Mødedeltagere. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Referent: Bemærk.: Top

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødedeltagere. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Referent: Bemærk.: Top"

Transkript

1 Mødereferat d.: kl.: 16:30 til 18:30 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Gillelejehuset, Birkevang 214, 3250 Gilleleje - den gl. byrådssal Mødedeltagere Mødets deltagere og referent Deltagere: Bjarne Frølund-Møller - Grundejersammenslutningen Gunnar Lerche - Grundejersammenslutningen Flemming Keller - Grundejersammenslutningen Vagn Christensen - Grundejersammenslutningen Tonny Bruun Nielsen - Grundejersammenslutningen Klaus Engbart - Grundejersammenslutningen - Kjeld Sandstød - Grundejerforbundet Jørn Olsen - Grundejerforbundet Hans Skogstad - Grundejerforbundet - Jørn Stålfos - Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Flemming Denker - Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Thorkil Lund - Landliggersammenslutningen Gribskov Vest - Jan Ferdinandsen - formand for Teknisk Udvalg Nick Madsen - Teknisk Udvalg Erik Kjærsgaard - Teknisk Udvalg Bo Jul Nielsen - Teknisk Udvalg Lasse Røssel - Teknisk Udvalg - Dorethe Pedersen - Afdelingschef TVF Christian Sabber Jensen - Fagchef Plan og Byg Lotte Vang - teamleder Vej og Park Grethe Larsen - team Vej og Park Top Fraværende: Hans Skogstad Thorkil Lund Mødeleder: Jan Ferdinandsen Referent: Grethe Anette Larsen Bemærk.:

2 Dagsorden + referat Punkter Top 01 Bemærkninger til dagsordenen Godkendt. Pkt. 07 udgår. Det blev bemærket, at der ønskes nærmere drøftelse i Grundejerkontaktudvalget forud for en politisk beslutning. 02 Godkendelse af referatet fra mødet den Godkendt 03 Orientering fra nedsatte følgegrupper/arbejdsgrupper Orientering fra følgegrupperne: a) Affaldsgruppen b) Bjørneklogruppen c) Dongenergy-gruppen d) Kollektiv Trafikgruppen e) Mobilantennemast-gruppen f) Rodegruppen g) Strand- og Kystsikringsgruppen h) Trafiksikkerhedsgruppen i) Vandmiljøgruppen j) Vejlaugsgruppen Affaldsgruppen: Kjeld Sandstød orienterede om, at der har været afholdt møde den Der er lejet ny presser på affaldscentret, som gør at fyldningen af containerne kan forøges væsentligt, hvilket betyder, at der nu er meget mindre kørsel. Der opnås en besparelse i størrelsesordenen kr Det er en maskine Vestforbrændingen har leaset. Derudover er der indgået nye kontrakter med to vognmænd vedrørende dagrenovationen i kommunen. Man

3 der indgået nye kontrakter med to vognmænd vedrørende dagrenovationen i kommunen. Man har drøftet Byttehuset og holdningen er, at driften skal overgå til 3. part. Flemming Denker rejste spørgsmålet, om man er begyndt at køre med større biler end tidligere på sommerhusvejene til dagrenovation. Der er delvis givet denne mulighed, da vægtgrænsen for de små biler er ændret fra 7,5 t til 12 t. Der er således ikke givet mulighed for kørsel med de store biler på sommerhusvejene. Kildesorteringen blev drøftet, den nuværende ordning kører uændret videre til 2013, dvs. der sorteres i "Helsinge" og i "Græsted-Gilleleje" skal der også indføres kildesortering over en 3-årig periode. I det nye regulativ er der indført 5 m afstandskrav til affaldsbeholder. Bjørneklogruppen: Klaus Engbart oplyste, at der ikke har været meget at lave, men man forbereder sig til næste sæson. Der har været problemer med NetGis, hvor forekomster af bjørneklo er registreret. Der er planlagt møde til den , men ellers har der ikke været afholdt møder siden sidst. Administrationen arbejder med området og der er kontakt til en "bjørneklomand", som også skal arbejde med kortregistrering. Derudover skal man på næste møde drøfte samarbejdet med nabokommunerne Halsnæs, Hillerød og Helsingør, da bjørneklo spredes over kommunegrænserne. Dongenergy-gruppen: Bjarne Frølund orienterede om, at der har været afholdt møde den samt at der ikke sker kabellægning i 2009, idet Dongenergy har lagt op til meget væsentlige prisstigninger. Med hensyn til udarbejdelse af kommissorium, har der ikke været enighed i gruppen om, hvorvidt Dongenergy, skal være repræsenteret i arbejdsgruppen eller ej. Jan Ferdinandsen har haft møde med Dongenergy. Kollektiv Trafikgruppen: Lasse Røssell udtrykte glæde over et godt møde og orienterede om kommende møde i gruppen, som er fastsat til den Gunnar Lerche forespurgte til fremtidigt samarbejde, som tænkes ind som netværksgruppe i Trafiksikkerhedsgruppen, dette drøftes nærmere den Mobilantennemast-gruppen: Gunnar Lerche orienterede om, at sagen er udsat på grund af evaluering i Gilleleje by. Teleoperatørernes problemstillinger er drøftet, hvilket er mundet ud i en rapport, som forelægges Planudvalget. Det forventes, at der indkommer ansøgninger inden længe, hvorefter der kan ske evaluering med henblik på udbredelse af politikken. Gruppen arbejder fint. Rodegruppen: Kjeld Sandstød orienterede om, at der er 7 verserende sager, 4 er meldt til politiet (2 gamle + 2 nye) det drejer sig væsentligt om gamle biler. Bo Jul Nielsen gjorde opmærksom på en ejendom i Græsted, som er problematisk, den er henvist til Rodegruppen.. Christian Sabber Jensen kunne oplyse, at flere ejendomme står tomme i forbindelse med konkurser, kommunen kan forlange, at boet skal sikre, at de ikke tages i brug af andre, mens konkurssagen kører. Strand- og kystsikringsgruppen: På grund af sygdom blev sidste møde i gruppen blev aflyst. Flemming Keller orienterede om sager på dagsordenen, bl.a. at der ønskes etableret et samarbejde med nabokommunerne Halsnæs og Helsingør om kystspørgsmål, "Den gode kyst" og registrering af kystsikringslag - nye og eksisterende. Erik Kjærsgaard supplerede med, at sandfodring er oppe i tiden, og at der bliver arbejdet godt og positivt med projektet. Der mangler en repræsentant fra Grundejerforbundet, men Kjeld Sandstød kunne oplyse, at der ikke p.t. er en interesseret repræsentant.

4 Trafiksikkerhedsgruppen: Vagn Christensen orienterede om, at kommissoriet er justeret, således at det passer bedre til gruppens arbejde. Der mangler fortsat en repræsentant fra Grundejerforbundet. Gruppen påtænker at invitere gæster til møderne, f.eks. fra Ældresagen, fra skolerne, etc. Gruppen arbejder rigtig godt. Vandmiljøgruppen: Jan Ferdinandsen orienterede om det seneste møde i Vandmiljøgruppen. Der arbejdes på modeller for oversvømmelsessenarier, gruppen skal drøfte, hvorledes formidling kan foregå, og hvad der skal lægges vægt på for at imødegå grundejernes interesser. Der er link for nærmere orientering i referatet fra Vandmiljøgruppen den Vejlaugsgruppen: Flemming Denker orienterede om arbejdet. Der søges arbejdet med prioritering med henblik på sikring af vejvedligeholdelsen. 04 Evaluering af Grundejerkontaktudvalgets mødeform Den blev der afholdt et møde mellem de 3 formænd for paraplyorganisationen for grundejerforeningerne og administrationen ved udvalgsformand Jan Ferdinandsen og afdelingschef for TVF Dorethe Pedersen for drøftelse og evaluering af Grundejerkontaktudvalgets mødeform, som nu har bestået i et år. Jan Ferdinandsen orienterede om mødet. Der lægges op til - jf. forretningsordenen - at der kun drøftes generelle sager, enkeltsager henvises til møder, som bookes særskilt med udvalgsformanden og/eller administrationen. Der skal efterfølgende udarbejdes en statusliste til dagsordenen vedrørende løbende sager, som ajourføres forud for hvert møde i Grundejerkontaktudvalget, indtil de er afsluttet. Bjarne Frølund orienterede om dialog vedørende besvarelse af henvendelser og efterlyste opstramning. Jan Ferdinandsen orienterede om temadrøftelse i forbindelse med næste møde i Byrådet, hvor emnet drøftes. Jan Ferdinandsen orienterede endvidere om egen praksis. Flemming Denker efterlyste procedure vedrørende henvendelser omkring enkeltsager. Jan Ferdinandsen pointerede, at man skal skrive til de respektive formænd: Jan Ferdinandsen, formand for Teknisk Udvalg, med kopi til afdelingschef for TVF Dorethe Pedersen og Morten Jørgensen, formand for Planudvalget med kopi til Plan og IT-chef Michel van der Linden. Endvidere blev det oplyst, at Jan Ferdinandsen har træffetid hver torsdag fra kl og Morten Jørgensen har træffetid hver torsdag fra kl Ved sager af mere principiel karakter aftales møde med de respektive formænd. 05 Kommuneplan Status for arbejdet omkring Kommuneplan Punktet er fremsat af Grundejersammenslutningen. Planforslaget er under udarbejdelse og bliver politisk behandlet i marts og april med henblik

5 Planforslaget er under udarbejdelse og bliver politisk behandlet i marts og april med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse. Planen fremlægges offentligt i 8 uger i maj og juni og ventes endeligt vedtaget i september. Planens hovedelementer blev drøftet på sidste møde ( ). På mødet vil blive orienteret om status på arbejdet og hvad der planlægges at ske i offentlighedsfasen. Christian Sabber Jensen orienterede om den tidlige inddragelse. Planudvalget skal behandle forslaget til Kommuneplan den , herefter skal forslaget behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Efterfølgende sendes Kommuneplanforslaget i offentlig høring i 8 uger i maj - juni i høringsperioden vil der blive afholdt borgermøde. Planen udarbejdes i en pdf-version og i en digitalform. Der har været ca medarbejdere involveret i processen med henblik på at sikre en bred faglighed i udarbejdelsen. Når Kommuneplanforslaget er behandlet i Byrådet og den offentlige 8 ugers høringsfrist er overstået, vil alle indsigelser blive behandlet i Planudvalget og Byrådet igen, således at den endelige Kommuneplan kan vedtages i august - september Jan Ferdinandsen orienterede om, at det havde været en meget stor, men også spændende proces at udarbejde planen, og opfordrede til at gå ind i arbejdet i forbindelse med høringen. Jan Ferdinandsen orienterede om tanker vedrørende udvikling af Helsinge, som efterfølgende blev debatteret. 06 Jordvolde Landliggersammenslutningen Gribskov Vest ønsker orientering om reglerne for opførelse af jordvolde på sommerhusejendomme, praksis på området samt reglerne for jordreguleringsarbejder i øvrigt. Jordvolde og andre terrænreguleringer i sommerhusområderne er generelt reguleret i byggelovgivningen, vejlovgivningen, eventuelle lokalplaner og eventuelle deklarationer. Der er ikke faste generelle regler for jordvolde og terrænreguleringer, men der er en række forhold der skal undersøges i de enkelte sager: Hvis en jordvold eller terrænregulering ligger tæt på en vej, eller inden for en tinglyst vejbyggelinje eller på et oversigtsareal, kan kommunen forlange den fjernet eller ændret. Kommunen vil i de førstnævnte tilfælde skulle foretage en vurdering af om jordvolden vil medføre problemer med bl.a. snefygning. Hvis en jordvold eller terrænregulering er udformet så den påfører naboejendommene væsentlige gener, kan kommunen med hjemmel i byggeloven 13 forlange en given terrænregulering ført tilbage til naturligt terræn. Eksempler på væsentlige gener kan være at skråningsfoden er for tæt på naboskellet, at jord skrider ned over skellet, hvis skråningen er for stejl, at hegn bliver ødelagt og lignende. Hvis en terrænregulering er brugt til at indrette en terrasse på, d.v.s. et

6 Hvis en terrænregulering er brugt til at indrette en terrasse på, d.v.s. et opholdsareal hævet over det naturlige terræn, er den omfattet af bygningsreglementets bestemmelser. Regler i sommerhusområder er, at opholdsarealer hævet mere end 35 cm over det naturlige terræn skal ligge mindst 5 meter fra naboskel. Der kan i lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer være bestemmelser om terrænreguleringer. Hvor disse bestemmelser optræder er det typisk regler om at terrænreguleringer over en vis størrelse skal godkendes. Det er en såkaldt administrativ bestemmelse, som ikke siger noget om, hvordan en terrænregulering i givet fald skal udføres eller om man overhovedet må terrænregulere. Der kan dog også være materielle bestemmelser, som beskriver at der ikke må terrænreguleres, eller at terrænreguleringer skal udføres på en bestemt måde, eller der kan være bestemmelser om etablering af f.eks. støjvolde. Generelt kræver ingen af de nævnte terrænreguleringer og jordvolde godkendelse før de udføres. På den anden side er det altid en god idé at man sikrer sig hos kommunen, at kommunen ikke efterfølgende forlanger en jordvold eller terrænregulering fjernet eller ført tilbage til naturligt terræn. Redegørelsen taget til efterretning. Der kan kun anvendes ren jord til jordvolde, jf. kommunens politik om jorddeponering (tilføjet referatet efter mødet). 07 Gribskov Lokalforeningsråd Punktet er fremsat af Grundejersammenslutningen. På mødet den 11. december 2008 havde Grunejersammenslutningen fremsat et punkt om Planudvalgets formands tilsagn til Gribskov Lokalforeningsråd om behandling af emner, der tidligere er behandlet på de aftalte kontaktudvalgsmøder. Bjarne Frølund uddybede punktet yderligere med, hvor mange ressourcer der stilles til rådighed fra forvaltningen samt hvor mange sideordnede arbejdsgrupper, der findes. Endvidere om det ikke var aftalt, at der altid skulle ske høring i Grundejerkontaktudvalgtet. Morten Jørgensen pointerede som svar, at de to fora, Gribskov Lokalforeningsråd og Grundejerkontaktudvalget, har forskellig karakter og begge er et rigtigt godt forum. Der trækkes ikke noget væk fra Grundejerkontaktudvalgtet, men begge udvalg/råd er med til at nuancere drøftelserne. I forbindelse med drøftelserne blev der rejst forslag om, at Lokalrådet kan indgå i Grundejerkontaktudvalget. Jan Ferdinandsen og Morten Jørgensen tager spørgsmålet op i deres respektive udvalg.

7 På mødet fremlægges status for disse drøftelser. Udsat. 08 Trafiksikkerhedsplanen Trafikudvalget godkendte oplægget til en ny trafiksikkerhedsplan på et fællesmøde med Teknisk Udvalg den 10. december Oplæg til trafiksikkerhedsplan Udvalget traf beslutning om at sende trafiksikkerhedsplanen i høring hos relevante foreninger og organisationer, herunder Grundejerkontaktudvalgets Trafiksikkerhedsgruppe. Efter ønske fra en del af de høringsberettigede er høringsperioden blevet udsat og den nye frist for afgivelse af høringssvar er den 17. marts Planen og høringssvarene forventes behandlet på Trafikudvalgets møde den 28. april 2009, Økonomiudvalgets møde den 11. maj 2009 og Byrådets møde den 25. maj Lotte Vang orienterede om oplægget til Trafiksikkerhedsplan. Der arbejdes med adfærd eks. kampagner og derudover fysiske tiltag med henblik på at nå målsætninger på området. Oplægget er godkendt på et fælles møde mellem Trafikudvalget og Teknisk Udvalg og behandles herefter endeligt. Lasse Røssell orienterede om baggrunden for forlængelse af høringsfristen (juleferien), samt om tanker vedrørende oprettelse af Trafiksikkerhedsråd. Lasse Røssell orienterede endvidere om økonomien i at gennemføre trafiksikkerhedsmæssige tiltag - f.eks. er det en fordel at spare bare ét uheld. 09 Kommunale stier Drøftelse af brugen samt vedligeholdelsen af de kommunale stier - "rekreative stier og trafikstier. Punktet er fremsat af Grundejersammenslutningen. Rekreative stier og trafikstier er primært for cyklende og gående. Kommunale trafikstier med asfaltbelægning vedligeholdes løbende med lapning af huller og slidlag i nødvendigt omfang. Vedligeholdelsen omfatter desuden renholdelse og fejning 4 gange årligt, foruden fjernelse af akut forekommende generende affald (f.eks glasskår).

8 På de kommunale rekreative stier består vedligeholdelsen i at sikre at eventuel skiltning er intakt, sikre fremkommelighed (beskæring) samt sikring af belægninger. Bjarne Frølund supplerede med, at der er usikkerhed om, hvad der er rekreative stier og hvad der er trafikstier. Oplysningerne fremgår at Stiplanen. 10 Kommissorium Der fremlægges kommissorium for Rodegruppen og revideret kommissorium for Trafiksikkerhedsgruppen til godkendelse. Godkendt. 11 Beskæring Orienteringspunkt Grundejere har pligt til at beskære beplantning langs veje og stier. Beskæringspligten fremgår af Lov om offentlige veje 103 og af Lov om private fællesveje 47. Beskæringspligten er vedtaget for at sikre fremkommeligheden og sikkerheden i trafikken. Som Vejmyndighed fokuserer kommunen derfor på oversigtsforhold i kurver og vejkryds, samt på at rabatter er ryddet, så gående kan træde til side for den kørende trafik. Kravene til fritrumsbeskæring er en frihøjde på 2,80 meter over fortov og rabatareal og 4,20 meter over kørebane og cykelsti. Der skal tages højde for, at tyngden fra sne eller regn kan gøre, at grenene hænger meget. Vejafdelingen fører løbende tilsyn med grundejernes beskæring i forbindelse med driften af vejene. Hvis der konstateres, at beplantningen på en ejendom er til gene for trafikken, kan kommunen påbyde en beskæring. Beskæringen varsles normalt med 14 dage. Hvis varsling om beskæring ikke efterkommes, vil der blive udstedt et påbud med en frist på

9 Hvis varsling om beskæring ikke efterkommes, vil der blive udstedt et påbud med en frist på 4 uger. Medfører påbuddet ikke, at grundejeren beskærer sin beplantning, vil kommunen udføre nødvendig beskæring på grundejerens regning. Kommunen bruger rigtig mange ressourcer til at føre tilsyn med beskæring, derfor opfordres grundejerforeningerne til at gøre grundejerne opmærksom på deres forpligtelser. Der er udarbejdet en folder om "BESKÆRING ved offentlige veje og private fællesveje i by og i sommerhusområder, der administreres efter byreglerne". Folderen indeholder retningslinier for grundejerens forpligtelse til at beskære beplantning langs vej og sti. Disse foldere medbringes til Grundejerkontaktudvalgsmødet, folderne kan deles ud til de forskellige grundejerforeningers generalforsamling her i foråret. Flere foldere kan bestilles ved henvendelse til Grethe Larsen, tlf eller mail Taget til efterretning 12 Korte meddelelser Fast punkt på dagsordenen. Under dette punkt kan såvel paraplyorganisationerne som kommunen oplyse om eller spørge ind til konkrete sager. En række af disse sager bør fremstå uden at det medfører egentlig mundtlig dialog på mødet, idet forklarende tekst/bilag skal være udarbejdet. 1. Status for vejlaugssager (Grundejersammenslutningen v/bjarne Frølund) Svar: Ved Grundejerkontaktudvalgets seneste møde den blev det besluttet, at der skulle indkaldes til møde i Vejlaugsgruppen. Baggrunden herfor var, at der ved mødet var et orienteringspunkt om Gribskovs Kommunes Byråds beslutning af Ved denne beslutning blev administrationen af et nærmere præciseret antal private fællesveje i den tidligere Helsinge Kommune overført fra Privatvejslovens afsnit om byregler til samme lovs afsnit om landregler. 2. Stirute 33 fra Søborg Slotsruin til Søborggårdsvej (Grundejersammenslutningen v/bjarne Frølund) Stirute 33 blev på en ca. 700 m lang strækning fra Søborg Slotsruin til Søborggårdsvej for ca. 10 år siden omlagt/flyttet fra en placering øst for en nyere halbygning til en placering vest for denne tættere på Søborg kanal. Årsagen hertil var, at ejeren af Søborggård brugte stien til transport af kvæg, hvorfor stien, der på denne strækning var en ren jordsti. Grundejersammenslutningen fik Frederiksborg Amt til at bekoste en nyanlagt grussti tættere på kanalen. Stien blev udskilt.herved skulle ejeren af Søborggård kunne holde sit kvæg bæk fra stien, der ud over lokale gående

10 Søborggård kunne holde sit kvæg bæk fra stien, der ud over lokale gående og cyklende er en meget benyttet sti også af cykelturister fra Hillerød og Gilleleje. Nu har ejeren af Søborggård et meget stort hestehold på ejendommen, og dette medfører en omfattende transport fra halbygningen ud på stien og kørsel med traktor/anhænger ud til hestefoldene. Dette har ændret den tidligere gode grussti til en jordsti, der bliver mudret og utilgængelig den største del af året til gene for de gående og cyklende, som stien var anlagt for. Det er nu nødvendigt at fjerne 5-10 cm jord og udlægge et nyt lag grus og samtidigt henvise Søborggårds ejer til at bruge den gamle sti øst for halbygningen til ovennævnte transport og ikke det nye stistykke. Svar: Det er korrekt at stien blev udskilt, så kommunen er nu efter amtets nedlæggelse ejer af arealet. Amtet har for få år siden haft en sag med ejeren af Søborggård, på grund af kørsel med landbrugsmaskiner og ridebane på tværs af stien. Ejeren var i den tro at stien hørte under Søborggårds jorder. Det blev konkretiseret, at det ikke var lovligt at køre med landbrugsmaskiner på den offentlige sti, og at ejeren måtte benytte egen markvej øst for laden. Bommene for enden af stien blev også jævnligt brudt op. Kommunen vil følge op på sagen, og foranledige stien istandsat. 3. Status for registrering af formænd for grundejerforeninger, vej- og bylaug m.v. - annoncering i Ugeposten herfor med ønsket om mailadresser på formænd (Grundejersammenslutningen v/bjarne Frølund) Svar: På mødet den 11. december 2008 orienterede Christian Sabber om, at der i forbindelse med breve til alle grundejerforeninger i sommerhusområderne i løbet af september og oktober er opdateret kontaktoplysninger på ca. 50 foreninger, hvorfor Plan og Byg umiddelbart formoder, at problemet er mindre end det var, da forslaget om annoncen blev drøftet. Derfor venter Plan og Byg med annoncen, indtil vi har nogle erfaringer med effekten af de foretagne opdateringer. Der er ikke på nuværende tidspunkt gjort yderligere tiltag til annoncering. Punkt 1 sættes på statuslisten. Christian Sabber Jensen supplerede pkt. 3 med, at data er registreret i GIS. Flemming Keller mangler helårsbeboerne. Christian Sabber følger op på det, og spørgsmålet sættes på statuslisten. 13 Eventuelt Der blev spurgt om Sommerparken stadig eksisterer. Sommerparken er midlertidigt lukket på grund af opbygning, derfor fjernes skiltene ikke.

11 Kjeld Sandstød opfordrede til, at grundejerforeningerne på deres generalforsamlinger anmoder medlemmerne til at dække trailerne til, når der køres affald til genbrugsstationerne. 14 Sager på kommende møder Kommissorium for Dongenergy-gruppen 1. Gribskov Lokalforeningsråd

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Referat Opgaveliste

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Referat Opgaveliste Page 1 of 7 Gribskov Møder > Udvalg permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødereferat d.: 18092008 kl.: 16:30 til 18:30 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Den gamle byrådssal,

Læs mere

Mødedeltagere. Afholdt: Gillelejehuset, den gamle byrådssal

Mødedeltagere. Afholdt: Gillelejehuset, den gamle byrådssal Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Møder 2007 > Mødereferat d.: kl.: til : Afholdt: Gillelejehuset, den gamle byrådssal Mødedeltagere Mødets deltagere og referent Deltagere:

Læs mere

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder >

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Page 1 of 8 Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødereferat d.: 10-09-2009 kl.: 16:30 til 18:30 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Gillelejehuset,

Læs mere

Referat af Grundejerkontaktudvalg dato:

Referat af Grundejerkontaktudvalg dato: Referat af Grundejerkontaktudvalg dato: 29-11-2007 1. Mødedata Publiceret i Tidsrum 16:30 Til 18:30 Sted Gillelejehuset, den gamle byrådssal Dokumentansvarlig Niels Erik Nordberg/NNORD/Gribskov Sidst redigeret

Læs mere

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top Mødereferat d.: 10-12-2009 kl.: 16:30 til 22:00 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Gillelejehuset, Birkevang 214, Gilleleje - Den gl. Byrådssal og efterfølgende Kantinen Mødedeltagere Mødets deltagere Referat

Læs mere

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Referat Opgaveliste

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Referat Opgaveliste Page 1 of 11 Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødereferat d.: 11-12-2008 kl.: 16:30 til 21:00 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Den gamle byrådssal,

Læs mere

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Referat Opgaveliste

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Referat Opgaveliste Page 1 of 9 Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødereferat d.: 24-06-2010 kl.: 16:00 til 18:00 : Grundejerkontaktudvalgsmøde Mødedeltagere Mødets

Læs mere

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødets deltagere

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødets deltagere Page 1 of 8 Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødereferat d.: 09-09-2010 kl.: 16:00 til 18:00 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Byrådssalen

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 8. september 2016 Kl , Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505

Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 8. september 2016 Kl , Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505 Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 8. september 2016 Kl. 16.00 18.00, Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505 Ordstyrer Referent Fraværende Punkt 1 Punkt 2 Bo Jul Nielsen (TEK) Jannich

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

Titel: Vandmiljøgruppen 11. juni 2015 Resumé:

Titel: Vandmiljøgruppen 11. juni 2015 Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 08. Vandmiljøgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Vandmiljøgruppen 11. juni 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt:

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3 Dato 31. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/08126-15 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. februar 2016 kl Resumé:

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. februar 2016 kl Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 07. Strand- og kystsikringsgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. februar 2016 kl. 13.30 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere:

Læs mere

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 17. februar kl. 13: Resumé:

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 17. februar kl. 13: Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 07. Strand- og kystsikringsgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 17. februar kl. 13:30 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Hårbølle Strand

Grundejerforeningen Hårbølle Strand Grundejerforeningen Hårbølle Strand www.grfhs.dk e-mail: grfhs.post@gmail.com Mødereferat Den 13/11-2007 Emne: Vejbesigtigelse på Baldersvej Tid: Torsdag den 28/6-2007 kl. 15.00. Sted: Baldersvej i Hårbølle.

Læs mere

GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND. Referat af repræsentantskabsmøde den 26. september 2010

GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND. Referat af repræsentantskabsmøde den 26. september 2010 GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND Referat af repræsentantskabsmøde den 26. september 2010 Fungerende formand Jørn Olsen bød velkommen til forsamlingen samt til Borgmester Jan Ferdinansen, Børge Sørensen

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND

GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND Referat af repræsentantskabsmøde den 20. september 2009. Formanden bød velkommen til forsamlingen samt til udvalgsformand Morten Jørgensen, udvalgsformand Jan Ferdinandsen,

Læs mere

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier Regulativ Beskæring af træer og buske langs veje og stier Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser for beskæring... 3 Uddrag af bekendtgørelse af Lov om offentlige veje... 3 2.1. Genstande

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kære grundkøber

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet FORÅRSMØDE 2013 Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet Vedligeholdelse af veje i sommerhusområder Lov om private fællesveje Ikrafttræden: den 1. januar 2012 3. Reglerne i afsnit III (byreglerne)

Læs mere

Referat af delegeretmøde på Restaurant Fortunen den 24. november 2009

Referat af delegeretmøde på Restaurant Fortunen den 24. november 2009 Referat af delegeretmøde på Restaurant Fortunen den 24. november 2009 Formanden, Flemming Denker (FD), bød velkommen og udtrykte glæde over det pæne fremmøde, hvorefter han præsenterede medlemmerne af

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Protokol fra vejsyn på den private fællesvej Fuglsigvej i Årre, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00.

Protokol fra vejsyn på den private fællesvej Fuglsigvej i Årre, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00. Protokol fra vejsyn på den private fællesvej i Årre, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00. Den 24. april 2013 afholdt Varde Kommunes vejafdeling vejsyn på den private fællesvej i Årre, i medfør

Læs mere

Privatvejsloven Sommerhusområder

Privatvejsloven Sommerhusområder Privatvejsloven Sommerhusområder Landliggersammenslutningen Tisvilde, den 11. juni 2015 Hvem er vi? Tom Løvstrand Mortensen Vejdirektoratet, Jura tlm@vd.dk Ivan Skaaning Hansen Vejdirektoratet, Jura ih5@vd.dk

Læs mere

Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune Kl , Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505

Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune Kl , Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505 Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 05.10.2017 Kl. 16.00 18.00, Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505 Ordstyrer Referent Fraværende Punkt 1 Punkt 2 Brian Lyck Jørgensen (TEK formand)

Læs mere

Titel: Vej- og belysningsgruppen 20.08.2015 Resumé:

Titel: Vej- og belysningsgruppen 20.08.2015 Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 05. Vej- og Belysningsgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Vej- og belysningsgruppen 20.08.2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Bjarne Frølund Mødedeltagere: Tonny

Læs mere

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé:

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Placering: Dialogforum for Kollektiv trafik» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt: 29-01-2015

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. november kl Resumé:

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. november kl Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 07. Strand- og kystsikringsgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. november kl. 13.30 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere:

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15375-5 Side 1/6 Afgørelse klage over påbud om beskæring Lyøvej 9 Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat:

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat: Evaluering af generalforsamlingens reaktion den 23.05.09 på bestyrelsens ændringsforslag til ordensreglement i henhold til dagsordenens pkt. 5 - samt bestyrelsens videre tiltag i forbindelse med håndhævelsen

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 19. marts 2015 Kl. 16.00 18.00, Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale xxx

Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 19. marts 2015 Kl. 16.00 18.00, Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale xxx Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 19. marts 2015 Kl. 16.00 18.00, Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale xxx Bo Jul Nielsen (TEK) Brian Lyck (TEK) Jannich Petersen (PMU) Bent Nielsen

Læs mere

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen.

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/04752-10 Side 1/6 Godkendelse af detailprojekt for ny privat fællesvej I brev af 31. marts 2016 har

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet

Referat fra møde i Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet 06.-08.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 06. august 2014 Tidsrum 10.00 12.30 Deltagere Connie Jensen, Bjørn

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse Dato 2. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15512-21 Side 1/6 Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Egegaarden

Grundejerforeningen Egegaarden Grundejerforeningen Egegaarden Referat af bestyrelses møde Tirsdag den 27. August 2013, kl.20 Færøvej 45, Hos Thomas Tang Til stede er Ib, Marc Dalgas, Nina Bruun, Christian Astrup og Afbud, Charlotte

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

2. bestyrelsesmøde januar 2017

2. bestyrelsesmøde januar 2017 2. bestyrelsesmøde 2016-2017 30. januar 2017 Til stede Svend Erik Hansen (SEH), Lars Ramhøj (), Per Q. Ovesen (), Knud Nørgaard (), Dorte Olsson () Afbud Sted Teknisk Forvaltning, Pandrup og efterfølgende

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner 2. Vedligehold af grøfter 3. Vejvedligeholdelse 4. Mountainbike 5. Nyt om solfangere 6.

Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner 2. Vedligehold af grøfter 3. Vejvedligeholdelse 4. Mountainbike 5. Nyt om solfangere 6. fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 16. januar 2013 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl Til stede: Mette, Ole, Torben, Christian Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl. 19.30. 1) Valg af referent: Chr 2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Godkendt med bemærkning

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Dato 18. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/11827-27 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Vejdirektoratet

Læs mere

Dragør Kommune Brugerbestyrelsen for Dragør Havn Tirsdag 23 januar 2007.

Dragør Kommune Brugerbestyrelsen for Dragør Havn Tirsdag 23 januar 2007. Dragør Kommune Møde dato Brugerbestyrelsen for Dragør Havn Tirsdag 23 januar 2007. Blad nr. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Arne Holten (AH), Jess Brønden (JB), Carl Larsen

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere