PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. onsdag d. 27. april 2011 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. onsdag d. 27. april 2011 kl. 9.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde"

Transkript

1 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN onsdag d. 27. april 2011 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr. 5 DanFiber salg af aktier 5. J.nr. 329 Interessevaretagelsen på forbrændingsområdet fremadrettet 6. J.nr. 18 Eventuel udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelse, Teknisk Direktørforum og Affaldsforum 7. J.nr. 600 Forskningsprojekt Integrated Ressource Management and Recovery (IRMAR) 8. J.nr. 78 Navneforslag 9. J.nr. 565 Udkast til program for bestyrelsesseminar d september J.nr. 103 Vedtægtsændringer 1. behandling 11. Evt. Fraværende: Mødet hævet kl Side 1 af 12

2 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mødetid : onsdag den 27. april 2011 kl Mødested : Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer Der foreligger endnu ikke et svar fra Trafikministeriet/Vejdirektoratet, om Staten vil sælge Darupvej 1 uden offentligt udbud. Salget af Darupvej 1 til Roskilde Kommune er en forudsætning for, at KARA/NOVEREN kan købe Roskilde Kommunes materielgård. Der er nu skrevet til ministeren for at fremme sagen. Der er udsendt en redegørelse for ovnlinie 6 status til ejerkredsen med information om den seneste udvikling i liberaliseringen. Ifølge miljøministeren kan de nødvendige lovforslag først forventes fremsat i efteråret 2012, hvilket må indebære, at nye rammevilkår på området først kan forventes at træde i kraft samtidig med, at ny ovnlinie 6 sættes i drift. Selskabets formand og direktør har haft møde med Kalundborg Kommune repræsenteret ved Martin Dam og Bertel Stenbæk samt embedsmænd fra Teknisk Forvaltning med henblik på at drøfte investering i ovnlinie 6 i lyset af nye rammevilkår for forbrændingssektoren. Desuden blev spørgsmålet om interessevaretagelse på affaldsområdet generelt og på forbrændingsområdet specielt drøftet herunder muligheden for at samle og styrke sektorens interessevaretagelse. 2. Byggeudvalget orienterer 1) Byggeudvalgsmødet d Bilag ad 1) Referat m. statusrapport fra BU-mødet d (mødet endnu ikke afholdt, hvorfor blot statusrapport er vedlagt) Projektforløb er inden for tidsplan og budget. Færdige tegninger over anlægget vil kunne ses medio juni Administrationen orienterer 1) Status for forbrændingsrapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe 2) Status for analyse af BioVækst s biogasanlæg i Audebo 3) RenoSam brev fokus på forbedrede miljøforhold 4) Teknisk Direktørforum d ) Program for Åbent Hus august ) Analyse af erhvervs adgang til genbrugspladser i KA- RA/NOVERENs område fra Side 2 af 12

3 Bilag ad 1) Aftale om konkurrencepakken mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne 2) Notat af d Forsinkelse af EaseWaste vurdering BioVækst 3) RenoSam s brev af d ) Referatet er tidligere udsendt elektronisk, men vedlægges også her 5) Notat af d Koncept for åbent hus ovn 6 1) Der blev givet en orientering om konkurrencepakken. 2) BioVækst EaseWaste vurdering er forsinket; forventes klar ca. 1. september På næste bestyrelsesmøde bliver der givet en redegørelse omkring lugtgener og de foranstaltninger, der er iværksat. 3) RenoSam har udsendt et brev omhandlende miljøfokus på forbrændingsanlæg. KARA/NOVERENs udfordringer på miljøområdet er knyttet til driften af de 2 gamle anlæg. 4) bemærkninger 5) Der arbejdes pt. med et Åbent Hus arrangement, der skal løbe af stabelen ultimo august Deltagerkreds omfatter tillige byråd og kommunalbestyrelse. Den 27. august 2011 reserveres. Det forventes, at arrangementet vil finde sted mellem kl. 10 og 14. 6) Der blev givet en orientering om, hvorledes erhverv og private belaster genbrugspladserne. Analyser viser, at omkostningerne er fordelt 77/23 mellem private og erhverv, og at erhvervs belastningsandel ikke har ændret sig ved overgangen til nye adgangsvilkår pr Et udvalg under miljøstyrelsen barsler med en ny ordning fra KARA/NOVEREN bidrager med analyser til udvalget. Rapport og dias sendes til bestyrelsen. 4. J.nr. 5 DanFiber salg af aktier Bestyrelsen skal tage stilling til orientering om salg af RenoSams aktiepost i Dan- Fiber. Indstilling: at orienteringen tages til efterretning. Godkendt. RenoSam ejer 1/6 af aktierne i DanFiber. DanFiber ejer 50 % af aktierne i Dan- Børs. Igennem RenoSams ejerskab af DanFiber ejer RenoSam således 9,46 % af aktierne i DanBørs. DanFiber er i sin tid dannet som et formidlingsselskab med det formål at pulje de offentlige ejeres papir og pap med henblik på at opnå bedre priser på et tidspunkt, hvor markedet for salg af genbrugspapir ikke fungerede. Kapitalen til køb af aktierne blev i sin tid indskudt af en række RenoSam medlemmer. RenoSam Side 3 af 12

4 har en bestyrelsespost i DanFiber. KARA/NOVERENs direktør har siden 2007 været udpeget til bestyrelsesposten. DanBørs blev dannet senere med henblik på at være formidlingsselskab for en række øvrige fraktioner som jern og metaller m.m. l DanFiber ejes aktierne dels af offentlige virksomheder (RenoSam, Amagerforbrænding og Vestforbrænding) og dels af private virksomheder (Brdr. Hartmann, Marius Petersen og Renhold A/S). Det delte offentlige og private ejerskab har vist sig ikke længere at være hensigtsmæssigt. De offentlige aktørers interesse er at få højest mulig afregning for deres affaldsfraktioner, hvorimod de private aktørers interesse er at betale mindst muligt for en stabil leverance af råvarer. Hertil kommer, at der i dag er et velfungerende marked for pap/papir. Som leverandør er det ikke vanskeligt at afsætte råvarerne og med den øgede efterspørgsel fra især Asien, har der gennem flere år været tale om et opadgående marked. På den baggrund har der i et års tid været forhandlet om salg af de offentlige ejeres aktier. Der tegner sig i øjeblikket en model, hvor DanBørs sælges til 4 medarbejdere, og DanFiber sælges til Brdr. Hartmann og StoraEnso i Sverige med overtagelse pr. 1. januar RenoSams ejerandel i DanFiber har en værdi af ca. 2 mio. kr., som i tilfælde af salg skal føres tilbage til RenoSams aktieandelshavere i henhold til de enkelte selskabers indskudte kapital. KARA/NOVERENs andel heraf er 5/28 svarende til ca kr. Ud over KARA/NOVEREN er der 14 delejere af RenoSams aktiepost. Et forhandlingselement er, at leverandørerne i en periode på ca. et år fortsætter leverancerne for at understøtte, at der er tale om en going concern. Overtagelsesdatoen er i de aktuelle forhandlinger fastsat til den 1. januar Miljømæssige konsekvenser: Når salget er realiseret, vil KARA/NOVEREN modtage sin andel af selskabets indre værdi. Indre værdi er pr. 31. december 2010 opgjort til 11,5 mio. kr. KARA/NO- VERENs andel er på 5/28 af RenoSams aktiepost på ca. 2 mio. kr. (indre værdi) svarende til ca kr. 5. J.nr. 329 Interessevaretagelsen på forbrændingsområdet fremadrettet Bestyrelsen skal tage stilling til, hvordan interessevaretagelsen fremadrettet specielt på forbrændingsområdet men også generelt på affaldsområdet sikres bedst muligt. Side 4 af 12

5 Indstilling: at KARA/NOVEREN arbejder for en fælles interessevaretagelse med forankring i KL for alle de offentligt ejede forbrændingsanlæg/affaldsselskaber. Godkendt, idet det forudsættes, at bestyrelsen informeres løbende i den videre proces. RenoSam er en sammenslutning af fælleskommunale affaldsselskaber, kommuner og modtagestationer for farligt affald. Foreningen har ca. 40 medlemmer og har til formål at varetage medlemmernes interesser inden for affaldsområdet. KARA/NO- VEREN har været medlem af RenoSam, siden foreningen blev stiftet i midten af 80 erne. Nogle affaldsselskaber har aldrig været medlem af RenoSam og status er, at de 4 største offentligt ejede selskaber er organiseret i AffaldDanmark. AffaldDanmark har også private medlemmer. DAKOFA er en tredje organisation inden for affaldsområdet. DAKOFAs primære mål er videnformidling gennem kurser og konferencer. Til at fuldende billedet hører, at KL er alle kommuners interesseorganisation. Affaldssektoren har i 80 erne og 90 erne haft en stor udfordring med at sikre behandlingskapacitet til især forbrænding, ikke mindst efter deponiforbuddet i slutningen af 90 erne. På det organisatoriske områder har der derimod ikke været de store udfordringer. Store kommuner har kunnet håndtere en del af opgaverne selv, og mindre kommuner har været sluttet sammen i de fælleskommunale selskaber for at kunne løfte de store investeringer. Efter årtusindskiftet er der fra såvel statens side som fra private organisationers side som f.eks. Dansk Industri været rejst kritik af sektoren for at være uigennemskuelig og for lidt effektiv. Væsentlige spørgsmål i de seneste 10 års diskussion har været: - Hvordan sikres en højere grad af gennemskuelighed - Hvordan sikres en mere effektiv sektor - Hvordan kan området konkurrenceudsættes I den seneste 10-års periode har regeringen gennemført 1. fase af affaldsreformen. Hovedændringen er, at kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald som hovedprincip skal håndteres af private virksomheder, og at de offentlige ejede virksomheder i konsekvens heraf på sigt vil være ude af dette marked. Under denne 1. fase hører også fastsættelse af regler for erhvervenes adgang til genbrugspladserne og betalingen herfor. Regeringens udspil om forbrændingssektorens fremtidige organisering er starten på 2. del af affaldsreformen. Forud for dette udspil har EU s affaldsrammedirektiv åbnet for, at forbrændingsegnet affald frit kan transporteres over de nationale grænser til forbrændingsanlæg i udlandet, såfremt anlæggene lever op til krav om tilstrækkelig energiudnyttelse. Side 5 af 12

6 Sektoren er dermed sat under pres i forhold til de kommunale interesser både som ejeren af store værdier og som myndighed. Set i det lys er det åbenbart, at en interessevaretagelse delt ud på 3 forskellige organisationer er svag. Derfor arbejdes der blandt flere affaldsselskaber på at skabe en mere enkelt struktur for interessevaretagelsen, så sektoren kan tale med én stemme. I første omgang samarbejder KL, RenoSam og AffaldDanmark under KL s ledelse på at udarbejde en fælles strategi for sektorens interessevaretagelse. På sigt må en stærkere interessevaretagelse imidlertid forudsætte organisatoriske ændringer. Aktuelt anses en løsning, hvor en samlet interessevaretagelse organisatorisk tilknyttes KL-organisationen, som den mest farbare vej. Miljømæssige konsekvenser: 6. J.nr. 18 Eventuel udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelse, Teknisk Direktørforum og Affaldsforum Bestyrelsen skal tage stilling til, om der for samarbejdet mellem ejerkommuner og KARA/NOVEREN skal udarbejdes en forretningsorden for Bestyrelse, Teknisk Direktør Forum og Affaldsforum. Indstilling: at bestyrelsen anmoder direktøren om dels: 1. at udarbejde et kommissorium for Teknisk Direktørforum og Affaldsforum 2. at udarbejde et forslag til forretningsorden for Bestyrelse, Teknisk Direktørforum og Affaldsforum Godkendt. På bestyrelsesmødet den blev der rejst en debat om arbejdet i Teknisk Direktør Forum herunder om baggrunden for drøftelserne på det seneste møde i Teknisk Direktør Forum den om organisering af opgaverne på affaldsområdet og om behovet for en forretningsorden. Organisering af affaldssektoren har gennem de seneste år været sat til debat, og første fase af affaldsreformen er gennemført (se evt. dagsordenens punkt 5). Side 6 af 12

7 Sideløbende med ovenstående har kommunerne realiseret det statslige krav om selskabsgørelse af vand og spildevandssektoren. Resultatet af disse sideløbende processer har medført, at affaldsområdet i KA- RA/NOVERENs område som udgangspunkt er organiseret på 2 væsentligt forskellige måder i de enkelte kommuner: I/S kommunemodellen Investeringstunge opgaver er placeret i KARA/NOVEREN I/S. Væsentlige driftsmæssige opgaver som indsamling og evt. genbrugspladser er placeret i den kommunale forvaltning. Myndighedsopgaverne kan kun ligge i den kommunale forvaltning. I denne model er visse opgaver kompetenceoverdraget til KARA/NOVEREN. KA- RA/NOVERENs bestyrelse består af repræsentanter for ejerkommunerne og kan/skal udøve sine opgaver inden for rammerne af vedtægterne. En kommunalbestyrelse kan udstyre sit bestyrelsesmedlem i KARA/NOVEREN med et bundet mandat. I/S er undergivet de samme regler som en kommune i relation til forvaltningslov, overenskomster etc. MIX-modellen I denne model er kommunen medejer af KARA/NOVEREN I/S, for så vidt angår de investeringstunge opgaver. De hidtidige kommunalt drevne opgaver som indsamling, genbrugspladser og myndighedsforberedende opgaver er placeret i et kommunalt Affald A/S eventuelt under et Holdingselskab, hvorunder vand og spildevand også er placeret. Den kommunale forvaltning varetager alene de nødvendige myndighedsopgaver. A/S er omfattet af aktieselskabslovgivningen. Bestyrelsen kan bestå at såvel byrådsmedlemmer som eksterne. Generelt om samarbejdskonstruktioner mellem ejerkommune og KARA/NOVEREN Da de organisatoriske ændringer på vand- og spildevandsområdet for 2 kommuners vedkommende har omfattet dele af affaldsområdet, har der siden foråret 2010 været drøftelser i Teknisk Direktør Forum om, hvorvidt disse ændringer har følgevirkninger for samarbejdskonstruktionen mellem ejerkommuner og KA- RA/NOVEREN. Det er på den baggrund, at vedlagte notater af den 1. marts 2011 Organisering af kommunernes opgaver på affaldsområdet og Forretningsorden er udarbejdet. Såvel Affaldsforum som Teknisk Direktør Forum er vigtige samarbejdsfora i relationen mellem KARA/NOVEREN og ejerkommunerne, selv om ingen af disse fora har et formelt mandat. Set i lyset af ovenstående anbefales det, at der udarbejdes dels et kommissorium for Teknisk Direktørforum og Affaldsforum og dels en forretningsorden for bestyrelse, Teknisk Direktørforum og Affaldsforum. Side 7 af 12

8 Miljømæssige konsekvenser: Bilag: Forretningsorden - udkast af d. 1. marts 2011 udarbejdet af Bech Bruun Notat Organisering af kommunernes opgaver på affaldsområdet - udkast af d. 1. marts 2011 udarbejdet af Bech Bruun 7. J.nr. 600 Forskningsprojekt Integrated Ressource Management and Recovery (IRMAR) Bestyrelsen skal tage stilling til om man vil tilkendegive interesse for at deltage i udviklingen af IRMAR, der er et forskningsprojekt, som skal sætte fokus på at inddrage resursesiden i affaldsbehandlingen sammen med det miljømæssige aspekt, idet bestyrelsens endelige stillingtagen først er aktuel, når kredsen af interessenter og et endeligt program foreligger formentlig efter sommerferien. Projektet forventes at koste i alt kr. 36,0 mio. over 5 år. KARA/NOVERENs andel af finansieringen vil udgøre kr ,- pr. år i 5 år, i alt kr. 3,0 mio. Indstilling: at bestyrelsen godkender, at KARA/NOVEREN kan tilkendegive interesse for at deltage i udviklingen af IRMAR. Godkendt. I den af bestyrelsen vedtagne strategi for perioden er det besluttet, at KARA/NOVEREN skal være med til at præge udviklingen på affaldsområdet ved bl.a. at deltage aktivt i forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med forskningsinstitutioner. DTU Miljø har henvendt sig med oplæg til et forskningsprojekt benævnt IRMAR, der beskrives nærmere i de til dette punkt vedlagte bilag. Projektets hovedformål er at inddrage resursesiden i den fremtidige affaldsbehandling, således at det bliver muligt at opstille koncepter og beregningsmetoder til at vurdere værdien af en resurse i en sammensat affaldsstrøm, samtidig med at der tages hensyn til de miljømæssige omkostninger, som genvindingen kræver. Det er på den måde muligt at sikre resurseforsyning på lang sigt på den miljømæssige mest fordelagtige måde. Side 8 af 12

9 Projektets formål lever dermed op til KARA/NOVERENs strategi for udviklingsområdet. Projektet forventes gennemført i perioden og kan for KARA/NOVE- RENS vedkommende finansieres af den i budgettet godkendte forskningspulje. Forskningsprojektet, der startes op på initiativ af DTU Miljø, søges gennemført i samarbejde med Vestforbrænding, AffaldVarme Århus, Amagerforbrænding, Eco- Net, DTU Management, DTU Informatik, KU-Life samt DTU Miljø. Herudover forventes det, at der indledes samarbejde med flere af verdens førende forskningsinstitutioner. Projektet forventes at koste i alt kr. 36,0 mio. over 5 år. KARA/NOVERENS andel af finansieringen vil udgøre kr ,- pr. år i 5 år, i alt kr. 3,0 mio. Til bestyrelsens orientering vedlægges oversigt over igangværende og afsluttede udviklingsprojekter. Miljømæssige konsekvenser: At der årligt afsættes 0,6 mio. kr. af forskningspuljen til projektet i perioden begge år inkl., såfremt projektet bliver en realitet. Bilag: Mail af 20. januar 2011 fra Professor Thomas Højlund Christensen. Ide-skitse, version 1, til forskningsprojekt IRMAR Oversigt over KARA/NOVERENs deltagelse i udviklingsprojekter. 8. J.nr. 78 Navneforslag Bestyrelsen skal tage stilling til et navn for ovnlinie 6. Indstilling: at bestyrelsen giver den nye ovnlinie navnet Energitårnet. Godkendt. Det kommende byggeri har endnu ikke et navn. Et navn vil øge branding-effekten ved, at det er det samme navn, der går igen alle steder og ikke en blanding af eksempelvis byggeriet ved Trekroner, KARA/NOVERENS nye ovn, Roskildes nye forbrændingsanlæg, Ovnlinie 6 og Katedralen. Navnet skal rumme visionen, det skal være beskrivende, og det skal være kort. Side 9 af 12

10 Bestyrelsen har tidligere drøftet behovet for et nyt navn til hele virksomheden. KARA/NOVEREN er efterhånden et godt indarbejdet navn med en historie bag, hvorfor det anbefales ikke på nuværende tidspunkt at ændre firmaets navn, men at kræfterne koncentreres om at markedsføre det nye projekt under navnet Energitårnet. Miljømæssige konsekvenser: 9. J.nr. 565 Udkast til program for bestyrelsesseminar d september 2011 Bestyrelsen skal tage stilling til udkast til program for bestyrelsesseminar. Indstilling: at bestyrelsen godkender vedlagte program. Godkendt. Det forventes, at der er afgang fra Roskilde den 16. september 2011 kl Formålet med seminaret er dels at fortsætte strategiudviklingen fra sidste seminar på baggrund af regeringens udspil om ny organisering af forbrændingssektoren. Dette foreslås at ske med afsæt i de seneste erfaringer med liberalisering af erhvervsaffaldet. Hertil kommer, at SYSAV i Malmø på det tekniske område har de samme leverandører, som vil være hovedleverandører i KARA/NOVERENs nye anlæg. Miljømæssige konsekvenser: Bilag: Udkast til program for bestyrelsesseminar d september J.nr. 103 Vedtægtsændringer 1. behandling Bestyrelsen skal tage stilling til udkast til vedtægtsændringer iht. vedlagte skematiske oversigt for så vidt angår punkterne 3,6 6,9 8,1 11,3 & 11,5. Side 10 af 12

11 Indstilling: at bestyrelsen godkender vedtægtsændringerne som anført i vedlagte oversigt, og at vedtægtsændringerne andenbehandles på et senere møde. Godkendt. Statsforvaltningen har ved brev af den godkendt KARA/NOVERENs vedtægtsændringer, således at Holbæk Kommune og Kalundborg Kommune er fuldgyldige medlemmer af KARA/NOVEREN. Statsforvaltningen har i forbindelse med godkendelsen stillet krav om præciseringer i forhold til aflæggelse af regnskab samt stillet krav om, at vedtægtsændringer skal godkendes i KARA/NOVE- RENs ejerkommuners kommunalbestyrelser. Dette orienterede formanden om på bestyrelsesmødet den Formanden orienterede endvidere om, at advokatfirmaet Bech-Bruun nu ville optage drøftelse med Statsforvaltningen om endelig formulering af ændringerne. Med brev af den har Statsforvaltningen udtalt Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til det foreliggende, idet ændringerne ses at være i overensstemmelse med statsforvaltningens brev af 12. november 2010 samt de heri nævnte tidligere breve. Efter det nu foreliggende vedtægtsforslag følger, at punkterne: 3,6-6,9 8,1-11,3 & 11,5 ændres, som det fremgår af vedlagte oversigt. På den baggrund forelægges vedtægterne jf. vedtægternes punkt 6,8 til første behandling i bestyrelsen. Efterfølgende skal vedtægterne: o Anden behandling i bestyrelsen o Godkendes i ejerkommunerne o Endelig godkendelse i Statsforvaltningen Miljømæssige konsekvenser: Bilag: Statsforvaltningens brev af den Statsforvaltningens brev af den Skematisk oversigt Ændring af vedtægter for KARA/NOVEREN 11. Evt. Side 11 af 12

12 Næste møde: tirsdag d kl Roskilde, d Niels Hörup Torben Jørgensen Brian Hemmingsen John Harpøth Bertel Stenbæk Erling Larsen Hans Olsen Annelis Stamm Lene Madsen Milner Side 12 af 12

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret. Hotel Kong Arthur, Kbh.

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret. Hotel Kong Arthur, Kbh. PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret Hotel Kong Arthur, Kbh. 1. Formanden orienterer 2. Administrationen orienterer 3. J.nr. 598 Q2, 2010 4.

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00102 Ref. RH; CFM; JEBLS D. 7. juni 2011 Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Rapporten har været

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

forbrænding af affald

forbrænding af affald Kommunernes fremtidige rolle vedrørende forbrænding af affald Analyse af konsekvenser for kommuner og kommunale anlæg ved konkurrenceudsættelse, herunder pligt til udbud af husholdningsaffald Kommunernes

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N REFORM AF AFFALDSSEKTOREN -kommunernes opgaver og udfordringer op til og efter 1. januar 2009 INDHOLD Side 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forord Politisk beslutningsoversigt Kommunen og borgerne Kommunen og erhvervene

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2014

Energi & Forsyning. September 2014 Energi & Forsyning September 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov 3 4 5 I denne udgave af Energi & Forsyning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

2006/20 ING N ET ER ÅRSB

2006/20 ING N ET ER ÅRSB ÅRSBERETNING 2006/2007 Indhold Indledning..................................................... side 3 Medlemsfordeling......................................... side 6 DAKOFA-konferencer......................................

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere