SOCIALT KAPITEL i staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALT KAPITEL i staten"

Transkript

1 Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg

2 Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af lokale aftaler om job på særlige vilkår samt nogle social- og beskæftigelsespolitiske ordninger Juni 2004

3 Vejledning om Socialt kapitel i staten Vejledning om Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon Fax Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen, Arbejdsmarkedspolitisk kontor Frederiksholms Kanal København K Telefon Omslag: Nordsjællands Trykcenter Tryk: Nordsjællands Trykcenter Oplag: ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Nordsjællands Trykcenter ISBN: Publikation kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: og på Centralorganisationernes Fællesudvalgs hjemmeside: 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kapitel 1. Indledning Det sociale kapitel i staten Social ansvarlighed i praksis Det rummelige arbejdsmarked i staten et kort overblik over udviklingen Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten en dialogpjece til SU...12 Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne Aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår Delvist uarbejdsdygtige personer omfattet af dagpengeloven Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud af personer med nedsat arbejdsevne Fleksjob Særlige regler for tjenestemænd med helbredsmæssige problemer...46 Kapitel 3. Personer med ledighed Virksomhedspraktik for ledige Ansættelse med løntilskud for ledige...56 Bilag A. Cirkulære om job på særlige vilkår (Socialt kapitel) Bilag B. Skabelonforslag til aftale om job på særlige vilkår - Overenskomstansatte...71 Bilag C. Skabelonforslag til aftale om job på særlige vilkår - Tjenestemandsansatte Bilag D. Uddrag af vejledning til samarbejdsaftalen Bilag E. Cirkulære om fleksjob i staten...81 Bilag F. Bekendtgørelse om fleksjobordning for ikke-statslige tilskudsmodtagere

5 Vejledning om Socialt kapitel i staten Bilag G Bilag G.1. Fleksjobordningen i en statsinstitution...87 Bilag G.2. Fleksjob refusionsanmodning...88 Bilag G.3. Fleksjobordningen i selvejende institutioner mv...89 Bilag G.4. Fleksjobopgørelse selvejende institutioner...91 Bilag H. Pensionsrettigheder for tjenestemænd mv Bilag I. Aftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob under CFU s forhandlingsområde

6 Forord Forord Udviklingen på de statslige arbejdspladser viser, at der ansættes flere og flere personer inden for det rummelige arbejdsmarked i staten. Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) anser det for centralt, at denne udvikling fortsætter, og at arbejdspladserne udviser social ansvarlighed. Personalestyrelsen og CFU er enige om, at de statslige arbejdspladser skal gå forrest, når det handler om at udvise socialt ansvar. De skal derfor blive endnu bedre til bl.a. at forebygge nedslidning og sygefravær blandt de ansatte. Men de skal også arbejde målrettet med at fastholde langtidssyge og medarbejdere, der ikke længere kan varetage opgaver på ordinære vilkår. Endelig kan de medvirke til, at flere personer med nedsat arbejdsevne eller længerevarende ledighed bag sig opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Med denne vejledning om socialt kapitel har Personalestyrelsen og CFU i fællesskab udarbejdet et værktøj, der skal muliggøre og styrke indsatsen for at skabe rummelige arbejdspladser. En forudsætning for at opnå resultater er, at der er opmærksomhed på indsatsen. Ansættelse og fastholdelse af personer med nedsat arbejdsevne handler i høj grad om holdninger på den enkelte arbejdsplads. Både ledelse, medarbejdere og tillidsrepræsentanter bør påtage sig et ansvar og yde en målrettet indsats for at ansætte og fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne på de statslige arbejdspladser i de kommende år. 5

7 Vejledning om Socialt kapitel i staten 6

8 Kapitel 1. Indledning Kapitel 1. Indledning De statslige arbejdspladser har en forpligtelse til at udvise social ansvarlighed. Det er centralt, at de forebygger sygdom og nedslidning, fastholder medarbejdere med nedsat arbejdsevne samt integrerer mennesker, der har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet. For at støtte de statslige arbejdspladser i deres indsats for at arbejde aktivt med rummelighed i praksis har Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) udarbejdet Vejledning om Socialt kapitel i staten. Vejledningen er et redskab, der: giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske muligheder, der kan anvendes i forskellige sammenhænge beskriver regler og procedurer i forbindelse med ansættelse af personer inden for de forskellige ordninger beskriver, hvordan parternes aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår anvendes i praksis Vejledningen retter sig mod ansatte, der arbejder med personale og personaleadministration, men kan også anvendes af ledelse, tillidsrepræsentanter samt øvrige interesserede. Vejledningen skal ses i sammenhæng med pjecen Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Pjecen henvender sig til samarbejdsudvalget (SU) og er inspirationsmateriale, som kan danne grundlag for nogle kvalificerede drøftelser af, hvordan man kan arbejde målrettet med at skabe rummelighed på arbejdspladsen Det sociale kapitel i staten Med denne vejledning ønsker Personalestyrelsen og CFU at sætte fokus på tre indsatsområder i arbejdet med rummelighed på de statslige institutioner i de kommende år. Indsatsområderne kan sammen og hver for sig 7

9 Vejledning om Socialt kapitel i staten være med til at fastholde den positive udvikling, der er konstateret i løbet af de seneste år. De tre indsatsområder er: Rummelighed i praksis Socialt ansvar som en integreret del af personale- og ledelsespolitikken Bedre og mere fleksibel anvendelse af mulighederne i de eksisterende ordninger I pjecen Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten, der henvender sig til samarbejdsudvalgene på de statslige arbejdspladser, beskrives de tre indsatsområder yderligere Social ansvarlighed i praksis Hvordan udviser en statslig arbejdsplads rummelighed i praksis? Der findes ingen standardopskrift på, hvordan man bedst muligt kan arbejde med rummelighed og social ansvarlighed. Det drejer sig for den enkelte institution om at tilpasse indsatsen til arbejdspladsens aktuelle situation. Imidlertid er det i alle sammenhænge en forudsætning, at institutionen er bevidst om sit sociale ansvar, så emnet og mulighederne drøftes i samarbejdsudvalget, og at ledere og medarbejdere har forståelse for den indsats, der ydes. For at understøtte disse drøftelser udgives denne vejledning sammen med pjecen Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten, der kan hjælpe samarbejdsudvalgene på vej, når de drøfter, hvordan institutionen kan arbejde med social ansvarlighed. Men det er mindst lige så nødvendigt, at drøftelserne ikke stopper her, så det ikke blot bliver et emne, der drøftes bag lukkede døre på SU-møder, og som ikke møder tilstrækkelig kendskab og forståelse på resten af arbejdspladsen. Både ledelsen og tillidsrepræsentanterne har et ansvar for at være budbringere og katalysatorer, der kan bibringe de øvrige ansatte forståelse for, hvorfor arbejdspladsen har de holdninger, visioner og indsatsområder, den har i relation til social ansvarlighed. Derved stiger 8

10 Kapitel 1. Indledning sandsynligheden for, at de enkelte initiativer og ansættelser på særlige vilkår bliver en succes Hvordan er processen i etablering af job på særlige vilkår? Institutionens samlede indsats handler ikke blot om at ansætte personer med nedsat arbejdsevne eller ledige på institutionen. Men det er en kendsgerning, at de statslige arbejdspladser, ved hjælp af forskellige beskæftigelsespolitiske redskaber og muligheden for at indgå lokale aftaler om job på særlige vilkår, har gode muligheder for derigennem at hjælpe en lang række af de personer, der hører ind under målgruppen for det rummelige arbejdsmarked. Starten på et ansættelsesforløb under det sociale kapitel kan variere meget. I nogle tilfælde er det institutionen, der har et ønske om at fastholde en af sine medarbejdere, der af en eller anden grund har oplevet et tab i arbejdsevnen. I andre situationer bliver institutionen kontaktet af den kommunale sagsbehandler, AF, revalideringscentre m.fl., der ønsker, at institutionen opretter en stilling på særlige vilkår til en eller flere personer med nedsat arbejdsevne eller til ledige. En tredje vej til en konkret ansættelsessituation kan være en allerede ansat eller en udefrakommende person, der tager kontakt til institutionen og udtrykker interesse for en bestemt type ansættelse. Vejledningens opbygning For at gøre det lettest muligt at anvende de forskellige muligheder er vejledningen bygget således op: Vejledningens kapitel 2 beskriver, hvilke muligheder en arbejdsgiver har, når det handler om at integrere eller fastholde personer med nedsat arbejdsevne. For hver af de forskellige muligheder beskrives procedurerne for, hvordan institutionen i praksis kan anvende den pågældende ordning, og hvordan samspillet er mellem institutionen, den pågældende person og kommunen/af. Kapitel 2 afsluttes med en opsamling af de særlige regler, der gælder for tjenestemænd i staten. I vejledningens kapitel 3 fokuseres på de muligheder, der retter sig mod ledige. Kapitlet beskriver, hvordan fremgangsmåden er for den statslige arbejdsplads, hvis den ønsker at anvende enten virksomhedspraktik eller 9

11 Vejledning om Socialt kapitel i staten ansættelse med løntilskud. Samtidig beskrives også de betingelser, der gælder for personer ansat efter de forskellige regler. Bagest i vejledningen findes en række relevante bilag samt et oversigtsskema, der viser de forskellige muligheder for at ansætte personer inden for det sociale kapitel i staten Det rummelige arbejdsmarked i staten et kort overblik over udviklingen Antallet af ansatte inden for det rummelige arbejdsmarked i staten har været inde i en positiv udvikling i de seneste år. Ansættelserne er i perioden fra 1996 til 2003 steget med 60,5 pct. fra knap ansættelser i 1996 til over i Der er sket en betydelig forskydning fra ansættelse af personer med ledighed som problem til ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne jf. nedenstående. Figur 1.1. Det sociale ansvar i staten udviklingen i forskellige ordninger Antal I alt Ordninger rettet mod ledige m.fl. Ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne Fleksjob 1 Kilde: Personalestyrelsens opgørelser på baggrund af udtræk fra ISOLA. 10

12 Kapitel 1. Indledning Størstedelen af de ansatte (i alt personer) inden for socialt kapitel er personer ansat i fleksjob, hvor kommunen yder et tilskud på op til 2/3 af lønnen, mens den statslige refusionsordning dækker 50 pct. af den resterende udgift til løn. Ansættelsesområder Fordelingen inden for de forskellige statslige personalegrupper illustreres i figur 1.2. Figur 1.2. Personalegrupper i staten og inden for det rummelige arbejdsmarked i pct., 4. kvartal 2003 Pct IT Chefer mv. Akademikere Politi og forsvar Kontor Faglærte Ikke faglærte Lærere Øvrige Ordninger rettet mod ledige Ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne Alle ansatte i staten Personer inden for det rummelige arbejdsmarked i staten er fortrinsvis at finde i gruppen af kontorfunktionærer og ikke faglærte. De to personalegrupper udgør 70 pct. af personalegrupperne inden for det rummelige arbejdsmarked. Der er tale om en vis overrepræsentation i forhold til resten af det statslige arbejdsmarked. Derimod er andelen af akademikere, lærere og chefer ansat inden for det rummelige arbejdsmarked lavere end den samlede andel af disse personalegrupper. I Personalestyrelsens publikation Så rummelig er staten præsenteres flere tal om det rummelige arbejdsmarked i staten. 11

13 Vejledning om Socialt kapitel i staten 1.4. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten en dialogpjece til SU Som noget nyt suppleres Vejledningen om Socialt kapitel i staten af dialogpjecen Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten, der henvender sig til ledelses- og tillidsrepræsentanter i samarbejdsudvalget. Pjecens formål er at kvalificere de drøftelser, samarbejdsudvalget ifølge SU-aftalens pkt. 10 løbende gennemfører om institutionens indsats omkring rummelighed og social ansvarlighed. Pjecen indeholder derfor idéer og inspiration til, hvordan samarbejdsudvalget kan drøfte, hvordan institutionen bedst muligt udviser rummelighed i praksis. 12

14 Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne Indsatsen for personer med nedsat arbejdsevne er siden 1. juli 2003 beskrevet samlet i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i Aftalen om lokale aftaler om job på særlige vilkår, jf. bilag A. I dette kapitel beskrives muligheder, der retter sig mod forskellige målgrupper afhængig af arbejdsevnenedsættelsens omfang og karakter. I de fleste situationer er det som udgangspunkt AF eller kommunen, der har ansvaret for at afgøre, hvilken målgruppe den pågældende person tilhører, og dermed hvilke muligheder det kan være relevant at tilbyde den pågældende. Det er kommunen, der foretager en arbejdsevnevurdering ved sammen med personen at udarbejde en ressourceprofil. Ansættelse efter aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår, der beskrives i afsnit 2.1, kan dog ske direkte mellem personen og institutionen. Boks 2.1 beskriver, hvilke elementer der ligger til grund for en arbejdsevnevurdering. Boks 2.1. Arbejdsevnemetoden Det er kommunen eller AF, der foretager en vurdering af, om en ledig står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Vurderes det, at personens arbejdsevne er nedsat, gennemføres en arbejdsevnevurdering. Med fokus på personens arbejdsevne er det vedkommendes evner og ressourcer i forhold til at kunne honorere arbejdsmarkedets krav, der fokuseres på. Det er den kommunale sagsbehandler, der har myndighedsansvaret for vurderingen af borgerens arbejdsevne, og dette sker ved hjælp af ressourceprofilen, der består af 12 elementer, der kan belyse personens ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. De 12 elementer er: Uddannelse Arbejdsmarkedserfaring Interesser Sociale kompetencer 13

15 Vejledning om Socialt kapitel i staten Omstillingsevne Indlæringsevne Arbejdsrelevante ønsker Præstationsforventninger Arbejdsidentitet Bolig og økonomi Sociale netværk Helbred Sagsbehandleren skal inddrage personen i udarbejdelsen af ressourceprofilen. Sigtet er, at personen føler ansvar for egen udviklingsproces. Det er endvidere sagsbehandlerens opgave at inddrage andre relevante aktører i udarbejdelsen af ressourceprofilen, da det anses som en væsentlig forudsætning for at kunne matche borgerens ressourcer med arbejdsmarkedets kvalifikationskrav. Af andre relevante aktører kan nævnes: virksomheder, faglige organisationer, a-kasser, AF, job- og virksomhedskonsulenter, læger, medarbejdere ved behandlings-, boog støttetilbud. I det følgende beskrives de forskellige mulige ansættelsesformer efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår, og hvordan de kan anvendes på en statslig arbejdsplads. 14

16 Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne 2.1. Aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har indgået Aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår. Aftalen giver mulighed for at etablere job på særlige vilkår for personer med nedsat arbejdsevne uden at involvere offentlige myndigheder. Formålet er at lette adgangen til at skabe rummelige og fleksible arbejdspladser. Aftalen er et alternativ til de lovbaserede beskæftigelsespolitiske ordninger og kan også supplere disse ordninger; f.eks. i forbindelse med oprettelse af et fleksjob. Det er en forudsætning for at indgå en aftale, at begge parter ønsker at indgå en aftale efter den beskrevne procedure, jf. afsnit En lokal aftale om job på særlige vilkår giver mulighed for at fravige overenskomsten og åbner altså op for, at man kan aftale løn- og ansættelsesvilkår, der afviger fra de normale. Almindeligvis indgås aftaler om job på særlige vilkår i situationer, hvor den statslige institution ønsker at tage særlige individuelle hensyn til en allerede ansat, men kan også anvendes for udefrakommende personer. Arbejdsgiveren bærer hele lønudgiften, da der ikke ydes offentligt tilskud eller refusion af lønudgiften Målgruppen Målgruppen for indgåelse af lokale aftaler er: 1. Allerede ansatte medarbejdere, såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte, med nedsat arbejdsevne. 2. Udefrakommende personer, der har dokumenteret nedsat arbejdsevne. Lokale aftaler om job på særlige vilkår kan således indgås for allerede ansatte og udefrakommende personer, hvis arbejdsevne er forringet af helbredsmæssige og/eller sociale årsager, og som selv ønsker beskæftigelse på særlige vilkår. 15

17 Vejledning om Socialt kapitel i staten For udefrakommende er det en betingelse, at nedsættelsen af arbejdsevnen er dokumenteret med en lægeerklæring eller tilsvarende dokumentation. Dette krav gælder dog ikke førtidspensionister eller personer, der overgår fra anden ansættelse på særlige vilkår, hvis der i forvejen er taget stilling til arbejdsevnenedsættelsen ved ansættelsen i det hidtidige job. Det er ikke et krav, at arbejdsevnenedsættelsen er varig Fremgangsmåde ved ansættelse af personer på særlige vilkår I det følgende skitseres et eksempel på, hvordan en institution og en medarbejder kan indgå en lokal aftale om job på særlige vilkår: 1. En overenskomstansat eller en tjenestemandsansat ønsker at overgå til ansættelse på særlige vilkår. Overenskomstansatte ansættes i henhold til den pågældende overenskomst (jf. dog pkt. 3 og afsnit 2.1.3) Ved ansættelse af tjenestemænd på særlige vilkår overgår tjenestemanden til anden stilling, jf. tjenestemandspensionsloven 5, stk. 2. Der kan enten være tale om en nyoprettet eller en eksisterende stilling, som med hensyn til ansættelsesvilkår er tilpasset den enkelte tjenestemand. For udefrakommende vurderer arbejdspladsen, om der er mulighed for at ansætte en person i job på særlige vilkår. 2. Hvis institutionen ønsker at ansætte en udefrakommende på særlige vilkår, kan der rettes henvendelse til kommunen med henblik på, at den kan anvise en egnet person. Institutionen kan også benytte sig af normale procedurer for ansættelse, dvs. gennem stillingsopslag. 3. Ledelsen og den ansattes tillidsrepræsentant indgår en aftale om særlige løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderen, der er tilpasset institutionens ønsker og medarbejderens situation og behov. 4. Hvor der ikke er en tillidsrepræsentant, eller hvor organisationen ikke har delegeret forhandlingskompetencen, retter ledelsen henvendelse til den lokale afdeling af medarbejderens forbund. Aftalen sendes til den forhandlingsberettigede organisation til orientering. 16

18 Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne Institutionen giver den ansatte skriftlig meddelelse om de ændrede vilkår. Det er en forudsætning for indgåelse af lokale aftaler, at der på institutionen fastlægges principper for, hvilket arbejdsindhold og arbejdsomfang der kan varetages af personer på særligt aftalte vilkår. Det skal ske i samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget har derudover til opgave at fastlægge generelle retningslinjer for udformningen af job på særlige vilkår efter aftalen, hvis det besluttes at etablere sådanne på baggrund af samarbejdsudvalgets løbende drøftelser. De enkelte lokale aftaler skal ikke forelægges samarbejdsudvalget. Da tjenestemænd overgår til anden stilling, skal dette meddeles tjenestemanden i form af et nyt ansættelsesbrev. Ansættelsesbrevet indeholder tillige tjenestemandens dokumentation for, at pensionen vil blive beregnet efter den hidtidige højere løn. Pensionsalderen beregnes efter gældende regler. Forud for en tjenestemands overgang til en lokal aftale om job på særlige vilkår bør det tillige undersøges, hvorvidt de eksisterende muligheder på tjenestemandsområdet, herunder 55-tillæg eller nedsat arbejdstid i en periode mv., kan være en løsning. Bilag C indeholder et skabelonforslag til en aftale for tjenestemænd. Hvis forudsætningerne for ansættelse i jobbet ikke længere er til stede, dvs. at den ansattes arbejdsevne ikke længere er nedsat, skal den ansattes muligheder for ansættelse på ordinære vilkår drøftes, hvis en af de lokale aftaleparter ønsker det. De lokale aftaler skal hverken godkendes af kommunen eller AF, fordi der er tale om en aftalebaseret ordning, der ikke indebærer refusion eller tilskud. En lokal aftale kan opsiges til bortfald med seks måneders varsel, medmindre andet er bestemt i aftalen. Virkningen af, at aftalen bortfalder, er at de almindelige, centralt aftalte vilkår herefter gælder, jf. dog nedenfor. 17

19 Vejledning om Socialt kapitel i staten Hvis den lokale aftale bortfalder, fortsætter de enkelte ansættelsesforhold imidlertid uændret som en personlig ordning, indtil vedkommende opsiges, selv siger op, eller der indgås ny aftale. Jobindholdet fastsættes efter aftale mellem den enkelte og institutionen. Eksempelvis er der mulighed for, at den allerede ansatte kan fortsætte med sit hidtidige arbejdsområde med nedsat intensitet eller nedsat tid. Der er også mulighed for, at den enkelte kan omplaceres til andre arbejdsopgaver inden for ansættelsesområdet. En indgåelse af en lokal aftale giver altså i sig selv ikke anledning til at ændre jobindholdet. For udefrakommende stilles der heller ikke særlige krav til jobindholdet ved indgåelse af en lokal aftale Økonomiske og ansættelsesmæssige konsekvenser for den statslige institution Overenskomstansatte ansættes efter den relevante overenskomsts 2 bestemmelser suppleret med en lokal aftale indgået på institutionen mellem ledelse og tillidsrepræsentant. I bilag B findes et skabelonforslag til en lokal aftale for overenskomstansatte. Tjenestemænd opretholder tjenestemandsansættelsen, ligeledes suppleret med en lokal aftale af nævnte art. Udgiften for den enkelte institution vil være den løn, inklusiv eventuelt pensionsbidrag efter overenskomsten, der aftales i hvert enkelt tilfælde. Institutioner, der indgår lokale aftaler om etablering af job på særlige vilkår, kan overskride den på finansloven opførte lønsumsudgift med de hertil knyttede lønudgifter, jf. 7 i Finansministeriets cirkulære nr. 236 af 18/12/1998 om fleksjob mv. i staten. Den enkelte institution forudsættes at afholde de udgifter, der vil være forbundet med ansættelse af tjenestemænd på særlige vilkår. Det gælder indbetaling af pensionsdækningsbidrag til finanslovens 36 for den statslige udgift ved at tjenestemænd får pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. 2 Ved overenskomst forstås organisationsaftaler, fællesoverenskomster og hovedaftaler. 18

20 Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne Ansættelsesforholdet er i øvrigt omfattet af den almindelige ansættelsesretlige lovgivning mv., herunder f.eks. funktionærloven, forudsat at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Der indbetales obligatoriske arbejdsgiverbidrag som ATP og arbejdsmarkedsbidrag mv Økonomiske og ansættelsesmæssige konsekvenser for den ansatte Den lokale aftale er et supplement til overenskomsten og de for tjenestemænd centralt aftalte ansættelsesvilkår i henhold til tjenestemandslovens Aftalen om lokale aftaler om job på særlige vilkår indeholder ikke begrænsninger med hensyn til hvilke centralt aftalte ansættelsesvilkår, der kan fraviges. Typisk vil der være tale om løn- og arbejdstidsvilkår, men øvrige vilkår, hvorved ansættelsen adskiller sig fra en ordinær ansættelse, kan også aftales. Der kan f.eks. aftales fravigelser vedrørende løn og lønanciennitet, arbejdstids- og opgavetilrettelæggelse eller arbejdspladsindretning. I det omfang der ikke er aftalt fravigelser, gælder de almindelige bestemmelser i overenskomsten/lønaftalen. Med hensyn til ansættelsesforholdets varighed gælder de almindelige regler. Det fremgår af ansættelsesbrevet og af lokalaftalen, hvilke ansættelsesvilkår der gælder for den pågældende. Øvrige ansættelsesvilkår fremgår af overenskomsten, anden aftale eller af tjenestemandslovgivningen. Ansættelsesforholdet er varigt, medmindre det i ansættelsesbrevet er gjort tidsbegrænset. Der er mulighed for støtte til arbejdsredskaber i henhold til Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. For så vidt angår allerede ansatte, der er medlem af en a-kasse, kan medlemskab af a-kassen opretholdes under ansættelsen. Ret til dagpenge i tilfælde af, at ansættelsesforholdet ophører, afhænger som for andre ansatte af a-kassens rådighedsvurdering af det enkelte tilfælde. Det påvirker ikke i sig selv den pågældendes situation over for a- kassesystemet, at man har været ansat i henhold til en lokal aftale om job på særlige vilkår, idet der ikke er tale om støttet beskæftigelse. Det 19

21 Vejledning om Socialt kapitel i staten påvirker således heller ikke mulighederne for tilkendelse af efterløn. Her er det et krav, at man skal være til rådighed for arbejdsmarkedet den dag, hvor efterløn tilkendes. Hvis man som udefrakommende har en lønindkomst af en vis størrelse ved siden af en overførselsindkomst, kan der ske fradrag i overførselsindkomsten efter gældende regler. Den pågældende kan få oplysninger herom ved henvendelse til sin bopælskommune. Særligt vedrørende tjenestemænd For tjenestemænd gælder særskilt, at pension beregnes efter eventuel hidtidig højere løn fra den stilling, hvorfra tjenestemanden overgår til ansættelse på særlige vilkår, jf. bilag H. Pensionsalderen beregnes efter gældende regler. For tjenestemænd er det aftalestof i henhold til tjenestemandslovens 45-47, som kan fraviges. Vilkår, som er reguleret af tjenestemandsloven, kan ikke fraviges ved aftale Klageregler og tvister Hvis der ikke kan opnås enighed om indgåelse af lokale aftaler, kan uoverensstemmelsen behandles fagretligt ved afholdelse af mæglingsmøde, jf. pågældende hovedaftale. Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke videreføres. For tjenestemænds vedkommende kan uoverensstemmelsen indbringes til forhandling mellem Finansministeriet og centralorganisationerne, jf. hovedaftalen. Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke videreføres. Uoverensstemmelse vedrørende indgåede lokale aftalers indhold eller brud på indgåede lokale aftaler behandles i henhold til (fælles)overenskomstens bestemmelser herom. For tjenestemænd finder bestemmelserne i hovedaftalen for tjenestemænd af 1969 anvendelse. Fakta om aftale om job på særlige vilkår Lokale aftaler om job på særlige vilkår er aftaler, der indgås mellem institutionen, medarbejderen og tillidsrepræsentanten (eller den faglige organisation). Gældende overenskomst kan fraviges ved aftale, hvad angår både løn- 20

22 Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne og ansættelsesmæssige vilkår. Arbejdsgiveren bærer hele lønudgiften. Det skal fremgå af ansættelsesbrevet, hvilke ansættelsesmæssige vilkår der gælder for personen, herunder hvilke fravigelser, der er aftalt Henvisninger og yderligere information Fmst. cirk. 14/ om job på særlige vilkår (Socialt kapitel) (Fmst. nr. 33/97) (Bilag A) Fmst. cirkulære nr. 236 af 18/ om fleksjob mv. i staten (Skabelonforslag til lokal aftale om job på særlige vilkår overenskomstansatte (Bilag B) Skabelonforslag til lokal aftale om job på særlige vilkår tjenestemænd (Bilag C) Personalestyrelsens cirkulæreskrivelse af 25/ om bevarelse af pensionsretttigheder for tjenestemænd mv., der ansættes i fleksjob eller job på særlige vilkår (Bilag H) Fmst. cirk. 29/ om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Eksempel En myndighed under Forsvarskommandoens ansvarsområde indgik en aftale om job på særlige vilkår med en assistent, der på grund af problemer med hjertet ikke var i stand til at varetage sit arbejde som hidtil. Det blev aftalt, at den pågældende fik nedsat arbejdstiden til 22 timer om ugen, og at arbejdsgiveren anerkendte, at arbejdstempoet måtte forventes at være lavere, end man normalt forudsatte ved det pågældende tjenestested. Der blev samtidig aftalt en nedsættelse af lønnen, der tog hensyn til den reducerede arbejdstid og forventede mindre arbejdsindsats. Arbejdsgiveren forpligtede sig til at anerkende skriftlige henstillinger og anvisninger fra den pågældende læge om i perioder at aflaste assistenten yderligere, hvis lægen skønnede det nødvendigt. Arbejdet blev omfordelt med sigte på at fjerne det mest stressende arbejde fra assistenten. Endvidere aftaltes, at arbejdet normalt skulle udføres fra et lokale, hvor rumtemperaturen kunne holdes tilpas lav og således virke mindst muligt belastende for assistenten. 21

23 Vejledning om Socialt kapitel i staten 2.2. Delvist uarbejdsdygtige personer omfattet af dagpengeloven For ansatte, der er delvis uarbejdsdygtige, kan der anvendes to forskellige redskaber med henblik på, at medarbejderen kan forblive på institutionen: Delvis raskmelding/delvis sygemelding Personer, der efter en sygdomsperiode eller på grund af undersøgelser eller ambulant behandling er delvist uarbejdsdygtige, kan søge om at få udbetalt nedsatte sygedagpenge. Det kaldes delvis raskmelding. Delvis sygemelding kan anvendes for personer, der i en periode har vanskeligt ved at klare deres fulde normale arbejdsmængde, men som kan varetage en del af arbejdet. Både delvis raskmelding og delvis sygemelding betyder, at personen får udbetalt løn for de timer, hvor vedkommende arbejder, og dagpenge for de timer, personen er fraværende, hvis overenskomsten ikke giver ret til fuld løn under sygdom. 28 aftaler For personer, hvis sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, er der mulighed for, at institutionen med kommunens godkendelse kan indgå en 28 aftale med den ansatte. En sådan aftale betyder, at arbejdsgiveren får refunderet et beløb svarende til satsen for dagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første to uger af sygefraværet, jf. dagpengelovens Målgruppen Der kan udbetales nedsatte dagpenge og etableres 28 aftaler for allerede ansatte, som er delvist uarbejdsdygtige på grund af sygdom. Før der kan tilkendes nedsatte sygedagpenge ved delvis rask-/sygemelding, skal lægen skønne, at den enkelte kun kan bestride arbejdet delvist. Der stilles ikke krav om en forudgående fraværsperiode med fuldt fravær. Det er imidlertid et krav for udbetaling af nedsatte dagpenge, at personen på grund af sygdommen har et fravær på minimum fire timer pr. uge. 22

Vejledning om Socialt kapitel i staten

Vejledning om Socialt kapitel i staten Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af lokale aftaler om job på særlige vilkår samt nogle social- og beskæftigelsespolitiske ordninger Juni 2004 Vejledning om

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Vejledning om socialt kapitel i staten

Vejledning om socialt kapitel i staten MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Vejledning om socialt kapitel i staten December 2015 Vejledning om socialt kapitel i staten Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse 05.25 Side 2 Side Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe...

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 08.25 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe... 4 4.

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Velkommen til staten som arbejdsplads

Velkommen til staten som arbejdsplads xx INDBYDELSE TIL REGIONALE KONFERENCER OM STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG Velkommen til staten som arbejdsplads Marts 2006 1 Staten som arbejdsplads Publikationen

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere