FREDERIKSSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSSUND KOMMUNE"

Transkript

1 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 1 af 16 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Teknisk udvalg den 21. februar 2005 kl i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning Mødedeltagere: Fraværende: Tina Tving Stauning, Kurt Jensen, Selim Y um uk, Lis O lsen, Mai Britt Tang A fbud Selim Y u m u k Mødet slut: Kl Tina Tving S tauning (sign.) Lis O lsen (sign.) Kurt Jensen (sign.) Mai B ritt Tang (sign.) Indholdsfortegnelse Åbent møde Sag nr. 13 Anlægsregnskab for byggemodning af den gamle campingplads (Vandforsyning) Sag nr. 14 Vandforsyning. Status for 2004 og renoveringsplan for 2005 Sag nr. 15 Anlægsregnskab for investering i SRO-anlæg på pumpestationer Sag nr. 16 Anlægsbevilling til SRO på pumpestationer Sag nr. 17 Anlægsbevilling til renovering af pumpestationer og forskellige kip-spjæld m.m. Sag nr. 18 Etablering afvej imellem Smedetoften og Sygehusvejen. Bevillingsansøgning

2 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 2 af 16 Sag nr. 19 Revision af plan for udvalgets opgaver i 2005 samt regulering af rådighedsbeløb. Sag nr. 20 Sydbyen Sag nr. 21 Genoptagelse af sag vedrørende navngivning af vejnavn for nyt område ved Strandvangen/Våningstedgård Sag nr. 22 Kontrakt med Veje og Grønne Områder for perioden Sag nr. 23 Drøftelse af MOFA's fremtid Sag nr. 24 Ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg Sag nr. 25 Forvaltningen orienterer Sag nr. 26 Eventuelt Sag nr. 13 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Anlægsregnskab for byggemodning af den gamle campingplads (Vandforsyning) G01/575. Projekt nr Byrådet gav den 6. juni 2000 og 5. oktober 2004 anlægsbevillinger til byggemodning af den gamle campingplads. Anlægsarbejdet er nu afsluttet med følgende økonomiske resultat: Tekst Forbrug Bevilling Afvigelse Tilslutningsafgift Hovedentreprise Arbejder i eget regi Netto I alt netto mindreudgift på kr Mindreforbruget skyldes færre udgifter til underføring af ny vandledning under J. F. Willumsensvej til Jenriksvej. Bevilling: Økonomi og personale-mæssige Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler 1. at anlægsregnskabet godkendes, og

3 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 3 af at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen. Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Sag nr. 14 Vandforsyning. Status for 2004 og renoveringsplan for 2005 Journal nr.: G01/3800 Sag fra: - Lovgrundlag: Lov om vandforsyning Der foreligger nu status for Frederikssund Kommunale Vandforsyning i Vandforsyningen har i 2004 renoveret m hovedledning og 160 m stikledning samt udskiftet 31 vandstik. Desuden har vandforsyningen lagt m ny hovedledning og 224 m stikledning samt udført stik til 39 nye ejendomme. Endvidere er der som led i den systematiske målerkontrol udskiftet 274 vandmålere og opsat 110 nye målere. Vandtabet er for året opgjort til 8,8 %, hvilket er en stigning i forhold til året før på 1,5 %. Der arbejdes på at nedbringe vandtabet. Vandforsyningen har følgende forslag til renovering og nyanlæg for år 2005: Renovering via driftsbudgettet: Jægerallé 85 m Højdevej 197 m Kastanieallé 385 m Platanvej 400 m samt Roskildevej 175 m I alt ca m Udgifterne til renovering finansierers af de afsatte midler til vedligeholdelse af vandledningsnettet på Vandforsyningens driftsbudget for år Der er i alt afsat kr Der forventes anvendt ca. 1,2 mill.kr. af budgettet til renovering. Den resterende del af bevillingen anvendes til ikke planlagt vedligeholdelse, ledningsbrud o.i. En del af renoveringsarbejdet vil blive udført ved cracking (renovering uden opgravning). Der skal dog graves ved alle sideveje samt til alle nye stikledninger. For at minimere den tid den enkelte ejendom er uden vand vil der i forbindelse med arbejdet blive monteret midlertidig nødvandforsyning til alle ejendomme. Anlægsarbejde ifølge investeringsoversigten: Vandforsyningen skal ifølge investeringsplanen anlægge 175 m hovedvandledning fra Ådalens vandværk til Bakkegade. Vandledningen skal anlægges for at færdiggøre vandforsyningen til havneområdet. Desuden forventer vandforsyningen at skulle udføre 100 m på Sydkajens 3. etape. Vandforsyningen afventer endvidere boligprojekterne for Græse Bakkeby, Bjergvejen og Sydbyen.

4 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 4 af 16 B e v illin a : Vandforsyningens mellemværende med kommunen er i 2004 gået fra en gæld på kr til et tilgodehavende på kr For ikke at forøge Vandforsyningens formue besluttede Byrådet i budgetfasen, at taksten for 1m3 vand blev nedsat med 1 kr. + moms fra den 1/ Endvidere blev det besluttet, at prisen på tilslutningsbidrag fastfryses. Vandforsyningens gældsafviklingsplan samt resultaterne for årets benchmarking. Forvaltningen anbefaler, 1. at Teknisk Udvalg tager statusrapporteringen til efterretning, og 2. at Teknisk Udvalg godkender det udarbejdede forslag til renoveringsplan for Indstillingen tiltrådt. Sag nr. 15 Anlægsregnskab for investering i SRO-anlæg på pumpestationer Journal nr.: S05/5768. Projekt nr Sag fra: - Lovgrundlag: - Byrådet gav den 22. juni 2004 anlægsbevilling til SRO-anlæg på pumpestationer. Anlægsarbejderne er nu afsluttet med følgende økonomiske resultat: Tekst Forbrug Bevilling Afvigelse Hovedentreprise Det er i alt en netto mindreudgift på kr Mindreudgiften skyldtes at der gennem aftaler med leverandørerne er opnået en rabat svarende til mindreforbruget på kr Bevilling: - Økonomi og personale-mæssige - Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler 1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen. Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Sag nr. 16 Anlægsbevilling til SRO på pumpestationer

5 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 5 af 16 Journal nr.: S05/5768 Projekt nr Sag fra: - Lovgrundlag: - På investeringsoversigten for 2005 er der afsat et rådighedsbeløb på kr til investering i SRO-anlæg (styring, regulering og overvågning) på udvalgte spildevandspumpestationer. Til pumpestationerne købes SRO udstyr til fornyelse af ældre alarmsystem. Udstyret skal benyttes til overvågning af pumpestationer ved hjælp af radioforbindelse i stedet for APLledninger, der ikke længere bliver vedligeholdt af Tele Danmark. Ved indkøb til de udvalgte pumpestationer på én gang opnås en mængderabat. Medarbejderne på renseanlægget monterer og indkører SROanlæg-get. Forvaltningen anbefaler, at der til formålet søges anlægsbevilling stor kr finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr Bevilling: Anlægsbevilling stor kr Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. at der gives anlægsbevilling stor kr til SRO på pumpestationer, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 21. februar Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Sag nr. 17 Anlægsbevilling til renovering af pumpestationer og forskellige kip-spjæld m.m. Journal nr.: S05/6811 Projekt nr Sag fra: - Lovgrundlag: - Gennem de seneste år, er der påbegyndt renovering af pumpestationer samt renovering af maskindele m.m. på renseanlægget. Pumpestationerne er fra 25 til 42 år gamle og rensningsanlægget 30 år gammelt. På investeringsoversigten for 2005 er der afsat et rådighedsbeløb på kr til renovering af pumpestationer og forskellige kipspjæld (spjæld der regulerer vandhøjde) m.m. Endvidere skal der foretages en udskiftning af armaturer og lyskilder (til lavenergi) i det udendørs belysningsanlæg på rensningsanlægget. Renoveringen vil fremtidssikre renseanlæggets og pumpestationernes drift. Renoveringen af belysningsanlægget vil give en besparelse på energiforbruget.

6 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 6 af 16 Forvaltningen anbefaler, at der til formålet søges anlægsbevilling stor kr finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr Bevilling: Anlægsbevilling stor kr " - Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. at der gives anlægsbevilling stor kr til renovering af pumpestationer og forskellige kip-spjæld m.m., finansieret af det på investeringsoversigten i 2005 afsatte rådighedsbeløb på kr Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den. 21. februar 2005: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Sag nr. 18 Journal nr.: Etablering afvej imellem Smedetoften og Sygehusvejen Bevillingsansøgning G01/5034 projekt og 141XXX Sag fra: Byrådet, sag nr. 127, den 22. juni Byrådet, sag nr. 143, den 14. september 2004 (lokalplan nr. 91). Byrådet, sag nr. 152, den 14. september Lovgrundlag: " Der er nu påbegyndt opførelse af et byggeri på det areal der er udlagt til erhverv og detailhandel ved Askelundsvej, jf. lokalplan 91. På Byrådets møde den 22. juni 2004 blev det besluttet, at når de 4 virksomheder eller i alt m2 er under opførelse, påbegyndes endelig planlægning af aflastningsvej fra Smedetoften til Sygehusvej. Af lokalplan 91, 12 stk. 3 fremgår det: Inden ibrugtagning af ny bebyggelse til detailhandel på i alt over m2 bruttoetageareal skal den i 5.1 nævnte aflastningsvej fra Sygehusvejen til Smedetoften være endeligt besluttet etableret. I forbindelse med etablering af vej imellem Smedetoften og Sygehusvejen er det aftalt med Dansk Projekt Invest ApS at firmaet bidrager til etableringen af forbindelsesvejen med et beløb på kr. 400 pr. m2 etageareal der opføres (dog ikke varegård, halvtage etc.). Bygherren har nu modtaget byggetilladelse og igangsat opførelse af et byggeri på m2. Frederikssund Kommune har modtaget et bidrag på kr (efter afregning af moms). Byggeriet omfatter 5 nye detailhandelsbutikker, som forventes taget i brug ca. den 1. juli Jf. rapport fra VIA TRAFIK dateret den 17. juni 2004 forventes de samlede udgifter til vejprojektet at beløbe sig til kr Hertil skal lægges kr til udarbejdelse af skitseprojekt og

7 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 7 af 16 overslag, som er bevilget i 2004 til rådgivning i forbindelse med programfasen. Etablering af en ny vej imellem Smedetoften og Sygehusvejen er en forudsætning for at få skabt en acceptabel trafikal løsning, som det er forudsat i drøftelserne med Frederiksborg Amt. 1forbindelse med opførelse af byggeriet skal der ske en ændring af det eksisterende regnvandssystem i området, herunder anlægges en ny regnvandsledning i den nye vej til aflastning af regnvandssystemet ved Askelundsvej/Smedetoften. Der foreligger ikke overslag på dette arbejde. Forvaltningen vil anbefale, at dertil fortsatte forundersøgelser herunder projektering ydes tillæg til anlægsbevilling på kr på det skattefinansierede område samt anlægsbevilling på kr på spildevandsområdet. Der foreligger ikke en tidsplan på nuværende tidspunkt. Tidsplanen skal udarbejdes i et samarbejde med den projekterende. Forvaltningen forventer, at anlægsarbejdet kan udføres i Bevilling: I forbindelse med fremrykning af nærværende projekt er det af ressourcemæssige årsager nødvendigt at foretage en udskydelse af renoveringen af Bruhnsvej Øst/A.C.Hansensvej/Nygade (kryds og strækninger). Der henvises til separat sag. Tillæg til anlægsbevilling på kr til projektering af vejen Anlægsbevilling til indtægter (medfinansiering) på kr Anlægsbevilling på kr til projektering af regnvandsledningen. Økonomisk oversigt. Skattefinansieret område: Nettomerforbrug i 2005 kr Nettomindreforbrug i 2007 kr Samlet nettomindreforbrug kr (pga. merindtægt). Brugerfinansieret område - kloakforsyning: Forbrug til projektering i 2005 kr Forbrug til anlæg i 2005 er ikke kalkuleret. Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. at den nye vej fra Smedetoften til Sygehusvej anlægges i 2005 med baggrund i de udarbejdede trafikanalyser, 2. at rådighedsbeløbene korrigeres som anført i den vedlagte økonomiske oversigt og finansieret af kassen, 3. at der til projektering af vejen ydes tillæg til anlægsbevilling på kr til udgifter, 4. at der ydes anlægsbevilling til indtægter på kr , og 5. at der til projektering af regnvandsanlæg ydes en anlægsbevilling på kr til udgifter. Udvalget ønsker belyst hvordan og til hvilken omkostning stiforløbet kan føres under vejen. Lis Olsen anbefaler forvaltningens indstilling, men kan ikke acceptere konsekvens til udskydelse af renoveringen af

8 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 8 af 16 Bruhnsvej øst/a.c.hansensvej/nygade. Mai Britt Tang anbefaler ikke indstillingen, men anbefalerat Sygehusvejen som planlagt udføres i Baggrunden herfor er, at Mai Britt Tang ikke ønsker en udskydelse af renoveringen af Bruhnsvej øst/a.c.hansensvej/nygade. Såfremt udførelsen i 2007 vedtages af Byrådet ønsker Lis Olsen og Mai Britt Tang at Teknisk Udvalg behandler forslag til midlertidig forbedring af trafikafvikling på Askelundsvej. Kurt Jensen og Tina Tving Stauning undlader at stemme for forvaltningens indstilling. Sag nr. 19 Revision af plan for udvalgets opgaver i 2005 samt regulering af rådighedsbeløb. Journal nr.: 00.01A14/2563 Sag fra: Teknisk Forvaltning. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Der foreligger notat Revision af plan for udvalgets opgaver i 2005 samt revideret Forslag til prioritering for Baggrunden for revisionen er et forslag til fremrykning af projektet Etablering af vej imellem Smedetoften og Sygehusvejen fra 2007 til Med forvaltningens nuværende ressourcer er det ikke muligt at påbegynde projekteringen af Trafikregulering ved A.C.Hansensvej/Bruhnsvej/Nygadekrydset, Regulering af A.C.Hansensvej samt Bruhnsvej Øst samtidig med at den nye vej imellem Smedetoften og Sygehusvejen projekteres og udføres. Det foreslås derfor at projekterne udskydes 1 år, således at projekteringen sker i 2006 og anlægsarbejdet udføres i Projektet Forlængelse af Lærkevej til A.C.Hansensvej foreslås ikke udskudt, idet der formodentlig vil blive påbegyndt et byggeri af et supermarked ved Lærkevej i løbet af Der er i investeringsoversigten afsat kr i Såfremt ovennævnte udskydelser besluttes vil der ske forskydninger på det skattefinansierede område med kr , kr i 2006 og kr i 2007, jf. den udarbejdede økonomiske oversigt. Bevilling: Ingen. Skattefinansieret område: Nettomindreforbrug i 2005 kr Nettomindreforbrug i 2006 kr Nettomerforbrug i 2007 kr Revideret Forslag til prioritering af anlægsopgaver i 2005 samt økonomisk oversigt. Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at det reviderede Forslag til prioritering af anlægsopgaverne i 2005 godkendes, og at rådighedsbeløbene på investeringsoversigten rettes i overensstemmelse hermed, jf. den udarbejdede økonomiske oversigt.

9 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 9 af 16 Kurt Jensen, Tina Tving Stauning og Mai Britt Tang kan ikke anbefale forvaltningens indstilling, men fremsender sagen til Økonomiudvalg og Byråd. Lis Olsen tog forbehold. Sag nr. 20 Sydbyen Forslag til revision af investeringsoversigt for Teknisk Udvalgs område. Journal nr.: S02/6511 projekt , og Sydbyen Sag fra: Byrådet Lovgrundlag: Styrelsesloven 21, stk. 3 og 37 Pa Byrådsmødet den blev sag nr. 20 Helhedsplanen for Sydbyen, endelig vedtagelse tiltrådt, samt sag nr. 29 om Helhedsplan for Sydbyen, budgetrevision godkendt, således at Balancemodel , revideret den skal lægges til grund for en budgetrevision, der skal forelægges byrådet i marts Med sag nr. 29 blev det også besluttet, at sandstranden i parken opretholdes anlagt som beskrevet i Helhedsplanen. Det i budgettet for 2008 afsatte beløb på kr. forhøjes med kr. hvorefter der samlet afsættes kr. til anlæg af parken. Hermed forelægges budgetrevision for anlæg af Sydbyen på det skattefinansierede område inden for Teknisk Udvalgs område: Infrastruktur, park og byggemodning. Desuden forelægges den brugerfinansierede del af byggemodningen og forsyningen vedrørende kloak og vand. Udgifter og indtægter vedrørende køb og salg forelægges Økonomiudvalget den Forslag til budgetrevisionen fremgår af det vedlagte bilag, Investeringsoversigt Udgifterne fordeler sig over årene Udgifterne for hvert område er som følger: Skattefinansieret: Infrastruktur Park Byggemodning Skattefinansieret udgift i alt Bruqerfinansieret: Kloak, netto udgift: Vand, netto indtægt: kr kr kr kr kr kr. Investeringsoversigten for Sydbyen af for Teknisk Udvalgs område indeholder også en beregning af anlægsarbejdernes likviditetsmæssige påvirkning i forhold til den vedtagne investeringsoversigt

10 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 10 af 16 Bevilling: Sydbyens afledte driftomkostninger vil blive forelagt for Teknisk Udvalg ved behandling af budgetforslag Ingen. Forskydningerne påvirker: de skattefinansierede udgifter med 2005 netto merforbrug kr netto merforbrug kr netto merforbrug kr netto mindreforbrug kr forsyningernes mellemværende med kommunen med: 2005 netto merforbrug: kr netto merforbrug: kr netto mindreforbrug: kr netto merforbrug: kr Investeringsoversigt for Sydbyen af for Teknisk Udvalgs område. Balancemodel for Sydbyen Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler de reviderede rådighedsbeløb for skattefinansierede og brugerfinansierede udgifter for i vedtaget, og at Sydbyens likviditetsmæssige forskydninger for Teknisk Udvalgs område reguleres over kassen. Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Lis Olsen kan dog ikke anbefale udgift til strandpark, men anbefaler denne reduceret med 10 miil. kr. Sag nr. 21 Genoptagelse af sag vedrørende navngivning af vejnavn for nyt område ved Strandvangen/Våningstedgård Journal nr.: G 01/6176 Sag fra: Byrådsmødet den 10. februar 2005, sag nr. 23. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov 11. Byrådet besluttede i sit møde den 11. januar 2005 i sag nr. 5, at adgangsvejen ved Strandvangen/Våningsstedgård benævnes Våningstedparken. Byrådsmedlem Kurt Mikkelsen har anmodet om i henhold til 11 i den kommunale styrelseslov at få sagen sat på Byrådets dagsorden til fornyet drøftelse. Byrådsmedlem Kurt Mikkelsen foreslår, med henvisning til at der er fremsendt en indsigelse, at vejnavnet ændres til Store Centervej eller Dumexvej. Sagen blev behandlet igen af Byrådet på dets møde den 10. februar Byrådet godkendte med 12 stemmer for, at sagen oversendes til Teknisk Udvalg. 1 medlem Kurt Mikkelsen (Løsgænger) stemte imod.

11 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 11 af 16 Bevilling: - Byrådets beslutning af 11. januar 2005 med konkurrenceforslag. Indsigelse fra ejeren af Korshøj 8, dateret den 24. januar Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg drøfter sagen. Forvaltningen oplyste på mødet, at ejeren af det samlede areal foretrækker Centervej og Frederikssund Storcenter som navn på bebyggelsen. Lis Olsen anbefaler Centervej Tina Tving Stauning anbefaler Centerallé Mai Britt Tang anbefaler Pedersholmparken Sag nr. 22 Kontrakt med Veje og Grønne Områder for perioden Journal nr.: /853 Sag fra: - Lovgrundlag: - Teknisk Udvalg godkendte den 16. december 2002 (sag nr. 174) forslag til indgåelse af ny kontrakt, for perioden 1. januar til og med 31. december 2006, mellem kommunens vejvæsen - Veje og Grønne Områder og Teknisk Udvalg/Teknisk Forvaltning. I 2005 er det samlede kontraktbeløb på driften kr samt kr på broer/kørebaneafmærkning/buslæskærme (anlæg) samt kr på slidlagsarbejder (anlæg). Bevilling: - - Bilag 3: Opgørelse over kontraktsummen. Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg godkender det reviderede bilag 3 i kontrakten, "Opgørelse over kontraktsummen" fordelt på vejanlæg, grønne områder, vintervedligeholdelse og anlæg. Indstillingen tiltrådt. Sag nr. 23 Drøftelse af MOFA's fremtid Journal nr.: G01/6092 Sag fra: - Lovgrundlag: Affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 619 af 27.juni 2000 og Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikssund Kommune Formanden beder om drøftelse af MOFA's fremtid med resten af

12 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 12 af 16 Teknisk Udvalg. Den økonomiske udvikling i MOFA har i en årrække været for nedadgående. Se vedlagte graf. Grafen viser MOFA's faldende indtægt på grund affaldende affaldsmængder. Det er baggrunden for at det overvejes at lave en anden ordning til indsamling af det farlige affald. Drøftelsen tager afsæt i 5 Løsningsmodeller, som er beskrevet i vedlagte. De 5 løsningsmodeller er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af MOFA's forretningsudvalg og bestyrelse. Arbejdsgruppen giver deres bud på, hvordan indsamlingen af det farlige affald kan organiseres fremover. De 5 løsningsmodeller udtrykker de 5 måder, som arbejdsgruppen mener, indsamlingen kan organiseres på. Bevilling: Ingen Ingen 1: Graf som viser MOFA 's affaldsmængder og indtægter samt udgifter 2: De 5 løsningsmodeller for organisering af indsamling af farligt affald i fremtiden. Formanden beder om drøftelse af MOFA's fremtid. Drøftet - udvalget støtter formandens arbejde i sagen. Sag nr. 24 Journal nr.: Ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg 00.01A14/5623 Sag fra: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse. I den vedtagne tidsplan for den kommende budgetperiode er det forudsat, at fagudvalgene behandler forslag til budget for budgetåret 2006 og budgetoverslagsårene i særskilt møde. I den anledning foreslår forvaltningen, at der afholdes ekstraordinært møde på fastlagt ordinære mødedato mandag den 30. maj 2005 kl , og at ordinært møde flyttes til mandag den 13. juni 2005 kl Bevilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg afholder ekstraordinært møde mandag den 30. maj 2005 kl , og at det ordinære møde afholdes mandag den 13. juni 2005 kl

13 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 13 af 16 Indstillingen tiltrådt. Sag nr. 25 Forvaltningen orienterer 1. Bestyrelsesmøde i l/s Vestforbrænding den 15. december J.nr A16/5890 Der orienteres om bestyrelsesmøde nr. 338 i l/s Vestforbrænding den 15. december Referat af bestyrelsesmøde nr. 338 i l/s Vestforbrænding. 2. Bestyrelsesmøde i l/s Vestforbrænding den 26. januar 2005 J.nr G01/6713 Der orienteres om bestyrelsesmøde nr. 339 i l/s Vestforbrænding den 26. januar Referat af bestyrelsesmøde nr. 339 i l/s Vestforbrænding. 3. Selekampagne Rådet For Større Færdselssikkerhed har i samarbejde med De Lokale Færdselssikkerhedsråd og amterne fået organiseret en fælles selekampagne, der vil finde sted fra den 4. april og frem til 24. april De seneste seletællinger viser at der stadig kan spares dræbte pr. år, hvis selebrugen ville blive forøget med 10%, hvilket samtidig ville bringe Danmark på højde med f.eks. Sverige. Frederikssund Kommune deltager i selekampagnen 2005 ved at opsætte 40 vejkantplakater på de kommunale veje, der opfordrer til at huske selen. 4. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord - ny fast forbindelse. Frederiksborg Amt har igangsat en idekonkurrence for interesserede virksomheder med henblik på at få undersøgt interessen for at deltage i et eventuelt OPP-projekt, og at få feedback på mulige organisatoriske og tekniske løsninger. I den forbindelse er der udarbejdet et materiale som tidligere er udsendt til Byrådets medlemmer til orientering.

14 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 14 af 16 I anledning af idekonkurrencen har Frederiksborg Amt udsendt følgende pressemeddelelse: Idékonkurrence om OPP-projekt Roskilde Fjord - ny fast forbindelse : kroner på højkant til de bedste idéer. Hvordan kan det offentlige og det private arbejde sammen om en ny forbindelse over Roskilde Fjord? Hvilke fordele og ulemper er der ved henholdsvis en tunnel og en bro? Det er sådanne spørgsmål, Frederiksborg Amt gerne vil have originale og grundige svar på. Derfor skydes en idekonkurrence i gang 1. februar Præmiesummen løber op i kroner. - Der skal findes en løsning på trafikproblemerne over Roskilde Fjord. Mange tusinde mennesker spilder tiden hver eneste dag i de kilometerlange bilkøer. Med idékonkurrencen kommer vi endnu et skridt nærmere en løsning, siger amtsborgmester Jørgen Christensen (V). - Målet med konkurrencen er at få luftet nogle kvalificerede idéer fra entreprenører, konsortier og andre private udbydere. Projekter organiseret som offentiig-privat-partnerskaber er stadig et pionerområde heri landet. Ide konkurrencen skal derfor også give os et fingerpeg, om det private marked overhovedet er parat til at indgå i partnerskaber med det offentlige på trafikområdet, siger projektleder Anne-Grete Cobley. Besvarelserne bliver bedømt af en evalueringskomité, der bliver nedsat af Frederiksborg Amt. Komitéen vil i sin bedømmelse lægge vægt på, om besvarelsen bidrager til projektets syv overordnede målsætninger, om besvarelsen er grundig og om besvarelsen er original. Vinderen belønnes med en præmie på kroner, mens der gives to sekundære priser til to bidrag på hver kroner. - Det er vigtigt at understrege, at vinderbesvarelsen ikke nødvendigvis bliver den eksakte løsning, vi går videre med. Når projektet engang skal sendes i udbud, vil alle være på lige fod og have adgang til alle informationer og løsningsforslag. Det er sandsynligt, at den endelige løsning bliver en kombination af de forskellige forslag, siger projektleder Anne-Grete Cobley. Frederiksborg Amt håber, at både danske og udenlandske konsortier vil deltage i konkurrencen. - Vi regner med, at det primært er større konsortier, der vil deltage i konkurrencen. Projektet kræver stor faglig ekspertise på en lang række områder lige fra anlæg og vedligeholdelse til organisering og økonomi, siger projektleder Anne-Grete Cobley. - 1sidste ende bliver det ikke Frederiksborg Amt, der kommer til at gennemføre projektet med en ny forbindelse. Men jeg ser med fortrøstning på fremtiden. Flere nordsjællandske folketingsmedlemmer har offentligt udtalt, at de vil arbejde for, at der kommer en ny forbindelse, når ansvaret for forbindelsen overgår til staten, siger amtsborgmester Jørgen Christensen (V).

15 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 15 af 16 Idékonkurrencen løber frem til 18. april Vinderne vil blive offentliggjort sidst i juni Herefter skal der tages stilling til, om Frederiksborg Amt kan tage yderligere skridt i arbejdet på at etablere en ny fast forbindelse. Fra 1. januar 2007 overgår ansvaret for broen til staten som led i kommunalreformen. Frederiksborg Amt har udarbejdet oplægget til idé konkurrencen i samarbejde med Frederikssund, Jægerspris og Skibby kommuner samt Trafikministeriet. Konkurrencematerialet kan downloades fra www. frederiksborgamt. dk ved at klikke på banneret Roskilde Fjord - ny fast forbindelse på forsiden. FAKTA: Projektets syv overordnede målsætninger: Forbedret trafikafvikling til og fra Hornsherred Forbedret trafikafvikling på J.F. Willumsensvej gennem Frederikssund Integration i det overordnede vejnet God samfundsøkonomi God projektøkonomi Minimal negativ påvirkning af miljø Hensyntagen til områdets beboere. Trafiktal Arsdøgntrafikken på Kronprins Frederiks Bro lå i 2003 på Til sammenligning var der på Øresundsbroen i 2003 i gennemsnit biler pr. døgn (samt togpassagerer), mens Storebæltsbroen blev krydset af trafikanter i hele Det svarer til et gennemsnit på pr. døgn. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord - ny fast forbindelse. Bilaget er tidligere udsendt til hele Byrådet. 5. Invitation til amts- og kommuneworkshop den 3. marts 2005 i Ringsted. Vejdirektoratet inviterer til workshop og samarbejde med kommunerne ved at arrangement den 3. marts Workshoppen afholdes i Ringsted Teater & Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted, i tidsrummet fra kl. 10:00 til 15:45 - udstillingen vil dog være åben allerede fra kl Deltagelsen er gratis. Invitation til amts- og kommuneworkshop den 3. marts 2005 i Ringsted. Program. 6. Spildevand i det åbne land. J.nr P22/406 - tik I maj 1997 vedtog Folketinget en ændring af miljøbeskyttelsesloven med det formål at styrke indsatsen for at

16 Teknisk Udvalg 21. februar 2005 Side 16 af 16 opnå en forbedring af afløbsforholdene i det åbne land. Lovændringen skal i sidste ende udmønte sig i en forbedret vandkvalitet i søer og vandløb. Den 15. juni 2000 vedtog Frederiksborg Amt Regionplantillæg nr. 5 til Regionplan 1997 hvori det er fastslået at ingen afvandløbene i Frederikssund Kommune overholder de fastlagte målsætninger. Frederiksborg Amt har i Regionplantillæg nr. 5 udpeget områder, hvor der skal ske en forbedret rensning af spildevandet fra enkeltejendomme i det åbne land. Frederikssund Byråd vedtog Spildevandsplan den 9. april Ifølge spildevandsplanen skal forbedring af spildevandsrensningen i de to områder gennemføres inden udgangen af henholdsvis 2005 og Sagsbehandlingen for det første område startede i november 2003 og det forventes at 10 ejendomme vil få etableret et anlæg til forbedret rensning af spildevandet inden 31. dec I 2006 vil ca. 40 ejendomme få påbud om forbedret rensning af spildevandet. Påbuddet meddeles i henhold til 30 stk. 4 i Lovbekendtgørelse nr. 753 om miljøbeskyttelse af 25. august Hvis fristen for færdigmelding af anlægget overskrides vil Teknisk Forvaltning anmelde ejeren af ejendommen til politiet. Efter vejledning fra politiet vil anmeldelsen ske umiddelbart efter fristens overskridelse med mindre der er vægtige argumenter imod dette. Udgifterne for en enkelt ejendom vil være ca afhængig af hvilken renseløsning ejeren vælger. Ved udstedelse af påbuddet skal ejeren af ejendommen tilbydes kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Budgetmæssige konsekvenser i forhold til kloakforsyningen tages op i forbindelse med budgetopfølgningen for til efterretning ad 5. Udvalgsmedlemmerne deltager ikke den 3. marts Sag nr. 26 Eventuelt Mai Britt Tang rejste spørgsmål om parkering ved Privatskolen (de nedlagte p-pladser) Hans Riis Laursen orienterede om forvaltningens drøftelser med politiet om sagen. Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 21. februar 2005

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Teknisk Udvalg 15. august 2005 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Teknisk udvalg den 15. august 2005 kl. 08.30 i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning Michael Morsing deltager i mødet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Teknisk udvalg 13. december Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Teknisk udvalg den 13. december 2004 kl. 08.30 i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning Mødedeltagere: Fraværende: Tina

Læs mere

FREDEREKSSUND KOMMUNE

FREDEREKSSUND KOMMUNE Teknisk udvalg d. 9. august 1999 Side 1 af 8 FREDEREKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Teknisk udvalg Den 9. august 1999 kl. 09.00 i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning Mødedeltagere: Jytte Holm-Pedersen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Teknisk Udvalg den lo.juni 2002 Side 1 af 22 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Teknisk udvalg lo.juni 2002 kl. 08.30 i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning Mødedeltagere: Kurt Jensen, Tina Tving

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 23. september 2002 Side 1 af 18 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 23. september 2002 efter styregruppemødet ca. kl. 14.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget. Tirsdag den 26. juni kl i Byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget. Tirsdag den 26. juni kl i Byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Tirsdag den 26. juni kl. 17.45 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Byrådet 4. oktober 2005 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Byrådet 4. oktober 2005 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Lis Olsen, Tina Tving Stauning, John Ziegler,

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Referat Teknisk Udvalg den 19. april 2004 Side 1 af 12 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Teknisk udvalg den 19.april 2004 kl. 08.30 i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning Mødedeltagere: Tina

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. april 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. april 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 6 Fraværende: Peter Sejersen Dagsorden 8.0 Meddelelser fra formanden Intet 9.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 9.1 Siden sidst Vand Spildevand - Udbud af nye boringer til Skovparkens vandværk - Ledningsrenovering

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

U DSKRIFT. 13. januar 2004 kl i m ødelokale nr. 9

U DSKRIFT. 13. januar 2004 kl i m ødelokale nr. 9 Det sociale udvalg den 13. januar 2004 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Det sociale udvalg 13. januar 2004 kl. 16.30 i m ødelokale nr. 9 Mødedeltagere: Lis Olsen, Tina Tving Stauning, Kurt Mikkelsen,

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 4. august 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 4. august 2003 kl. 13.00 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen, Finn Vester, Bente

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej 1. 8260 Viby INDSTILLING Til Århus Byråd 18. november 2004 via Magistraten J.nr. MIL/00/00011/047 Den Ref.: Tlf.nr. VWB/LTo/33 8940

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

U U

U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere