FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET"

Transkript

1 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET DECEMBER 2004 Usikkerhed om årsagen til museskader Arbejdsgiverens ansvar for museskader Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Rasmus Høj Christensen I artiklen gennemgås en række afgørelser vedrørende arbejdsgiverens ansvar for museskader, som ansatte har pådraget sig ved skærmarbejde. I løbet af de senere år er erhvervsbetingede lidelser som følge af skærmarbejde blevet mere og mere udbredte. Retspraksis beskrives i denne artikel inden for den særlige gruppe af erhvervsbetingede lidelser, som museskader udgør. Museskader udgør en gruppe erhvervsbetingede lidelser, som langt hen ad vejen skal behandles på samme måde som alle andre erhvervsbetingede lidelser, men de har dog visse karakteristika, der retfærdiggør, at de får en særlig opmærksomhed. Særligt i forhold til spørgsmålet om årsagssammenhæng vil der kunne opstå problemer i denne type sager. Det første, der dog umiddelbart springer i øjnene, er, at Arbejdsskadestyrelsen ikke anerkender museskader som en erhvervsbetinget lidelse. Der vil således ikke fra skadelidtes side være mulighed for at få erstatning eller godtgørelse for de eventuelle varige følger via arbejdsskadesikringsloven. Arbejdsskadestyrelsen har ved et principielt møde den 10. august 2004 afvist at anerkende karpaltunnelsyndrom og underarmssmerter efter arbejde med computer som en erhvervsbetinget Fortsætter på næste side

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET DECEMBER 2004 Fortsat fra forsiden lidelse. Arbejdsskadestyrelsen har yderligere oplyst, at der løbende hen over efteråret 2004 vil blive taget stilling til, om andre lidelser som følge af computerarbejde skal anerkendes som erhvervsbetingede lidelser. Såfremt skadelidte ønsker at blive kompenseret for sit tab, vil dette kun ske ved, at der rettes et krav mod arbejdsgiveren, og at det i den forbindelse godtgøres, at arbejdsgiveren har optrådt ansvarspådragende (den almindelige culpa-regel). Der findes ikke nogen særlig omfangsrig domspraksis på dette område. Så vidt vides, er der i skrivende stund kun afsagt tre domme vedrørende en arbejdsgivers ansvar for arbejde med computermus. Yderligere er samtlige domme afsagt af underretter, og det er således begrænset, hvor meget der kan udledes af de pågældende domme. Ved bedømmelsen af ansvarsgrundlaget vil arbejdsmiljølovens normer og regler ligesom i alle andre arbejdsskadesager spille en væsentlig rolle. Af de afgørelser, der foreligger på området, kan det udledes, at arbejdsgiveren har en pligt til at tilrettelægge arbejdet varieret, således at der ikke arbejdes udelukkende med skærmarbejde. Hvor længe en medarbejder må arbejde med en skærm, opstilles der ikke nogle kriterier for. Det vil dog være naturligt at sammenkæde dette spørgsmål med spørgsmålet om, hvor længe en medarbejder skal have brugt på skærmarbejde, for at der anses at være årsagssammenhæng mellem arbejdet og museskaden. Yderligere lægges der i dommene vægt på, om arbejdsgiveren reagerer hurtigt og effektivt på, at en medarbejder påpeger forhold, som øger risikoen for museskader, samt om arbejdsgiveren tager medarbejderen med på råd, når arbejdspladsen indrettes. Et interessant spørgsmål, som dog ikke skal behandles videre her, er, hvor langt tilbage et ansvar vil kunne løbe. Når en lidelse ikke er anerkendt som en erhvervsbetinget lidelse i henhold til arbejdsskadesikringsloven, vil der ofte opstå problemer i forhold til anerkendelsen af årsagssammenhængen mellem arbejdet og lidelsen. Selvom det er domstolene, der afgør, hvorvidt der foreligger årsagssammenhæng, vil en udtalelse fra Retslægerådet ofte blive udslagsgivende, idet domstolene tillægger disse meget stor vægt. I den første af de tre domme udtaler Retslægerådet direkte, at det må anses for usandsynligt, at skadelidtes symptomer primært kan tilskrives skærmarbejde, og at skadelidte havde forudbestående lidelser, der havde kunnet medvirke til lidelsens opståen. Ikke desto mindre vælger retten i denne sag at se bort fra Retslægerådets udtalelse og statuere den fornødne årsagssammenhæng. Dog blev erstatningen nedsat som følge af de forudbestående lidelser. I den anden dom, der er afsagt i marts 2003, foreligger en udtalelse fra Retslægerådet, hvor det anføres, at der ikke i den videnskabelige litteratur er belæg for at antage, at computerarbejde, herunder arbejde med mus, indebærer en øget risiko for udvikling af den omhandlede lidelse. Retten kommer i denne sag frem til, at der ikke forelå den fornødne årsagssammenhæng. I den sidste dom, der er fra oktober 2003, udtalte Retslægerådet om årsagsforbindelsen: " at en nyligt gennemført stor undersøgelse af mange personer, som har udført musearbejde, har vist, at ansatte, der arbejder med computermus mere end 25 timer ugentligt, har en overhyppighed af smerter svarende til den arm, de har brugt i arbejdet. " Retslægerådet præciserer senere, at musen skal være i hånden i 25 timer ugentligt. Retten vælger i denne sag at tillægge de 25 timer, som Retslægerådet nævner, stor betydning. Årsagssammenhængsspørgsmålet bliver rent faktisk afgjort under henvisning til, at skadelidte i sagen fandtes at have arbejdet over 25 timer ugentligt med en computermus. Som det ses, er der i Retslægerådet tvivl om, hvornår der er den fornødne årsagssammenhæng. Dette kan naturligvis hænge sammen med den forskning, der er foregået inden for området. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der kun er 6 måneder mellem Retslægerådets udtalelser i de to seneste domme. Det er vigtigt at erindre, at det også i arbejdsskadesager er den skadelidte, der har bevisbyrden for, at der foreligger den fornødne årsagssammenhæng. Med de to seneste afgørelser er der i hvert fald ikke lagt op til en endelig afklaring på området for årsagssammenhæng ved museskader. Yderligere er dommen fra oktober 2003 blevet anket, og ankesagen skal således domsforhandles ved Vestre Landsret i december Uanset at en landsretsdom vil have en større præjudikatsværdi end de nu foreliggende byretsdomme, er det vigtigt at erindre, at der ved museskadesager - ligesom alle andre sager vedrørende erhvervsbetingede lidelser - skal foretages en konkret vurdering af de konkrete arbejdsforhold. Dette forhold ændrer dog ikke ved, at det - navnlig henset til de forskellige udtalelser, som Retslægerådet er kommet med - vil være ønskeligt at få en medicinsk/juridisk afklaring af, hvor meget skærmarbejde der skal til, for at der kan antages at foreligge den fornødne årsagssammenhæng mellem skærmarbejde og en museskade. Den nuværende retstilstand indebærer en betydelig grad af usikkerhed for såvel arbejdsgiveren som medarbejderen, og man må frygte et utal af retssager, bl.a. efter at fagforeningen HK/Privat i sit medlemsblad har opfordret sine medlemmer til at overveje sagsanlæg, såfremt de arbejder med mus i mere end 20 timer om ugen. 2

3 Tekniske rådgiveres ansvarsforsikring Forsikringsselskabers adgang til at afvise dækning på grund af grov uagtsomhed Af advokat Torben Bondrop og advokatfuldmægtig Charlotte Hasseriis Iversen De tekniske rådgivere skal have begået fejl af betydelig grovhed, før et forsikringsselskab er berettiget til at afvise dækning. Regelgrundlaget Udgangspunktet efter reglerne i forsikringsaftaleloven er, at et forsikringsselskab ved ansvarsforsikring hæfter fuldt ud for skader, som er forvoldt af forsikringstageren ved grov uagtsomhed, jf. 18, stk. 2, sidste punktum. Selskaberne har imidlertid mulighed for at fraskrive sig ansvaret for skader, der er forvoldt ved grov uagtsomhed, og denne mulighed bliver meget ofte benyttet ved erhvervsansvarsforsikringer. Der har gennem tiderne været gjort mange forsøg på at opstille et generelt kriterium for, hvornår en given adfærd kan betegnes som groft uagtsom og således berettiger et forsikringsselskab til at afvise dækning under henvisning til forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, eller forsikringsbetingelsernes subjektive ansvarsfraskrivelsesklausuler. Ved Højesterets dom, refereret i UfR H, introducerede Højesteret et alment kriterium til bestemmelse af begrebet grov uagtsomhed efter forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, hvorefter det er afgørende, om forsikringstagerens adfærd har indebåret en så indlysende fare for den indtrådte skade, at der foreligger grov uagtsomhed. Dette kriterium var allerede anvendt af Højesteret tre år tidligere i relation til afgrænsningen af grov uagtsomhed i erstatningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1, jf. UfR H, men det var først ved dommen fra 1998, at Højesteret slog fast, at det samme kriterium finder anvendelse efter forsikringsaftalelovens 18, stk. 2. Kriteriet er senest blevet anvendt af Højesteret ved dom af 6. december 2002, refereret i UfR H, hvori Højesteret statuerede, at en tømrermesters adfærd i forbindelse med udførelse af en tagentreprise havde indebåret en så indlysende fare for skaden, at der var udvist grov uagtsomhed efter forsikringsaftalelovens 18, stk. 2. Når det skal vurderes, om et ansvarsforsikringsselskab er berettiget til at afvise dækning under henvisning til en teknisk rådgivers adfærd i forbindelse med en udført rådgivning, er det således afgørende, om rådgiverens adfærd har indebåret en så indlysende fare for den faktisk indtrådte skade, at der er udvist grov uagtsomhed. Det må erkendes, at dette kriterium ikke i sig selv giver advokater og forsikringsselskaber megen vejledning, når de skal tage stilling til, om en teknisk rådgiver i en konkret situation har handlet groft uagtsomt. Kriteriet giver en strømpil for adfærdens karakter, men de nærmere grænser må fastlægges i retspraksis. Inden for området teknisk rådgivning er der dog ikke den store hjælp at hente i retspraksis, idet der ikke - i hvert fald siden foreligger trykte afgørelser, hvor en teknisk rådgivers adfærd er blevet stemplet som groft uagtsom i relation til forsikringsaftalelovens 18, stk. 2. Tilkendegivelse fra voldgiftsretten I november 2002 repræsenterede advokat Peter Wengler-Jørgensen, fra Plesner, imidlertid et rådgivende ingeniørfirma i en sjælden sag for voldgiftsretten (C- 7357), hvor spørgsmålet netop var, om ingeniørfirmaet havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med udført projekteringsarbejde, således at ansvarsforsikringsselskabet var berettiget til at afvise dækningen. Sagen var den, at ingeniørfirmaet blandt andet havde projekteret nogle udendørs terrænbelægninger med udgangspunkt i Vejdirektoratets standardnormer for de tungest trafikerede offentlige veje og pladser på baggrund af bygherrens oplysninger om, at terrænbelægningerne skulle kunne bære meget store belastninger fra køretøjer til intern transport. Ingeniørfirmaet indhentede ikke oplysninger om den nøjagtige belastning, som 3

4 port, således at ansvarsforsikringsselskabet var berettiget til at afvise dækningen. Den beskikkede bygningssagkyndige havde udfærdiget en tilstandsrapport i forbindelse med salg af en beboelsesejendom, hvor han blandt andet klassificerede nogle sætningsrevner på husets facade til K2 og skæve gulvkonstruktioner til K1 på en skala med betegnelserne IB, K0, K1, K2, K3 og UN, hvor UN ofte betragtes som den mest alvorlige klassifikation, da den beskriver forhold, som den bygningssagkyndige ikke kan vurdere, men anbefaler undersøgt nærmere. Den bygningssagkyndige havde arbejdet som bygningssagkyndig i 3-4 år og havde efter sin egen forklaring derved opnået stor erfaring i at udarbejde tilstandsrapporter. Det viste sig imidlertid efterfølgende, at den udarbejdede tilstandsrapport var mangelfuld. En indhentet skønserklæring konkluderede således, at sætningsrevnerne burde have fået den alvorligste karakter UN, og at karakteren K1 ikke var dækkende for gulvenes tilstand, idet skønsmanden anførte, at der var tale om en særlig stor hældning af hele stuegulvet. Skønsmanden vurderede, at udbedringsomkostningerne ville udgøre kr ekskl. moms. Huset var blevet handlet for ca. kr Skønsmanden udtalte endvidere under domsforhandlingen, at ejendommen fremstod som et særdeles groft eksempel på en meget gennemrevnet ejendom. Østre Landsret kom frem til, at den bygningssagkyndiges vurdering havde indebåret en så indlysende fare for fejlvurdering af ejendommens tilstand, at der var handlet groft uagtsomt. Umiddelbart synes Østre Landsret herved at opstille ganske store krav til de tekniske rådgiveres adfærd, idet den bygningssagkyndige groft sagt "blot" havde foretaget et - viste det sig senere - fejlagtigt skøn over skadernes omfang. Det fremgår imidlertid udtrykkeligt af Østre Landsrets begrundelse for dommen, at landsretten har lagt vægt på, at formålet med tilstandsrapporter er at gøre køberne opmærksom på de for- Fortsat fra side 3 de anvendte køretøjer ville udsætte belægningen for. Det skal bemærkes, at den projekterende ingeniør var erfaren inden for det pågældende område, og at den leverede ydelse lå inden for firmaets kerneområde af ydelser. Det viste sig efterfølgende, at terrænbefæstelsen ikke var tilstrækkelig stærk til at kunne tåle de meget store kræfter, der blev påført belægningen fra bygherrens specialkøretøjer, trucks m.v. Forholdet var det, at de standardnormer, som Vejdirektoratet anvender for tungt belastede offentlige veje, ikke var fyldestgørende, idet nogle af de af bygherren anvendte transportkøretøjer var alt for tunge til færdsel på offentlig vej. Efter domsforhandlingen kom voldgiftsretten med en mundtlig tilkendegivelse om, at den af ingeniørfirmaet udviste adfærd lå "milevidt" fra grov uagtsomhed, hvorefter forsikringsselskabet tog bekræftende til genmæle over for påstanden om at anerkende dækning under ansvarsforsikringen. Det skal bemærkes, at voldgiftsretten alene var sammensat af juridiske dommere, og at der ikke til brug for deres afgørelse af, om ingeniørfirmaets anvendelse af Vejdirektoratets standardnormer var groft uagtsomt, var indhentet sagkyndig bistand - udover en erklæring afgivet af forsikringsselskabets egne tekniske rådgivere. Dette blev fremhævet flere gange af voldgiftsretten, hvorfor tilkendegivelsen måske også kan ses som udtryk for, at forsikringsselskabet ikke havde løftet sin bevisbyrde for grov uagtsomhed. Utrykt dom fra Østre Landsret Den ovenfor refererede sag illustrerer under alle omstændigheder kun, hvornår en teknisk rådgiver absolut ikke har handlet groft uagtsomt, og giver derfor ikke megen vejledning til vurderingen af, om der i en given situation faktisk er handlet groft uagtsomt. En sådan vejledning kan nu findes i Østre Landsrets utrykte dom af 29. januar 2004 (B ), hvor Østre Landsret skulle tage stilling til, om en beskikket bygningssagkyndig havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med udarbejdelsen af en tilstandsraphold, som en køber sædvanligvis vil tillægge betydning ved vurderingen af ejendommens tilstand. Østre Landsret udtalte i forlængelse heraf således, at der skal udvises en særlig grad af omhu ved vurderingen af sætningsskader, idet disse kan indebære betydelige udbedringsomkostninger. Det er således ikke givet, at de retningslinier for vurderingen af grov uagtsomhed, der fremgår af dommen, kan overføres til andre områder for teknisk rådgivning. Det skal dog fremhæves, at der i sagen var flere tydelige indikationer for, at ejendommen havde alvorlige sætningsskader og dermed et særdeles stort skadespotentiale, hvilken risiko den bygningssagkyndige let kunne have afværget ved at give skaderne en skærpet klassifikation. Der var således bestemt grundlag for at rette kritik mod den bygningssagkyndiges adfærd, men det kan diskuteres, om adfærden var af en sådan grovhed, at den - efter praksis inden for andre erhvervsområder - berettigede til bortfald af forsikringsdækningen. Bedømmelsen af tekniske rådgiveres adfærd På baggrund af en række afgørelser vedrørende grov uagtsomhed også inden for andre erhvervsområder (blandt andet entreprenører, advokater og tømrer) kan det udledes, at der, i bedømmelsen af om der er udvist grov uagtsomhed, blandt andet kan indgå momenter som den objektive risiko for skadens indtræden, skadens mulige omfang, forsikringstagerens mulighed for at tage højde for risikoen i planlægningsfasen, den pågældendes erfaring og uddannelse samt gentagen uagtsomhed. Generelt kan man sige, at den skadegørende handling eller undladelse skal udgøre en markant normafvigelse fra det almindeligt anerkendte handlingsmønster, der regulerer det pågældende livsområde - en bedømmelse, der skærpes, når der er tale om professionelle forhold. Som et typisk eksempel på, hvornår der kan blive tale om at statuere grov uagt- Fortsættes på bagsiden 4

5 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET DECEMBER 2004 Byretsdom vedrørende klausul om lægevoldgift i personforsikring Klausul om lægevoldgift medførte rettens afvisning af sagen Af advokat Karina Løkkegaard Retten på Frederiksberg har afvist videre behandling af en sag, hvor parterne under sagens forberedelse for retten i fællesskab, i overensstemmelse med de for den i sagen omhandlede personforsikring gældende forsikringsbetingelser, havde indbragt spørgsmålet om forsikringstagers erhvervsevnetab for en lægevoldgift. mand, som skulle være læge. Voldgiftsmændene skulle herefter vælge en opmand, som skulle være læge, men som kun skulle træde til i tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene. Forinden afgivelse af svarskrift begærede vi som advokat for forsikringsselskabet i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne spørgsmålet om størrelsen af erhvervsevnetab indbragt for en lægevoldgift. Vi tog i den forbindelse forbehold for senere at påstå sagen afvist. Forsikringstagers advokat accepterede uden forbehold, at spørgsmålet om erhvervsevnetab skulle indbringes for en lægevoldgift, og lægevoldgiften blev herefter nedsat i overensstemmelse med ovennævnte. De af parterne valgte voldgiftsmænd var ikke enige om ansættelsen af forsikringstagers erhvervsevnetab, men efter Ovennævnte sag var af forsikringstager indbragt for Retten på Frederiksberg, med påstand om at forsikringsselskabet skulle tilpligtes at anerkende, at forsikringstagers erhvervsevne var nedsat med 50% eller mere, hvilket forsikringsselskabet bestred. I forsikringsbetingelserne var det bestemt, at ansættelsen af forsikredes erhvervsudygtighed i tilfælde af uenighed mellem parterne skulle afgøres endeligt ved voldgift, og at hver af parterne i den forbindelse skulle vælge en voldgiftsopmandens vurdering heraf var lægevoldgiftens samlede konklusion, at forsikringstagers erhvervsevne ikke var nedsat med 50%. Herefter fremsendte forsikringstagers advokat en begæring til Arbejdsskadestyrelsen med anmodning om styrelsens vurdering af forsikringstagers erhvervsevnetab og begærede samtidig retssagen udsat herpå. Vi protesterede herimod og begærede sagen afvist. Spørgsmålet om afvisning blev procederet for retten. I den forbindelse gjorde forsikringstagers advokat gældende, at afvisningspåstanden var blevet fremsat for sent, at klausulen om lægevoldgift ikke var bindende, og endelig at lægevoldgiftens vurdering var ugyldig i medfør af voldgiftslovens 7, stk. 2. Heroverfor gjorde vi gældende, at påstanden om afvisning var blevet fremsat rettidigt, at klausulen om lægevoldgift var bindende, at forsikringstager de facto havde accepteret behandling af sagen ved lægevoldgift, og endelig at der ikke var grundlag for at anse lægevoldgiftens vurdering for ugyldig. Retten på Frederiksberg fandt ikke grundlag for at afskære påstanden om afvisning grundet passivitet og vægtede i den forbindelse, at der endnu ikke var afgivet svarskrift i sagen, hvilket ikke var overraskende, da dette er retsplejelovens hovedregel. Retten fandt herefter, at forsikringstager, ved uden forbehold at acceptere lægevoldgiftens behandling af sagen, var afskåret fra efterfølgende at fremsætte indsigelser mod voldgiftsaftalens gyldighed, herunder spørgsmålet om voldgiftsrettens afgørelses endelighed og voldgiftsrettens sammensætning. Retten fandt desuden ikke grundlag for at antage, at lægevoldgiften ikke havde behandlet sagen forsvarligt, og da der ikke i sagen var andre tvistepunkter end graden af Fortsættes på bagsiden 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET DECEMBER 2004 Fortsat fra side 4 somhed i relation til tekniske rådgivere, kan nævnes, at man påtager sig at yde rådgivning inden for et område, som man utvivlsomt ikke har forstand på, eller at man påtager sig at foretage komplicerede beregninger, uanset at man ikke besidder de fornødne EDB-programmer. Et andet muligt eksempel på grov uagtsomhed er den situation, hvor man som rådgiver ignorerer tydelige faresignaler, såsom tilkendegivelser fra entreprenører om, at der muligvis er tale om underdimensionering. Denne situation forelå i den ovenfor omtalte dom fra Højesteret af 6. december Disse eksempler er ikke en udtømmende angivelse af de tilfælde, hvor det kan være aktuelt at overveje, om en teknisk rådgiver har handlet groft uagtsomt, men blot en angivelse af de situationer, hvor en sådan overvejelse er mest nærliggende. Om en teknisk rådgiver i en konkret situation har handlet groft uagtsomt, vil i sidste ende bero på en helhedsbedømmelse med inddragelse af flere af de opregnede momenter. Det kan imidlertid på baggrund af det ovenfor anførte, herunder den refererede tilkendegivelse fra voldgiftsretten, konkluderes, at de tekniske rådgivere skal have begået fejl af en betydelig grovhed, før det vil blive lagt til grund, at de har handlet groft uagtsomt. Det bliver fra tid til anden fremført, at den påfaldende mangel på sager, hvori det gøres gældende, at en teknisk rådgiver har handlet groft uagtsomt, ikke så meget skyldes, at dette forudsætter meget grove fejl fra rådgiverens side, som bygherrernes frygt for, at ansvarsforsikringsselskabet i givet fald vil afvise dækning. Efter dette synspunkt lægger bygherrerne større vægt på den sikkerhed, der består i, at et eventuelt krav dækkes af et ansvarsforsikringsselskab, end på den tilsidesættelse af ansvarsbegrænsningerne i ABR 89, som rådgiverens grove uagtsomhed vil medføre. Der er imidlertid ingen tvivl om, at et ansvarsforsikringsselskab, der virkelig er af den opfattelse, at der er handlet groft uagtsomt, selv vil gøre et sådant anbringende gældende. Det skal afslutningsvis bemærkes, at Højesteret ved en dom afsagt den 29. oktober 2003, refereret i UfR H, har valgt et andet kriterium for grov uagtsomhed i relation til erstatningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1, således at Højesteret lagde vægt på, om adfærden har indebåret en "nærliggende fare" for den indtrådte skade. Ordlyden af dette kriterium kunne indikere, at forsikringsselskaberne fremover vil få lettere ved at komme igennem med, at en skadevolder har udvist grov uagtsomhed. Faktum i sagen sammenholdt med Højesterets tidligere afgørelser synes imidlertid ikke at understøtte, at der stilles skærpede krav til skadevolders adfærd, snarere tværtimod. Det er i skrivende stund uafklaret, om Højesteret også vil anvende dette kriterium i relation til forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, og hvilken betydning det i givet fald vil få for bedømmelsen af forsikringstagernes adfærd. Fortsat fra side 5 forsikringstagers erhvervsudygtighed, tog retten forsikringsselskabets påstand om afvisning til følge og tilkendte i øvrigt forsikringsselskabet sagsomkostninger. Rettens præmisser i sagen er konkrete, men viser desuagtet, at domstolene ikke er afvisende over for at tage voldgiftsklausuler om lægevoldgiftsbehandling af spørgsmålet om erhvervsevnetab for pålydende i privattegnede personforsikringer. Det bemærkes, at der ikke eksisterer trykte afgørelser vedrørende voldgiftsklausuler om lægevoldgift. Der foreligger derimod trykt retspraksis vedrørende voldgiftsklausuler, der foreskriver Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til spørgsmålet om fastsættelsen af forsikringstagers méngrad i privattegnede personforsikringer med bindende virkning. Retsstillingen herom er i ganske vidt omfang afklaret ved Højesterets afgørelse trykt i Ugeskrift for Retsvæsen for 2000, side 1152, hvor Højesteret når frem til, at en sådan voldgiftsbestemmelse afskærer forsikringstageren fra at få spørgsmålet prøvet ved de almindelige domstole. Denne afgørelse er kommenteret i Ugeskrift for Retsvæsen, 2000B, side 481. Ovennævnte afgørelse fra Retten på Frederiksberg tyder altså på, at retsstillingen vedrørende lægevoldgiftsklausuler, for så vidt angår erhvervsevnetab, svarer til retsstillingen ved voldgiftsklausuler om Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til méngrad i privattegnede personforsikringer. Aktuel Forsikrings- og Erstatningsret udgives af: Plesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax Redaktion: Torben Bondrop (ansvarshavende), Mikael Delin Redaktionen er afsluttet den 23. november 2004 Yellow Pencil Tryk: Jypa.

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING 30. AUGUST 2012 PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING En ny dom tager stilling til, hvorvidt entrepriseforsikringens sædvanlige dækningsundtagelse for mangelfuld udførelse af projektering, beregning,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING 29. FEBRUAR 2012 NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING I entreprisesag fandtes tilsynsførende at være ansvarlig for at sikre, at destruktive indgreb i bærende bygningsdele blev foretaget

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER 13. MARTS 2012 PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER Da Forsvarsministeriets ammunitionsrydningstjeneste forsøgte at demontere en ueksploderet flybombe fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE 29. APRIL 2010 DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE En ny landsretsdom tager bl.a. stilling til, hvorvidt der i en erstatningssag om ansvar for olieforurening

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 18. OKTOBER 2011 NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 En beruset passager, der kørte i bil med en beruset chauffør, som forulykkede, hvorved passageren kom meget alvorligt

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V.

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. 2 APRIL 2013 DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. Sælger af en privat fast ejendom var omfattet af den almindelige ansvarsfritagelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

ARBEJDSSKADE - ERFAREN MEDARBEJDER - EGEN SKYLD BEVISBYRDE

ARBEJDSSKADE - ERFAREN MEDARBEJDER - EGEN SKYLD BEVISBYRDE 21. DECEMBER 2011 ARBEJDSSKADE - ERFAREN MEDARBEJDER - EGEN SKYLD BEVISBYRDE Hverken arbejdsgiver eller stilladsfirma var ansvarlig for erfaren tømrers alvorlige tilskadekomst, da han ved hop fra betondæk

Læs mere

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG 13. JUNI 2016 BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG I erstatningssager gør skadelidte ikke sjældent gældende, at når der ikke kan påpeges andre sandsynlige årsager til skadens indtræden, må sagen skyldes en nærmere

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere