Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring"

Transkript

1 Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S

2 Indledning og baggrund enkeltejendomme skal have forbedret deres spildevandsrensning. Typisk udgift på pr. ejendom mia. kr. på landsplan som gerne skulle give mest miljø for pengene. Der kan enten kloakeres, tryksat kloakeres eller etableres enkeltanlæg (nedsivning, sandfilter, minibiologisk renseanlæg, m.fl.). Valg af kloakeringsløsning afhænger af økonomien er det muligt? Sammen med påbud om forbedret rensning, gives tilbud om kontraktligt medlemskab af Spildevandsforsyningen mod betaling af tilslutningsafgift og afledningsafgift.

3 Indledning og baggrund - fortsat Der opstår altså private enkeltanlæg, og enkeltanlæg etableret og drevet af Spildevandsforsyningen. Når Spildevandsforsyningen beslutter, at der ikke skal kloakeres på traditionel vis, eller ved tryksat kloakering, åbnes der for tilgang af et antal renseløsninger, som Spildevandsforsyningen har ansvaret for at vælge, etablere og drive. Der gælder de samme regler for enkeltanlæggene, uanset om de er private eller ligger under Spildevandsforsyningen. Kontrolmyndighed er Teknik og Miljø. Regelgrundlaget er mildt sagt ikke optimalt, til at sikre velfungerende renseløsninger mere herom senere! Postulat: Ressourceforbrug og driftsudgifter til forbedret spildevandsrensning i det åbne land er kraftigt undervurderet hvis de ønskede resultater skal opnås! I Århus Vand har vi nu nedlagt 10 ud af 20 renseanlæg. Planen er at nå ned på 2-4 store renseanlæg. Med forbedret spildevandsrensning i det åbne land har vi fået 224 nye anlæg!

4 Regelgrundlag Generelt Miljøbeskyttelsesloven LBK nr af 22/ Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, LBK nr. 281 af 22/ Spildevandsafgiftsloven, LBK 636 af 21/ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. (Spildevandsbekendtgørelsen), BEK nr af 11/ Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav til vandområder, BEK 1696 af 14/ Spildevandstilladelser m.v.,vejledning fra Miljøstyrelsen Betalingsregler for spildevandsanlæg, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3, Bundfældningstanke Miljøstyrelsen, 2003: Retningslinjer for etablering af pileanlæg op til 30 PE, Afsnit 5. Skal være CE-mærkede - uden Nationale krav giver dette ingen sikkerhed for funktion. Revision af Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. (Spildevandsbekendtgørelsen), BEK nr af 11/ er på vej. Revision af Bekendtgørelse om Typegodkendelse af minirenseanlæg er på vej.

5 Regelgrundlag - fortsat Rodzoneanlæg Miljøstyrelsens vejledning nr. 1, 1999: Rodzoneanlæg op til 30 PE. Nedsivningsanlæg Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 1999: Nedsivningsanlæg op til 30 PE. Sandfilteranlæg Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 1999: Sandfilteranlæg op til 30 PE. Pileanlæg Miljøstyrelsen, 2003: Retningslinjer for etablering af pileanlæg op til 30 PE. Minibiologiske renseanlæg Bekendtgørelse nr af 11/ om Typegodkendelsesordning for minirenseanlæg. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1999: Typegodkendelsesordning for minirenseanlæg.

6 Regelgrundlag - fortsat Nedsivningsanlæg, sandfilteranlæg, rodzoneanlæg og pileanlæg anlægges på baggrund af Miljøstyrelsens vejledninger. Når disse vejledninger følges, antages det at anlæggene virker. De minibiologiske renseanlæg er underlagt en typegodkendelsesordning: ETA Danmark står for typegodkendelsen. Leverandører skal gennemføre en afprøvning af deres anlæg i hver renseklasse. Afprøvning sker under realistiske driftsbetingelser og variationer. Der udtages prøver og laves akkrediterede analyser. Herefter kan anlæggene sælges, når de har opnået typegodkendelse. Krav om obligatorisk serviceordning med leverandør. I praksis kan andre ikke udføre! 1 årlig kontrolprøve, som udtages og analyseres af leverandør. Servicerapport og analyseresultat skal sendes til ejer, kommune og ETA-Danmark.

7 Problemstillinger enkeltanlæg Bundfældningstanke: Manglende dimensioneringsregler. Uhensigtsmæssig udformning. Utilstrækkelig tømningsfrekvens og standard. Typegodkendelsesordning for minibiologiske renseanlæg: Hvem har ansvar for dimensionering af bundfældningstank? Tæt opfølgning på test-anlæg, men kun årlig opfølgning på øvrige anlæg. Leverandør udtager selv prøver og laver analyser! Standardanlæg til ikke-standard spildevandsbelastning! Obligatorisk serviceaftale med leverandør (monopol + konkurs?). Øvrige anlægstyper (nedsivning, sandfilter, rodzone, pileanlæg): Reelt ingen kontrol med disse, såfremt de er anlagt efter forskrifterne. Kræver tæt opfølgning på hvert enkelt anlæg! Nugældende regler giver ikke megen støtte i forbindelse med denne opfølgning!

8 Ændring af Bekendtgørelser vedr. bundfældningstanke

9 Forbedret spildevandsrensning i Århus Kommune enkeltejendomme ejendomme med krav om forbedret rensning. 690 af disse havde allerede en godkendt renseløsning ejendomme tilbage: 850 kloakeret ved tryksat kloakering ejendomme har individuelle renseløsninger: En stor del har privat nedsivningsanlæg 250 ejendomme har privat minibiologisk renseanlæg 224 ejendomme har individuel renseløsning drevet og vedligeholdt af Spildevandsforsyningen hovedparten af disse er minibiologiske renseanlæg

10 Organisering af opgaven i Århus Kommune Århus tidligt i gang færdig i 2010! Opgaven opstartet inden vandtæt opdeling imellem Myndighed og Drift. Spildevandsforsyningen har i perioden 2004 til 2009 gennemført: Spildevandsplan. Forundersøgelser på hver enkelt ejendom. Udstedelse af påbud om forbedret rensning, jf. renseklasse. Tilbud om kontraktligt medlemskab af Spildevandsforsyningen. Udstedelse af udledningstilladelser. Etablering af anlæg under Spildevandsforsyningen. Drift af anlæg under Spildevandsforsyningen. Kontrol af alle anlæg (egne + private) for overholdelse af udledningstilladelser. Udstedelse af indskærpelser for alle anlæg (egne + private) ved manglende overholdelse. I 2010 udføres kontrol med anlæg af Århus Vand på vegne af myndigheden. Pr. 1. januar 2011 overgår kontrol m.m. af alle anlæg til Natur&Miljø i Århus Kommune.

11 Medlem af Spildevandsforsyningen i Århus Kommune Beløbsgrænse for kloakering sat ved ca ,- pr. ejendom. Minipumpestationer (tryksat kloakering): ca. 800 stk. (50 ejendomme er mere end én ejendom om en fælles pumpestation en enkelt station har således tilsluttet hele 17 ejendomme!). Nedsivningsanlæg: 26 stk. Biologisk sandfilter: 39 stk. Minibiologisk renseanlæg: 159 stk. Biokube: 65 stk. Newline: 49 stk. WS Bioclean: 33 stk. KWH Pipe: 12 stk. I alt: 224 stk. enkeltanlæ,g som er etableret og drives af Spildevandsforsyningen!

12 Status på forbedret rensning i Århus Kommune

13 Særlige tiltag overfor minirenseanlæg i Århus Kommune Den væsentligste driftserfaring fra de første 4 års drift er, at op imod 25 % af anlæggene rent faktisk overskrider udlederkravene! Særlige tiltag for at forbedre resultaterne: Temadag med udtagning af prøver og analyser for leverandører. Udtagning af deleprøver og analyse ved anlæg der ikke overholder krav. Handlingsplaner for alle anlæg der ikke overholder udlederkrav. Øget tømningsfrekvens for bundfældningstanke (2 tømninger på udvalgte anlæg). Fokus på størrelse og udformning af bundfældningstanke ved nye anlæg. Driftsaftale med anlægsentreprenør om vedligehold af kommunale anlæg. Tæt dialog med miljøafdelingen. Dialog om SS, som ikke bliver målt. Den tætte opfølgning har over tid medført, at mere end 90 % af anlæggene nu overholder udlederkravene!

14 Eksempel fra RenseSQL driftsdatabase MBR

15 Eksempel på handlingsplan for MBR

16 Driftsproblemer ved tryksat kloakering Uvedkommende vand grundet mangelfuld separering på ejendomme. Manglende eller langvarig tilslutning giver tilstopningsproblemer. Svært at demontere LBS-pumper grundet højt tryk i ledning. For at holde anlægsudgifterne nede spares kontraventiler, afspærringsventiler og SRO-opkobling. Manglende sektionering af trykledningssystemet. Tilkobling direkte på større trykledning. Tilslutning af flere ejendomme til en pumpestation, besværliggør opsporing af fejlkoblinger. I teorien består driften i udskiftning af skæreanordning hvert 10. år. Dette harmonerer ikke med de faktiske driftsopgaver, udkald, m.m. De 800 minipumpestationer kræver ligeså mange ressourcer som 25 traditionelle kloakpumpestationer, som Århus vand har 130 stk. af.

17 Estimerede driftsudgifter Århus Vand Tryksat kloakering: 800 stk. minipumpestationer med årligt driftsbudget på ca. 1 mio. kr. - ekskl. udgifter til videre transport og spildevandsrensning på de store renseanlæg = 1.250,-/stk. Renseløsninger: 224 stk. renseløsninger med et årligt driftsbudget på ca. 750 t.kr. = 3.350,-/stk. - heri indregnet bidrag til tømningsordningen.

18 DANVAs ERFA-gruppe Der er oprettet en ERFA-gruppe under DANVAs Spildevandskomité (med undertegnede som Formand). Deltagere (p.t.): Aalborg, Vejle, Lemvig, Randers, Århus der er plads til flere! Arbejder med at optimere betingelserne for forbedret spildevandsrensning i det åbne land gennem: Dele erfaringer og problemstillinger forsyningerne imellem. Sætte drift af det åbne land på dagsordenen (har indtil nu alene været planlæggernes domæne på godt og ondt!). Spille bold med By-og Landskabsstyrelsen, omkring forbedringer af regelgrundlaget. Synlige resultater: Indførelse af krav til dimensionering og udformning af bundfældningstanke. ETA Danmark påbegynder nu (uvildig) kontrol med prøver fra minibiologiske renseanlæg, der ikke indgår som testanlæg i Typegodkendelsesordningen!

19 Temadag om drift af renseløsninger i det åbne land

20 Tak for opmærksomheden! Kontakt: Henrik Frier Århus Vand A/S

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere