Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato 04. januar 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen, Jørn Elo Hansen, Poul A. Larsen Ingen Bemærkninge r

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Månedsrapport pr. 30. november Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesplan Orientering om statusrapport 2016 fra TUBA Vordingborg Kommune Orientering fra formand og administration Eventuelt...7 Bilagsoversigt...8 Underskriftsside...9

3 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 16/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Månedsrapport pr. 30. november Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Claus Holm Oppermann Kompetenceudvalg Uddannelses- og arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Det forventede budgetmæssige mindreforbrug på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er reduceret med 0,7 mio. kr. i forhold til forventningerne efter oktober måned. De skyldes en kombination af en tidsmæssig forskydning i hjemtagning af refusion og betalingsmønstre i forhold til det forventede. Dette uddybes nedenfor. Det samlede forventede mindreforbrug på udvalgets område efter november måned er opgjort til 3,7 mio. kr. Mindreforbruget er jævnt fordelt på de to budgetområder: Arbejdsmarked samt Pension og Boligstøtte. Den store ændring i forventningerne efter november måned knytter sig til budgetramme 1 under Arbejdsmarked. Her er forventningerne ændret siden oktober fra et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes især to udgiftsposter: Hjemtagelse af restrefusion af Vordingborg Kommunes lønudlæg for medarbejdere under UU forventes først at ske efter regnskabsafslutningen. Det betyder, at et forventet mindreforbrug på denne udgiftspost på 0,4 mio. kr. ændres til et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. De kommunale virksomheder har fremsendt restopgørelse af udgifter til STU i 2016 tidligere end forventet. Normalt vil denne restopgørelse først indgå i 2017-budgettet. Det har forøget det forventede merforbrug til STU i 2016 fra 0,5 mio. kr. til 1,3 mio. kr. Forventningerne til udgifter på budgetramme 2 under Arbejdsmarked holder sig samlet nogenlunde på samme niveau som i oktober. Samlet forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Der er dog en del forskydninger mellem de enkelte budgetposter. Der vil under et andet punkt på dagsordenen blive gjort særligt rede for udviklingen i udgifterne til beskæftigelsesindsatsen. På Pension og Boligstøtte har Udbetaling Danmark i december udbetalt den samlede kommunale refusion, som Udbetaling Danmark administrerer. Refusionen udgør 0,5 mio. kr. Det betyder, at det forventede mindreforbrug til boligstøtte er øget med 0,6 mio. kr. siden opgørelsen for oktober. Bilag: 1 Åben Månedsrapport p. 30. november 2016.docx /16 Indstilling Administrationen indstiller, at Månedsrapport pr. 30. november 2016 tages til efterretning. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesplan 2016 Sagsnr.: 16/921 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Sagsfremstilling Borgere på offentlig forsørgelse i november 2016 Oversigten over antallet af borgere mellem 18 og 64 år, der modtager offentlig forsørgelse fra Vordingborg Kommune er vedlagt som bilag. Tallene er omregnet til fuldtidspersoner og opgjort for de seneste 25 måneder (tabel) eller de seneste 3 kalenderår (figurer). Det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse ligger fortsat et stykke under niveauet for et år siden. I november 2016 modtog fuldtidspersoner i de erhvervsaktive aldersgrupper en offentlig ydelse. Det svarer til godt 24 %. I forhold til samme måned for et år siden er der sket et fald på 400 fuldtidspersoner. Forventede efterregistreringer på sygedagpengeområdet forventes dog at reducere dette fald med op til 100 fuldtidspersoner. Antallet af unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse i form af uddannelseshjælp faldt kraftigt hen over sommeren i forbindelse med uddannelsesstart i august og september. I forbindelse med start på en ordinær uddannelse overgår de unge fra den passive uddannelseshjælp til en aktiv økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU), der ikke er (med-)finansieret af kommunen. Men siden september er der igen sket en stigning i unge, der modtager uddannelseshjælp. Samlet er gruppen af modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp faldet fra knap i november 2015 til godt i november En del af dette fald skal tilskrives, at en del modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp pr. 1. juli 2016 blev overflyttet til integrationsydelse. Men der er også siden juni 2016 sket et reelt fald i antallet af modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp. I samme periode er der sket en stigning i antallet af borgere i ressourceforløb. Det er formentlig en del af forklaringen på faldet i antallet af borgere på kontanthjælp. For de øvrige ydelsesgrupper er der ikke nogen væsentlige ændringer i udviklingstendenserne i forhold til det, der har vist sig de seneste måneder. Bilag: 1 Åben Modtagere af ydelser i november 2016.pdf /16 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om statusrapport 2016 fra TUBA Vordingborg Kommune Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Andersen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Sagsfremstilling TUBA Vordingborg tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholafhængighed. Tilbuddet er støttet af midler fra Socialstyrelsens pulje til udbredelse af et landsdækkende behandlingstilbud til denne målgruppe. TUBA Vordingborg startede maj 2016, og det daglige tilbud udføres af en psykolog og en psykoterapeut. På nuværende tidspunkt er der indskrevet 21 unge i individuel behandling. Det forventes, at det i 2017 også vil være muligt at opstarte et gruppeforløb på 6-8 unge. Kun 5 ud af de 21 indskrevne unge i TUBA Vordingborg, har inden for de sidste 12 måneder været i et andet behandlingstilbud. Dette viser, at TUBA har kontakt til en gruppe unge, som ellers ikke ville have fået hjælp og støtte. Erfaringerne fra 2016 viser, at ca. halvdelen af de unge, der henvender sig i TUBA, har selvskadende adfærd. De unge kæmper med angst, selvværdsproblematikker og har depressive symptomer, som de ikke har kunnet dele med andre. Behandlingstilbuddet i TUBA gør, at de unge hjælpes på vej til at kunne leve et normalt liv og fastholde job/uddannelse. I TUBA kommer der ligeledes henvendelser fra unge, som er fyldt 25 år. TUBA har derfor rettet henvendelse til Vordingborg Kommune med henblik på at finde en fælles løsning på finansieringen af behandlingstilbud til de unge mellem 25 og 35 år. Statusrapporten fra TUBA Vordingborg vedhæftes. Bilag: 1 Åben Statusrapport fra TUBA Vordingborg /16 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra formand og administration Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsfremstilling 1. Årshjul Årshjulet er vedlagt. Ændringer eller tilføjelser siden sidste møde er anført med rød skrift. 2. Nyhedsbrev fra RAR-Sjælland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Sjælland har udsendt sit nyhedsbrev for december måned. Nyhedsbrevet er vedlagt. Bilag: 1 Åben Årshjul (december 2016) /16 2 Åben Nyhedsbrev fra RAR-Sjælland, december 2016.pdf /16 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 16/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 2. Månedsrapport pr. 30. november Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Månedsrapport p. 30. november 2016.docx (187422/16) 3. Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesplan Modtagere af ydelser i november 2016.pdf (185918/16) 4. Orientering om statusrapport 2016 fra TUBA Vordingborg Kommune 1. Statusrapport fra TUBA Vordingborg (183539/16) 5. Orientering fra formand og administration 1. Årshjul (december 2016) (188123/16) 2. Nyhedsbrev fra RAR-Sjælland, december 2016.pdf (189760/16) 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Pawlik Kurt Johansen Kim Petersen Jørn Elo Hansen Poul A. Larsen 9

11 Bilag: 2.1. Månedsrapport p. 30. november 2016.docx Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 04. januar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

12 1 Månedsrapportering november 2016 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Resultat på drift Uddannelse og Arbejdsmarked Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Arbejdsmarked % Budgetramme % Øvrig udvalgsramme % Beskæftigelse og uddannelse sek % Ungdommens uddannelsesvejledning % Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler % Ungdomsudd. for unge m. sær. behov % Kom. tilskud statsligt finan. selvej % Integration - beboelse % Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner % Servicejob % Budgetramme % Erhvervsgrunduddannelser % Integrationsprogr. og introduktionsforl % Kontanthj. til udlænd. integrationspro % Repatriering Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde % Kontanthjælp % Kontanthj. visse grp. flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere % Dagpenge til forsikrede ledige % Revalidering % Fleksjob % Ledighedsydelse % Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds % Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige % Seniorjob personer over 55 år % Beskæftigelsesordninger % Ressourceforløb % Kontantydelse % Sygedagpenge % Førtidspension tilkendt 1. juli 2014eller senere (054866) % Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (054868) % Pension og Boligstøtte % Budgetramme % Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp % Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde % Budgetramme % Personlige tillæg m.v % Boligydelse til pensionister % Boligsikring % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

13 2 Månedsrapportering november 2016 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Noter til forventet regnskab, drift Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,74 mio. kr. for 2016 for både budgetramme 1 og budgetramme 2. På området for Pension og boligstøtte forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,88 mio. kr. mens der på området for Uddannelse og Arbejdsmarked forventes et mindreforbrug på ca. 1,86 mio. kr., hvoraf de ca. 2,58 mio. kr. hidrører fra budgetramme 2. Budgetramme 1 Der forventes et samlet merforbrug på budgetramme 1 på ca. 0,39 mio. kr. heraf vedrører ca. 0,71 mio. kr. et forventet merforbrug på området for uddannelse og arbejdsmarked og ca. 0,32 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug på pension og boligstøtte området. Note 1 Det må forventes at Lønkontoret ikke vil kunne nå at hjemtage restrefusionen af Vordingborg kommunes lønudlæg for Ungdommens Uddannelsesvejledning indenfor supplementsperioden for 2016 regnskabet, hvorfor dette forskydes til 2017 regnskabet. Dette indebærer en merudgift i 2016 på 0,41 mio. kr. Note 2 Overskridelse af budget med ca. 1,28 mio. kr. til uddannelse for unge med særlige behov. Merforbruget skyldes en fortsat stor tilgang til uddannelserne og en stor restgruppe startet på uddannelsen i Note 3 Mindreforbruget kan henføres til et fortsat lavt aktivitetsniveau til løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner. Ordningen er blevet ændret til at være et 4 måneders tilbud. Budgetramme 2 Der forventes et samlet mindreforbrug på budgetramme 2 på ca. 4,13 mio. kr., heraf hidrører ca. 2,58 mio. kr. fra området for uddannelse og arbejdsmarked og et forventet mindreforbrug på ca. 1,55 mio. kr. fra området for pension og boligstøtte. Note 4 Vordingborg Kommune har for 2016 fået udmeldt en større kvote borgere omfattet af integrationsloven. I perioden januar til september 2016 er der dog ikke modtaget borgere omfattet af integrationsloven i det udmeldte omfang. Samlet forventes der derfor et merforbrug på ca. 9,49 mio.kr. til borgere omfattet af introduktionsprogram og introduktionsforløb, idet især den budgetterede indtægt på grundtilskud ikke opnås. Fra 1. juli 2016 overgik alle udlændinge på kontanthjælp, der ikke har haft ophold i Danmark i de sidste 7 ud af 8 år til den lavere introduktionsydelse. Tidligere overgik udlændinge, der har haft ophold i Danmark ud over integrationsperioden på 3 år til kontanthjælp. Der er nu oprettet særskilt konto for introduktionsydelse til alle på dette område. Forventning til ydelsesniveauet og mængden, til den nye integrationsydelse, forventes at medføre et merforbrug på ca. 2,11 mio. kr. Note 5 Det forventede mindreforbrug han henføres til omplaceringen af kontantydelsesmodtagere fra kontanthjælp til kontantydelse fra juli måned, samt en budgetregulering. Der forventes et mindreforbrug på ca. 17,44 mio. kr. Note 6 Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,26 mio. kr. på udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Som omtalt i tidligere opfølgninger, er den positive udvikling for dagpengeområdet slået igennem i Vordingborg kommune. Antallet af ledige på dagpenge er pt det laveste i flere år, og forventningerne til 2. halvår 2016 er fortsat positive. Note 7 Der iværksættes færre revalideringsforløb end forventet ved budgetlægningen, hvorfor der forventes et mindreforbrug på revalidering på ca. 1,28 mio. kr. Ved budgetlægningen blev indlagt en forventning om 70 revalideringsforløb, pt. er der 42 forløb i gang.

14 3 Månedsrapportering november 2016 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Note 8 Der bevilges færre nye fleksjob end budgetteret for 2016, hvorfor forventning til forbrug i 2016 er nedjusteret. Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,47 mio. kr. Note 9 Når der bevilliges færre fleksjob end budgetteret, har det en afledt effekt på udgifterne til ledighedsydelse, da personer der afventer fleksjob, eller er mellem to fleksjob, modtager denne ydelse. Der forventes dog alligevel et mindreforbrug på ca. 0,86 mio. kr. Note 10 Der har i første halvår 2016 været et højt aktivitetsniveau på beskæftigelsesområdet. Aktivitetsniveauet er nu nedsat og forbruget i 2. halvår vil derfor være lavere end 1. halvår. En stor del af merudgiften skyldes ændringer i statsrefusionsindtægten for området. Statsrefusionen er over de seneste to år nedsat med ca. 8,5 mio. kr. Der forventes et samlet merforbrug på ca. 13,39 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen for ledige. Note 11 De midlertidige forlængelsesordninger vedrørende dagpenge har indflydelse på udsættelsen af tidspunktet for tilbud om seniorjob, hvilket resulterer i et forventet mindre forbrug på ca. 0,97 mio. kr. Note 12 Store efterreguleringer vedr. jobrotationsrefusion for 2015, samt et mindre aktivitetsniveau på jobrotationsområdet i 2016, har indflydelse på regnskabsresultatet for området Beskæftigelsesordninger. Der forventes en mindreudgift på ca. 4,21 mio. kr. i Note 13 Udviklingen på Ressourceforløbsområdet udvikler sig positivt i forhold til budget. Antal helårs ressourceforløbsmodtagere på både ressourceforløb og jobafklaringsforløb er stabilt på ca. 220 ydelsesmodtagere. Udgiften har indtil nu været stabil hver måned og der forventes samlet et mindreforbrug på ca. 2,08 mio. kr. Note 14 Kontantydelsesordning er trådt i kraft i Pt. er der kun 9 borgere på ordningen. Der er budgetteret med 57 helårspersoner og der forventes nu forbrug svarende til i alt 13 helårs modtagere af kontantydelse ultimo Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 3,09 mio. kr. Note 15 Der har været flere sygemeldte i 1. halvår end budgetteret. Udviklingen i 2. halvår er dog startet i et lavere niveau end tidligere, men der forventes nu en tilgang i forbindelse med det normale sæsonudsving for vinterperioden. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 7,21 mio. kr. Note 16 På førtidspensionsområdet forventes samlet et merforbrug på i alt ca. 2,28 mio. kr. Den tidligere forventede afgang fra førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 må nedjusteres. Der er ikke sket den forventede afgang som tidligere antaget, men til gengæld en tilgang (nettotilflytning). Firmaet Dataproces har gennemgået Vordingborg kommunes refusionstilgodehavender og fundet manglende refusion på pensionsområdet på ca. 5 mio. kr., som nu efterfølgende bliver hjemtaget. Administrationen er blevet rådgivet af Dataproces i fremtidig hjemtagelse af refusion på pensionsområdet. Note 17 På det samlede forbrug til boligstøtte forventes et mindreforbrug på ca. 1,30 mio. kr. Det er endnu ikke opgjort hvor meget kontanthjælpsreformen får indflydelse på et samlet mindreforbrug til boligsikring, der er indlagt en estimering herfor på 0,9 mio. kr. for 2016

15 Bilag: 3.1. Modtagere af ydelser i november 2016.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 04. januar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

16 1 Kilde: Egne data fra KMD Opus Lis. Tal for a-dagpenge er baseret på antal af kontaktforløb i jobcenteret. Tallet vil derfor være overvurderet. Øvrige tal er baseret på udbetaling af ydelser. Tal for seneste måned for sygedagpenge vil være undervurderet på grund af efterregistreringer. Fra september 2015 omfatter kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogram også modtagere af integrationsydelse. Fra juli 2016 er et antal personer overflyttet fra kontant- og uddannelseshjælp til integrationsydelse.

17 2

18 3

19 4

20 5

21 6

22 Note: Andelen er beregnet i forhold til befolkningstal den første i det aktuelle kvartal, jf. Danmarks Statistik, Statistikbanken. 7

23 Bilag: 4.1. Statusrapport fra TUBA Vordingborg Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 04. januar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

24 Vordingborg Kommune Sundhedschef Dorrit Guttman Statusrapport for TUBA Vordingborg Den 24. november 2016 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde gratis rådgivning og terapi, til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholmisbrug. Dette er muligt, fordi vi i TUBA har modtaget en andel af Socialstyrelsens pulje, til udbredelse af et landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- eller alkoholafhængighed. Her har TUBA fået til opgave, at tilbyde et relevant behandlingstilbud i netop jeres lokalområde. Opstart af afdeling Den 17. maj 2016, åbnede vi dørene for en ny TUBA afdeling i Vordingborg. Afdelingens tilbud om gratis rådgivning og terapi, udføres i det daglige af psykolog Ulla Kunøe og psykoterapeut Anja Ladefoged, på adressen Valdemargade 54, centralt beliggende i Vordingborg by. Unge i behandling Der har siden opstarten været løbende henvendelser fra unge i området og fra interesserede samarbejdsparter. På nuværende tidspunkt er der 21 unge indskrevet i individuel behandling i afdelingen. De fleste unge har haft et ønske om individuel terapi, men som det ser ud nu, forventer vi at kunne sætte det første gruppeforløb i gang i starten af det nye år. Her vil en gruppe på 6-8 unge mødes hver 14. dag i 2-2½ timer, for i fællesskab at indgå i et behandlingstilbud. Ventetid Der er ingen ventetid for de unge som henvender sig i afdelingen, men fortsat plads til flere unge. Vi har derfor fortsat fokus på synlighed, og opsøgende arbejde i forhold til relevante samarbejdsparter i området, for at sikre at tilbuddet er kendt blandt de unge. Synlighed og opsøgende arbejde Medarbejderne har prioriteret at komme rundt til forskellige samarbejdsparter og steder hvor de unge færdes i Vordingborg og omegn. Det har været i form af mindre oplæg og dialogmøder for medarbejdergrupper og unge på bl.a. Vordingborg Rusmiddelcenter Sundhedsplejerskerne i Vordingborg SSP-gruppen 1

25 Ungdomsskolen i Vordingborg Vordingborg Politi ZBC-Vordingborg Vordingborg gymnasium og HF TAMU-Vordingborg Produktionsskolen Der arbejdes på at få aftaler i stand med de skoler, som har elever i udskolingsklasserne. Det gør vi fordi, vi gerne vil i dialog med lærer og elever, for at sikre at de unge og lærerne kender til de muligheder for støtte, som TUBA kan give. Drop-in møder Fire gange i efteråret 2016, har der været afholdt Drop-in møder i afdelingen, for interesserede unge og deres familier. Disse aftner har haft særlige temaer, hvor de unge har kunnet få mere information og viden omkring de problemstillinger de bl.a. kan arbejde med i TUBA. Disse aftner er åbne for alle interesserede og er ikke kun forbeholdt de unge, som er indskrevet i et behandlingsforløb. Følgende temaer har været behandlet disse aftner. Alkohol- og stofmisbrug familiedynamikker Få mere viden om, de mønstre der opstår, når man kommer fra en misbrugsfamilie og vigtigst, hvad du kan gøre for at ændre dem. onsdag Skyld, skam, ansvar og tabu Har du nogensinde følt dig flov og skamfuld over din baggrund? Når man er vokset op i en misbrugsfamilie, kan skyld, skam og tabuisering fylde meget i hverdagen. Ansvar og roller Har du svært ved at slippe ansvaret i hverdagen? Lær mere om, det store behov for kontrol og ansvar der kan følge en, når man er vokset op i en misbrugsfamilie. Parforhold og nære relationer Oplevelser af svigt i opvæksten vil ofte komme til udtryk i forholdet til andre mennesker særligt overfor dem, der er helt tæt på. Få mere viden om, hvad der kan være på færde. Henvendelser fra unge som er fyldt 25 år I TUBA oplever vi, at der flere unge over 24 år, som ligeledes henvender sig til os, med et ønske om rådgivning og terapi. Disse unge mellem år der henvender sig til TUBA, vil vi også gerne kunne hjælpe. Helt konkret har vi i afdelingen modtaget henvendelser fra 2 unge, som er fyldt 25 år, og som dermed ikke kan tilbydes et behandlingstilbud. 2

26 Dette skyldes, at behandlingspuljen fra Socialstyrelsen ikke dækker for udgifterne til behandlingen af disse unge. Der er fremsendt tilbud til Vordingborg Kommune, i forhold til at vi i TUBA Vordingborg også gerne vil hjælpe unge over 25 år. Vi vil meget gerne i dialog med jer, i forhold til at finde en løsning også i forhold til finansieringen, som er god for både Vordingborg Kommune, TUBA og de årige unge. I TUBA kan vi tilbyde de årige de samme ydelser og gode resultater, som de unge mellem år tilbydes i vores afdelinger. Med en forebyggende/behandlende indsats, kan vi i TUBA være med til at give disse unge bedre forudsætninger for at gennemføre uddannelse, fastholde arbejde og opbygge sunde relationer til kærester, ægtefælder & børn og netværk, som giver dem bedre forudsætninger for at mestre hverdagen, på trods af de belastninger, som deres opvækst har påført dem. Konklusion Når vi ser på hvordan de unge har det når de kommer til TUBA Vordingborg, kæmper ca. halvdelen af de unge med selvskadende adfærd og tanker. De unge kæmper med angst, selvværdsproblematikker, depressive symptomer og har i det hele taget en masse bekymringer, tanker og følelser, som de ikke har oplevet at kunne dele med andre, hvilket opleves som en stor belastning for de unge. Det er positivt at så mange af de helt unge fra Vordingborg Kommune opsøger tilbuddet, da vi ved at jo hurtigere vi får fat i dem jo bedre. Den forskel et TUBA forløb gør, er at de unge hjælpes på vej til at de kan komme i gang med at leve et normalt liv, hvor de går op i alderssvarende ting, og kan passe på sig selv og ikke mindst er robuste til at kunne fastholde uddannelse og job. Med andre ord hjælper vi dem på vej til et mere tilfredsstillende liv. Det at vi sammen med de unge bryder tabuet gør dem i stand til at kunne navigere mere bevidst i de problemer misbruget skaber. Når tabuet brydes bliver det også nemmere at trække på det netværk den unge har. Det bliver mindre sårbart at bede om hjælp, og at kunne dele sin virkelighed som den er med andre. Det betyder at den unge ikke på samme måde er offer for sin virkelighed, og bliver mindre sårbar i svære perioder, fx når en forældre får tilbagefald. De unge bliver i højere grad i stand til at handle og selv skabe det ønskede liv. Vi ser frem til at styrke samarbejdet med Vordingborg Kommune omkring de unge i målgruppen, og håber på at vi får mulighed for at udvide gruppen af unge, som vi kan tilbyde vores ydelser. 3

27 Lidt statistik i forhold til de unge Der gælder følgende for gruppen på 21 unge, som vi er i kontakt med i Vordingborg: Aldersfordeling: 8 af de unge er under 18 år 13 er mellem år. Kønsfordeling: 17 af de unge er piger/kvinder 4 af de unge er drenge/mænd Kommuneforhold: 17 af de unge kommer fra Vordingborg Kommune 4 kommer fra andre kommuner Kun 5 ud af de 21 vi er i kontakt med, har indenfor de seneste 12 måneder været i et andet behandlingstilbud. Hvilket siger noget om, at vi har kontakt til en gruppe af unge, som ellers ikke har modtage hjælp for deres vanskeligheder. Med venlig hilsen Marc Krabbe-Sørensen Regionsleder TUBA Sjælland 4

28 Bilag: 5.1. Årshjul (december 2016) Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 04. januar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

29 Årshjul for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Januar 2017 Månedsrapport budget 2016 Samarbejde Sundhed og Arbejdsmarked Opfølgning på beskæftigelsesplan 2016 Februar 2017 Månedsrapport budget 2016 Årsberetning for kontrolgruppen Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen februar studietur for udvalget Marts 2017 Regnskab 2016 for udvalgets område Proces og tidsplan for revision af beskæftigelsesplan Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Møde i Arbejdsmarkedsforum April 2017 Rammer, proces og mål for budgetlægning 2018 Revision af strategi for beskæftigelsesindsatsen (beskæftigelsesplan 2018) Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Dialogmøde med Integrationsrådet Maj 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Budget udvalgets område Klagesager status for 2016 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Seminar Arbejdsmarkedsforum Juni 2017 Månedsrapport budget 2017 Budget fortsat Opfølgning dialogmøder 2017 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Dialogmøde med Handicaprådet Juli 2017 Ingen udvalgsmøder

30 August 2017 Budget foreløbige budgetbemærkninger og budgetjusteringer/-ønsker Rammeaftale 2018 (det specialiserede social- og undervisningsområde) Flygtningekvote 2018 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen September 2017 Månedsrapport budget 2017 Halvårsregnskab og kvartalsopfølgning pr. 30. juni 2017 Opfølgning på beskæftigelsesindsats Oktober 2017 Månedsrapport budget 2017 Orientering ankestatistik 1. halvår 2017 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen November 2017 Kvartalsrapport pr. 30. september 2017 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Møde i Arbejdsmarkedsforum strategi og handleplan 2018 December 2017 Månedsrapport budget 2017 Beskæftigelsesplan 2018 endelig godkendelse af måltal Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Januar 2018 Månedsrapport budget 2017 Opfølgning på beskæftigelsesplan 2017

31 Bilag: 5.2. Nyhedsbrev fra RAR-Sjælland, december 2016.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 04. januar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

32 D E C E M B E R Et juleønske fra RAR Nyhedsbrevet handler denne gang bl.a. om uddannelse og opkvalificering Det er et af RAR Sjællands store ønsker, at vi kan få flest mulige klædt godt på til et fremtidigt job hvad enten det er den helt Carsten Bloch Nielsen, formand for RAR Sjælland unge, der står foran sin første uddannelse eller det er en mere erfaren person, som har brug for lidt ekstra på cv et for at komme videre på arbejdsmarkedet. Nogle gange er det enkelt det går den lige vej gennem uddannelser eller kurser til job. Men andre gange skal der mere til, og her må aktørerne - kommuner, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder - tage aktivt del og samarbejde om at få det til at lykkes: Det er til gavn både for den enkelte og for virksomhederne og ja, for hele samfundet! Vi skal have alle de unge i gang! En målrettet indsats med fokus på uddannelse var også emnet for temadrøftelsen på rådsmødet den 13. december. Jobcenterchef Per Bech Grønning fortalte om den tværgående ungeindsats i Lolland Kommune, som foregår i samspil med hele det uddannelsesmiljø, der ligger tæt omkring jobcentret. Vi fik et godt indblik i den målrettede indsats, kommunen gør for de unge på uddannelseshjælp. De har bl.a. et 5- dages forløb for alle unge straks efter henvendelsen i jobcentret. Som baggrundsmateriale havde vi også friske nøgletal for ungeindsatsen i RAR Sjællands område. INVITATION Fælles projekt på kontorområdet RAR inviterer kommuner og a-kasser til at deltage i et nyt samarbejdsprojekt, der kan bidrage til at imødegå rekrutteringsudfordringer. Projektet skal gennemgå de lediges cv er grundigt i forhold til kvalifikationer og jobønsker og sætte relevante aktiviteter i gang, for at de kan få job, idet der er stor efterspørgsel i virksomhederne. Vil I være med - så kontakt Birte Dreyer i AMK Øst: 19 % af befolkningen i Region Sjælland på offentlig forsørgelse Og andelen stiger med afstanden til København. Der er store forskelle mellem de enkelte kommuner både i andel og udvikling, men værst ser det ud i den sydlige og vestlige del af regionen. Nye nøgletal fra STAR på reformområderne viser også, at der på tværs af reformer og målgrupper er udfordringer med at få vendt aktiveringsindsatsen til en mere virksomhedsrettet indsats. Al erfaring viser, at den virksomhedsrettede indsats giver bedst effekt. Nøgletallene viser, hvad der er nået i kommunerne i forhold til det, der har været den politiske intention med de forskellige reformer. Fremover vil de nye nøgletal kunne findes på RAR s hjemmeside efter rådsmøderne. Find dem her: Nøgletal Har positivlisten effekt? I RAR følger vi nøje med i jobcentrenes anvendelse af positivlisten. Vi har med glæde kunnet konstatere, at der i 1. halvår af 2016 er påbegyndt lige så mange forløb som i hele 2015 så det går den rigtige vej. Men vi savner virkelig at få mere at vide om, hvad der kommer ud af det om det gør en forskel for de ledige. Arbejdsmarkedskontoret har spurgt jobcentrene om deres anvendelse og effekter af kurser, herunder kurser købt i fællesskab med andre jobcentre. Der er ikke mange resultater at se på endnu. Opfordringen herfra skal derfor lyde: Få nu gang i samarbejdet om kurser, der rent faktisk får ledige i job. Og følg op på de ledige, der ikke kommer direkte i job efter et kursus: De skal have en virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob. 1

33 R A R S J Æ L L A N D D E C E M B E R Vejlederkonferencen: TREPARTSAFTALEN GIVER FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE Den 7. december havde RAR Sjælland og RAR Hovedstaden inviteret til fælles vejlederkonference. Omkring 120 mødte frem og hørte bl.a. nyt om arbejdsmarkedet i Østdanmark, erhvervsskolereformen og de nye muligheder, som trepartsaftalen rummer på uddannelsesområdet både for de voksne ufaglærte og ledige og for alle de unge der skal i gang med en erhvervsuddannelse. Vejlederne i kommuner, uddannelsesinstitutioner og a-kasser spiller en vigtig rolle via den direkte kontakt med de unge og med de ledige og også med virksomhederne. De kan nemlig være med til at formidle konkret viden om arbejdsmarkedet i Østdanmark: Hvor er der vækst nu hvor vil den være i årene fremover og hvor kan vi se, at eksempelvis tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet er større end tilgangen. Og vejlederne skal kende alle de forskellige uddannelsesordninger og muligheder. Konferencen viste, at der er meget viden, vejlederne skal have overblik over og kunne sætte ind med i vejledningen af hver enkelt vejledningssøgende. Se plancherne fra konferencen HER Fra mødekalenderen Den 3. november holdt vi rådets årlige strategiseminar. Vi fik bl.a. drøftet med hinanden, hvordan vi kan dele ud af vores viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, og de erfaringer med indsats og resultater på beskæftigelsesområdet, som vi får kendskab til. Vi aftalte, at vi vil lægge os i selen for at sprede viden og budskaber - bl.a. her i nyhedsbrevet, hvor vi vil bringe links til interessante projekter og rapporter m.v. Alle er naturligvis også velkomne til at kontakte formandskabet eller AMK Øst for at få mere at vide. Projekt realkompetencevurdering Realkompetenceafklaring skal ske tidligt i et ledighedsforløb, hvis den ledige efterfølgende skal kunne få gavn af ordningerne med jobrettede kurser og uddannelsesløft. Samtidig er det også vigtigt, at der er tæt kontakt med motivering og individuel opfølgning overfor den enkelte ledige både før og under forløbet. Det viser resultaterne af et samarbejdsprojekt mellem VEU center Øst og Øerne, fem 3F-afdelinger og ti jobcentre. I projektet har langtidsledige på 3F s område fået afklaret deres personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på efteruddannelse rettet mod områder med mangel på arbejdskraft. Af de 63 ledige, som gennemførte hele forløbet, har godt halvdelen enten fået job eller er fortsat i gang med uddannelse/kursus. Projektet blev anbefalet af RAR og støttet af Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats. Se afslutningsrapporten HER IGU en god løsning for både arbejdsgivere og flygtninge Den seneste opgørelse viser, at der kun er indgået 81 IGU-aftaler på landsplan heraf bare én i hele Region Sjælland. Rådet vil derfor kraftigt opfordre virksomhederne til at gribe denne mulighed og aktivt bidrage til integrationen af flygtninge. Det er jo også en investering i forebyggelse af mangel på arbejdskraft. Integrationsgrunduddannelsen er en 3-årig forsøgsordning, der trådte i kraft den 1. juli Målet er, at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering af flygtninge og familiesammenførte, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Dobbelt gevinst: Flygtninge og familiesammenførte kan få en 2- årig uddannelse med stor vægt på praktik og indlæring af sprog. Skoleperioden er på minimum 20 uger (hvor kommunen betaler for forløbet). Resten af tiden arbejder eleven i den virksomhed, der er indgået uddannelsesaftale med. Virksomheden får til gengæld mulighed for at oplære en elev, som måske kan vise sig at blive en god arbejdskraft efterfølgende. Dertil kommer en bonus på kr. efter 6 måneders ansættelse og kr. ved forløbets fuldførelse. Kontakt Jobservice Danmark på eller læs her om Sammen om Integration RAR Sjællands formandskab Formand Carsten Bloch Nielsen, LO 1. næstformand Flemming Kronsten, DA 2. næstformand Gert Jørgensen, kommunerne RAR sekretariatet Arbejdsmarkedskontor Øst: Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg, Chefkonsulent Helle Klein, F Å M E R E A T V I D E P Å W W W. R A R - B M. D K ELL E R K O N T A K T A R B E J D S M A R K E D S K O N T O R Ø S T : A M K O E S S T A R. D K - T L F :

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2017 prisniveau Regnska b 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Drift 767,8 787,7 787,4 793,3 796,2 796,2 Arbejdsmarked 714,4

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 07. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 02. november 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Midlertidige ydelser...3 16.558 Permanente ydelser...8 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser...10 1 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Refer Do 08. april 2015 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 233, Ledelsessekretariet, Vordingborg John Pawlik,

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 703,6 704,5 693,6 681,5 675,4 675,3 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 28. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 07. december 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Hotel Møen Storegade 13 4780 Stege John Pawlik, Kurt

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 08. april 2015 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg John

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Carsten Bloch Nielsen, næstformand 11. marts 2015 Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK-Øst Helle Klein, AMK-Øst (referent) Afbud: Gert Jørgensen, næstformand

Læs mere