PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. onsdag d. 27. april 2011 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. onsdag d. 27. april 2011 kl. 9.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde"

Transkript

1 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN onsdag d. 27. april 2011 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr. 5 DanFiber salg af aktier 5. J.nr. 329 Interessevaretagelsen på forbrændingsområdet fremadrettet 6. J.nr. 18 Eventuel udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelse, Teknisk Direktørforum og Affaldsforum 7. J.nr. 600 Forskningsprojekt Integrated Ressource Management and Recovery (IRMAR) 8. J.nr. 78 Navneforslag 9. J.nr. 565 Udkast til program for bestyrelsesseminar d september J.nr. 103 Vedtægtsændringer 1. behandling 11. Evt. Fraværende: Mødet hævet kl Side 1 af 12

2 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mødetid : onsdag den 27. april 2011 kl Mødested : Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer Der foreligger endnu ikke et svar fra Trafikministeriet/Vejdirektoratet, om Staten vil sælge Darupvej 1 uden offentligt udbud. Salget af Darupvej 1 til Roskilde Kommune er en forudsætning for, at KARA/NOVEREN kan købe Roskilde Kommunes materielgård. Der er nu skrevet til ministeren for at fremme sagen. Der er udsendt en redegørelse for ovnlinie 6 status til ejerkredsen med information om den seneste udvikling i liberaliseringen. Ifølge miljøministeren kan de nødvendige lovforslag først forventes fremsat i efteråret 2012, hvilket må indebære, at nye rammevilkår på området først kan forventes at træde i kraft samtidig med, at ny ovnlinie 6 sættes i drift. Selskabets formand og direktør har haft møde med Kalundborg Kommune repræsenteret ved Martin Dam og Bertel Stenbæk samt embedsmænd fra Teknisk Forvaltning med henblik på at drøfte investering i ovnlinie 6 i lyset af nye rammevilkår for forbrændingssektoren. Desuden blev spørgsmålet om interessevaretagelse på affaldsområdet generelt og på forbrændingsområdet specielt drøftet herunder muligheden for at samle og styrke sektorens interessevaretagelse. 2. Byggeudvalget orienterer 1) Byggeudvalgsmødet d Bilag ad 1) Referat m. statusrapport fra BU-mødet d (mødet endnu ikke afholdt, hvorfor blot statusrapport er vedlagt) Projektforløb er inden for tidsplan og budget. Færdige tegninger over anlægget vil kunne ses medio juni Administrationen orienterer 1) Status for forbrændingsrapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe 2) Status for analyse af BioVækst s biogasanlæg i Audebo 3) RenoSam brev fokus på forbedrede miljøforhold 4) Teknisk Direktørforum d ) Program for Åbent Hus august ) Analyse af erhvervs adgang til genbrugspladser i KA- RA/NOVERENs område fra Side 2 af 12

3 Bilag ad 1) Aftale om konkurrencepakken mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne 2) Notat af d Forsinkelse af EaseWaste vurdering BioVækst 3) RenoSam s brev af d ) Referatet er tidligere udsendt elektronisk, men vedlægges også her 5) Notat af d Koncept for åbent hus ovn 6 1) Der blev givet en orientering om konkurrencepakken. 2) BioVækst EaseWaste vurdering er forsinket; forventes klar ca. 1. september På næste bestyrelsesmøde bliver der givet en redegørelse omkring lugtgener og de foranstaltninger, der er iværksat. 3) RenoSam har udsendt et brev omhandlende miljøfokus på forbrændingsanlæg. KARA/NOVERENs udfordringer på miljøområdet er knyttet til driften af de 2 gamle anlæg. 4) bemærkninger 5) Der arbejdes pt. med et Åbent Hus arrangement, der skal løbe af stabelen ultimo august Deltagerkreds omfatter tillige byråd og kommunalbestyrelse. Den 27. august 2011 reserveres. Det forventes, at arrangementet vil finde sted mellem kl. 10 og 14. 6) Der blev givet en orientering om, hvorledes erhverv og private belaster genbrugspladserne. Analyser viser, at omkostningerne er fordelt 77/23 mellem private og erhverv, og at erhvervs belastningsandel ikke har ændret sig ved overgangen til nye adgangsvilkår pr Et udvalg under miljøstyrelsen barsler med en ny ordning fra KARA/NOVEREN bidrager med analyser til udvalget. Rapport og dias sendes til bestyrelsen. 4. J.nr. 5 DanFiber salg af aktier Bestyrelsen skal tage stilling til orientering om salg af RenoSams aktiepost i Dan- Fiber. Indstilling: at orienteringen tages til efterretning. Godkendt. RenoSam ejer 1/6 af aktierne i DanFiber. DanFiber ejer 50 % af aktierne i Dan- Børs. Igennem RenoSams ejerskab af DanFiber ejer RenoSam således 9,46 % af aktierne i DanBørs. DanFiber er i sin tid dannet som et formidlingsselskab med det formål at pulje de offentlige ejeres papir og pap med henblik på at opnå bedre priser på et tidspunkt, hvor markedet for salg af genbrugspapir ikke fungerede. Kapitalen til køb af aktierne blev i sin tid indskudt af en række RenoSam medlemmer. RenoSam Side 3 af 12

4 har en bestyrelsespost i DanFiber. KARA/NOVERENs direktør har siden 2007 været udpeget til bestyrelsesposten. DanBørs blev dannet senere med henblik på at være formidlingsselskab for en række øvrige fraktioner som jern og metaller m.m. l DanFiber ejes aktierne dels af offentlige virksomheder (RenoSam, Amagerforbrænding og Vestforbrænding) og dels af private virksomheder (Brdr. Hartmann, Marius Petersen og Renhold A/S). Det delte offentlige og private ejerskab har vist sig ikke længere at være hensigtsmæssigt. De offentlige aktørers interesse er at få højest mulig afregning for deres affaldsfraktioner, hvorimod de private aktørers interesse er at betale mindst muligt for en stabil leverance af råvarer. Hertil kommer, at der i dag er et velfungerende marked for pap/papir. Som leverandør er det ikke vanskeligt at afsætte råvarerne og med den øgede efterspørgsel fra især Asien, har der gennem flere år været tale om et opadgående marked. På den baggrund har der i et års tid været forhandlet om salg af de offentlige ejeres aktier. Der tegner sig i øjeblikket en model, hvor DanBørs sælges til 4 medarbejdere, og DanFiber sælges til Brdr. Hartmann og StoraEnso i Sverige med overtagelse pr. 1. januar RenoSams ejerandel i DanFiber har en værdi af ca. 2 mio. kr., som i tilfælde af salg skal føres tilbage til RenoSams aktieandelshavere i henhold til de enkelte selskabers indskudte kapital. KARA/NOVERENs andel heraf er 5/28 svarende til ca kr. Ud over KARA/NOVEREN er der 14 delejere af RenoSams aktiepost. Et forhandlingselement er, at leverandørerne i en periode på ca. et år fortsætter leverancerne for at understøtte, at der er tale om en going concern. Overtagelsesdatoen er i de aktuelle forhandlinger fastsat til den 1. januar Miljømæssige konsekvenser: Når salget er realiseret, vil KARA/NOVEREN modtage sin andel af selskabets indre værdi. Indre værdi er pr. 31. december 2010 opgjort til 11,5 mio. kr. KARA/NO- VERENs andel er på 5/28 af RenoSams aktiepost på ca. 2 mio. kr. (indre værdi) svarende til ca kr. 5. J.nr. 329 Interessevaretagelsen på forbrændingsområdet fremadrettet Bestyrelsen skal tage stilling til, hvordan interessevaretagelsen fremadrettet specielt på forbrændingsområdet men også generelt på affaldsområdet sikres bedst muligt. Side 4 af 12

5 Indstilling: at KARA/NOVEREN arbejder for en fælles interessevaretagelse med forankring i KL for alle de offentligt ejede forbrændingsanlæg/affaldsselskaber. Godkendt, idet det forudsættes, at bestyrelsen informeres løbende i den videre proces. RenoSam er en sammenslutning af fælleskommunale affaldsselskaber, kommuner og modtagestationer for farligt affald. Foreningen har ca. 40 medlemmer og har til formål at varetage medlemmernes interesser inden for affaldsområdet. KARA/NO- VEREN har været medlem af RenoSam, siden foreningen blev stiftet i midten af 80 erne. Nogle affaldsselskaber har aldrig været medlem af RenoSam og status er, at de 4 største offentligt ejede selskaber er organiseret i AffaldDanmark. AffaldDanmark har også private medlemmer. DAKOFA er en tredje organisation inden for affaldsområdet. DAKOFAs primære mål er videnformidling gennem kurser og konferencer. Til at fuldende billedet hører, at KL er alle kommuners interesseorganisation. Affaldssektoren har i 80 erne og 90 erne haft en stor udfordring med at sikre behandlingskapacitet til især forbrænding, ikke mindst efter deponiforbuddet i slutningen af 90 erne. På det organisatoriske områder har der derimod ikke været de store udfordringer. Store kommuner har kunnet håndtere en del af opgaverne selv, og mindre kommuner har været sluttet sammen i de fælleskommunale selskaber for at kunne løfte de store investeringer. Efter årtusindskiftet er der fra såvel statens side som fra private organisationers side som f.eks. Dansk Industri været rejst kritik af sektoren for at være uigennemskuelig og for lidt effektiv. Væsentlige spørgsmål i de seneste 10 års diskussion har været: - Hvordan sikres en højere grad af gennemskuelighed - Hvordan sikres en mere effektiv sektor - Hvordan kan området konkurrenceudsættes I den seneste 10-års periode har regeringen gennemført 1. fase af affaldsreformen. Hovedændringen er, at kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald som hovedprincip skal håndteres af private virksomheder, og at de offentlige ejede virksomheder i konsekvens heraf på sigt vil være ude af dette marked. Under denne 1. fase hører også fastsættelse af regler for erhvervenes adgang til genbrugspladserne og betalingen herfor. Regeringens udspil om forbrændingssektorens fremtidige organisering er starten på 2. del af affaldsreformen. Forud for dette udspil har EU s affaldsrammedirektiv åbnet for, at forbrændingsegnet affald frit kan transporteres over de nationale grænser til forbrændingsanlæg i udlandet, såfremt anlæggene lever op til krav om tilstrækkelig energiudnyttelse. Side 5 af 12

6 Sektoren er dermed sat under pres i forhold til de kommunale interesser både som ejeren af store værdier og som myndighed. Set i det lys er det åbenbart, at en interessevaretagelse delt ud på 3 forskellige organisationer er svag. Derfor arbejdes der blandt flere affaldsselskaber på at skabe en mere enkelt struktur for interessevaretagelsen, så sektoren kan tale med én stemme. I første omgang samarbejder KL, RenoSam og AffaldDanmark under KL s ledelse på at udarbejde en fælles strategi for sektorens interessevaretagelse. På sigt må en stærkere interessevaretagelse imidlertid forudsætte organisatoriske ændringer. Aktuelt anses en løsning, hvor en samlet interessevaretagelse organisatorisk tilknyttes KL-organisationen, som den mest farbare vej. Miljømæssige konsekvenser: 6. J.nr. 18 Eventuel udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelse, Teknisk Direktørforum og Affaldsforum Bestyrelsen skal tage stilling til, om der for samarbejdet mellem ejerkommuner og KARA/NOVEREN skal udarbejdes en forretningsorden for Bestyrelse, Teknisk Direktør Forum og Affaldsforum. Indstilling: at bestyrelsen anmoder direktøren om dels: 1. at udarbejde et kommissorium for Teknisk Direktørforum og Affaldsforum 2. at udarbejde et forslag til forretningsorden for Bestyrelse, Teknisk Direktørforum og Affaldsforum Godkendt. På bestyrelsesmødet den blev der rejst en debat om arbejdet i Teknisk Direktør Forum herunder om baggrunden for drøftelserne på det seneste møde i Teknisk Direktør Forum den om organisering af opgaverne på affaldsområdet og om behovet for en forretningsorden. Organisering af affaldssektoren har gennem de seneste år været sat til debat, og første fase af affaldsreformen er gennemført (se evt. dagsordenens punkt 5). Side 6 af 12

7 Sideløbende med ovenstående har kommunerne realiseret det statslige krav om selskabsgørelse af vand og spildevandssektoren. Resultatet af disse sideløbende processer har medført, at affaldsområdet i KA- RA/NOVERENs område som udgangspunkt er organiseret på 2 væsentligt forskellige måder i de enkelte kommuner: I/S kommunemodellen Investeringstunge opgaver er placeret i KARA/NOVEREN I/S. Væsentlige driftsmæssige opgaver som indsamling og evt. genbrugspladser er placeret i den kommunale forvaltning. Myndighedsopgaverne kan kun ligge i den kommunale forvaltning. I denne model er visse opgaver kompetenceoverdraget til KARA/NOVEREN. KA- RA/NOVERENs bestyrelse består af repræsentanter for ejerkommunerne og kan/skal udøve sine opgaver inden for rammerne af vedtægterne. En kommunalbestyrelse kan udstyre sit bestyrelsesmedlem i KARA/NOVEREN med et bundet mandat. I/S er undergivet de samme regler som en kommune i relation til forvaltningslov, overenskomster etc. MIX-modellen I denne model er kommunen medejer af KARA/NOVEREN I/S, for så vidt angår de investeringstunge opgaver. De hidtidige kommunalt drevne opgaver som indsamling, genbrugspladser og myndighedsforberedende opgaver er placeret i et kommunalt Affald A/S eventuelt under et Holdingselskab, hvorunder vand og spildevand også er placeret. Den kommunale forvaltning varetager alene de nødvendige myndighedsopgaver. A/S er omfattet af aktieselskabslovgivningen. Bestyrelsen kan bestå at såvel byrådsmedlemmer som eksterne. Generelt om samarbejdskonstruktioner mellem ejerkommune og KARA/NOVEREN Da de organisatoriske ændringer på vand- og spildevandsområdet for 2 kommuners vedkommende har omfattet dele af affaldsområdet, har der siden foråret 2010 været drøftelser i Teknisk Direktør Forum om, hvorvidt disse ændringer har følgevirkninger for samarbejdskonstruktionen mellem ejerkommuner og KA- RA/NOVEREN. Det er på den baggrund, at vedlagte notater af den 1. marts 2011 Organisering af kommunernes opgaver på affaldsområdet og Forretningsorden er udarbejdet. Såvel Affaldsforum som Teknisk Direktør Forum er vigtige samarbejdsfora i relationen mellem KARA/NOVEREN og ejerkommunerne, selv om ingen af disse fora har et formelt mandat. Set i lyset af ovenstående anbefales det, at der udarbejdes dels et kommissorium for Teknisk Direktørforum og Affaldsforum og dels en forretningsorden for bestyrelse, Teknisk Direktørforum og Affaldsforum. Side 7 af 12

8 Miljømæssige konsekvenser: Bilag: Forretningsorden - udkast af d. 1. marts 2011 udarbejdet af Bech Bruun Notat Organisering af kommunernes opgaver på affaldsområdet - udkast af d. 1. marts 2011 udarbejdet af Bech Bruun 7. J.nr. 600 Forskningsprojekt Integrated Ressource Management and Recovery (IRMAR) Bestyrelsen skal tage stilling til om man vil tilkendegive interesse for at deltage i udviklingen af IRMAR, der er et forskningsprojekt, som skal sætte fokus på at inddrage resursesiden i affaldsbehandlingen sammen med det miljømæssige aspekt, idet bestyrelsens endelige stillingtagen først er aktuel, når kredsen af interessenter og et endeligt program foreligger formentlig efter sommerferien. Projektet forventes at koste i alt kr. 36,0 mio. over 5 år. KARA/NOVERENs andel af finansieringen vil udgøre kr ,- pr. år i 5 år, i alt kr. 3,0 mio. Indstilling: at bestyrelsen godkender, at KARA/NOVEREN kan tilkendegive interesse for at deltage i udviklingen af IRMAR. Godkendt. I den af bestyrelsen vedtagne strategi for perioden er det besluttet, at KARA/NOVEREN skal være med til at præge udviklingen på affaldsområdet ved bl.a. at deltage aktivt i forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med forskningsinstitutioner. DTU Miljø har henvendt sig med oplæg til et forskningsprojekt benævnt IRMAR, der beskrives nærmere i de til dette punkt vedlagte bilag. Projektets hovedformål er at inddrage resursesiden i den fremtidige affaldsbehandling, således at det bliver muligt at opstille koncepter og beregningsmetoder til at vurdere værdien af en resurse i en sammensat affaldsstrøm, samtidig med at der tages hensyn til de miljømæssige omkostninger, som genvindingen kræver. Det er på den måde muligt at sikre resurseforsyning på lang sigt på den miljømæssige mest fordelagtige måde. Side 8 af 12

9 Projektets formål lever dermed op til KARA/NOVERENs strategi for udviklingsområdet. Projektet forventes gennemført i perioden og kan for KARA/NOVE- RENS vedkommende finansieres af den i budgettet godkendte forskningspulje. Forskningsprojektet, der startes op på initiativ af DTU Miljø, søges gennemført i samarbejde med Vestforbrænding, AffaldVarme Århus, Amagerforbrænding, Eco- Net, DTU Management, DTU Informatik, KU-Life samt DTU Miljø. Herudover forventes det, at der indledes samarbejde med flere af verdens førende forskningsinstitutioner. Projektet forventes at koste i alt kr. 36,0 mio. over 5 år. KARA/NOVERENS andel af finansieringen vil udgøre kr ,- pr. år i 5 år, i alt kr. 3,0 mio. Til bestyrelsens orientering vedlægges oversigt over igangværende og afsluttede udviklingsprojekter. Miljømæssige konsekvenser: At der årligt afsættes 0,6 mio. kr. af forskningspuljen til projektet i perioden begge år inkl., såfremt projektet bliver en realitet. Bilag: Mail af 20. januar 2011 fra Professor Thomas Højlund Christensen. Ide-skitse, version 1, til forskningsprojekt IRMAR Oversigt over KARA/NOVERENs deltagelse i udviklingsprojekter. 8. J.nr. 78 Navneforslag Bestyrelsen skal tage stilling til et navn for ovnlinie 6. Indstilling: at bestyrelsen giver den nye ovnlinie navnet Energitårnet. Godkendt. Det kommende byggeri har endnu ikke et navn. Et navn vil øge branding-effekten ved, at det er det samme navn, der går igen alle steder og ikke en blanding af eksempelvis byggeriet ved Trekroner, KARA/NOVERENS nye ovn, Roskildes nye forbrændingsanlæg, Ovnlinie 6 og Katedralen. Navnet skal rumme visionen, det skal være beskrivende, og det skal være kort. Side 9 af 12

10 Bestyrelsen har tidligere drøftet behovet for et nyt navn til hele virksomheden. KARA/NOVEREN er efterhånden et godt indarbejdet navn med en historie bag, hvorfor det anbefales ikke på nuværende tidspunkt at ændre firmaets navn, men at kræfterne koncentreres om at markedsføre det nye projekt under navnet Energitårnet. Miljømæssige konsekvenser: 9. J.nr. 565 Udkast til program for bestyrelsesseminar d september 2011 Bestyrelsen skal tage stilling til udkast til program for bestyrelsesseminar. Indstilling: at bestyrelsen godkender vedlagte program. Godkendt. Det forventes, at der er afgang fra Roskilde den 16. september 2011 kl Formålet med seminaret er dels at fortsætte strategiudviklingen fra sidste seminar på baggrund af regeringens udspil om ny organisering af forbrændingssektoren. Dette foreslås at ske med afsæt i de seneste erfaringer med liberalisering af erhvervsaffaldet. Hertil kommer, at SYSAV i Malmø på det tekniske område har de samme leverandører, som vil være hovedleverandører i KARA/NOVERENs nye anlæg. Miljømæssige konsekvenser: Bilag: Udkast til program for bestyrelsesseminar d september J.nr. 103 Vedtægtsændringer 1. behandling Bestyrelsen skal tage stilling til udkast til vedtægtsændringer iht. vedlagte skematiske oversigt for så vidt angår punkterne 3,6 6,9 8,1 11,3 & 11,5. Side 10 af 12

11 Indstilling: at bestyrelsen godkender vedtægtsændringerne som anført i vedlagte oversigt, og at vedtægtsændringerne andenbehandles på et senere møde. Godkendt. Statsforvaltningen har ved brev af den godkendt KARA/NOVERENs vedtægtsændringer, således at Holbæk Kommune og Kalundborg Kommune er fuldgyldige medlemmer af KARA/NOVEREN. Statsforvaltningen har i forbindelse med godkendelsen stillet krav om præciseringer i forhold til aflæggelse af regnskab samt stillet krav om, at vedtægtsændringer skal godkendes i KARA/NOVE- RENs ejerkommuners kommunalbestyrelser. Dette orienterede formanden om på bestyrelsesmødet den Formanden orienterede endvidere om, at advokatfirmaet Bech-Bruun nu ville optage drøftelse med Statsforvaltningen om endelig formulering af ændringerne. Med brev af den har Statsforvaltningen udtalt Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til det foreliggende, idet ændringerne ses at være i overensstemmelse med statsforvaltningens brev af 12. november 2010 samt de heri nævnte tidligere breve. Efter det nu foreliggende vedtægtsforslag følger, at punkterne: 3,6-6,9 8,1-11,3 & 11,5 ændres, som det fremgår af vedlagte oversigt. På den baggrund forelægges vedtægterne jf. vedtægternes punkt 6,8 til første behandling i bestyrelsen. Efterfølgende skal vedtægterne: o Anden behandling i bestyrelsen o Godkendes i ejerkommunerne o Endelig godkendelse i Statsforvaltningen Miljømæssige konsekvenser: Bilag: Statsforvaltningens brev af den Statsforvaltningens brev af den Skematisk oversigt Ændring af vedtægter for KARA/NOVEREN 11. Evt. Side 11 af 12

12 Næste møde: tirsdag d kl Roskilde, d Niels Hörup Torben Jørgensen Brian Hemmingsen John Harpøth Bertel Stenbæk Erling Larsen Hans Olsen Annelis Stamm Lene Madsen Milner Side 12 af 12

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret. Scandic, Malmø

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret. Scandic, Malmø PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret Scandic, Malmø 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr.

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. mandag d. 17. januar 2011 kl. 9.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. mandag d. 17. januar 2011 kl. 9.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN mandag d. 17. januar 2011 kl. 9.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen

Læs mere

PROTOKOL. fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. tirsdag d. 5. februar 2013 kl

PROTOKOL. fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. tirsdag d. 5. februar 2013 kl PROTOKOL fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 16.00 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. J.nr. 637 Den af 3F varslede konflikt mod 4

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. tirsdag d.11. marts 2014 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. tirsdag d.11. marts 2014 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN tirsdag d.11. marts 2014 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Administrationen orienterer 3. J.nr. 18

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. mandag den 13. januar 2014 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. mandag den 13. januar 2014 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN mandag den 13. januar 2014 kl. 9.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. J.nr. 720 Valg af mødeleder 2. J.nr. 720 Konstituering af bestyrelsen

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Lørdag d kl. 8.30

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Lørdag d kl. 8.30 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Lørdag d. 13.09 2014 kl. 8.30 Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen orienterer

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret. Hotel Kong Arthur, Kbh.

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret. Hotel Kong Arthur, Kbh. PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret Hotel Kong Arthur, Kbh. 1. Formanden orienterer 2. Administrationen orienterer 3. J.nr. 598 Q2, 2010 4.

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. onsdag d. 28. marts 2012 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. onsdag d. 28. marts 2012 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN onsdag d. 28. marts 2012 kl. 9.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. tirsdag d. 27. november 2012 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. tirsdag d. 27. november 2012 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN tirsdag d. 27. november 2012 kl. 9.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. mandag d. 25. januar 2016 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. mandag d. 25. januar 2016 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN mandag d. 25. januar 2016 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00 16:15 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A)

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Fredag den 18. september 2015, kl. 16.00. Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Fredag den 18. september 2015, kl. 16.00. Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Fredag den 18. september 2015, kl. 16.00 Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mandag d.24. november 2014 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-04-2008 Dato: 31-03-2008 Sag nr.: KB 103 (TMU 50) Sagsbehandler: Jane Britta Madsen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. onsdag d. 26. maj 2010 kl. 9.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. onsdag d. 26. maj 2010 kl. 9.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN onsdag d. 26. maj 2010 kl. 9.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Administrationen orienterer 3. J.nr. 594

Læs mere

Marianne Moth Miljøstyrelsen. Ny organisering af affaldssektoren Politisk udspil

Marianne Moth Miljøstyrelsen. Ny organisering af affaldssektoren Politisk udspil Marianne Moth Miljøstyrelsen Ny organisering af affaldssektoren Politisk udspil Historie Anbefalinger fra bredt sammensat arbejdsgruppe, december 2004 Baggrundsrapporter om forskellige emner findes på

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09. 26. august 2014 1846 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: -

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 7. maj 2007 Fremtidig organisatorisk og driftsmæssig forankring af klubben Fristedet som kommunalt tilbud i samdrift

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 23. april 2015. Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 23. april 2015. Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2 Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale InSide, Dalvej 1, Hammel Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2 INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2014 - ÅBENT 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

I/S MOKANA BESTYRELSEN

I/S MOKANA BESTYRELSEN 519 I/S MOKANA BESTYRELSEN Mødet tirsdag den 23. september 2014 kl. 14.00 hos I/S Reno-Nord Til stede : Lene Krabbe Dahl, Jens Chr. Golding, Jens Peder Hedevang, Thøger Elmelund Kristensen og Per Lynge

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Liberalisering af affaldssektoren

Liberalisering af affaldssektoren Liberalisering af affaldssektoren Aarhus, den 3. november 2016 2 Baggrund om liberalisering af affaldssektoren Arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren, En effektiv affaldssektor, 2004: Det anbefales,

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Håndværkervej Roskilde GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA SU-MØDE D SAMARBEJDSUDVALGET PR. 1. JUNI 2012 KONSTITUERING

Håndværkervej Roskilde GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA SU-MØDE D SAMARBEJDSUDVALGET PR. 1. JUNI 2012 KONSTITUERING Håndværkervej 70 4000 Roskilde Tlf.: 4634 7500 Fax: 4634 7510 Info@karanoveren.dk www.karanoveren.dk CVR: 1350 7406 REFERAT Dato: 21-06-2012 Ref.: TJ/lm J.nr.: 2007.243 EMNE/ /REFERAT SU-MØDE MØDEDATO/

Læs mere

Større centrale affaldssorteringanlæg

Større centrale affaldssorteringanlæg Større centrale affaldssorteringanlæg Større centrale sorteringsanlæg - De juridiske udfordringer Juridiske Specialistadvokat udfordringer (L) cob Brandt Projektets metode og indhold Videnprojektet beskriver

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot

Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Brevet er alene sendt pr. e-mail. Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot Folketinget har den 10. maj i år

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 12. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 21 13. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 22 14. -

Læs mere

Plan for Østjyllands Brandvæsen

Plan for Østjyllands Brandvæsen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2016 Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017-2020 Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen fremsendes til Aarhus Byråd

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 02. maj 2006 Mødelokale: Mødet afholdes i Kolding i forbindelse med deltagelse i KL s konference på Teknik- og Miljøområdet den 2. og den 3. maj 2006 Starttidspunkt for møde

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN BESLUTNINGER Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET Ekstraordinært møde MØDETIDSPUNKT 17-05-2016 16:45 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 28. april Starttidspunkt 16:30. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 28. april Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Sløjfen, Evald Tangs Alle, Hadsten Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 2. - Årsrapport 2015 - ÅBENT 5 3. - Budgetopfølgning pr. 29.2.2016 - ÅBENT 7

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune DATO: 11-05-2015

Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune DATO: 11-05-2015 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune DATO: 11-05-2015 /ANALYSE AF POTENTIALET VED ET EVENTUELT TÆTTERE/UDBYGGET SAMARBEJDE MELLEM VEKS, KARA/NOVEREN OG VESTFORBRÆNDING OM AFFALD OG VARME

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

REFERAT. til møde i Bestyrelsen 2014/2017 i KARA/NOVEREN. onsdag d. 30. november 2016 kl. 08:30

REFERAT. til møde i Bestyrelsen 2014/2017 i KARA/NOVEREN. onsdag d. 30. november 2016 kl. 08:30 REFERAT til møde i Bestyrelsen 2014/2017 i KARA/NOVEREN onsdag d. 30. november 2016 kl. 08:30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde Indholdsfortegnelse: Pkt. nr. Sag Sidetal 1 Formanden

Læs mere

Effektivisering af affaldssektoren. Ved Niels Bukholt, Funktionsleder, Miljøstyrelsen

Effektivisering af affaldssektoren. Ved Niels Bukholt, Funktionsleder, Miljøstyrelsen ndsættelse, på billedet det bagerst. Effektivisering af affaldssektoren Ved Niels Bukholt, Funktionsleder, Miljøstyrelsen Oversigt Baggrund Aktuel arbejdsgruppe Fremtidige rammer Dansk Fjernvarme - erfagruppe

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 13,00 på Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15B, 7770 Vestervig Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard,

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere