PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. onsdag d. 27. april 2011 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. onsdag d. 27. april 2011 kl. 9.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde"

Transkript

1 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN onsdag d. 27. april 2011 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr. 5 DanFiber salg af aktier 5. J.nr. 329 Interessevaretagelsen på forbrændingsområdet fremadrettet 6. J.nr. 18 Eventuel udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelse, Teknisk Direktørforum og Affaldsforum 7. J.nr. 600 Forskningsprojekt Integrated Ressource Management and Recovery (IRMAR) 8. J.nr. 78 Navneforslag 9. J.nr. 565 Udkast til program for bestyrelsesseminar d september J.nr. 103 Vedtægtsændringer 1. behandling 11. Evt. Fraværende: Mødet hævet kl Side 1 af 12

2 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mødetid : onsdag den 27. april 2011 kl Mødested : Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer Der foreligger endnu ikke et svar fra Trafikministeriet/Vejdirektoratet, om Staten vil sælge Darupvej 1 uden offentligt udbud. Salget af Darupvej 1 til Roskilde Kommune er en forudsætning for, at KARA/NOVEREN kan købe Roskilde Kommunes materielgård. Der er nu skrevet til ministeren for at fremme sagen. Der er udsendt en redegørelse for ovnlinie 6 status til ejerkredsen med information om den seneste udvikling i liberaliseringen. Ifølge miljøministeren kan de nødvendige lovforslag først forventes fremsat i efteråret 2012, hvilket må indebære, at nye rammevilkår på området først kan forventes at træde i kraft samtidig med, at ny ovnlinie 6 sættes i drift. Selskabets formand og direktør har haft møde med Kalundborg Kommune repræsenteret ved Martin Dam og Bertel Stenbæk samt embedsmænd fra Teknisk Forvaltning med henblik på at drøfte investering i ovnlinie 6 i lyset af nye rammevilkår for forbrændingssektoren. Desuden blev spørgsmålet om interessevaretagelse på affaldsområdet generelt og på forbrændingsområdet specielt drøftet herunder muligheden for at samle og styrke sektorens interessevaretagelse. 2. Byggeudvalget orienterer 1) Byggeudvalgsmødet d Bilag ad 1) Referat m. statusrapport fra BU-mødet d (mødet endnu ikke afholdt, hvorfor blot statusrapport er vedlagt) Projektforløb er inden for tidsplan og budget. Færdige tegninger over anlægget vil kunne ses medio juni Administrationen orienterer 1) Status for forbrændingsrapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe 2) Status for analyse af BioVækst s biogasanlæg i Audebo 3) RenoSam brev fokus på forbedrede miljøforhold 4) Teknisk Direktørforum d ) Program for Åbent Hus august ) Analyse af erhvervs adgang til genbrugspladser i KA- RA/NOVERENs område fra Side 2 af 12

3 Bilag ad 1) Aftale om konkurrencepakken mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne 2) Notat af d Forsinkelse af EaseWaste vurdering BioVækst 3) RenoSam s brev af d ) Referatet er tidligere udsendt elektronisk, men vedlægges også her 5) Notat af d Koncept for åbent hus ovn 6 1) Der blev givet en orientering om konkurrencepakken. 2) BioVækst EaseWaste vurdering er forsinket; forventes klar ca. 1. september På næste bestyrelsesmøde bliver der givet en redegørelse omkring lugtgener og de foranstaltninger, der er iværksat. 3) RenoSam har udsendt et brev omhandlende miljøfokus på forbrændingsanlæg. KARA/NOVERENs udfordringer på miljøområdet er knyttet til driften af de 2 gamle anlæg. 4) bemærkninger 5) Der arbejdes pt. med et Åbent Hus arrangement, der skal løbe af stabelen ultimo august Deltagerkreds omfatter tillige byråd og kommunalbestyrelse. Den 27. august 2011 reserveres. Det forventes, at arrangementet vil finde sted mellem kl. 10 og 14. 6) Der blev givet en orientering om, hvorledes erhverv og private belaster genbrugspladserne. Analyser viser, at omkostningerne er fordelt 77/23 mellem private og erhverv, og at erhvervs belastningsandel ikke har ændret sig ved overgangen til nye adgangsvilkår pr Et udvalg under miljøstyrelsen barsler med en ny ordning fra KARA/NOVEREN bidrager med analyser til udvalget. Rapport og dias sendes til bestyrelsen. 4. J.nr. 5 DanFiber salg af aktier Bestyrelsen skal tage stilling til orientering om salg af RenoSams aktiepost i Dan- Fiber. Indstilling: at orienteringen tages til efterretning. Godkendt. RenoSam ejer 1/6 af aktierne i DanFiber. DanFiber ejer 50 % af aktierne i Dan- Børs. Igennem RenoSams ejerskab af DanFiber ejer RenoSam således 9,46 % af aktierne i DanBørs. DanFiber er i sin tid dannet som et formidlingsselskab med det formål at pulje de offentlige ejeres papir og pap med henblik på at opnå bedre priser på et tidspunkt, hvor markedet for salg af genbrugspapir ikke fungerede. Kapitalen til køb af aktierne blev i sin tid indskudt af en række RenoSam medlemmer. RenoSam Side 3 af 12

4 har en bestyrelsespost i DanFiber. KARA/NOVERENs direktør har siden 2007 været udpeget til bestyrelsesposten. DanBørs blev dannet senere med henblik på at være formidlingsselskab for en række øvrige fraktioner som jern og metaller m.m. l DanFiber ejes aktierne dels af offentlige virksomheder (RenoSam, Amagerforbrænding og Vestforbrænding) og dels af private virksomheder (Brdr. Hartmann, Marius Petersen og Renhold A/S). Det delte offentlige og private ejerskab har vist sig ikke længere at være hensigtsmæssigt. De offentlige aktørers interesse er at få højest mulig afregning for deres affaldsfraktioner, hvorimod de private aktørers interesse er at betale mindst muligt for en stabil leverance af råvarer. Hertil kommer, at der i dag er et velfungerende marked for pap/papir. Som leverandør er det ikke vanskeligt at afsætte råvarerne og med den øgede efterspørgsel fra især Asien, har der gennem flere år været tale om et opadgående marked. På den baggrund har der i et års tid været forhandlet om salg af de offentlige ejeres aktier. Der tegner sig i øjeblikket en model, hvor DanBørs sælges til 4 medarbejdere, og DanFiber sælges til Brdr. Hartmann og StoraEnso i Sverige med overtagelse pr. 1. januar RenoSams ejerandel i DanFiber har en værdi af ca. 2 mio. kr., som i tilfælde af salg skal føres tilbage til RenoSams aktieandelshavere i henhold til de enkelte selskabers indskudte kapital. KARA/NOVERENs andel heraf er 5/28 svarende til ca kr. Ud over KARA/NOVEREN er der 14 delejere af RenoSams aktiepost. Et forhandlingselement er, at leverandørerne i en periode på ca. et år fortsætter leverancerne for at understøtte, at der er tale om en going concern. Overtagelsesdatoen er i de aktuelle forhandlinger fastsat til den 1. januar Miljømæssige konsekvenser: Når salget er realiseret, vil KARA/NOVEREN modtage sin andel af selskabets indre værdi. Indre værdi er pr. 31. december 2010 opgjort til 11,5 mio. kr. KARA/NO- VERENs andel er på 5/28 af RenoSams aktiepost på ca. 2 mio. kr. (indre værdi) svarende til ca kr. 5. J.nr. 329 Interessevaretagelsen på forbrændingsområdet fremadrettet Bestyrelsen skal tage stilling til, hvordan interessevaretagelsen fremadrettet specielt på forbrændingsområdet men også generelt på affaldsområdet sikres bedst muligt. Side 4 af 12

5 Indstilling: at KARA/NOVEREN arbejder for en fælles interessevaretagelse med forankring i KL for alle de offentligt ejede forbrændingsanlæg/affaldsselskaber. Godkendt, idet det forudsættes, at bestyrelsen informeres løbende i den videre proces. RenoSam er en sammenslutning af fælleskommunale affaldsselskaber, kommuner og modtagestationer for farligt affald. Foreningen har ca. 40 medlemmer og har til formål at varetage medlemmernes interesser inden for affaldsområdet. KARA/NO- VEREN har været medlem af RenoSam, siden foreningen blev stiftet i midten af 80 erne. Nogle affaldsselskaber har aldrig været medlem af RenoSam og status er, at de 4 største offentligt ejede selskaber er organiseret i AffaldDanmark. AffaldDanmark har også private medlemmer. DAKOFA er en tredje organisation inden for affaldsområdet. DAKOFAs primære mål er videnformidling gennem kurser og konferencer. Til at fuldende billedet hører, at KL er alle kommuners interesseorganisation. Affaldssektoren har i 80 erne og 90 erne haft en stor udfordring med at sikre behandlingskapacitet til især forbrænding, ikke mindst efter deponiforbuddet i slutningen af 90 erne. På det organisatoriske områder har der derimod ikke været de store udfordringer. Store kommuner har kunnet håndtere en del af opgaverne selv, og mindre kommuner har været sluttet sammen i de fælleskommunale selskaber for at kunne løfte de store investeringer. Efter årtusindskiftet er der fra såvel statens side som fra private organisationers side som f.eks. Dansk Industri været rejst kritik af sektoren for at være uigennemskuelig og for lidt effektiv. Væsentlige spørgsmål i de seneste 10 års diskussion har været: - Hvordan sikres en højere grad af gennemskuelighed - Hvordan sikres en mere effektiv sektor - Hvordan kan området konkurrenceudsættes I den seneste 10-års periode har regeringen gennemført 1. fase af affaldsreformen. Hovedændringen er, at kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald som hovedprincip skal håndteres af private virksomheder, og at de offentlige ejede virksomheder i konsekvens heraf på sigt vil være ude af dette marked. Under denne 1. fase hører også fastsættelse af regler for erhvervenes adgang til genbrugspladserne og betalingen herfor. Regeringens udspil om forbrændingssektorens fremtidige organisering er starten på 2. del af affaldsreformen. Forud for dette udspil har EU s affaldsrammedirektiv åbnet for, at forbrændingsegnet affald frit kan transporteres over de nationale grænser til forbrændingsanlæg i udlandet, såfremt anlæggene lever op til krav om tilstrækkelig energiudnyttelse. Side 5 af 12

6 Sektoren er dermed sat under pres i forhold til de kommunale interesser både som ejeren af store værdier og som myndighed. Set i det lys er det åbenbart, at en interessevaretagelse delt ud på 3 forskellige organisationer er svag. Derfor arbejdes der blandt flere affaldsselskaber på at skabe en mere enkelt struktur for interessevaretagelsen, så sektoren kan tale med én stemme. I første omgang samarbejder KL, RenoSam og AffaldDanmark under KL s ledelse på at udarbejde en fælles strategi for sektorens interessevaretagelse. På sigt må en stærkere interessevaretagelse imidlertid forudsætte organisatoriske ændringer. Aktuelt anses en løsning, hvor en samlet interessevaretagelse organisatorisk tilknyttes KL-organisationen, som den mest farbare vej. Miljømæssige konsekvenser: 6. J.nr. 18 Eventuel udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelse, Teknisk Direktørforum og Affaldsforum Bestyrelsen skal tage stilling til, om der for samarbejdet mellem ejerkommuner og KARA/NOVEREN skal udarbejdes en forretningsorden for Bestyrelse, Teknisk Direktør Forum og Affaldsforum. Indstilling: at bestyrelsen anmoder direktøren om dels: 1. at udarbejde et kommissorium for Teknisk Direktørforum og Affaldsforum 2. at udarbejde et forslag til forretningsorden for Bestyrelse, Teknisk Direktørforum og Affaldsforum Godkendt. På bestyrelsesmødet den blev der rejst en debat om arbejdet i Teknisk Direktør Forum herunder om baggrunden for drøftelserne på det seneste møde i Teknisk Direktør Forum den om organisering af opgaverne på affaldsområdet og om behovet for en forretningsorden. Organisering af affaldssektoren har gennem de seneste år været sat til debat, og første fase af affaldsreformen er gennemført (se evt. dagsordenens punkt 5). Side 6 af 12

7 Sideløbende med ovenstående har kommunerne realiseret det statslige krav om selskabsgørelse af vand og spildevandssektoren. Resultatet af disse sideløbende processer har medført, at affaldsområdet i KA- RA/NOVERENs område som udgangspunkt er organiseret på 2 væsentligt forskellige måder i de enkelte kommuner: I/S kommunemodellen Investeringstunge opgaver er placeret i KARA/NOVEREN I/S. Væsentlige driftsmæssige opgaver som indsamling og evt. genbrugspladser er placeret i den kommunale forvaltning. Myndighedsopgaverne kan kun ligge i den kommunale forvaltning. I denne model er visse opgaver kompetenceoverdraget til KARA/NOVEREN. KA- RA/NOVERENs bestyrelse består af repræsentanter for ejerkommunerne og kan/skal udøve sine opgaver inden for rammerne af vedtægterne. En kommunalbestyrelse kan udstyre sit bestyrelsesmedlem i KARA/NOVEREN med et bundet mandat. I/S er undergivet de samme regler som en kommune i relation til forvaltningslov, overenskomster etc. MIX-modellen I denne model er kommunen medejer af KARA/NOVEREN I/S, for så vidt angår de investeringstunge opgaver. De hidtidige kommunalt drevne opgaver som indsamling, genbrugspladser og myndighedsforberedende opgaver er placeret i et kommunalt Affald A/S eventuelt under et Holdingselskab, hvorunder vand og spildevand også er placeret. Den kommunale forvaltning varetager alene de nødvendige myndighedsopgaver. A/S er omfattet af aktieselskabslovgivningen. Bestyrelsen kan bestå at såvel byrådsmedlemmer som eksterne. Generelt om samarbejdskonstruktioner mellem ejerkommune og KARA/NOVEREN Da de organisatoriske ændringer på vand- og spildevandsområdet for 2 kommuners vedkommende har omfattet dele af affaldsområdet, har der siden foråret 2010 været drøftelser i Teknisk Direktør Forum om, hvorvidt disse ændringer har følgevirkninger for samarbejdskonstruktionen mellem ejerkommuner og KA- RA/NOVEREN. Det er på den baggrund, at vedlagte notater af den 1. marts 2011 Organisering af kommunernes opgaver på affaldsområdet og Forretningsorden er udarbejdet. Såvel Affaldsforum som Teknisk Direktør Forum er vigtige samarbejdsfora i relationen mellem KARA/NOVEREN og ejerkommunerne, selv om ingen af disse fora har et formelt mandat. Set i lyset af ovenstående anbefales det, at der udarbejdes dels et kommissorium for Teknisk Direktørforum og Affaldsforum og dels en forretningsorden for bestyrelse, Teknisk Direktørforum og Affaldsforum. Side 7 af 12

8 Miljømæssige konsekvenser: Bilag: Forretningsorden - udkast af d. 1. marts 2011 udarbejdet af Bech Bruun Notat Organisering af kommunernes opgaver på affaldsområdet - udkast af d. 1. marts 2011 udarbejdet af Bech Bruun 7. J.nr. 600 Forskningsprojekt Integrated Ressource Management and Recovery (IRMAR) Bestyrelsen skal tage stilling til om man vil tilkendegive interesse for at deltage i udviklingen af IRMAR, der er et forskningsprojekt, som skal sætte fokus på at inddrage resursesiden i affaldsbehandlingen sammen med det miljømæssige aspekt, idet bestyrelsens endelige stillingtagen først er aktuel, når kredsen af interessenter og et endeligt program foreligger formentlig efter sommerferien. Projektet forventes at koste i alt kr. 36,0 mio. over 5 år. KARA/NOVERENs andel af finansieringen vil udgøre kr ,- pr. år i 5 år, i alt kr. 3,0 mio. Indstilling: at bestyrelsen godkender, at KARA/NOVEREN kan tilkendegive interesse for at deltage i udviklingen af IRMAR. Godkendt. I den af bestyrelsen vedtagne strategi for perioden er det besluttet, at KARA/NOVEREN skal være med til at præge udviklingen på affaldsområdet ved bl.a. at deltage aktivt i forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med forskningsinstitutioner. DTU Miljø har henvendt sig med oplæg til et forskningsprojekt benævnt IRMAR, der beskrives nærmere i de til dette punkt vedlagte bilag. Projektets hovedformål er at inddrage resursesiden i den fremtidige affaldsbehandling, således at det bliver muligt at opstille koncepter og beregningsmetoder til at vurdere værdien af en resurse i en sammensat affaldsstrøm, samtidig med at der tages hensyn til de miljømæssige omkostninger, som genvindingen kræver. Det er på den måde muligt at sikre resurseforsyning på lang sigt på den miljømæssige mest fordelagtige måde. Side 8 af 12

9 Projektets formål lever dermed op til KARA/NOVERENs strategi for udviklingsområdet. Projektet forventes gennemført i perioden og kan for KARA/NOVE- RENS vedkommende finansieres af den i budgettet godkendte forskningspulje. Forskningsprojektet, der startes op på initiativ af DTU Miljø, søges gennemført i samarbejde med Vestforbrænding, AffaldVarme Århus, Amagerforbrænding, Eco- Net, DTU Management, DTU Informatik, KU-Life samt DTU Miljø. Herudover forventes det, at der indledes samarbejde med flere af verdens førende forskningsinstitutioner. Projektet forventes at koste i alt kr. 36,0 mio. over 5 år. KARA/NOVERENS andel af finansieringen vil udgøre kr ,- pr. år i 5 år, i alt kr. 3,0 mio. Til bestyrelsens orientering vedlægges oversigt over igangværende og afsluttede udviklingsprojekter. Miljømæssige konsekvenser: At der årligt afsættes 0,6 mio. kr. af forskningspuljen til projektet i perioden begge år inkl., såfremt projektet bliver en realitet. Bilag: Mail af 20. januar 2011 fra Professor Thomas Højlund Christensen. Ide-skitse, version 1, til forskningsprojekt IRMAR Oversigt over KARA/NOVERENs deltagelse i udviklingsprojekter. 8. J.nr. 78 Navneforslag Bestyrelsen skal tage stilling til et navn for ovnlinie 6. Indstilling: at bestyrelsen giver den nye ovnlinie navnet Energitårnet. Godkendt. Det kommende byggeri har endnu ikke et navn. Et navn vil øge branding-effekten ved, at det er det samme navn, der går igen alle steder og ikke en blanding af eksempelvis byggeriet ved Trekroner, KARA/NOVERENS nye ovn, Roskildes nye forbrændingsanlæg, Ovnlinie 6 og Katedralen. Navnet skal rumme visionen, det skal være beskrivende, og det skal være kort. Side 9 af 12

10 Bestyrelsen har tidligere drøftet behovet for et nyt navn til hele virksomheden. KARA/NOVEREN er efterhånden et godt indarbejdet navn med en historie bag, hvorfor det anbefales ikke på nuværende tidspunkt at ændre firmaets navn, men at kræfterne koncentreres om at markedsføre det nye projekt under navnet Energitårnet. Miljømæssige konsekvenser: 9. J.nr. 565 Udkast til program for bestyrelsesseminar d september 2011 Bestyrelsen skal tage stilling til udkast til program for bestyrelsesseminar. Indstilling: at bestyrelsen godkender vedlagte program. Godkendt. Det forventes, at der er afgang fra Roskilde den 16. september 2011 kl Formålet med seminaret er dels at fortsætte strategiudviklingen fra sidste seminar på baggrund af regeringens udspil om ny organisering af forbrændingssektoren. Dette foreslås at ske med afsæt i de seneste erfaringer med liberalisering af erhvervsaffaldet. Hertil kommer, at SYSAV i Malmø på det tekniske område har de samme leverandører, som vil være hovedleverandører i KARA/NOVERENs nye anlæg. Miljømæssige konsekvenser: Bilag: Udkast til program for bestyrelsesseminar d september J.nr. 103 Vedtægtsændringer 1. behandling Bestyrelsen skal tage stilling til udkast til vedtægtsændringer iht. vedlagte skematiske oversigt for så vidt angår punkterne 3,6 6,9 8,1 11,3 & 11,5. Side 10 af 12

11 Indstilling: at bestyrelsen godkender vedtægtsændringerne som anført i vedlagte oversigt, og at vedtægtsændringerne andenbehandles på et senere møde. Godkendt. Statsforvaltningen har ved brev af den godkendt KARA/NOVERENs vedtægtsændringer, således at Holbæk Kommune og Kalundborg Kommune er fuldgyldige medlemmer af KARA/NOVEREN. Statsforvaltningen har i forbindelse med godkendelsen stillet krav om præciseringer i forhold til aflæggelse af regnskab samt stillet krav om, at vedtægtsændringer skal godkendes i KARA/NOVE- RENs ejerkommuners kommunalbestyrelser. Dette orienterede formanden om på bestyrelsesmødet den Formanden orienterede endvidere om, at advokatfirmaet Bech-Bruun nu ville optage drøftelse med Statsforvaltningen om endelig formulering af ændringerne. Med brev af den har Statsforvaltningen udtalt Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til det foreliggende, idet ændringerne ses at være i overensstemmelse med statsforvaltningens brev af 12. november 2010 samt de heri nævnte tidligere breve. Efter det nu foreliggende vedtægtsforslag følger, at punkterne: 3,6-6,9 8,1-11,3 & 11,5 ændres, som det fremgår af vedlagte oversigt. På den baggrund forelægges vedtægterne jf. vedtægternes punkt 6,8 til første behandling i bestyrelsen. Efterfølgende skal vedtægterne: o Anden behandling i bestyrelsen o Godkendes i ejerkommunerne o Endelig godkendelse i Statsforvaltningen Miljømæssige konsekvenser: Bilag: Statsforvaltningens brev af den Statsforvaltningens brev af den Skematisk oversigt Ændring af vedtægter for KARA/NOVEREN 11. Evt. Side 11 af 12

12 Næste møde: tirsdag d kl Roskilde, d Niels Hörup Torben Jørgensen Brian Hemmingsen John Harpøth Bertel Stenbæk Erling Larsen Hans Olsen Annelis Stamm Lene Madsen Milner Side 12 af 12

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret. Hotel Kong Arthur, Kbh.

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret. Hotel Kong Arthur, Kbh. PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret Hotel Kong Arthur, Kbh. 1. Formanden orienterer 2. Administrationen orienterer 3. J.nr. 598 Q2, 2010 4.

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

/En introduktion til perioden 2010-2013

/En introduktion til perioden 2010-2013 /En introduktion til perioden 2010-2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Forord Formålet med dette hæfte er at give KARA/NOVERENs bestyrelse for valgperioden 2010-2013 en kort introduktion til virksomheden. Det er

Læs mere

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N REFORM AF AFFALDSSEKTOREN -kommunernes opgaver og udfordringer op til og efter 1. januar 2009 INDHOLD Side 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forord Politisk beslutningsoversigt Kommunen og borgerne Kommunen og erhvervene

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 13,00 på Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15B, 7770 Vestervig Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard,

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Notat Dato: 4. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Indledning Sammenfatning Notatets formål er at redegøre for de udbudsretlige

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120 Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere