News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs overtagelse af gravid medarbejders funktion

2 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid Det var i strid med deltidsloven at opsige en deltidsansat medarbejder, der ikke ønskede at arbejde fuldtid, da ændringen af arbejdstiden ikke var begrundet i væsentlige hensyn til virksomhedens drift. Det kom Højesteret frem til ved en dom af 29. juni Medarbejderen blev opsagt fra sin deltidsstilling som klinikassistent og samtidig tilbudt genansættelse på fuldtid i samme stilling. Virksomheden havde behov for at øge medarbejderens ugentlige timetal fra 24 til 37, hvilket blev afvist af medarbejderen. Virksomheden anførte, at det henset til klinikkens størrelse var uhensigtsmæssigt at ansætte flere klinikassistenter, og at det ville være svært at finde en ny medarbejder til ansættelse på kun 13 timer ugentligt. Efter deltidslovens 4a, stk. 3, har en medarbejder ret til godtgørelse, hvis medarbejderen bliver afskediget, fordi denne enten har afslået eller anmodet om at arbejde på deltid. Højesteret udtalte indledningsvis, at bestemmelsen tillige finder anvendelse, hvis en medarbejder afskediges, fordi denne har afslået at arbejde på fuld tid, medmindre ændringen af arbejdstiden er sagligt begrundet i væsentlige hensyn til virksomhedens drift. Da opsigelsen var en følge af, at medarbejderen afslog at arbejde på fuld tid, påhvilede det virksomheden at bevise, at ønsket om at ændre medarbejderens arbejdstid var begrundet i væsentlige hensyn til virksomhedens drift. Rasmus Høj Christensen Højesteret fandt, at det var ubestridt, at klinikken havde et behov for at øge antallet af klinikassistenttimer. I modsætning til Østre Landsret fandt Højesteret det imidlertid ikke godtgjort, at det ville være forbundet med væsentlige ulemper eller uforholdsmæssige omkostninger at ansætte en yderligere klinikassistent på deltid. Højesteret fandt det endvidere ikke godtgjort, at det ikke ville være muligt at tiltrække ansøgere til en sådan deltidsstilling, eventuelt ved at forøge timetallet ved, at klinikassistenten eller en af de andre ansatte gik lidt ned i tid. Virksomheden havde således ikke løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af medarbejderen var begrundet i væsentlige driftsmæssige hensyn, og medarbejderen havde ret til en godtgørelse svarende til 3 måneders løn. Dommen viser, at ændringen af en deltidsansat medarbejders arbejdstid skal være begrundet i væsentlige hensyn til virksomhedens drift. Dommen forekommer vidtrækkende, idet Højesteret i realiteten pålægger virksomheden at foretage yderligere ansættelse, når dette ikke medfører væsentlige ulemper eller uforholdsmæssige omkostninger. 2 Genoptagelse af driften Det var forskelsbehandling, at en højskole ikke genansatte en medarbejder på barselsorlov, da højskolen igen genoptog driften. Det kom Ligebehandlingsnævnet frem til ved en afgørelse af 1. juni En højskolelærer var blevet afskediget umiddelbart før sin barselsorlov. Opsigelsen var begrundet i, at højskolen på grund af økonomiske problemer var nødsaget til at indstille driften. Højskolen genoptog dog driften 3-4 måneder senere, men uden at højskolelæreren blev tilbudt genansættelse. Driften blev imidlertid videreført efter højskolens ansættelse af en ny højskolelærer. Lise Høy Falsner Ligebehandlingsnævnet konstaterede indledningsvis, at det påhvilede højskolen at godtgøre, at opsigelsen ikke var begrundet i graviditeten, idet medarbejderen var gravid på tidspunktet for opsigelsen. Ligebehandlingsnævnet fandt

3 imidlertid, at højskolen havde løftet denne bevisbyrde, da opsigelsen var begrundet i, at højskolen var nødsaget til at indstille driften på grund af økonomiske problemer. Det skabte dog en formodning for forskelsbehandling, at medarbejderen ikke var blevet genansat, efter at højskolens drift var blevet genoptaget. Idet højskolen ikke kunne bevise, at medarbejderens barselsorlov ikke havde været en medvirkende årsag til, at der ikke skete genansættelse, blev medarbejderen tilkendt en godtgørelse på kr Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver i forbindelse med genbesættelsen af en stilling skal være i stand til at bevise, at der ikke ved fravalget af en opsagt medarbejder på barselsorlov er lagt vægt på orloven. Godtgørelsen på kr svarer til det niveau, der udmåles, hvor en gravid jobansøger får afslag på ansættelse, og afslaget udgør en forskelsbehandling efter ligebehandlingsloven. 3 Gravid elev var bare ikke god nok Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en gravid elev ikke blev ansat efter endt elevtid. Det fastslog Højesteret ved dom af 28. juni Sagen drejede sig om en kvindelig elev, der var ansat ved en byret. Efter endt elevtid søgte hun om fastansættelse. Umiddelbart inden byrettens ansættelsesudvalg skulle tage stilling til besættelsen af ledige stillinger, orienterede hun retspræsidenten og to andre medlemmer af ansættelsesudvalget om, at hun var gravid. Hun fik herefter afslag på ansøgningen, og de i alt 5 opslåede stillinger blev besat med andre kontoruddannede ansøgere. Afslaget blev begrundet med, at der var tvivl om, hvorvidt hendes samarbejdsevner var tilstrækkelige. Elevens fagforening indbragte herefter sagen for Østre Landsret med påstand om godtgørelse, idet eleven gjorde gældende, at afslaget var begrundet i hendes graviditet, og at hun derfor var berettiget til godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Fagforeningen gjorde i den forbindelse gældende, at elevens evalueringer viste, at fire ud af de fem afdelinger, hvor eleven havde gjort tjeneste, havde givet positive tilbagemeldinger og udtrykt stor tilfredshed, ligesom de fire afdelinger alle vurderede hendes arbejdsevner positivt. Efter de afgivne forklaringer og navnlig efter indholdet af de fremlagte elevevalueringer fandt Østre Landsret, at der var påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling. Det påhvilede herefter byretten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Flere vidner kunne imidlertid samstemmende forklare, at årsagen til, at man - trods den umiddelbare positive holdning hos flertallet i ansættelsesudvalget - valgte ikke at Henriette Stakemann ansætte hende, var, at hendes adfærd havde givet anledning til samarbejdsproblemer. Vidnerne kunne endvidere samstemmende forklare, at det i ansættelsesudvalget blev drøftet nøje, om de anførte samarbejdsproblemer kunne løses fremadrettet, men at dette blev opgivet grundet arbejdspres. Østre Landsret fandt det på den baggrund godtgjort, at elevens graviditet ikke havde haft indflydelse på afslaget. I modsætning til Østre Landsret fandt Højesteret ikke, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at ansættelsesudvalget ved sin beslutning om afslaget havde lagt vægt på elevens graviditet. Til støtte for, at der var påvist faktiske omstændigheder, havde fagforeningen for Højesteret yderligere anført, at de forhold vedrørende samarbejdsproblemer, som ansættelsesudvalget havde anført som begrundelse for afslaget, ikke var nærmere konkretiseret og godtgjort, at det var uoplyst, hvordan byretten vurderede faglige og personlige kvalifikationer i forbindelse med ansættelse, og hvilke informationer herom der var blevet indhentet i forbindelse med ansættelsessamtalerne, at tre af de fem ansøgere, der blev ansat i de ledige stillinger, ikke havde erfaring med arbejde ved domstolene og derfor ikke var bedre kvalificerede end eleven, og at retspræsidenten efterfølgende over for HK havde udtalt, at det var vigtigt at få de ledige stillinger besat hurtigt med dygtige medarbejdere, der på kort

4 og også på lang sigt fagligt og personligt kunne indpasses godt i byrettens opgaveløsning. Højesteret fandt heller ikke, at disse forhold i sig selv eller sammen med de omstændigheder, der var anført for Østre Landsret, kunne føre til, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket. Højesteret stadfæstede derefter Landsrettens dom med begrundelsen, at eleven ikke havde godtgjort, at der ved afslaget var lagt vægt på hendes graviditet. Dommen viser, at det ikke er enhver oplysning om en medarbejders graviditet, der indebærer, at medarbejderen derved har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling efter ligebehandlingsloven. 4 Lovligt konfliktvarsel Arbejdsretten tog ved dom af 4. juli 2012 stilling til lovligheden af Fagligt Fælles Forbunds, 3F's, konfliktvarsler, der var afgivet med henblik på at opnå en fornyelse af overenskomsten. En virksomhed, som var underlagt overenskomsten indgået mellem Arbejdsgiverforeningen Transport og Logistik og 3F, havde i 2006 udmeldt sig af den overenskomstbærende arbejdsgiverorganisation. I 2008 opsagde virksomheden overenskomsten over for 3F. Forbundet anerkendte modtagelsen af opsigelsen, men gjorde samtidig virksomheden opmærksom på 7, stk. 2, i Hovedaftalen mellem DA og LO, hvorefter overenskomstens bortfald - ud over en formel korrekt opsigelse - forudsætter, at anden overenskomst træder i stedet, eller at arbejdsstandsning er iværksat. I oktober 2011 varslede 3F første gang konflikt mod virksomheden. Konfliktvarslet blev imidlertid trukket tilbage i begyndelsen af 2012, da det var fejlbehæftet. 3F afgav herefter et nyt konfliktvarsel til støtte for en fornyelse af overenskomsten. Virksomheden indbragte herefter spørgsmålet om konfliktvarslernes lovlighed for Arbejdsretten. Arbejdsretten fastslog indledningsvis, at virksomheden ikke længere havde nogen retlig interesse i at få prøvet Jacob Falsner lovligheden af det tilbagekaldte varsel, idet Arbejdsretten lagde vægt på, at der ikke var blevet iværksat konflikt på grundlag heraf. I relation til det andet varsel lagde Arbejdsretten til grund, at virksomheden havde afvist at forhandle en fornyelse af den opsagte overenskomst med 3F, og at 3F derfor var berettiget til at varsle konflikt til støtte for krav herom. Konfliktvarslet var på dette grundlag lovligt. Dommen viser blandt andet, at en arbejdsgivers udmeldelse af den overenskomstbærende arbejdsgiverorganisation og efterfølgende opsigelse af overenskomstgrundlaget ikke frigør arbejdsgiveren fra overenskomstgrundlaget, når Hovedaftalen mellem DA og LO finder anvendelse, før anden overenskomst er trådt i stedet, eller der er iværksat frigørelseskonflikt.

5 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet Dom af 5. juli 2012 fra EU-Domstolen godkender automatisk afskedigelse af 67-årige medarbejdere. EU-Domstolen har i en ny afgørelse taget stilling til, om en bestemmelse i den svenske forskelsbehandlingslov - hvorefter det gyldigt kan aftales, at ansættelsesforholdet ophører automatisk, når medarbejderen fylder 67 år - er i strid med EU-rettens forbud mod forskelsbehandling. EU-Domstolen fandt, at beskæftigelsesdirektivet ikke var til hinder for, at national lovgivning kan indeholde en bestemmelse om, at en arbejdsgiver kan bestemme, at en medarbejders ansættelsesforhold skal ophøre, når medarbejderen fylder 67 år. EU-Domstolen lagde vægt på, at den fastsatte alder var højere end den alder, hvor medarbejderen kunne oppebære alderspension, at bestemmelsen gjorde det nemmere for unge mennesker at komme ind på arbejdsmarkedet, at man med bestemmelsen undgik ydmygende afskedigelser som følge af en medarbejders høje Gitte Westall alder, samt at det alene var en mulighed for parterne at gøre brug af bestemmelsen ved aftale herom. Dommen bekræfter rigtigheden af Vestre Landsrets afgørelse af 22. maj 2012, hvor Landsretten kom frem til, at et aftalevilkår i overensstemmelse med den dagældende forskelsbehandlingslov om, at ansættelsesforholdet automatisk ophørte, når medarbejderen fyldte 65 år, ikke var i strid med beskæftigelsesdirektivet. Vestre Landsret lagde vægt på lignende hensyn i sin afgørelse. Vestre Landsrets afgørelse er tidligere omtalt i vores nyhedsbrev fra juli Moderselskabs overtagelse af gravid medarbejders funktion Et datterselskabs opsigelse af en gravid medarbejder i forbindelse med, at moderselskabet overtog regnskabsfunktionen, var i strid med ligebehandlingsloven. Det kom Ligebehandlingsnævnet frem til ved en afgørelse af 1. juni Med det formål at opnå en besparelse i driftsomkostningerne blev et selskabs regnskabsfunktion flyttet til dets moderselskab, ligesom selskaberne flyttede ind på samme adresse. Foranlediget heraf opsagde datterselskabet en gravid regnskabschef. Regnskabschefen rejste herefter krav om 12 måneders godtgørelse efter ligebehandlingsloven under henvisning til, at hun qua sin erfaring og anciennitet skulle være tilbudt fortsat ansættelse i regnskabsfunktionen frem for den medarbejder, der varetog regnskabsfunktionen i moderselskabet. Tina Reissmann Det synspunkt blev blandt andet afvist af datterselskabet under anbringende af, at der var tale om overflytning mellem to uafhængige juridiske enheder, og at moderselskabet derfor ikke kunne pålægges at ansætte en medarbejder fra datterselskabet. Ligebehandlingsnævnet bemærkede indledningsvis, at selskaberne var to juridisk uafhængige enheder, men at der var tale om koncernforbundne selskaber med samme ledelse, som havde disponeret med fælles formål for øje.

6 Nævnet fandt derfor, at de to selskaber måtte betragtes som ét. Nævnet fandt det herefter ikke godtgjort, at det havde været nødvendigt at opsige regnskabschefen som led i de gennemførte besparelser. Det var herefter ikke bevist, at opsigelsen ikke havde været begrundet i medarbejderens graviditet, og regnskabschefen blev derfor tilkendt en godtgørelse på kr , svarende til 9 måneders løn. Afgørelsen viser, at der mellem to koncernforbundne selskaber kan være en så tæt tilknytning, at der ved opsigelsen af en - i dette tilfælde gravid - medarbejder kan være en omplaceringspligt, hvor en virksomhedsfunktion samles i et af selskaberne. I sagen kunne det samme resultat formentlig være nået ud fra en betragtning om, at overflytningen af regnskabsfunktionen udgjorde en virksomhedsoverdragelse, der berettigede regnskabschefen til at følge regnskabsfunktionen og dermed uden, at det var nødvendigt at statuere en omplaceringspligt mellem to koncernforbundne selskaber.

7 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Henriette Stakemann advokat, partner Lise Høy Falsner advokat, associeret partner Gitte Westall senioradvokat Rasmus Høj Christensen senioradvokat Sussi L. Skovgaard-Holm advokat Jacob Falsner advokat Nina Legaard Kristensen advokat Kirstine Brockdorff Vognsgaard advokatfuldmægtig De nævnte advokater kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med mere end 380 medarbejdere, hvoraf 210 er jurister, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem en fokuseret og proaktiv rådgivning og konstant udvikling af vores kompetencer. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

HR Jura. Oktober 2012. www.accura.dk

HR Jura. Oktober 2012. www.accura.dk Oktober 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om forslagene til ændring af arbejdsmiljøloven og ligestillingsloven, hvor sidstnævnte vil medføre flere kvinder i de danske ledelser.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere