Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening"

Transkript

1 Nr december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af en medarbejder, som ønsker at fratræde, for at hjælpe den pågældende til at undgå karantæne i a-kassen. Den konkrete sag En arbejdsgiver opsagde en medarbejder efter flere års ansættelse. Ifølge den skriftlige begrundelse skyldtes opsigelsen samarbejdsvanskeligheder. Da medarbejderen ikke tidligere havde modtaget påtaler eller advarsler fra arbejdsgiveren, rejste medarbejderens fagforening krav om en godtgørelse for usaglig opsigelse. Arbejdsgiveren tilbød at genansætte medarbejderen, hvilket imidlertid blev afvist. Arbejdsgiveren forklarede under sagen, at begrundelsen samarbejdsvanskeligheder i virkeligheden dækkede over, at medarbejderen søgte nye udfordringer og havde ønsket at fratræde. For at hjælpe medarbejderen til at undgå karantæne i a-kassen, havde arbejdsgiveren AutoBranchens ArbejdsgiverForening tilbyder arbejdsgiverservice til medlemmerne af AutoBranchen Danmark til små priser. Vi har overenskomst med Dansk Metal, HK/Privat og Malerforbundet i Danmark. Som medlem er virksomheden dækket af både en konfliktfond, en barselsfond og medlem af Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA samt får adgang til rådgivning og information om medarbejderforhold, lønstatistikker og arbejdsmarkedspolitiske nyheder.

2 indvilliget i at opsige medarbejderen. Medarbejderen afviste imidlertid, at dette havde været tilfældet. Tværtimod var der ifølge medarbejderen tale om, at arbejdsgiveren pludselig havde meddelt, at den pågældende var opsagt. var derfor usaglig, og medarbejderen havde krav på en godtgørelse. Det var en formildende omstændighed, at arbejdsgiveren havde tilbudt at genansætte medarbejderen, og godtgørelsen blev fastsat til kr. Til kunderne havde såvel arbejdsgiveren som medarbejderen fortalt, at medarbejderen selv havde sagt sin stilling op. Dette blev bekræftet under sagen, hvor flere af arbejdsgiverens kunder var indkaldt som vidner og forklarede, at det var deres opfattelse, at opsigelsen var medarbejderens eget ønske, som medarbejderen virkede glad for. Til det forklarede medarbejderen, at denne forklaring var givet til kunderne for at gøre det nemmere for begge parter i opsigelsesperioden. Arbejdsgiveren tabte sagen Selv om flere vidneudsagn støttede arbejdsgiverens forklaring om forløbet, kunne arbejdsgiveren ikke bevise, at opsigelsen var sket efter medarbejderens eget ønske. Begge parter var nemlig enige om, at der ikke havde været samarbejdsvanskeligheder, selvom det var den begrundelse, der var brugt i opsigelsen. Opsigelsen Vi bemærker... Sagen illustrerer, at arbejdsgiveren skal bevise, at den begrundelse, der konkret gives for en opsigelse, også holder vand. Selv om arbejdsgiveren indvilliger i at opsige medarbejderen, således at medarbejderen kan undgå karantæne, er det arbejdsgiverens risiko, hvis begrundelsen for opsigelsen er konstrueret og ikke kan bevises. I en situation, hvor medarbejderen ønsker at fratræde, er medarbejderen derfor nødt til selv at sige sin stilling op. Vi opfordrer medlemmerne til i tvivlstilfælde at tage kontakt til AutoBranchens ArbejdsgiverForening. Lovforslag om ændring af fratrædelsesgodtgørelse, funktionærlovens 2 a Beskæftigelsesministeriet har fremsat et lovforslag, der væsentligt vil ændre 2 a i funktionærloven om fratrædelsesgodtgørelse. De gældende regler Funktionærlovens 2 a indebærer i sin nuværende form, at en funktionær, der opsiges af arbejdsgiveren, og som på fratrædelsestidspunktet har henholdsvis 12, 15 eller 18 års anciennitet, som udgangspunkt er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Hvis funktionæren på fratrædelsestidspunktet kan modtage folkepension eller arbejdsgiverpension, bortfalder retten til fratrædelsesgodtgørelse. Lovforslaget lægger desuden op til, at der ikke vil gælde nogen undtagelse til denne hovedregel. Dette vil betyde, at det er underordnet, om funktionæren overgår til pension eller forbliver på arbejdsmarkedet, da funktionæren i alle tilfælde vil have krav på fratrædelsesgodtgørelse. De ændrede regler vil træde i kraft den 1. februar 2015, hvis lovforslaget vedtages. Funktionærer, der opsiges fra og med den 1. februar 2015, vil have krav på fratrædelsesgodtgørelse efter de nye regler. Hvis lovforslaget vedtages, vil vi naturligvis informere om dette på siderne for arbejdsgivere på (kræver login). Regel uden undtagelse Det nye lovforslag lægger op til, at funktionærlovens 2 a ændres således, at funktionærer, der på fratrædelsestidspunktet har 12 eller 17 års anciennitet, er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn.

3 Lidt om konkurrenceklausuler Konkurrenceklausuler er anvendelige i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ønsker at beskytte sig mest muligt mod en tidligere medarbejders konkurrerende handlinger. Særligt i situationer, hvor en medarbejder får en særlig viden om forhold, som kan påføre arbejdsgiveren væsentlig konkurrence, hvis ansættelsesforholdet senere ophører, bør det overvejes, om der er behov for en konkurrenceklausul. Følgende gælder kun for funktionærer, da det er denne medarbejdergruppe, som det typisk er relevant at overveje en konkurrenceklausul for. Hvad er en konkurrenceklausul? En konkurrenceklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en funktionær, hvor funktionæren forpligter sig til ikke at drive forretning eller anden virksomhed af konkurrerende art eller tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed efter ansættelsens ophør. Hvornår er en konkurrenceklausul gyldig? For funktionærer er en konkurrenceklausul kun gyldig, hvis følgende betingelser er opfyldt: Funktionæren har en særlig betroet stilling Dette betyder, at funktionæren i sit arbejde er i kontakt med følsomme oplysninger omkring virksomhedens økonomi, kunderelationer eller andre erhvervshemmeligheder. Man kan kort sige, at funktionæren skal være i en stilling, hvor denne er i stand til at påføre arbejdsgiveren væsentlig konkurrence, hvis vedkommende blev ansat i en konkurrerende virksomhed. Der skal være en skriftlig aftale, som beskriver forpligtigelsens indhold og betalingen Der skal betales en kompensation Af den skriftlige aftale skal fremgå, at funktionæren, så længe klausulen gælder, pr. måned skal modtage minimum 50% af sin løn i kompensation. Kompensation for de første 3 måneder er en minimumskompensation og skal udbetales som et engangsbeløb ved fratrædelsen. Herefter betales kompensationen månedsvis, så længe klausulen er gældende, i det omfang betingelserne for modregning ikke finder anvendelse og betalingsforpligtelsen i øvrigt består. Desuden kan klausulen kun påberåbes, hvis funktionærens ansættelse ophører efter minimum 3 måneders ansættelse Hvad bør en konkurrenceklausul indeholde? Der bør tages stilling til følgende forhold i en konkurrenceklausul: Geografisk begrænsning I hvilken geografisk udstrækning skal klausulen gælde. Skal den f.eks. dække hele virksomhedens marked eller alene den del af markedet, hvor medarbejderen har en særlig konkurrencemæssig fordel. Tidsmæssig begrænsning Hvor længe skal klausulen gælde. F.eks. 6 3

4 måneder eller 1 år. Klausulen må ikke gælde i urimelig lang tid, da den i så fald kan tilsidesættes. Hvad er omfattet af aftalen? Skal beskyttelsen omfatte enhver ansættelse af konkurrerende karakter hos en anden virksomhed eller kun en enkelt del af aktivitet. Klausulen må ikke formuleres for bredt, da der derved er risiko for, at den kan blive tilsidesat. Konventionalbod Boden er et forud aftalt fast beløb, som funktionæren skal betale ved brud på klausulen. Betaling af konventionalboden er uafhængig af et dokumenteret tab. Fogedforbud En overtrædelse af den aftalte erhvervsbegrænsning kan hindres ved et fogedforbud. Hvornår gælder en konkurrenceklausul ikke? Selv om der mellem arbejdsgiveren og funktionæren er aftalt en konkurrenceklausul, gælder klausulen dog ikke i alle situationer. En konkurrenceklausul gælder ikke ved usaglig opsigelse. En konkurrenceklausul gælder heller ikke ved opsigelse begrundet i virksomhedens forhold som for eksempel rationalisering eller omstrukturering. Hvis konkurrenceklausulen ikke gælder ved funktionærens fratrædelse, skal der ikke betales kompensation. AutoBranchens ArbejdsgiverForening opfordrer medlemmerne til at tage kontakt ved behov for yderligere vejledning eller eksempler på konkurrenceklausuler. Præcisering af arbejdsmiljølovens regler vedr. arbejdstøj og værnefodtøj i autolakeringsbranchen Arbejdsmiljøloven foreskriver, at arbejdet på et autolakeringsværksted er arbejde, der kategoriseres som særligt forurenet arbejde, og desuden skal der sikres mod statisk elektricitet både i forbindelse med lakeringsopgaver og forbehandlingsopgaver som eksempelvis slibning. Disse regler skal derfor følges: Virksomhedens medarbejdere skal have udleveret nødvendigt arbejdstøj og sikkerhedssko, der er antistatiske. Med hensyn til vask af arbejdstøj, er det noget virksomheden skal forestå, det må ikke pålægges den enkelte medarbejder selv at skulle vaske tøjet. Med hensyn til sikkerhedssko er der to muligheder: På værksteder, der kun behandler personvogne og mindre varevogne, behøver sikkerhedsskoene kun at være antistatiske ikke nødvendigvis forsynet med stål i snuden m.m. På storvognsværksteder skal sikkerhedsskoene både være antistatiske og forsynet med stål i snuden. 4

5 Nu er det jul igen... Julen står for døren, og det er tid til at tjekke reglerne for arbejde omkring jul og nytår og aflønning af medarbejderne. Her kan du læse om de regler, der gælder for medarbejdere ansat under AutoBranchens Arbejdsgiver- Forenings overenskomster. Generelt vedrørende ferieloven Mange er af den opfattelse, at den 24. december og 31. december er helligdage. Men det er de ikke. Det er helt almindelige arbejdsdage, og ferieloven giver ikke ret til at holde fri med løn disse dage. Det er dog almindeligt, at mange virksomheder alligevel enten ved kutyme eller ved en overenskomst giver medarbejdere ret til at holde fri med løn på disse dage. Virksomhedslukket mellem jul og nytår Der gælder nogle særlige regler, hvis virksomheden holder lukket mellem jul og nytår. I skal, som det første, huske at varsle ferielukning over for jeres medarbejdere. Dette skal ske senest en måned før, I holder lukket. Optjent mere end 15 feriedage Hvis medarbejderen har optjent mere end 15 dages betalt ferie, skal I sørge for at reservere nogle af feriedagene til afholdelse mellem jul og nytår. Hvis I ikke gør det, og medarbejderen har afholdt samtlige feriedage tidligere på året, skal I betale medarbejderen løn under julelukningen. Optjent 15 feriedage eller mindre Hvis medarbejderen har optjent 15 dages betalt ferie eller mindre, er det medarbejderens eget ansvar at have nok betalte feriedage til lukningen. Dette betyder, at såfremt medarbejderne ikke har flere feriepenge til gode eller betalte feriedage, skal de holde ferie for egen regning under julelukningen. ABAF/Malerforbundet-overenskomst ABAF/Dansk Metal-overenskomst Autolakerer og servicemedarbejdere Lærlinge (autolakerer) Mekanikere og pladesmede Lærlinge (mekaniker- og pladesmede) Juleaftensdag (24. december) Fridag betaling efter SH-konto Fridag med løn Fridag - betaling fritvalgskonto Fridag med løn Nytårsaftensdag (31. december) Arbejdsdag Arbejdsdag Arbejdsdag Arbejdsdag HK/Privat-overenskomst* Lederaftalen Funktionærer omfattet af overenskomsten HK-elever Arbejdsledere, der er medlem af Lederne Juleaftensdag (24. december) Nytårsaftensdag (31. december) Fridag med løn Fridag med løn Arbejdsdag, dog fri, hvis leder for medarbejdere, der har fri, medmindre andet er aftalt Arbejdsdag Arbejdsdag Arbejdsdag, dog fri, hvis leder for medarbejdere, der har fri, medmindre andet er aftalt *gælder hos AutoBranchens ArbejdsgiverForenings medlemsvirksomheder, hvis mindst 50% af disse medarbejdere er medlem af HK, og HK fremsætter krav om, at overenskomsten skal gælde. 5

6 Se flere nyheder på autobranchendanmark.dk Praktiske informationer Overenskomster: Ledelse: Jurister: Bogholderi: AutoBranchens ArbejdsgiverForening og HK/Privat AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Dansk Metal AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet i Danmark Karoline Thomsen og Michael Nørregård Pernille Mahler Larsen og Eylem Ünüvar Türksal Inge Larsen Kontakt: Tlf.: Fax: Hjemmeside: Kontaktpersoner: Karoline Thomsen, leder, Michael Nørregård, tlf , Pernille Mahler Larsen, Eylem Ünüvar Türksal, Inge Larsen, tlf ,

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere