Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening"

Transkript

1 Nr oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik, som træder i kraft den 1. januar De ændrede regler betyder, at virksomheder med ned til ti ansatte fremover vil være omfattet af reglerne. Desuden indeholder nyhedsbrevet flere nyere afgørelser, som illustrerer de udfordringer, som I virksomhedsejere selv oplever. Ikke mindst Højesterets dom om pensionsbidrag tydeliggør, hvor opmærksom en arbejdsgiver skal være på at overholde de forpligtelser, som følger af kollektive overenskomster. God læselyst! AutoBranchens ArbejdsgiverForening tilbyder arbejdsgiverservice til medlemmerne af AutoBranchen Danmark til små priser. Vi har overenskomst med Dansk Metal, HK/Privat og Malerforbundet i Danmark. Som medlem er virksomheden dækket af både en konfliktfond, en barselsfond og medlem af Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA samt får adgang til rådgivning og information om medarbejderforhold, lønstatistikker og arbejdsmarkedspolitiske nyheder.

2 Partistøtte fra Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) ønsker at have muligheden for at kunne samarbejde med visse politiske partier. Da AutoBranchens ArbejdsgiverForening er medlem af DA via SAMA (Sammenslutningen Af Mindre Arbejdsgiverforeninger i Danmark), skal vi ifølge loven hvert år give vores medlemsvirksomheder mulighed for at blive fritaget for at bidrage til partistøtten. Du kan også få fat i blanketten ved at henvende dig til AutoBranchens ArbejdsgiverForening. Vi kan i øvrigt oplyse, at AutoBranchens Arbejdsgiver- Forening ikke påtænker selv at yde støtte til politiske partier. Klik her for at finde vejledning og blanket for fritagelse på (kræver login). Nye regler om kønsopdelt lønstatistik Pr. 1. januar 2015 træder de nye bestemmelser om kønsopdelt lønstatistik i kraft. De ændrede regler betyder, at virksomheder med ned til ti ansatte fremover vil være omfattet af reglerne. Ifølge ligelønsloven er en arbejdsgiver forpligtet til at betale mænd og kvinder lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Som et redskab til at undersøge lønforskelle mellem køn har visse virksomheder siden 2005 været forpligtede til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik. Med det formål at sikre et bedre grundlag for arbejdsgivere for arbejdet med lige løn har regeringen foreslået flere ændringer af reglerne. Det er disse ændringer, som Folketinget nu har vedtaget, som træder i kraft fra årsskiftet. vederlagsfrit til arbejdsgiverne eller arbejdsgiverorganisationerne. En arbejdsgiver kan dog også vælge selv at udarbejde lønstatistikken. En arbejdsgiver, som fremover er omfattet af reglerne, har pligt til at informere de ansatte om, at virksomheden er omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik og til at udlevere lønstatistikken til lønmodtagerrepræsentanten. Hvis virksomheden ikke har en lønmodtagerrepræsentant, kan en medarbejder anmode om at få lønstatistikken udleveret og at få den drøftet. Hidtil har en arbejdsgiver været forpligtet til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik for medarbejdergrupper med mere end 10 personer af hvert køn. Fremover vil også virksomheder med kun 10 ansatte (heraf mindst tre mænd og tre kvinder) være omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik. Men hvor arbejdsgiverne tidligere skulle udarbejde lønstatistikken, er den opgave nu lagt i hænderne på Danmarks Statistik. De skal hvert år inden den 1. september sende statistikken 2

3 Arbejdsgiver skulle betale pensionsbidrag to gange Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidraget udbetales direkte til medarbejderen som løn i stedet for til pensionsordning, da dette kan være i strid med kollektive overenskomster. Det fastslår Højesterets i sin dom af 20. august var blevet udbetalt til medarbejderen, fastslog Højesteret, at virksomheden var forpligtet til at indbetale beløbet endnu en gang til medarbejderens pensionsordning. I sagen blev en medarbejder i maj 2007 ansat som økonomielev i en virksomhed, og i juni 2007 indgik parterne en uddannelsesaftale. Under ansættelsen fik medarbejderen udbetalt sit eget pensionsbidrag frem for at få beløbet indbetalt til sin pensionsordning. Højesteret fastslog i sin dom, at en elev ifølge erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, har krav på løn, der mindst svarer til, hvad der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for det pågældende område. Begrebet løn i denne paragraf angår ikke kun grundlønnen, udtalte Højesteret, men også andre lønelementer som eksempelvis vilkår om pensionsordning. Virksomheden skulle derfor have indbetalt pensionsbidraget til medarbejderens pensionsordning i overensstemmelse med den overenskomst, som den pågældende medarbejder er omfattet af. Selv om beløbet allerede Vi bemærker... Dommen illustrerer, hvor opmærksom en arbejdsgiver skal være på at overholde de forpligtelser, som følger af kollektive overenskomster. Hvis en arbejdsgiver ikke har tilbageholdt og indbetalt medarbejderens eget pensionsbidrag i forbindelse med lønafregningen, risikerer arbejdsgiveren at komme til at efterbetale medarbejderens eget pensionsbidrag. Dette gælder, selv om medarbejderen ikke er blevet trukket i lønnen for sit eget bidrag. Desuden risikerer arbejdsgiveren at komme til at betale en eventuel erstatning til medarbejderen, hvis medarbejderen kommer ud for en skade, som ville have været dækket af de forsikringer, som er en del af pensionsordningen. 3

4 Opsigelse af medarbejder med mere end 25 års anciennitet var saglig Til trods for at medarbejdere med mere end 25 års anciennitet ifølge Afskedigelsesnævnets praksis har en særlig beskyttelse mod opsigelse, kan opsigelse af en sådan medarbejder godt være sagligt begrundet. Dette var tilfældet i en sag i Afskedigelsesnævnet, hvor en virksomhed beskæftigede flere medarbejdere med høj anciennitet. medarbejdergruppe over 25 års anciennitet. Efter de gennemførte opsigelser var procentandelen steget til 50 %. Opsigelsen var hverken baseret på usaglige hensyn eller udtryk for vilkårlighed og var derfor berettiget, hvorfor virksomheden blev frifundet for medarbejderens krav. I sagen opsagde en virksomhed en medarbejder, som på opsigelsestidspunktet var 63 år og havde 28 års anciennitet i virksomheden. Medarbejderen havde primært været beskæftiget på værkstedet med fremstilling af reservedele. Værkstedet blev planlagt nedlagt, og medarbejderen blev derfor omplaceret. Imidlertid fortsatte medarbejderen med at komme på værkstedet, som for en tid var bevaret, hvilket forhindrede medarbejderen i at komme ind i de nye arbejdsrutiner. I september 2013 blev medarbejderen opsagt på grund af arbejdsmangel. Ved udvælgelsen af de medarbejdere, der skulle opsiges, havde virksomheden lagt vægt på en række forskellige kriterier så som arbejdskendskab, fleksibilitet, jobadfærd, anciennitet og sygefravær. Det indgik som et særskilt parameter, at der skulle tages særligt hensyn til medarbejdere med en anciennitet over 25 år. Imidlertid mente medarbejderen ikke, at der var blevet taget tilstrækkelig hensyn til hans lange anciennitet og alder i forbindelse med opsigelsen. I afgørelsen blev det slået fast, at virksomheden befandt sig i en arbejdsmangelssituation, som gjorde det nødvendigt at opsige ni medarbejdere, og at den opsagte medarbejder ikke tog egentlig del i de nye arbejdsopgaver i det område, som han var blevet omplaceret til. Da virksomheden skulle vælge, hvilke medarbejdere der skulle opsiges, havde virksomheden lagt vægt på en række forud fastlagte kriterier som blandt andet anciennitet. Forud for opsigelserne havde 46,7 % af den pågældende Vi bemærker... Medarbejdere med mere end 25 års anciennitet nyder som følge af Afskedigelsesnævnets faste praksis en særlig beskyttelse mod opsigelse. Hvis en arbejdsgiver beskæftiger et stort antal medarbejdere med høj anciennitet, udelukker den særlige beskyttelse dog ikke, at medarbejdere med mere end 25 års anciennitet kan afskediges. Den særlige beskyttelse udelukker heller ikke, at en medarbejder med lang anciennitet opsiges som den eneste medarbejder i stedet for medarbejdere med væsentlig lavere anciennitet. Det er dog op til arbejdsgiveren at bevise, at afgørende hensyn har gjort det påkrævet at afskedige netop medarbejderen med lang anciennitet. I sagen kom det virksomheden til gode, at der blev fulgt en forud fastlagt procedure. På baggrund af en række kriterier så som arbejdskendskab, fleksibilitet, jobadfærd, anciennitet og sygefravær havde virksomheden således sagligt vurderet, hvilke medarbejdere der bedst kunne undværes. AutoBranchens ArbejdsgiverForening opfordrer medlemmerne til at søge rådgivning hos os forinden en eventuel opsigelse af en medarbejder med lang anciennitet. 4

5 Manglende kendskab til graviditet var tilstrækkeligt til at løfte arbejdsgiverens bevisbyrde Arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden, da arbejdsgiveren på det tidspunkt, hvor beslutningen om at opsige den gravide medarbejder blev truffet, ikke havde kendskab til medarbejderens graviditet. forhold til den fremtidige opgaveløsning, før arbejdsgiveren fik kendskab til medarbejderens graviditet. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet for medarbejderens krav. I sagen blev en medarbejder opsagt fra sin stilling hos en offentlig myndighed efter ca. tre års ansættelse, da myndigheden skulle rationalisere. Der var enighed om, at medarbejderen først oplyste sin nærmeste chef om graviditeten efter at have modtaget brevet om påtænkt opsigelse. I afgørelsen udtalte Ligebehandlingsnævnet indledningsvist, at ifølge ligebehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke opsige en medarbejder på grund af graviditet. Hvis opsigelsen finder sted under graviditet, er det op til arbejdsgiveren at bevise, at opsigelsen ikke er begrundet i graviditeten. Ligebehandlingsnævnet mente, at arbejdsgiveren havde løftet denne bevisbyrde, da arbejdsgiveren kunne dokumentere at have udpeget den opsagte medarbejder som en af de medarbejdere, man bedst kunne undvære i Vi bemærker... Afgørelsen illustrerer, at arbejdsgiveren har bevisbyrden for, at opsigelsen af en gravid medarbejder ikke er begrundet i gravidteten. Ifølge afgørelsen er denne bevisbyrde løftet, hvis arbejdsgiveren kan bevise, at arbejdsgiverens ikke har haft kendskab til gravidteten på tidspunktet for beslutningen for opsigelsen. Normalt er der en streng bevisbyrde i forbindelse med afskedigelsen af en gravid medarbejder, som kan være meget svær at løfte for en arbejdsgiver, medmindre arbejdsgiveren som i denne sag kan bevise slet ikke at have kendt til graviditeten. 5

6 Se flere nyheder på autobranchendanmark.dk Praktiske informationer Overenskomster: Ledelse: Jurister: Bogholderi: AutoBranchens ArbejdsgiverForening og HK/Privat AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Dansk Metal AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet i Danmark Karoline Thomsen og Michael Nørregård Pernille Mahler Larsen og Eylem Ünüvar Türksal Inge Larsen Kontakt: Tlf.: Fax: Hjemmeside: Kontaktpersoner: Karoline Thomsen, leder, Michael Nørregård, tlf , Pernille Mahler, Eylem Ünüvar Türksal, Inge Larsen, tlf ,

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

Juridisk Nyt LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT. Clemens Advokater. Generel erhvervsret. Juli, 2013

Juridisk Nyt LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT. Clemens Advokater. Generel erhvervsret. Juli, 2013 Juli, 2013 Clemens Advokater Juridisk Nyt Generel erhvervsret I dette nr. af Juridisk Nyt sætter Clemens Advokater fokus på LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT Lovændringer vedrørende

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

HR Jura. December 2012. www.accura.dk

HR Jura. December 2012. www.accura.dk December 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om ændringen af persondataloven pr. 1. januar 2013 samt nyere afsagte domme inden for det ansættelsesretlige område. Dommene omhandler

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

1. Indledning 3 2. Gennemgangen 3 3. Sammenfatning 4. 3.1 Antallet af sager 4. 3.2 Forlig 4. 3.3 Godtgørelsernes størrelse 5. 4.

1. Indledning 3 2. Gennemgangen 3 3. Sammenfatning 4. 3.1 Antallet af sager 4. 3.2 Forlig 4. 3.3 Godtgørelsernes størrelse 5. 4. Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 (Omtryk - Bilag vedlagt) PØU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r e n s g e n n e m g a n g a f o m f a

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

HR Jura. Februar 2013. www.accura.dk

HR Jura. Februar 2013. www.accura.dk Februar 2013 HR Jura Denne gang omhandler Accuras nyhedsbrev bl.a. en række nyligt afsagte domme og afgørelser vedrørende forskelsbehandling i henhold til deltidsloven, tjenestemænds ret til rådighedsløn

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11.

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11. Strategi Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren 2010 2020 Version 4 11. september 2010 1 Indhold Indledning... 3 Faglig Strategi... 4 Omplaceringspligten - tilbud om ledig stilling,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere