INDHOLD Resumé 1 Kapitel I Værdi af statistisk liv Kapitel II Luftforurening Kapitel III Danmark fossilfri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD Resumé 1 Kapitel I Værdi af statistisk liv Kapitel II Luftforurening Kapitel III Danmark fossilfri"

Transkript

1 INDHOLD Resumé 1 Kapitel I Værdi af statistisk liv 15 I.1 Indledning 15 I.2 Teori og praksis 17 I.3 Metoder til at opgøre værdien af statistisk liv 27 I.4 Oversigt over empiriske analyser og værdier i praksis 36 I.5 Ny undersøgelse af værdien af statistisk liv i Danmark 49 I.6 Bud på nye nøgletal for værdien af statistiske liv og leveår 60 I.7 Sammenfatning og anbefalinger 69 Litteratur 72 Kapitel II Luftforurening 79 II.1 Indledning 79 II.2 Luftforurening og dens effekter 81 II.3 Den internationale ramme 89 II.4 Regulering i Danmark 99 II.5 Opgørelse af helbredsomkostninger ved luftforurening 119 II.6 Analyse af emissionssektorer i Danmark 127 II.7 Regulering af danske brændeovne 143 II.8 Sammenfatning og anbefalinger 168 Litteratur 175 Kapitel III Danmark fossilfri III.1 Indledning 181 III.2 Udfordringer, mål og principper i klimapolitikken 184 III.3 Konsekvenser af klimapolitik 192 III.4 Energiomkostninger ved fossilfrihed 200 III.5 Undersøgelser af de samfundsøkonomiske omkostninger ved klimapolitiske mål 216 III.6 Økonomiske konsekvenser af klimapolitik 221 III.7 Klima- og miljøgevinster ved uafhængighed af fossile brændsler 232 III.8 Sammenfatning og diskussion 239 Litteratur 246

2 Skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer 249 English Summary 289

3 RESUME Dette års rapport fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab indeholder tre kapitler: Værdi af statistisk liv Luftforurening Danmark fossilfri 2050 Formålet med det første kapitel er at undersøge, om den værdi af statistisk liv, der i dag anvendes i Danmark i samfundsøkonomiske cost-benefit-analyser, har den rette størrelse. I det andet kapitel foretages en vurdering af, om den nuværende danske regulering af luftforureningen er hensigtsmæssig. I kapitlet anbefales ny regulering, som kan give en væsentlig reduktion i de afledte helbredsomkostninger ved brug af brændeovne. I det sidste kapitel belyses de samfundsøkonomiske konsekvenser ved den danske målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler i Rapporten er udarbejdet af Det Miljøøkonomiske Råds formandskab til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 1. marts Vurderinger og anbefalinger i rapporten er alene formandskabets. I slutningen af rapporten er rådsmedlemmernes skriftlige kommentarer optrykt. I forhold til diskussionsoplægget, som blev diskuteret på rådsmødet, er der kun foretaget korrekturrettelser, indsat enkelte præciseringer samt sket nogle få andre mindre justeringer af teksten. Værdi af statistisk liv Offentlige tiltag kan påvirke antallet af dødsfald Mange af de beslutninger, myndighederne træffer, har indflydelse på befolkningens risiko for at dø i en given periode. Det gælder på transport-, miljø- og sundhedsområdet, hvor der for eksempel kan være tiltag, som begrænser luftforurening eller forbedringer i infrastrukturen, der sænker risikoen for trafikulykker. Resumeet er færdigredigeret den 8. februar

4 Resume. Økonomi og Miljø 2016 Forebyggelse af dødsfald koster penge Værdi af statistisk liv Nyttigt at have en eksplicit værdi af statistisk liv Er det danske nøgletal på 18 mio. kr. for lavt? Ny analyse af værdien af statistisk liv i Danmark Færre dødsfald er en gevinst for samfundet. Der er imidlertid også omkostninger forbundet med at reducere antallet af dødsfald. Knaphed på ressourcer gør det nødvendigt at prioritere mellem forskellige tiltag indenfor og på tværs af transport-, miljø- og sundhedsområderne. Som et værktøj til at hjælpe beslutningstagere i disse prioriteringer anvendes typisk værdi af statistisk liv. Værdi af statistisk liv er en opregning af befolkningens betalingsvilje for at opnå en lille reduktion i risikoen for at dø, som svarer til ét statistisk liv. Værdien af statistisk liv er således ikke et udtryk for værdien af et bestemt menneskes liv, men en måleenhed for værdien af risikoændringer. Det kan synes uetisk at sætte værdi på risikoændringer, der kan forhindre (eller medføre) dødsfald. Alternativet til at anvende en eksplicit værdi er imidlertid, at man indirekte risikerer at foretage en uensartet værdisætning af risikoreduktioner fra tiltag til tiltag. En eksplicit værdisætning af risikoændringer vil derfor fremme en konsistent og gennemsigtig værdisætning indenfor og på tværs af sektorer. Danske myndigheder anvender i dag en værdi af statistisk liv på omkring 18 mio. kr. Denne værdi er baseret på et ældre nøgletal for hele EU. Sammenlignet med den værdi af statistisk liv, som bruges i en række andre lande og et opdateret nøgletal for hele EU, er den nuværende danske værdi på 18 mio. kr. lav. Omdrejningspunktet i kapitel I er derfor at undersøge, om nøgletallet på 18 mio. kr. bør ændres. I kapitel I er foretaget en ny undersøgelse af, hvad danskere er villige til at betale for at mindske risikoen for at dø i trafikken. Til undersøgelsen er der indsamlet svar fra danskere i alderen 18 til 80 år. Undersøgelsen er baseret på den såkaldte hypotetiske værdisætningsmetode, hvor respondenterne i et spørgeskema bliver bedt om at angive, hvad de er villige til at betale for en risikoreduktion. Ud fra disse svar kan værdien af statistisk liv beregnes. Det er typisk den metode, der anvendes til at estimere værdien af statistisk liv. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Ståle Navrud, der er professor ved Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet. 2

5 Resume Ny analyse finder en værdi af statistisk liv på 31 mio. kr. Sammenligning af flere studier kan reducere usikkerhed Gennemsnit af tre danske undersøgelser er 31 mio. kr. Højere værdier af statistisk liv i udenlandske undersøgelser Værdien af liv større end livsindkomsten Analysen tyder på, at værdien af statistisk liv for Danmark ligger i intervallet mio. kr. med et centralt skøn på 31 mio. kr. Det er næsten dobbelt så højt som den værdi, de danske myndigheder anvender i dag. I analysen findes desuden, at betalingsviljen for en risikoændring stiger med respondentens indkomst. Det er i tråd med, hvad man kan forvente ud fra tidligere empiriske undersøgelser af værdien af statistisk liv. Hypotetisk værdisætning er behæftet med stor usikkerhed. Det gælder ikke mindst værdisætning af små ændringer i risikoen for at dø i en given periode, som er vanskelige at formidle og besvare i et spørgeskema. Resultaterne fra et enkeltstående studie skal derfor tolkes med forsigtighed. Troværdigheden af den præsenterede analyses resultater kan styrkes ved at sammenholde disse med, hvad der er fundet i andre analyser på området. Der er foruden analysen i dette kapitel tidligere gennemført to studier af værdien af statistisk liv for Danmark. Disse studier finder centrale bud på værdien af statistisk liv på henholdsvis 27 og 35 mio. kr. Gennemsnittet af resultaterne fra de tre danske studier er således 31 mio. kr. dvs. samme værdi som fra den nye undersøgelse gennemført i forbindelse med kapitlet. En dansk værdi af statistisk liv på 31 mio. kr. er lavere end det, der typisk findes i hypotetiske værdisætningsstudier for andre lande, når der korrigeres for forskelle i indkomst. OECD har for få år siden foretaget en analyse af over 400 estimater for værdien af statistisk liv ud fra tidligere hypotetiske værdisætningsundersøgelser. Ud fra denne analyse findes, at værdien af statistisk liv svarende til indkomstniveauet i Danmark er mio. kr. Dette tyder på, at de danske værdisætningsundersøgelser giver relativt konservative værdier sammenlignet med lignende udenlandske undersøgelser. Man kan også opgøre værdien af liv ud fra personers forventede livsindkomst tillagt værdien af fritid. Livsindkomsten tillagt værdien af fritid regnes imidlertid for at være lavere end den faktiske værdi af liv. Dette skyldes blandt 3

6 Resume. Økonomi og Miljø 2016 andet, at livsindkomsten ikke medregner det såkaldte forbrugeroverskud, som afspejler, at nytten af forbrug er højere end selve udgiften til forbruget. En opgørelse af livsindkomst og værdi af fritid er alligevel nyttig, fordi dette udgør en klar undergrænse for værdien af statistisk liv. Den gennemsnitlige livsindkomst tillagt en konservativ opgørelse af værdien af fritid for en person med gennemsnitsalder er beregnet til 18 mio. kr. Dette er en klar indikation af, at den nuværende værdi på 18 mio. kr. er for lav. Anbefaling: Værdi bør opjusteres til 31 mio. kr. Konsekvenser af højere værdi af statistisk liv Værdi af leveår Anbefaling: Opjustere værdi af leveår til 1,3 mio. kr. pr. år Samlet set er der meget, der peger på, at det nuværende nøgletal for værdien af statistisk liv på 18 mio. kr. er for lavt. Det anbefales derfor, at der i samfundsøkonomiske cost-benefit-analyser fremover anvendes en værdi af statistisk liv på 31 mio. kr. (2015-priser). Et højere dansk nøgletal for værdien af statistisk liv vil selvsagt påvirke resultaterne i samfundsøkonomiske cost-benefit-analyser af tiltag, som har effekt på risikoen for at dø. En højere værdi af statistisk liv betyder, at der er flere tiltag, der forebygger dødsfald, som bliver samfundsøkonomisk rentable. Det foreslåede nøgletal for værdien af statistisk liv på 31 mio. kr. er relevant at anvende i forbindelse med ændringer i risikoen for at dø for den danske befolkning generelt. Nogle tiltag påvirker imidlertid særligt risikoen for at dø for én bestemt aldersgruppe. Det er eksempelvis tilfældet ved regulering af luftforurening, der især udgør en forhøjet risiko for ældre, som har en kortere forventet levetid end befolkningen generelt. Her er det hensigtsmæssigt i stedet at opgøre antallet af reddede leveår koblet med en værdi af leveår. En sådan tilgang kan også tage højde for, at yngre har flere forventede leveår tilbage end ældre. Hvis værdien af leveår er ens på tværs af aldersgrupper, vil værdien af liv således skulle være højere for unge. Det er vigtigt, at der er konsistens mellem størrelsen af værdien af statistisk liv og værdien af leveår, så der sker en rigtig prioritering mellem tiltag, der påvirker henholdsvis hele befolkningen (hvor værdien af statistisk liv benyttes) og en særlig aldersgruppe (hvor værdien af leveår benyttes). 4

7 Resume Det nuværende danske nøgletal for værdien af leveår er på ca. 1 mio. kr. Dette tal er for lavt i forhold til en værdi af statistisk liv på 31 mio. kr. Det foreslås derfor, at man i stedet anvender en værdi af leveår på 1,3 mio. kr. (2015- priser), som er beregnet ud fra værdien af statistisk liv på 31 mio. kr. Luftforurening Store helbredsomkostninger ved luftforurening Grænseoverskridende effekter Internationale aftaler har sænket luftforureningen Mennesker påvirkes gennem hele livet af luftforurening. På kort sigt kan det føre til blandt andet astma og bronkitis og på lang sigt resultere i eksempelvis hjertekarsygdomme, lungekræft og i sidste ende tab af leveår. Helbredsomkostninger udgør formentlig den overvejende andel af de samlede omkostninger ved luftforurening, som desuden omfatter skader på natur og biodiversitet. Luftforurening er grænseoverskridende. Luftforurening fra udlandet tegner sig således for hovedparten af de samlede danske helbredsomkostninger relateret til luftforurening. Helbredsomkostningerne fra danske kilder udgør kun 7 mia. kr. ud af de 39 mia. kr., som luftforureningen vurderes at medføre i helbredsomkostninger i Danmark. Danmark sender også meget luftforurening videre til udlandet. Det vurderes, at danske udledninger fører til helbredsomkostninger på omkring 31 mia. kr. pr. år i udlandet. Luftforureningens grænseoverskridende karakter gør det nødvendigt med et forpligtende internationalt samarbejde, hvis luftforening skal nedsættes effektivt. I regi af FN og EU er der aftalt lofter for de forskellige landes udledninger, hvilket har været afgørende for at nedbringe luftforureningen i Europa. Modelberegninger viser, at reduktionerne er fordelt mellem landene på en måde, der er relativt tæt på at være omkostningseffektiv. Overordnet set vurderes det internationale aftalesystem på luftforureningsområdet at være en succes. 5

8 Resume. Økonomi og Miljø 2016 Danmark bør arbejde for mere ambitiøse aftaler om reduceret luftforurening Dansk regulering anvender forskellige virkemidler Afgifter bør mindst afspejle danske skadesomkostninger Nedsættelse af NO X -afgiften for kraftig Udenlandske undersøgelser tyder dog på, at de aftalte reduktioner af luftforureningen i EU er lidt mindre end de burde være ud fra en vurdering af helbredsgevinster i forhold til omkostningerne ved at reducere luftforureningen. Dette taler for, at der kunne opnås endnu større samfundsøkonomiske gevinster ved at sænke luftforureningen i Europa yderligere. Danmark bør derfor arbejde for, at der indgås endnu mere ambitiøse aftaler om at reducere luftforureningen i EU. Som følge af såvel international som dansk regulering har Danmarks udledninger generelt været faldende siden Reguleringen i Danmark skal blandt andet medvirke til at opfylde de internationalt fastsatte udledningslofter. Reguleringen foretages med forskellige virkemidler som forbud, grænseværdier, afgifter og tilskud. Anvendelse af afgifter er ofte et omkostningseffektivt virkemiddel. Afgifter bør principielt svare til de marginale eksterne skadesomkostninger ved udledningen af stofferne, uanset hvor de rammer. Imidlertid er de skader, som danske udledninger giver anledning til i udlandet, reguleret via internationale aftaler. Givet denne internationale ramme bør afgifterne mindst sættes, så de afspejler de nationale skader ved dansk udledning, og øges herudover, hvis det er nødvendigt for, at de internationale fastsatte udledningslofter overholdes. Luften forurenes blandt andet af NO X. Det er vedtaget, at den nuværende afgift på NO X medio 2016 nedsættes fra 26 kr. pr. kg til 5 kr. pr. kg. Den nuværende høje NO X -afgift er noget højere end de indenlandske helbredsomkostninger ved NO X -udledning, og det er derfor fornuftigt at nedsætte afgiften. Den kommende sænkning af NO X -afgiften medfører dog, at afgiften bliver en smule lavere end de beregnede helbredsomkostninger ved udledning af NO X. Den kommende sænkning af NO X -afgiften medfører også en risiko for, at det internationalt fastsatte udledningsloft for NO X i 2020 overskrides. Begge forhold taler for, at afgiften er nedsat for meget. 6

9 Resume Afgiften på svovl bør øges Afgifter bør så vidt muligt differentieres mellem sektorer Brændeovne bør reguleres mere Analyse af gevinster ved regulering af brugen af brændeovne Nye geografisk detaljerede opgørelser af effekter af udledning Den nuværende afgift på svovl er generelt lavere end helbredsomkostningerne i Danmark ved udledning af svovl. Den nuværende afgift bør derfor hæves fra de nuværende 11 kr. pr. kg til mellem 15 og 77 kr. pr. kg afhængig af, hvilken sektor udledningen stammer fra. Der er forskel på helbredsomkostningerne ved udledning af både svovl og NO X fra forskellige sektorer, blandt andet fordi der er geografisk variation i udledningerne. En ensartet afgift vil derfor typisk være for høj i forhold til de afledte helbredsomkostninger for nogle sektorer, men for lav i forhold til andre sektorer. Afgifter på luftforurening bør ideelt set også variere geografisk, men kan som minimum blot variere mellem sektorer. De væsentligste danske kilder til luftforurening i Danmark er individuel boligopvarmning, landbrug og vejtransport. En overordnet analyse af udledningerne fra disse tre sektorer tyder på, at der er behov for yderligere regulering af den individuelle boligopvarmning, hvor størstedelen af helbredseffekterne kommer fra brændeovne. Der er i forvejen også begrænset regulering af luftforureningen fra brændeovne. Der er på den baggrund foretaget en grundig analyse af effekterne af forskellige former for regulering af luftforurening fra brændeovne. Der er ikke foretaget tilsvarende analyser af luftforureningen fra landbrug og vejtransport. I analysen af regulering af brændeovne ses blandt andet på differentierede afgifter på brugen af brændeovne, som afspejler de afledte helbredsomkostninger ved brug af brændeovne. Der er også foretaget analyser af effekten af forbud mod ældre brændeovne og tilskud til skrotning af brændeovne. Til denne analyse har DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet foretaget nye, geografisk detaljerede opgørelser af helbredseffekter ved udledning fra brændeovne. Analysen viser, at omkostningerne ved af bruge brændeovne er væsentligt højere end tidligere antaget. Dette skyldes blandt andet, at der i analysen er anvendt den højere værdi af statistisk liv og værdi af leveår, som fremgår af kapitel I om Værdien af statistisk liv. 7

10 Resume. Økonomi og Miljø 2016 Stor geografisk variation i helbredsomkostning Beregningerne viser også, at der meget store forskelle i de afledte helbredsomkostninger afhængig af, hvor udledningen sker. De afledte helbredsomkostninger er således ikke overraskende væsentlig større ved udledning, hvor befolkningstætheden er stor, jf. figur A. Figur A Helbredsomkostninger pr. kg PPM 2.5 udledt fra danske brændeovne Kr. pr. kg partikler Anm.: Kilde: Figuren viser de afledte helbredsomkostninger pr. kg partikelmasse (PPM 2.5 ) ved udledning fra en brændeovn afhængig af, hvor den er placeret. Brandt m.fl. (2016) og egne beregninger. Høje omkostninger ved brug af ældre brændeovne i København Helbredsomkostninger ved brug af brændeovne afhænger også af alderen på brændeovne, idet ældre brændeovne forureninger langt mere end nye ovne. Således medfører udledningen ved en times fyring i en ældre brændeovn i København helbredsrelaterede omkostninger på 41 kr. For en ny brændeovn placeret i København, som lever op til de nye udledningsgrænser for svanemærkede brændeovne, er helbredsomkostningen på 7 kr. i timen ved normal brug. En times brug af en gammel ovn og en ny svanemærket ovn på Bornholm leder til sammenligning kun til helbredsomkostninger på henholdsvis 5 kr. pr. time og 1 kr. pr. time. 8

11 Resume Bedste regulering er differentierede afgifter på brug af brændeovne Differentieret afgift i praksis Gevinst på 3 mia. kr. pr. år ved regulering Omtrent 300 færre dødsfald hvert år Forbud mod ovne, der ikke er svanemærket, giver også en stor gevinst Tilskud til skrotning er ikke lige så godt Miljøzoner i byer kan overvejes Differentierede afgifter på brugen af brændeovne, som afspejler de typiske helbredsomkostninger ved normalt brug, giver den største samfundsøkonomiske gevinst blandt de analyserede former for regulering. Den differentierede afgift tænkes implementeret ved en temperaturmåler, som registrerer, hvor mange timer en ovn bruges. En sådan måler kan ikke registrere den faktiske udledning, men gør det muligt at registrere, hvor mange timer ovnen bruges. Herved kan afgiften gøres afhængig af forbruget samtidig med, at afgiften kan differentieres efter brændeovnes lokalisering og aldersklasse. En lignende afgift har tidligere været foreslået af Det Økologiske Råd. Den samfundsøkonomiske gevinst ved differentierede afgifter er omkring 3 mia. kr. pr. år. I beregningerne er der taget højde for, at der vil være administrative omkostninger ved at måle, hvor meget en ovn bruges. Den beregnede gevinst afspejler en stor reduktion i helbredsomkostningerne. Det vurderes, at den differentierede afgift vil mindske antallet af dødsfald forårsaget af luftforurening med omtrent 300 om året. Et forbud mod alle ældre brændeovne, som ikke lever op til udledningskravene for svanemærkede ovne, giver også en stor samfundsøkonomisk gevinst. Gevinsten er dog lidt mindre end ved differentierede afgifter. Denne form for regulering vil formentlig være lettere at administrere end de differentierede afgifter. I praksis vil en sådan regulering kunne udføres som en gradvis udfasning af ældre brændeovne, som det eksempelvis gøres i Tyskland. En skrotningsordning rettet mod ovne fra før 2008 giver også en samfundsøkonomisk gevinst, men den er noget mindre end ved afgifter eller forbud mod ældre brændeovne. Tilskud til skrotning af brændeovne vil give en højere gevinst pr. støttekrone, hvis tilskuddene målrettes skrotning af brændeovne i byerne. Analyserne viser, at størstedelen af gevinsterne ved de belyste reguleringsformer kommer fra regulering i byer. Man 9

12 Resume. Økonomi og Miljø 2016 kan derfor overveje at indføre en form for miljøzoner for brændeovne, hvor der er differentierede afgifter eller forbud mod ældre brændeovne. Selvom gevinsterne ved regulering på landet er mindre end i byen, er de dog stadig positive, og regulering bør derfor i princippet dække hele landet. Danmark fossilfri 2050 To graders målsætning et passende kompromis Dansk mål om fossilfrihed i 2050 Kapitlet belyser økonomiske konsekvenser Usikkert bud på meromkostning på energi ved fossilfrihed på 16 mia. kr. I slutningen af 2015 blev der ved COP21 i Paris indgået en global klimaaftale om at holde temperaturstigningen et godt stykke under to grader over det førindustrielle niveau. Formandskabet har tidligere vurderet, at en målsætning om to grader kan opfattes som et passende kompromis mellem hensyn til økonomisk velstand og klimaeffekter, når der tages hensyn til, at der er risiko for alvorlige konsekvenser af store temperaturstigninger. EU støtter op om togradersmålsætningen og har som egen målsætning, at den samlede udledning af drivhusgasser i EU i 2050 skal være reduceret med pct. I Danmark er dette mål omsat til en målsætning om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i Der er i Danmark langtfra enighed om, hvor store økonomiske konsekvenser det vil have at blive uafhængig af fossile brændsler. Formålet med dette kapitel er derfor at belyse de økonomiske konsekvenser for Danmark af at realisere denne målsætning. Endvidere drøftes om målsætningen om uafhængighed af fossile brændsler er hensigtsmæssig set i forhold til de rammer, som EU s regulering og målsætninger udgør for Danmark. Det er forbundet med stor usikkerhed at skønne over omkostningerne ved at blive uafhængig af fossile brændsler. I kapitlet præsenteres beregninger, der tager udgangspunkt i scenarier, som blev offentliggjort af Energistyrelsen i Beregningerne viser, at der med de givne forudsætninger kan forventes en stigning i energiomkostningerne ved at overgå til fossilfri produktion på omkring 16 mia. kr. Dette er en noget større stigning i energiomkostningerne end oprindelig beregnet af Energistyrelsen. 10

13 Resume Højere priser på fossile brændsler vil reducere omkostningen Effekter nogenlunde som fundet af Klimakommissionen Omkostningerne kan være undervurderede EU s og Danmarks klimamål Omkostningerne afhænger af en lang række forhold, såsom den fremtidige udvikling i brændselspriser, teknologisk udvikling og ambitionsniveauet i klimapolitikken i resten af verden. Stigningen i energiomkostningerne kan derfor både blive større og mindre. Højere priser på fossile brændsler vil reducere omkostningen ved omlægningen, mens en langsommere udvikling indenfor teknologier relateret til vedvarende energi vil øge omkostningerne. Modelberegninger præsenteret i kapitlet peger på, at BNPniveauet på lang sigt vil blive reduceret med omkring 0,3 pct. Faldet i produktionen skyldes lavere produktivitet og et lille fald i arbejdsudbuddet. Den lavere produktivitet og deraf følgende lavere realløn fører sammen med det lidt mindre arbejdsudbud til, at det private forbrug mindskes. Dette er den primære årsag til, at der opstår et velfærdstab, svarende til 0,5 pct. af BNP. Når velfærdstabet er større end faldet i BNP, hænger det blandt andet sammen med, at en større del af produktionen i det fossilfrie scenarie går til at vedligeholde kapitalapparatet. Overordnet viser beregningerne samfundsøkonomiske effekter, der er i nogenlunde samme størrelsesorden som dem, der blev fundet af Klimakommissionen i Mindst to forhold trækker i retning af, at den skønnede stigning i omkostninger kan være undervurderet. For det første inddrager modelberegningerne ikke de tilpasningsomkostninger, der må forventes, når virksomheder og husholdninger skal ændre på deres input af produktionsfaktorer og forbrugssammensætning. For det andet antages det i beregningerne, at målsætningerne opnås ved hjælp af omkostningseffektive instrumenter. I det omfang målsætningen opnås ved en uhensigtsmæssig sammensætning af instrumenter øges de samfundsøkonomiske omkostninger. Et eksempel på uhensigtsmæssige instrumenter kan være støtte til forskellige typer af vedvarende energi, hvor støtteniveauet er afhængigt af den konkrete teknologi. Målet om fossil uafhængighed bør ses i sammenhæng med EU s klimapolitik og Danmarks forpligtelser i forhold til EU. Hvis EU samlet set skal leve op til den erklærede målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser i

14 Resume. Økonomi og Miljø 2016 med pct., vil det stille krav både til antallet af CO 2 - kvoter indenfor kvotesystemet og til de nationale reduktionskrav, der gælder udenfor kvotesystemet. EU styrer kvotesystemet Ambitiøs dansk klimapolitik kan eventuelt påvirke EU s ambitionsniveau Demonstrationseffekter kan både være positive og negativ Fossilfrihed i ikke-kvotesektor har samme klimaeffekt og er billigere I det omfang EU reducerer antallet af kvoter markant, vil det automatisk føre til en omstilling også i den danske forsyningssektor. De samlede udledninger i EU fra kvotesektoren er styret af kvoteloftet, og danske tiltag i kvotesektoren har derfor som udgangspunkt ingen effekt på klimaet. Støtte til vedvarende energi og andre tiltag indenfor kvotesektoren skal i givet fald begrundes med andre hensyn end den direkte effekt på klimaet. Et ofte fremført argument er, at Danmark gennem en ambitiøs klimapolitik kan påvirke det globale ambitionsniveau. Inden for EU kan en ambitiøs dansk klimapolitik eksempelvis føre til, at antallet af kvoter reduceres hurtigere eller mere end planlagt. Det er vanskeligt at påvise en sådan demonstrationseffekt, men den kan omvendt heller ikke afvises. En væsentlig problemstilling i relation til en sådan mulig demonstrationseffekt af dansk klimapolitik er, om effekten i givet fald fremkommer som et resultat af, at Danmark gør meget, dvs. sætter skrappe mål og lever op til dem, eller om den fremkommer ved, at Danmark demonstrerer, at en reduktion af drivhusgasudledningerne kan gøres samfundsøkonomisk billigt. Hvis Danmark demonstrerer, at en ambitiøs klimapolitik kan gøres billigt, vil det kunne have en positiv afsmitningseffekt, mens en dyr dansk klimapolitik vil kunne have den modsatte virkning. Demonstrationseffekter kan således både være positive og negative. Målsætningen om fossilfrihed omfatter som udgangspunkt hele den danske økonomi. Et mere målrettet alternativ ville være at fokusere på reduktioner af drivhusgasser udenfor kvotesektoren. Dette vil reducere omkostningerne og have den samme klimaeffekt (når der ses bort fra en mulig demonstrationseffekt på antallet af kvoter, som EU beslutter). Beregninger præsenteret i kapitlet viser, at stigningen i energiomkostningerne i givet fald vil blive omkring 7 mia. kr., eller under halvdelen af, hvad det koster at blive fossilfri i hele økonomien. 12

15 Resume Danmark bør fokusere på omkostningseffektivitet Ensartet pris på drivhusgasser skal også gælde landbruget Skal Danmark gå enegang, hvis EU ikke lever op til klimamål? Lav kvotepris måske udtryk for manglende troværdighed Dansk enegang kan have flere begrundelser Hvis EU pålægger Danmark at reducere udledningerne i ikke-kvotesektoren markant, vil det som udgangspunkt påføre det danske samfund ekstra omkostninger. I udgangspunktet er det bedste Danmark kan gøre i det tilfælde at sikre, at reduktionerne opnås billigst muligt. I praksis vil det indebære, at der skal sættes en ensartet pris på udledning af alle former for drivhusgasser, uanset kilde, i ikke-kvotesektoren. Dermed bør landbrugets ikke-energirelaterede udledninger inddrages i reguleringen, eksempelvis via en ensartet afgift på alle drivhusgasudledninger. Da fossil uafhængighed ikke adresserer landbrugets udledninger, kan målsætningen om fossil uafhængighed ikke stå alene, hvis man ønsker at reducere udledningen af drivhusgasser billigst muligt. Bliver kravene fra EU af den ene eller anden grund mindre skrappe, vil Danmark stå med et reelt valg i relation til det danske ambitionsniveau i klimapolitikken. Hvis EU eksempelvis vælger ikke at leve op til de nuværende erklærede mål om pct. reduktion af drivhusgasudledningen, skal Danmark således vælge, om vi vil gå enegang. Det er vanskeligt at vurdere sandsynligheden for, at EU ikke lever op til den erklærede målsætning. Det er oplagt, at der er forskellige interesser på spil i EU, og det er tydeligvis svært at blive enige om markante og bindende udmeldinger. Den nuværende lave kvotepris kan opfattes som et resultat af, at ambitionsniveauet er begrænset, og at markedsaktørerne ikke opfatter de langsigtede målsætninger som fuldt troværdige. Klarhed og troværdighed omkring de langsigtede mål vil bidrage til at reducere omkostningerne ved at nå målene. Formandskabet har tidligere fremført, at en markant reduktion af antallet af kvoter vil kunne bidrage til troværdigheden om EU s mål. I en situation, hvor EU vælger ikke at leve op til de erklærede målsætninger, vil dansk enegang være et valg, som kan have flere begrundelser. Den mest direkte begrundelse for dansk enegang er, at den del, der relaterer sig til ikke-kvotesektoren, vil have en direkte klimaeffekt. Udover den allerede nævnte demonstrationseffekt er forsyningssikkerhed og 13

16 Resume. Økonomi og Miljø 2016 muligheden for erhvervspolitiske fordele af en ambitiøs dansk klimapolitik også blevet fremført som argumenter. Formandskabet har dog tidligere stillet sig skeptisk overfor disse argumenter. Mindre luftforurening og bedre sundhed er en af dem Omkostninger sandsynligvis større end gevinster Der er også en række sideeffekter af en ambitiøs dansk klimapolitik. Beregninger præsenteret i kapitlet viser, at en overgang til fossil uafhængighed blandt andet vil føre til mindre luftforurening og deraf følgende reducerede helbredsomkostninger. Den væsentligste del af de reducerede helbredsomkostninger vil tilfalde udlandet, men en del vil relatere sig til Danmark. Samtidig vil det bidrage til, at Danmark lever op til vores internationale forpligtelser i relation til luftforurening. Samlet viser beregningerne præsenteret i kapitlet, at omkostningerne ved omlægning til fossilfrihed formentligt er større end de gevinster, det medfører i form af globale klimavirkninger og reducerede helbredsomkostninger. Beregningerne er, som nævnt, forbundet med stor usikkerhed, og afhænger af forudsætninger om blandt andet brændselspriser og teknologisk udvikling. Beregningerne viser, at meromkostningerne kan reduceres væsentligt, hvis den danske klimapolitik målrettes ikke-kvotesektoren, uden at klimavirkningen eller helbredsgevinsten i udlandet reduceres. 14

17 KAPITEL I VÆRDI AF STATISTISK LIV I.1 Indledning Offentlige tiltag kan påvirke risikoen for at dø Forebyggelse af dødsfald er omkostningsfuldt Er det uetisk at værdisætte liv? Nogle af de beslutninger, myndighederne skal træffe, har indflydelse på befolkningens risiko for at dø. Det kan f.eks. være ny regulering, der begrænser luftforurening, eller forbedringer af vejnettet, der sænker risikoen for trafikulykker. Det drejer sig med andre ord om tiltag, der kan redde liv. Den reduktion i risikoen for at dø, sådanne tiltag medfører, er en gevinst både for samfundet og for den enkelte. Samtidig er tiltag på miljø-, sundhed- og transportområdet forbundet med omkostninger. Det har altså en pris at forebygge dødsfald i samfundet. Knaphed på ressourcer gør det nødvendigt at prioritere offentlige midler. For at understøtte denne prioritering udføres ofte cost-benefit-analyser. Formålet med disse analyser er at holde forskellige tiltags omkostninger og gevinster op mod hinanden. Ideelt set bør samfundets prioritering af ressourcer i disse tilfælde afspejle befolkningens præferencer for forebyggelse af dødsfald set i forhold til andre goder. Men hvordan kan gevinsten ved at forebygge dødsfald værdisættes? Det er netop dette, der er formålet ved at have en værdi af statistisk liv. Det kan umiddelbart forekomme uetisk at sætte en værdi på liv. Det er imidlertid ikke et spørgsmål om at sætte et beløb på, hvad en bestemt enkeltperson er værd. Det er en umulig øvelse. Værdien af statistisk liv afspejler i stedet samfundets værdi af en lille nedgang i risikoen for at dø for tidligt. Denne størrelse er ofte forankret i studier af befolkningens betalingsvilje for små risikoændringer. Når risikoen sænkes for alle i befolkningen, således at man forventer at forhindre et dødsfald, har man reddet et statistisk liv. Værdien af denne risikoreduktion kaldes værdien af statistisk liv. Kapitlet er færdigredigeret den 8. februar

18 Værdi af statistisk liv. Økonomi og Miljø 2016 Konsistent værdisætning af liv ved brug af eksplicit værdi Nuværende dansk værdi trænger til opdatering Kapitlets formål Indhold i kapitlet Det er fra et samfundsøkonomisk synspunkt at foretrække at have den samme værdi af statistisk liv på tværs af forskellige områder. Som et illustrativt eksempel kan nævnes en kommune, der skal prioritere mellem at opføre rundkørsler til 15 mio. kr. eller øge bevillingen til sundhedstjenester med 30 mio. kr. Forenklende kan det antages, at den eneste effekt af de to tiltag er, at de hver forventes at reducere antallet af dødsfald i kommunen med én. Hvis kommunen vælger at prioritere sundhedstjenester, sættes værdien af et statistisk liv indirekte til mindst 30 mio. kr. Hvis kommunen samtidig afviser at bygge rundkørsler, vil den indirekte sætte værdien til under 15 mio. kr. Denne form for implicit værdisætning er med andre ord ikke konsistent og har en tendens til at variere meget fra tiltag til tiltag, jf. Morrall (2003). En eksplicit udtrykt værdi af statistisk liv bidrager derfor til en gennemskuelig og konsistent prioritering af samfundets ressourcer. Mange lande, herunder Danmark, har et nøgletal for værdien af statistisk liv til anvendelse i cost-benefit-analyser. Det nuværende danske nøgletal er 18 mio. kr. (i 2015-priser) og stammer fra et ældre EU-studie, jf. Transportministeriet (2010). Værdien ligger i den lave ende i forhold til lande, vi ofte sammenligner os med, og i forhold til, hvad man ellers har fundet i den empiriske litteratur. Formålet med kapitlet er at diskutere, hvilken værdi af statistisk liv, der bør anvendes i Danmark. Dette gøres dels ved at undersøge det teoretiske fundament og metoder for værdisætning af liv, og dels ved at diskutere det nuværende danske nøgletal set i lyset af den store empiriske litteratur på området. Kapitlet præsenterer herudover resultater fra et nyt værdisætningsstudie af værdien af statistisk liv for Danmark. Teorien bag værdisætning af liv behandles i afsnit I.2. Her diskuteres det også, hvordan man i teori og praksis kan værdisætte risikoændringer, der berører særlige aldersgrupper i befolkningen, eksempelvis de ældre, som har en lavere restlevetid end resten af befolkningen. Afsnit I.3 præsenterer forskellige metoder til at opgøre værdien af statistisk liv. I afsnit I.4 gives et overblik over den omfattende empiriske litteratur på området samt hvilke værdier, der anvendes i 16

19 I.2 Teori og praksis andre lande. I afsnit I.5 præsenteres resultaterne af et nyt værdisætningsstudie af værdien af statistisk liv for Danmark. Afsnit I.6 samler op på resultaterne fra de foregående afsnit, og i lyset heraf diskuteres den nuværende danske værdi af statistisk liv. Kapitlet afsluttes med en anbefaling til et nyt nøgletal for værdien af statistisk liv og nogle konkluderende kommentarer i afsnit I.7. I.2 Teori og praksis Værdisætning af små ændringer i risikoen for at dø Livsindkomst et underkantsskøn for værdien af liv Indhold i afsnit I dag baseres værdisætning af liv typisk på, hvor meget en befolkning er villig til at betale for en lille reduktion i risikoen for at dø. Den gevinst opregnes og omtales som værdi af statistisk liv. Tidligere har man anvendt opgørelser af indkomster gennem livet som et mål for værdien af et liv i cost-benefitanalyser, jf. den såkaldte humankapitaltilgang. Ideen bag denne tilgang er, at den tabte produktion afspejler det tab, som samfundet vil have ved et individs død. Humankapitaltilgangen har dog den åbenlyse svaghed, at den ikke tager højde for individets værdi af fritid eller det forbrugeroverskud, der opstår, når indkomsten forbruges. Konsensus i litteraturen er således, at livsindkomsten undervurderer værdien af et statistisk liv, jf. Andersson og Treich (2011) samt Hammitt og Robinson (2011). I det følgende bliver begrebet værdien af statistisk liv forklaret, ligesom sammenhængen mellem alder, værdien af statistisk liv og værdien af leveår diskuteres. Værdi af statistisk liv Værdi af statistisk liv (VSL) Værdi af statistisk liv (VSL) blev først introduceret som begreb af Drèze (1962) og Schelling (1968). Det teoretiske grundlag blev videreudviklet af Mishan (1971) og Jones- Lee (1974). Med tiden som metoderne til at estimere VSL er blevet udviklet har denne tilgang vundet bredere accept og anvendes i dag i cost-benefit-analyser over hele verden. 17

20 Værdi af statistisk liv. Økonomi og Miljø 2016 Eksempel på opgørelse af VSL Forhindrede dødsfald og risikoen for at dø VSL varierer i princippet mellem grupper af befolkningen VSL er en opregning af en lille risikoændring til et helt statistisk liv. VSL afspejler således en given befolknings betalingsvillighed for en lille risikoændring, hvor man ikke på forhånd ved, hvem der får gavn af risikoændringen. For at kunne forstå begrebet bedre kan det være en fordel at betragte et simpelt eksempel. Antag at et givet tiltag forventes at reducere antallet af dødsfald i trafikken svarende til et fald i risikoen for at dø på 1 ud af årligt. Hvis tiltaget gennemføres i en by med indbyggere, kan det dermed forventes, at tiltaget redder ét liv om året. Dette er et såkaldt statistisk liv. Hvis indbyggernes gennemsnitlige betalingsvilje for risikoreduktionen er 300 kr. årligt, vil det svare til en værdi af et statistisk liv for denne befolkning på 300 kr. gange eller 30 mio. kr. I eksemplet ovenfor er effekten af det påtænkte tiltag, at det forhindrer ét dødsfald om året. I virkeligheden kan et tiltag ikke forhindre dødsfald, da vi alle på et tidspunkt skal dø. Et tiltag kan derimod reducere risikoen for at dø for en given befolkningsgruppe i en given periode. Reduceres risikoen for at dø i en periode, vil der være færre dødsfald, hvilket gør, at man kan se forhindrede dødsfald og reduktioner i risikoen for at dø som udtryk for det samme fænomen. 1 VSL afspejler grundlæggende betalingsvilligheden for risikoreduktioner i en given befolkning. Derfor vil størrelsen af VSL afhænge af den betragtede befolknings sammensætning, herunder indkomstniveau og alder. VSL afspejler således den givne befolknings nutidsværdi af de forventede resterende leveår, jf. boks I.1. I det efterfølgende undersøges sammenhængen mellem alder og VSL nærmere. 1) Når risikoen for at dø reduceres, vil der være flere, der overlever og dermed bliver ældre. Derfor vil der med tiden også ske flere dødsfald blandt de ældre aldersgrupper. Det skyldes ikke, at risikoen for at dø for de ældre stiger i forhold til tidligere, men udelukkende at der nu er flere ældre. En lavere risiko for at dø for hele befolkningen (eller en given aldersgruppe) vil derfor føre til en højere gennemsnitlig levealder og dermed flere leveår for befolkningen under ét. 18

21 I.2 Teori og praksis Boks I.1 Definition af værdi af statistisk liv og værdi af leveår Værdi af statistisk liv (VSL) defineres som betalingsviljen ( ) for en lille reduktion i risikoen for at dø ( ), delt med risikoændringen, jf. Jones-Lee (1974) og Jones-Lee (1976): = (1) VSL er således en opregning af betalingsviljen for en lille (marginal) risikoændring til et statistisk liv. Beregnes VSL for en hel befolkning, vil man tage udgangspunkt i befolkningens gennemsnitlige betalingsvilje. Hvis den gennemsnitlige betalingsvilje i befolkningen er 300 kr. for en risikoreduktion på 1 ud af , svarer det til, at VSL er eller 30 mio. kr. /. VSL kan også opfattes som den samlede nutidsværdi af hvert fremtidigt leveår, man kan forvente at leve, jf. Moore og Viscusi (1988). Sammenhængen mellem VSL og værdi af leveår kan opskrives således, jf. OECD (2012): =, (1 + ), (2) hvor er befolkningens værdi af leveår., er sandsynligheden for, at man overlever til leveår, givet man har alderen. Det antages, at man maksimalt lever til år. Da VSL er nutidsværdien af hvert fremtidigt leveår, diskonteres med renten. Jo højere rente, jo mindre vægtes leveår i fremtiden. Værdi af statistisk liv, værdi af leveår og alder Nogle tiltag berører kun bestemte aldersgrupper Nogle tiltag reducerer risikoen for at dø mere for nogle aldersgrupper i befolkningen end for andre. Det gælder eksempelvis tiltag, der reducerer luftforurening, som særligt gavner de ældre. Dette har betydning, når man ønsker at vurdere hvor mange leveår, der reddes, når ét dødsfald forhindres. Gennemføres et tiltag, der reducerer risikoen for at dø blandt ældre, vil antallet af reddede leveår pr. forhindret dødsfald være mindre end for tiltag, der primært reducerer 19

22 Værdi af statistisk liv. Økonomi og Miljø 2016 risikoen for at dø blandt de yngre. Dette skyldes grundlæggende, at ældre som udgangspunkt har en kortere forventet restlevetid. Antallet af leveår, et tiltag forventes at redde, kan værdisættes med værdien af leveår (VOLY). 2 og VSL kan i disse tilfælde afvige fra gennemsnittet Sammenhæng mellem VSL og VOLY gennem livet Der kan tages udgangspunkt i, at VOLY er den samme uanset alder. I dette tilfælde vil den relevante VSL for et tiltag rettet mod én befolkningsgruppe, der aldersmæssigt afviger fra hele befolkningen, kunne afvige fra den gennemsnitlige VSL for hele befolkningen. Hvis man eksempelvis betragter et tiltag, der kan forventes at forhindre et dødsfald blandt ældre, vil antallet af reddede leveår være relativt mindre end et tiltag, der er målrettet yngre. 3 Her vil den relevante VSL derfor være mindre, end hvis man havde fokuseret på et tiltag, der var målrettet en yngre del af befolkningen. Det er muligt at beregne VOLY på baggrund af VSL, jf. boks I.2. Hvis man antager, at VOLY er konstant for alle aldersgrupper, vil det samtidig medføre, at VSL er faldende med alderen, jf. figur I.1. I dette tilfælde vil yngre aldersgrupper i befolkningen have en højere VSL end ældre. Hvis man derimod antager, at VSL er den samme for alle aldersgrupper, vil VOLY være stigende med alderen, især i de sidste leveår, jf. figur I.2. Ved værdisætning for særlige aldersgrupper er det derfor vigtigt, hvordan VSL henholdsvis VOLY ændres med alderen. 2) VOLY er en forkortelse af det engelske udtryk value of a life year. 3) Dette kan tydeligt illustreres ved ændringer i de to aldersgruppers overlevelseskurver, jf. Hammitt (2007). 20

23 I.2 Teori og praksis Figur I.1 VOLY er konstant Figur I.2 VSL er konstant Kr. VSL Konstant VOLY Kr. Konstant VSL VOLY 0 Anm.: Alder I figur I.1 antages VSL for den givne alder at være summen af tilbagediskonterede forventede restleveår ganget med en konstant VOLY, jf. boks I.2. Fordi der tages højde for både dødssandsynligheder og diskontering, aftager VSL ikke lineært med alderen. I figur I.2 antages VSL at være konstant for alle aldersgrupper i befolkningen, og VOLY beregnes på baggrund af ligning (2) i boks I Alder Aldersafhængighed for VSL og VOLY I de seneste ti år har der været meget fokus på at belyse sammenhængen mellem VSL henholdsvis VOLY og den relevante befolkningsgruppes alder. I det efterfølgende gennemgås teoretiske argumenter for og empiriske undersøgelser af sammenhængen. Konklusionen på gennemgangen er, at det er meget vanskeligt at fastlægge sammenhængen mellem VSL henholdsvis VOLY og alder. Dette gælder uanset, om man griber spørgsmålet teoretisk an eller søger at besvare det empirisk. 21

24 Værdi af statistisk liv. Økonomi og Miljø 2016 Boks I.2 Sammenhæng mellem værdi af statistiske liv og værdi af leveår for forskellige aldersgrupper Værdien af statistisk liv (VSL) kan opfattes som nutidsværdien af fremtidige leveår, jf. boks I.1. Man kan derfor på baggrund af VSL beregne værdien af leveår til en given alder ( ), hvis man kender (eller antager), hvordan afhænger af alderen. Givet at er værdien af statistisk liv for en befolkningsgruppe med alderen, vil sammenhængen mellem og kunne opstilles som i ligning (1), jf. OECD (2012): =, (1 + ) Hvor, er sandsynligheden for, at man overlever til leveår, givet man har alderen. er den antaget alder, man maksimalt lever til, og er diskonteringsrenten. Der er i ligning (1) mulighed for, at både VOLY og VSL varierer på tværs af aldersgrupper. Hvis man antager, at VOLY er uafhængig af alder, det vil sige, at =, så kan der med kendskab til for den betragtede befolkning, beregnes én konstant VOLY: (1) =, ( ) (2) I praksis anvendes ligning (2) ofte til at beregne en gennemsnitlig VOLY for en hel befolkning, hvor erstattes af en gennemsnitlig VSL for befolkningen, og i sumrækken sættes til den gennemsnitlige alder i befolkningen. I danske cost-benefit-analyser anvendes typisk en VSL på 18 mio. kr. (2015- priser), jf. Transportministeriet (2010). Den gennemsnitlige dansker er 41 år. Anvendes disse antagelser i ligning (2) sammen med overlevelsessandsynligheder fra DREAM s befolkningsfremskrivning for 2015, sættes T=100 år og en diskonteringsrente på 3 pct., bliver den resulterende VOLY ca kr. pr. leveår. Valget af diskonteringsrente har stor betydning for VOLY s størrelse. Hvis renten i stedet sættes til 1 pct. eller 5 pct., kan VOLY beregnes til og kr. pr. leveår. 22

25 I.2 Teori og praksis Teoretisk kan værdi af leveår både stige og aftage med alder Ikke en klar alderseffekt i livscyklusmodeller Der kan teoretisk både argumenteres for, at VOLY aftager, og at VOLY stiger med befolkningens alder. Et argument for, at VOLY falder med alderen, er, at sundhedstilstanden og dermed livskvaliteten aftager med alderen, jf. Murphy og Topel (2006). Dette implicerer, at VSL falder mere end vist i figur I.1. Omvendt vil ældre personer have færre fremtidige perioder, hvor de kan forbruge deres formue, end yngre, hvilket betyder, at VOLY kan være relativt større for ældre befolkningsgrupper, jf. bl.a. Aldy og Viscusi (2007). Grundlæggende afspejler dette den såkaldte deadanyway -effekt, hvor betalingsviljen for en risikoreduktion er større, hvis dødsrisikoen som udgangspunkt er høj, jf. Pratt og Zeckhauser (1996). 4 Forholdet mellem alder og værdien af liv er også undersøgt i de såkaldte livscyklusmodeller, jf. bl.a. Shepard og Zeckhauser (1984) samt Murphy og Topel (2006). 5 I disse modeller beregnes en værdi af liv, der svarer til nutidsværdien af fremtidige leveår, det vil sige VOLY. Der fås i modellerne forskellige sammenhænge mellem værdien af liv og alder afhængig af antagelser om kreditmarkederne. I modeller, hvor det antages, at individer kan låne af fremtidig indkomst og dermed udjævne deres forbrug over livet, vil værdien af liv aftage jævnt med alder ligesom i figur I.1, jf. Shepard og Zeckhauser (1984). Dette skyldes lavere indtægt og dårligere helbred med alderen. Hvis individet derimod ikke kan låne af fremtidig indkomst, kan værdien af liv følge en omvendt u-kurve gennem livet, hvor værdien af liv først stiger til en vis alder, fordi indkomsten stiger, hvorefter den vil falde for hvert år som følge af både lavere indtægter og 4) Argumentet for dead-anyway -effekten i Pratt og Zeckhauser (1996) er, at individer med en lille sandsynlighed for at overleve samtidig vil have en mindre sandsynlighed for at skulle bruge deres penge på forbrug i fremtiden. Derfor er alternativomkostningen af at bruge penge på en reduktion i risikoen for at dø mindre. Individer med en høj udgangsrisiko vil derfor alt andet lige betale mere for en reduktion i risikoen for at dø end individer med en lavere udgangsrisiko. 5) Livscyklusmodeller er nært beslægtet med opgørelser af værdien af liv ud fra humankapitaltilgangen. Teorien for livscyklusmodeller tager udgangspunkt i, at individer optimerer deres nytte over hele livet givet som summen af nytten i hver periode ved at vælge forbrug og opsparing i hver periode. 23

26 Værdi af statistisk liv. Økonomi og Miljø 2016 dårligere helbred, jf. f.eks. Murphy og Topel (2006). Hvis værdien af liv følger denne udvikling, kan VOLY først stige med alderen for herefter at være konstant (eller eventuelt faldende). Mange lønstudier finder ingen effekt af alder hvilket også er tilfældet i spørgeundersøgelser Direkte estimation af VOLY Empiriske lønstudier finder ikke en entydig sammenhæng mellem VSL og den berørte befolknings alder. Nogle undersøgelser af størrelsen af løntillæg for job med høj dødsrisiko antyder dog, at VSL følger en omvendt u-kurve med alderen. Aldy og Viscusi (2007) finder eksempelvis, at VSL først stiger med alderen, topper omkring 40 år og herefter falder til individerne forlader arbejdsmarkedet. 6 Dette betyder implicit, at VOLY stiger for de yngre aldersgrupper. Der findes heller ingen generel alderseffekt på VSL i empiriske analyser baseret på spørgeundersøgelser. Ofte konkluderes det, at de afledte VSL ser ud til at være konstant for alle aldre, jf. Krupnick (2007). Som beskrevet i forbindelse med figur I.2 implicerer en konstant VSL på tværs af aldersgrupper, at VOLY er kraftigt stigende i de sidste leveår. Det er imidlertid kun få spørgeundersøgelser, der direkte har haft til formål at undersøge alderseffekten på VSL. En undtagelse herfra er Alberini mfl. (2004), som fandt, at personer over 70 år har en (lidt) lavere VSL for en risikoreduktion sammenlignet med resten af befolkningen. Det er også blevet forsøgt at estimere VOLY direkte. I sådanne analyser af VOLY spørges respondenter direkte til deres værdisætning af en risikoændring svarende til en livsforlængelse på eksempelvis en måned eller et halvt år, oftest i en luftforureningskontekst, jf. bl.a. Chilton mfl. (2004), Desaigues mfl. (2011) og Nielsen (2010). Der er ikke fundet en entydig sammenhæng mellem alder og VOLY i studierne. Det taler for, at VOLY kan være konstant på tværs af aldersgrupper. 6) Undersøgelser af løntillæg for job med høj dødsrisiko kan ikke anvendes til at analysere forholdet mellem VSL og alder for personer over pensionsalderen, som ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet. 24

RESUME. Værdi af statistisk liv. Dette års rapport fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab indeholder tre kapitler:

RESUME. Værdi af statistisk liv. Dette års rapport fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab indeholder tre kapitler: RESUME Dette års rapport fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab indeholder tre kapitler: Værdi af statistisk liv Luftforurening Danmark fossilfri 2050 Formålet med det første kapitel er at undersøge,

Læs mere

Kommentarer til de skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer i Økonomi og Miljø, 2016.

Kommentarer til de skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer i Økonomi og Miljø, 2016. 8.april 2016 Kommentarer til de skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer i Økonomi og Miljø, 2016. Af formandskabet for Det Miljøøkonomiske Råd, Michael Svarer, Lars Gårn Hansen, Carl-Johan

Læs mere

Diskussionsoplæg. Udarbejdet af formandskabet for De Økonomiske Råd til. Møde i Det Miljøøkonomiske Råd tirsdag den 1. marts 2016.

Diskussionsoplæg. Udarbejdet af formandskabet for De Økonomiske Råd til. Møde i Det Miljøøkonomiske Råd tirsdag den 1. marts 2016. Diskussionsoplæg Udarbejdet af formandskabet for De Økonomiske Råd til Møde i Det Miljøøkonomiske Råd tirsdag den 1. marts 2016 Værdi af statistisk liv Luftforurening Danmark fossilfri 2050 Formandskabet

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Overordnet set ændrer dette dog ikke på konklusionerne fra kapitlet.

Overordnet set ændrer dette dog ikke på konklusionerne fra kapitlet. d. 7.6.2016 Ændring i omkostningerne ved et fossilfrit energisystem i 2050 I kapitel III (Danmark fossilfri 2050) i Økonomi og Miljø, 2016 indgik en beregning af de forventede meromkostninger på energi

Læs mere

Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx afgiften med 19,8 kr.

Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx afgiften med 19,8 kr. Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Notat J.nr. 2011-231-0051 Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Omkostninger ved VE-støtte

Omkostninger ved VE-støtte Omkostninger ved VE-støtte Baseret på Miljø og Økonomi, 2014 (den miljøøkonomiske vismandsrapport) John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat 29. August 2014 Energipolitiske rammer EU har mål og virkemidler

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Sundhedsøkonomi. Jytte Seested Nielsen 1

Sundhedsøkonomi. Jytte Seested Nielsen 1 Sundhedsøkonomi Studenterbroen, onsdag den 20. oktober 2009 Jytte Seested Nielsen, adjunkt, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Enheden for Sundhedsøkonomi, SDU Jytte Seested Nielsen 1 Hvem er jeg?

Læs mere

KAPITEL III DANMARK FOSSILFRI 2050

KAPITEL III DANMARK FOSSILFRI 2050 KAPITEL III DANMARK FOSSILFRI 2050 III.1 Indledning En global klimaaftale Fornuftig målsætning Dansk mål om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 Kapitlets formål I slutningen af 2015 blev der indgået

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Økonomi og Miljø 2011

Økonomi og Miljø 2011 Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 EPU alm. del Bilag 170, MPU alm. del Bilag 396 Offentligt Økonomi og Miljø 2011 Det Miljøøkonomiske Råds formandskab 23. februar 2011

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Oversigt Baggrund: Energiforbrug og CO 2 -udledning Global klimapolitik:

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Kommissionens temastrategi om luftforurening

Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Kommissionens temastrategi om luftforurening Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Kommissionens temastrategi om luftforurening Afd. For Systemanalyse Afd. For Atmosfærisk Miljø Strategiens optimering Sigtelinien for scenarierne: Færrest

Læs mere

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse?

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Af professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Klimarådet Indlæg på debatmøde om klima den 16. april 2015

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

Kommentarer til de skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer i Økonomi og Miljø, 2015

Kommentarer til de skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer i Økonomi og Miljø, 2015 Kommentarer til de skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer i Økonomi og Miljø, 2015 Af formandskabet for Det Miljøøkonomiske Råd Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Eirik S. Amundsen, Michael

Læs mere

Klimasynspunkterne i Det Miljøøkonomiske Råds rapporter 2008-2013

Klimasynspunkterne i Det Miljøøkonomiske Råds rapporter 2008-2013 Klimasynspunkterne i Det Miljøøkonomiske Råds rapporter 2008-2013 Det Miljøøkonomiske Råds opgave består i at belyse samspillet mellem økonomi og miljø, samt effektiviteten i miljøindsatsen (Lov om det

Læs mere

Forbrugerrådet Tænks kommentarer til Diskussionsoplæg fra Det Miljøøkonomiske Råd 2016

Forbrugerrådet Tænks kommentarer til Diskussionsoplæg fra Det Miljøøkonomiske Råd 2016 Forbrugerrådet Tænks kommentarer til Diskussionsoplæg fra Det Miljøøkonomiske Råd 2016 Værdi af statistisk liv Det Miljøøkonomiske Råd finder, at værdien af et statistisk liv bør hæves fra de nuværende

Læs mere

Klimamodellen DICE. Poul Schou, De Økonomiske Råds Sekretariat. Oplæg ved Netøk-seminar om klima og økonomi 2. oktober 2015

Klimamodellen DICE. Poul Schou, De Økonomiske Råds Sekretariat. Oplæg ved Netøk-seminar om klima og økonomi 2. oktober 2015 Klimamodellen DICE Poul Schou, De Økonomiske Råds Sekretariat Oplæg ved Netøk-seminar om klima og økonomi 2. oktober 2015 1 Hvorfor bruge økonomiske modeller i klimaspørgsmål? Kan skabe overblik over vigtige

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 September 2015 ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Det er velkendt, at danskernes middellevealder er støt stigende. Beregningerne i dette

Læs mere

Klima og diskontering

Klima og diskontering Klima og diskontering Kirsten Halsnæs Klimapolitik en særlig udfordring for diskontering Langsigtet problem knyttet til atmosfæriske drivhusgas koncentrationer med mere end 100 års levetid Usikkerheder

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt N O T AT 14. september 2015 Center for Klima og Energiøkonomi Omkostninger forbundet med opfyldelse af 40 pct.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Baggrundsnotat om klima- og energimål

Baggrundsnotat om klima- og energimål 12. april 2016 Baggrundsnotat om klima- og energimål Indledning Der er indgået en række aftaler i såvel FN- som EU-regi om klima- og energimål. Aftalerne har dels karakter af politiske hensigtserklæringer,

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

KAPITEL I VÆRDI AF STATISTISK LIV

KAPITEL I VÆRDI AF STATISTISK LIV KAPITEL I VÆRDI AF STATISTISK LIV I.1 Indledning Offentlige tiltag kan påvirke risikoen for at dø Forebyggelse af dødsfald er omkostningsfuldt Er det uetisk at værdisætte liv? Nogle af de beslutninger,

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Agenda Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030 Energi og transportsektorens

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 4. november 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 (L 201) af 25.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Plan 1. Vi er en del af klimaproblemet - vi bør også være en del af løsningen 2.

Læs mere

JI og CDM kreditters andele af reduktionsindsatsen i EU's klima- og energipakke i 20 % reduktionsscenariet.

JI og CDM kreditters andele af reduktionsindsatsen i EU's klima- og energipakke i 20 % reduktionsscenariet. Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 7 Offentligt 29. september 2008 JI og CDM kreditters andele af reduktionsindsatsen i EU's klima- og energipakke i 20 % reduktionsscenariet. Nærværende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger.

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere Forbrugernes stemme i energidebatten! Energistyrelsen dwc@ens.dk, skn@ens.dk, klimasekr@ens.dk Herrestrup, den 27. februar 2014. Høringssvar til forslag til

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017 Under 2. 2.-3. 3.-6. 6.-9. 9.-12. 12.-15. 15.-18. 18..21. 21.-24. Over 24. Notat 29. oktober 217 Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen For

Læs mere

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter 2012-2050 i en dansk klimalov Kim Ejlertsen og Palle Bendsen NOAH Energi og Klima, 3. december 2011 Vores forslag til reduktionsmål i en dansk klimalov

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

KAPITEL II LUFTFORURENING

KAPITEL II LUFTFORURENING KAPITEL II LUFTFORURENING II.1 Indledning Store helbredsomkostninger ved luftforurening Formål Stor forskel på reguleringen af sektorer Grundlag for yderligere regulering? Analyse af regulering af brændeovne

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Hvorfor skal diskonteringsrenten sænkes?

Hvorfor skal diskonteringsrenten sænkes? , sekretariatsleder Hvorfor skal diskonteringsrenten sænkes? København, d. 17. september 2012 Hvorfor interesserer DØR sig for diskonteringsrenten? Diskonteringsrenten er vigtig Fastlægger prioritering

Læs mere

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 31. oktober 2013 Indledning I DREAMs grundforløb er de offentlige udgifter

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Fagligt seminar Teknologisk Institut Marlene Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen Institut for Miljøvidenskab DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Med fastfrysningen af grundskylden og fastlåsning af kommunale grundskyldsprovenuer, som er en del af VLAK s forslag til et nyt boligskattesystem,

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien Christian Ege, sekretariatsleder Konference 5.11.2014 Hvilke virkemidler kan bruges? Lovgivning: overvejende på EU-plan hvis det påvirker varehandel Grønne afgifter:

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere