Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger"

Transkript

1 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger (Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer m.v.) 1 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013, som ændret ved lov nr. 527 af 25. april 2015 og lov nr af 30. august foretages følgende ændringer: 1. I 51, stk. 3, 2. pkt., og 185, stk. 1, nr. 3, ændres»selskabet«til:»boligorganisationen«. 2. Underoverskriften i kapitel 5 udgår. 3. I 92 a, stk. 1, ændres " 10, stk. 2, i lov om friplejeboliger" til: " 10, stk. 2, i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, og 11 a i lov om friplejeboliger". 4. I 115 a, stk. 1, ændres»en lavenergibygning klasse 2015 i bygningsreglementet 2010«til:»bygningsklasse 2020 i bygningsreglementet 2010«. 5. I 118 a, stk. 1, ændres»2016«til:»2018«. 6. I 129, stk. 4, ændres»på 4,4 pct. p.a.«til:»som fastsættes af udlændinge-, integrationsog boligministeren som en procentdel«7 I 151, nr. 7, ændres " 10, stk. 2, i lov om friplejeboliger" til: " 10, stk. 2, i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, og 11 a i lov om friplejeboliger". 8. I 172 a, stk. 2, 3. pkt. ændres»udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet«til:»Beskæftigelsesministeriet«. 2 I lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr af 31. august 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1, 2. pkt. ændres»2016«til:»2018«. 1 af 15

2 3 Loven træder i kraft den 1. april af 15

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1 Forlængelse af perioden med grundkapital og kapitalindskud på 10 pct Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2 Revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer Gældende ret Den foreslåede ordning 2.3 Sammensætning af Center for Boligsocial Boligudviklings bestyrelse Gældende ret Den foreslåede ordning 2.4 Forskellige ændringer og præciseringer 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Miljømæssige konsekvenser 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Med henblik på fortsat at give kommunerne gode betingelser for at opføre nye almene boliger, har regeringen og KL som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2016 aftalt, at regeringen skal søge Folketingets tilslutning til, at den midlertidige nedsættelse af den kommunale grundkapital fra 14 pct. til 10 pct. forlænges med to år fra udgangen af 2016 til udgangen af I forlængelse heraf foreslås tillige, at nedsættelsen af grundkapitalindskuddet i friplejeboliger forlænges tilsvarende. Det foreslås endvidere, at det fremadrettet fortsat skal være muligt at foretage totaløkonomiske merinvesteringer i alment nybyggeri, som går udover maksimumsbeløbet, når byggeriets energistandard er væsentlig bedre end det generelle niveau i byggeriet. Det medfører, at det fremover vil være en forudsætning for at kunne godkende totaløkonomiske merinvesteringer, at byggeriet lever op til kravene i bygningsklasse 2020, jf. bygningsreglementet. 3 af 15

4 For at opfylde forudsætningen om nulstøtte i forbindelse med merinvesteringer, foreslår regeringen, at den særlige beboerbetalingsprocent ved totaløkonomiske merinvesteringer løbende kan reguleres, således at den tilpasses rente- og inflationsniveauet. Som følge af ressortomlægninger er Udlændinge-, Integrations, og Boligministeriet nu dobbeltrepræsenteret i Center for Boligsocial udviklings bestyrelse. For at styrke centerets bestyrelses faglighed indenfor det beskæftigelsespolitiske område, foreslås det derfor, at den ene af ministeriets pladser i stedet besættes af Beskæftigelsesministeriet. Endelig indeholder lovforslaget forskellige mindre ændringer og præciseringer. 2. Lovforslagets indhold Lovforslaget indeholder følgende elementer: 1. Forlængelse af perioden med grundkapital og kapitalindskud på 10 pct. 2. Revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer 3. Sammensætning af Center for Boligsocial Boligudviklings bestyrelse 4. Tekniske ændringer 2.1 Forlængelse af perioden med nedsat grundkapital for almene boliger og nedsat kapitalindskud for støttede friplejeboliger Gældende ret Det almene byggeri finansieres som udgangspunkt således: Beboerindskud på 2 pct. af anskaffelsessummen Kommunalt grundkapitallån på 14 pct. af anskaffelsessummen Kreditinstitutlån med statslig ydelsesstøtte på 84 pct. af anskaffelsessummen Beboerne betaler som udgangspunkt en ydelse på 2,8 pct. af anskaffelsessummen plus de løbende bidrag m.v. til kreditinstitutterne, i alt svarende til ca. 3,0 pct. af anskaffelsessummen. Betalingen sker første gang tre måneder efter låneoptagelsen. Herefter reguleres betalingen i de følgende 45 år med 100 pct. af stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år og derefter med 75 pct. af stigningen. Regulering sker første gang et år efter første terminsbetaling. Forskellen mellem beboerbetalingen og den samlede ydelse på lånet betales af staten som ydelsesstøtte. Landsbyggefonden refunderer 25 pct. af den statslige udgift hertil. Friplejeboliger, som modtager offentlig støtte, finansieres på principielt samme måde. Dog betales det kontante indskud, svarende til den kommunale grundkapital til almene boliger, af friplejeboligleverandøren. 4 af 15

5 Det kommunale grundkapitallån har tidligere udgjort enten 7 pct. eller 14 pct. af anskaffelsessummen med flere skift frem og tilbage. De relativt hyppige skift mellem 7 og 14 pct. medførte betydelige udsving i såvel tilsagns- som byggeaktivitet. For tilsagn i perioden fra 1. juli 2012 til 31. december 2016 har det kommunale grundkapitallån dog med henblik på sikring af en stabil tilsagns- og byggeaktivitet været fastsat til 10 pct. af anskaffelsessummen. Det statsligt støttede realkreditlån har som følge her af udgjort 88 pct. af anskaffelsessummen Den særlige nedsættelse af grundkapitallånet til 10 pct. bortfalder automatisk ved udgangen af Grundkapital stilles til rådighed af den kommune, hvor byggeriet opføres, og har karakter af et lån. Lånene er rente- og afdragsfrie i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse Den foreslåede ordning Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2016 er regeringen og KL enige om at afdække barrierer for tilvejebringelsen af billige almene boliger samt sammenhængen mellem beslutningskompetence og finansieringsansvar. I forlængelse heraf vil regeringen søge tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitalindskud til 10 pct. til og med Det foreslås derfor, at den midlertidige nedsættelse af den kommunale grundkapital til almene boliger fra 14 pct. til 10 pct. forlænges frem til den 31. december Samtidig forlænges forhøjelsen af kreditinstitutbelåningen fra 84 til 88 pct. af anskaffelsessummen tilsvarende. Tilsvarende ændringer foretages for friplejeboliger. Med forslaget bliver det alt andet lige billigere for kommunerne at give tilsagn til nye boliger i 2017 og 2018 og dyrere for staten og Landsbyggefonden. Dermed sikres det, at kommunernes incitament til at opføre almene boliger ikke begrænses, samtidig med, at det giver kommunerne en stabil planlægningshorisont i perioden frem til udgangen af For friplejeboligleverandørerne betyder forlængelsen af kapitalindskudsnedsættelsen, at det bliver billigere at opføre nye friplejeboliger i 2017 og Dette medfører ligeledes øgede udgifter for staten og Landsbyggefonden. 2.2 Revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer Gældende ret Med henblik på både at holde den offentlige støtte og huslejen i alment nybyggeri på et rimeligt niveau er der fastsat en øvre grænse for anskaffelsessummerne i form af et maksimumsbeløb, som er differentieret efter boligtype og geografisk beliggenhed. For at øge energistandarden i nybyggede almene boliger har kommunerne dog siden 2009 haft mulighed for at godkende, at maksimumsbeløbet overskrides i forbindelse med alment 5 af 15

6 nybyggeri med en bedre energistandard, der er bedre end gældende krav i bygningsreglement 2010, uden at det bliver dyrere for beboerne eller det offentlige. Det er således en forudsætning for kommunalbestyrelsens godkendelse af merinvesteringer, at byggeriet som minimum opfylder kravene i den frivillige lavenergiklasse 2015 i bygningsreglement 2010 samt, at merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel. Den energibesparelse, som beboerne opnår, skal således som minimum opveje den højere husleje, som merinvesteringen medfører. Modsat den øvrige del af byggeriets anskaffelsessum ydes der derfor ikke grundkapital eller ydelsesstøtte til merinvesteringer. Merinvesteringer finansieres med et kreditinstitutlån af den type, som i øvrigt anvendes til finansieringen af alment nybyggeri. Merinvesteringen belånes på samme måde som den øvrige anskaffelsessum, og beboerne betaler som udgangspunkt en ydelse på lånet, der svarer til 4,4 pct. af merinvesteringen. Beløbet reguleres i 40 år på samme måde som den øvrige beboerbetaling, dvs. med 100 pct. af stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år og derefter med 75 pct. af stigningen. Overstiger ydelsen på lånet beboerbetalingen, betaler staten forskellen. Omvendt modtager staten forskellen, såfremt beboerbetalingen overstiger ydelsen på lånet. Udgangspunktet for beboerbetalingen på de 4,4 pct. af merinvesteringen er fastsat således, at den på basis af de oprindelige rente- og inflationsforudsætninger medfører, at der samlet set over 40 år ikke ydes statslig støtte til merinvesteringen, idet den statslige ydelsesstøtte (positiv støtte) modsvares af beboernes indbetalinger (negativ støtte) Den foreslåede ordning Den generelle energistandard i alment nybyggeri er højnet væsentligt siden 2009, og med det foreslåede bygningsreglement 2015 vil den hidtil frivillige lavenergiklasse 2015 blive indført som obligatorisk standard fra 1. juli Samtidig vil den frivillige energiklasse bygningsklasse 2020 i bygningsreglement 2010 blive opretholdt som frivillig energiklasse i bygningsreglement Det foreslås derfor, at kravet til den energistandard, der som minimum skal opnås i forbindelse med totaløkonomiske merinvesteringer, forhøjes, således at byggeriet skal opfylde kravene for den frivillige energiklasse bygningsklasse Det vil fortsat være et krav, at tiltagene er totaløkonomisk rentable, ligesom der fortsat ikke ydes støtte til merinvesteringen. Forudsætningen om, at der ikke ydes støtte til merinvesteringer, blev i forbindelse med ordningens oprettelse som nævnt udmøntet ved, at der i almenboligloven blev fastsat en beboerbetaling på 4,4 pct. af merinvesteringen. Siden 2009 har den forudsatte lånerente imidlertid været faldende med en lavere ydelse på kreditinstitutlånet til følge, samtidig med at den forudsatte inflation har ligget nogenlunde konstant. Med den fastsatte beboerbetaling sker der derfor en overfinansiering af merinvesteringen med en utilsigtet statslig indtægt til følge. 6 af 15

7 Tilsvarende kan der ved en stigning i lånerenten blive tale om, at den fastsatte beboerbetaling ikke kan finansiere merinvesteringen, og at der dermed utilsigtet vil blive tale om ydelsesstøtte til merinvesteringerne. For at opfylde ordningens forudsætning om, at der ikke ydes støtte til merinvesteringer, foreslås det, at udlændinge-, integrations- og boligministeren løbende kan regulere beboerbetalingsprocenten i forhold til den forventede udvikling i rente og inflation. Beboerbetalingsprocenten repræsenterer således den procentsats, som ved godkendelsen af merinvesteringerne vil medføre, at der ikke ydes støtte til merinvesteringerne. Med ændringen er det den beboerbetalingsprocent, som er gældende på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af merinvesteringerne, som beboerne skal betale over finansieringsperioden på 40 år. Beboerbetalingsprocenten reguleres dog fortsat for udviklingen i nettoprisindekset som beskrevet ovenfor. 2.3 Sammensætning af Center for Boligsocial Udviklings bestyrelse Gældende ret Center for Boligsocial Udvikling er etableret med en bred basis for sit virke, hvilket afspejles i sammensætningen af centrets bestyrelse. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der udpeges af udlændinge-, integrations- og boligministeren. Ministeren udpeger formanden, 2 uafhængige sagkyndige og 1 medlem. Herudover udpeger ministeren de resterende 4 medlemmer efter indstilling fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, KL, BL og Landsbyggefonden Den foreslåede ordning Oprettelsen af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet betyder, at ministeren herefter skal udpege et medlem til Center for Boligsocial Udviklings bestyrelse efter indstilling fra eget ministerium, ligesom ministeriet vil være dobbeltrepræsenteret i bestyrelsen. Arbejdsløshed er et af de mest påtrængende problemer i de udsatte boligområder og mange boligsociale helhedsplaner har indsatser som skal bringe beboerne tættere på arbejdsmarkedet. Derfor er det hensigtsmæssigt at styrke fagligheden på beskæftigelsesområde i bestyrelsen for Center for Boligsocial Udvikling. Derfor foreslås det, at ét af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets medlemmer i stedet udpeges efter indstilling fra Beskæftigelsesministeriet. 2.4 Forskellige ændringer og præciseringer Ud over ovennævnte ændringer indeholder lovforslaget forskellige mindre ændringer og præciseringer. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 7 af 15

8 Det er alene forslaget om forlængelse af perioden med grundkapital og kapitalindskud på 10 pct., der medfører økonomiske konsekvenser for det offentlige. Med forslaget om forlængelse af perioden med nedsat grundkapital bliver det som nævnt billigere for kommunerne at give tilsagn til almene familie-, ældre- og ungdomsboliger i 2017 og 2018 og dyrere for staten og Landsbyggefonden. Den samlede udgiftsmæssige effekt består dels af en priseffekt som følge af, at grundkapital erstattes af ydelsesstøtte, dels af en aktivitetseffekt, idet kommunerne må forventes at give tilsagn til flere boliger, når det bliver billigere for kommunen. Ligesom for almene boliger indebærer forlængelsen af perioden med nedsat kapitalindskud i støttede friplejeboliger, at det bliver billigere for friplejeboligleverandører at opføre friplejeboliger og dyrere for staten og Landsbyggefonden. Samtidig er der tale om, at et privat kapitalindskud erstattes af ydelsesstøtte. Dette giver anledning til en priseffekt. Derimod bliver der ikke tale om en aktivitetseffekt, da aktiviteten er kvotereguleret. I aktivitetseffekten indgår tillige, at der sker en udskydelse af den fremrykningseffekt, som hidtil har været forventet i 2016 på baggrund af det forventede bortfald af den tidsbegrænsede nedsættelse af grundkapitalindskuddet ved udgangen af Fremrykningseffekten vil nu først indtræde i hvor forøgelsen af antallet af tilsagn opvejes af færre tilsagn i 2019 og Effekten af forslaget viser sig derfor ikke kun i 2017 og 2018, men tillige i 2016, 2019 og De økonomiske konsekvenser for stat og kommuner fremgår af tabel 1. Tabel 1. Ændringer i kommunernes, statens og Landsbyggefondens udgifter til grundkapital, ydelsesstøtte, ungdomsboligbidrag og servicearealtilskud som følge af nedsættelse af den kommunale grundkapital til 10 pct. i 2017 og 2018 (2016-priser, mio. kr.) Kommunerne heraf grundkapital Staten Landsbyggefonden I alt heraf friplejeboliger Anm.: en negativ værdi angiver en mindreudgift. Som følge af den nævnte fremrykningseffekt vil der også være mindreudgifter i 2020, svarende til mindreudgifterne i Herefter vil antallet af tilsagn svare til det, der oprindelig var forudsat ved en grundkapital på 14 pct. For forslaget om revision af ordningen om totaløkonomiske merinvesteringer gælder, at den ændrede fastsættelse af den særlige beboerbetalingsprocent netop sikrer, at der samlet set over tidshorisonten på 40 år ikke ydes offentlig støtte. 8 af 15

9 Såvel forslaget om forlængelse af perioden med en grundkapital på 10 pct. som forslag om revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer vil medføre meget begrænsede statslige udgifter til tilretning af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets administrationssystem for almene boliger (BOSSINF). Disse udgifter vil blive afholdt indenfor ministeriets eksisterende rammer. De kommunaløkonomiske konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med KL. Lovforslaget vurderes ud over ændringerne af BOSSINF-systemet ikke at have administrative konsekvenser for staten og vurderes heller ikke at have det for kommunerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Forslaget om forlængelse af perioden med en grundkapital på 10 pct. i 2017 og 2018 skønnes at medføre, at der samlet set vil blive givet tilsagn til i størrelsesordenen almene boliger flere end ellers. Det svarer til en forøgelse af de samlede anskaffelsesudgifter til nye almene boliger på godt 2,5 mia. kr. (inkl. moms). Denne merinvestering resulterer i meget stort omfang i øget omsætning i de erhverv, der leverer varer og ydelser til det almene byggeri, dvs. entreprenører, rådgivere, byggematerialeproducenter, private grundsælgere, finansielle virksomheder mv., og dermed i en begrænset aktivitetsforøgelse i byggesektoren i bred forstand. [Evt. kvantificering af beskæftigelseseffekt og BNP-effekt] Forslaget om fremtidssikring af ordningen om totaløkonomiske merinvesteringer vil i begrænset omfang understøtte disse effekter. Endvidere gør forslaget det billigere for private friplejeboligleverandører at etablere nybyggede friplejeboliger, idet deres kapitalindskud nedsættes i 2017 og Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Miljømæssige konsekvenser Forslaget om revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer forventes at medføre en begrænset reduktion af energiforbruget i alment nybyggeri som følge af, at det bliver muligt at opnå en højere energistandard som minimum svarende til den frivillige Bygningsklasse 2020 uanset at maksimumsbeløbet overskrides. Dette vil medføre en mindre CO 2 udledning og dermed en reduceret miljøbelastning. Lovforslagets øvrige elementer vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 9 af 15

10 Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder bestemmelser om overdragelse af udførelsen af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse til virksomheder, jf. Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 2012/21/EU (EUT L 7 af , s. 3). Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vurderer, at nævnte bestemmelser i lovforslaget er i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter herudover. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra XXXX 2015 til YYYY 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Advokatsamfundet, Akademisk Arkitektforening, Alzheimerforeningen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATPejendomme, BAT-Kartellet, BL Danmarks Almene Boliger, BOSAM, Byfornyelsesrådet, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, Byggesocietetet, Bygherreforeningen i Danmark, Center for Boligsocial Udvikling, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarme, DI, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Advokater, Danske arkitektvirksomheder, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Ældreråd, Danske Udlejere, Det centrale Handicapråd, Ejendomsforeningen Danmark, Finansrådet, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, Foreningen til boliger for ældre og enlige, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Forsikring og Pension, Husleje- og Beboerklagenævnsforeningen, Håndværksrådet, Kommunekredit, KL, Kollegiekontorerne i Danmark, Kommunernes Revision BDO, Landsbyggefonden, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Ældre Sagen, Lejernes Landsorganisation i Danmark, O. K. -fonden, DANSKE ARK (Praktiserende Arkitekters Råd), Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Rådet for Socialt Udsatte, Rådet for Etniske Minoriteter, Selveje Danmark, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SBi/AAU (Statens Byggeforskningsinstitut under Aalborg Universitet) og TEKNIQ. 9. Sammenfattende skema 10 af 15

11 Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/ mindreudgifter Forlænget nedsættelse af grundkapital medfører statslige og kommunale mindreudgifter på hhv. 199 og 215 mio. kr. i 2016 samt på hhv. 139 og 87 mio. kr. i 2019 (fremrykningseffekt). Ingen Svagt forøget aktivitet i byggesektoren mv. Lavere kapitalkrav til friplejeboligleverandører. Ingen Begrænset CO 2-reduktion vedrørende totaløkonomiske merinvesteringer. Ingen Negative konsekvenser / merudgifter Forlænget nedsættelse af grundkapital medfører statslige merudgifter på 454 mio. kr. i 2017 og 664 mio. kr. i 2018 (pris-, aktivitets- og fremrykningseffekt) og kommunale merudgifter på 34 mio. kr. i 2017 og 233 mio. kr. i 2018 (aktivitets- og fremrykningseffekt). Ingen Ingen Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11 af 15

12 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Der er tale om ændringer med henblik på, at der anvendes en konsekvent terminologi gennem loven. Til nr. 2 Der er tale om en teknisk rettelse. Kapitlet indeholder kun én underoverskrift, hvilket ikke vurderes at bidrage til overblikket i lovgivningen, hvorfor underoverskriften foreslås ophævet. Til nr. 3 Friplejeboligloven blev ændret ved lov nr. 527 af 29. april Af hensyn til lovens systematik blev lovens 10 ophævet ved denne lovændring og erstattet af en ny 11 a. Den ophævede bestemmelse vedrørte offentlig støtte til friplejeboliger. Den nye 11 a indebærer, at der fortsat kan ydes offentlig støtte efter samme regler og inden for samme ramme, som efter den tidligere 10. I forbindelse med lovændringerne skulle tillige almenboliglovens 92 a, stk. 1, om Landsbyggefondens medfinansiering af støttede friplejeboliger have været ændret tilsvarende, hvilket ved en fejl ikke skete. Det har således ikke været tilsigtet, at friplejeboliger med støttetilsagn efter 1. juli 2015 skulle være undtaget fra de pågældende regler. Med ændringerne foreslået i 1, nr. 3, berigtiges således en fejl opstået i forbindelse med ændringerne af friplejeboligloven. Til nr. 4 Kommunerne har siden 2009 haft mulighed for at godkende, at maksimumsbeløbet overskrides i forbindelse med totaløkonomiske merinvesteringer med henblik på at opnå en bedre energistandard i alment nybyggeri. Ordningen medfører, at byggeriet som minimum skal opfylder kravene i den frivillige lavenergiklasse 2015 i bygningsreglement 2010 samt at merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel. Der ydes derfor ikke støtte til merinvesteringen. Formålet med ordningen er, at gøre det muligt at opføre energimæssigt fremtidssikret byggeri. Siden ordningen blev oprettet, er den generelle energistandard i alment nybyggeri højnet væsentligt. Videre vil den frivillige bygningsklasse lavenergiklasse 2015 blive indført som obligatorisk energikrav med bygningsreglement Samtidig vil den frivillige energiklasse bygningsklasse 2020 i bygningsreglement 2010 blive opretholdt som frivillig energiklasse i bygningsreglement af 15

13 For at sikre, at merinvesteringer medfører en forbedring i boligernes energistandard i forhold til det gængse byggeri, foreslås det, at kravet til energistandarden skærpes, således at det stilles som betingelse for kommunens godkendelse, at merinvesteringerne lever op til kravene i Bygningsklasse 2020 i bygningsreglementet. Kravet om, at merinvesteringerne skal være totaløkonomisk rentable, opretholdes. Til nr. 5 I henhold til almenboliglovens 118, stk. 1, finansieres anskaffelsessummen for alment nybyggeri med 84. pct. lån, 14. pct. kommunal grundkapital og 2 pct. beboerindskud. For tilsagn givet i perioden fra 1. juli 2012 til 31. december 2016 er den kommunale grundkapital nedsat til 10 pct. af anskaffelsessummen, mens lånet er forhøjet tilsvarende til 88 pct. af anskaffelsessummen, jf. lovens 118 a. Med forslaget forlænges perioden, hvor den kommunale grundkapital er nedsat til 10 pct., og lånet er forhøjet tilsvarende, frem til udgangen af Til nr. 6 Kommunerne har siden 2009 haft mulighed for at godkende totaløkonomiske merinvesteringer til bedre energistandard i alment nybyggeri. En af forudsætningerne for kommunalbestyrelsens godkendelse af merinvesteringer er, at investeringen er totaløkonomisk rentabel, og der således ikke ydes kommunal grundkapital eller statslig ydelsesstøtte til merinvesteringen. For at opnå dette blev beboerbetalingsprocenten i forbindelse med ordningens oprettelse fastsat til 4,4 pct. p.a. af merinvesteringen. De oprindelige forudsætninger har imidlertid resulteret i, at beboerne overfinansierer merinvesteringerne, jf. pkt i de almindelige bemærkninger. Det foreslås derfor, at beboerbetalingsprocenten løbende fastsættes af udlændinge-, integrations og boligministeren, således at der, med de rente- og inflationsforudsætninger der lægges til grund for beregningen af beboerbetalingsprocenten, ikke ydes støtte. Til nr. 7 Friplejeboligloven blev ændret ved lov nr. 527 af 29. april Af hensyn til lovens systematik blev lovens 10 ophævet ved denne lovændring og erstattet af en ny 11 a. Den ophævede bestemmelse vedrørte offentlig støtte til friplejeboliger. Den nye 11 a indebærer, at der fortsat kan ydes offentlig støtte efter samme regler og inden for samme ramme, som efter den tidligere 10. I forbindelse med lovændringerne skulle tillige almenboliglovens 151, stk. nr. 7, om Byggeskadefondens anvendelsesområde have været ændret, hvilket ved en fejl ikke skete. Det har således ikke været tilsigtet, at friplejeboliger med støttetilsagn efter 1. juli 2015 skulle være undtaget fra de pågældende regler. 13 af 15

14 Med ændringerne foreslået i 1, nr. 7, berigtiges således en fejl opstået i forbindelse med ændringerne af friplejeboligloven. Til nr. 8 Center for Boligsocial Udvikling blev oprettet ved lov nr. 437 af 01. juni 2008 med det formål at skabe de nødvendige forudsætninger for, at by- og boligpolitikken i bred forstand kan medvirke til at bekæmpe negativ social arv, sikre sammenhængskraften i samfundet og sikre lige muligheder for alle. Ved at afsætte midler til et by- og boligsocialt udviklingscenter sikres det konkret, at: 1) Der skabes den nødvendige helhedsorientering i de boligsociale indsatser og boligpolitikken som helhed, herunder især i samspillet med en række andre overordnede politikområder som f. eks. uddannelses-, integrations-, beskæftigelses-, socialpolitikken og planområdet, 2) der på et systematisk grundlag opbygges en viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, 3) der løbende sættes fokus på gode og dårlige erfaringer i de igangværende og kommende indsatser, sådan at midlerne bruges bedst muligt, og at 4) den indsamlede viden, den løbende rådgivning og centerets anbefalinger kan anvendes som grundlag for politiske beslutninger. Problemerne i udsatte by- og boligområder spænder bredt fra fysiske og arkitektoniske til sociale og sundhedsmæssige problemstillinger. Det er derfor afgørende, at centeret opsamler og formidler viden om såvel arkitektur-, miljø-, beskæftigelses-, integrations-, uddannelses-, social- og sundhedspolitiske indsatser som inddrager internationale erfaringer. Landsbyggefonden skal i forbindelse med boligsociale helhedsplaner m.v. kunne trække på den viden, som opbygges i centeret. Tilsvarende skal Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og andre ministerier kunne trække på centerets viden i forhold til at fastsætte de overordnede rammer for boligsociale indsatser og bypolitik generelt. Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 etableredes Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, hvorved bl.a. det almene boligområde og integrationsområdet blevet samlet i ét ministerium. Derved blev sammensætningen af bestyrelsen for Center for Boligsocial Udvikling uhensigtsmæssig, da den leder til dobbeltrepræsentation af ministeriet. Bestyrelsen i Center for Boligsocial Udvikling har bl.a. til opgave at bidrage fagligt til tilrettelæggelsen af centrets virke. Således er både interesser og fagligheder repræsenteret i bestyrelsen. Det vurderes fortsat at være relevant at sikre en faglig spredning i centrets bestyrelse, hvorfor det foreslås, at Beskæftigelsesministeriet bliver repræsenteret i bestyrelsen i stedet for det ene medlem fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Beskæftigelsesministeriets ekspertise er relevant at tilføre bestyrelsen, da arbejdsløshed er en af de mest påtrængende udfordringer i de udsatte almene boligområder, som fører til 14 af 15

15 social isolation, fravær af rollemodeller for børn og unge og økonomiske vanskeligheder for de berørte. Derfor har mange boligsociale helhedsplaner indsatser, som skal bidrage til at bringe beboerne tættere på arbejdsmarkedet, ligesom der i flere boligområder er etableret samarbejde mellem boligsociale helhedsplaner og kommuner om at skaffe beskæftigelse til beboere. Med den nye sammensætning i bestyrelsen styrkes bestyrelsens viden om beskæftigelsespolitik og policy. Til nr. 1 Til 2 I henhold til friplejeboliglovens 12, stk. 1, 1. pkt., finansieres den del af anskaffelsessummen for støttede friplejeboliger, som ikke overstiger den maksimale anskaffelsessum for almene plejeboliger, med 84. pct. lån, 14. pct. kapitalindskud fra friplejeboligleverandøren og 2 pct. beboerindskud. Den del af anskaffelsessummen, der overstiger den maksimale anskaffelsessum for almene boliger, finansieres af friplejeboligleverandøren uden mulighed for at indregne dette i huslejen. For tilsagn givet i perioden fra 1. juli 2012 til 31. december 2016 er friplejeboligleverandørens kapitalindskud nedsat til 10 pct. af anskaffelsessummen, mens lånet er forhøjet tilsvarende med 4 pct. point til 88 pct. af anskaffelsessummen, jf. lovens 12, stk. 1, 2. pkt. Finansieringen af nye friplejeboliger svarer således til finansieringen af nyt alment byggeri. Med henblik på fortsat overensstemmelse mellem de to regelsæt foreslås en forlængelse af den periode, hvori friplejeboligleverandørens kapitalindskud er nedsat til 10 pct., og lånet forhøjes tilsvarende frem til udgangen af Til 3 Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. april af 15

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. Lovforslag nr. L 110 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. Lovforslag nr. L 110 Folketinget Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2015-16 Fremsat den 28. januar 2016 af udlændinge-, integrations- og boligministen (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri 2013/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4127 Fremsat den 19.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2768 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Permanentgørelse af ordningen om tilskud til etablering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overskriften til kapitel 11 b affattes således: "Straffe- og forvaltningsbestemmelser"

UDKAST. Forslag. til. 1. Overskriften til kapitel 11 b affattes således: Straffe- og forvaltningsbestemmelser UDKAST Dato J. nr. 26. januar 2017 2016-11609 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje af almene boliger, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler) 1 I lov om almene

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.) I lov om byfornyelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt L 29 (som fremsat): lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og realkreditloven. (Nedsættelse af den kommunale

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 143 Folketinget Fremsat den 22. februar 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 143 Folketinget Fremsat den 22. februar 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) til Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. februar 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Folketingets Socialudvalg, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K. Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Fremsat den 10. januar 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

er der fremsat forskellige indholdsmæssige bemærkninger, der gen- nemgås i det følgende.

er der fremsat forskellige indholdsmæssige bemærkninger, der gen- nemgås i det følgende. By- og Boligudvalget, By- og Boligudvalget, By- og Boligudvalget, By- og Boligudvalget 2012-13 L 114 Bilag 1, L 114 A Bilag 1, L 114 B Bilag 1, L 114 C Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: Kontor: Sagsnr.: Sagsbeh.:

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

1. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget:

1. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Høringsnotat Notat BO0102-00010 20-08-2017 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 107 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 154 Bilag 2 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 154 Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 154 Bilag 2 Offentligt Notat Høringsnotat Vedr. forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Målretning af byfornyelsesinstrumenter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber) NOTAT Dato: 30. januar 2015 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2015-34 Sagsbeh.: EB Dok id: 570889 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne.

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 512 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del, samrådsspørgsmål Æ Hvornår: 19. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere