Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014"

Transkript

1 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

2 2 Mette Klingsten Partner

3 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a Ligebehandlingsloven Forskelsbehandlingsloven på grund af aldersdiskrimination mv. Godtgørelse for/erstatning til elever ved ophævelse af uddannelsesaftale

4 Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a 4

5 5 Funktionærlovens 2 a 2 a: Stk. 1: Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Stk. 2: Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Stk. 3: Hvis funktionæren ved fratræden vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen.

6 6 Praksis før Ole Andersen-dommen Højesterets dom af 9. maj 2008 UfR H: Højesteret fastslog i dommen, at udtrykket vil oppebære en alderspension i funktionærlovens 2 a, stk. 3, må forstås således, at en funktionær ikke har krav på fratrædelsesgodtgørelse efter stk. 1, hvis funktionæren ved sin fratræden var berettiget til at oppebære arbejdsgiverbetalt alderspension. Højesteret udtalte, at dette også gælder, selv om funktionæren ikke konkret benytter sig af dette ved fratræden.

7 7 Ole Andersen-dommen Vestre Landsrets dom af 11. oktober 2011: Ved kendelse af 4. april 2008 traf landsretten afgørelse om forelæggelse for EU-Domstolen. EU-Domstolen konkluderede, at art. 2 og 6 i beskæftigelsesdirektivet skal fortolkes således, at de er til hinder for nationale retsforskrifter, hvorefter arbejdstagere alene som følge af den omstændighed, at de har ret til en alderspension udbetalt af deres arbejdsgiver i henhold til en pensionsordning, som de er indtrådt i før det fyldte 50. år ikke er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, der er bestemt til at lette overgangen til anden beskæftigelse for arbejdstagere med en anciennitet på over 12 år i virksomheden. Vestre Landsret konkluderede på den baggrund, at nægtelsen af at udbetale fratrædelsesgodtgørelse til Ole Andersen alene med henvisning til, at Ole Andersen på fratrædelsestidspunktet oppebar alderspension fra amtskommunen, udgør en aldersbetinget forskelsbehandling efter forskelsbehandlingsloven.

8 8 Vestre Landsrets dom af 8. juni 2012 i sag B Sagen drejede sig om to arbejdstagere, der efter opsigelse fratrådte deres stillinger, efter at være fyldt 60 år, og derefter fremsatte krav om fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, over for arbejdsgiveren, på grundlag af Ole Andersen-dommen. Da Arbejdsgiveren ikke imødekom kravet, anlagde arbejdstagerne sag derom, og krævede endvidere godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 1. Arbejdsgiveren have ikke betalt godtgørelserne sammen med sidste månedsløn, men betalte først efter at medarbejderen havde anlagt sag.

9 9 Vestre Landsrets dom af 8. juni 2012 i sag B Vestre Landsrets afgørelse: Landsretten fandt med henvisning til Ole Andersen-dommen, at det allerede ved arbejdstagernes fratræden var fastslået, at det var i strid med EU-retten at nægte dem fratrædelsesgodtgørelse alene med henvisning til, at de på fratrædelsestidspunktet var berettiget til at oppebære alderspension fra arbejdsgiveren. Da arbejdsgiveren ikke tog skridt til at tage stilling til spørgsmålet om udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, da Vestre Landsrets afgørelse i Ole Andersen-dommen forelå, var der i hvert fald på dette tidspunkt tale om en nægtelsessituation, der udgjorde en aldersbetinget forskelsbehandling, jf. forskelsbehandlingslovens 2, stk. 1. Ved vurderingen af, om arbejdstagerne skulle tilkendes en godtgørelse for den skete krænkelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 1, skal der tages hensyn til grovheden af overtrædelsen. Retten udtalte: Under hensyn til, at arbejdstagerne var nødsaget til at anlægge sag mod arbejdsgiveren, før fratrædelsesgodtgørelsen blev udbetalt, og til, at godtgørelsesbeløbene først blev udbetalt henholdsvis efter den 4. oktober 2011 og 28. september 2011, hvor arbejdsgiveren tog bekræftende til genmæle, finder landsretten, at der er grundlag for at tilkende arbejdstagerne godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 1. Retten fandt, at godtgørelsen, efter krænkelsens karakter, kunne fastsættes til kr.

10 10 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 i sag B mfl. Sagerne drejede sig om en række arbejdstagere, der efter opsigelse fratrådte deres stillinger, efter at være fyldt 60 år, fremsatte krav om fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, over for arbejdsgiverne, på grundlag af Ole Andersen-dommen. Arbejdstagerne mente, at funktionærlovens 2 a, stk. 3, hvorefter fratrædelsesgodtgørelse ikke udbetales til personer over 60 år, der har krav på alderspension, ikke kunne anvendes efter Ole- Andersen-dommen. Arbejdstagerne krævede endvidere godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 1, idet de henviste til, at den manglende udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse var en krænkelse af forskelsbehandlingslovens 2.

11 11 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 i sag B mfl. Østre Landsrets afgørelse: Landsretten udtalte, at Ole Andersen-dommen havde medført, at funktionærlovens 2 a, stk. 3, - ved ikke at tillade udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til en arbejdstager, der, selv om han har ret til udbetaling af alderspension fra sin arbejdsgiver, ikke desto mindre med henblik på at forfølge sin erhvervsmæssige karriere gør et for vidtgående indgreb i de legitime interesser for den nævnte gruppe af arbejdstagere. Landsretten frifandt herefter for kravene om fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, i de af sagerne, hvor arbejdstagerne ikke havde søgt anden beskæftigelse, og dermed ikke havde forfulgt deres erhvervsmæssige karriere efter fratræden. Landsretten tilkendte fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, i de af sagerne, hvor arbejdstagerne havde søgt anden beskæftigelse, og dermed havde forfulgt deres erhvervsmæssige karriere efter fratræden.

12 12 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 i sag B mfl. Østre Landsrets afgørelse fortsat: I de af sagerne, hvor landsretten havde frifundet for kravene om fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, frifandt landsretten ligeledes for godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7. I de af sagerne, hvor landsretten havde tilkendt fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, udtalte landsretten: Efter spørgsmålets karakter, hvor der er tale om et tvivlsomt fortolkningsspørgsmål om betydningen og rækkevidden af Ole Andersen-dommen i faktuelt forskelligartede sager, findes det forhold, at nogle arbejdsgivere ikke allerede, da de blev mødt med krav om fratrædelsesgodtgørelse, eller først efter nogen tid betalte en fratrædelsesgodtgørelse, ikke at kunne betegnes som værende af en sådan grovhed, at der er grundlag for en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Landsretten frifandt derefter for påstandene om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

13 13 Højesterets dom af 17. januar 2014 UfR H 2 a sagerne Det overordnede spørgsmål i de 14 sager var, om fratrådte medarbejdere havde krav på fratrædelsesgodtgørelse efter reglen i funktionærlovens 2 a, selvom de havde ret til at oppebære arbejdsgiverbetalt alderspension. Højesterets flertal: Lovbestemmelsen er ikke blevet ændret efter Ole Andersen-dommen, men den kan som følge af dommen ikke anvendes af en offentlig arbejdsgiver i tilfælde, hvor arbejdstageren godtgør, at han eller hun har til hensigt midlertidigt at give afkald på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere. Vi finder ikke grundlag for at fastslå at arbejdstagere ud fra en proportionalitetsvurdering i medfør af beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, skal tillægges en ret til fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde, hvor arbejdstageren giver afkald på alderspension uden at have til hensigt at forfølge en erhvervsmæssig karriere, f.eks. på grund af vedvarende sygdom. ( )

14 14 Højesterets dom af 17. januar 2014 UfR H 2 a sagerne Sygdom Nyt arbejde Jobsøgende Efterløn eller fleksydelse (direkte eller kort tid efter) Førtidspension eller invalidepension (direkte eller kort tid efter) Ret til fratrædelsesgodtgørelse X X Ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse X X X

15 15 Godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7 Præmisserne i Højesterets dom af 17. januar 2014 sag 186/2012 UfR H: Efter Ole Andersen-dommen var der anledning for Region Syddanmark til nærmere at overveje, hvilken betydning dommen kunne have for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i de foreliggende sager. Regionen accepterede endvidere meget kort tid efter at have modtaget dokumentation for, at A og B efter fratrædelsen af deres stillinger stod til rådighed for arbejdsmarkedet, deres krav om udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven. På denne baggrund finder Højesteret, at der ikke foreligger en krænkelse af en sådan grovhed, at der er grundlag for at pålægge regionen at betale godtgørelse til A og B i medfør af 7, stk. 1, i forskelsbehandlingsloven.

