9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget."

Transkript

1 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges forretningsudvalgets forslag til rammebudgetter for FTF Forretningsudvalget indstiller, at FTF s kontingent reguleres med ½ af udviklingen i nettoprisindekset, og at Garantifondens størrelse fastsættes uændret til 1 mio. kr. i den kommende kongresperiode.

2 9.2 Bemærkninger til forslaget til rammebudgetter for FTF Vedlagte forslag til rammebudgetter for FTF tager udgangspunkt i de af FU vedtagne aktiviteter og forudsætninger for budget 212, idet det af forskellige årsager har været nødvendigt at finde besparelser på rammebudgetterne på 3,5 mio. kr. Nedenfor kommenteres forslaget vedr. de enkelte budgetposter, og der gives en række indstillinger vedr. rammebudgetterne for de kommende 3 år. Indledning Antallet af erhvervsaktive FTF ere har de senere år udviklet sig negativt. I 211 var der et medlemsfald på ca. 1.1, og i 212 var der et medlemsfald på knap 3.5. I forbindelse med udarbejdelsen af rammebudgetterne for er FU-organisationernes sekretariatschefer blevet bedt om at skønne over deres medlemsudvikling de kommende 3 år. På denne baggrund skønnes det, at FTF s medlemstal vil falde med ca. 3. erhvervsaktive i hvert af kongresårene. Det svarer til et kontingenttab på 5. kr. i 213, 1 mio. kr. i 214 og 1,5 mio. kr. i 215. En række af FTF s medlemsorganisationer har som følge af medlemstab og de deraf faldende indtægter begrænset kontingentreguleringen eller sat den helt i stå. Enkelte har endog sat den ned. Som konsekvens heraf har FTF FU besluttet at indstille til kongressen, at FTF s kontingent ikke som hidtil reguleres med udviklingen i nettoprisindekset, men alene med ½ af udviklingen i dette indeks. Det skønnes, at kontingenttabet herved et 6. kr. i 213, 1,2 mio. kr. i 214, og 1,8 mio. kr. i 215. Endelig har folketinget vedtaget at forhøje bl.a. de faglige organisationers lønsumsafgift med,98 pct. For FTF vil det betyde en merudgift for FTF på ca. 35. kr. Det skønnes, at 15. kr. heraf kan rummes inden for det nuværende lønbudget således, at der alene er behov for at forhøje lønbudgettet med 2. kr. fra og med 213. Som konsekvens af disse 3 forhold har det været nødvendigt at finde følgende budgetforbedringer / besparelser i kongresperioden: kr kr kr kr. Budgetforbedringerne / besparelserne i kongresperioden er fundet på følgende vis: Fastfrysning af en række konti Besparelser på driften Besparelser på lønbudgettet 6. kr kr kr kr Kontingentindtægter Som nævnt ovenfor skønnes det, at FTF s medlemstal vil falde med ca. 3. erhvervsaktive i hvert af kongresårene.

3 9.3 Da FU som ligeledes nævnt ovenfor - indstiller, at FTF s kontingent reguleres med ½ af udviklingen i nettoprisindekset, indebærer det med en forventet årlig inflation på ca. 2 pct., at FTF s kontingentindtægter kun stiger med ca. 1. kr. om året. For en god ordens skyld skal det bemærkes, at de samlede kontingentindtægter for 212 forventes at blive ca. 3. kr. højere end budgetteret, idet der har været en inflation på ca. 2,5 pct. mod budgetteret 2 pct Renter og udbytte mv. Den økonomiske krise har ikke alene påvirket FTF s formue negativt, men også indtægterne fra renter og udbytte mv. Men det skønnes, at dansk økonomi har stabiliseret sig. Det indstilles derfor, at der budgetteres med uændrede indtægter fra renter og udbytte mv. Der budgetteres som hidtil ikke med kursreguleringer eller realiserede kursgevinster/- tab, idet det er forbundet med meget stor usikkerhed at skønne herom, - ikke mindst under de nuværende samfundsøkonomisk usikre vilkår Organisatoriske udgifter På konto Kongres budgetteres der med, at næste kongres afholdes vedtægtsmæssigt i 215, og at der altså ikke forinden afholdes ekstraordinær kongres. Konto FU budgetteres i udgangspunktet som i 212. FU har tidligere hvert andet år kombineret et udvidet FU-møde med en studietur til et EU-land, hvor den politiske og faglige udvikling skønnes at være af særlig interesse for FTF s interessevaretagelse. Af flere årsager har sådanne studieture ikke været afholdt i indeværende kongresperiode, men der budgetteres med, at der afholdes en studietur i 214. Der er på konto Repræsentantskab budgetteret med, at næste repræsentantskabsmøde afholdes vedtægtsmæssigt i 214, og at der altså ikke afholdes ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Der forudsættes vedr. konto Sektions- og formandsmøder, konferencer samt konto Øvrige organisatoriske aktiviteter samt repræsentation et uændret aktivitetsniveau. Disse konti indstilles derfor reguleret med inflationen FTF s hovedarbejdsområder og indsatsområder Konto Samfund og arbejdsliv indstilles i forhold til budget 212 reduceret med 1. kr. primært som følge af, at en række abonnementer opsiges. Konto Forhandling og arbejdsret indstilles i forhold til budget 212 reduceret med 65. kr., idet enkelte medlemskaber, abonnementer og licenser opsiges. Konto Regionalt samarbejde indstilles i forhold til budget 212 reduceret med 325. kr. Det indebærer,

4 9.4 at tilskuddet til hver af regionerne reduceres med 25. kr. så udgiften til denne konto bliver kr. årligt, at udgiften til beskæftigelsesområdet reduceres med 15. kr., heraf 1. kr. ved, at den beskæftigelsespolitiske konference bliver et 1-dags arrangement. Udgiften til dette område bliver herefter 65. kr. årligt, at udgiften til uddannelsesområdet reduceres med 25. kr., så udgiften bliver 1 kr. årligt, at udgiften til MED-området reduceres med 25. kr., så udgiften bliver 175. kr. årligt, og at der uændret afsættes 415. kr. til diverse sekretariatsudgifter Det indstilles, at konto Internationale forhold i modsætning til ovennævnte reguleres svarende til inflationen, da en væsentlig del af udgifterne på denne konto er kontingenter til internationale faglige samarbejdsorganisationer i Norden (NFS), Europa (EFS) og globalt (IFS). I 212 udgør de væsentligste kontingenter på denne konto følgende: Ulandssekretariatet 8. kr. IFS kr. EFS kr. NFS kr. Eurocadres 61. kr. Kontingenterne til IFS og EFS stiger med hhv. 1 og 2½ pct. i 213, medens kontingentet til NFS stiger med ca. 18 pct. Derfor indstilles kontoen som udgangspunkt inflationsreguleret. Det indstilles dog samtidig, at FTF stopper med at betale kontingent til Eurocadres, idet den politiske værdi af medlemsskabet ikke står mål med udgiften. Kontingentet til Eurocadres forventes at stige med ca. 5 pct. i 214. I øvrigt kan det oplyses, at der pt. kun er hensat knap 41. kr. på Solidaritetskontoen. Når pengene på Solidaritetskontoen er brugt, skal fremtidige midler til solidaritetsarbejde finansieres af konto Internationale forhold. Konto Arbejdsskade og socialrådgivning er budgetteret som hidtil ud fra princippet om, at ordningerne som udgangspunkt skal hvile i sig selv økonomisk. Det har det seneste år været nødvendigt at udmelde flere ekstraordinære forhøjelser af betalingen til ordningerne for at efterkomme dette princip. Hvordan det vil påvirke antallet af sager i ordningerne, er der en vis usikkerhed om, men det vil blive evalueret, når FTF s regnskab for 212 foreligger. Konto Organisationsuddannelse har i flere år været under pres, og der er løbende taget en række initiativer for at øge indtægterne og reducere udgifterne. Disse initiativer bar i 211 frugt, men det må konstateres, at økonomien er presset i 212. Konto Øvrige foreslås reduceret med 1. kr., - primært som følge af, at

5 medlemskabet af Young Enterprise opsiges. 9.5

6 Informations- og publikationsvirksomhed Denne konto er i september 212 ekstraordinært blevet forhøjet med 5. kr., idet FU har besluttet sammen med LO at iværksætte en kampagne, som til og med 215 skal udbrede kendskabet til den danske aftalemodel. Det indstilles, at den ekstraordinære forhøjelse på 5. kr. videreføres i alle årene i næste kongresperiode, men at det normale budget i øvrigt reduceres med 5. kr. på grund af FTF s økonomiske situation Løn- og pensionsudgifter Der er ved budgetlægningen af denne konto taget udgangspunkt i en årlig lønudvikling på ca. 2 pct. Det indstilles på den ene side, at kontoen forhøjes med 2. kr. i 213 som følge af forhøjelsen af lønsumsafgiften, og at denne forhøjelse videreføres i de efterfølgende år. På den anden side indstilles det, at kontoen reduceres med 5. kr. i 213, idet der foretages en reduktion i anvendelsen af eksterne vikarer. Denne reduktion fortsætter i 214 og 215. Derudover reduceres lønkontoen med 785. kr. i 214 og med yderligere 9. kr. i 215 på grund af FTF s økonomiske situation Administrationsudgifter i øvrigt Konto Ejendommens drift inflationsreguleres, men indstilles i øvrigt reduceret med 5. kr., der er forventede besparelser på indkøbet af et nyt kølesystem på ITrummet og den gennemførte isolering af FTF-huset. Konto Porto, telefon, kørsel og aviser inflationsreguleres, men indstilles i øvrigt reduceret med 175. kr. De primære besparelser opnås ved at skifte telefonselskab samt ved en væsentlig reduktion i avisabonnementer. Konto Papir, tryksager og kontorartikler inflationsreguleres, men indstilles i øvrigt reduceret med 65. kr., bl.a. ved en mere stram indkøbspolitik og skift af trykkeri. Konto Anskaffelser samt vedligeholdelse reduceres med 5. kr. på grund af FTF s økonomiske situation. Konto Forsikringer, IT mv. reduceres med 5. kr., idet enkelte abonnementer opsiges. Konto Kantine- og personalepolitik reduceres med 11. kr., bl.a. som følge af en omlægning af udbuddet i kantinen. Konto Annonceudgifter reduceres med 75. kr., dels fordi der ikke forventes behov for mange stillingsopslag i den kommende kongresperiode, dels fordi der som udgangspunkt alene vil blive indrykket henvisningsannoncer i aviser og fagblade. Konto Andre udgifter reduceres med 25. kr., bl.a. ved en omlægning af

7 9.7 diverse indkøb i sekretariatet. Skat I lighed med de senere år budgetteres der ikke med indtægter eller udgifter for så vidt angår skat, idet udgifterne og indtægterne på denne konto historisk har været stærkt svingende fra år til år og vanskelige at budgettere. Resultat Kongressen vedtog i 29 følgende principper for FTF s budgetter: at det i de kommende år tilstræbes, at der når der ses bort fra ekstraordinære poster principielt er balance mellem FTF s indtægter og udgifter, at eventuelle driftsunderskud højst bør være på 1 mio. kr., medmindre der foreligger særlige omstændigheder, og at formuen tilstræbes fastholdt på ca. det nuværende niveau. FTF s formue ekskl. FTF s ejendom var ved udgangen af 211 ca. 61 mio. kr. Det forventes, at kursreguleringen af FTF s værdipapirer i 212 vil svare til det budgetterede underskud, således at FTF s formue vil være stort set uændret ved indgangen til den nye kongresperiode. Det fremgår i øvrigt af rammebudgetterne, at budgetterne for 213 og 214 stort set balancerer, selvom der som nævnt hvert af årene er afsat 5. kr. til kampagnen, der skal udbrede kendskabet til den danske aftalemodel. Det skal endelig bemærkes, at det budgetterede underskud i 215 trods afsættelsen af 5. kr. til ovennævnte kampagne - er 1. kr. mindre end budgettet for kongressen. Det indstilles, at ovennævnte principper for FTF s budgetter videreføres i den kommende kongresperiode.

8 9.8 rammebudgetter for FTF Beløb i 1. kr. Budget 212 budget Indtægter budget 214 budget Kontingentindtægter 1.2 Renter og udbytte m.v Indtægter i alt Udgifter 2.1 Organisatoriske udgifter Kongres FU Repræsentantskab Sektions-/formandsmøder, konferencer Øvrige aktiviteter og repræsentation Organisatoriske udgifter i alt FTF s hovedarbejdsområder og indsatsområder Samfund og arbejdsliv Forhandling og arbejdsret Regionalt samarbejde Internationale forhold Arbejdsskade og socialrådgivning Organisationsuddannelse Indsatsområder Øvrige FTF s hovedarbejdsområder i alt

9 9.9 Beløb i 1. kr. 2.3 Informations- og publikationsvirksomhed Budget 212 budget 213 budget 214 budget Løn- og pensionsudgifter Administrationsudgifter i øvrigt Ejendommens drift Husleje Porto, telefon, kørsel og aviser Papir, tryksager, kontorartikler Anskaffelser samt vedligeholdelse Forsikringer, IT mv Kantine- og personalepolitik Kompetence- og organisationsudvikling Revision og regnskabsassistance Annonceudgifter Andre udgifter Administrationsudgifter i øvrigt i alt Skat Udgifter i alt Resultat

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Internt regnskab for. Dansk Socialrådgiverforening Region SYD

Internt regnskab for. Dansk Socialrådgiverforening Region SYD Internt regnskab for Dansk Socialrådgiverforening Region SYD 2010 Version 7. udarbejdet af KA den 23. marts 2011 med Region Syds ledelsesberetning tilføjet den 30.marts 2011 Indholdsfortegnelse Side Regionens

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje.

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Forelæggelse af regnskab

Forelæggelse af regnskab Dagsordenens punkt 7 Forelæggelse af regnskab Dansk Sygeplejeråds Årsrapporter for 2010 og 2011 Hovedbestyrelsen har godkendt Dansk Sygeplejeråds Årsrapporter for 2010 og 2011 samt Solidaritetsfondens

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012

Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012 Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1. Lægeforeningens formål afspejles i økonomien 3 1.2. Budgettets forudsætninger 3 2. Hoved

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Regionernes budgetter for 2008

Regionernes budgetter for 2008 23. oktober 2007 Regionernes budgetter for 2008 Der bliver yderligere pres på regionernes økonomi i 2008 på trods af store stigninger i den økonomiske ramme. Det skyldes, at kravene til aktivitetsstigninger

Læs mere