Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Forsorgstilbuddet Tre Ege er en selvejende institution der driver forsorgstilbud for særligt socialt udsatte. Tre Ege har til huse i bygninger ejet af Boligselskabet Tre Ege. Boligselskabet Tre Ege er stiftet med henblik på at udleje lokaler til forsorgstilbuddet. Rådhuset 8100 Århus C Lejemålet er indgået mellem boligselskabet og Århus Kommune (tidligere Århus Amt), der igen stiller bygningen til rådighed for forsorgstilbuddet. Lejemålet er indgået i 2001, mens tilbuddet blev drevet af Århus Amt. Århus Kommune er indtrådt i Århus Amts sted i forbindelse med strukturreformen. Sagsnummer Sagsbehandler Telefon Direkte telefon Telefax Boligselskabet Tre Ege har ønsket at afhænde ejendommen til Århus Kommune. Jf. lejekontrakten kan ejendommen købes af Århus Kommune for restgælden i ejendommen. Denne udgør per 25/ ,9 mio. kr. Den offentlige vurdering er 69 mio. kr. Epost Epost direkte Det er således økonomisk fordelagtigt for Århus Kommune at købe ejendommen. Overtagelsen vil ikke få betydning for ydelserne på tilbuddet. Tre Ege vil fortsat blive drevet som selvejende institution, nu blot i kommunale frem for i lejede bygninger. Indstillingen medfører ikke ændringer af driftsbudgetterne for selve forsorgstilbuddet. Det indstilles, at Århus Kommune overtager de lån, der i dag ligger på ejendommen. Herved undgås, at Århus Kommunes likviditet belastes. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse afdrager det overtagne lån efter reglerne om driftsfinansierede anlæg med en løbetid på 5½ år svarende til restløbetiden i det eksisterende lån.

2 2. Beslutningspunkter At 1) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse overtager ejendommen Årslev Møllevej 15, (Årslev By 14Æ, Sdr. Årslev, Brandbrand) med overtagelsesdato per 25/ Købet sker ved, at Århus Kommune overtager de lån, der ligger i ejendommen. At 2) Der meddeles en samlet tillægsbevilling på kr. i 2010 og kr. fra 2011 til Socialforvaltningen sektor 1.02 vedrørende afdrag på lån i kassen og ejendomsskat som følge af indstillingen. Efter lånets tilbagebetaling i 2016 hæves Socialforvaltningens budget igen svarende til afdraget på lånet. 3. Baggrund Forsorgstilbuddet Tre Ege (Årslev Møllevej 15, Årslev By 14Æ, Sdr. Årslev, 8220 Brabrand) har til huse i en ejendom ejet af Boligselskabet Tre Ege. Boligselskabet er stiftet med henblik på at drive ejendommen til brug for forsorgstilbuddet Tre Ege. Boligselskabet har rettet henvendelse til Århus Kommune og anmodet om, at kommunen overtager ejerskabet af bygningen. Tre Ege er en forsorgsinstitution, der driver en række tilbud i form af rådgivning af målgruppen, botilbud mv. i forhold til særligt socialt udsatte voksne. Forsorgstilbuddet er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Århus Kommune. På Årslev Møllevej drives 32 pladser efter servicelovens 110. Herudover er der tilknyttet 23 pladser, der ligger på andre adresser i byen. Endelig er der 1 plads efter servicelovens 108. Der er 50% statsrefusion på pladserne efter SL 110. I årene 2007 til 2009 har 36% af pladserne på Tre Ege været besat af brugere fra andre kommuner end Århus. Årslev Møllevej 15 blev oprindelig opført som hotelejendom og har siden været anvendt af Danske Bank som kursusejendom. Ejendommen har et bebygget areal på m 2 og et grundareal på m 2. Ejendommen blev købt i 2001 af Boligselskabet Tre Ege for 19 mio. kr. I forbindelse med købet blev ejendommen lejet af Århus Amt i en 15 årig periode uden mulighed for opsigelse. Ejendommen blev af Århus Amt herefter stillet til rådighed for forsorgstilbuddet Tre Ege. Bo Side 2 af 6

3 ligselskabets køb af Årslev Møllevej blev finansieret via et 15årigt lån. I forbindelse med strukturreformen er Århus Kommune indtrådt i driftsoverenskomsten i Århus Amts sted. Ejendommen er bygningsmæssigt i tilfredsstillende stand, men den lever kun delvist op til de funktionsmæssige krav, der på længere sigt kan forventes at ville blive stillet til forsorgstilbud. På denne baggrund er det valgt at finansiere købet af ejendommen over en relativt kort årrække. Denne svarer til restløbetiden på det lån, der overtages i forbindelse med købet af ejendommen. Århus Kommune betaler en omkostningsbestemt husleje via sit driftstilskud til den selvejende institution. Ved købet i 2001 blev det forudsat, at Århus Amt kunne overtage ejendommen vederlagsfrit, når gælden i ejendomme var tilbagebetalt i Denne forkøbsret er Århus Kommune således også indtrådt i. Ifølge lejekontrakten er Århus Amt nu Århus Kommune endvidere til enhver tid berettiget til at købe ejendommen til restgælden i ejendommen. I den offentlige ejendomsvurdering fra 2008 er ejendommen vurderet til 69 mio. kr. Grundværdien er vurderet til 4,2 mio. kr. Restgælden per 30/62010 udgør 9,9 mio. kr. Med den låneform, der er valgt i forbindelse med boligselskabets køb af Årslev Møllevej, skal lånet refinansieres per 30. juni På dette tidspunkt kan lånet indfries næsten uden gebyr. Gebyret til indfrielse af lånet udgør på denne dato alene kr. Det er således økonomisk særdeles attraktivt for Århus Kommune at udnytte sin forkøbsret til ejendommen. Købet af ejendommen vil ikke have indflydelse på den sociale indsats på tilbuddet, der vil fortsætte uændret. 4. Den forventede effekt Købet vil ikke ændre indholdet af servicetilbuddet på forsorgstilbuddet. 5. De planlagte ydelser Indstillingen har ingen konsekvenser for ydelserne fra forsorgstilbuddet til brugerne. Side 3 af 6

4 6. Organisering af indsatsen Forsorgstilbuddet drives fortsat som selvejende institution med driftsoverenskomst med Århus Kommune. Hvor man tidligere sad i en lejet bygning, vil tilbuddet såfremt ejendommen købes frem over have til huse i en kommunal bygning. 7. Konsekvenser for ressourcer Købet af Årslev Møllevej 15 indebærer, at Århus Kommune skal overtage lånet i DFI Erhvervslån (Nordea Finans Danmark) i forbindelse med overtagelsen. Udgifterne til tinglysning og papirarbejde i forbindelse med overtagelse andrager kr., der finansieres indenfor Socialforvaltningens driftsbudget. Første rate på det lån der overtages i forbindelse med købet af ejendommen falder i 2010 og udgør kr., sidste rate falder i 2015 og udgør kr. i 2010 pl. Ved købet af ejendommen overgår denne fra at betale grundskyld jf. 1 i Lov om kommunal ejendomsbeskatning til at betale dækningsafgift jf. 23 i samme lov. Da der både opnås statsrefusion og betaling fra andre kommuner, skal ejendommen ikke fritages fra betaling af dækningsafgift jf. byrådsbeslutning herom fra Hermed stiger Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udgifter til ejendomsskat fra kr. i 2010 niveau til kr. i 2010 niveau. Da ejendommen overtages per 1/72010 har denne merudgift til ejendomsskat halvårsvirkning i Side 4 af 6

5 Nedenfor ses de driftsmæssige konsekvenser af ejendomsskatterne på Socialforvaltningens driftsområde sektor 1.02 som følge af købet af ejendommen. Ændrede udgifter til ejendomsskat samt nettoeffekten for Socialforvaltningen heraf i 2011 før og efter køb 2010 priser Før Efter Ændring Ejendomsskat Heraf finansieres af andre kommuner Heraf finansieres via statsrefusion Nettoudgift for Socialforvaltningen sektor Da 36% af pladserne sælges til andre kommuner og da der opnås 50% statsrefusion på 110 pladserne indstilles det, at Socialforvaltningens ramme hæves med kr. fra 2011 og frem som følge af øgede udgifter til ejendomsskat. I 2010 hæves rammen alene med kr. Bygningen optages i Århus Kommunes anlægsaktiv med en afskrivningsperiode på 5 år. Dette sker i lyset af bygningens generelle bygningsmæssige og funktionsmæssige stand. Taksten på tilbuddet vi stige på grund af de forøgede udgifter til ejendomsskat. Det indstilles således, at Socialforvaltningen kompenseres herfor. Tillægsbevillingen til Socialforvaltningens driftsområde (sektor 1.02) ser herefter således ud. Tillægsbevilling til driftsområdet sektor priser Merudgifter SOC Lån i kommunekassen Tillægsbevilling Den negative tillægsbevilling i årene 2011 til 2015 på Socialforvaltningens driftsområde modsvares at tilsvarende mindreudgifter til det nu Side 5 af 6

6 værende lån i Nordea Finans. Denne tillægsbevilling fragår således ikke midlerne til selve den sociale indsats på Tre Ege. Der vil være mindre driftsmæssige besparelser i forhold til forsikringer og lånet, der jf. decentraliseringsreglerne forbliver på Socialforvaltningens område. Hans Halvorsen / Erik KaastrupHansen Bilag Bilag 1: Sagsnummer T (vedlagt originalsagen/ elektronisk) Tidligere beslutninger Århus Kommune indtrådte i forbindelse med strukturreformen i Århus Amts sted i forhold til Tre Ege og Boligselskabet Tre Ege. Side 6 af 6

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13.

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. august 2015 Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Udskydelse af tilbageskødning med 10 år for et areal i Lyseng,

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune

Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune 2008 Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune Kultur og Borgerservice Formålet med analysen er at synliggøre for borgerne og kultur-, fritidsog idrætsudøverne hvilken indsats Århus

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. august 2008 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere