Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag"

Transkript

1 Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en reduktion på 0,5 % af budgettet til serviceudgifter. Baggrunden for forslaget er et ønske om, at alle arbejdspladser fokuserer på at identificere og realisere mindre effektiviseringstiltag. Der lægges vægt på, at medarbejderne involveres i den konkrete udmøntning af den 0,5 %. Budgetreduktionen udmøntes på alle fagområder. Den samlede besparelse ved forslaget udgør 8,9 mio. kr. i årene Alle budgetter til serviceudgifter reduceres med 0,5 %. Budgetreduktionen vedrører såvel decentraliseringsaftaler som øvrige serviceudgifter. Alle områder berøres ens af reduktionen, så alle decentraliseringsaftaler påvirkes ens af forslaget. Ud af de samlede serviceudgifter udgør lønbudgetterne ca. 2/3. Det kan derfor forventes, at en stor del af besparelsen vil blive udmøntet i form af en reduktion i lønbudgetterne. På områder med resursetildelingsmodeller vil modellerne blive tilrettet det lavere budget. På en gennemsnitlig skole medfører besparelsen en reduktion af budgettet på ca kr. I en 60-børns børnehave udgør besparelsen knap kr. Det forudsættes, at udmøntningen gennemføres som en effektivisering. Udmøntningen skal som udgangspunkt ske uden servicemæssige konsekvenser for borgere og virksomheder. Favrskov Kommune bygger på en høj grad af decentralisering. Inden for decentraliseringsaftalerne har institutionerne derfor frihed til at udmønte besparelsen i form af effektiviseringer, reduceret sygefravær, digitalisering mv. Efter budgetvedtagelsen drøfter ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads, hvordan effektiviseringen udmøntes. Der gennemføres ikke en samlet opfølgning på udmøntningen, men forvaltningen sikrer, at intentionerne i forslaget fastholdes, og at gode idéer indsamles til fremtidig fælles inspiration.

2 Driftsudgifter

3 Nr. R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med barsel / adoption Politikområde 105 Tværgående udgifter I forbindelse med medarbejdernes barsel modtager institutionerne dels en dagpengerefusion og dels en kompensation fra en fælles pulje i kommunen. Ofte vil institutionerne få hele lønudgiften til en vikar dækket ind, da vikarudgiften typisk ligger under gennemsnitslønnen. Udover dagpengerefusionen modtager institutionerne i dag 95 % af forskellen mellem gennemsnitslønnen og dagpengerefusionen. Den samlede kompensation ligger således over 95 % af en gennemsnitsløn for det pågældende område. Det foreslås, at kompensationen til institutioner mv. i forbindelse med barsel / adoption reduceres fra 95 % til 90 %. Ved overenskomstforhandlingerne på KTO-området i 2005 blev det aftalt, at kommunerne skal etablere en udligningsordning, der dækker: Refusion af minimum 80 % af forskellen mellem udgiften til sædvanlig løn til den person, der er på orlov, og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune (lønmodellen) eller Refusion af minimum 80 % af forskellen mellem lønudgiften til vikar og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune (vikarmodellen) Favrskov Kommunes udgifter til barselskompensation udgør ca. 12,1 mio. kr. i En reduktion fra 95 % til 90 % udgør derfor ca kr. årligt. Driftsudgifter

4 Nr. R-103 Reduktion af pulje til fratrædelsesgodtgørelse Politikområde 105 Tværgående udgifter Der er afsat en pulje på 1,229 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med lederes uansøgte fratrædelser og andre organisatoriske ændringer, som medfører enkeltstående udgifter til omplacering af ledere m.v. Puljen dækker efter konkret i direktionen aftale dele af udgifter til fratrædelsesgodtgørelse. Den resterende del af udgiften til uansøgt fratræden afholdes af enheden eller institutionens eget budget. Puljen skal ses i sammenhæng med, at en institutions lønbudget i nogle situationer også skal afholde en lønudgift til en ny leder. I hvert af årene er der i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger eller regnskabsaflæggelsen lagt overskydende midler i kassen, da der kun er brugt op til ca kr. af puljen. I 2015 forventes puljen at blive brugt bl.a. på grund af uansøgt fratræden hos en chef. På den baggrund foreslås det, at puljen med virkning fra 2016 reduceres med kr., så den fremover er på kr. Med reduktion af puljen til fratrædelsesgodtgørelser til ledere med kr. vil der kunne opstå situationer, hvor institutionernes eget lønbudget i videre udstrækning skal afholdes udgifter som følge af en fratrædelsesgodtgørelse. Driftsudgifter

5 Nr. R-104 Reduktion af budgettet til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er selvforsikrende på udgifterne i forbindelse med arbejdsskader. Udgifterne til arbejdsskader har siden 2007 ligget på et lavere niveau end forventet. Udgifterne til arbejdsskader udgjorde i 2013 og 2014 ca. 5 mio. kr. årligt. Tidligere års reduktioner af budgettet medfører, at budgettet til arbejdsskader i 2016 og frem udgør 8,951 mio. kr. Budgettet anvendes til dækning af arbejdsskader og opsparing til en bufferpulje til håndtering af særligt dyre arbejdsskader og udsving mellem årene. Som en følge af det lave udgiftsniveau er der opsparet en bufferpulje på 22 mio. kr. Bufferpuljen indgår i kassebeholdningen. På baggrund af ovenstående foreslås det, at budgettet til arbejdsskader reduceres med netto 3 mio. kr. i 2016, med 2,5 mio. kr. i 2017 og med 2,0 mio. kr. i 2018 og et indebærer en permanent reduktion af budgettet til arbejdsskader. Hvis udgifterne fremadrettet stiger, vil der blive fremlagt forslag til udvidelser af budgettet. Driftsudgifter

6 Nr. R-105 Reduktion af fælles kompetenceudviklingsmidler Politikområde 105 Tværgående udgifter Med budget 2013 afsatte Byrådet ekstra kr. årligt i 2013 og 2014 stigende til kr. årligt fra 2015 til iværksættelse af nye fælles kompetenceudviklingstiltag. Kompetenceudviklingen har fokus på både den organisatoriske og den individuelle udvikling. Organisatorisk kompetenceudvikling handler om at omsætte viden og strategi til de rigtige handlinger og samtidig være i stand til at ændre handlemåde, når der er behov for det. Individuel kompetenceudvikling har fokus på, hvad den enkelte medarbejder har brug for fagligt og personligt for at kunne bidrage til de fælles mål og være klædt på til at løse opgaverne. Det er i sig selv en kompetence at kunne arbejde og udvikle sig under forandringer, ligesom der i de kommende år vil være særligt behov for kompetencer i forhold til digitalisering. Midlerne er de seneste år udmøntet af sektor-medudvalgene i dialog mellem ledere og medarbejdere. Det foreslås, at puljen på kr. til fælles kompetenceudviklingstiltag fjernes. Med reduktion af den fælles pulje på kr. til kompetenceudviklingsaktiviteter vil organisatorisk og individuel kompetenceudvikling skulle finansieres af de enkelte enheders budgetter. Der er afsat midler til kompetenceudvikling generelt i driftsbudgetterne svarende til ca kr./årligt pr. medarbejder (gennemsnitligt). Et niveau, der vurderes at ligge på et relativt moderat niveau sammenlignet med andre kommuner. Driftsudgifter

7 Nr. R-106 Reduktion af budgettet til kommissioner, råd og nævn Politikområde 101 Politisk organisation I Budget 2016 er der afsat i alt kr. til driftsudgifter vedrørende i alt ni kommissioner, råd og nævn. Beløbet anvendes til mødeudgifter, befordring, kurser, afholdelse af valg m.v. I regnskabsårene 2013 og 2014 er der konstateret mindreforbrug i forhold til budgettet, der nu foreslås reduceret med kr. Reduktionen fordeler sig på fem poster: Budget Reduktions forslag Handicaprådet: kr kr. Ældrerådet: kr kr. Bruger- og pårørenderåd: kr kr. Folkeoplysningsudvalget: kr kr. Fælles: kr kr. Øvrige poster kr. 0 kr. I alt kr kr. Med baggrund i tidligere års mindreforbrug vurderer administrationen, at der ikke vil være væsentlige servicemæssige konsekvenser ved den foreslåede reduktion af budgettet. Driftsudgifter

8 Nr. R-107 Reduktion i borgerservice og administration Politikområde 102 Borgerservice og administration Der foreslås en reduktion af budgettet til administration og borgerservice på 3,25 mio. kr. i 2016 og frem. Administrationens decentraliseringsaftale består af budgetter til fællesudgifter og indtægter samt budgettet til myndighedsudøvelse (opgaver, hvor der med hjemmel i specifik lov træffes afgørelser med konsekvens for borgere og virksomheder) og øvrig administration (administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening). En reduktion på 3,25 mio. kr. (svarende til 1,2 %) i administrationen vil blive udmøntet indenfor decentraliseringsaftalen med: A. 1 mio. kr. indenfor fællesudgifter samt større budgetposter som ikke er relateret til lønudgifter B. 1 mio. kr. indenfor myndighedsudøvelse C. 1,25 mio. kr. indenfor øvrig administration Ad A. Reduktionen vil blive udmøntet på budgetposter som ikke direkte kan relateres til lønudgifter. Det er eksempelvis bl.a. kontorartikler, særlig advokat- og konsulentbistand, udgifter til licenser, personaleordninger o.l. Ad B. En reduktion på 1 mio. kr. indenfor myndighedsudøvelse vil betyde en reduktion på ca. 2 årsværk, som forventes udmøntet ved at reducere i stillinger indenfor områder såsom visitationen til ældreområdet og hjælpemidler, socialrådgivere på børne- og familieområdet, medarbejdere i ydelsescentret på arbejdsmarkedsområdet, medarbejdere i natur og miljø samt planområdet. Reduktionerne vil generelt medføre forlængede sagsbehandlingstider i afklaringen af borgernes og virksomhedernes sager samt mindre adgang til personlig betjening ved behandling af sagerne. Konkret vil det medføre en øget risiko for at færre borgere fastholdes i selvforsørgelse, ventetider i.f.m. udbetaling af refusioner til virksomheder og borgere, ventetider på udstedelse af pas og kørekort. Ad C. En reduktion på 1,25 mio. kr. indenfor øvrig administration vil betyde en reduktion på ca. 2,5 årsværk. Reduktionen vil medføre færre analyser og notater af strategisk og planlægningsmæssig karakter til det politiske niveau. Reduktionen vil ligeledes betyde mindre service til de decentrale ledere m.fl., i form af mindre støtte til almindelige sekretariatsopgaver, juridisk bistand, økonomistyring, personalesager, IT-support o.l.. Det medfører at institutionerne alt andet lige har mindre tid til at løse deres kerneopgaver.

9 Driftsudgifter

10 Nr. R-108 Reduktion af budget til markedsføring Politikområde Erhverv og turisme Der er afsat i alt kr. til markedsføringsaktiviteter. Markedsføringspuljen er ved de to seneste budgetlægninger blevet udvidet med i alt kr. Midlerne anvendes til generelle markedsføringstilskud til formål og aktiviteter, som er forankrede forskellige steder i kommunen, men som bidrager til kommunens samlede profilering. Der er bl.a. tidligere givet markedsføringstilskud til gadeløb i Hadsten, Gudenådalens Hjemstavnsforening (Busbjergspillene), Hammel Hestemarked, Lilleåmarkedet i Hadsten, divisionshold i håndbold m.v. Endvidere skal det afsatte beløb til markedsføringsaktiviteter også dække diverse interne markedsføringstiltag, indkøb af gaveartikler med Favrskov logo mv. Det foreslås, at puljen reduceres med kr., og besparelsen udmøntes ved, at der ikke længere ydes markedsføringstilskud til divisionshold i håndbold. En afskaffelse af markedsføringstilskuddet til divisionshold i håndbold vil betyde, at Favrskov Kommune får mindre markedsføring. Det vurderes imidlertid, at den markedsføringsmæssige gevinst ved divisionsholdene er mindre end f.eks. Hammel Hestemarkedet og Lilleåmarkedet. har tidligere aftalt at yde markedsføringstilskud til divisionshold i håndbold på følgende måde: Håndboldhold i 1. division kr. Håndboldhold i 2. division kr. Håndboldhold i 3. division kr. Driftsudgifter

11 Nr. R-109 Reduktion af tilskud til Favrskov Erhvervsråd Politikområde Erhverv og turisme Favrskov Kommune yder et årligt tilskud på kr. til Favrskov Erhvervsråd som led i en årlig resultatkontrakt. Resultatkontrakten specificerer erhvervsrådets forpligtelser indenfor erhvervsserviceområdet, udpeger konkrete indsatsområder samt definerer de aftalte resultatmål som følge af den lokale erhvervsrettede service. Favrskov Erhvervsråds overordnede opgave er at yde vejledning til iværksættere og eksisterende og nye virksomheder i Favrskov Kommune samt at tilbyde en række særlige erhvervsrelaterede services til iværksættere og virksomheder i Favrskov Kommune. Favrskov Erhvervsråd er derudover forpligtet til at arbejde for, at Favrskov Kommune bevarer og styrker sin position som en attraktiv erhvervskommune for eksisterende og potentielle tilflyttende virksomheder samt at medvirke i den generelle og specifikke profilering af Favrskov Kommune overfor virksomheder i og udenfor kommunen. Favrskov Erhvervsråd deltager i den løbende planlægning og gennemførelse af erhvervsrettede aktiviteter sammen med Favrskov Kommune og eventuelle eksterne aktører, f.eks. Business Region Aarhus, Væksthus Midtjylland og Central Denmark EU Office. Det foreslås, at tilskuddet til Favrskov Erhvervsråd reduceres med kr. årligt. En reduktion af tilskuddet til Favrskov Erhvervsråd vil have betydning for hvilke aktiviteter, som erhvervsrådet kan gennemføre for Favrskov Kommune. Det må forventes, at reduktionen vil betyde, at færre iværksættere og virksomheder vil kunne få vejledning af erhvervsrådet, og dermed vil få ringere muligheder for at udvikle deres virksomheder. Driftsudgifter

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016

Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016 Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016 Fanenr. Beskrivelse, beløb i 100 Effektivisering af ejendomsadministration 0-1.650-4.950-4.950 101 Ansættelse af en driftssupervisor

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunernes administration. Anbefalinger til en mere retvisende og sammenlignelig opgørelse af det administrative ressourceforbrug

Kommunernes administration. Anbefalinger til en mere retvisende og sammenlignelig opgørelse af det administrative ressourceforbrug Kommunernes administration Anbefalinger til en mere retvisende og sammenlignelig opgørelse af det administrative ressourceforbrug København den 27. marts 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommissorium

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.) Forslag

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Capacent Indhold 1. Formål og metode 1 1.1 Datagrundlag og rapportstruktur 2 1.1.1 Datagrundlag 2 1.1.2 Dataindsamling 3 1.1.3 Decentralisering

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere