Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Børne- og Undervisningsudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 13/2013 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:30 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Beslutning om delvist åbne ventelister til dagtilbudsområdet januar kvartal Skolebestyrelser på folkeskolerne efter indførsel af ny skolereform Udmøntning af pulje til vidtgående specialtilbud Den understøttende undervisning i skolereformen Orientering om erhvervsfagligt tilbud på Campusskolen Orientering fra formand og forvaltning - december Åben sag Sagsid: 10/14850 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Godkendt.

4 2. Beslutning om delvist åbne ventelister til dagtilbudsområdet januar kvartal 2014 Åben sag Sagsid: 05/7530 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ifølge Dagtilbudsloven skal Børne- og Undervisningsudvalget hver tredje måned tage stilling til, hvorvidt ventelisterne til dagtilbudsområdet skal være åbne eller lukkede for børn fra andre kommuner. Ventelisten til børnepasning er delvist åben for børn fra andre kommuner frem til 31. december Beskrivelse af sagen Ventelisten til dagtilbudsområdet er delvist åben for børn bosiddende i andre kommuner i perioden 1. oktober til 31. december Udvalget har på mødet d. 23. september 2013 besluttet, at Ringsted Kommune har åbent for ventelisten til børnepasning til hele dagplejen, til de fleste børnehaver og til to 0-6 års institutioner i Nordbakke-distriktet. Udvalget skal på ny tage stilling til, om ventelisterne til børnepasning skal være åbne eller lukkede eller delvist åbne fra januar til og med marts måned I november 2013 er der indmeldt 20 børn fra andre kommuner på åbne ventelister, heraf er 5 i dagpleje/vuggestue og 15 i børnehaver. Derudover er der i alt 13 børn indmeldt i kommunens dagtilbud, som er børn fra familier som er fraflyttet kommunen og som har valgt at lade deres børn fortsætte i dagtilbud her i kommunen, sådan som loven giver mulighed for. Endelig er der 6 børn som bor i Ringsted Kommune, men som har valgt et dagtilbud i en anden kommune. Antallet af børn der bliver passet over kommunegrænserne er stort set uændret i forhold til sidste kvartal. Det kommende år er der ingen børn fra andre kommuner på venteliste til en plads her i kommunen. Den seneste efterspørgselsoversigt viser, at der frem til september 2014 vil være ledig kapacitet til 0-6 årige børn overalt i kommunen. Der er især mange ledige pladser til 0-2 årige børn, som følge af de sidste par års faldende fødselstal. I en del af 0-6 års institutionerne bliver ledige 0-2 års pladser vekslet til børnehavepladser, for i videst mulige omfang at imødekomme forældrenes ønske om institutionsplads. I foråret 2014 er der en del ledige børnehavepladser i Jystrup og i Benløse- og Dagmardistrikterne. I Benløse og Dagmar bliver kapaciteten tilpasset fra august 2014 som følge af Byrådets beslutning om kapacitetstilpasninger fra juni måned X

5 De fire private dagtilbud i kommunen medregnes i efterspørgselsoversigten med det faktisk antal indskrevne Ringsted-børn, og der er således taget højde for disse Ringsted-børn i kommunens samlede efterspørgselsoversigt til en plads i dagtilbud. Herudover er der 9 private børnepassere i kommunen der passer 0-3 årige børn. Høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat kan tilbydes borgere fra andre kommuner plads til børnepasning i Ringsted Kommune, som dog primært vil være i kommunens yderområder. Der vil således kunne tilbydes pladser til børn fra andre kommuner i følgende institutioner: Søholmen i Jystrup, Allindelille Børnehus, Kildeskolens Børnehave, Det Grønne Børnehus, Sneslev Landbørnehus og i Ringsted Kommunale Dagpleje. Forvaltningen anbefaler, at ventelisten til kommunens øvrige børnehaver og 0-6 års institutioner skal være lukkede for børn fra andre kommuner frem til august 2014, sådan at forældre til børn i de institutioner, der skal lukke, får mulighed for i videst mulige omfang at få en ny plads i den/de institutioner, de har fremsat ønske om. Det skal oplyses, at Ringsted kommune er forpligtet til at yde støtte og rådgivning via UPPR til børn fra andre kommuner, der er indmeldt i kommunale dagtilbud her i kommunen og til Ringsted- børn i privatinstitutioner. Antallet af borgere fra andre kommuner, der ønsker børnepasning i Ringsted Kommunen er faldet det seneste års tid. Det er fortsat forvaltningens opfattelse, at det er godt signal at sende til forældre bosat i andre kommuner, at de har mulighed for at få deres børn passet her. Beslutningen om delvist åbne ventelister skal annonceres i dagspressen, på kommunens hjemmeside og på Indstilling Direktionen indstiller: 1. at ventelisten til børn fra andre kommuner er alene åbne for Ringsted Kommunale Dagpleje, Børnehaven Søholmen, Kildeskolens Børnehave, Allindelille Børnehus, Det Grønne Børnehus og Sneslev Landbørnehus. 2. at den delvise åbning af ventelister til børnepasning for borgere fra andre kommuner gælder for perioden 1. januar til og med 31. marts Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Godkendt.

6 3. Skolebestyrelser på folkeskolerne efter indførsel af ny skolereform Åben sag Sagsid: 13/17448 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I juni blev der vedtaget en folkeskolereform. Reformen træder i kraft d. 1. august Reformen åbner op for, at skolebestyrelserne kan sammensættes på en ny måde. Derudover gives der mulighed for, at funktionsperioden på overbygningsskoler kan ændres. Beskrivelse af sagen I reformen understreges det, at forældrene er en ressource, som skal bidrage til skolens virke. Derfor præciseres det, at skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem også skal omfatte principper for forældrenes ansvar i samarbejdet. Principperne vil fx kunne beskrive, hvilke forventninger skolen har til forældrenes deltagelse i forældremøder, skole-hjem-samtaler og faglige eller sociale aktiviteter på skolen. Dermed kan forældrene bidrage til tilgangen til og håndteringen af det samarbejde, som de selv har en afgørende rolle i. Det vil give ejerskab til principperne i forældregruppen og åbner dermed mulighed for, at der med succes kan fastlægges en klar beskrivelse af, hvad der forventes af forældrene. Samtidig iværksættes en kompetenceudviklingsindsats for medlemmerne af skolebestyrelserne. Denne indsats har til formål at ruste medlemmerne til skolebestyrelsesarbejdet og vil blive gennemført i samarbejde med Skole og Forældre. Kommunalbestyrelsen får kompetence til at fastsætte regler for valg af skolebestyrelser. Kommunalbestyrelsen får endvidere mere frihed til at fastlægge skolebestyrelsernes sammensætning. Det betyder, at der eksempelvis kan tilbydes to pladser i skolebestyrelsen til repræsentanter fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv eller fra de lokale ungdomsuddannelser. Herved kan yderligere lokal forankring af folkeskolen og samarbejdet om elevernes overgang til ungdomsuddannelse styrkes. Derudover gives der mulighed, at skolefritidsordningens leder kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Forslaget ændrer ikke på, at forældrene fortsat skal have flertal og formandskab i skolebestyrelsen, og at både elever og medarbejdere skal være repræsenteret som i dag.

7 Endelig gives kommunalbestyrelsen mulighed for at træffe beslutning om, at funktionsperioden for forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer på overbygningsskoler med mindre end fire klassetrin skal være to år i stedet for fire. Høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at skolerne skal have lov til at tilbyde to pladser i deres bestyrelser til at repræsentere det lokale erhvervs- og/eller det lokale foreningsliv. Samt at det skal være en bestyrelsesbeslutning på den enkelte skole om man vil benytte sig af muligheden. Forvaltningens vurdering er i overensstemmelse med skolereformens intentioner om, at foreningslivet i højere grad skal inddrages i skolens liv og aktiviteter herunder at deltage i den understøttende undervisning. Vurderingen er også i overensstemmelse med reformens mere generelle intention om Den åbne skole, hvilket betyder, at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis. Udover folkeskolens fag og formål generelt skal dette samarbejde fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer. ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse Det er også forvaltningens vurdering, at skolebestyrelsen Campusskolen skal have en 2 årig funktionsperiode, for at tage højde for, at eleverne kun kan være i grundskolen i 3 år på Campusskolen. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at den enkelte skoles bestyrelse skal have kompetence til at beslutte om de vil tilbyde to pladser i deres bestyrelser til at repræsentere det lokale erhvervs- og/eller det lokale foreningsliv. 2. at funktionsperioden for bestyrelsen på Campusskolen er på 2 år. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt med følgende bemærkninger; Ad 1) De eksterne pladser i bestyrelsen kan også besættes af andre interessenter, end dem der er nævnt i indstillingen, f.eks. repræsentanter for ungdomsuddannelser. Skolerne beslutter selv antallet af eksterne pladser i skolebestyrelserne, dog højst to. Ad 2) Skolerne beslutter selv om de vil have to- eller fireårige funktionsperioder.

8 Udvalget præciserede at de eksterne medlemmer ikke har stemmeret og at de eksterne medlemmer supplerer de forældrevalgte medlemmer.

9 4. Udmøntning af pulje til vidtgående specialtilbud Åben sag Sagsid: 13/26385 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal udvalget forholde sig til udmøntning af vidtgående specialtilbud herunder til inklusionsprojekter. Beskrivelse af sagen I forbindelse med budgetvedtagelse af budget 2013 udarbejdede forligsparterne en hensigtserklæring om, at puljen til vidtgående specialundervisning skulle ændres, således at den i højere grad kunne understøtte øget inklusion på folkeskoleområdet. Dette blev effektueret i 2013 ud fra følgende model: X Der blev afsat en central fællespulje til vidtgående specialtilbud. Der kunne visiteres til denne pulje frem til d Puljen var på 25 mio. kr. eksklusiv udgifter til kørsel. Det blev endvidere aftalt at ved merforbrug nedsættes dækning af udgift til vidtgående specialtilbud. I stedet for 100 % dækning ville der blive tale om en lavere procentsats. Ved mindreforbrug vil der blive overført beløb til inklusionsforløb. Skolerne har medfinansieret inklusionsforløb med 25 %. Dette for at gøre det muligt at etablere flere forløb på kommunalt niveau. Til sidst blev der tilbageholdt midler en buffer til at håndtere pludseligt opståede behov. Bufferen blev nedsat som en indfasning af den nye tildelingsmodel. Bufferen blev sat til kr. og kunne anvendes til såvel vidtgående specialtilbud herunder kørsel - og inklusionsprojekter. I 2013 har vi fået nogle erfaringer med brug af inklusionspuljen. Der er p.t. igangsat 15 forløb. Alle ønsker om forløb er blevet imødekommet. Til forløbene er der blevet brugt kr. fra den centrale pulje til inklusionsprojekter. Derudover har skolen medfinansieret med kr.

10 Forløbene har understøttet inklusion på en rigtig god måde, har skabt refleksion hos skolens medarbejdere om udvikling af undervisningens organisering, og har skabt øget kvalitet i skolegangen for de elever, der har været involveret. Udgiften til vidtgående specialtilbud har i 2013 været på mio. kr. Dette er inkl. en kørselsudgift på kr. Der er tale om en stigning på ca kr. i forhold til de foregående år. Bufferen har kunnet dække størstedelen af merforbruget. I 2014 er den samlede pulje kr. Dette er eksklusiv de midler der skal anvendes til implementering af folkeskolereform på det vidtgående specialområde. Når de nye takster for området er beregnet, vil de blive tillagt budgettet. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at skolerne fortsat står over for udfordringer med at skabe øget inklusion, og det derfor fortsat vil være gavnligt at skabe gode rammer for etablering af inklusionsforløb. Derfor skal inklusionspuljen fastholdes. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at sætte puljen til vidtgående specialtilbud til kr. Samt at takststigningerne som følge af implementering af folkeskolereform skal tillægges dette beløb. Det er muligt, at forbruget til vidtgående specialtilbud bliver lidt større, hvilket vil medføre en lille medfinansiering for skolerne. Med tiden bør puljen nedsættes for at skabe yderligere incitament til inklusion. Som alternativ kan det overvejes fremadrettet, at etablere medfinansiering på både inklusionsprojekter og på vidtgående specialtilbud. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der ud af den samlede pulje på kr. afsættes kr. til vidtgående specialtilbud og kr. til inklusionsprojekter. 2. at takststigninger som følge af implementering af folkeskolereform tillægges puljen til vidtgående specialtilbud. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Godkendt.

11 5. Den understøttende undervisning i skolereformen Åben sag Sagsid: 13/26387 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der tages stilling til centrale elementer vedr. den understøttende undervisning i skolereformen. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune har nedsat en række arbejdsgrupper, som har til opgave at kvalificere de politiske og lokale beslutningsprocesser i forbindelse med implementering af den kommende folkeskolereform. Arbejdsgrupperne vil fremlægge anbefalinger for udvalget i januar måned, men allerede nu skal der tages stilling til den understøttende undervisning. Denne sagsfremstilling tager således afsæt i to arbejdsgruppers (Understøttende undervisning og Idræt, motion og bevægelse) foreløbige arbejde. Det handler om et særskilt fokus på kvalificering af den understøttende undervisning. Begge grupper har arbejdet med at nærstudere reformteksten samt indsamle forskningsinformeret viden, der skal danne baggrund for konkrete anbefalinger til skolerne på kort og på længere sigt. Desuden har grupperne arbejdet med at udfolde forskellige kvalificerede scenarier omkring, hvordan en skoledag, der både tilgodeser svagere og stærkere elever, kan tilrettelægges, så pædagog- og lærerfagligheden udnyttes bedst muligt til at opnå reformens intentioner. I gruppernes arbejde har fokus været på, at både lærere og pædagoger varetager den understøttende undervisning, samt at pædagoger inddrages i forbindelse med differentierede faglige og sociale aktiviteter i almindelighed. Desuden at der både på den korte og lidt længere bane arbejdes på at inddrage idræts- og kulturinstitutioner, lokalforeninger, ngo er, seniorer, virksomheder m.v. med henblik på i højere grad at udnytte lokale muligheder og ønsker. Pædagog/lærersamarbejdet sigter mod at udnytte de forskellige fagligheders styrker ud fra en klar rolle og ansvarsfordeling: Lærere har den generelle undervisningskompetence og har ansvaret for at sikre sammenhæng i undervisningen, og at de faglige mål for fag og klassetrin bliver indfriet. Dette kan ske enten alene eller i samarbejde med fx pædagoger eller medarbejdere med andre relevante kompetencer for elevernes faglige udvikling.

12 Pædagoger og andre medarbejdere kan inddrages i undervisningen i en understøttende rolle ved at løse opgaver inden for deres kompetencer og kvalifikationer, og de vil kunne varetage understøttende undervisning alene ved opgaver, der ikke kræver læreres professionskompetence. I indskolingen kan pædagoguddannede varetage afgrænsede undervisningsopgaver inden for deres kompetencer og kvalifikationer i øvrigt. Den understøttende undervisning skal bl.a. have fokus på: Læringsparathed og motivation gennem at arbejde med sociale kompetencer og alsidig udvikling, kreativitet, innovation og trivsel. Understøttelse og supplering af den fagopdelte undervisning. Sammenhæng mellem den fagopdelte og den understøttende undervisning det er lærernes ansvar at sikre sammenhæng i undervisningen, og at de faglige mål for fag og klassetrin indfries. Varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt svage og stærke elever, og som forbereder til livet og arbejdslivet bl.a. gennem innovative og kreative arbejdsprocesser og konkret fremstilling af produkter af værdi for andre. Motion og bevægelse der indgår i både den fagopdelte undervisning og i den understøttende undervisning. På baggrund af ovenstående fordres en politisk drøftelse og stillingtagen til om det kommunalt skal besluttes: 1. hvilke faggrupper der skal varetage den understøttende undervisning 2. om antallet af understøttende undervisningstimer skal være som i lovteksten eller om nogle af dem skal konverteres til fagopdelt undervisning 3. hvilket indhold der skal tænkes ind i den understøttende undervisning Det kan også politisk besluttes, at kompetencen til at beslutte ovenstående overgår til den enkelte skole. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Ressourcetildelingen til skolerne tager bl.a. udgangspunkt i:

13 at antallet af fagtimer og timer til understøttende undervisning bevares som i lovteksten. Hvis antallet af fagtimer øges, vil det medføre en merudgift for skolerne. Merudgiften kan rummes inden for ressourcetildelingen, men vil medføre besparelser på andre områder på skolerne. at 50 % af timerne læses af pædagoger og 50 % af timerne læses af lærerne. Forskellen i udgiften til henholdsvis lærere og pædagoger er ikke markant, men hvis skoler vælger kun at anvende lærere, vil det medføre en merudgift som kan dækkes inden for ressourcetildelingen. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at den understøttende undervisning skaber muligheder for at udvikle undervisningen og for at skabe variation i løbet af skoledagen. Dette vil skabe forbedrede rammer for udvikling af elevernes læring og trivsel. For at få det bedst mulige udbytte af den understøttende undervisning, vurderer forvaltningen, at det vil mest hensigtsmæssigt, at bevare det antal timer til understøttende undervisning, så fremgår af lovteksten. Hvis antallet af timer reduceres, vil der være meget lidt tid tilbage, når tiden der skal anvendes til idræt og bevægelse fratrækkes. Forvaltningen vurderer også, at der skabes de bedste rammer for den understøttende undervisning, hvis skolerne får mulighed for at tilpasse den deres lokale kontekst herunder de traditioner og udviklingstiltag de arbejder med. Derfor er det vurderingen, at der ikke skal træffes kommunale beslutninger om hvilke faggrupper der skal varetage undervisningen eller om hvilket indhold undervisningen skal indeholde. I stedet skal skolerne bevare størst mulig fleksibilitet til at efterleve krav om forøgelse af elevernes læring og til at sætte fokus på elevernes trivsel. Endelig vurderer forvaltningen, at erfaringerne med og effekterne af den understøttende undervisning skal evalueres og være en central del af såvel dialogen mellem skolerne og Børne- og Undervisningsudvalget, som af skolernes virksomhedsrapporter. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at skoleledelserne træffer lokale beslutninger om hvilke faggrupper der skal varetage den understøttende undervisning 2. at antallet af understøttende undervisningstimer skal være som i lovteksten 3. at skoleledelserne træffer lokale beslutninger om hvilket indhold der skal tænkes ind i den understøttende undervisning Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt, med følgende bemærkning; Indhold i den understøttende undervisning og valg af faggrupper, der skal varetage den, skal have som mål at øge elevernes læring og trivsel med henblik på at forbedre elevernes resultater i nationale tests og afgangsprøver.

14 6. Orientering om erhvervsfagligt tilbud på Campusskolen Åben sag Sagsid: 13/24249 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: 1 Erhvervsfagligeklasse - Projektbeskrivelse (199340/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag orienteres om etablering af erhvervsfaglig linje på Campusskolen i skoleåret på 9. årgang. Beskrivelse af sagen Det er en udfordring, at nogle ikke boglige elever har svært ved at motiveres til en positiv indsats i udskolingen i folkeskolen. Eleverne har meget svært ved at se meningen med undervisningen og målene for den. Dette skyldes ikke mindst, at de praktiske fag fylder meget lidt på disse klassetrin. For at imødegå denne udfordring, og for at understøtte inklusionsindsatsen i Ringsted Kommune, etableres der i skoleåret , i et samarbejde mellem Campusskolen, ZBC og UU-Ringsted, et erhvervsfagligt tilbud for elever på 9. årgang, der er skoletrætte, ikke motiverede og ikke engagerer sig i tilstrækkelig grad i undervisningen til, at de opnår de skolemæssige færdigheder, der kan føre dem igennem en ungdomsuddannelse. (Bilag 1) På Erhvervsfaglig linje kombineres praktisk arbejde med skolemæssige færdigheder, således at eleverne opnår positive oplevelser med læring og en tro på, at de besidder evner, der er værdsatte og brugbare i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Arbejdsugen organiseres med 2 dages praktik/værkstedsarbejde, 2 dages undervisning i dansk, matematik og engelsk samt naturfag. 1 ugentlig dag anvendes til vejledningsarbejde, virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesinstitutioner, præsentation af fritidsaktiviteter samt undervisning i kost og sundhed. Undervisning i dansk, matematik, engelsk og naturfag fører frem mod FSA. Dette tilbud har ikke samme målgruppe, som de elever, der i dag har deres skolegang i Erhvervsklassen (beliggende på Ungdomsskolen). Til det erhvervsfaglige tilbud er der tale om elever, som i dag går i almenklasser, som både har mangelfuldt fremmøde og udbytte. Det er således ikke et specialtilbud, men et almentilbud, som i sit indhold og opbygning er målrettet de elever, som gerne vil uddanne sig inden for erhvervsfaglige felt. Høring Ingen. X

15 Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Omkostninger til drift af klassen bevilges fra inklusionspuljen. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at etablering af erhvervsfagligt tilbud både kan understøtte inklusion og målsætningen om at 95 % af eleverne i en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Frafaldet blandt eleverne på de tekniske skoler er p.t. meget højt. Ved at eleverne på denne linje får erhvervserfaringer i form af praktikophold og erfaringer med at læse på teknisk skole, er det forvaltningens vurdering, at mulighederne for at gennemføre en ungdomsuddannelse vil forbedres. Mulighederne forbedres endvidere ved, at eleverne i dette tilbud i højere grad får mulighed for at beskæftige sig med felter, de er interesserede i og har kompetencer inden for. Dermed kan de bedre motiveres til både at søge og til at gennemføre en uddannelse. Endelig vil tilbuddet være med til at øge bredden af undervisningstilbud i vores kommunale udskolingsafdelinger. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Punktet udskydes til næste møde. Supplerende sagsfremstilling Da Ledelsen og bestyrelsen på Campusskolen i december har drøftet og besluttet at etablere et erhvervsfagligt tilbud for 9. årgang i skoleåret , orienteres udvalget om tilbuddet. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Taget til efterretning.

16 7. Orientering fra formand og forvaltning - december 2013 Åben sag Sagsid: 09/34063 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Orientering om - IT-infrastruktur - Ros fra DLF vedr. forberedelse af skolereform

17 Underskriftsside Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Onsdag den 27-11-2013 Mødedato: Mandag den 25-11-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:30 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST)

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune Et fagligt løft af folkeskolen Skive Kommune Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Referat Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den 21-01-2010 Mødetidspunkt: 19:00-21:15 Mødested: UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Referat. Frivilligråd. Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Frivilligråd. Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Frivilligråd Møde nr.: Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den 18-09-2013 Mødedato: Tirsdag den 17-09-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: lilla mødelokale Medlemmer Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Referat. Frivilligrådsmøde

Referat. Frivilligrådsmøde Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Tirsdag den 02-05-2017 Mødedato: Torsdag den 27-04-2017 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den 06-03-2013 Mødedato: Onsdag den 27-02-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Mødelokale Nrg. stort Mødelokale i stueetagen

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål:

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 27. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.15-A00-1-15 Udkast til ny udskolingsmodel for Ballerup Kommune Mål

Læs mere

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 4/2012 Dannet den: Onsdag den 02-05-2012 Mødedato: Mandag den 30-04-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A

Læs mere

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Åben sag Sagsid: 14/7014 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 1697606 Åben: Bilag 1 Dyrskueplads ) autocamperpplads 2 1697615 Åben: Bilag 2 Tværallé.pdf ) autocamperpplads

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 2/2012 Dannet den: Tirsdag den 28-02-2012 Mødedato: Mandag den 27-02-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Tirsdag den 30-10-2012 Mødedato: Mandag den 29-10-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST)

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitikken Børne- og Ungepolitikken Fokus på indhold Organisering af skoledagen Sikre at alle børn og unge har mulighed for at deltage i et meningsfuldt fællesskab, så tæt på deres nærmiljø som muligt. Sikre at inkluderende

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:30

Referat. Byrådet. Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Referat Byrådet Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Tirsdag den 23-09-2014 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den 19-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 18-12-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Center for Skole Skolepolitik

Center for Skole Skolepolitik Center for Skole 2014 Skolepolitik 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Onsdag den 28-08-2013 Mødedato: Mandag den 19-08-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

23-09-2013 FOLKESKOLEREFORM. Side 1. De store linjer Oplæg til PU 2. september 2013, SB d. 10. september 2013 og LM den 18.

23-09-2013 FOLKESKOLEREFORM. Side 1. De store linjer Oplæg til PU 2. september 2013, SB d. 10. september 2013 og LM den 18. 1 FOLKESKOLEREFORM De store linjer Oplæg til PU 2. september 2013, SB d. 10. september 2013 og LM den 18. september 2013 BAGGRUNDEN Den danske folkeskole står også over for store udfordringer: Det faglige

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Talentstrategi. for folkeskolen

Talentstrategi. for folkeskolen Talentstrategi for folkeskolen 2 Talentstrategi for folkeskolen i Sorø Kommune INDLEDNING I de senere år har der været stigende fokus på, at nogle elever på trods af deres høje begavelse ikke trives i

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:07

Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:07 Referat Byrådet Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 11-03-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:07 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) Henrik Hvidesten

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune Folkeskolereform november 2013 Folkeskolereformen Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune Kontakt Sagsansvarlig: Lærke Kibsgaard Fagcenter

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere