SOCIALT KAPITEL i staten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALT KAPITEL i staten"

Transkript

1 Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg

2 Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af lokale aftaler om job på særlige vilkår samt nogle social- og beskæftigelsespolitiske ordninger Juni 2004

3 Vejledning om Socialt kapitel i staten Vejledning om Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon Fax Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen, Arbejdsmarkedspolitisk kontor Frederiksholms Kanal København K Telefon Omslag: Nordsjællands Trykcenter Tryk: Nordsjællands Trykcenter Oplag: ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Nordsjællands Trykcenter ISBN: Publikation kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: og på Centralorganisationernes Fællesudvalgs hjemmeside: 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kapitel 1. Indledning Det sociale kapitel i staten Social ansvarlighed i praksis Det rummelige arbejdsmarked i staten et kort overblik over udviklingen Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten en dialogpjece til SU...12 Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne Aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår Delvist uarbejdsdygtige personer omfattet af dagpengeloven Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud af personer med nedsat arbejdsevne Fleksjob Særlige regler for tjenestemænd med helbredsmæssige problemer...46 Kapitel 3. Personer med ledighed Virksomhedspraktik for ledige Ansættelse med løntilskud for ledige...56 Bilag A. Cirkulære om job på særlige vilkår (Socialt kapitel) Bilag B. Skabelonforslag til aftale om job på særlige vilkår - Overenskomstansatte...71 Bilag C. Skabelonforslag til aftale om job på særlige vilkår - Tjenestemandsansatte Bilag D. Uddrag af vejledning til samarbejdsaftalen Bilag E. Cirkulære om fleksjob i staten...81 Bilag F. Bekendtgørelse om fleksjobordning for ikke-statslige tilskudsmodtagere

5 Vejledning om Socialt kapitel i staten Bilag G Bilag G.1. Fleksjobordningen i en statsinstitution...87 Bilag G.2. Fleksjob refusionsanmodning...88 Bilag G.3. Fleksjobordningen i selvejende institutioner mv...89 Bilag G.4. Fleksjobopgørelse selvejende institutioner...91 Bilag H. Pensionsrettigheder for tjenestemænd mv Bilag I. Aftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob under CFU s forhandlingsområde

6 Forord Forord Udviklingen på de statslige arbejdspladser viser, at der ansættes flere og flere personer inden for det rummelige arbejdsmarked i staten. Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) anser det for centralt, at denne udvikling fortsætter, og at arbejdspladserne udviser social ansvarlighed. Personalestyrelsen og CFU er enige om, at de statslige arbejdspladser skal gå forrest, når det handler om at udvise socialt ansvar. De skal derfor blive endnu bedre til bl.a. at forebygge nedslidning og sygefravær blandt de ansatte. Men de skal også arbejde målrettet med at fastholde langtidssyge og medarbejdere, der ikke længere kan varetage opgaver på ordinære vilkår. Endelig kan de medvirke til, at flere personer med nedsat arbejdsevne eller længerevarende ledighed bag sig opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Med denne vejledning om socialt kapitel har Personalestyrelsen og CFU i fællesskab udarbejdet et værktøj, der skal muliggøre og styrke indsatsen for at skabe rummelige arbejdspladser. En forudsætning for at opnå resultater er, at der er opmærksomhed på indsatsen. Ansættelse og fastholdelse af personer med nedsat arbejdsevne handler i høj grad om holdninger på den enkelte arbejdsplads. Både ledelse, medarbejdere og tillidsrepræsentanter bør påtage sig et ansvar og yde en målrettet indsats for at ansætte og fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne på de statslige arbejdspladser i de kommende år. 5

7 Vejledning om Socialt kapitel i staten 6

8 Kapitel 1. Indledning Kapitel 1. Indledning De statslige arbejdspladser har en forpligtelse til at udvise social ansvarlighed. Det er centralt, at de forebygger sygdom og nedslidning, fastholder medarbejdere med nedsat arbejdsevne samt integrerer mennesker, der har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet. For at støtte de statslige arbejdspladser i deres indsats for at arbejde aktivt med rummelighed i praksis har Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) udarbejdet Vejledning om Socialt kapitel i staten. Vejledningen er et redskab, der: giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske muligheder, der kan anvendes i forskellige sammenhænge beskriver regler og procedurer i forbindelse med ansættelse af personer inden for de forskellige ordninger beskriver, hvordan parternes aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår anvendes i praksis Vejledningen retter sig mod ansatte, der arbejder med personale og personaleadministration, men kan også anvendes af ledelse, tillidsrepræsentanter samt øvrige interesserede. Vejledningen skal ses i sammenhæng med pjecen Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Pjecen henvender sig til samarbejdsudvalget (SU) og er inspirationsmateriale, som kan danne grundlag for nogle kvalificerede drøftelser af, hvordan man kan arbejde målrettet med at skabe rummelighed på arbejdspladsen Det sociale kapitel i staten Med denne vejledning ønsker Personalestyrelsen og CFU at sætte fokus på tre indsatsområder i arbejdet med rummelighed på de statslige institutioner i de kommende år. Indsatsområderne kan sammen og hver for sig 7

9 Vejledning om Socialt kapitel i staten være med til at fastholde den positive udvikling, der er konstateret i løbet af de seneste år. De tre indsatsområder er: Rummelighed i praksis Socialt ansvar som en integreret del af personale- og ledelsespolitikken Bedre og mere fleksibel anvendelse af mulighederne i de eksisterende ordninger I pjecen Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten, der henvender sig til samarbejdsudvalgene på de statslige arbejdspladser, beskrives de tre indsatsområder yderligere Social ansvarlighed i praksis Hvordan udviser en statslig arbejdsplads rummelighed i praksis? Der findes ingen standardopskrift på, hvordan man bedst muligt kan arbejde med rummelighed og social ansvarlighed. Det drejer sig for den enkelte institution om at tilpasse indsatsen til arbejdspladsens aktuelle situation. Imidlertid er det i alle sammenhænge en forudsætning, at institutionen er bevidst om sit sociale ansvar, så emnet og mulighederne drøftes i samarbejdsudvalget, og at ledere og medarbejdere har forståelse for den indsats, der ydes. For at understøtte disse drøftelser udgives denne vejledning sammen med pjecen Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten, der kan hjælpe samarbejdsudvalgene på vej, når de drøfter, hvordan institutionen kan arbejde med social ansvarlighed. Men det er mindst lige så nødvendigt, at drøftelserne ikke stopper her, så det ikke blot bliver et emne, der drøftes bag lukkede døre på SU-møder, og som ikke møder tilstrækkelig kendskab og forståelse på resten af arbejdspladsen. Både ledelsen og tillidsrepræsentanterne har et ansvar for at være budbringere og katalysatorer, der kan bibringe de øvrige ansatte forståelse for, hvorfor arbejdspladsen har de holdninger, visioner og indsatsområder, den har i relation til social ansvarlighed. Derved stiger 8

10 Kapitel 1. Indledning sandsynligheden for, at de enkelte initiativer og ansættelser på særlige vilkår bliver en succes Hvordan er processen i etablering af job på særlige vilkår? Institutionens samlede indsats handler ikke blot om at ansætte personer med nedsat arbejdsevne eller ledige på institutionen. Men det er en kendsgerning, at de statslige arbejdspladser, ved hjælp af forskellige beskæftigelsespolitiske redskaber og muligheden for at indgå lokale aftaler om job på særlige vilkår, har gode muligheder for derigennem at hjælpe en lang række af de personer, der hører ind under målgruppen for det rummelige arbejdsmarked. Starten på et ansættelsesforløb under det sociale kapitel kan variere meget. I nogle tilfælde er det institutionen, der har et ønske om at fastholde en af sine medarbejdere, der af en eller anden grund har oplevet et tab i arbejdsevnen. I andre situationer bliver institutionen kontaktet af den kommunale sagsbehandler, AF, revalideringscentre m.fl., der ønsker, at institutionen opretter en stilling på særlige vilkår til en eller flere personer med nedsat arbejdsevne eller til ledige. En tredje vej til en konkret ansættelsessituation kan være en allerede ansat eller en udefrakommende person, der tager kontakt til institutionen og udtrykker interesse for en bestemt type ansættelse. Vejledningens opbygning For at gøre det lettest muligt at anvende de forskellige muligheder er vejledningen bygget således op: Vejledningens kapitel 2 beskriver, hvilke muligheder en arbejdsgiver har, når det handler om at integrere eller fastholde personer med nedsat arbejdsevne. For hver af de forskellige muligheder beskrives procedurerne for, hvordan institutionen i praksis kan anvende den pågældende ordning, og hvordan samspillet er mellem institutionen, den pågældende person og kommunen/af. Kapitel 2 afsluttes med en opsamling af de særlige regler, der gælder for tjenestemænd i staten. I vejledningens kapitel 3 fokuseres på de muligheder, der retter sig mod ledige. Kapitlet beskriver, hvordan fremgangsmåden er for den statslige arbejdsplads, hvis den ønsker at anvende enten virksomhedspraktik eller 9

11 Vejledning om Socialt kapitel i staten ansættelse med løntilskud. Samtidig beskrives også de betingelser, der gælder for personer ansat efter de forskellige regler. Bagest i vejledningen findes en række relevante bilag samt et oversigtsskema, der viser de forskellige muligheder for at ansætte personer inden for det sociale kapitel i staten Det rummelige arbejdsmarked i staten et kort overblik over udviklingen Antallet af ansatte inden for det rummelige arbejdsmarked i staten har været inde i en positiv udvikling i de seneste år. Ansættelserne er i perioden fra 1996 til 2003 steget med 60,5 pct. fra knap ansættelser i 1996 til over i Der er sket en betydelig forskydning fra ansættelse af personer med ledighed som problem til ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne jf. nedenstående. Figur 1.1. Det sociale ansvar i staten udviklingen i forskellige ordninger Antal I alt Ordninger rettet mod ledige m.fl. Ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne Fleksjob 1 Kilde: Personalestyrelsens opgørelser på baggrund af udtræk fra ISOLA. 10

12 Kapitel 1. Indledning Størstedelen af de ansatte (i alt personer) inden for socialt kapitel er personer ansat i fleksjob, hvor kommunen yder et tilskud på op til 2/3 af lønnen, mens den statslige refusionsordning dækker 50 pct. af den resterende udgift til løn. Ansættelsesområder Fordelingen inden for de forskellige statslige personalegrupper illustreres i figur 1.2. Figur 1.2. Personalegrupper i staten og inden for det rummelige arbejdsmarked i pct., 4. kvartal 2003 Pct IT Chefer mv. Akademikere Politi og forsvar Kontor Faglærte Ikke faglærte Lærere Øvrige Ordninger rettet mod ledige Ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne Alle ansatte i staten Personer inden for det rummelige arbejdsmarked i staten er fortrinsvis at finde i gruppen af kontorfunktionærer og ikke faglærte. De to personalegrupper udgør 70 pct. af personalegrupperne inden for det rummelige arbejdsmarked. Der er tale om en vis overrepræsentation i forhold til resten af det statslige arbejdsmarked. Derimod er andelen af akademikere, lærere og chefer ansat inden for det rummelige arbejdsmarked lavere end den samlede andel af disse personalegrupper. I Personalestyrelsens publikation Så rummelig er staten præsenteres flere tal om det rummelige arbejdsmarked i staten. 11

13 Vejledning om Socialt kapitel i staten 1.4. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten en dialogpjece til SU Som noget nyt suppleres Vejledningen om Socialt kapitel i staten af dialogpjecen Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten, der henvender sig til ledelses- og tillidsrepræsentanter i samarbejdsudvalget. Pjecens formål er at kvalificere de drøftelser, samarbejdsudvalget ifølge SU-aftalens pkt. 10 løbende gennemfører om institutionens indsats omkring rummelighed og social ansvarlighed. Pjecen indeholder derfor idéer og inspiration til, hvordan samarbejdsudvalget kan drøfte, hvordan institutionen bedst muligt udviser rummelighed i praksis. 12

14 Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne Indsatsen for personer med nedsat arbejdsevne er siden 1. juli 2003 beskrevet samlet i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i Aftalen om lokale aftaler om job på særlige vilkår, jf. bilag A. I dette kapitel beskrives muligheder, der retter sig mod forskellige målgrupper afhængig af arbejdsevnenedsættelsens omfang og karakter. I de fleste situationer er det som udgangspunkt AF eller kommunen, der har ansvaret for at afgøre, hvilken målgruppe den pågældende person tilhører, og dermed hvilke muligheder det kan være relevant at tilbyde den pågældende. Det er kommunen, der foretager en arbejdsevnevurdering ved sammen med personen at udarbejde en ressourceprofil. Ansættelse efter aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår, der beskrives i afsnit 2.1, kan dog ske direkte mellem personen og institutionen. Boks 2.1 beskriver, hvilke elementer der ligger til grund for en arbejdsevnevurdering. Boks 2.1. Arbejdsevnemetoden Det er kommunen eller AF, der foretager en vurdering af, om en ledig står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Vurderes det, at personens arbejdsevne er nedsat, gennemføres en arbejdsevnevurdering. Med fokus på personens arbejdsevne er det vedkommendes evner og ressourcer i forhold til at kunne honorere arbejdsmarkedets krav, der fokuseres på. Det er den kommunale sagsbehandler, der har myndighedsansvaret for vurderingen af borgerens arbejdsevne, og dette sker ved hjælp af ressourceprofilen, der består af 12 elementer, der kan belyse personens ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. De 12 elementer er: Uddannelse Arbejdsmarkedserfaring Interesser Sociale kompetencer 13

15 Vejledning om Socialt kapitel i staten Omstillingsevne Indlæringsevne Arbejdsrelevante ønsker Præstationsforventninger Arbejdsidentitet Bolig og økonomi Sociale netværk Helbred Sagsbehandleren skal inddrage personen i udarbejdelsen af ressourceprofilen. Sigtet er, at personen føler ansvar for egen udviklingsproces. Det er endvidere sagsbehandlerens opgave at inddrage andre relevante aktører i udarbejdelsen af ressourceprofilen, da det anses som en væsentlig forudsætning for at kunne matche borgerens ressourcer med arbejdsmarkedets kvalifikationskrav. Af andre relevante aktører kan nævnes: virksomheder, faglige organisationer, a-kasser, AF, job- og virksomhedskonsulenter, læger, medarbejdere ved behandlings-, boog støttetilbud. I det følgende beskrives de forskellige mulige ansættelsesformer efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår, og hvordan de kan anvendes på en statslig arbejdsplads. 14

16 Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne 2.1. Aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har indgået Aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår. Aftalen giver mulighed for at etablere job på særlige vilkår for personer med nedsat arbejdsevne uden at involvere offentlige myndigheder. Formålet er at lette adgangen til at skabe rummelige og fleksible arbejdspladser. Aftalen er et alternativ til de lovbaserede beskæftigelsespolitiske ordninger og kan også supplere disse ordninger; f.eks. i forbindelse med oprettelse af et fleksjob. Det er en forudsætning for at indgå en aftale, at begge parter ønsker at indgå en aftale efter den beskrevne procedure, jf. afsnit En lokal aftale om job på særlige vilkår giver mulighed for at fravige overenskomsten og åbner altså op for, at man kan aftale løn- og ansættelsesvilkår, der afviger fra de normale. Almindeligvis indgås aftaler om job på særlige vilkår i situationer, hvor den statslige institution ønsker at tage særlige individuelle hensyn til en allerede ansat, men kan også anvendes for udefrakommende personer. Arbejdsgiveren bærer hele lønudgiften, da der ikke ydes offentligt tilskud eller refusion af lønudgiften Målgruppen Målgruppen for indgåelse af lokale aftaler er: 1. Allerede ansatte medarbejdere, såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte, med nedsat arbejdsevne. 2. Udefrakommende personer, der har dokumenteret nedsat arbejdsevne. Lokale aftaler om job på særlige vilkår kan således indgås for allerede ansatte og udefrakommende personer, hvis arbejdsevne er forringet af helbredsmæssige og/eller sociale årsager, og som selv ønsker beskæftigelse på særlige vilkår. 15

17 Vejledning om Socialt kapitel i staten For udefrakommende er det en betingelse, at nedsættelsen af arbejdsevnen er dokumenteret med en lægeerklæring eller tilsvarende dokumentation. Dette krav gælder dog ikke førtidspensionister eller personer, der overgår fra anden ansættelse på særlige vilkår, hvis der i forvejen er taget stilling til arbejdsevnenedsættelsen ved ansættelsen i det hidtidige job. Det er ikke et krav, at arbejdsevnenedsættelsen er varig Fremgangsmåde ved ansættelse af personer på særlige vilkår I det følgende skitseres et eksempel på, hvordan en institution og en medarbejder kan indgå en lokal aftale om job på særlige vilkår: 1. En overenskomstansat eller en tjenestemandsansat ønsker at overgå til ansættelse på særlige vilkår. Overenskomstansatte ansættes i henhold til den pågældende overenskomst (jf. dog pkt. 3 og afsnit 2.1.3) Ved ansættelse af tjenestemænd på særlige vilkår overgår tjenestemanden til anden stilling, jf. tjenestemandspensionsloven 5, stk. 2. Der kan enten være tale om en nyoprettet eller en eksisterende stilling, som med hensyn til ansættelsesvilkår er tilpasset den enkelte tjenestemand. For udefrakommende vurderer arbejdspladsen, om der er mulighed for at ansætte en person i job på særlige vilkår. 2. Hvis institutionen ønsker at ansætte en udefrakommende på særlige vilkår, kan der rettes henvendelse til kommunen med henblik på, at den kan anvise en egnet person. Institutionen kan også benytte sig af normale procedurer for ansættelse, dvs. gennem stillingsopslag. 3. Ledelsen og den ansattes tillidsrepræsentant indgår en aftale om særlige løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderen, der er tilpasset institutionens ønsker og medarbejderens situation og behov. 4. Hvor der ikke er en tillidsrepræsentant, eller hvor organisationen ikke har delegeret forhandlingskompetencen, retter ledelsen henvendelse til den lokale afdeling af medarbejderens forbund. Aftalen sendes til den forhandlingsberettigede organisation til orientering. 16

18 Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne Institutionen giver den ansatte skriftlig meddelelse om de ændrede vilkår. Det er en forudsætning for indgåelse af lokale aftaler, at der på institutionen fastlægges principper for, hvilket arbejdsindhold og arbejdsomfang der kan varetages af personer på særligt aftalte vilkår. Det skal ske i samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget har derudover til opgave at fastlægge generelle retningslinjer for udformningen af job på særlige vilkår efter aftalen, hvis det besluttes at etablere sådanne på baggrund af samarbejdsudvalgets løbende drøftelser. De enkelte lokale aftaler skal ikke forelægges samarbejdsudvalget. Da tjenestemænd overgår til anden stilling, skal dette meddeles tjenestemanden i form af et nyt ansættelsesbrev. Ansættelsesbrevet indeholder tillige tjenestemandens dokumentation for, at pensionen vil blive beregnet efter den hidtidige højere løn. Pensionsalderen beregnes efter gældende regler. Forud for en tjenestemands overgang til en lokal aftale om job på særlige vilkår bør det tillige undersøges, hvorvidt de eksisterende muligheder på tjenestemandsområdet, herunder 55-tillæg eller nedsat arbejdstid i en periode mv., kan være en løsning. Bilag C indeholder et skabelonforslag til en aftale for tjenestemænd. Hvis forudsætningerne for ansættelse i jobbet ikke længere er til stede, dvs. at den ansattes arbejdsevne ikke længere er nedsat, skal den ansattes muligheder for ansættelse på ordinære vilkår drøftes, hvis en af de lokale aftaleparter ønsker det. De lokale aftaler skal hverken godkendes af kommunen eller AF, fordi der er tale om en aftalebaseret ordning, der ikke indebærer refusion eller tilskud. En lokal aftale kan opsiges til bortfald med seks måneders varsel, medmindre andet er bestemt i aftalen. Virkningen af, at aftalen bortfalder, er at de almindelige, centralt aftalte vilkår herefter gælder, jf. dog nedenfor. 17

19 Vejledning om Socialt kapitel i staten Hvis den lokale aftale bortfalder, fortsætter de enkelte ansættelsesforhold imidlertid uændret som en personlig ordning, indtil vedkommende opsiges, selv siger op, eller der indgås ny aftale. Jobindholdet fastsættes efter aftale mellem den enkelte og institutionen. Eksempelvis er der mulighed for, at den allerede ansatte kan fortsætte med sit hidtidige arbejdsområde med nedsat intensitet eller nedsat tid. Der er også mulighed for, at den enkelte kan omplaceres til andre arbejdsopgaver inden for ansættelsesområdet. En indgåelse af en lokal aftale giver altså i sig selv ikke anledning til at ændre jobindholdet. For udefrakommende stilles der heller ikke særlige krav til jobindholdet ved indgåelse af en lokal aftale Økonomiske og ansættelsesmæssige konsekvenser for den statslige institution Overenskomstansatte ansættes efter den relevante overenskomsts 2 bestemmelser suppleret med en lokal aftale indgået på institutionen mellem ledelse og tillidsrepræsentant. I bilag B findes et skabelonforslag til en lokal aftale for overenskomstansatte. Tjenestemænd opretholder tjenestemandsansættelsen, ligeledes suppleret med en lokal aftale af nævnte art. Udgiften for den enkelte institution vil være den løn, inklusiv eventuelt pensionsbidrag efter overenskomsten, der aftales i hvert enkelt tilfælde. Institutioner, der indgår lokale aftaler om etablering af job på særlige vilkår, kan overskride den på finansloven opførte lønsumsudgift med de hertil knyttede lønudgifter, jf. 7 i Finansministeriets cirkulære nr. 236 af 18/12/1998 om fleksjob mv. i staten. Den enkelte institution forudsættes at afholde de udgifter, der vil være forbundet med ansættelse af tjenestemænd på særlige vilkår. Det gælder indbetaling af pensionsdækningsbidrag til finanslovens 36 for den statslige udgift ved at tjenestemænd får pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. 2 Ved overenskomst forstås organisationsaftaler, fællesoverenskomster og hovedaftaler. 18

20 Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne Ansættelsesforholdet er i øvrigt omfattet af den almindelige ansættelsesretlige lovgivning mv., herunder f.eks. funktionærloven, forudsat at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Der indbetales obligatoriske arbejdsgiverbidrag som ATP og arbejdsmarkedsbidrag mv Økonomiske og ansættelsesmæssige konsekvenser for den ansatte Den lokale aftale er et supplement til overenskomsten og de for tjenestemænd centralt aftalte ansættelsesvilkår i henhold til tjenestemandslovens Aftalen om lokale aftaler om job på særlige vilkår indeholder ikke begrænsninger med hensyn til hvilke centralt aftalte ansættelsesvilkår, der kan fraviges. Typisk vil der være tale om løn- og arbejdstidsvilkår, men øvrige vilkår, hvorved ansættelsen adskiller sig fra en ordinær ansættelse, kan også aftales. Der kan f.eks. aftales fravigelser vedrørende løn og lønanciennitet, arbejdstids- og opgavetilrettelæggelse eller arbejdspladsindretning. I det omfang der ikke er aftalt fravigelser, gælder de almindelige bestemmelser i overenskomsten/lønaftalen. Med hensyn til ansættelsesforholdets varighed gælder de almindelige regler. Det fremgår af ansættelsesbrevet og af lokalaftalen, hvilke ansættelsesvilkår der gælder for den pågældende. Øvrige ansættelsesvilkår fremgår af overenskomsten, anden aftale eller af tjenestemandslovgivningen. Ansættelsesforholdet er varigt, medmindre det i ansættelsesbrevet er gjort tidsbegrænset. Der er mulighed for støtte til arbejdsredskaber i henhold til Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. For så vidt angår allerede ansatte, der er medlem af en a-kasse, kan medlemskab af a-kassen opretholdes under ansættelsen. Ret til dagpenge i tilfælde af, at ansættelsesforholdet ophører, afhænger som for andre ansatte af a-kassens rådighedsvurdering af det enkelte tilfælde. Det påvirker ikke i sig selv den pågældendes situation over for a- kassesystemet, at man har været ansat i henhold til en lokal aftale om job på særlige vilkår, idet der ikke er tale om støttet beskæftigelse. Det 19

21 Vejledning om Socialt kapitel i staten påvirker således heller ikke mulighederne for tilkendelse af efterløn. Her er det et krav, at man skal være til rådighed for arbejdsmarkedet den dag, hvor efterløn tilkendes. Hvis man som udefrakommende har en lønindkomst af en vis størrelse ved siden af en overførselsindkomst, kan der ske fradrag i overførselsindkomsten efter gældende regler. Den pågældende kan få oplysninger herom ved henvendelse til sin bopælskommune. Særligt vedrørende tjenestemænd For tjenestemænd gælder særskilt, at pension beregnes efter eventuel hidtidig højere løn fra den stilling, hvorfra tjenestemanden overgår til ansættelse på særlige vilkår, jf. bilag H. Pensionsalderen beregnes efter gældende regler. For tjenestemænd er det aftalestof i henhold til tjenestemandslovens 45-47, som kan fraviges. Vilkår, som er reguleret af tjenestemandsloven, kan ikke fraviges ved aftale Klageregler og tvister Hvis der ikke kan opnås enighed om indgåelse af lokale aftaler, kan uoverensstemmelsen behandles fagretligt ved afholdelse af mæglingsmøde, jf. pågældende hovedaftale. Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke videreføres. For tjenestemænds vedkommende kan uoverensstemmelsen indbringes til forhandling mellem Finansministeriet og centralorganisationerne, jf. hovedaftalen. Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke videreføres. Uoverensstemmelse vedrørende indgåede lokale aftalers indhold eller brud på indgåede lokale aftaler behandles i henhold til (fælles)overenskomstens bestemmelser herom. For tjenestemænd finder bestemmelserne i hovedaftalen for tjenestemænd af 1969 anvendelse. Fakta om aftale om job på særlige vilkår Lokale aftaler om job på særlige vilkår er aftaler, der indgås mellem institutionen, medarbejderen og tillidsrepræsentanten (eller den faglige organisation). Gældende overenskomst kan fraviges ved aftale, hvad angår både løn- 20

22 Kapitel 2. Personer med nedsat arbejdsevne og ansættelsesmæssige vilkår. Arbejdsgiveren bærer hele lønudgiften. Det skal fremgå af ansættelsesbrevet, hvilke ansættelsesmæssige vilkår der gælder for personen, herunder hvilke fravigelser, der er aftalt Henvisninger og yderligere information Fmst. cirk. 14/ om job på særlige vilkår (Socialt kapitel) (Fmst. nr. 33/97) (Bilag A) Fmst. cirkulære nr. 236 af 18/ om fleksjob mv. i staten (Skabelonforslag til lokal aftale om job på særlige vilkår overenskomstansatte (Bilag B) Skabelonforslag til lokal aftale om job på særlige vilkår tjenestemænd (Bilag C) Personalestyrelsens cirkulæreskrivelse af 25/ om bevarelse af pensionsretttigheder for tjenestemænd mv., der ansættes i fleksjob eller job på særlige vilkår (Bilag H) Fmst. cirk. 29/ om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Eksempel En myndighed under Forsvarskommandoens ansvarsområde indgik en aftale om job på særlige vilkår med en assistent, der på grund af problemer med hjertet ikke var i stand til at varetage sit arbejde som hidtil. Det blev aftalt, at den pågældende fik nedsat arbejdstiden til 22 timer om ugen, og at arbejdsgiveren anerkendte, at arbejdstempoet måtte forventes at være lavere, end man normalt forudsatte ved det pågældende tjenestested. Der blev samtidig aftalt en nedsættelse af lønnen, der tog hensyn til den reducerede arbejdstid og forventede mindre arbejdsindsats. Arbejdsgiveren forpligtede sig til at anerkende skriftlige henstillinger og anvisninger fra den pågældende læge om i perioder at aflaste assistenten yderligere, hvis lægen skønnede det nødvendigt. Arbejdet blev omfordelt med sigte på at fjerne det mest stressende arbejde fra assistenten. Endvidere aftaltes, at arbejdet normalt skulle udføres fra et lokale, hvor rumtemperaturen kunne holdes tilpas lav og således virke mindst muligt belastende for assistenten. 21

23 Vejledning om Socialt kapitel i staten 2.2. Delvist uarbejdsdygtige personer omfattet af dagpengeloven For ansatte, der er delvis uarbejdsdygtige, kan der anvendes to forskellige redskaber med henblik på, at medarbejderen kan forblive på institutionen: Delvis raskmelding/delvis sygemelding Personer, der efter en sygdomsperiode eller på grund af undersøgelser eller ambulant behandling er delvist uarbejdsdygtige, kan søge om at få udbetalt nedsatte sygedagpenge. Det kaldes delvis raskmelding. Delvis sygemelding kan anvendes for personer, der i en periode har vanskeligt ved at klare deres fulde normale arbejdsmængde, men som kan varetage en del af arbejdet. Både delvis raskmelding og delvis sygemelding betyder, at personen får udbetalt løn for de timer, hvor vedkommende arbejder, og dagpenge for de timer, personen er fraværende, hvis overenskomsten ikke giver ret til fuld løn under sygdom. 28 aftaler For personer, hvis sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, er der mulighed for, at institutionen med kommunens godkendelse kan indgå en 28 aftale med den ansatte. En sådan aftale betyder, at arbejdsgiveren får refunderet et beløb svarende til satsen for dagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første to uger af sygefraværet, jf. dagpengelovens Målgruppen Der kan udbetales nedsatte dagpenge og etableres 28 aftaler for allerede ansatte, som er delvist uarbejdsdygtige på grund af sygdom. Før der kan tilkendes nedsatte sygedagpenge ved delvis rask-/sygemelding, skal lægen skønne, at den enkelte kun kan bestride arbejdet delvist. Der stilles ikke krav om en forudgående fraværsperiode med fuldt fravær. Det er imidlertid et krav for udbetaling af nedsatte dagpenge, at personen på grund af sygdommen har et fravær på minimum fire timer pr. uge. 22

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 08.41 O.11 25/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 08.41 O.11 25/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Sundhedskartellet 08.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Hvem er omfattet af aftalen... 5 2

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet 1. Baggrund, formål og indhold Disse retningslinjer vedrører lederes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere