Aftale for Socialområdet for voksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale for Socialområdet for voksne"

Transkript

1 Aftale for Socialområdet for voksne Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3 Sammenlægning af Socialpædagogisk Enhed og Socialpsykiatrien 4 Fortsat implementering af social færdighedstræning i grupper Dato: Aftale mellem Susanne Strandkjær, Centerchef Mette Olsen, leder af Socialområdet for voksne Underskrift Underskrift Aftaleperiode: 1. januar 2016 til 31. december 2016

2 Økonomisk ramme Den samlede økonomiske ramme for enheden udgør i 2016: Udgift Indtægt Netto Aftalestyring 2016 For nærmere præcisering af budgettet på området, henvises til centerets Administrativt budgetdokument, 3. niveau. I aftaleperioden kan der ske justeringer af aftaleenhedens budget. Aftaleenheden vil altid blive orienteret om justeringerne og de korrigerede beløb vil fremgå af kommunens økonomisystem. Fælles mål 1. Borgeren i centrum via rehabilitering Målsætning Målet er at opnå øget effekt af arbejdet med borgerne ved at udvikle den faglige indsats. Et af midlerne hertil er den rehabiliterende tilgang. Baggrund SHC hjælper og støtter borgere med vidt forskellige problemstillinger. Grundlæggende for Centrets arbejde er, at udgangspunktet er borgeren og borgerens hele livssituation. Derfor skal borgerens ressourcer i spil, så den hjælp eller støtte der bliver givet, understøtter borgerens livskvalitet og positive udvikling. SHC har derfor, i lighed med blandt andre SUOC, valgt at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang, der tager afsæt i et tæt samarbejde med borgeren omkring indsatsen og de mål, der sættes. SHC har allerede gjort sig forskellige erfaringer med at arbejde rehabiliterende. Centret har i 2015 blandt andet afprøvet en systematik for samarbejdet med og omkring borgeren i en række konkrete borgerforløb. Dette arbejde fortsætter i 2016, samtidig med at Centret påbegynder implementeringen af en mere systematisk tilgang til rehabilitering i hele Centret. Erfaringer fra SUOC såvel som andre kommuner viser, at en systematisk anvendelse af rehabilitering som faglig tilgang har en positiv effekt på den indsats, der udføres i samarbejde med borgeren og andre aktører. Især den del af rehabilitering, som handler om en tættere koordinering både internt i kommunen og mellem kommune, borger og andre aktører, kan give positive resultater. Samarbejdet skal være baseret på tydelige, og fælles mål, idet det kan give bedre resultater for borgeren og sikre en højere faglig kvalitet i indsatsen. SHC har valgt at målet i aftalen holder sig inden for det, SHC selv er herre over. Samtidig ser SHC en fordel i, at der i øjeblikket i Høje-Taastrup Kommune er stor opmærksomhed omkring nødvendigheden af at arbejde mere på tværs for at opnå bedst mulig effekt af indsatsen. Der er igangsat flere initiativer og indsatser, som arbejder i denne retning, og det er SHC s ambition at bidrage aktivt til, at det tværgående samarbejde både internt i kommunen og i forhold til borgeren og andre aktører udvikles yderligere i 2016 og frem. SHC s mål ligger i forlængelse af Direktionens strategibrev 2016 for så vidt angår det fælles fokusområde Mødet med borgeren. Den rehabiliterende tilgang er således Social- og Handicapcentret konkrete bud på fremtidens borgerkontakt. Målet spiller endvidere tæt sammen med mål 2 omkring mål og opfølgning nedenfor, idet arbejde med mål er en afgørende del af det rehabiliterende arbejde Resultat- og effektmål Effektmål: Det er forudsat i Plan for Socialområdet for voksne , at Centret opnår en økonomisk effekt af den igangværende faglige udvikling. I 2016 drejer det sig om en besparelse på 7,3 mio. kr. set i forhold til udgangspunktet primo 2014.

3 Besparelsen skal realiseres ved, at borgere flytter fra bomiljø til egen bolig, fra beskyttet beskæftigelse til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller på anden vis opnår et lavere støttebehov. Der er i perioden opsat konkrete måltal herfor. Den rehabiliterende tilgang er et vigtigt element i at opnå disse forandringer. Der er ikke på nuværende tidspunkt opstillet effektmål rettet mod kvaliteten i indsatsen, hvilket skyldes, at Centret i første omgang har koncentreret sig om at implementere de nødvendige organisatoriske forandringer. Centret arbejder videre med at få opstillet effektmål for kvaliteten i indsatsen. Aktivitetsmål: Samtidig med at Centret arbejder med at afprøve en ny systematik for samarbejdet med og omkring borgeren i en række konkrete borgerforløb, vil der i første halvdel af 2016 blive arbejdet med at kortlægge og analysere, hvad der skal til for at implementere rehabilitering fuldt ud i alle SHC s områder, og hvad der skal til for at komme videre i det tværgående samarbejde internt i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere. En del af arbejdet vil være at udvikle/tilpasse nye arbejdsformer og værktøjer, men der skal også udarbejdes en langsigtet implementeringsplan. I anden halvdel af 2016 påbegyndes implementering af de nye arbejdsformer og værktøjer. Der er opsat følgende aktivitetsmål for 2016 Der er udarbejdet projektmandat og projektbeskrivelse (herunder milepælsplan), der beskriver indsatsen på tværs af SHC samt specifikt for de forskellige områder og med de forskellige målgrupper Der er nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra områderne, som skal bidrage til at definere, udvikle og implementere den rehabiliterende tilgang Der er påbegyndt en afklaring af, hvilke faglige metoder der allerede anvendes, deres vidensgrundlag samt relevante nye metoder Det er afdækket, hvordan samarbejde og koordinering sker i dag og mellem hvilke parter, samt hvordan samarbejde og koordinering kan styrkes og udvikles internt i SHC, internt i Høje-Taastrup Kommune og i forhold til eksterne samarbejdspartnere Det er undersøgt og afklaret, hvordan og hvorvidt, der kan udarbejdes en fælles plan for borgeren 1) Internt i SHC, 2) Internt i Høje-Taastrup Kommune, 3) Eksternt med andre aktører såsom psykiatrien, praktiserende læge m.fl. Der er arbejdet videre med konkrete borgerforløb, og der er evalueret på systematikken omkring borgerforløbene Aktivitetsmålene kan ændre sig i takt med, at projektet skrider frem, og der opnås flere erfaringer. Deadline Projektets analyse- og planlægningsfase løber til og med juni Varigheden af den efterfølgende gennemførelses- og implementeringsfase forventes at strække sig over flere år. Indsatser Indsatserne er ikke defineret endnu, men det vil ske i begyndelsen af 2016 se punkt 1) neden for. Indtil videre er planen, at analyse- og planlægningsfasen vil bestå af følgende: 1) Projektet kickstartes med en planlægningsworkshop for projektets arbejdsgruppe, hvor den forandringsteori, som ledelsen har lavet udkast til, skal kvalificeres af medarbejderne Forandringsteorien vil danne grundlag for, at der kan laves en projektplan for analyse- og planlægningsfasen. 2) Konkrete kortlægninger og analyser specificeres og sættes i gang 3) Konkrete arbejdsformer og værktøjer, som siden hen kan implementeres i organisationens lokale enheder, udvikles Analysefasen munder ud i en implementeringsplan, hvor de konkrete implementeringsindsatser vil være beskrevet.

4 Tidspunkter for opfølgning: Der vil blive fulgt op på projektet/målet som følger: Der er nedsat en intern styregruppe bestående af centerchef Susanne Strandkjær og centrets niveau-3 ledere, som mødes ca. 6 gange årligt for at følge op på projektet. Der vil løbende blive gjort status over for Sektor-MED. Projektet indgår i programmet Plan for Socialområdet for voksne Der følges op kvartalsvis på programstyregruppemøder og via afrapportering til Direktionen. Metode til opfølgning på mål For så vidt angår aktivitetsmålene vil projektets styregruppe følge op på, om opgaven er løst. For så vidt angår de langsigtede effektmål, vil der blive fulgt op i forbindelse med den løbende opfølgning på den økonomiske effekt af den faglige udvikling, jf. Plan for socialområdet for voksne Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Målsætning Målet er at opnå øget effekt af forløbene omkring borgerne ved at udvikle den faglige indsats. Et af midlerne hertil er at opstille mål for indsatsen omkring borgeren og følge op på dem. Baggrund SHC har gennem 2015 arbejdet med at skabe forudsætningerne for at alle medarbejdere i Centret bliver i stand til at opstille mål for indsatsen omkring den enkelte borger og følge op herpå. Aktuelt pågår en større kompetenceudviklingsindsats for alle medarbejdere og ledere i god dokumentation og målsætningsarbejde. Målet er i tråd med Direktionens strategibrev 2016, for så vidt angår 1) det fælles mål om bæredygtig kommune, her i betydningen økonomisk, faglig og social bæredygtighed, og 2) temaet en styrket organisation i betydningen effektive arbejdsgange og forbedret udnyttelse af IT. Resultat- og effektmål Effektmål Projektet skal overordnet set bidrage til, at Centret opnår en økonomisk effekt af den igangværende faglige udvikling, jf. Plan for Socialområdet for voksne I 2015 drejer det sig om en besparelse på 7,3 mio. kr. set i forhold til udgangspunktet primo Besparelsen skal realiseres ved, at borgere flytter fra bomiljø til egen bolig, fra beskyttet beskæftigelse til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller på anden vis opnår et lavere støttebehov. Der er i perioden opsat konkrete måltal herfor. Målsætningsarbejde og løbende opfølgning på effekter er et vigtigt element i at opnå disse forandringer. Der er ikke på nuværende tidspunkt opstillet effektmål rettet mod borgeren, hvilket skyldes, at Centret i første omgang har koncentreret sig om at implementere de nødvendige organisatoriske forandringer. Centret arbejder videre med at få opstillet effektmål for effekten set i et borgerperspektiv. Resultatmål for 2016 Der er opsat nedenstående resultatmål for Disse mål relaterer sig direkte til den kompetenceudviklingsindsats, som Centret gennemfører i 2015 og 2016 vedrørende målsætningsarbejde. 80 % af de medarbejdere, der deltager i kompetenceudviklingsindsatsen oplever ved udgangen af 2016, at der er kommet et mere fælles sprog og klarere arbejdsgange i

5 dokumentationsarbejdet Ved udgangen af 2016 fremgår SMART indsatsmål i 80 % af alle nye bestillinger og i prioriterede opfølgningssager fra myndighed. Myndighed er opmærksom på ikke at gøre indsatsmålene for specifikke, idet det er udførers opgave at omsætte indsatsformålene til mere specifikke mål. Ved udgangen af 2016 udarbejder tilbuddene SMART mål og delmål til 80 % af alle indsatsmål i nye bestillinger Ved udgangen af 2016 skrives minimum 50 % af alle dagbogsnotater på delmålsniveau Aktivitetsmål: Styregruppen har besluttet, hvordan der følges op på ovenstående resultatmål, og hvordan resultaterne kommunikeres til medarbejdere, ledere og politikere Den enkelte niveau 3 leder har lagt en plan for, hvordan de følger op med deres områdeledere Alle niveau 4 ledere har lagt en plan for, hvordan de følger op i forhold til deres medarbejdere Styregruppen har besluttet, hvorledes SHC fremadrettet skal arbejde med effektmåling Der er igangsat et kortlægnings- og analysearbejde omkring, hvordan borgeren kan inddrages mere i arbejdet med mål og opfølgning herpå Deadline Projektet befinder sig aktuelt i gennemførelses- og implementeringsfasen for så vidt angår indsatsen omkring målsætningsarbejde. Denne forventes at strække sig ind i 2017, før den er implementeret i bund. I 2016 igangsættes sideløbende en analysefase omkring borgerinddragelse og effektmåling, som forventes at tage det meste af året. Varigheden af den efterfølgende gennemførelses- og implementeringsfase er ikke fastlagt for nuværende, men forventes at strække sig over flere år. Indsatser Indsatserne i 2016 er ikke endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt, men omfatter blandt andet: De sidste kurser for ledere og medarbejdere i god dokumentation og målsætningsarbejde skal gennemføres Der skal udarbejdes en plan for implementering og opfølgning decentralt i områderne Der skal etableres løbende dataindsamling fra hvert område med henblik på løbende monitorering i forhold til resultatmålene for 2016 Der skal ske en løbende kommunikation af resultater ud i organisationen og til det politiske niveau Der skal gennemføres en kortlægning af forskellige muligheder for effektmåling Der skal påbegyndes en kortlægning af forskellige muligheder for øget borgerinddragelse i arbejdet med mål og opfølgning på mål Tidspunkter for opfølgning: Der vil blive fulgt op på projektet/målet som følger: Projektets interne styregruppe bestående af centerchef Susanne Strandkjær og centrets niveau-3 ledere mødes 6 gange årligt for at følge op på projektet. Der vil løbende blive gjort status over for Sektor-MED. Projektet indgår i programmet Plan for Socialområdet for voksne Der følges op kvartalsvis på programstyregruppemøder og via afrapportering til Direktionen. Metode til opfølgning på mål Angående resultatmålene, så vil der blive fulgt op herpå i forbindelse med den løbende opfølgning på den økonomiske effekt af den faglige udvikling, jf. Plan for socialområdet for voksne Derudover skal projektets styregruppe ultimo 2015 tage stilling til, hvorledes man decentralt vil følge op på de konkrete resultatmål for For så vidt angår aktivitetsmålene for 2016, vil projektets styregruppe følge op på, om opgaverne er løst.

6 Øvrige mål 3. Sammenlægning af Socialpædagogisk Enhed og Socialpsykiatrien Målsætning Det overordnede mål med at sammenlægge Socialpædagogisk Enhed og Socialpsykiatrien er at skabe bedre forudsætninger for videndeling og fleksibilitet i organisationen i forhold til at finde gode løsninger til den enkelte borger. Baggrund Det blev i foråret 2015 besluttet at sammenlægge Socialpædagogisk Enhed og Socialpsykiatrien under ledelse af Mette Olsen. Sammenlægningen har virkning fra den for den administrative del og fra den for den øvrige organisation. I efteråret 2015 er der planlagt og gennemført en række aktiviteter med henblik på at gøre de eksisterende organisationer parat til sammenlægningen. Følgende aktiviteter er gennemført i 2015: Der er gennemført et 2-dages seminar for ledere i den nye organisation, hvor der med hjælp fra eksterne og interne konsulenter blandt andet blev arbejdet med temaet fusioner og ledelsesteams, og med at formulere værdier og ledelsesgrundlag for den nye organisation Der er indgået aftale med psykolog om fælles supervision for det nye lederteam. Lederteamet mødes en hel dag med supervisor den , hvor der blandt andet skal arbejdes med form og indhold på ledermøder mv. Der er afholdt møder med de to eksisterende MED-udvalg og AMR-udvalg, hvor det er blevet drøftet, hvorledes de to udvalg skal sammensættes og fungere, når de samles Der er skabt klarhed over ansvars- og opgavefordeling blandt de administrative medarbejdere Der er skabt klarhed over fremtidig ansvars- og opgavefordeling blandt organisationens niveau 4 lederne Mette Olsen har deltaget på personalemøder i alle Socialpædagogisk Enheds tilbud/huse Mette Olsen har været i dag- eller aftenvagt i næsten alle tilbud/huse i Socialpædagogisk Enhed. (De sidste vagter ligger i januar 2016) Borgere og pårørende er informeret om sammenlægningen i det omfang, det har været relevant Resultat- og effektmål Der er ikke opstillet resultat- og effektmål for sammenlægningen hverken på lang sigt eller konkret for Aktivitetsmål for 2016: Der er opsat en række aktivitetsmål for 2016, som ligger i forlængelse af indsatserne i 2015, og som skal understøtte det langsigtede mål om øget videndeling og fleksibilitet i organisationen. Det drejer sig dels om organisatoriske mål, dels om at få rykket ledere og medarbejdere tættere sammen øge deres kendskab til hinanden og til organisationens samlede tilbudsvifte: Der er etableret en velfungerende struktur for ledermøder og for samarbejdet i lederteamet. Dette vil blandt andet ske gennem fælles ledersupervision, hvor der vil blive arbejdet med vidensdeling, og kendskab til hinandens ledelsesprofiler og -kompetencer. Der er etableret en velfungerende struktur for MED- og AMR-udvalgenes arbejde Der er udarbejdet et ledelsesgrundlag for organisationen Alle ledere har besøgt alle tilbud i organisationen Alle administrative medarbejdere har besøgt alle tilbud i organisationen Organisationen har fået et navn

7 Deadline Deadline for aktivitetsmålene for 2016 er ultimo Indsatser Følgende indsatser som er bundet direkte op på aktivitetsmålene - er fastlagt for 2016: Der skal evalueres og etableres en struktur for ledermøder og for samarbejdet i lederteamet Der skal planlægges og gennemføres et to dages seminar for de nye MED- og AMR-udvalg med hjælp fra ekstern konsulent ultimo januar 2016 Der skal etableres en struktur for MED- og AMR-udvalgenes arbejde. Strukturen evalueres sidst på året. Der skal planlægges og gennemføres en rundtur for alle administrative medarbejdere til organisationens tilbud Der skal udarbejdes et værdi- og ledelsesgrundlag med inddragelse af MED Der skal gennemføres en proces med medarbejdere og MED omkring at finde et navn til enheden Tidspunkter for opfølgning: Der vil blive fulgt op på aktivitetsmålene løbende i MED-udvalget, i lederteamet og på statusmøder mellem Mette Olsen og Susanne Standkjær. Metode til opfølgning på mål: Der vil løbende blive evalueret i MED, AMR og i lederteamet. 4. Fortsat implementering af social færdighedstræning i grupper Målsætning Socialpsykiatriens deltager sammen med 8 andre kommuner i et metodeudviklingsprojekt vedrørende social færdighedstræning. Målet med at deltage i projektet er at styrke den faglige indsats i forhold til borgere med psykiske vanskeligheder, som har brug for at få udviklet og styrket deres sociale færdigheder. Derudover er det målet, at Socialpsykiatrien gør sig erfaringer med gruppeforløb som metode med henblik på at kunne vurdere dennes eventuelle overførbarhed til borgere med andre problemstillinger eller andre målgrupper. Baggrund Social færdighedstræning er et undervisnings- og træningsforløb, som fokuserer på problem - og konfliktløsning, samtalekompetencer, symptom-mestring samt hjemmeøvelser og rollespil. I social færdighedstræning støttes borgeren i at mestre symptomer, forbedre kommunikative færdigheder og at opdage tidlige tegn på en psykose. Der er dokumenteret positiv effekt af metoden i forhold til at forbedre målgruppens sociale færdigheder og kvaliteten og antallet af sociale kontakter. Det betyder, at borgerens samlede psykosociale funktionsniveau forbedres og at negative symptomer reduceres. Siden september 2014 har Socialpsykiatrien gennemført social færdighedstræning for i alt 35 borgere fordelt på 4 hold med mellem 6-10 deltagere. En tilfredshedsundersøgelse foretaget af CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) viser, at 43 % af deltagerne på første hold (10 personer) var meget tilfredse med indsatsen, og 57 % var tilfredse. Dette resultat ligger over gennemsnittet for de ni deltagende kommuner. Socialpsykiatrien har desuden selv opgjort, at én ud af de 10 borgere ikke længere har brug for 85 støtte og at én har fastholdt sin beskæftigelse.

8 Resultat- og effektmål Det overordnede mål med metoden er at forbedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne deltagernes sociale handlekompetence. Metoden støtter borgeren i at blive reintegreret i samfundslivet, idet den enkeltes kognitive evner og sociale handlemuligheder styrkes. Der arbejdes i hele forløbet med borgerens formulerede mål, som fastsættes i starten. Der bliver lavet en cost effectiveness analyse i forbindelse med afprøvningen af social færdighedstræning i de 9 danske projektkommuner. Aktuelt findes der ikke et validt økonomisk datagrundlag. Aktivitetsmål for 2016: Der er opsat følgende aktivitetsmål for 2016: Gruppeforløb for fire nye hold med 6-10 deltagere er gennemført Der er lavet en plan for projektets overgang til drift sammen med myndighed og med input fra midtvejsrapport fra projektet Der er påbegyndt en analyse af muligheder for metodens overførbarhed til borgere med andre problemstillinger og/eller andre målgrupper Deadline Deadline for resultatmålene og for aktivitetsmål 1 og 3 er udgangen af Aktivitetsmål vedrørende plan for projektets overgang til drift skal være nået medio Indsatser Følgende indsatser som er bundet direkte op på aktivitetsmålene - er fastlagt for 2016: Der skal tilrettelægges og gennemføres fire gruppeforløb. Et forløb varer ni måneder med fremmøde én gang om ugen i 1½ time Der skal udarbejdes en plan for projektets overgang til drift i samspil med myndighed og med input fra midtvejsrapport fra projektet. Dette er aftalt med myndighed, og der vil blive arbejdet med det på en temadag af en halv dags varighed Der skal igangsættes en analyse af muligheder for metodens overførbarhed til borgere med andre problemstillinger og/eller andre målgrupper Tidspunkter for opfølgning: Resultater af midtvejsevaluering forventes at foreligge februar Der følges op på aktivitetsmålene løbende i Metode til opfølgning på mål Resultatmål: Der foretages baselinemålinger før et forløb i Socialfærdighedstræning, samt en opfølgning efter afsluttet forløb. Målingen indbefatter: Resultater af PSP-interview (Personal and Social Performance), som er en konkret interviewguide Borgerens besvarelser af et helbredsundersøgelsesskema (EQ-05) Antallet af bostøttetimer, som borgeren har modtaget i gennemsnit pr. uge den seneste måned Aktivitetsmål: Der følges op på aktivitetsmålene gennem løbende dialog mellem Mette Olsen, områdeleder Lone Clement Rasmussen og projektleder for Social færdighedstræning, Nina Borum Nielsen.

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Aftale for Team Myndighed SHC

Aftale for Team Myndighed SHC Aftale for Team Myndighed SHC Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 1 Proaktiv

Læs mere

Aftale for Solgården. Overskrifter for aftalens mål. Fælles mål for SHC. 1 Borgeren i centrum via rehabilitering

Aftale for Solgården. Overskrifter for aftalens mål. Fælles mål for SHC. 1 Borgeren i centrum via rehabilitering Aftale for Solgården Overskrifter for aftalens mål Fælles mål for SHC 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Mål for Solgården 3 Udvikling

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål A. I samarbejde med SHC: 1. Fælles og ensartet dokumentationspraksis og effektmåling. 2. Fortsat implementering af den rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Rehabilitering med borgeren i centrum. Projektleder: Maja Sylow/Lise Bjerre. Projektejer: Susanne Strandkjær

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Rehabilitering med borgeren i centrum. Projektleder: Maja Sylow/Lise Bjerre. Projektejer: Susanne Strandkjær Projekt Projektmandat Projekttitel: Rehabilitering med borgeren i centrum Projektleder: Maja Sylow/Lise Bjerre Projektejer: Susanne Strandkjær Den brændende platform: Social- og Handicapcentret (SHC) hjælper

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål 1 Nye borgere på Frøgård Allé 2 Opstart Taastrup Torv Dato: [ ] Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Grete Ringgaard Leder Underskrift

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcenteret

Aftale for Social- og Handicapcenteret Aftale for Social- og Handicapcenteret Overskrifter for aftalens mål 1 Implementering af udvalgte dele af Planen for socialområdet for voksne 2014-2020 2 Forbedret økonomistyringsgrundlag Dato: 3. marts

Læs mere

Aftale for Socialpsykiatrien. Overskrifter for aftalens mål. 1 Fælles og ensartet dokumentationspraksis og effektmåling

Aftale for Socialpsykiatrien. Overskrifter for aftalens mål. 1 Fælles og ensartet dokumentationspraksis og effektmåling Aftale for Socialpsykiatrien Overskrifter for aftalens mål 1 Fælles og ensartet dokumentationspraksis og effektmåling 2 Fortsat implementering af den rehabiliterende tilgang 3 Afprøvning af evidensbaserede

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Overskrifter for aftalens mål

Overskrifter for aftalens mål Overskrifter for aftalens mål 1 Forsat udvikling af recovery- og rehabiliterende understøttende indsatser, med særligt fokus på opstart af social færdighedstræning i grupper, som er en evidensbaserede

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet i dialog med KL

Social- og Integrationsministeriet i dialog med KL Fra: Til: Resumé: Social- og Integrationsministeriet i dialog med KL Kommunale forvaltningsdirektører, centerchefer samt område- og centerledere indenfor Socialpsykiatrien Landets kommuner introduceres

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap 1. processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Ultimo

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Gode råd og opmærksomhedspunkter. Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre?

Gode råd og opmærksomhedspunkter. Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre? Gode råd og opmærksomhedspunkter Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre? regionsyddanmark.dk April 2016 Denne pjece beskriver gode råd og opmærksomhedspunkter i forhold

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Aftale for Park Job og Aktivitetshus

Aftale for Park Job og Aktivitetshus Aftale for Park Job og Aktivitetshus Overskrifter for aftalens mål 1 Udvikling af beskyttet beskæftigelse 2 Udvikling af personalegruppen i det ny dagtilbud Dato: Aftale mellem Susanne Strandkær Centerchef

Læs mere

Ansøgning om tilskud Projektets navn

Ansøgning om tilskud Projektets navn Ansøgning om tilskud Projektets navn Optimeret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Egedal Kommune Tidsperiode Januar 2012 til december 2014 Projektorganisation Projektejer: Kjeld Ebdrup,

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen)

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) Dialogbaseret aftale mellem (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) 2015 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Projekt: Fra Beskæftigelsesplan 2014 til konkret praksis - handleplan. Ansvarlige for projektet

Projekt: Fra Beskæftigelsesplan 2014 til konkret praksis - handleplan. Ansvarlige for projektet Projektplan Skanderborg Kommune Projekt: Fra Beskæftigelsesplan 2014 til konkret praksis - handleplan. Ansvarlige for projektet Projektejer Jørgen Erlandsen. Projektleder Projektidé Charlotte Sørensen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Projektbeskrivelse 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Den 19. august 2015, vers. 2.0, v. Dorthe Brænder Lilliendal og UIrik Skyum Christensen Baggrund 2015-18 er

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Målbillede på socialområdet

Målbillede på socialområdet Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 24-11-2016 3. Målbillede

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan

Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Den 16. juni 2015, vers. 1.0, v. Dorthe Brænder Lilliendal og UIrik Skyum Christensen Baggrund 2015-18 er den formelle ramme om

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER Styrkelse af forebyggelses og sundhedsfremmeindsatsen i kommunen SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER IMPLEMENTERINGSPLAN REBILD KOMMUNE Side 1 af 5 Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015 LEDERNYT 3. NOVEMBER 2014 Direktionens strategibrev 2015 I år har Direktionen valgt at arbejde med strategibrevet på en ny måde. Direktionen har identificeret en række temaer, som vi vurderer, er relevante

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere