Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle?"

Transkript

1 Titel Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Forfattere 2. Revison (2014): Fra DSOG: Pernille Ravn (tovholder), Gitte Thøger Frostholm, Eva Johannsen, Susanne Lund Kristensen, Susy Shim. Fra Dansk Knoglemedicinsk Selskab: Peter Vestergaard. Første udgave er fra 2006 Korrespondance Pernille Ravn Status Første udkast (af revision): juni 2014 Diskuteret på Hindsgavl/Sandbjerg dato: september 2014 Korrigeret udkast dato: september 2014 Guideline skal revideres seneste dato: 2018 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Litteratursøgningsmetode side 3 Primær profylakse side 3 Sekundær profylakse side 4 Graviditets- og laktationsrelateret osteoporose side 6 Gynækologisk medicinsk behandling associeret med osteoporose side 6 Referencer side 8 Bilag: Tabel 1: Definitioner, afgrænsning af risikogrupper samt forebyggelse og behandlingsmuligheder Tabel 2:Præparater til sekundær profylakse af osteoporose samt hormonbehandling oversigt over effekt og bivirkninger Interessekonflikter 1

2 Indledning Baggrund: Osteoporose estimeres til at forekomme hos omkring kvinder over 50 år i Danmark. Frakturer er den primære kliniske manifestation ved osteoporose. I 2010 forekom der ca frakturer i hofte, ryg, underarm og andre knogler hos kvinder over 50 år. Den samlede udgift i forbindelse med frakturerne vurderes til at være over 5 mia. kr. Da det skønnes, at antallet af danskere over 60 år vil stige med over 50 % de næste 25 år, vil problemerne vokse. Det er derfor nødvendigt, at der ydes en effektiv og målrettet forebyggende indsats. Knoglemineralindholdet opbygges indtil års alderen, hvor den maksimale knoglemasse (peak bone mass) opnås. Herefter sker der et kontinuerligt knoglemineraltab igennem resten af livet. Faldet accelereres yderligere efter menopausen ved ophør af østrogenproduktionen fra ovarierne. Osteoporose udvikles langsomt og er en symptomfri tilstand, indtil der opstår fraktur. Lidelsen diagnosticeres ofte sent i forløbet, f.eks. når der opstår en lavenergi fraktur. Derfor bør man i tide være opmærksom på de risikofaktorer, som kendetegner særligt udsatte kvinder (og mænd). Klimakteriet er en god anledning for gynækologer til at være opmærksomme på disponerende faktorer og til at introducere knoglevenlig livsstil med henblik på at forebygge udvikling af osteoporose. Gynækologer bør derfor have kendskab til betydningen af livsstilsfaktorer og betydning af behandling med de præparater, der ofte anvendes indenfor gynækologien. Gynækologer bør således kende til disponerende faktorer til osteoporose samt til udredning og forebyggelse af osteoporose. Formålet med denne guideline er med andre ord at øge gynækologers fokus på primær og sekundær profylakse. Behandling af manifest osteoporose (med frakturer, tertiær profylakse) anses for en specialistopgave indenfor endokrinologien, og emnet er derfor udeladt i nærværende revision. For at begrænse omfanget af guidelinen har vi valgt at bibeholde den oprindelige udformning af guideline, dvs. at guideline kun indeholder resume af evidens og kliniske rekommandationer vedrørende de forskellige medicinske præparater til primær og sekundær profylakse. Den oprindelige guideline indeholdt også oplysninger om præparater anvendt til tertiær profylakse, hvilket vi ud fra ovenstående argumentation har valgt af tage ud af guideline ifm. nærværende revision. Definitioner: Osteoporose er en knoglesygdom karakteriseret ved lav knoglemineralmasse og mikroarkitektorielle forandringer medførende øget fragilitet (skørhed) og som følge heraf en øget tendens til frakturer. Osteoporose defineres ud fra en T-score, som er middelværdien for Bone Mineral Density (BMD) i columna lumbalis og den totale hofteregion hos yngre normalpersoner af samme køn. En T-score på -2,5 betyder, at BMD ligger 2,5 standarddeviationer under denne middelværdi. Osteopeni: Osteoporose: Manifest osteoporose: T-score mellem -1 og -2,5 SD T-score mindre end - 2,5 SD T-score mindre end - 2,5 SD og samtidig forekomst af lavenergifraktur. Definition af profylakse: 1. Primær profylakse: Generelle sundhedspædagogiske indsatser, som kan nedsætte risikoen for udvikling af osteoporose i hele befolkningen uden forudgående identifikation af risikoindivider. 2. Sekundær profylakse: Målrettet håndtering af individer med øget risiko for osteoporose eller med lavt BMD (osteopeni/osteoporose) plus mindst en risikofaktor, men endnu uden lavenergi frakturer. 3. Tertiær profylakse: Målrettet håndtering af individer med manifest osteoporose, det vil sige med lavt BMD og lavenergifrakturer. 2

3 Litteratur søgningsmetode Opdateret søgning i PubMed frem til april 2014 indenfor calcium, D-vitamin, østrogen, tibolon, bisfosfonat, SERM, denosumab, hormonale kontraceptiva, og endometriose i kombination med BMD og fraktur. Primær profylakse Resumé af evidens D-vitamin-mangel øger risiko for osteoporose Calcium-mangel øger risiko for osteoporose Et højt indtag af calcium og fysisk aktivitet i de tidlige år øger peak bone mass og nedsætter risiko for osteoporose Tilskud af calcium og D-vitamin nedsætter risiko for fraktur hos ældre institutionaliserede personer Tilskud af calcium alene, D-vitamin D alene og calcium og D-vitamin kombineret nedsætter tab af knoglemineralmasse, men der er ikke signifikant effekt på risiko for fraktur hos ikke-institutionaliserede personer Fysisk aktivitet med vægtbelastning af skelettet er med til at bibeholde eller øge BMD hos postmenopausale kvinder Alkoholmisbrug øger risikoen for fraktur Tobaksrygning nedsætter BMD og øger risikoen for fraktur Styrke af evidens II II I I I I III II Kliniske rekommandationer Rekomman dationsgra der Gynækologens bør rådgive om knoglevenlig livsstil som led i den almindelige sundhedspædagogiske indsats. Gynækologen bør rådgive om at knoglevenlig livsstil alene, herunder tilskud med calcium A og D-vitamin, er gavnligt for knoglerne, men ikke garanterer imod senere udvikling af osteoporose. Calcium indtagelse: Dagligt sikres indtagelse gennem kost og tilskud på mg. A Som udgangspunkt anbefales alle > 70 år et dagligt tilskud på mg calcium. Ved et højt habituelt kostindtag (> 800 mg/dag), primært gennem mælkeprodukter, kan det daglige tilskud evt. reduceres til mg. Samlet calcium indtag bør holdes under 2000 mg per dag. D-vitamintilskud: Raske voksne behøver sjældent tilskud grundet naturlig soleksponering. A Personer fra kulturer med manglende soleksponering og personer med mørk hud anbefales mikrogram D-vitamin dagligt, evt. som tilskud. Fisk som hovedmåltid anbefales 1-2 gange om ugen, især fede fisk som laks, makrel og sild. Alle > 70 år anbefales et dagligt tilskud på mikrogram i kombination med calciumtilskud. Fysisk aktivitet: Øvelser med vægtbelastning af skelettet er med til at bibeholde eller øge A BMD. Fysisk aktivitet 2-4 timer om ugen (30 min. om dagen) anbefales som frakturprofylakse. Rygeophør: Tobaksrygning mindsker BMD og øger risikoen for fraktur. Rygestop A medfører fald i frakturrisiko. Alkohol: Et dagligt alkoholindtag på 1-2 genstande mindsker risikoen for både fald og C fraktur, mens et større forbrug øger frakturrisikoen. Et indtag på mere end 1genstand om dagen frarådes. Hormonterapi med østrogen eller østrogen i kombination med gestagen kan være indiceret A 3

4 til behandling af klimakterielle gener, men er ikke indiceret som primær profylakse af osteoporose. Sekundær profylakse Resume af evidens ift. virkninger på BMD og frakturer Bisfosfonat (alendronat er 1. valg): Resumé af evidens Bisfosfonater virker ved at hæmme osteoklasternes aktivitet, hvorved knoglenedbrydningen og dermed knogleomsætningen hæmmes. Alendronat, ibandronat og risedronat gives peroralt og skal tages på tom mave, da der ellers dannes uoptagelige forbindelser med mavesækkens indhold. Alendronat i peroral dosis 70 mg en gang per uge reducerer risiko for vertebrale frakturer med 50 %, for hoftefrakturer med 40 % og for ikke-vertebrale frakturer med 20 %. Tilsvarende ses en stigning i BMD på ca. 7 % i rygsøjlen, ca. 5 % i hoften, og ca. 2 % i underarmen og i helkropsskelettet over 3-4 år. Risedronat i peroral dosis over 2.5 mg om dagen reducerer risikoen for vertebrale frakturer med 40 %, ikke vertebrale med 20 % og hoftefrakturer med 30 %. Der er ingen signifikant risikoreduktion for håndledsfrakturer. Tilsvarende ses en stigning i BMD på ca. 4 % i rygsøjlen og ca. 2 % i hoften over 3 år. Ibandronat kan gives både per os (150 mg tablet en gang per måned) eller i.v. (3 mg hver 3. måned). I disse doser (ikke i dosering 2,5 mg p.o. dagligt) reduceres risikoen for vertebrale frakturer med 50 % og ikke vertebrale frakturer med 30 %. BMD øges signifikant med 5 % i rygsøjlen og 3 % i hoften efter 1 år. Zoledronat administreres kun som i.v. infusion (5 mg en gang om året). Frakturrisiko reduceres med 70 % i rygsøjlen, 25 % i ikke-vertebrale regioner og 40 % i hofteregion. Zoledronat medfører med 94 % sandsynlighed størst reduktion i frakturrisiko i enhver knogleregion sammenlignet med alendronat, ibandronat og risedronat. BMD øges med 5-6 % i hoften og 7 % i rygsøjlen. Etidronat var det første bisfosfonat, der anvendtes indenfor osteoporosebehandling. Imidlertid har den seneste meta-analyse vist, at etidronat ikke har nogen signifikant effekt på frakturer, hvorfor etidronat nu er på vej mod afregistrering i Danmark. Styrke af evidens I Denosumab (er 2. valg): Resumé af evidens Denosumab er et humant monoklonalt IgG2-antistof, der binder sig til og blokerer effekten af RANKL og derved virker osteoklasthæmmende (antiresorptivt). Denosumab administreres subkutant som 60 mg hver 6. måned. Denosumab reducerer frakturrisiko med 68 % i rygsøjlen, med 40 % i hofteregion og med 20 % i ikke-vertebrale regioner efter 3 års behandling. BMD øges med 6-9 % efter 3 års behandling. Denosumab deponeres ikke i knoglevævet, hvorfor ophør med behandlingen fører til en umiddelbar øget knogleomsætning med et hurtigt og markant fald i BMD på op til 5-7 % i løbet af det første år efter ophørt behandling. Denosumab er mere effektivt til forebyggelse af nye vertebrale frakturer end raloxifen, alendronat og risedronat Styrke af evidens Ib Ib 4

5 SERMs (Selective Estrogen Receptor Modulators): (raloxifen er 3. valg) Resumé af evidens Det hidtil bedst undersøgte SERM præparat i forhold til postmenopausal osteoporose er raloxifen. Raloxifen har en anti-østrogen effekt i mammavæv og endometrium og en østrogen effekt i knoglevæv og på lipider i serum. I knoglerne virker raloxifen ved at hæmme osteoklasternes aktivitet, hvorved knoglenedbrydningen og dermed knogleomsætningen hæmmes. Raloxifen 60 mg per dag mindsker risikoen for nye vertebrale frakturer med 37 %, for kliniske vertebrale frakturer med 60 % og for ikke-vertebrale frakturer med 13 %. Tilsvarende ses en stigning i BMD på ca. 2 % i rygsøjlen, hoften og underarmen og på ca. 1 % i helkropsskelettet over 3 år. Styrke af evidens Østrogen (anerkendes ikke på primær indikation osteoporose): Resumé af evidens Østrogen bremser det accelererede fald i knoglemineralindhold efter menopausen, både centralt og perifert i skelettet. Postmenopausal anvendelse af såvel østrogen alene som østrogen kombineret med gestagen forebygger osteoporose og reducerer risikoen for fraktur med % afhængigt af behandlingsvarigheden. Postmenopausal hormonbehandling øger BMD og effekten på BMD afhænger af behandlingsvarighed. Når behandlingen seponeres fortsætter tabet af knoglemineral med samme hastighed som ved menopausen 8 år efter seponering af hormonbehandlingen vil kvinden have den samme frakturrisiko, som hvis hun aldrig havde taget hormoner (med mindre behandlingen følges op med anden målrettet medikamentel behandling) Styrke af evidens Ib Ib Tibolon (anerkendes ikke på primær indikation osteoporose): Resumé af evidens Tibolon er et artificielt steroid med kombineret østrogen, gestagen og androgen virkning. Effekten af tibolon på BMD er af samme størrelsesorden som effekten af østrogen og østrogen-gestagen behandling. Blandt kvinder over 60 år er der en dokumenteret beskyttende effekt mod fraktur i ryg og hofte Styrke af evidens Kliniske rekommandationer Gynækologens rolle er at identificere de kvinder, der har øget risiko for at udvikle osteoporose (tabel 1). Kvinder med en eller flere kendte risikofaktorer henvises til knoglemineralskanning (DEXA) med henblik på forebyggelse eller behandling afhængigt af T-score (tabel 1). Finder man indikation for forebyggelse af frakturer anbefales knoglevenlig livsstil som ved primær profylakse suppleret med medicinsk behandling. Specifik anti-osteoporotisk 5 Rekomman dationsgra der

6 behandling bør initieres af endokrinolog (se nederst i tabellen). Hos kvinder der er i behandling med østrogen eller tibolon på anden indikation (lindring af klimakterielle gener) må den forebyggende effekt af osteoporose ses som en positiv sidegevinst. Ved behov for lindring af samtidige klimakterielle gener vil østrogen (med eller uden gestagen) være førstevalg. Langtidsbehandling (> 5 år) kan generelt ikke anbefales på grund af den stigende risiko for brystkræft. Hvis kvinden ikke er hysterektomeret kombineres østrogen med gestagen. Hvis kvinden er hysterektomeret behandles med østrogen alene. Behandlingseffekten af hormon bør vurderes ved knogleskanning efter ca. 3 år. Ved god effekt af behandlingen, er der næppe grund til yderligere skanninger ud fra et fagligt synspunkt. Dog kan knogleskanning være relevant for at dokumentere effekt, hvis behandlingen ønskes seponeret efter mange år (7-10 år). Formålet er da fornyet status og stillingtagen til videre behandlingsstrategi. For bisfosfonat kan ophør overvejes ved 5 års behandling, stigning i T-score til over -2.5, fravær af udløsende faktor (f.eks. ingen prednisolonbehandling længere eller normaliseret stofskifte) og ingen lavenergibrud. Der re-scannes så 2 år efter ophør med bisfosfonat. Bisfosfonat, denosumab, raloxifen er at foretrække hvor/hvis der ikke samtidig er klimakterielle gener disse er generelt 1. valg ved osteoporose Raloxifen er at foretrække ved disposition til eller tidligere mamma cancer. Det er specialister i endokrinologi, der iværksætter behandling med bisfosfonat, raloxifen, eller denosumab. A A A A Graviditets- og laktationsassocieret osteoporose Tilstanden er sjælden, og formentligt er det kvinder med lavt BMD og risikofaktorer for osteoporose før graviditet, der er særligt udsatte. Tilstanden er karakteriseret ved lavenergifrakturer særligt sammenfald i rygsøjlen ifm. graviditet og amning. Ætiologi og patogenese er endnu ikke afklaret. Da tilstanden er meget sjælden, findes der kun case-reports og få case-kontrol studier med få deltagere. Tilstanden er i nogen grad reversibel og behandlingen består først og fremmest i beskyttelse mod fraktur, tilskud F calcium og D-vitamin, samt afbrydelse af amning, idet medicinsk behandling er vanskelig. Der er dog beskrevet case-reports med anvendelse af bisfosfonat. Behandling og kontrol er en endokrinologisk specialistopgave. Gynækologisk medicinsk behandling associeret med osteoporose Hormonal kontraception: Præmenopausalt brug af hormonale præparater kan have betydning for knoglesundheden. Generelt ser det ikke ud til, at orale kombinationspræparater har en skadelig indvirkning på BMD (Lopez 2011, Nappi 2012). Dog kan der være en negativ effekt af orale hormonal kontraception i ungdomsårene, som er et kritisk tidspunkt for østrogen-medieret knoglemineralisering (Ziglar 2012). Dosis af østrogen er af betydning, og især anvendelse af meget lav dosis ethinyløstradiol (20 µg) ser ud til at have en negativ indvirkning på BMD (Nappi 2012). Injektioner med depot medroxyprogesteronacetat (DMPA) er associeret med en reducering af BMD (Nappi 2012). Denne effekt på BMD er mere udtalt blandt årige end blandt voksne (Nappi 2012). Blandt unge kvinder er den negative effekt på BMD af oral hormonal kontraception ikke så kraftig som effekten af DMPA (Ziglar 2012). 6

7 Der findes kun et meget begrænset antal studier, der har undersøgt den mulige effekt af hormonspiral, implantat, plaster eller vaginalring og resultaterne er inkonklusive (Lopez 2011). Knoglemineraltabet under anvendelse af hormonel kontraception er muligvis reversibelt (Ziglar 2012, Nappi 2012). Hvorvidt hormonal kontraception påvirker risikoen for fraktur kan ikke vurderes på baggrund af den eksisterende litteratur (Lopez 2011, Ziglar 2012). Gynækologer må afveje fordele og ulemper ved anvendelse af hormonale præparater eksempelvis fordelen ved et injicerbart depot-præparater, hvor det ikke kræves, at kvinden skal tage præparatet dagligt, i forhold til kvindens risikofaktorer (tabel 1) for senere udvikling af osteoporose (Lopez 2011). Resumé af evidens Anvendelse i ungdomsårene af p-piller med lavt (ethinyl) østradiol (20 mikrogram) indhold har en negativ påvirkning på BMD, men der findes ingen sikker evidens for, om p-piller påvirker risiko for fraktur hverken positivt eller negativt Depot medroxyprogesteronacetat påvirker BMD negativt, men der findes ingen sikker evidens for, om DMPA påvirker risiko for fraktur hverken positivt eller negativt Styrke af evidens III III Kliniske rekommandationer Yngre kvinder, der har lavt BMD eller risiko for osteoporose, bør anbefales p-piller med højere indhold af (ethinyl) østradiol f.eks. 30 mikrogram, hvis der ønskes brug af p- piller. Kvinder der har lavt BMD eller har risiko for osteoporose bør undgå DMPA, medmindre compliance ift. prævention taler for brug af denne præventionsform Rekomman dationsgra der C C Endometriose: Langtidsbehandling med GnRH analog supprimerer hypothalamus-hypofyse-gonade-aksen og er associeret med en negativ effekt på BMD. Denne bivirkning kan reduceres ved samtidig behandling med lavdosis kønshormon ( add-back ). Især langtidsbehandling med GnRH analog i ungdomsårene bør give overvejelser omkring effekten på BMD, eftersom denne periode er vigtig i forhold til erhvervelse af peak bone mass (DiVasta 2013). For yderligere beskrivelse af behandling med GnRH og add-back henvises der til DSOG guideline om peritoneal endometriose (2013). Resumé af evidens Langtidsbehandling med GnRH analoger påvirker BMD negativt (Ib), men der findes ingen sikker evidens for, om der er en øget frakturrisiko. Ved add-back behandling med lav-dosis kønshormon modvirkes den negative effekt på BMD Styrke af evidens III Ib Kliniske rekommandationer Ved langtidsbehandling (>3-6 måneder) med GnRH analoger bør der altid suppleres med add-back behandling Rekomman dationsgra der B 7

8 Referencer Bisfosfonat: 1. Freemantle N, Cooper C, Diez-Perez A, et al. Results of Indirect and Mixed Treatment Comparison of fracture efficacy for osteoporosis treatment: a Meta-Analysis. Osteoporos Int 2013 January; 24 (1): Vestergaard P, Mosekilde L, Langdahl B. Fracture prevention in postmenopausal women. Clin Evid (Online) 2011; 2011: pi: Lin T, Yan SG, Cai XZ, et al. Alendronate versus Raloxifene for Postmenopausal Women: A Meta-Analysis of Seven Head-to-Head Randomized Controlled Trials. Int J Endocrinol 2014; Article ID pro.medicin.dk Lægemiddelgrupper Bisfosfonat. 5. Miller PD, Epstein S, Sedarati F, Reginster JY. Once-monthly oral ibandronate compared with weekly oral alendronate in postmenopausal osteoporosis: results from the head-to-head MOTION study. Curr Med Res Opin Jan;24(1): Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Behandlingsvejledning Osteoporose. Farmakologisk behandling. Bisfosfonater. 7. NBV: osteoporose. 8. Jansen JP, Bergman GJ, Huels J, Olson M. The efficacy of bisphosphonates in the prevention of vertebral, hip, and nonvertebral-nonhip fractures in osteoporosis: a network meta-analysis. Semin Arthritis Rheum Feb;40(4): e1-2. doi: /j.semarthrit Epub 2010 Sep Gauthier K, Bai A, Perras C, et al. Denosumab, Raloxifene, and Zoledronic Acid for the Treatment of Postmenopausal Osteoporosis: Clinical Effectiveness and Harms [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2012 Feb. 10. Black DM, Delmas PD, Eastell R, Reid IR, Boonen S, Cauley JA, et al. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med [Internet] May 3, [cited 2011 Jun 15]. pp Harris ST, Blumentals WA, Miller PD (2008) Ibandronate and the risk of non-vertebral and clinical fractures in women with postmen-opausal osteoporosis: results of a meta-analysis of phase III studies.curr Med Res Opin 24: Denosumab: 1. Gauthier K, Bai A, Perras C, et al. Denosumab, Raloxifene, and Zoledronic Acid for the Treatment of Postmenopausal Osteoporosis: Clinical Effectiveness and Harms [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2012 Feb. 8

9 2. Freemantle N, Cooper C, Diez-Perez A, et al. Results of Indirect and Mixed Treatment Comparison of fracture efficacy for osteoporosis treatment: a Meta-Analysis. Osteoporos Int 2013 January; 24 (1): Vestergaard P, Mosekilde L, Langdahl B. Fracture prevention in postmenopausal women. Clin Evid (Online) 2011; 2011: pi: Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Behandlingsvejledning Osteoporose. Farmakologisk behandling. Denosumab. Raloxifen: 1. Martino S, Cauley JA, Barrett-Connor E, Powles TJ, Mershon J, Disch D, Secrest RJ, Cummings SR; CORE Investigators. Continuing outcomes relevant to Evista: breast cancer incidence in postmenopausal osteoporotic women in a randomized trial of raloxifene. J Natl Cancer Inst 2004; 96 (23): Cauley JA, Norton L, Lippman ME, Eckert S, Krueger KA, Purdie DW, Farrerons J, Karasik A, Mellstrom D, Ng KW, Stepan JJ, Powles TJ, Morrow M, Costa A, Silfen SL, Walls EL, Schmitt H, Much more DB, Jordan VC, Ste-Marie LG. Continued breast cancer risk reduction in postmenopausal women treated with raloxifene: 4-year results from the MORE trial. Multiple outcomes of raloxifene evaluation. Breast Cancer Res Treat 2001; 65 (2): Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Behandlingsvejledning Osteoporose. Farmakologisk behandling. Selektiv Estrogen Receptor Modulerende Stoffer (SERM). 4. Freemantle N, Cooper C, Diez-Perez A, et al. Results of Indirect and Mixed Treatment Comparison of fracture efficacy for osteoporosis treatment: a Meta-Analysis. Osteoporos Int 2013 January; 24 (1): Gauthier K, Bai A, Perras C, et al. Denosumab, Raloxifene, and Zoledronic Acid for the Treatment of Postmenopausal Osteoporosis: Clinical Effectiveness and Harms [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2012 Feb. 6. Vestergaard P, Mosekilde L, Langdahl B. Fracture prevention in postmenopausal women. Clin Evid (Online) 2011; 2011: pi: Østrogen behandling: 1. Marjoribanks J, Farquhar C, Roberts H, Lethaby A. Long term hormone therapy for perimenopausal and postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2012; 7: CD Santen RJ, Allred DC, Ardoin SP, Archer DF, Boyd N, Braunstein GD et al. Postmenopausal hormone therapy: an Endocrine Society scientific statement. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95 (7 Suppl 1): Schaefers M, Muysers C, Alexandersen P, Christiansen C. Effect of microdose transdermal 17beta-estradiol compared with raloxifene in the prevention of bone loss in healthy postmenopausal women: a 2-year, randomized, double-blind trial. Menopause 2009; 16 (3):

10 4. Huang AJ, Ettinger B, Vittinghoff E, Ensrud KE, Johnson KC, Cummings SR. Endogenous estrogen levels and the effects of ultra-low-dose transdermal estradiol therapy on bone turnover and BMD in postmenopausal women. J Bone Miner Res 2007; 22 (11): García-Pérez MA, Moreno-Mercer J, Tarín JJ, Cano A. Similar efficacy of low and standard doses of transdermal estradiol in controlling bone turnover in postmenopausal women. Gynecol Endocrinol 2006; 22 (4): Ettinger B, Ensrud KE, Wallace R, Johnson KC, Cummings SR, Yankov V et al. Effects of ultralow-dose transdermal estradiol on bone mineral density: a randomized clinical trial. Obstet Gynecol 2004; 104 (3): Rubinacci A, Peruzzi E, Modena AB, Zanardi E, Andrei B, De Leo V et al. Effect of low-dose transdermal E2/NETA on the reduction of postmenopausal bone loss in women. Menopause 2003; 10 (3): Prestwood KM, Kenny AM, Kleppinger A, Kulldorff M. Ultralow-dose micronized 17betaestradiol and bone density and bone metabolism in older women: a randomized controlled trial. JAMA 2003; 290 (8): Tibolon: 1. Dören M, Nilsson JÅ, Johnell O. Effects of specific post-menopausal hormone therapies on bone mineral density in post-menopausal women: a meta-analysis. Hum Reprod 2003; 18 (8): Devogelaer JP. A review of the effects of tibolone on the skeleton. Expert Opin Pharmacother 2004; 5 (4): Kenemans P, Speroff L. Tibolone: Clinical recommendations and practical guidelines. A report of the International Tibolone Consensus Group. Maturitas 2005; 51: Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD, Kenemans P, Stathopoulos V, Verweij P et al. The effects of tibolone in older postmenopausal women. N Engl J Med 2008; 359 (7): Calcium, D-vitamin, tobak, alkohol: 1. Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Osteoporosis is markedly underdiagnosed: a nationwide study from Denmark. Osteoporos Int. 2005; 16: Svedbom A, Hernlund E, Ivergård M et al. Osteoporosis in the European Union: a compendium of country-specific reports. Arch Osteoporos. 2013; 8(1-2): Kamel HK, O Connel MB, Gold DT. Therapeutic Options in the Prevention and Treatment of Postmenopausal Menopausis. Journal of Managed Care Pharmacy 2006; 2; Tang BMP, Eslick GD, Nowson C et al. Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures a bone loss in people aged 50 years older: a meta-analysis. Lancet 2007; 370: Avenell A, Gillespie WJ, Gillespie LD et al. Vitamin D and Vitamin D analogues for preventing fractures associated with involutional and post-menopausal osteoporosis (Review). The Cochrane Library 2009; Reid IR, Bolland MJ, Grey A. Effects of vitamin D supplements on bone mineral density: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2013; 383:

11 8. Winzenberg T, Shaw K, Fryer J et al. Effect of calcium supplementation on bone density in healthy children: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ, doi: /bmj (published 15. September 2006). 9. Zehnacker CH, Bemis-Dougherty A. Effect of Weighted Exercise on Bone Mineral Density in Post Menopausal Woman A Systematic Review. Journal of Geriatric Physical Therapy; 30:2: Vestergaard P, Mosekilde L. Fracture risk associated with smoking: a meta-analysis. J Intern Med 2003; 254: Kanis JA, Johnell O, Oden A et al. Smoking and fracture risk: a meta-analysis. Osteoporos Int 2005; 16: Ilich JZ, Brownbill RA, Tamborini L, Crncevic-Orlic Z. To Drink or Not to Drink: How Are Alcohol, Caffeine and Past Smoking Related to Bone Mineral Density in Elderly Women? J Am Coll Nutr 2002; 21: Hormonale kontraceptiva: 1. Nappi C, Bifulco G, Tommaselli GA, Gargano V, Di Carlo C. Hormonal contraception and bone metabolism: a systematic review. Contraception 2012; 86: Ziglar S, Hunter TS. The effect of hormonal oral contraception on acquisition of peak bone mineral density in adolescents and young women. J Pharm Pract 2012; 25: Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF, Curtis KM. Steroidal contraceptives: effect on bone fractures in women. Cochrane Database Syst Rev. 2011; 7. Endometriose: 1. DiVasta AD, Laufer MR. The use of gonadotropin releasing hormone analogues in adolescent and young patients with endometriosis. Curr Opin Obstet Gynecol. 2013; 25: Graviditets- og laktationsrelateret osteoporose: 1. Michalakis K, Peitsidis P, Ilias I. Pregnancy- and lactation-associated osteoporosis: a narrative mini-review. Endocr Regul 2011; 45 (1):

12 Tabel 1. Definitioner, afgrænsning af risikogrupper samt forebyggelse og behandlingsmuligheder. Definition Risikogrupper Diagnostiske undersøgelser Forebyggende tiltag og/eller behandlingsmuligheder Primær profylakse Hele befolkningen Ingen Knoglevenlig livsstil: ü Rygeophør ü Alkoholindtag begrænset til maksimalt 1genstand dagligt ü Fysisk aktivitet, gerne med vægtbelastning af skelettet, ca. 30 min. dgl. ü Tilstrækkeligt calcium, dvs mg og maksimalt 2000 mg calcium per dag, og D-vitamin (sol på krop i sommerhalvår og/eller (fede) fisk som måltid 1-2 gange om ugen) ü Personer med begrænset soleksponering og/eller mørk hud anbefales 20- ü 40 mikrogram D-vitamin dagligt evt. som tilskud. Alle >70 år anbefales tilskud på mg (maksimalt 2000 mg) calcium per dag samt mikrogram D-vitamin dagligt. Sekundær profylakse Risikogrupper: - Arvelig disposition i lige linie til osteoporose - Lav kropsvægt (BMI < 19 kg/m2) - Tidligere lavenergifraktur - Tidlig menopause (< 45 år) - Systemisk glukokortikoid behandling ( 5 mg prednisolon/dag i >3 mdr) - Rygning - Stort alkoholforbrug - Ældre med øget risiko for fraktur på grund af faldtendens - Sygdomme associeret med osteoporose (sekundær osteoporose): Anorexia nervosa Malabsorption (herunder tidl. gastrektomi) Primær hyperparathyreoidisme Hyperthyreoidisme Organtransplantation Kronisk nyreinsufficiens Langvarig immobilisation Mb. Cushing Mastocytose Rheumatoid artrit Myelomatose Osteogenesis imperfecta Svær KOL Knoglemineralskanning (DEXA) med henblik på måling af BMD ved menopausen Osteopeni: (T-score mellem -1 og -2.5) ü Som ved primær profylakse. - Knoglemineralskanning kan gentages, dog tidligst efter 2 år. Osteoporose: (T-score < plus mindst en risikofaktor, ved brug af 450 mg prednisolonækvivalenter det seneste år (>5 mg dagligt i 3 måneder) er BMD grænsen -1. Hvis pt har mindst en lavenergifraktur i ryg (>20% sammenfald) eller hofte er der også indikation for farmakologisk behandling): ü Som ved primær profylakse suppleret med medicinsk behandling: Bisfosfonat (primært i form af alendronat) Denosumab (som 2. valgs præparat, f. eks. hos patienter, som ikke tåler alendronat) SERM HT (til kvinder < 60 år og samtidig behov behandling af klimakterie, eller hvis andre behandlingsmuligheder ikke er egnede eller er kontraindicerede) i op til 5 år - Knoglemineralskanning gentages efter (2)-3 år med henblik på behandlingseffekt eller ved ønske om seponering efter mange års (7-10 år) behandling.

13 Tabel 2. Præparater til sekundær profylakse af osteoporose samt hormonbehandling oversigt over effekt og bivirkninger Bisfosfonater (alendronat - er 1. valg) (ibandronat) (risedronat) (zoledronat) Denosumab - er 2. valg Virkningsmekanisme Bivirkninger: Tilskud Hæmmer knogleresorption Bremser det postmenopausale fald i BMD Forebygger frakturer Hæmmer knogleresorption Bremser det postmenopausale fald i BMD Forebygger frakturer Gastrointestinale bivirkninger (mindre ved ugentlig administration af peroralt alendronat og hyppigere ved i.v. infusion behandling med zoledronat) Muskuloskeletale smerter (særligt ved i.v. behandling - ibandronat og zoledronat) Influenzalignende symtpomer (ved i.v. behandling - ibandronat og zoledronat) Atrieflimren (zoledronat) Bør ikke gives ved kreatininclearance < 35 ml/min Behandlingen bør ledsages af oralt tilskud af calcium og D-vitamin Bisfosfonat påvirker ikke risikoen for udvikling af brystkræft, tromboemboli, eller atherosklerose Obstipation Smerter i ekstremiteter/ischias Eksem Cellulitis Efter ansøgning ydes enkelttilskud til lægemidler efter en række kriterier, som omfatter tidligere knoglebrud, BMD-målinger og kliniske risikofaktorer, se Efter ansøgning ydes enkelttilskud til lægemidler efter en række kriterier, som omfatter tidligere knoglebrud, BMD-målinger og kliniske risikofaktorer, se SERM (raloxifen) Østrogen (anerkendes ikke på primær indikation osteoporose) Hæmmer knogleresorption. Bremser det postmenopausale fald i BMD Forebygger frakturer Hæmmer knogleresorption Bremser det postmenopausale fald i BMD Forebygger frakturer Øget risiko for venøse tromboembolier (RR 3) Vasomotoriske gener (RR 1.5) Nedsat risiko for brystkræft (RR 0.3) - invasiv brystkræft (RR 0.34) - østrogenreceptorpositive tumorer (RR 0.24) Lægkramper Ødemer Leverpåvirkning Ingen øget risiko for endometriecancer Øget risiko for apopleksi (RR 1.4) Øget risiko for venøse tromboembolier (RR 2-4) Øget risiko for AMI hos kvinder med kendte kardiovaskulære risikofaktorer (RR 1.24) Nedsat risiko for coloncancer (RR 0.63) I kombination med gestagen: Øget risiko for brystkræft (RR 1.26) Østrogen alene: Øget risiko for endometriecancer (RR 2-6) Efter ansøgning ydes enkelttilskud til lægemidler efter en række kriterier, som omfatter tidligere knoglebrud, BMD-målinger og kliniske risikofaktorer, se Generelt tilskud (uden begrænsninger) anerkendes dog ikke på primær indikation osteoporose

14 Tibolone (anerkendes ikke på primær indikation osteoporose) Hæmmer knogleresorption Bremser det postmenopausale fald i BMD Forebygger frakturer hos kvinder > 60 år Øget risiko for brystkræft Øget risiko for endometriecancer Øget risiko for venøse tromboembolier Muligvis øget risiko for apopleksi Muligvis øget risiko for AMI hos kvinder med kendte kardiovaskulære risikofaktorer Generelt tilskud (uden begrænsninger) anerkendes dog ikke på primær indikation osteoporose

15

16

17

18 Peter Vestergaard Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Osteoporoseguideline X Overlæge, Professor i osteoporose X Osteoporose, HRT, epidemiologi x x x x Leveret data om økonomi ved osteoporose til MSD og Novartis x x x 10/7 2014

19

20

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

M05 Midler mod knoglesygdomme

M05 Midler mod knoglesygdomme M05 Midler mod knoglesygdomme Rekommandation Bisfosfonater Alendronat, risedronat og zoledronsyre er rekommanderet frem for de øvrige bisfosfonater pga. bedre dokumentation på risikoreduktion for nonvertebrale

Læs mere

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose DKMS baggrundsartikel dec. 2009. 1 Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose Leif Mosekilde, Kim Brixen Ved forebyggelse og behandling af osteoporose skelnes der sædvanligvis

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Osteoporose Definition Osteoporose er karakteriseret af nedsat knoglemasse og forringet mikroarkitektur, førende til

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose DSAM s kliniske vejledning om osteoporose 1 KOLOFON Arbejdsgruppen Palle Mark Christensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Speciallæge i almen medicin og klinisk

Læs mere

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s.

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s. 1 OSTEOPOROSE Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2 Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3 KLI 4 uger efter DEXA s. 6 LAB s. 7 Læge: svar lab / medicinsk beh?... s. 8 KLI:

Læs mere

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009 Indholdsfortegnelse 1. Definition... 4 2. Ætiologi og patofysiologi... 4 2.1. Knoglevævets omsætning...

Læs mere

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE Kim Brixen Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Januar 28 Konklusion Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles Diagnostik er

Læs mere

Sundhedsaftale om osteoporose

Sundhedsaftale om osteoporose Marts 2015 Sundhedsaftale om osteoporose Sundhedsaftale om osteoporose Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Osteoporoseforeningen, repræsentanter fra de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 1 god skive ost indeholder ca. 150 mg calcium Calcium fra kosten glas mælk x 200 mg = port. ymer o.lign. x 200 mg = skiver

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM

CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM Urologisk Forum 27. oktober 2012 Supported by 2 Cancerrelateret knoglesygdom Cancerrelateret knoglesygdom Knogletab forårsaget af cancerbehandling Knoglemetastaser/ knoglelæsioner

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16)

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16) OFELIA Osteoporosis Fracture Liaison Aarhus Kære studiedeltager. Århus, 201 Tak fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på sammenhængen mellem knoglebrud og knogleskørhed, også kaldet osteoporose.

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog HORMONER De nødvendige, de gode og de onde Ditte Trolle, gynækolog Æggestokkens funktion Ditte Trolle 15 Kønshormoner FSH, LH Hjernen Østrogen, progesteron Æggestok Livmoder Kvinders kønshormoner Østrogener

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Titel. Premature Ovarian Insufficiency (POI) Arbejdsgruppens medlemmer

Titel. Premature Ovarian Insufficiency (POI) Arbejdsgruppens medlemmer 1 Titel Premature Ovarian Insufficiency (POI) Arbejdsgruppens medlemmer Kathrine Birch Petersen (fertilitet), Mia Bonnici (CNS, livskvalitet, sexologi, testosteron (referent)), Jimmi Elers (cerebrovaskulære

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson

Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson Marts 2011 Indhold Indledning... 3 Materiale og metoder... 4 Resultater... 5

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Ulrik Tarp Ledende overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Interessekonflikt Investigator/konsulent/underviser:

Læs mere

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet

Læs mere

Testosteron. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark

Testosteron. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark v/lars Rejnmark Testosteron Hos mænd er testosteron af væsentlig betydning for opbygning og vedligeholdelse af knoglevævet [1]. Hos mænd med hypogonadisme, herunder hypogonadisme opstået som følge af behandling

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan får du stærke. knogler. Knogleskørhed Test dig selv.

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan får du stærke. knogler. Knogleskørhed Test dig selv. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du stærke knogler 12 sider Knogleskørhed Test dig selv 2 Stærke knogler INDHOLD I DETTE HÆFTE: Fingre afslører faren

Læs mere

Endometriose. Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet

Endometriose. Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet Endometriose Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet Struktur Hvad er endometriose? Hvad er symptomerne? Hvordan diagnos?ceres endometriose? Hvordan behandles endometriose?

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Mænd og epilepsi Trine Tandrup Epilepsiklinikken, Århus. Odense 6. marts 2012

Mænd og epilepsi Trine Tandrup Epilepsiklinikken, Århus. Odense 6. marts 2012 Mænd og epilepsi Trine Tandrup Epilepsiklinikken, Århus Odense 6. marts 2012 Hvorfor skal vi fokusere specielt på mænd? Hvis man får/har epilepsi Håndterer mænd det at have en kronisk sygdom anderledes?

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Effekter af behandling med konventionelle lægemidler på knoglemetabolismen og risikoen for fraktur.

Effekter af behandling med konventionelle lægemidler på knoglemetabolismen og risikoen for fraktur. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. Effekter af behandling med konventionelle lægemidler på knoglemetabolismen og risikoen for fraktur. v/lars Rejnmark & Peter Vestergaard En række lægemidler som primært

Læs mere

dine knogler guide Sådan styrker du sider Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

dine knogler guide Sådan styrker du sider Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Sådan styrker du dine knogler Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Foto: Iris Patienter dropper medicinen knogleskørhed:

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karin Birtø, Lone Back Christensen og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Livsstil og frugtbarhed

Livsstil og frugtbarhed Merck Serono is a Livsstil og frugtbarhed Hvad kan jeg selv gøre for at øge min graviditetschance? division of Merck Fertilitet og livsstil A5 0113 FINAL.indd 1 18/01/13 13.14 Er der noget vi selv kan

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Oplægning og fjernelse af kobberspiral

Oplægning og fjernelse af kobberspiral Ugeskrift for Læger 10. januar 2005, nr. 2 Oplægning og fjernelse af kobberspiral KLINISKE PROCEDURER Overlæge Lars Franch Andersen Hillerød Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Enhed pdf-udgave En kobberspiral

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer.

Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer. Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer. v/ole Rintek Madsen Smertebehandling af perifere frakturer volder som regel ikke problemer, men patienter med osteoporotiske kompressionsfrakturer

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

Sekundær osteoporose

Sekundær osteoporose Sekundær osteoporose Peter Vestergaard (1), Peter Schwarz (2) (1) Medicinsk Endokrinologisk afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, Århus (2) Forskningscenter for aldring

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass Patientvejledning Graviditet efter gastric bypass Overvægtsoperation er ingen hindring for, at du kan blive gravid. Tværtimod vil muligheden for at opnå graviditet bedres efter et stort vægttab. Det er

Læs mere