Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""#$!6%%!&!A/'@$:9)/'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++?"

Transkript

1

2

3 "#$%&#'(%)*+,"+&'+- "#$%&%'($#(')'* , "#$%&'()&'%* """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" + ",#-.%/012310& """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4 "+#-.%/0123%.2501.'*6"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7 "4#8'21*9'%*1."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" : ";#<36.=*9*'*6 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" > "#$%%&-#./(# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",,"+#C()0'&)&'(#'*&1.('1D21&%?1""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,"4#E)919&5?'1. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;,";#FB9)20'*6#)3#21&%?1."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ; "#$%%%&2#/3)/*4#*3#4# : +",#$'?01.&'?'6H1? """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" : +"+#G1%.'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",4 +"4#C0)59#F(1.21I1.#A#?1#2'?01.&'?'61#'/.56&)61.1"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",4 +"7#FB9)20'*6""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +M "#$%6&789#9.:()# ;, 4"#-.)69#N%501().?#4+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ++ 4",#-.)69#O)(1"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +7 4"+#-.'*P199'**1*6).&1* """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4M 4"4#8QJC#RS..1/.%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 44 4";#81*#N0T#O)(1 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4; 4"7#FB9)20'*6""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4; "#$6&<'8$=9# >? ;"#<*)0I91 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4U 4U +"#61*1.)&'%* """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;, ;, ;"4#<*)0I91#)3#310&1* """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;; ;";#<*)0I91#)3#310&1*#9)221*H%0?&#21?#&1%.'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7M ? """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7U """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :, """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :+# -

4

5 Del I Indledning "

6 0+0-/.)B8.)/' $%&'()%*&%+,%*-.(&/01&02(*1&)*-&345,%0%&)%&/%*2*16&)%*3*6&)%&7-+8%*2*%'-+,%&/ 9:;*&%*</.=>%(3-&&(>10->%7*(:%.0%*/;/=00%/-'%88%'*6''%&%<(3180%*&10->%7%*/7%.0->%*7? *%810->0&,%+,2=&('%&C'-)8%*0-)-31&>%&)%8/%120(''%%88%*&%)8130%+,('*?)%*4D02=&('%& /('-6)81&)%0188%*%)%91*/10/-07*=3(3('2(*'%0/0(*+,%*>%*)%&*6&)0<)(3/=*8-30.%&)02*1 %6*(7=-/.%'%0*(7(8%*4 E(*%/21/A-&10-(&12'-)8%*0-)-31&>%&)%8/%>1*+6&)%0(77?)%'1&3%'68-39%)%*</('+*63%&?+&%*(72(*4F-3%786)/%8-3.1&'1&"#$%+,%&</=00%/-07%*/(&8-3%7*=3(3>=*%'%)0-8)-*%.0% 10/.1+%%0&,0+,*6'<(3%0&,0+,8->6)2*1%&/%3&%7*='-//%*4G-)8%*0-)-31&>%&)%8/%?+&%*(7 2(*10+*63%+,%&7?%&9%80&,'?)%</('/0*=..%*/-381&306)(>%*)%0103?-+-(3*12%&<3? %*%88%*/-))%7?%&A12H4I%&&%')%&'-)8%*0-)-3%1&>%&)%8/%.1&'1&>=*%'%)0-810/.1+% +,%&J9%*(3&64K,%&6)>-.8%/<&,%('*?)%*013%/-+*63<2(*1&)*%/(32(*81)%/<2(*+8(010+8->% 013%0-+*63121&)*%'%)&,%2(*'?8(326&.0-(&%*4L'%&//01*0%*7*(A%//%&-3%&J%0&,0(31&)%0 /0%)-+,%&4 G%)&,/3%**-39%)%&>1.03-.>-7?:130%20%*>-)%&(''-)8%*0-)-31&>%&)%8/%12+,%&/0(''%*6'4 $%02(*(/*%810->06.%&)0%2=&('%&>1*'?/.%-..%9%80/?&,0(367*;>%0</('>-2;*/091>)% 1&013%04$%*%*+8%>%0/.*%>%0/-)%(7(3/-)%&%)(''-)8%*0-)-31&>%&)%8/%4G-)8%*0-)-3 1&>%&)%8/%<*%00%&0-8+,%&<)%&'-)8%*0-)-3%'(+-8%+,91>%<'-)8%*0-)-39%)/(' +,781&8=3&-&3/*%)/.1+4E-.6&&%&=/0%&-..%/%/.(>%&2(*+1*%0*=%*4 L+6&.%&12'-&-/0%*-%88%1291&)8-&3%*<.(''6&18%*%)%3;*%8/%*<)->%*/%1>-/6).8-7(31*0-.8%*(' '-)8%*0-)-31&>%&)%8/%<)6..%)%(*)/('36%*-88131*)%&-&3<3*;&&%013%<6*+1&21*'-&3(3'(+-8% +,91>%*786)/%8-3(74M3/?0(37*(:%.0%0%&)*%:&-&3-%&'%*%3*;&(3+=*%),30-3*%0&-&34 N>(*2(*%*)%010+,+(%*&%/ >%9=&)%*&%-:(*)%&<),*.%368%*;))%*(3+81)/%88%*-OG-)0 -&)%-+,%&J(39%8/0-%3%&3?*)91>%4L)%/-)/0%0-?*-5%PQ(*.%*013%&%7?K*((.8,&/9;:96/% 013%0-+*630-8/0(*%31*0&%*-%*(3;.(8(3-/.%.;..%&91>%*<9>(*123*;)%*&%+8->%*/(8307?)%8(.18% 3*;&/13/'1*.%)%*-)%9-77%.>1*0%*%*4L'%&//.187%*/-88%<',&0%(3*(/'1*-&9%8/0>=*%),*.%0- %3%&>-&)6%/.1*'(33*;&091&)8%*%7?E%/0%*+*(2?*&,%&1>&%/('&'()*$+*,%4 ('6*0%91>%*(39:%''%81>%0/,80%0;:4 $%&3*;&&%0%&)%&/91**1'0+,%&S(3*1'0(/4L>(*%/3*677%(7/0())%*%&8,/ ?:(*)6&)%* &%38%&%(3),*.%%3&%/(8/-..%*(30('10%*4E-0(3)%*2(*.(& (*/.%88-3%3*;&&%1.0;*%*28%*% #

7 /0%)%*-B;+%&91>&<(321&)0-/860'1*0/<%20%*%02(*%)*13('&%0(7&,%'?)%*101&>%&)%+,%&/ *6'7?<2*%'0-8%&3*677%<)%*/.688%/01*0%%&'-)8%*0-)-3'(+-891>%7?U'13%*<&=*'%*%+%/0%'0 12.6&/0&%*%<1*0-/0%*(3+,*6'/7-(&%*%*4X1''%*&%>1*7%*2%.0%S%&2(*81)021+*-./3*6&)<9>(* )%*>1*-&)3?%0%&'-)8%*0-)-3<0(?*-38%:%.(&0*1.0'%))%7*->10%3*6&)%:%*%4 E-/0()&6'%)%0'-)8%*0-)-306+%&,00%0+,*6'</('28%*%.*%10->%2=88%//.1+%*/0().81* &)013%(31&>%&)%4Y%8>/0()>-/('%&)%812+*,%$"#--%(<.81*0-810.(''%-31&3'%))%03*;&&% 1/7%.04 Z(*>%&0&-&3%*&%0-8)%02;*/0%';)%'%))%&6*+1&%91>%3*677%>1*/0(*%4K-88%)%0129>%')-//% '%&&%/.%*'?00%>=*%<>1*9%80.81*0[%&28(../0,%<.*%10->%-8)/:=8%9>(*%&180%*&10->(3 ;.(8(3-/.0-831& >=*%8/%&>1*%//%&0-%8(3%07*='-/2(*188%1/7%.0%*128->%02*1+(8-3< 6))1&&%8/%<2(*+*63/>1&%*0-8)%3*6&)8=33%&)%9(8)&-&3%*(3>=*)-%*4N>(*)%0%&.8%8-><>%:%&2*1 :(*)%&0-8+(*)%0(3),*.%8/%&12)%0&=*%<)%081&3/(''%(3)%0('/(*3/.*=>%&)%>1* 6)31&3/76&.0%04G%)2(*>%&0&-&3%&('10';)%'-8:;+%>-)/0%A-*.6/1*0-/0%*<91>%%&06/-1/0%*- 3*;&&%(>%*S188/(3%&%*3-/.%7-(&%*%*'%))*;''%&('10/.1+%%03*;&&%*%<+%)*%(3'%*% %&)&6/0;**%<2(*>-*.%8-39%)%&/0%'0%-..%:6/0(>%*%&/'%)2(*>%&0&-&3%*&%4N1>%3*677%&+%/0() %0'-))%8(3-..%%0'?8%88%*%&)*;'-/-3/%8>O E-+%3,&)0%106&)*%(/<(3/0-88%/7;*3/'?80-89>%')%&'()%*&%+,*6'/7-(&%*%3%&08-3>1*(3%*O D*>(*%/2(*%/0-88-&3),+02(*=8)%0OM39>-/'1&-..%;&/.%*107-(&%*%J-(*)%0/(7*-&)%8-3% +%0,)&-&3<&%'8-3103?2(**%/0<>=*%)%2;*/0%0-810+%0*=)%6.%&)03*6&)V$%&Y0(*%$1&/.% "\]]1WJ9>1)%*'?8(32(*'?8/?O$-//%/7;*3/'?8+8%>2(*18>(*/01*0%&(3%0&,0 (')*%:&-&3/76&.0%02(*>(*%/*177(*0'%)2(.6/7?+,%&<)%0'-)8%*0-)-3%*6'<)%6*+1&%7-(&%*%* (3+%0,)&-&3%&12107-(&%*%-&%0(7+,%&/'1&3%'-)8%*0-)-306+%&,00%)%*6'4 Y('+,0%(*%0-.%*%&X-A91*)Z8(*-)1/7;*3%*C^1+2)'.)32#")4'536^V"\\_W4 0+,C3/4$#DE#$. D&12)%&,%*%(3'%3%02*%'9%*/.%&)%0%&)%&/%*&%0(7&6-)%0.;+%&91>&/.%+,*6'<%*)%0 '-)8%*0-)-3%1&>%&)%8/%/7%*/7%.0->7?+,%&/0(''%(338%'0%/0%)%*4`-831&3%&%(3'?)%*&%10 1&>%&)%)-//%*6'-+,%&<%*'1&3%(32(*/.%88-31*0%)%<'%&A%&0*1802(*188%%*-&0%&0-(&%&('10 -&)013%)%0(''%+,3&-&3%*(3/?8%)%/10/.1+%%&8%>%&)%+,'%)6)2(*)*%&)%(36)2(*/.%&)% T

8 +,*6'4 E->-8-7*(:%.0%06)2(*/.%7(0%&0-18%0-101&>%&)%)-//%+,*6''-)8%*0-)-30<9>-8.%&+%0,)&-&3)%0 91*2(*+,%&(38(.18('*?)%0</1'09>-8.%?*/13%*<9-/0(*-/.%/?>%8/('7(8-0-/.%(3;.(&('-/.%< )%*8-33%*0-83*6&)2(*10)%2(*81)0%(326&.0-(&/0;'0%('*?)%*(7/0?*4 R%&0*180-2(*0=88-&3%&(')%&&%0%&)%&//0?*)%2*->-88-3%C-8)/:=8%&%<1.0->-/0%*&%(3)%6*+1&% 7-(&%*%*4$%'</('*%&021.0-/.->=*./=00%*)%0</('188%(/1&)*%+8(0)*;''%*('10*%18-/%*%- /('-31&3/=00%*7*(:%.0%*-)%6+%&,00%)%+,*6'4L1&18,/%&2*%''())%00%>-8>-6&)%*/;3% 2(*/.%88-3%21.0(*%*<9%*6&)%*9>-8.%>=*)-%*<)%*%*-2(.6/<'%)9>-8.%0-831&3%)%3?*-&)0-8 7*(:%.0%*&%<(39>1))%*%*7%*/(&8-3%'(0->%*(3+%>=33*6&)%4Y('0-831&30-8)%&&% 6&)%*/;3%8/%<91*>->183010),..%&%)-2=&('%&%06*+1&%91>%*</(')%*2(*18>(*%*.(''%0 2(.6/7?-B;+%&91>&(3*%/0%&12$1&'1*.4 Y('(')*%:&-&3/76&.02(*7*(:%.0%0(36&)%*/;3%8/%&129>1)<)%*.%&)%0%3&%*&60-)%&/6*+1&% 7-(&%*%*<%*%&(72100%8/%1210)%&&%^&,%^0%&)%&/'?/.%-..%%*/?&,<'%&3%&&%'0-)%&91* >=*%0.%&)06&)%*1&)*%2(*'%*(37*='-//%*4E->-8-7*(:%.0%01*+%:)%6)2*1%&0%/%('10)%& '-)8%*0-)-3%1&>%&)%8/%91*6&)%*3?%0%&'1*.1&02(*1&)*-&33%&&%'7%*-()%&2*1]bc\d%*&%(3 2*%'0-8-)13<9>(*)%*/=*8-30%*/.%0%0/.-20-)%0>=*)-'=//-3%3*6&)8139(/-+*63013%*&%4 R%&0*1802(*0%/%&%*)%&&%2(*1&)*-&3/('>--*177(*0%&*%2%*%*0-8</('%03%&%*10-(&//.-20%4 L&)31&3/>-&.8%&-7*(:%.0%00-8+,%&%*%&2(*/0?%8/%12<10+,%&%*%00%.&(8(3-/./,/0%'</('>-'%) 6)31&3/76&.0-Y0%79%&I*191'(3Y-'(&G1*>-&/0%(*-7-8'(5%"'($)9"*('.:V"\\]W<>-8+%/.*->%4L )%&&%+%/.*->%8/%8-33%*%&2(*.81*-&312<9>(*)1&+,%&-2(*1&)*-&3/7*(A%//%*.1&/8?/7*=..%*< 9>-/%&0%&%&0%.&(8(3--..%26&3%*%*/(')%&/.18<%88%*91*6)0:%&0/-02(*'?84 /('&%0(7+8('/0%*(3/8?*'-)8%*0-)-3%*;))%*-%&12+,%&/'1&3%/7*=..%*<%0&62(*81)0 21*>%21+*-..%*4 G%0()%*&%0-86&)%*/;3%8/%&12&60-)%&/6*+1&%7-(&%*%*<%*26&)%*%0-2%80/06)-%*3%&&%'2;*0(>%* %&7%*-()%7?A-*.10('?&%)%*/(')%8013%&)%(+/%*>10;*%*-%01+8%*-&3%&12)%&'(+-8%91>%4Z(* 10/-.*%>(*%/(+/%*>10-(&%*/>18-)-0%091*>-%&)>-)%*%+%&,00%0(/12.> >%-&0%*>-%P/(3 >-91*+%/;304Z(*106&)%*+,33%<1&18,/%*%(3)-/.60%*%>(*%/-&)/1'8%)%%'7-*-+*63%*>-0%(*-2*1 a

9 +,0%(*%0-.%*X-A91*)Z8(*-)14 Y('>-)%&/.1+/0%(*%0-/ %8/%/7(/-0-(&91*>-/0?/0%)-&)%&2(*7;'%(;%)*(<)5%;+(282$3).5#<'%. VY`YW<)%*>-8>=*%+=*%&)%2(*0-831&3%&0-8)%00%.&(8(3-/.%/,/0%'J+,%&4Y1'0-)-3>-8>-- 1&18,/%&12%'7-*-%&*%28%.0%*%(>%*91>%3*677%&/1&>%&)%8/%12(32(*9(8)0-8+,%&/('0%.&(8(3-6)2*1)%&&%2(*/0?%8/%4 $%(>%&/0?%&)%+%0*130&-&3%*%*/1''%&2100%00-8%&7*(+8%'2(*'68%*-&3'%)2;83%&)%(*)8,)C 0+;C3/4$#DE/3D:$#3)'* N>1).1*1.0%*-/%*%*&60-)%&/-+*63013%*%12)%0'-)8%*0-)-306+%&,00%)%+,*6'(3 9>-8.%&*(88%/7-88%*)%-+,6)>-.8-&3%&O.+,)+/+)- N%*2;83%*%&.(*0)%2-&-0-(&12)%1&>%&)0%+%3*%+%*-7*(+8%'2(*'68%*-&3%&C "#$%&'(&)$)/.18-)%&&%/1''%&9=&32(*/0?//(')%+*63%*%<)%*3?*-&)(3+%&,00%*)%0(''% +,*6'0-8'-)8%*0-)-3%1.0->-0%0%*4E-1&>%&)%*&%0(7-+*63013%*%7?3*6&)12(*)%0/&%60*18-0%0< /1'0-)-38-33%*)%*-+%3*%+%0%&.81*2(*/0?%8/%12(*)%0/+%0,)&-&3J&%'8-3+*63%*%/('013%* 0(''%+,*6'-+*634K%3*%+%0)=..%*/?8%)%/.6&(>%*)%'<)%*013%*-&-0-10->0-87*(:%.0%*&%4 E%)(*)%0*($(*')$+,)$)<'%&%/)%*10>->-86&)%*/;3%(')%*2-&)%/%&*=..%2=88%/0*=.<)%* )%2-&%*%*-+*63013%*&%/('3*677%4D&)>-)%*%>-8>-/;3% *%9>-8.%%3%&/.1+%*<>=*)-%*(3 9(8)&-&3%*/('%*.%&)%0%3&%02(*&60-)%&/-+*63013%*%4 -+./)$'+.+&/.18-)%&&%/1''%&9=&32(*/0?//('%&0-8/01&)<9>-/6)31&3/76&.0%*0-)/'=// *=&/%04 0#)12'').)#2$%3%*)%*6'</('122(*/.%88-3%;.(&('-/.%</(A-18%(37(8-0-/.%?*/13%*%*+8%>%0 2(*81)0<38%'0%88%*91*'-/0%0/-&(7*-&)%8-3%1&>%&)%8/%4 G%)1%'+.)1,-+*63013%*%0-8/0*=+%*>-103->%%0+-88%)%7?9>(*)1&-+*63013%*&%/%*6)&%0(7- )134 c

10 0+>")D#'9)/'#3 5%/(282$')2$).*:>#(<4$-'%&/-(&%&=%/(282$'./%).3.5%:%")2$)*"5%>*/5%")%*-&))*13%0-9%&9(8)0-8 /%'%/0%*+-&)-&3%&<(3/;3%/(72,8)0-3%&&%'%&0%(*%0-/.2(*1&.*%02(*.81*-&3/'()%82(*9>(*8%)%/ +,%&.1&2(*/0?//('%00%.&(8(3-/./,/0%'4 '%)%09-/0(*-/.7%*/7%.0->/1'09>-8.%2(*1&)*-&3%*-/1'26&)%0)%*2;83%*12)%&0%.&(8(3-/.% 6)>-.8-&312+,%&4 0+1"%&%,2'1+-'3'*+4+)-%,-5)*+(51*+)- ^A2)5%;+(282$3)'.)%,%")>2#(<)B2"/'($)'().-8%(<'<)'.28*5'2()*.)5+2#$+)'5)'.)5+%);%(5"*8)(2<%)'()5+%).2;'*8) #(',%".%C)D5)'.)8'(/%<)E)3).2;'*8)-#"-2.%.)52)B+';+)'5)'.)-#5)E)52)+#:*(.)*(<)25+%")5%;+(282$'%.)2>) <'>>%"%(5)/'(<.C)D5)'.)8'(/%<)52)*);+*'()2>)<'>>%"%(5)*;5','5'%.)'(,28,'($)25+%")5%;+(282$'%.C^VI*191'h G1*>-&"\\]C]_aW4 L)-'%&/-(&%&=%/(282$'./%).3.5%:%")2$)*"5%>*/5%"%*2(*'?8%0102(*/0?%00%.&(8(3-/./,/0%'/-&)*% 7*(A%//%*(3'%.1&-/'%*<0%.&(8(3-%*/26&.0-(&%*(3'10%*-18-0%0</1'09>(*)1&0%.&(8(3-%&%88%* )%00%.&-/.%1*0%21.0-&286%*%*(3-&286%*%/<12)%&3->&%.(&0%./0)%0-&)3?*-4$%00%.&-/.%/,/0%'< >--*177(*0%&>-81*+%:)%'%)<%*+,%&4 E(*%/2(*/0?%8/%12+,%&/('0%.&(8(3-/./,/0%'%*+6&)%0(77?0%(*-%&7-8'(5%"'($)9"*('.:4N%* +%0*130%/+,%&/('%0/(A-(0%.&-/./,/0%' ] +%/0?%&)%12%06%&)%8-30</1''%&>=>%0(33%&/-) =&3-30&%0>=*.120%.&(8(3-%*4 Y('&=>&0-7*(+8%'2%80%0013%*>-->(*%/>-)%&/.1+/0%(*%0-/.%6)31&3/76&.0-0%.&(8(3-2(*/0?%8/%&Y`YVY%12/&-0"4]W</(')%*'%)(3/?7*=3%*>(*%/2(*/0?%8/%120%.&(8(3-%&4 $%&&%0%.&(8( &38-33%*-0,)%8-32(*8=&3%8/%12I*191'(3G1*>-&/2(*/0?%8/%120%.&(8(3-%*< /('6)0*,..%/-2;83%&)%A-010C ^F*"$%)5%;+(';*8).3.5%:)"%.%*";+).#$$%.5.)5+*5)>#883).2;'25%;+(';*8)-%".-%;5',%)2()5+%)<%,%82-:%(5)2>) ;'5'%.)*(<)'(>"*.5"#;5#"%)(%5B2"/.)'.)(%;%..*"3G)(%'5+%")5%;+(';*883)<%5%":'('.5)(2").2;'*883),28#(5*"'.5) *--"2*;+)*"%).*5'.>*;52"3C^VI*191'hG1*>-&"\\]C]_]W4 ] D0/(A-(0%.&-/./,/0%'%*%0/1''%&2-80*%0&%0>=*.+%/0?%&)%12/(A-18%<;.(&('-/.%(30%.&(8(3-/.% /,/0%'%*4Y,/0%'%0%*%&6)%2-&%*+1*(369?&)3*-+%8-3/0;**%8/%-)%0)%%&.%80%/,/0%'%*-&)3?*-%03%&/-) =&3-39%)/2(*9(8)(3)%*2(*-..%.1&1)/.-88%/4 g

11 $%00%(*%0-/.%6)31&3/76&.02(*10+%0*130%+,%&/('0%.&(8(3-/./,/0%'<+%*(*7?1&/.6%8/%&12 +,%&/('+%/0?%&)%1228%*%/0(*%0%.&-/.%/,/0%'%*<(3/?('0180/('F*"$%)=%;+(';*8)73.5%:.) VF`YW4 ^1%)"%;2$('.%)H)5+*5):#;+)2>)5+%)I#"*(I)'.)'(>"*.5"#;5#"%J)5+*5):2.5)'(>"*.5"#;5#"%)*;5#*883) "\\]C]gbW4 $-//%F`Y-&)+%2100%*0%.&-/.%/,/0%'%*(37*(A%//%*<-A-010%0('0180/(''(>"*.5"#;5#"%</(' %8%.0*-A-0%0<>1&)2(*/,&-&3<.8(1./,/0%'%*'%)28%*%<180/?+,781&8=3&-&3</('8->%0-+,%&%* 129=&3-312(3>-30-3/012180'68-33:(*0124U29=&3-312)%/0(*%0%.&-/.%/,/0%'%*%*%&)>-)%*%)% /%.6&)=*%/0(*%0%.&-/.%/,/0%'%*</?/('%8%.0*(&-/.%2-&1&/-%88%/,/0%'%*(3(22%&08-3% (*31&-/%*-&3//,/0%'%*</('/.1+%**1''%*&%(3'68-33;*6)2(8)%8/%128->%0-+,%&4 Y('%./%'7%82*%'9=>%/)%0>-)0*=..%&)%0%.&(8(3-/.%/,/0%'</('8-33%*+13)%&*%810->% /-'78%91&)8-&31001&.%/-&+-84$%&&%91&)8-&32(*6)/=00%*/(''-&-'6'.(&01.0'%)2-*%F`YG) -"2<#;5'2()*(<).#--83).3.5%:C^VI*191'hG1*>-&"\\]C]_]W4 U0'%&&%/.%0<+,%&(30%.&(8(3-%&-)%&'()%*&%0-)/18)%*%*/1''%&2-80*%0</1'010)%*%/ %./-/0%&/(3>-)%*%(7*%09(8)%8/%%*+%0-&3%0129-&1&)%&/0-8/0%)%>=*%8/%<%*%//%&0-%802(* 2(*/0?%8/%&12+,%&/('%00%.&(8(3-/./,/0%'VI*191'hG1*>-&"\\]C]gbW4 67/8+1*292*+*:-*+1"%&%,2-%,-'54(7"#- 8;+%&)%*%28%.0%*%/(>%*2(*9(8)%0'%88%''%&&%/.%*<0%.&(8(3-(3/1'26&)4 '%&&%/.%*/9>%*)13/8-></('2;83%120%.&(8(3-/.6)>-.8-&34$%2(*1&)*-&3%*>->-8+%/.=20-3%(/ '%)-)%&&%*177(*0<%*/.1+0/('2;83%12)%&6)>-.8-&3+,%&91*6&)%*3?%0<9>(*+,%&/*(88%91* /.-20%0.1*1.0%*0-89>1)'1&-)13+%0%3&%*/('>-)%&/+,%&4$%00%.1*1.0%*/.-20%91*=&)*%0 /1'26&)%0<+,%&(3-/=*)%8%/9%)+,+(%*&%/)138-3)134$%2(*1&)*-&3%*>--)%&&%/1''%&9=&3>-8 2(.6/%*%7?%*)%'</('91*+1&%0>%:%&(3'68-33:(*0)%&180%*&10->%1&>%&)%8/%12+,%&/0(''% *6'4$-//%=&)*-&3%*91*-3%&+%0,)&-&32(*<10+,%&-)13+*63%/7?9%80&,%'?)%*<)%**6''%* 781)/0-87%*/(&8-307*=3(3%./7%*-'%&0%*%&)%1&>%&)%8/%4U06)>-.8-&3%&91*'%)2;*0&,%'?)%* 101&>%&)%+,%&/*6'<91*3->%0781)/(3*6'0-810+,%&/.*%10->%.*=20%*.1&6)2(8)%/-3(3 _

12 3%&%*%*%&,%0-8013<&,0+,8->(3&,%'?)%*103?0-8+,%&/*6'7?4D&'%*%6)),+%&)%(3&61&A%*%0 2(*/0?%8/%12)%00%3->%/-12/&-00%0^N-/0(*-/.(30%(*%0-/.7%*/7%.0->J5?*+,%&/8?*/7*=..%*^ VU2/&-0#4"W/1'0-)-3'%)1012/&-00%0^$%'-)8%*0-)-3%-+*63013%*% i et historisk perspektiv^vu2/&-0 a4"w+-)*13%*0-8-&)/-30-9>-8.%'%&&%/.%*<)%*-/=*+%&,00%*/-312)%&,%'68-39%)%*(39>(*2(*4 3%&&%'3?%0VU2/&-0T4]W4 Y1'0-)-3>-8%&+%/.*->%8/%126)>-.8-&3%&12'-)8%*0-)-31&>%&)%8/%(3%&3%&&%'31&3122(*/.%88-3% 0,7%*-+*63013%*%+-)*13%0-8)-'%&/-(&%&/*%8%>1&/2(**177(*0%&4 0+F<E*3G'9')'* L2(*8=&3%8/%12>(*%/0%.&(8(3-2(*/0?%8/%Y`Y<)%2-&%*%012K*6&(F10(6*<>-88%%0>183012U.0;*S &%0>=*.0%(*-VU5`W/(''%0()%>=*%(781304$(391*>-26&)%0)%'%0()%*%38%*<)%*(7/0-88%/ -&)%&2(*U5`d%&+%3*=&/%&)%-2(*9(8)0-810/06)%*%2%80%04G%)U5`/06)%*%/2;*/0(32*%''%/0LH)./*%8.%()*>).2;'25%/('./%)(%5,0"/CLVK*-&.'1&&h`1&3311*)"\]\C# W4E-2-&)%*)(3/01)-3 F10(6*/2(*/0?%8/%120%.&(8(3-+*63+1*<-2(*9(8)0-8)%00%7*(:%.0<)1)%&6&)%*+,33%*>(*%/ )%2-&-0-(&12+,%&/('0%.&(8(3-/./,/0%'4$%2-&-0-(&%&12+,%&/('%&0%.&(8(3-<+%/.*%>%012 G1*>-&(3I*191'<%*-;>*-308-3%8%)%/-&/7-*%*%012F10(6*<(3)%6&)%*+,33%*)%*2(*9-&1&)%&4 $%*2-&)%/'1&3%'?)%*10-+*63013%%0*6'7?<'1&3%28%*%%&))%*+%8,/%/-)%00%7*(:%.0<'%&%& 12)%0-831&3%>-%*/0;)07?-28%*%0-82=8)%('2100%*%&2(*'2(*1.0->-/'%%88%*Kid%*'%&018-0%04 $%00%%*-..%%0('*?)%>->-83?),+%*%-&)-<)(391*>-'%)013%0%&A1/%<$%&K8?N1>%</(' *%7*=/%&01&02(*)%&&%+%>=3%8/%4$%&&%>-8+8(0+%8,/%)->%*/-0%0%&-)%2(*/.%88-3%0-831&3%<'%& >-8/?8%)%/-..%>=*%%02(.6/76&.04Z(.6/+8->%*-/0%)%07?)%7*(:%.0%*<)%*91*2?%0188%)% &;)>%&)-3%0-881)%8/%*(3)%*'%)9(8)%*/-3-&)%&2(*8(>%&/*1''%*4 U2/860&-&3/>-/%*)%0>=*)10+%'=*.%10>--28%*%0-82=8)%&=>&%*;.(&('-/.%1/7%.0%*-2(*9(8)0-8 '-)8%*0-)-31&>%&)%8/%<'%&3*6&)8=33%&)%;.(&('-/.%<0%(*%0-/.%7%*/7%.0->%*123*=&/%*>-(/ 2*1->(*%/*177(*04$%0.6&&%91>%>=*%0-&0%*%//1&010+%/.=20-3%/-3'%)<-2(*9(8)0-89>1))%* 3->%*0-&3>=*)-<('>-+%2-&)%*(/-%&2-8%,%8.%.O/2(2:'%88%*%:(3/?>-)%*%<'%&>-123*=&/%*(/ 2*1)%0(3(>%*81)%*)-//%7%*/7%.0->%*0-8RKYd%*&%4 b

13 Del II Metode ]\

14 Y(''%0()-/.%0-831&3%0-86&)%*/;3%8/%&129>1))%*.1*1.0%*-/%*%*&60-)%&/-+*63013%*%12)% '-)8%*0-)-306+%&,00%)%*6'<91*>-013%06)31&3/76&.0-)%8013%&)%(+/%*>10-(&<A1/%/06)-%*(3 -&0%*>-%P/4`-831&3%&0-8)-//%'%0()%*%*3%&&%'%&Y`Y2(*/0?%8/%9>(*^.*:>#(<.K)2$) $%(.'<'$5)-N,'"/%")+'(*(<%()2$)<%",%<)./*%").2;'25%/('./%)(%5,0"/C^VK*-&.'1&&h`1&3311*) "\]\C#gaW4 606-;-6<2+"<+-5"#-0+<$"%&%,3-6*7#2+'- $%02%80<)%*(>%*(*)&%0+8->%*+%0%3&%0/('Y`Y%*8;/0/1''%&>=>%0(3+%/0?*12%&*=..% 2(*/.%88-3%1&/.6%8/%/7(/-0-(&%*4$%02=88%/6)31&3/76&.0<)%*/1'8%*2(*/.&-&3/2%80%0<%*/06)-%*12 2(*9(8)%0'%88%'>-)%&/.1+<0%.&(8(3-(3'%&&%/.%*VF16*-0/%&hM8%/%&"\\_CgW4$%&&%*%0+*%)% VF16*-0/%&hM8%/%&"\\_CgS_W4 U02(*/.&-&3/2%80%0</('A-010%0(>%&2(*(3/?6&)%*/0*%3%*<+%/0?*12'1&3%'%0()%*<+%3*%+%*(3 0%(*-%*+%0,)%*/1'0-)-3102%80%0.1&(78%>%/2*13'%&0%*%0(328%*/-)%04 $%&2(*/0?%8/%-&)%&2(*Y`Y</('>-91*> %/.=20-3%(/'%)<%*)%2-&%*%012)%&2*1&/.% /(A-(8(3(31&0*(7(8(3K*6&(F10(6*<(3%*8-3%8%)%/)%&'%/02*%'9%*/.%&)%7?('*?)%04 U00%.&(8(3-(3'%&&%/.%0/9>%*)13/8->-..%.1&1)/.-88%/<'%&&;)>%&)-3>-/180-)'? /1''%&9(8)%/(3+%0*130%//('0(/0,..%*12%02(*9(8)<%*%//%&0-%802(*)%&&%0-831&34$%*/.1+%/ %&>%./%8>-*.&-&3<9>(*'%&&%/.%(30%.&(8(3--&0%*13%*%*(3.(&/01&07?>-*.%*(36)>-.8%* 9-&1&)%&VF16*-0/%&hM8%/%&"\\_C]\W4 `%.&(8(3-%&(72100%/+?)%/('/1'26&)//.1+0(3/('/1'26&)//.1+%&)%4F1&3)(&j-&&%*</('%* 7*(2%//(*>%)`*(,k&->%*/-0,<5%PQ(*.<7?21.680%02(*YA-%&A%1&)`%A9&(8(3,<6)0*,..%*)%0/(' "%.+*-%)5+*5)*;5','53)*(<)'5.):%*('($C^Vj-&&%*]b_bCcW4 ]]

15 ,+,"#$.8*#'(#/49#3B8.)/'9/DD#./(# H#DI)3))'(98D$)'*)E#$.#' $%8013%&)%(+/%*>10-(&%*%&'%0()%</('1&>%&)%/-&)%&2(*28%*%2(*/.%88-3%>-)%&/.1+%*4N>%* 91*)%*%/0*1)-0-(&</('21*>%*)%&0%(*%0-/.%0-831&3(37*1.0-/.%1&>%&)%8/%4L)%00%0-82=8)%>-8 >(*%/0-831&30-8'%0()%&>=*%21*>%012)%&>1830%>-)%&/.1+/0%(*%0-/.%26&)1'%&0Y`Y</('&%0(7 %*+%/.*%>%04Z=88%/2(*>-)%&/.1+%*&%%*)(310'%0()%&%*>%8%3&%0<&?*'1&;&/.%*102?1)31&3 0-8)%&/6+:%.0->%)-'%&/-(&-'%&&%/.%*/8->(31)2=*)4Y('7*(2%//(*>%)-&/0-0602(*1&0*(7(8(3- >%)B;+%&91>&/k&->%*/-0%0B-*/0%&N1/0*676)0*,..%*)%0C^P%85*"%?<%5)%$(%").'$)'//%).-%;'%85)$2<5) ]bbacaaw4 $%8013%&)%(+/%*>10-(&/0-88%*.*1>0-82(*/.%*%&('10013%1.0->)%8-'%&&%/.%*//(A-18%8->4L2;83% 7*(2%//(*-/1'26&)/>-)%&/.1+(37/,.(8(3-Y;*%&B*-/0-1&/%&(38%.0(*-/1'26&)/0%(*%0-/. 2.%",%"%)<%:)').2;'*8%).'5#*5'2(%")2$)*><0//%")<%"%.)>2"528/('($)*>)<'..%).'5#*5'2(%"C^VB*-/0-1&/%&h B*(3/0*67"\\"C]\\W4D'7-*-%&-&)/1'8%/180/?3%&&%')%62(*'%88%/1'018%*(3)%&+8(00% 0-8/0%)%>=*%8/%-2%80%&<9>(*2(*/.%*%&/%8>%*-&>(8>%*%0-)%&/(A-18%.(&0%./04 Y('6)31&3/76&.0/.18'1&<>%))%8013%&)%(+/%*>10-(&<12.81*%/%8>%'?8%0'%)6&)%*/;3%8/%&(3 123*=&/%9>-8.%&/(A-183*677%)%*/.18/06)%*%/4N%*%20%*/.18)%*9%80+1/1802(*'-)8%/%&.(&.*%0.(&01.0(3%01+8%*%/%00*(>=*)-30(30-88-)/268)02(*9(8)4$101.1&-&)/1'8%/3%&&%'&(010%*< &%)/.*->&-&312(+/%*>10-(&%*(3*%28%./-(&%*-%&8(3+(3<-&0%*>-%P//1'0+-88%))(.6'%&010-(&4 X%&07*1.0-/.>-82(*8;+%0)(3-..%180-)6)2(*'%/8-&%=*0<)12(*/.%*%&(20%</('%&)%8127*(A%//%& (33%&&%')%&0-8%3&%)%>-)%&<>-8=&)*%2(.6/(37*(+8%'2(*'68%*-&36&)%*>%:/4G1&/.18*%&0 '%0()-/.)%*2(*1&/.6%21/%*&%/('%&>%./%8>-*.&-&3<9>(*'1&6)2*1&,-&)/1'8%0)101(3 *%28%./-(&(>%*)%&&%<.1&3?0-8+13%(3=&)*%-)%012.81*%)%'?8(32(.6/'%)6&)%*/;3%8/%&4 U2/8600%&)%/.18)%&-&)/1'8%)%%'7-*-1&18,/%*%/(3/%8>%*177(*0%&/.18/.*->%/4$%0%*)%*2(* > >%123*=&/%0%&7%*-()%'%)%0.81*0/8600-)/76&.02(*)%&)%8013%&)%(+/%*>10-(&<9>(* 2(*/.%*%&2(*81)%*2%80%&4.+5)/+8#"2",-5(-#+*-2"#'54&+#+-45*+)25&+-- Z(*0(8.&-&3(31&18,/%/.%*-2(*9(8)0-8)%&7*(+8%'/0-88-&3(3)%02(.6/<)%*%*6)31&3/76&.02(* 6&)%*/;3%8/%&(3)%&>1830%0%(*-4$%0%*>-30-30<6&)%*1*+%:)%0'%))%0-&)/1'8%)%'10%*-18%<10 ]"

16 3%&&%'8=/%)%028%*%31&3%2(*7?)%&'?)%10+8->%2(*0*(8-3'%))%(>%*>%:%8/%*(3*%28%./-(&%* )%*%*3:(*06&)%*>%:/VB*-/0-1&/%&hB*(3/067"\\"C]ggW4 B-*/0%&N1/0*67)%2-&%*%*)%8013%&)%(+/%*>10-(&</('%&'%0()%9>(*'1&6)2*1%&.(&0%./0+6&)%&/1''%&9=&3.1&3?-),+)%&'%)/0(22%0<)%*)%*%20%*.1&0*=..%/3%&%*%8>-)%& 6)12VK*-&.'1&&h`1&3311*)"\]\CacW4 B*-/0-1&/%&(3B*(3/0*67(7/0-88%*2(*/.%88-3%'%0()%*0-8<9>(*)1&'1&.1&/,/0%'10-/%*%)%0 -&)/1'8%)%'10%*-18%4k)>=83%8/%(31&>%&)%8/%12)-//%'%0()%*/.%*7?+133*6&)129>-8.%& 7*(+8%'/0-88-&3<'1&/('2(*/.%*1*+%:)%*6)2*14L>(*%/0-82=8)%%*%&.('+-&10-(&12-)%180,7%S(3 >=/%&/'%0()%&1&>%&)%8-3<)1>-6&)%*/;3%*9>1))%*.1*1.0%*-/%*%*&60-)%&/-+*63013%*%12)%0 )%*.1&3%&%*18-/%*%/6)2*1<-2(*9(8)0-8>-*.%8-3%2=&('%&%*4N>(*>-3%&&%'>=/%&/'%0()%&.1& -&).*%)/%.%&)%0%3&(32=88%/.>18-0%0%*>%)2=&('%&%*<)%*/06)%*%/(3)%*'%)2(*188% 2=&('%&%*128-3&%&)%.1*1.0%*4^QN<%)'<%*853-%()2$),0.%(.:%52<%()+*").2:)>2":N8)*5)>'(<%)<%5) /*"*/5%"'.5'./%)>2")%5)*(5*8)+0(<%8.%"C^V-+-)4W<9>(*2(*>-3%&&%'%&.('+-&10-(&>-8(7&?)%0+%)/0% *%/68010'()%&9,7(0%/%)1&&%8/%4 =+*%#2'1+-(5&#,)7>>+)- D&6)0180.*-0-.12)%8013%&)%(+/%*>10-(&</(''%0()%3?*7?2(*/.%*%&/*%810-(&0-82%80%&(3)%& 3%&/-)-3%7?>-*.&-&34$%&%88%*)%(+/%*>%*%&)%>-866&)3?%8-307?>-*.%*)%&/1''%&9=&3<)%* /06)%*%/(3('>%&)04F-3%8%)%/.*-0-/%*%/)%&2(*'2(*)%8013%&)%(+/%*>10-(&<9>-/ >-)%&/.1+/0%(*%0-/.%3*6&)8132(*6)/=00%*102(*/.%*%&2*18=33%*/-3188%2(*6)-&)013%)%'%&-&3%* 5'8)*5)%>"').'$)>2")%$(%).#?%/5',%)2$)5%2"%5'./%)>2"#<.05('($%"C^VB*-/0-1&/%&hB*(3/0*67"\\"Cg]W4 $%0%*7*(+8%'/0-88-&3%*<)%*+%*;*%*2(*/.%*%&/(+:%.0->-0%0-2(*9(8)0-82%80%&(3)%'%&&%/.%* %88%*/1''%&9=&3%)%*/06)%*%/4L/=*-2(*9(8)0-8)%&>-)%*%+%91&)8-&3(3+%1*+%:)&-&312)%0 -&)/1'8%)%'10%*-18%4D&/-)/0%(>%*>%:%8/%-2(*9(8)0-81&18,/%12)%0-&)/1'8%)%'10%*-18%%*)% %0-/.%(>%*>%:%8/%*('.*-&30*(>=*)-39%)(>%*2(*)%&%88%*)%3*677%*<(3)%&/1''%&9=&3)%*%* +8%>%0/06)%*%04N%*%*)%0123;*%&)%</('2(*/.%*<103;*%/-301&.%*('.*-&31&(&,'-0%0-2(*9(8) 0-8)%&/.*%>&%*177(*0(32(*0(8.&-&312'10%*-18%0<)%*.1&>=*%7*=3%0122(*/.%*%&/%3&% (>%*+%>-/&-&3%*VK*-&.'1&&h`1&3311*)"\]\CT"bW4 ]#

17 ,+;AB8$).8.)B)'.#3B)#JD#./(# L2(*+-&)%8/%'%)2%80/06)-%*&%91*>-26&)%0)%0&;)>%&)-30102(*%013%%&*=..%-&0%*>-%P/2(*10 2?6)),+%07(-&0%*<)%*-..%91*2*%'3?%00,)%8-3012>(*%/(+/%*>10-(&%*4L&0%*>-%P.1&- 2(*+-&)%8/%'%))%8013%&)%(+/%*>10-(&1&>%&)%//('%&9:=87%'%0()%(3%&))1>=*%%&> )%0-8-&2(*'10-(&/('-..%6'-))%8+1*0.1&(+/%*>%*%/4L-&0%*>-%P/('2(*/.&-&3/'%0()% 1&>%&)%*>-Y0%-&%*)B>18%<)%*6)0*,..%*)%07?2;83%&)%'?)%CmH)'(5%",'%B)%"),'$5'$%)/'8<%")5'8) '(>2":*5'2()')<%85*$%"2.%",*5'2(.#(<%".O$%8.%")2$)%5(2$"*>'./%)#(<%".O$%8.%"CLVB>18%"\\gC]\aW4 N(>%)2(*'?8%0'%)-&0%*>-%P.1&%&0%&>=*%%'7-*-/.%88%*0%(*%0-/.<'%&>-89%*0-82(*'?8%0>=*% %'7-*-/.<9>-8.%091*+%0,)&-&32(*9>(*)1&%&-&0%*>-%P36-)%6)2(*'%/V-+-)4W4 $%*/.%8&%/-'%88%'0*%0,7%*12-&0%*>-%P/-&)%&2(*2(*/.&-&3C/0*6.06*%*%0S</%'-S/0*6.06*%*%0(3?+%&0-&0%*>-%P4L2(*+-&)%8/%'%)>(*%/%'7-*--&)/1'8-&3>6*)%*%*>-<10)%0/%'-S/0*6.06*%*%)% -&0%*>-%P%*+%)/0%3&%00-8&%0(7>(*%/2(*'?84$%0/%'-S/0*6.06*%*%)%-&0%*>-%P%*%&/1'018%'%) &(3%&86&)%21/08130%*1''%*<9>(*)%*)(3%*'68-39%)2(*102(*013%=&)*-&3%*6&)%*>%:/4 $%&-&0%*>-%P%)%.1&/=00%%07%*/(&8-307*=37?/-&%/>1*</?8%)%/10)%&-&0%*>-%P%)%/ 7%*/(&8-3%+%>=33*6&)%(3'(0->%*0,)%8-302*%'/0?*4 E-0-8/0*=+%*102;83%B>18%//,>/01)-%*-6)1*+%:)%8/%&12-&0%*>-%P6&)%*/;3%8/%&VY%+-813]W4$%& 6)1*+%:)%)%-&0%*>-%P36-)%)(.6'%&0%*%/-+-813"<'%&/%&0*1&//.*-+%*-&312-&0%*>-%P%&%2-&)%/ #(3T4 $%2(*/.%88-3%/7;*3/'?80-8-&0%*>-%P36-)%&%*6)1*+%:)%0/?8%)%/<10)%/?>-)0' %%* 8%)%&)%<)18%)%&)%/7;*3/'?8.1&3->%2%:8130-3%*%/68010%*VB>18%"\\gC]acW4 L2(*9(8)0-82(*0(8.&-&3%&%88%*1&18,/%&12)%2(*/.%88-3%-&0%*>-%P/.1&)%02*%'2;*%/10C ^P2"./%88'$%)>2"528/%"%)>'(<%")>2"./%88'$%):%('($%")')<%5).*::%)'(5%",'%BHL)VB>18%"\\gC"\gW4$%00% 6)/13&8%)%*96* %&)-/.6//-(&129>1)<)%*.1&+%0*130%//('>-)%&/.1+%8-3>-)%&4$%0%*)(3 -..%%&)-/.6//-(&>->-83?),+%*%-&)-9%*<-/0%)%01AA%70%*%*>-<)%12B>18%2*%'/100%1*36'%&0%* 2(*<102(*/.&-&3/-&0%*>-%P%0%*%&268)06)>18-)'%0()%0-810-&)/1'8%>-)%&/.1+%8-3>-)%&4 G%))%&&%1AA%70>-8>--2(*0(8.&-&3%&12-&0%*>-%P%&%&;)>%&)-3>-/0-8/0*=+%102;83%)%*1''%* )%*>%*-2-A%*%*2(*/.&-&3/-&0%*>-%P%0/('>-)%&/.1+%8-3'%0()%4 $%0+%0,)%*102(*0(8.&-&3>-8/.%-&)%&2(*%&*1''%9>(*C^>2"528/('($%"(%),'8)/#((%)2:>*55%)%() /*()%(5%()>2/#.%"%)-N)#<.*$(%5.)'(<+28<)%88%")-N)<%()-%".2()<%")>"%:.055%")#<.*$(%5CLVB>18% "\\gc"]]w4 ]T

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune.

Vedtægter for parcelforeningen Holmeparken 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2 Navn og formål. Foreningens navn er "Holmeparken". Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Resultater fra læringslaboratoriet i Odense Vibeke Schrøder "#$%&$%'$()*%+,-$%'.012#2 Indholdsfortegnelse " #$%$%& ' ()&*+&)(),? @4=*(4'*("$'+5*(8A-*7,#74%7+0,%)'""%)-,+"*%

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund Petersmindevej Udbud af erhvervsgrund 2 INDHOLD Præsentation af området 4 Planforhold 4 Adgansforhold 4 Ejendomsværdi pr. 1.10.2010: 4 Udbud 6 Afgivelse af bud 6 Vilkår ved udbud 8 Mindstepris 8 Forbehold

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe):

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Titel: Prags Have, fase 2 Formål: Projektet Prags Haves overordnede formål er at aktivere lokale beboere og institutioner i

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901 Matrikel- og Juraområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Email: maj@kms.dk Hjemmeside: www.kms.dk Telefon: 7254 5000 CVR-nr.: 62965916 Dato: 02. maj 2012 J. nr.: U2012-55297 Sags ID: 100048251 Registreringsmeddelelse

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar V a,1 am Kon an 1 495 ug p m 2 Ub a 75 B N j ug 7 132 5 769 Bo gm2 S u Væ Byggå G unm2 En g Sag 169 1 4 1963 749 F 090924MP Kon a JnHougaa nommæg,mde T 31621618 Ema Jn Hougaa @anbo g Ana gj nommæg JnHougaa

Læs mere

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0 2007 Oplandsskema for Balling Udskrevet den 31-12-2006 Side 1 A1 K Nørregade/Skivevej F 70,37 0,29 20,41 1.056 1.056 1,6 1,6 3,2 1 FB A11001U Balling Bæk A2 K Ørnevej/Falkevej S 16,00 0,70 11,20 240 240

Læs mere

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND MATR.NR: 14-h, 14-ab m.fl. Holløse by, Vejby. BELIGGENDE: Lundeskrænten (fællesareal), Lundeskrænten 1 m.fl. og Lundebakken 1 m.fl., 3210 Vejby. Grundejerforeningen VEDTÆGTER f o r GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 44A 44 42C 42B 2 15 11 13 7 9 3 5 1 52 40 51 47 28m 28n 45 28o A 41 39 28q 37 35 28v 33B 33A 31 28b 29 38 27 81 45B 28x 40 32 33 31 30 28ai 30 28ef 28eh 1 29 26 24 28 28an 26 27 25 28az 28eb 28at 28aæ

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Indlæs data - filstruktur

Indlæs data - filstruktur Indlæs data - filstruktur 1. Indlæs data Når indlæs data er valgt fremkommer følgende skærmbillede: Her vælges hvilken type data der ønskes importeret (se feltindhold i næste afsnit), hvorefter der skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune.

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden, Ballerup kommune. GRUNDEJERFORENINGEN KRATLODDEN/KÆRLODDEN VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune. 2 Område og medlemmer. Foreningen omfatter matr.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune SOLGT RESERVERET Ved salg orienteres: Britt Applon, Rasmus Heller, Jan Rył, Ivar Krogsb Kommende arealer: k Jensen samt ajourfłre jordforsyningsplan. Tj rbyvang II. Fłrste halvdel af 2. etape kan v re

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Hørsholm Kommune. Indsatsområde Rungsted. (2007-2012)

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Hørsholm Kommune. Indsatsområde Rungsted. (2007-2012) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Hørsholm Kommune. Indsatsområde Rungsted. (2007-2012) Hørsholm Kommune Teknik og Miljø Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Hørsholm Kommune.

Læs mere

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen:

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: Love for Klitborg Grundejerforening Udgave gældende fra 5. juli 2014 (Oprindeligt fra 1959 med ændring af 9 i 2006 og 11 i 2014, samt tilføjelse af 8a i 2014) Forslag til beslutning på Generalforsamlingen

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SYSTOFTE SKOVBY 1 Foreningens navn er: Systofte Skovby Grundejerforening Foreningens område er: A. Matr.nr. 14 bn, -bo, - bp, -bq, -br, -bs, -bt, -by, -bu, -bv, -bx, -bz, -bæ, -bø, -ca, -cb,

Læs mere

Bilag 2 KORTBILAG. Optagelse af veje og stier som offentlige SIGNATURFORKLARING. Sti / vej der ønskes optaget som offentlig Offentlig sti / vej

Bilag 2 KORTBILAG. Optagelse af veje og stier som offentlige SIGNATURFORKLARING. Sti / vej der ønskes optaget som offentlig Offentlig sti / vej Bilag 2 KORTBILAG Optagelse af veje og stier som offentlige SIGNATURFORKLARING Sti / vej der ønskes optaget som offentlig Offentlig sti / vej 4.1 Bøgekildevej, Hasselager 350 m 4au 3am 3as 5cl 5bv 5cn

Læs mere