16 16 Retten til fratrædelsesgodtgørelse Højesteret bemærkede, at Højesteret ikke tager stilling til, om private arbejdsgivere på samme måde som, om offentlige arbejdsgivere har pligt til at betale fratrædelsesgodtgørelse Betydning? Spørgsmålet afgøres i Højesteret den 16. juni 2014.

17 17 Retten til fratrædelsesgodtgørelse Sø- og handelsrettens afgørelse af 14. januar 2014: Sagen drejede sig om hvorvidt en afskediget medarbejder havde ret til fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a, og dels en godtgørelse for aldersdiskrimination i henhold til forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2. Retten udtalte: Ved dommene af 22. november 2005 i sag C-144/04 (Mangold-sagen) og 19. januar 2010 i sag C-555/07 (Kücükdeveci-sagen) har Domstolen fastslået, at princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder, skal anses for et almindeligt EU-retligt princip, og at beskæftigelsesdirektivet blot konkretiserer dette princip. Retten udtalte endvidere: Den tidligere fortolkning af bestemmelsen [ 2 a] er dermed tillige i strid med det almindelige EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder, som også kan påberåbes mellem private. Retten fandt, at medarbejderen havde krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, hvorimod retten frifandt for godtgørelseskravet efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2. Forrentning: Fra forfaldstidspunkt, dvs. fratrædelsestidspunktet. Se også Artikel 10 EUF om forskelsbehandling.

18 18 Retten til fratrædelsesgodtgørelse Østre Landsrets dom af 9. april 2013: Sagen drejede sig om, hvorvidt en medarbejder havde krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, og i bekræftende fald om medarbejderen havde krav på godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 1. Landsretten udtalte: Det følger af EU-Domstolens faste praksis, at direktiver ikke i sig selv har direkte virkning over for private, ligesom private ikke kan påberåbe sig et direktiv i en sag mod en anden privat. Det er imidlertid allerede i Artikel 10 EUF bestemt, at ved udformningen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tilstræber Unionen at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling. Ved Mangold- og Kücükdeveci-dommene har Domstolen ligeledes fastslået, at forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder skal anses for et almindeligt EU-retligt princip. Alment gældende EU-retlige principper har ifølge EU-Domstolens praksis direkte virkning i forhold til private, herunder private arbejdsgivere. Landsretten anførte, at der efter Mangold- og Kücükdeveci-dommene ikke kunne antages at være forskel på anvendelsesområdet for det direktivbaserede forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og det almindlige EU-retlige princip, hvorefter sådan forskelsbehandling er forbudt. På den baggrund fandt landsretten, at danske regler om efterbetaling ikke medførte, at arbejdsgiveren var berettiget til at afvise medarbejderens krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, såfremt medarbejderen i øvrigt opfyldte betingelserne derfor. Landsretten frifandt omvendt for medarbejderens krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

19 Overtrædelse af ligebehandlingsloven 19

20 20 Højesterets dom af 11. november 2011 UfR H - Frisørvikaren Medarbejderen var ansat som vikar i en frisørforretning i et barselsvikariat i tidsbegrænset ansættelseskontrakt. I forbindelse med besættelsen af en anden stilling som frisørassistent og stedfortræder i forretningen mente medarbejderen, at hendes ret til ligebehandling var krænket, fordi stillingen ikke var blevet tilbudt hende. Da medarbejderen var ansat i en tidsbegrænset ansættelse og var fratrådt efter den tidsbegrænsede ansættelse var udløbet, udtalte Højesteret, at forholdet ikke skulle bedømmes som en afskedigelse efter ligebehandlingslovens 9 og 16, stk. 4. Højesteret fandt derimod, at der forelå en krænkelse af ligebehandlingslovens 2, idet det var godtgjort, at arbejdsgiveren ved beslutningen om ikke at ansætte medarbejderen i den anden stilling havde lagt vægt på, at medarbejderen var gravid. Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse på kr. efter ligebehandlingslovens afgørelse.

21 21 Højesterets dom af 14. maj 2012 UfR H - MUS-samtalen F var ansat som indkøbsassistent hos A. F gik på barsel i august Ansættelsesforholdet var omfattet af Landsoverenskomsten for Kontor & Lager. Efter overenskomsten skulle lønnen forhandles mindst en gang om året, ligesom medarbejderen havde krav på en MUS-samtale en gang om året. Det var ubestridt, at F hverken var indkaldt til MUS- eller lønsamtale, som normalt afholdtes i april/maj. Da F kom tilbage fra barsel i august 2007, fremsatte hun krav om lønstigning. F blev efterfølgende afskediget. Da afskedigelsen skete inden 1 år efter fremsættelsen af lønkravet, var det A, der skulle godtgøre, at afskedigelsen ikke var sket på grund af kravet om lønstigning.

22 22 Højesterets dom af 14. maj 2012 UfR H - MUS-samtalen Højesterets afgørelse: Højesteret fandt, at A havde forskelsbehandlet F i strid med ligelønsloven og ligebehandlingsloven, fordi F ikke var indkaldt til MUS- og lønsamtale og derved ikke fik en lønstigning, som ellers var givet til de fleste andre medarbejdere. Herudover havde A tilsidesat ligelønsloven ved at afskedige F, fordi hun havde fremsat krav om ligeløn. A kunne ikke løfte bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke skyldtes det fremsatte krav. F blev tilkendt en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

23 23 Vestre Landsrets dom af 30. september 2013 UfR V - Projektsekretæren Sagen handlede om en projektsekretær, der i forbindelse med politisk vedtagne besparelser og deraf følgende væsentlige personalenedskæringer blev afskediget, mens hun var på barsel. Den afskedigede projektsekretær afslog tilbud om omplacering til en stilling som sekretariats- og planlægningsmedarbejder. Den afskedigede projektsekretær gjorde for landsretten gældende, at hun var blevet afskediget i strid med ligebehandlingslovens 9, og at hun derfor var berettiget til en godtgørelse efter lovens 16, stk. 2.

24 24 Vestre Landsrets dom af 30. september 2013 UfR V - Projektsekretæren Vestre Landsrets afgørelse: Vestre Landsret fremhævede indledningsvis det forhold, at hele 747 medarbejdere var blevet indstillet til afskedigelse/omplacering. Herudover konstaterede landsretten, at den afskedigede projektsekretær var den medarbejder i den konkrete afdeling, der - henset til hendes kompetencer og erfaring - bedst kunne undværes. Dernæst lagde landsretten til grund, at den afskedigede projektsekretærs barsel, som følge af en regional udligningsordning, var uden økonomisk betydning for arbejdsgiveren, og at arbejdsgiveren var underlagt et ansættelsesstop. Henset til, at den afskedigede projektsekretær havde afslået et konkret tilbud om omplacering, fandt Landsretten, at arbejdsgiveren i tilstrækkelig grad havde forsøgt at omplacere projektsekretæren. På denne baggrund fandt landsretten, at arbejdsgiveren havde løftet den omvendte bevisbyrde i henhold til ligebehandlingslovens 16, stk. 4, og arbejdsgiveren blev frikendt.

25 25 Højesterets dom af 29. marts UfR H - Fertilitetsbehandling Kvinden var i gang med en udredning ved egen læge og havde ikke påbegyndt egentlig fertilitetsfremmende behandling på sygehus/klinik, da hun blev opsagt. Flertallet: Som fastslået i Højesterets dom gengivet i UfR 2003, side 603, må ligebehandlingslovens 9 efter sit formål forstås således, at den tillige omfatter afskedigelser, som er begrundet i, at den afskedigede forsøger at blive gravid ved hjælp af kunstig befrugtning. Af de grunde, som landsretten har anført, tiltræder vi, at afskedigelsen af M ikke er omfattet af 9. ( ) Vestre Landsrets begrundelse: Der er ikke i forarbejderne til ligebehandlingsloven eller retspraksis støtte for, at afskedigelsesværnet i ligebehandlingslovens 9 skal udvides til at omfatte en periode der ligger forud for det tidspunkt, hvor en egentlig fertilitetsbehandling er indledt. På denne baggrund finder landsretten, at beskyttelsen mod afskedigelse i ligebehandlingslovens 9 ikke omfatter den udredningsfase, hvor der foretages undersøgelser med henblik på at afklare, hvilken graviditetsfremmende behandling der eventuelt skal tilbydes den ufrivilligt barnløse kvinde.

26 26 Højesterets dom af 20. februar 2012 Ukendskab til graviditet F var ansat som social- og sundhedshjælper hos et plejecenter, og blev afskediget på grund af ustabil arbejdsindsats. F var gravid på opsigelsestidspunktet, og fraværet, bortset fra en enkelt dag, havde været graviditetsbetinget. Arbejdsgiveren havde ikke kendskab til graviditeten. Højesterets afgørelse: Højesteret finder, at bestemmelsen efter sit formål må forstås således, at den omfatter afskedigelse på grund af sygefravær, der skyldes graviditet, selv om arbejdsgiveren på afskedigelsestidspunktet hverken var eller burde være bekendt med graviditeten. En pligt for arbejdsgiveren til at betale godtgørelse efter lovens 16, stk. 2, må dog i denne særlige situation være betinget af, at arbejdsgiveren ikke omgør sin beslutning om afskedigelse efter at være blevet bekendt med graviditeten. Det almindelige princip er, at opsigelsens rimelighed vurderes efter forholdende på tidspunktet for meddelelsen af opsigelsen, jf. UfR /2 H. NYT: Omgørelsesprincip

27 27 Højesterets dom af 16. oktober 2013 Den enlige forælder En kvindelig medarbejder, der var enlig mor og havde to børn, blev afskediget med begrundelse i faldende ordretilgang, der nødvendiggjorde en personalereduktion. I forbindelse med en korrespondance mellem den afskedigede medarbejder og arbejdsgiveren kom det frem, at afskedigelsen muligvis delvist var begrundet i medarbejderens manglende fleksibilitet. Højesteret skulle tage stilling til, hvorvidt afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven.

28 28 Højesterets dom af 16. oktober 2013 Den enlige forælder Højesterets afgørelse: Højesteret fandt, at fleksibilitet i henseende til arbejdstid må anses for et kønsneutralt kriterium. Kriteriet kan dog ifølge Højesteret i den konkrete situation have en kønsskæv effekt, der medfører indirekte forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven. Med henvisning til As aktuelle økonomiske situation, der nødvendiggjorde personalenedskæringer, lagde Højesteret vægt på, at det afgørende for arbejdsgiverens valg om at afskedige F var at sikre den sammensætning af medarbejdergruppen, som bedst ville kunne varetage de funktioner, som medarbejdergruppen fremover skulle bestride. korrespondancen med den opsagte medarbejder bar præg af, at medarbejderen fiskede efter en ligebehandlingssag. Højesteret fandt, at opsigelsen af medarbejderen ikke indebar en forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven.

29 Overtrædelse af forskelsbehandlingsloven på grund af alder mv. 29

30 30 Højesterets dom af 13. juni 2013 UfR H - ADHD En kvindelig medarbejder blev bortvist med henvisning til hendes ADHD-lidelse. Sagens omstændigheder: En kvindelig HK er søgte job på et advokatkontor. Hun deltog den 19. april 2008 i en ansættelsessamtale med to advokatsekretærer. Under mødet oplyste hun, at hun havde ADHD. Hun blev ansat og efterfølgende den 6. maj 2008 blev ejeren af advokatkontoret bekendt med, at hun havde ADHD. Hun blev bortvist den 8. maj 2008 med den begrundelse, at hun havde overtrådt helbredsoplysningsloven ved ikke at oplyse om ADHD-lidelsen.

31 31 Helbredsoplysningsloven Højesteret skulle i sagen tage stilling til to spørgsmål: (1) helbredsoplysningsloven (2) forskelsbehandlingsloven. Ad 1: helbredsoplysningsloven: (En eventuel) oplysningspligt var opfyldt, da hun ved samtalen havde fortalt de to advokatsekretærer, at hun havde ADHD.

32 32 Forskelsbehandlingsloven Ad 2: Forskelsbehandlingsloven: Ved afgrænsningen af handicapbegrebet henviste Højesteret til EU-Domstolens dom af 11. april 2013 i de forenede sager C-335/11 og C-337/11, hvor begrebet handicap fortolkes således, at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. På baggrund af de foreliggende, lægelige oplysninger, lagde Højesteret til grund, at medarbejderen led af ADHD i en sådan grad, at hun var omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven. Der var tale om direkte forskelsbehandling, da hun blev bortvist med henvisning til ADHD-lidelsen. Ved fastsættelse af godtgørelsen tog Højesteret udgangspunkt i de retningslinjer, der har udviklet sig i praksis ved afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens 9. Godtgørelsen blev fastsat til et beløb svarende til 6 måneders løn.

33 Godtgørelse/erstatning til elever ved ophævelse af uddannelsesaftale 33

34 34 Højesterets dom af 6. marts 2014 Tab af uddannelsesgode og minimalerstatning Højesterets dom af 1. oktober 2008 slog fast, at: Elever, der var funktionærer, og hvis uddannelsesaftale blev ophævet uberettiget, ikke var afskåret fra at få minimalerstatning efter funktionærlovens 3. Tvistighedsnævnet havde i sagen fra 2008 i overensstemmelse med praksis tilkendt eleven kr. som følge af tab af uddannelsesgode, og det fremgik af nævnets kendelse, at dette beløb ikke dækkede erstatning efter funktionærlovens 3. Efter Højesteretsdommen har Tvistighedsnævnets tilkendt elever, der er omfattet af funktionærloven, minimalerstatning efter lovens 3 og har fundet, at de pågældende elever ikke tillige har krav på kompensation for tab af uddannelsesgode. Kompensation for tab af uddannelsesgode tilkendes derimod fortsat elever, der ikke er omfattet af funktionærloven. Denne praksis begrunder nævnet med, at den erstatning, der tilkendes efter 3, i realiteten er identisk med og beløbsmæssigt større end den erstatning, som eleven efter nævnets hidtidige praksis ville være blevet tilkendt.

35 35 Højesterets dom af 6. marts 2014 Tab af uddannelsesgode og minimalerstatning Højesterets afgørelse: Den minimalerstatning, der tilkendes efter funktionærlovens 3, dækker alene mistet lønindtægt. Beløbet på kr. dækker efter den nævnte praksis mere end mistet lønindtægt og udgør således en kompensation, der ikke er identisk med minimalerstatningen efter 3. En elev, der er tilkendt erstatning efter 3, kan derfor ikke af den grund afskæres fra at få tilkendt yderligere kompensation, men ved fastsættelsen af kompensationsbeløbet skal der efter Højesterets opfattelse tages hensyn til, at eleven er tilkendt minimalerstatning efter funktionærloven. I den foreliggende sag finder Højesteret, at A har krav på yderligere kompensation, som passende kan fastsættes til kr.

36 Spørgsmål? 36

37 37 Kontakt Mette Klingsten Partner København Arbejdsret T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 29 maj. 13 DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 Juraspor: Personalejuridisk update Indlæg: 1. Arbejdsmangel fri afskedigelsesret af medarbejdere med under 25 års anciennitet? 2. 120 dages-reglen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

EU-rettens direkte forpligtelser for borgere og virksomheder. Ved partner Michael Honoré og advokat Jacob Schall Holberg Uddannelsesdagen 2014

EU-rettens direkte forpligtelser for borgere og virksomheder. Ved partner Michael Honoré og advokat Jacob Schall Holberg Uddannelsesdagen 2014 EU-rettens direkte forpligtelser for borgere og virksomheder Ved partner Michael Honoré og advokat Jacob Schall Holberg Uddannelsesdagen 2014 2 Introduktion Præsentation af os Præsentation af emnet, disposition

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ANSÆTTELSESRET

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*) Side 1 af 8 DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv artikel 2, stk. 1, og

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer - 1 Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i sidste uge med et bredt flertal et lovforslag om funktionærs ret til fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 Sag 250/2011 (1. afdeling) Advokat A (selv) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Mette Østergård) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz Handicap En guide til praktisk håndtering af sager om forskelsbehandling

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Kort Nyt nr. 3, 2011. Kendelsen Et flertal i Tvistighedsnævnet bestående af formanden og lønmodtagersiden tilkendte eleven både

Kort Nyt nr. 3, 2011. Kendelsen Et flertal i Tvistighedsnævnet bestående af formanden og lønmodtagersiden tilkendte eleven både Kort Nyt nr. 3, 2011 1. Ny praksis: Funktionærelever får både i pose og sæk 2. 9 måneders godtgørelse til afskediget far på orlov 3. Gravid kantinemedarbejder skulle være omplaceret, da virksomheden lukkede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2017 MANGLENDE OMPLACERING AF GRAVID MEDARBEJDER UDGJORDE IKKE FORSKELS- BEHANDLING 5.1.2017 Det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet medarbejder fik kr. 225.000 i godtgørelse 2 D en opsagte stedfortræder 7 Syg i ferien 8 Kr. 15.000 i bod 3 4 Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt for sent Rejsetid var arbejdstid 5 Nedsættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015 Sag 25/2014 (2. afdeling) Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Tine Benedikte Skyum) mod HK Danmark som mandatar

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Endelig dom i Ring og Werge-sagen 2 Ingen lov om ansættelsesklausuler i denne omgang 3 Annullation af ansættelse var berettiget 4 Illoyal adfærd medførte arbejdsgivers berettigede bortvisning 6 Tilpasningsforpligtelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. december 2016 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Thomas Nielsen) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere