FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET"

Transkript

1 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET DECEMBER 2004 Usikkerhed om årsagen til museskader Arbejdsgiverens ansvar for museskader Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Rasmus Høj Christensen I artiklen gennemgås en række afgørelser vedrørende arbejdsgiverens ansvar for museskader, som ansatte har pådraget sig ved skærmarbejde. I løbet af de senere år er erhvervsbetingede lidelser som følge af skærmarbejde blevet mere og mere udbredte. Retspraksis beskrives i denne artikel inden for den særlige gruppe af erhvervsbetingede lidelser, som museskader udgør. Museskader udgør en gruppe erhvervsbetingede lidelser, som langt hen ad vejen skal behandles på samme måde som alle andre erhvervsbetingede lidelser, men de har dog visse karakteristika, der retfærdiggør, at de får en særlig opmærksomhed. Særligt i forhold til spørgsmålet om årsagssammenhæng vil der kunne opstå problemer i denne type sager. Det første, der dog umiddelbart springer i øjnene, er, at Arbejdsskadestyrelsen ikke anerkender museskader som en erhvervsbetinget lidelse. Der vil således ikke fra skadelidtes side være mulighed for at få erstatning eller godtgørelse for de eventuelle varige følger via arbejdsskadesikringsloven. Arbejdsskadestyrelsen har ved et principielt møde den 10. august 2004 afvist at anerkende karpaltunnelsyndrom og underarmssmerter efter arbejde med computer som en erhvervsbetinget Fortsætter på næste side

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET DECEMBER 2004 Fortsat fra forsiden lidelse. Arbejdsskadestyrelsen har yderligere oplyst, at der løbende hen over efteråret 2004 vil blive taget stilling til, om andre lidelser som følge af computerarbejde skal anerkendes som erhvervsbetingede lidelser. Såfremt skadelidte ønsker at blive kompenseret for sit tab, vil dette kun ske ved, at der rettes et krav mod arbejdsgiveren, og at det i den forbindelse godtgøres, at arbejdsgiveren har optrådt ansvarspådragende (den almindelige culpa-regel). Der findes ikke nogen særlig omfangsrig domspraksis på dette område. Så vidt vides, er der i skrivende stund kun afsagt tre domme vedrørende en arbejdsgivers ansvar for arbejde med computermus. Yderligere er samtlige domme afsagt af underretter, og det er således begrænset, hvor meget der kan udledes af de pågældende domme. Ved bedømmelsen af ansvarsgrundlaget vil arbejdsmiljølovens normer og regler ligesom i alle andre arbejdsskadesager spille en væsentlig rolle. Af de afgørelser, der foreligger på området, kan det udledes, at arbejdsgiveren har en pligt til at tilrettelægge arbejdet varieret, således at der ikke arbejdes udelukkende med skærmarbejde. Hvor længe en medarbejder må arbejde med en skærm, opstilles der ikke nogle kriterier for. Det vil dog være naturligt at sammenkæde dette spørgsmål med spørgsmålet om, hvor længe en medarbejder skal have brugt på skærmarbejde, for at der anses at være årsagssammenhæng mellem arbejdet og museskaden. Yderligere lægges der i dommene vægt på, om arbejdsgiveren reagerer hurtigt og effektivt på, at en medarbejder påpeger forhold, som øger risikoen for museskader, samt om arbejdsgiveren tager medarbejderen med på råd, når arbejdspladsen indrettes. Et interessant spørgsmål, som dog ikke skal behandles videre her, er, hvor langt tilbage et ansvar vil kunne løbe. Når en lidelse ikke er anerkendt som en erhvervsbetinget lidelse i henhold til arbejdsskadesikringsloven, vil der ofte opstå problemer i forhold til anerkendelsen af årsagssammenhængen mellem arbejdet og lidelsen. Selvom det er domstolene, der afgør, hvorvidt der foreligger årsagssammenhæng, vil en udtalelse fra Retslægerådet ofte blive udslagsgivende, idet domstolene tillægger disse meget stor vægt. I den første af de tre domme udtaler Retslægerådet direkte, at det må anses for usandsynligt, at skadelidtes symptomer primært kan tilskrives skærmarbejde, og at skadelidte havde forudbestående lidelser, der havde kunnet medvirke til lidelsens opståen. Ikke desto mindre vælger retten i denne sag at se bort fra Retslægerådets udtalelse og statuere den fornødne årsagssammenhæng. Dog blev erstatningen nedsat som følge af de forudbestående lidelser. I den anden dom, der er afsagt i marts 2003, foreligger en udtalelse fra Retslægerådet, hvor det anføres, at der ikke i den videnskabelige litteratur er belæg for at antage, at computerarbejde, herunder arbejde med mus, indebærer en øget risiko for udvikling af den omhandlede lidelse. Retten kommer i denne sag frem til, at der ikke forelå den fornødne årsagssammenhæng. I den sidste dom, der er fra oktober 2003, udtalte Retslægerådet om årsagsforbindelsen: " at en nyligt gennemført stor undersøgelse af mange personer, som har udført musearbejde, har vist, at ansatte, der arbejder med computermus mere end 25 timer ugentligt, har en overhyppighed af smerter svarende til den arm, de har brugt i arbejdet. " Retslægerådet præciserer senere, at musen skal være i hånden i 25 timer ugentligt. Retten vælger i denne sag at tillægge de 25 timer, som Retslægerådet nævner, stor betydning. Årsagssammenhængsspørgsmålet bliver rent faktisk afgjort under henvisning til, at skadelidte i sagen fandtes at have arbejdet over 25 timer ugentligt med en computermus. Som det ses, er der i Retslægerådet tvivl om, hvornår der er den fornødne årsagssammenhæng. Dette kan naturligvis hænge sammen med den forskning, der er foregået inden for området. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der kun er 6 måneder mellem Retslægerådets udtalelser i de to seneste domme. Det er vigtigt at erindre, at det også i arbejdsskadesager er den skadelidte, der har bevisbyrden for, at der foreligger den fornødne årsagssammenhæng. Med de to seneste afgørelser er der i hvert fald ikke lagt op til en endelig afklaring på området for årsagssammenhæng ved museskader. Yderligere er dommen fra oktober 2003 blevet anket, og ankesagen skal således domsforhandles ved Vestre Landsret i december Uanset at en landsretsdom vil have en større præjudikatsværdi end de nu foreliggende byretsdomme, er det vigtigt at erindre, at der ved museskadesager - ligesom alle andre sager vedrørende erhvervsbetingede lidelser - skal foretages en konkret vurdering af de konkrete arbejdsforhold. Dette forhold ændrer dog ikke ved, at det - navnlig henset til de forskellige udtalelser, som Retslægerådet er kommet med - vil være ønskeligt at få en medicinsk/juridisk afklaring af, hvor meget skærmarbejde der skal til, for at der kan antages at foreligge den fornødne årsagssammenhæng mellem skærmarbejde og en museskade. Den nuværende retstilstand indebærer en betydelig grad af usikkerhed for såvel arbejdsgiveren som medarbejderen, og man må frygte et utal af retssager, bl.a. efter at fagforeningen HK/Privat i sit medlemsblad har opfordret sine medlemmer til at overveje sagsanlæg, såfremt de arbejder med mus i mere end 20 timer om ugen. 2

3 Tekniske rådgiveres ansvarsforsikring Forsikringsselskabers adgang til at afvise dækning på grund af grov uagtsomhed Af advokat Torben Bondrop og advokatfuldmægtig Charlotte Hasseriis Iversen De tekniske rådgivere skal have begået fejl af betydelig grovhed, før et forsikringsselskab er berettiget til at afvise dækning. Regelgrundlaget Udgangspunktet efter reglerne i forsikringsaftaleloven er, at et forsikringsselskab ved ansvarsforsikring hæfter fuldt ud for skader, som er forvoldt af forsikringstageren ved grov uagtsomhed, jf. 18, stk. 2, sidste punktum. Selskaberne har imidlertid mulighed for at fraskrive sig ansvaret for skader, der er forvoldt ved grov uagtsomhed, og denne mulighed bliver meget ofte benyttet ved erhvervsansvarsforsikringer. Der har gennem tiderne været gjort mange forsøg på at opstille et generelt kriterium for, hvornår en given adfærd kan betegnes som groft uagtsom og således berettiger et forsikringsselskab til at afvise dækning under henvisning til forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, eller forsikringsbetingelsernes subjektive ansvarsfraskrivelsesklausuler. Ved Højesterets dom, refereret i UfR H, introducerede Højesteret et alment kriterium til bestemmelse af begrebet grov uagtsomhed efter forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, hvorefter det er afgørende, om forsikringstagerens adfærd har indebåret en så indlysende fare for den indtrådte skade, at der foreligger grov uagtsomhed. Dette kriterium var allerede anvendt af Højesteret tre år tidligere i relation til afgrænsningen af grov uagtsomhed i erstatningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1, jf. UfR H, men det var først ved dommen fra 1998, at Højesteret slog fast, at det samme kriterium finder anvendelse efter forsikringsaftalelovens 18, stk. 2. Kriteriet er senest blevet anvendt af Højesteret ved dom af 6. december 2002, refereret i UfR H, hvori Højesteret statuerede, at en tømrermesters adfærd i forbindelse med udførelse af en tagentreprise havde indebåret en så indlysende fare for skaden, at der var udvist grov uagtsomhed efter forsikringsaftalelovens 18, stk. 2. Når det skal vurderes, om et ansvarsforsikringsselskab er berettiget til at afvise dækning under henvisning til en teknisk rådgivers adfærd i forbindelse med en udført rådgivning, er det således afgørende, om rådgiverens adfærd har indebåret en så indlysende fare for den faktisk indtrådte skade, at der er udvist grov uagtsomhed. Det må erkendes, at dette kriterium ikke i sig selv giver advokater og forsikringsselskaber megen vejledning, når de skal tage stilling til, om en teknisk rådgiver i en konkret situation har handlet groft uagtsomt. Kriteriet giver en strømpil for adfærdens karakter, men de nærmere grænser må fastlægges i retspraksis. Inden for området teknisk rådgivning er der dog ikke den store hjælp at hente i retspraksis, idet der ikke - i hvert fald siden foreligger trykte afgørelser, hvor en teknisk rådgivers adfærd er blevet stemplet som groft uagtsom i relation til forsikringsaftalelovens 18, stk. 2. Tilkendegivelse fra voldgiftsretten I november 2002 repræsenterede advokat Peter Wengler-Jørgensen, fra Plesner, imidlertid et rådgivende ingeniørfirma i en sjælden sag for voldgiftsretten (C- 7357), hvor spørgsmålet netop var, om ingeniørfirmaet havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med udført projekteringsarbejde, således at ansvarsforsikringsselskabet var berettiget til at afvise dækningen. Sagen var den, at ingeniørfirmaet blandt andet havde projekteret nogle udendørs terrænbelægninger med udgangspunkt i Vejdirektoratets standardnormer for de tungest trafikerede offentlige veje og pladser på baggrund af bygherrens oplysninger om, at terrænbelægningerne skulle kunne bære meget store belastninger fra køretøjer til intern transport. Ingeniørfirmaet indhentede ikke oplysninger om den nøjagtige belastning, som 3

4 port, således at ansvarsforsikringsselskabet var berettiget til at afvise dækningen. Den beskikkede bygningssagkyndige havde udfærdiget en tilstandsrapport i forbindelse med salg af en beboelsesejendom, hvor han blandt andet klassificerede nogle sætningsrevner på husets facade til K2 og skæve gulvkonstruktioner til K1 på en skala med betegnelserne IB, K0, K1, K2, K3 og UN, hvor UN ofte betragtes som den mest alvorlige klassifikation, da den beskriver forhold, som den bygningssagkyndige ikke kan vurdere, men anbefaler undersøgt nærmere. Den bygningssagkyndige havde arbejdet som bygningssagkyndig i 3-4 år og havde efter sin egen forklaring derved opnået stor erfaring i at udarbejde tilstandsrapporter. Det viste sig imidlertid efterfølgende, at den udarbejdede tilstandsrapport var mangelfuld. En indhentet skønserklæring konkluderede således, at sætningsrevnerne burde have fået den alvorligste karakter UN, og at karakteren K1 ikke var dækkende for gulvenes tilstand, idet skønsmanden anførte, at der var tale om en særlig stor hældning af hele stuegulvet. Skønsmanden vurderede, at udbedringsomkostningerne ville udgøre kr ekskl. moms. Huset var blevet handlet for ca. kr Skønsmanden udtalte endvidere under domsforhandlingen, at ejendommen fremstod som et særdeles groft eksempel på en meget gennemrevnet ejendom. Østre Landsret kom frem til, at den bygningssagkyndiges vurdering havde indebåret en så indlysende fare for fejlvurdering af ejendommens tilstand, at der var handlet groft uagtsomt. Umiddelbart synes Østre Landsret herved at opstille ganske store krav til de tekniske rådgiveres adfærd, idet den bygningssagkyndige groft sagt "blot" havde foretaget et - viste det sig senere - fejlagtigt skøn over skadernes omfang. Det fremgår imidlertid udtrykkeligt af Østre Landsrets begrundelse for dommen, at landsretten har lagt vægt på, at formålet med tilstandsrapporter er at gøre køberne opmærksom på de for- Fortsat fra side 3 de anvendte køretøjer ville udsætte belægningen for. Det skal bemærkes, at den projekterende ingeniør var erfaren inden for det pågældende område, og at den leverede ydelse lå inden for firmaets kerneområde af ydelser. Det viste sig efterfølgende, at terrænbefæstelsen ikke var tilstrækkelig stærk til at kunne tåle de meget store kræfter, der blev påført belægningen fra bygherrens specialkøretøjer, trucks m.v. Forholdet var det, at de standardnormer, som Vejdirektoratet anvender for tungt belastede offentlige veje, ikke var fyldestgørende, idet nogle af de af bygherren anvendte transportkøretøjer var alt for tunge til færdsel på offentlig vej. Efter domsforhandlingen kom voldgiftsretten med en mundtlig tilkendegivelse om, at den af ingeniørfirmaet udviste adfærd lå "milevidt" fra grov uagtsomhed, hvorefter forsikringsselskabet tog bekræftende til genmæle over for påstanden om at anerkende dækning under ansvarsforsikringen. Det skal bemærkes, at voldgiftsretten alene var sammensat af juridiske dommere, og at der ikke til brug for deres afgørelse af, om ingeniørfirmaets anvendelse af Vejdirektoratets standardnormer var groft uagtsomt, var indhentet sagkyndig bistand - udover en erklæring afgivet af forsikringsselskabets egne tekniske rådgivere. Dette blev fremhævet flere gange af voldgiftsretten, hvorfor tilkendegivelsen måske også kan ses som udtryk for, at forsikringsselskabet ikke havde løftet sin bevisbyrde for grov uagtsomhed. Utrykt dom fra Østre Landsret Den ovenfor refererede sag illustrerer under alle omstændigheder kun, hvornår en teknisk rådgiver absolut ikke har handlet groft uagtsomt, og giver derfor ikke megen vejledning til vurderingen af, om der i en given situation faktisk er handlet groft uagtsomt. En sådan vejledning kan nu findes i Østre Landsrets utrykte dom af 29. januar 2004 (B ), hvor Østre Landsret skulle tage stilling til, om en beskikket bygningssagkyndig havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med udarbejdelsen af en tilstandsraphold, som en køber sædvanligvis vil tillægge betydning ved vurderingen af ejendommens tilstand. Østre Landsret udtalte i forlængelse heraf således, at der skal udvises en særlig grad af omhu ved vurderingen af sætningsskader, idet disse kan indebære betydelige udbedringsomkostninger. Det er således ikke givet, at de retningslinier for vurderingen af grov uagtsomhed, der fremgår af dommen, kan overføres til andre områder for teknisk rådgivning. Det skal dog fremhæves, at der i sagen var flere tydelige indikationer for, at ejendommen havde alvorlige sætningsskader og dermed et særdeles stort skadespotentiale, hvilken risiko den bygningssagkyndige let kunne have afværget ved at give skaderne en skærpet klassifikation. Der var således bestemt grundlag for at rette kritik mod den bygningssagkyndiges adfærd, men det kan diskuteres, om adfærden var af en sådan grovhed, at den - efter praksis inden for andre erhvervsområder - berettigede til bortfald af forsikringsdækningen. Bedømmelsen af tekniske rådgiveres adfærd På baggrund af en række afgørelser vedrørende grov uagtsomhed også inden for andre erhvervsområder (blandt andet entreprenører, advokater og tømrer) kan det udledes, at der, i bedømmelsen af om der er udvist grov uagtsomhed, blandt andet kan indgå momenter som den objektive risiko for skadens indtræden, skadens mulige omfang, forsikringstagerens mulighed for at tage højde for risikoen i planlægningsfasen, den pågældendes erfaring og uddannelse samt gentagen uagtsomhed. Generelt kan man sige, at den skadegørende handling eller undladelse skal udgøre en markant normafvigelse fra det almindeligt anerkendte handlingsmønster, der regulerer det pågældende livsområde - en bedømmelse, der skærpes, når der er tale om professionelle forhold. Som et typisk eksempel på, hvornår der kan blive tale om at statuere grov uagt- Fortsættes på bagsiden 4

5 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET DECEMBER 2004 Byretsdom vedrørende klausul om lægevoldgift i personforsikring Klausul om lægevoldgift medførte rettens afvisning af sagen Af advokat Karina Løkkegaard Retten på Frederiksberg har afvist videre behandling af en sag, hvor parterne under sagens forberedelse for retten i fællesskab, i overensstemmelse med de for den i sagen omhandlede personforsikring gældende forsikringsbetingelser, havde indbragt spørgsmålet om forsikringstagers erhvervsevnetab for en lægevoldgift. mand, som skulle være læge. Voldgiftsmændene skulle herefter vælge en opmand, som skulle være læge, men som kun skulle træde til i tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene. Forinden afgivelse af svarskrift begærede vi som advokat for forsikringsselskabet i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne spørgsmålet om størrelsen af erhvervsevnetab indbragt for en lægevoldgift. Vi tog i den forbindelse forbehold for senere at påstå sagen afvist. Forsikringstagers advokat accepterede uden forbehold, at spørgsmålet om erhvervsevnetab skulle indbringes for en lægevoldgift, og lægevoldgiften blev herefter nedsat i overensstemmelse med ovennævnte. De af parterne valgte voldgiftsmænd var ikke enige om ansættelsen af forsikringstagers erhvervsevnetab, men efter Ovennævnte sag var af forsikringstager indbragt for Retten på Frederiksberg, med påstand om at forsikringsselskabet skulle tilpligtes at anerkende, at forsikringstagers erhvervsevne var nedsat med 50% eller mere, hvilket forsikringsselskabet bestred. I forsikringsbetingelserne var det bestemt, at ansættelsen af forsikredes erhvervsudygtighed i tilfælde af uenighed mellem parterne skulle afgøres endeligt ved voldgift, og at hver af parterne i den forbindelse skulle vælge en voldgiftsopmandens vurdering heraf var lægevoldgiftens samlede konklusion, at forsikringstagers erhvervsevne ikke var nedsat med 50%. Herefter fremsendte forsikringstagers advokat en begæring til Arbejdsskadestyrelsen med anmodning om styrelsens vurdering af forsikringstagers erhvervsevnetab og begærede samtidig retssagen udsat herpå. Vi protesterede herimod og begærede sagen afvist. Spørgsmålet om afvisning blev procederet for retten. I den forbindelse gjorde forsikringstagers advokat gældende, at afvisningspåstanden var blevet fremsat for sent, at klausulen om lægevoldgift ikke var bindende, og endelig at lægevoldgiftens vurdering var ugyldig i medfør af voldgiftslovens 7, stk. 2. Heroverfor gjorde vi gældende, at påstanden om afvisning var blevet fremsat rettidigt, at klausulen om lægevoldgift var bindende, at forsikringstager de facto havde accepteret behandling af sagen ved lægevoldgift, og endelig at der ikke var grundlag for at anse lægevoldgiftens vurdering for ugyldig. Retten på Frederiksberg fandt ikke grundlag for at afskære påstanden om afvisning grundet passivitet og vægtede i den forbindelse, at der endnu ikke var afgivet svarskrift i sagen, hvilket ikke var overraskende, da dette er retsplejelovens hovedregel. Retten fandt herefter, at forsikringstager, ved uden forbehold at acceptere lægevoldgiftens behandling af sagen, var afskåret fra efterfølgende at fremsætte indsigelser mod voldgiftsaftalens gyldighed, herunder spørgsmålet om voldgiftsrettens afgørelses endelighed og voldgiftsrettens sammensætning. Retten fandt desuden ikke grundlag for at antage, at lægevoldgiften ikke havde behandlet sagen forsvarligt, og da der ikke i sagen var andre tvistepunkter end graden af Fortsættes på bagsiden 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET DECEMBER 2004 Fortsat fra side 4 somhed i relation til tekniske rådgivere, kan nævnes, at man påtager sig at yde rådgivning inden for et område, som man utvivlsomt ikke har forstand på, eller at man påtager sig at foretage komplicerede beregninger, uanset at man ikke besidder de fornødne EDB-programmer. Et andet muligt eksempel på grov uagtsomhed er den situation, hvor man som rådgiver ignorerer tydelige faresignaler, såsom tilkendegivelser fra entreprenører om, at der muligvis er tale om underdimensionering. Denne situation forelå i den ovenfor omtalte dom fra Højesteret af 6. december Disse eksempler er ikke en udtømmende angivelse af de tilfælde, hvor det kan være aktuelt at overveje, om en teknisk rådgiver har handlet groft uagtsomt, men blot en angivelse af de situationer, hvor en sådan overvejelse er mest nærliggende. Om en teknisk rådgiver i en konkret situation har handlet groft uagtsomt, vil i sidste ende bero på en helhedsbedømmelse med inddragelse af flere af de opregnede momenter. Det kan imidlertid på baggrund af det ovenfor anførte, herunder den refererede tilkendegivelse fra voldgiftsretten, konkluderes, at de tekniske rådgivere skal have begået fejl af en betydelig grovhed, før det vil blive lagt til grund, at de har handlet groft uagtsomt. Det bliver fra tid til anden fremført, at den påfaldende mangel på sager, hvori det gøres gældende, at en teknisk rådgiver har handlet groft uagtsomt, ikke så meget skyldes, at dette forudsætter meget grove fejl fra rådgiverens side, som bygherrernes frygt for, at ansvarsforsikringsselskabet i givet fald vil afvise dækning. Efter dette synspunkt lægger bygherrerne større vægt på den sikkerhed, der består i, at et eventuelt krav dækkes af et ansvarsforsikringsselskab, end på den tilsidesættelse af ansvarsbegrænsningerne i ABR 89, som rådgiverens grove uagtsomhed vil medføre. Der er imidlertid ingen tvivl om, at et ansvarsforsikringsselskab, der virkelig er af den opfattelse, at der er handlet groft uagtsomt, selv vil gøre et sådant anbringende gældende. Det skal afslutningsvis bemærkes, at Højesteret ved en dom afsagt den 29. oktober 2003, refereret i UfR H, har valgt et andet kriterium for grov uagtsomhed i relation til erstatningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1, således at Højesteret lagde vægt på, om adfærden har indebåret en "nærliggende fare" for den indtrådte skade. Ordlyden af dette kriterium kunne indikere, at forsikringsselskaberne fremover vil få lettere ved at komme igennem med, at en skadevolder har udvist grov uagtsomhed. Faktum i sagen sammenholdt med Højesterets tidligere afgørelser synes imidlertid ikke at understøtte, at der stilles skærpede krav til skadevolders adfærd, snarere tværtimod. Det er i skrivende stund uafklaret, om Højesteret også vil anvende dette kriterium i relation til forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, og hvilken betydning det i givet fald vil få for bedømmelsen af forsikringstagernes adfærd. Fortsat fra side 5 forsikringstagers erhvervsudygtighed, tog retten forsikringsselskabets påstand om afvisning til følge og tilkendte i øvrigt forsikringsselskabet sagsomkostninger. Rettens præmisser i sagen er konkrete, men viser desuagtet, at domstolene ikke er afvisende over for at tage voldgiftsklausuler om lægevoldgiftsbehandling af spørgsmålet om erhvervsevnetab for pålydende i privattegnede personforsikringer. Det bemærkes, at der ikke eksisterer trykte afgørelser vedrørende voldgiftsklausuler om lægevoldgift. Der foreligger derimod trykt retspraksis vedrørende voldgiftsklausuler, der foreskriver Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til spørgsmålet om fastsættelsen af forsikringstagers méngrad i privattegnede personforsikringer med bindende virkning. Retsstillingen herom er i ganske vidt omfang afklaret ved Højesterets afgørelse trykt i Ugeskrift for Retsvæsen for 2000, side 1152, hvor Højesteret når frem til, at en sådan voldgiftsbestemmelse afskærer forsikringstageren fra at få spørgsmålet prøvet ved de almindelige domstole. Denne afgørelse er kommenteret i Ugeskrift for Retsvæsen, 2000B, side 481. Ovennævnte afgørelse fra Retten på Frederiksberg tyder altså på, at retsstillingen vedrørende lægevoldgiftsklausuler, for så vidt angår erhvervsevnetab, svarer til retsstillingen ved voldgiftsklausuler om Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til méngrad i privattegnede personforsikringer. Aktuel Forsikrings- og Erstatningsret udgives af: Plesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax Redaktion: Torben Bondrop (ansvarshavende), Mikael Delin Redaktionen er afsluttet den 23. november 2004 Yellow Pencil Tryk: Jypa.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET TOTALHARMONISERING AF PRODUKTANSVAR PRODUKTANSVARSLOVENS 10 - EN BESTEMMELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE Hvor mange her har oplevet, at en énsidigt

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015 Sag 15/2015 Sonnich Fryland og Tove Fryland (advokat Jacob Schall Holberg for begge) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) I tidligere

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v

Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v Entreprisere6slig symposium Bergen, 11-12 november 2013 Højesteretsdommer Niels Grubbe Formand for præsidiet for Voldgi:snævnet for bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere