelighed i dansk turisme med udgangspunkt i Ringkøbing Skjern Kommune Opsummering Selvom der har været arbejdet med at øge tilgængeligheden i dansk

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Skjern Å Naturturisme] [1. juli 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-8-13. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Skjern Å Naturturisme] [1. juli 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-8-13. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Skjern Å Naturturisme] [1. juli 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-8-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Lars H. Olsen. 12. september 2012

Lars H. Olsen. 12. september 2012 Lars H. Olsen 12. september 2012 1 Disposition Centerets formål Lidt baggrund: Fælles Fodslaw og nu Bestyrelsens strategi KUP projekterne 5 demonstrationsprojekter Kystferie steder med potentiale (minidestinationer)

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland

Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Vedtaget af Vækstforum den 2. marts 2011 Regionshuset VIBORG Regional Udvikling Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme [Kontrakten løber fra 1. januar 2011 31. december 2011] Kontrakten forventes revideret i maj 2011. Journalnummer:

Læs mere

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Forord... Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere