Indholdsaftale for samarbejdet mellem. Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsaftale for samarbejdet mellem. Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen"

Transkript

1 Indholdsaftale for samarbejdet mellem Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen Område: Gennemførelse af indsats i regi af Fastholdelseskaravanens koncept `mini uddannelsesnav. Dette i samarbejde med relevante lokale aktører og i henhold til nærværende indholdsaftale. Indsatsen er med særlig sigte på etniske minoritetsunge, som det fremgår af Socialfondsbevilling og Udvidet Task Force under puljen Lige muligheder 1/8 // UTF Indsatsaftale mini uddannelsesnav UU Viborg-April10.doc

2 Indholdsaftalenummer: FAKATO/I-UTF-N-030 (Tilknyttede Økonomiaftale: UTF/Ø-N-030 til UTF/Ø-N-033) Aftale mellem (Projekt indehaver) Brug for alle unge - Fastholdelseskaravanen (I det følgende omtalt som FA- KATO) Navn: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Adresse: Holbergsgade København K Tlf.nr.: CVR-nr.: EAN Nummer: Bank konto nr.: Og Projektleder: Tovholder: Preben Holm Svend Erik Sørensen Samarbejdsaktør Navn: UU - Viborg Adresse: Adresse: Fælledvej 1, stuen 8800 Viborg Tlf.nr: CVR-nr har indgået følgende aftale om ydelser i relation til Brug for alle unges socialfondsprojekt Fastholdelseskaravanen, som er finansieret af Den Europæiske Socialfond og/eller Udvidet Task Force under puljen Lige muligheder. Fastholdelseskaravanen er baseret på et samarbejde mellem Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Aftalen omfatter alene en beskrivelse af de aktiviteter og indsatser, der i samarbejdsrelationen vil være et særligt fokus på og hvor Fastholdelseskaravanen fungerer som sparringspartner. Aftalen omfatter ikke økonomisk støtte til samarbejdsaktøren. Mulighed for økonomisk støtte fremgår af særlig aftale med projektindehaver. 2/8

3 Identifikation af projektet: Projektnavn: Finanslovskonto: Udvidet Task Force Indsats under Fastholdelseskaravanen Integrationsministeriet, Projektadministrerende enhed (PAE): Brug for alle unge Uddannelse og beskæftigelseskontoret, Fastholdelseskaravanen Bevillingsperiode: Satspulje bevilling fra 1.januar 2008 til 31.december 2011 Projekt- (konto) og journalnummer: Journal nr.: 2010/mininav-I-N-030 Aftaleperiode: 1.april december 2010 Formål Aftalen understøtter det formål, som fremgår af Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets Socialfondsprojekt med titlen Fastholdelseskaravanen og Udvidet Task Force under satspuljens Lige Muligheder, hvis formål er at øge rekrutteringen til og fastholdelsen af etniske minoritetsunge i en påbegyndt erhvervsfaglig uddannelse, således at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i år 2015 samt ved: - at unge og ydelsesleverandørens (samarbejdsaktørens) medarbejdere gennem samarbejdet får positiv energi til at nedbryde oplevede barrierer, - at ydelsesleverandøren (samarbejdsaktøren) gør brug af den maksimale fleksibilitet, som lovgivningen giver mulighed for og som er relevant for de unge, - at sørge for at etniske minoritetsunge gennem et ressourcesyn, positive fortællinger og succesoplevelser bliver motiverede til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, - at ydelsesleverandøren (samarbejdsaktøren) deltager i udviklingen af nye metoder samt gør brug af de hjælpeværktøjer, der stilles til rådighed af Fastholdelseskaravanen, - at ydelsesleverandøren (samarbejdsaktøren) deltager i kvalitets- og kompetenceudvikling af medarbejdere og af tilbud, der giver etniske minoritetsunge adgang til arbejdsmarkedet. Hovedformålet og succeskriteriet for denne aftale er at øge tilgangen i UU Viborgs indsatsområde til ungdomsuddannelser, primært erhvervsuddannelserne, således at tilgangen af etniske minoritetsunge under indsatsperioden er blevet øget med 30 elever i forhold til tilgangen i den sammenlignelige periode året inden. Grundlag Ydelsesleverandøren (samarbejdsaktøren) er af Fastholdelseskaravanen særligt udvalgt til at deltage i Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets Socialfonds- og satspuljeprojekt, som har til formål at styrke tilgangen til og fastholdelsen af etniske minoritetsunge i erhvervsuddannelserne og øge deres muligheder for varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Aftalens løbetid Projektet er fastsat til opstart den 1.april 2010 og løber til den 31.december /8

4 Fastholdelseskaravanens opfølgningsbesøg Ydelsesmodtagerens (samarbejdsaktørens) ledelse og Fastholdelseskaravanens konsulenter mødes to til fire gange i indsatsperioden. Dagsorden for møderne vil som minimum omfatte følgende punkter: Status, opfølgning, erfaringer og kommende aktiviteter. Besøgene vil have karakter af løbende support fra Fastholdelseskaravanen til de udvalgte indsatsområder hos samarbejdsaktøren. Prioritering af indsatsen Ud fra gennemførte statistiske analyser og samtaler med UU - ledelsen (ydelsesleverandøren / samarbejdsaktøren) er nedenstående initiativer blevet prioriteret af Fastholdelseskaravanen og der vil være særligt fokus på nedenstående indsatsområder i projektperioden. Fastholdelseskaravanen vil understøtte disse initiativer via konsulentbistand for de enkelte initiativer og for udvalgte områder vil der blive indgået en særlig aftale om økonomisk bistand (Økonomiaftale), jf. markering i oversigten Oversigt Initiativ / Titel Kort beskrivelse Egen indsats Økonomiaftale FAKA- TO/UTF Målgruppen Kortlægning af målgruppen etnisk minoritetsunge: UU Viborg foretager en analyse / kortlægning af den uddannelses fraværende gruppe af etnisk minoritetsunge i UU centerets geografiske indsatsområde. UTF Ø N-030 Der udarbejdes af UU en kort rapport herom til lokal anvendelse og til ekstern inspiration. Bemærkning: Der er under den indledende dialog imellem UU Viborg og Fastholdelseskaravanen udtrykt en fornemmelse af hvor en stor andel af de etnisk minoritetsunge som ikke er på ungdomsuddannelse er. Der er peget på enkeltfag VUC og Sted 1 samt Pigehuset (kommunale fritidstilbud til alle mellem 13 og 19år). Ligeledes vil en del være at finde på Ungdomsskolen som kører EGU, samt på Sct. Mikkelsskolen (specialskole). Etniske Uddannelsesambassadører Afprøvning af en omvendt mentorordning Der gennemføres fra august til december 2010 forsøg med konceptet Omvendt mentor, hvor man vil give 10 par etnisk minoritetsforældrene et mere præcist ansvar for deres unges valg og gennemførelse af UTF Ø N-031 4/8

5 uddannelse. I forhold til uddannelse sættes forældrene aktivt i spil med konkrete vejlednings- / synliggørende- og italesættende- opgaver som ambassadører / vejledningscoach for deres eget kulturbagland. UU Viborg forestår / gennemfører et forældrekursus med henblik på, at klæde forældrene på til mentor / vejledningsopgaven. Forsøget omhandler som nævnt forældrene til minimum 10 etnisk minoritetsunge. I forbindelse med kontaktskabelsen til de etniske minoritetsforældre foretages der hjemmebesøg af vejledere fra UU Viborg. Antallet af hjemmebesøg må forventes at overstige10, dels vil ikke alle hjemmebesøg aflede visitering af omvendt mentor og dels bør hjemmebesøgene også tjene det formål, at kunne vurdere effekten af besøgene i en vejledningsmæssig sammenhæng. (I forbindelse med hjemmebesøgene honoreres den medgåede og dokumenterede tid, dog max. med den af Fastholdelseskaravanen fastsatte max. ramme kr. 2000,- pr. vejledningsbesøg.) Der udarbejdes af UU en kort rapport om erfaringerne med forsøget til lokal anvendelse og til ekstern inspiration. En tilknyttet målsætning er at de involverede forældre (mentorer) parallelt med og efter mentoropgaven overgår til i lokalområdet at blive et mere permanent korps af lokale etniske forældrerollemodeller og lokale etniske vejledningscoach. Netværksarrangementer Lokal uddannelsesmesse, netværkssamarbejde Herom: UU Viborg gennemfører i samarbejde med Sted1, Pigehuset, VUC, Ungdomsskolen, Mercantec, SOSU og andre relevante ungdomsuddannelsesinstitutioner en lokal uddannelsesmesse med etnisk perspektiv for etnisk minoritetsunge, deres forældre / familie og andre relevante deltagere. Målsætning om minimum 100 deltagere. Erfaringsudveksling: Der afholdes af UU Viborg en regional erfaringsudvekslingsdag, for alle relevante vejledningsaktører omkring indsatsen overfor etnisk minoritetsunge. UU i et samarbejde med øvrige relevante aktører i lokalområdet. UTF Ø N-032 5/8

6 Der udarbejdes af UU en kort rapport om erfaringerne med aktiviteterne til lokal anvendelse og til ekstern inspiration. Individuel vejledning Fremrykket realkompetencevurdering: Der gennemføres i et samarbejde mellem Mercantec og UU Viborg et forsøg med fremrykket realkompetencevurdering foretaget inden den unge starter på et ønsket EUD grundforløb. Minimum 20 etnisk minoritetsunge skal indeholdes i forsøget. Det skal parallelt hermed afsøges, hvorvidt en sådan ordning efterfølgende permanent kan gennemføres i regi af et udvidet brobygningsforløb, hvilket åbner op for en permanent finansiering af ordningen. I samarbejde med Mercantec UTF Ø N-033 Der udarbejdes en kort rapport om erfaringerne med forsøget til lokal anvendelse og til ekstern inspiration. Intensiv vejledning: Overfor sent ankomne uledsagede etnisk minoritetsunge gøres i et samarbejde imellem UU vejledningen og den unges værge forsøg med intensiv 3 parts vejledning. Forsøget omhandler minimum 12 unge i nævnte målgruppe som er henført til Ungeprojektet på ungdomsskolen. Der gennemføres i den forbindelse et individuelt vejledningsmøde for hver af de unge, med deltagelse af UU vejleder og værge. Der udarbejdes en kort rapport om erfaringerne med forsøget til lokal anvendelse og til ekstern inspiration. Rollemodeller Lokalt korps af unge rollemodeller: Der oprettes et lokalt unge - rollemodelkorps bestående af minimum 10 hovedsageligt etnisk minoritetsunge. UU Viborg er opsøgende og koordinerende for etablering og indkøring af korpset. Brug for alle Unges konsulenter på rollemodelområdet indgår nærmere aftale med UU om en ressourceunderstøttende og rådgivende bistand til ovennævnte etablering og indkøring. I samarbejde med BFAUs konsulenter Indgås særskilt med BFAU 6/8

7 Grundlaget for ovenstående prioritering er gensidig tillid og åbenhed med fortrolighed som omdrejningspunkt, hvor interne forhold ikke videregives uden accept til tredjepart. Dog har aftalens parter tilladelse til at videregive oplysninger, som er relevante i forhold til EU s projektkrav og den løbende evaluering af projektet. Ydelsesleverandører (samarbejdsaktøren) er indstillet på, at relevante resultater opnået via aftalens samarbejde kan offentliggøres og vil derfor medvirke til formidlingen i samarbejdsaktørens relevante lokalområde. Løbetid/opsigelse Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1.april 2010 og løber indtil den 31.december 2010 uden mulighed for forlængelse. Aftalen erstatter og annullerer den mellem parterne eventuelt indgåede mundtlige aftale om eventuelle ydelser. Aftalen kan opsiges med en måneds varsel til den 1. i en måned. Aftalen har ingen økonomiske bindinger, og skal alene anses for at være en udvidet hensigtserklæring. Særlige betingelser For hver indsatsområde, hvor Fastholdelseskaravanen skal yde økonomisk støtte udarbejder projektindehaver en selvstændig aftale, der beskriver omfanget af den økonomiske støtte. Der kan i samarbejdets forløb udarbejdes tillæg til aftalen som dog ikke kan have tilbagevirkende kraft. Fortrolighed Ydelsesleverandørens (samarbejdsaktørens) medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Integrationsministeriets eller andres forhold, som han/hun får kendskab til i forbindelse med denne aftales samarbejde. Samtykkeerklæring De to parter er indstillet på, at eventuelle uoverensstemmelser i henhold til aftalens indhold skal forsøges løst ved dialog. Ved underskrift på denne samarbejdsaftale giver Integrationsministeriet samtykke til, at ydelsesleverandøren (samarbejdsaktøren) kan registrere, behandle og videregive de oplysninger, som ministerierne modtager som led i opfyldelsen af denne aftale. Behandling og videregivelse af oplysninger må ikke gå videre end, hvad der kræves til opfyldelse af denne aftales formål. Alle tilknyttede medarbejdere har tavshedspligt og er ansvarlig for, at personfølsomme oplysninger behandles med fuld fortrolighed og i overensstemmelse med Persondataloven. Kontaktpersoner Kontaktpersoner i henhold til denne samarbejdsaftale: Ydelsesleverandør (samarbejdsaktør) AfdelingsLeder: Claus Jensen, T E Ydelsesleverandør (samarbejdsaktør): 7/8

8 Vejledningsfaglig koordinator: Lissi Larsen, T E Tovholder fra Fastholdelseskaravanen: Svend Erik Sørensen M E Backup person fra Fastholdelseskaravanen: Dorthe Kingo Thruelsen M E Fastholdelseskaravanens projektleder: Preben Holm, M , E Fastholdelseskaravanens projektsekretær: Catherine Yoonan, T , E Forpligtende underskrifter: Sted og dato: Sted og dato: Integrationsministeriet: Projektleder + Stempel UU leder - Underskrift + Stempel Tovholder Fastholdelseskaravanen: Ydelsesleverandør / samarbejdsaktør: Underskrift Indsatsansvarlig - Underskrift Tilhørende økonomiaftaler: UTF/Ø-N-030 budget kr ,- UTF/Ø-N-031 budget kr ,- UTF/Ø-N-032 budget kr ,- UTF/Ø-N-033 budget kr ,- I alt budget kr ,- 8/8

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Fastholdelseskaravanen Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Analytisk vurdering af behov for en fortsat fremadrettet indsats LG Insight for Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til hjemmebesøg FAMILIESAMARBEJDE I ERHVERVSRETTEDE UNGDOMSUDDANNELSER Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Februar 2006 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Bogens titel

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere