Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft"

Transkript

1 26. juni 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en reform af international rekruttering, der skal styrke virksomhedernes konkurrencevilkår og dermed fundamentet for at skabe vækst og velfærd i Danmark. Et velfungerende erhvervsliv er afgørende for, at det danske velfærdssamfund kan bevares og udvikles. Men det kræver, at virksomheder i Danmark kan klare sig i den internationale konkurrence og kan rekruttere de højtkvalificerede, dygtige medarbejdere, som de har brug for. En reform af international rekruttering skal derfor sikre, at virksomhederne har lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra tredjelandene. Aftalepartierne er enige om, at de nuværende regler og ordninger skal forbedres og forenkles. En lang sagsbehandlingstid skal ikke stå i vejen for virksomhedernes produktivitet og vækst. Virksomhederne skal opleve, at det er nemt og hurtigt at rekruttere højtkvalificerede internationale medarbejdere. Samtidig skal det sikres, at flere talentfulde internationale dimittender og medarbejdere vælger at blive i Danmark. Det er afgørende for aftalepartierne, at der ikke hentes udlændinge ind på områder, hvor der i forvejen er høj ledighed. Ordningerne på området skal derfor strammes op, så den arbejdskraft, der kommer til landet, svarer til virksomhedernes behov. En reform af international rekruttering skal også understøtte, at arbejde i Danmark sker på danske vilkår. Virksomhederne skal overholde reglerne på det danske arbejdsmarked om fair konkurrence og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Reformen sigter mod fire mål: Det skal være lettere og hurtigere for virksomhederne at rekruttere international arbejdskraft. 1

2 Lige vilkår for international arbejdskraft og målretning af ordninger, der ikke fungerer efter hensigten. Danmark skal være bedre til at fastholde internationale studerende. Modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft skal styrkes. 2

3 Lettere og hurtigere rekruttering af international arbejdskraft Aftalepartierne er enige om, at de virksomheder, der har brug for at rekruttere højtkvalificeret international arbejdskraft, skal have mulighed for hurtige og fleksible opholdstilladelser til deres medarbejdere, så de stilles bedst muligt i den internationale konkurrence. Fast track-ordning Virksomheder og universiteter har efterspurgt en mulighed for at ansætte højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet med kort varsel, da den nuværende sagsbehandlingstid for en opholdstilladelse på 1 måned kan være en barriere, der stiller dem dårligere i den internationale konkurrence. Samtidigt har de efterspurgt fleksibilitet i forhold til korttidsophold og fleksible regler for udenlandske medarbejderes ind- og udrejse af Danmark, så en opholdstilladelse ikke bortfalder ved udrejse. Aftalepartierne er derfor enige om, at der indføres en fast track-ordning for danske virksomheder og udenlandske virksomheders afdelinger i Danmark. Ordningen målrettes mod større virksomheder, der har et reelt behov for højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Ordningen gælder for både private og offentlige virksomheder herunder universiteterne. For at kunne bruge den nye fast track-ordning skal virksomheden certificeres. En certificering gives for en 4-årig periode og kan forlænges. Kriterier for at virksomheden kan blive certificeret. Virksomheden: er omfattet af kollektiv overenskomst, eller erklærer på tro og love, at ansættelse af udlændinge sker på sædvanlige danske vilkår, har en vis størrelse (mindst 20 fuldtidsansatte i Danmark), ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt, på tidspunktet for certificering ikke har haft alvorlige udeståender med Arbejdstilsynet, ikke er straffet efter udlændingeloven inden for de seneste 2 år, og deltager i et forudgående vejledningsmøde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Virksomheder, der opfylder kravene, bliver certificerede for 4 år af gangen. Der følges op på, om certificerede virksomheder efterlever betingelserne for certificeringen, fx via løbende stikprøvekontrol, ligesom der på linje med de øvrige opholdsordninger foretages kontrol af efterlevelsen af betingelserne for opholdstilladelser i forbindelse med de etablerede ansættelsesforhold. Derudover er aftalepartierne enige om, at hvis virksomheden ikke overholder kravene, inddrages certificeringen, og virksomheden gives karantæne og udelukkes fra certificeringsordningen i 2 år. Fast track-ordningen rummer mulighed for flere typer af ophold: Ophold til arbejde, hvor ansøgeren har en bruttoløn på minimum kr. årligt, svarende til den nuværende beløbsordning. Forskere, der er ansat på almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår. Korttidsophold af maks. 3 måneders varighed. En person kan kun have et korttidsophold om året. Ophold, hvor der ansættes med uddannelsesmæssigt formål på højtkvalificeret niveau, på samme måde som under den nuværende koncernordning. 3

4 Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter fast track-ordningen foregår digitalt. Forudsætningen for, at medarbejderen kan påbegynde arbejdet hurtigt, er, at der ved ankomsten foretages en række kontroller. Det kontrolleres at: Den pågældende har lovligt ophold i Danmark. Det kontrolleres i den forbindelse, om vedkommende har et gyldigt visum til Danmark eller er lovligt indrejst visumfrit, hvis vedkommende er fritaget fra visumreglerne. Der foretages identitetskontrol og optages biometri. Der foretages kontrol af, om udlændingen er indberettet som uønsket i Schengen Information Systemet. Det sikres, at den ansættelse, der søges om arbejdstilladelse til, er hos en certificeret virksomhed. Når disse grundlæggende betingelser er på plads, kan medarbejdere påbegynde arbejdet. Selve behandlingen af ansøgningen/check af løn og ansættelsesvilkår mv. foretages efterfølgende, hvorefter egentlig opholdstilladelse gives. Tilladelse gives for op til 4 år med mulighed for forlængelse. Tilladelse efter ordningen undtages fra reglerne om bortfald. Aftalepartierne har noteret sig, at den foreslåede fast track-ordning ikke ændrer på betingelserne for, hvornår dansk skattepligt indtræder. Konkret har aftalepartierne noteret sig, at personer, der arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver, herunder en arbejdsgiver certificeret under fast track-ordningen, altid er skattepligtige til Danmark af deres lønindkomst også under korttidsophold. Med indførelsen af fast track-ordningen afskaffes den nuværende koncernordning. Greencard Aftalepartierne er enige om, at den nuværende greencardordning skal målrettes, så den i højere grad understøtter virksomhedernes behov for højtkvalificeret arbejde. Der ændres derfor på pointsystemet, så dokumentationskravet for sprogkundskaber skærpes, så der kun kan tildeles point for sprogkundskaber på baggrund af resultater i en anerkendt sprogtest. Samtidig øges antallet af point for sprog på højt niveau, så man fremover kan få henholdsvis 20 og 40 point. Derudover udgår kriteriet om at opnå point for alder. Pointsystemet målrettes samtidig mod efterspørgslen på arbejdsmarkedet, så greencard i højere grad målrettes mod mangelområder. Greencardordningen tager derved fremover også hensyn til konjunkturudsving. Såfremt ansøgeren har en uddannelsesretning inden for et område, der er omfattet af positivlisten, kan der gives 30 point mod i dag point. Det skal samtidig ikke længere være muligt at opnå point for arbejdserfaring Endelig øges antallet af point, der gives, for en eksamen fra et anerkendt universitet. 4

5 Perioden, der kan gives opholdstilladelse til første gang, forkortes fra tre til to år. Meddelelse af opholdstilladelse efter greencardordningen betinges fortsat af, at den pågældende kan forsørge sig selv det første år i Danmark. Under opholdet er det endvidere et krav, at den pågældende ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Efter et år kontrolleres det i e-indkomstregistret, om der er indberettet skattepligtig indkomst på mindst kr. for greencardhaveren. Er dette ikke tilfældet, inddrages greencardet. Kriterierne for at få forlænget et greencard skærpes, så forlængelsen betinges af, at greencardhaveren efter to år kan dokumentere at have tjent minimum, hvad der svarer til den gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked (vægtet gennemsnit i 2014: kr. inklusiv pension) i det seneste år før forlængelsen. Det forudsættes, at der er tale om løn indberettet til e-indkomst. Det betyder, at en udlænding, der ikke opfylder kravet, må afbryde et eventuelt ansættelsesforhold og udrejse. Opfyldes forlængelseskriteriet, kan der gives opholdstilladelse for 3 år ad gangen. For udlændinge, der har fået greencard efter de nugældende regler, indføres en overgangsordning, hvorefter den første ansøgning om forlængelse, indgivet efter ikrafttrædelse af de nye regler, behandles efter de nugældende regler. En eventuel efterfølgende ansøgning om forlængelse behandles efter de nye forlængelsesregler, hvilket ansøger vil blive orienteret om ved meddelelse af den første forlængelse. Ansøgningsgebyret for greencard vil stige bl.a. som følge af kontrol af indberettet indkomst i e-indkomstregisteret og inddragelsessager i forlængelse heraf. Endelig er aftalepartierne enige om, at greencardhaveres ret til at medbringe medfølgende familie skal begrænses. Greencardhaveren skal således kunne dokumentere at være i beskæftigelse med en lønindtægt, der modsvarer kontanthjælpssatsen for enlige ikke forsørgere over 30 år, svarende til.689 kr. om måneden (svarende til ca kr. om året), før greencardhaverens medfølgende familie kan få opholdstilladelse i Danmark. Der skal således indsendes dokumentation for greencardhaverens ansættelse og aflønning sammen med ansøgning om opholdstilladelse til medfølgende familie. Herudover er det fortsat et krav, at greencardhaveren kan forsørge sin familie under opholdet i Danmark. Medfølgende familie må under opholdet ikke modtage hjælp til offentlig forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik. Lempelse af bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere Danske virksomheder konkurrerer med virksomheder i udlandet om at tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Højt specialiseret arbejdskraft medvirker til, at danske og udenlandske virksomheder kan udvide deres aktiviteter i Danmark. Forskerskatteordningen gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere højtkvalificerede udenlandske nøglemedarbejdere og forskere, da ordningen indebærer lempeligere indkomstskatteforhold. Dette gælder også højtkvalificerede danskere, der efter en vis periode ude flytter hjem. Forskerskatteordningen forbedrer dermed danske virksomheders konkurrenceposition. 5

6 Aftalepartierne er på den baggrund enige om at lempe forskerskatteordningen, så det månedlige vederlagskrav nedsættes med.000 kr. Dermed nedsættes vederlagskravet for nøglemedarbejdere fra kr. månedligt til ca kr. ekskl. pensionsbidrag. Start-up Denmark Der indføres som et 3-årigt forsøg en ny ordning Start-up Denmark for iværksættere fra tredjelande, der gerne vil starte selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark. Ordningen vil også kunne bruges af et team på to personer, der ønsker at starte virksomhed sammen. For at komme ind på ordningen skal iværksætteren sende sin forretningsplan til et af Erhvervs- og Vækstministeriet nedsat spring board bestående af personer fra det eksisterende erhvervsfremmesystem, som vurderer, om forretningsideen har potentiale. Hvis forretningsideen godkendes, sendes en ansøgning om opholdstilladelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den første tilladelse gives for en 2-årig periode. Herefter kan tilladelsen forlænges med yderligere 3 år. Der gives ikke opholdstilladelse til selvstændig erhvervsdrivende inden for restaurationsvirksomhed, mindre handels-, import- og eksportvirksomhed, detailhandel herunder kiosker og lignende. Der gives kun opholdstilladelse til innovative forretningsideer. Der fastsættes en kvote, så der maksimalt kan komme 50 iværksættere ind på ordningen årligt. Bedre vilkår for forskere Aftalepartierne er enige om at give udenlandske forskere enklere og lettere adgang til Danmark. Reglerne ændres, så: Forskere undtages fra reglerne om bortfald. Dvs., opholdstilladelsen bortfalder ikke, hvis de opgiver deres bopæl eller udrejser af Danmark i mere end 6 måneder. Forskere fritages for arbejdstilladelse i op til 3 måneder. Potentielle ph.d.-studerende, der skal deltage i screeningsforløb, fritages for arbejdstilladelse i op til 3 måneder. Forskere får mulighed for at arbejde delvist i Danmark og i udlandet, og kravet om fuldtidsbeskæftigelse afskaffes. Reglerne for meddelelse af opholdstilladelse som ph.d.-studerende strømlines, så alle ph.d.-studerende meddeles opholdstilladelse efter samme regelsæt, betaler det samme gebyr og får seks måneders jobsøgningsophold efter aflevering af ph.d.- afhandlingen. Universiteterne får mulighed for at ændre stillingsindholdet inden for samme universitet, uden at der skal ansøges om ny opholds- og arbejdstilladelse. Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering skal dog orienteres om væsentlige forringelser i løn- og ansættelsesvilkår for at sikre, at de fortsat er sædvanlige efter danske forhold. 6

7 Tildeling af administrative CPR-numre Aftalepartierne er enige om, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal kunne udstede administrative personnumre til udlændinge fra tredjelande, der meddeles opholds- og arbejdstilladelse til arbejde efter udlændingeloven samt til deres medfølgende familie. Følgende grupper omfattes af forslaget: Personer med ophold efter fast trackordningen, beløbsordningen, positivlisten, forskere, selvstændigt erhvervsdrivende, trainees og personer med særlige kvalifikationer. Der gives fortsat ikke administrative CPR-numre til personer med ophold efter greencardordningen. Det er væsentligt for aftalepartierne at slå fast, at denne ordning ikke ændrer ved de forhold, der sædvanligvis gælder for personnumre, samt at tildeling af et administrativt personnummer ikke i sig selv medfører rettigheder for den registrerede person, men kan være en administrativ lettelse for myndighederne i deres sagsbehandling og sikre entydig identifikation af personen i de offentlige systemer. Regeringen vil følge brugen af administrative CPR-numre og vil 1 år efter reformens ikrafttræden afrapportere til aftalepartierne om brugen af administrative CPR-numre på ordningerne og evt. kendskab til misbrug heraf. Forenkling af gebyr for ansøgning om opholdstilladelse Aftalepartierne er enige om at lave færre gebyrsatser. Antallet af gebyrsatser reduceres fra de nuværende 9 forskellige gebyrsatser, som dækker over 16 sagstyper, til 5 gebyrsatser. De enkelte gebyrsatser dækker herefter et større sagsområde, men skal fortsat fastsættes, så de dækker de langsigtede, gennemsnitlige omkostninger for det større sagsområde. Gebyrerne fastsættes en gang årligt i forbindelse med finansloven. Ligeledes skal det være muligt at undlade afvisning af en ansøgning, hvis der ikke er indbetalt fuldt gebyr i følgende tilfælde: Det manglende indbetalte beløb er op til 200 kr. Beløbet indeksreguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Ansøgningen er indgivet med forkert sagskategori. I ovenstående tilfælde får ansøger henholdsvis 14 dage eller 4 uger (alt efter om personen ansøger fra Danmark eller udlandet) til at indbetale det korrekte gebyr. Hvis gebyret ikke betales, afvises ansøgningen. Smidige regler ved for sent indgivne ansøgninger Der gives mulighed for at give dispensation for kravet om, at en ansøgning om opholdstilladelse kun kan indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold på ansøgningstidspunktet i følgende tilfælde: Udlændingen har kun haft et ganske kortvarigt ophold i Danmark uden gyldig tilladelse, og det kortvarige ophold uden tilladelse er undskyldeligt. Undskyldeligt betyder, at der som udgangspunkt er tale om ekstraordinære situationer, som er ude af ansøgerens kontrol. Det kan f.eks. være, hvis udlændingen eller udlændingens nærmeste familie bliver alvorligt syge, og at udlændingen derfor ikke får indgivet ansøgning rettidigt. Endvidere kan man forestille sig force majeure tilfælde, hvor ansøger f.eks. på en rejse bliver forhindret af udefrakommende begivenheder i at 7

8 rejse tilbage til Danmark eller kontakte en dansk ambassade for at indgive en forlængelsesansøgning. Det kan f.eks. være ved uroligheder, krigsudbrud, naturkatastrofer el.lign. Udlændingen har haft en opholdstilladelse umiddelbart forud for ansøgningens indgivelse, og betingelserne for udlændingens opholdstilladelse har været opfyldt i perioden, hvor udlændingen har opholdt sig her i landet uden gyldig tilladelse (gælder kun forlængelsesansøgninger). 8

9 Lige vilkår for international arbejdskraft og målretning af eksisterende ordninger Aftalepartierne er enige om, at personer, der arbejder i Danmark, skal behandles ordentligt og arbejde på danske vilkår. Derfor iværksættes en styrket oplysningsindsats, så udenlandske medarbejdere kender deres rettigheder, og så arbejdsgiverne kender deres forpligtelser. Desuden målrettes en række af de eksisterende ordninger for udenlandsk arbejdskraft, og kontrollen med om udenlandske medarbejdere arbejder efter danske regler øges. Øget bødestraf for ulovlig beskæftigelse af udlændinge Der er siden 20 sket en markant stigning i antallet af sager om ulovlig beskæftigelse. Regeringen har tilkendegivet at ville føre en mere konsekvent kurs over for arbejdsgivere, som ulovligt beskæftiger udlændinge, og personer, som yder bistand til udlændinges ulovlige beskæftigelse. Aftalepartierne er enige om at forhøje bøderne for arbejdsgivere og andre, som overtræder reglerne på området. Aftalepartierne har noteret sig, at regeringen vil tage skridt til at hjælpe virksomhederne, så de ikke uforvarende overtræder udlændingeloven ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. En mulighed kan være, at virksomheden ved rekvirering af skattekortet automatisk orienteres af SKAT om, hvorvidt personen har opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Det kan fremgå af orienteringen, at det for visse personer gælder, at der ikke stilles krav om opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Det vil bl.a. kræve, at de forskellige myndigheders it-systemer (registre) kan udveksle informationer og vil indebære merudgifter til systemudvikling og udgifter til efterfølgende drift. En model vil blive fremlagt for aftalepartierne medio Der er ikke anvist finansiering til forslaget. Det er aftalepartiernes ønske, at en forhøjelse af bødestraffen træder i kraft samtidigt med, at analysearbejdet er færdigt, og regeringen har fremlagt en løsningsmodel. Arbejdsgiveres adgang til at indberette skattefradrag Regeringen vil undersøge, hvorvidt der sker misbrug blandt arbejdsgivere af muligheden for at indberette visse skattefradrag for udenlandske medarbejdere. Regeringen vil analysere, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at justere arbejdsgiveres adgang til at indberette visse skattefradrag for medarbejdere. Regeringen vil afrapportere til aftalepartierne primo Målretning af ophold til øvrigt lønarbejde I dag kan en udlænding få opholdstilladelse, hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for det. Det er imidlertid uklart, hvilke kriterier der gives opholdstilladelse efter. Aftalepartierne er enige om, at reglerne for øvrigt lønarbejde skal målrettes, og at adgangen til opholdstilladelse til stillinger, der ikke er præget af et højt kvalifikationsniveau skal begrænses. Det skal samtidigt tydeliggøres, hvilke ansøgere der vil kunne få opholdstilladelse efter reglerne. Der etableres derfor særskilte bestemmelser i udlændingeloven for følgende grupper: 9

10 Forskere Selvstændige erhvervsdrivende (Start-up Denmark) Trainees Udlændinge med særlige kvalifikationer, herunder fx idrætsudøvere, kunstnere og specialiserede kokke. Udlændinge, der er ansat fx på boreplatforme, boreskibe eller ansatte i en lignende situation, hvor et skib kommer kortvarigt ind på dansk område, f.eks. et rørlægningsskib, et skib, der arbejder med opsætning af vindmøller eller lignende. Inden for landbrugsområdet kan der fortsat meddeles opholds- og arbejdstilladelse til fodermestre og driftsledere. Målretningen indebærer, at borgere fra tredjelande, ikke udover de ovennævnte grupper, kan opnå opholdstilladelse til faglært/ufaglært arbejde, med mindre de pågældende opfylder betingelserne for ophold i medfør af andre ordninger, fx beløbsordningen. Målretning af praktikantordningen Aftalepartierne ønsker at styrke det uddannelsesmæssige formål med praktikantordningen inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs-, og gartneriområdet. Derfor målrettes ordningen for udenlandske praktikanter, så det sikres, at den har et uddannelsesmæssigt sigte og ikke blot kan være en genvej til billig arbejdskraft. Det sker ved følgende initiativer: Der indføres krav om, at udenlandske praktikanter skal kunne tale et relevant andetsprog (engelsk, tysk, dansk, svensk eller norsk) på et rimeligt niveau. Der skal således være proportionalitet mellem sprogkrav og ordningens formål. Niveauet sikres ved en internationalt godkendt sprogtest. Der kan fremover kun gives opholds- og arbejdstilladelse som praktikant til ansøgere, der er under uddannelse. Det skal sikre, at praktikanten deltager i praktikopholdet som led i sin uddannelse og med et uddannelsesmæssigt formål. Den maksimale aldersgrænse for en praktikant sænkes fra 35 til 30 år. Det skal ses i sammenhæng med, at praktikanten skal være under uddannelse. Den maksimale varighed af et praktikophold nedsættes fra 18 til 12 måneder, da et langvarigt praktikophold medfører en risiko for, at opholdet får karakter af egentligt arbejde og dermed mister sit uddannelsesmæssige formål. Der udarbejdes en særlig informationsfolder til praktikanter inden for den grønne sektor, der skal sikre, at praktikanterne bliver bedre bekendt med deres rettigheder m.v. Internationale dimittenders ret til dagpenge på dimittendvilkår begrænses I dag har en greencardhaver ret til arbejdsløshedsdagpenge på samme vilkår som alle andre. Det betyder, at en international dimittend, som efter endt uddannelse i Danmark får et greencard, kan få arbejdsløshedsdagpenge på dimittendvilkår, hvis vedkommende opfylder betingelserne herfor. Aftalepartierne er enige om, at det er uhensigtsmæssigt, fordi international arbejdskraft skal bidrage aktivt på arbejdsmarkedet. Internationale dimittenders ret til dagpenge på dimittendvilkår begrænses derfor ved at gøre greencard og etableringskort betinget af, at indehaveren ikke modtager dagpenge på dimittendvilkår. Hvis internationale dimittender modtager dimittenddagpenge, inddrages deres greencard/etableringskort. En udenlandsk dimittend har fortsat mulighed for at optjene ret til arbejdsløshedsdagpenge i henhold til dagpengereglerne.

11 Forslaget vil tilskynde nyuddannede udlændinge til at tage arbejde og samtidig mindske trækket på danske velfærdsydelser. Målretning af Workindenmarks indsats Aftalepartierne er enige om, at Workindenmarks indsats i endnu højere grad end i dag skal fokusere på højtkvalificeret arbejdskraft. Derfor lukkes hjemmesiden seasonalwork.dk. Det betyder, at danske arbejdsgivere ikke længere kan få særskilt bistand fra Workindenmark til at rekruttere sæsonarbejdskraft fra EU/EØS landene. Arbejdsgivere inden for sæsonområdet vil i lighed med andre arbejdsgivere fortsat kunne annoncere deres ledige stillinger på jobnet.dk og workindenmark.dk. Ingen arbejdstilladelse under arbejdskonflikt Offentlige myndigheder skal udvise et neutralitetsprincip i forbindelse med lovlige arbejdskonflikter (strejke og blokade fra arbejdstagernes side og lockout og boykot fra arbejdsgivernes side, iværksat i overensstemmelse med de fagretlige regler). Aftalepartierne er derfor enige om, at der ikke skal kunne gives opholds- og arbejdstilladelse til konfliktramte stillinger i virksomheder, der er omfattet af lovlig arbejdsstandsning. Andre stillinger i en konfliktramt virksomhed vil, i overensstemmelse med de regler, der i øvrigt er på det danske arbejdsmarked, ikke være omfattet. Øget og mere effektiv kontrol Aftalepartierne er enige om at øge kontrollen med, at virksomheder i Danmark beskæftiger tredjelandsstatsborgere efter danske regler. Kontrollen styrkes med følgende initiativer: Der øremærkes flere ressourcer til, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan deltage med politiet i udgående kontroller, så indsatsen kan øges fx i de tværgående myndighedssamarbejder, herunder social dumping regi. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gives adgang til at bruge de logbøger, som bl.a. SKAT pålægger virksomheder at føre. Styrelsen kan bruge logbøgerne til kontrol af virksomhedens udenlandske arbejdstagere, fx deres arbejdstid. Styrelsen gives selvstændig adgang til at indhente og kontrollere logbøger hos virksomhederne. Oplysningspligten for arbejdsgivere udvides, så arbejdsgiver har pligt til efter anmodning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at give oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår, selvom tredjelandsstatsborgeren er udrejst, eller opholdstilladelsen udløbet. Virksomhederne vil kun blive bedt om oplysninger i de tilfælde, hvor indberetninger i eindkomst ikke er tilstrækkelige til at sikre, at betingelserne er overholdt. Øget registersamkøring af løn i Danmark, så den faktiske løn kan kontrolleres i eindkomst og sammenlignes med den aftalte løn i de tilfælde, hvor aflønning sker i Danmark. Flere ressourcer til opfølgning på registersamkøringer bl.a. vurdering af, om en tilladelse skal inddrages, eller et forhold skal anmeldes til politiet. Øget kontrol inden for landbrugsområdet af om betingelser for opholds- og arbejdstilladelser efterleves. I sagsbehandlingen af greencardansøgninger er det i dag vanskeligt at verificere ægtheden af nogle af de dokumenter, der fremlægges som dokumentation. Der afsættes derfor ressourcer til at indføre yderligere stikprøvekontroller af uddannel- 11

12 sesdokumenter i forbindelse med ansøgninger om greencard via udvalgte repræsentationer, fx i Nepal og Vestafrika. Udmøntning skal aftales nærmere med Udenrigsministeriet. Styrket information om den danske model Ophold til beskæftigelse i Danmark skal ske på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Udenlandske arbejdstagere mangler ofte viden om det danske arbejdsmarked og de rettigheder og pligter, de er omfattet af. Der iværksættes derfor en styrket informationsindsats over for udenlandske arbejdstagere fra både EU og tredjelande, som supplerer den styrkede myndighedsindsats mod social dumping. Det kan bl.a. være information om den danske model, ansættelseskontrakter, opholdstilladelse eller registreringsbevis, retten til at melde sig ind i en fagforening mv. 12

13 Bedre fastholdelse af internationale studerende Aftalepartierne er enige om, at internationale kandidater, der uddanner sig i Danmark, udgør en værdifuld arbejdskraft for danske virksomheder, og at det derfor er vigtigt i større grad at tiltrække og fastholde de bedste internationale studerende. Etableringskort Det skal være mere attraktivt for udenlandske talenter at vælge at studere i Danmark, ligesom danske arbejdsgivere skal have bedre mulighed for at rekruttere højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Aftalepartierne er derfor enige om, at der oprettes en ny ordning, hvor internationale dimittender, der afslutter en dansk kandidat- eller ph.d.-grad, får mulighed for at ansøge om et etableringskort, der giver opholdstilladelse til et etableringsophold i Danmark. De pågældende skal være selvforsørgende. Det betyder bl.a., at et etableringskort betinges af, at den internationale dimittend ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller dagpenge på dimittendvilkår efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Personer med et etableringskort vil være fritaget fra krav om arbejdstilladelse og må endvidere starte egen virksomhed. Der kan gives etableringsophold én gang for en periode på 2 år uden mulighed for forlængelse. Efter de 2 år kan der søges om opholdstilladelse efter de øvrige regler på erhvervsområdet. Ens vilkår for de internationale studerende i forbindelse med studiejob For at sidestille internationale studerendes mulighed for at arbejde ved siden af studierne med danske studerende, hæves internationale studerendes arbejdstilladelse fra 15 til 20 timer om ugen. Der vil som i dag være mulighed for at arbejde fuld tid i juni, juli og august måned. For at gøre det enklere for virksomhederne, opgøres timetallet som gennemsnit pr. måned, dog således at de gældende arbejdstidsregler overholdes. Forenklingen vil ikke medføre øget administration for det offentlige. Forenklet ansøgning til internationale fællesuddannelser I dag skal studerende på internationale fællesuddannelser søge om opholdstilladelse til hver af de dele af uddannelsen, der gennemføres i Danmark. Det betyder bl.a., at de kan komme i klemme ved overgangsperiode mellem et andet europæisk land og Danmark. Aftalepartierne er enige om, at reglerne for opholdstilladelse til studerende på internationale fællesuddannelser skal forenkles. Studerende, der skal deltage i fællesuddannelsen Erasmus Mundus og Erasmus+, som går på tværs af landegrænser, får ved første opholdstilladelse i Danmark opholdstilladelse for hele den resterende studietid. De studerende bliver endvidere undtaget fra reglerne om bortfald af opholdstilladelser ved udrejse af Danmark. Smidigere regler for obligatorisk praktikophold Studerende på uddannelser med obligatorisk praktikophold skal i dag indgive flere ansøgninger, dels ansøgning om studieophold og dels ansøgning om arbejdstilladelse for hver gang, der skal påbegyndes et praktikophold. 13

14 Aftalepartierne er enige om at smidiggøre reglerne for udenlandske studerende på uddannelser med obligatorisk praktikophold. De studerende gives derfor samtidig med udstedelsen af opholds- og arbejdstilladelsen en ikke-stedfæstet praktikarbejdstilladelse, der dækker alle obligatoriske praktikophold i forbindelse med uddannelsen. Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar at sikre, at kontrakten for praktikopholdet opfylder betingelserne. Målretning af ophold på ungdomsuddannelser Ændringer i opbygningen af erhvervsuddannelserne har medført, at der i dag meddeles opholdstilladelser til studerende på et grundforløb på en erhvervsuddannelse, selvom eleverne sjældent har mulighed for at færdiggøre den uddannelse, de er påbegyndt i Danmark, når de kommer hjem. Et grundforløb, der ikke bliver efterfulgt af et hovedforløb, har meget begrænset uddannelsesmæssig værdi. Aftalepartierne er derfor enige om, at der ikke længere meddeles opholdstilladelse med henblik på at gennemføre grundforløb i erhvervsuddannelser. Der vil dog fortsat kunne gives opholdstilladelse til uddannelsesophold som led i fx internationale samarbejds- eller udvekslingsaftaler, så som DK-USA programmet. Andre initiativer på studieområdet Der iværksættes herudover en række andre initiativer for at fremme tiltrækningen og fastholdelsen af internationale studerende: Synliggørelse af uddannelsesinstitutionernes og Workindenmark-centrenes information og vejledning om karrieremuligheder over for internationale studerende. Digitalisering af ansøgningsprocessen på studieområdet, så det bliver lettere for ansøgerne at søge om opholds- og arbejdstilladelse eller forlængelse. Der nedsættes en tværministerielarbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en vurderingsmodel af private uddannelser på private uddannelsesinstitutioner. På baggrund af vurderingsmodellen skal arbejdsgruppen komme med forslag til kriterier for, hvilke private uddannelser tredjelandsstuderende skal kunne få studieopholdstilladelse til, herunder om der fortsat skal kunne gives opholdstilladelse til studerende ved private uddannelser. Når arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, vil regeringen drøfte kriterierne med aftalepartierne. 14

15 Styrket modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft Aftalepartierne er enige om, at modtagelsen i Danmark er afgørende for, om værdifuld udenlandsk arbejdskraft finder fodfæste på det danske arbejdsmarked. Indsatsen for at modtage og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft skal derfor forbedres. Bedre myndighedsvejledning på engelsk I dag findes væsentlige vejledninger og myndighedsinformationer ofte kun på dansk. Aftalepartierne noterer sig, at regeringen vil arbejde for, at relevante myndigheder i højere grad bør tilbyde information, ansøgningsblanketter mv. på engelsk. På det statslige niveau igangsættes derfor en undersøgelse af, hvilken relevant information, der mangler at blive oversat inden for ministeriernes ressortområder. Der kan på baggrund heraf udarbejdes en handlingsplan for styrket tilgængelighed af myndighedsinformation på engelsk. Regeringen og KL er i forlængelse af vækstudspil samt de fælles udvalgsarbejder om kommunal erhvervsfremme blevet enige om at gennemføre en styrkelse af den kommunale erhvervsfremmeindsats. Heri indgår også anbefalinger om øget information og kommunikation på engelsk. Aftalepartierne noterer sig desuden, at alle udenlandske arbejdstagere allerede i dag tilbydes arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Pulje til modtagelse og fastholdelse i virksomheder Virksomheden er det naturlige udgangspunkt for en introduktion til det danske arbejdsmarked og det danske samfund. Der oprettes en pulje, som virksomheder kan søge til nyskabende ideer til modtagelse og fastholdelse af nye udenlandske medarbejdere og deres familier. Det kan være fastholdelsesindsats på tværs af virksomheder, f.eks. HR samarbejde om karriereplaner mv., udvikling af koncepter for jobrettet sprogundervisning på virksomheder og projekter i samarbejde mellem virksomheden og frivillige organisationer eller foreninger i lokalsamfundet, som kan introducere udenlandske medarbejdere og deres familier til fritidstilbud og kulturlivet. De gode erfaringer fra initiativerne opsamles og offentliggøres på vidensbanken Expatviden.dk. Dialog med erhvervslivet om modtagelse og fastholdelse Danmark er i hård konkurrence om at tiltrække og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. En god og løbende dialog med erhvervslivet er vigtig for den fortsatte indsats for modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Det sker bl.a. gennem følgende initiativer: En fortsættelse af Erhvervsforum, en årlig konference om udenlandsk arbejdskraft for virksomhedsledere, parter og andre interessenter samt oprettelse af et executive board, hvor topchefer fra erhvervslivet mødes med beskæftigelsesministeren og skattemisteren i forbindelse med den årlige konference. Én indgang til Myndighedsdanmark Det er et vigtigt parameter for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, studerende og deres medfølgende familie, at der er en enkel indgang til Myndighedsdanmark, hvor alle indrejseopgaver og vejledning ved etablering i Danmark kan samles. Opgaven varetages i dag af International Citizen Service centrene (ICS) i Køben- 15

16 havn, Odense, Aarhus og Aalborg. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der ser på mulighederne for en øget geografisk udbredelse af myndighedsindgangen. Når arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, vil regeringen orientere aftalepartierne. 16

17 Finansiering og økonomi Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft indebærer merudgifter på i alt 41 mio. kr. i 2015, 39 mio. kr. i 2016 og faldende til 38 mio. kr. i 2019 og frem, jf. tabel 1. Tabel 1 Økonomiske konsekvenser af reform af international rekruttering Mio. kr. (2015-niveau) Varigt Lempelse af forskerskatteordning, efter tilbageløb og adfærd Internationale dimittenders ret til dagpenge begrænses Øvrige omkostninger heraf It-omkostninger 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - heraf øget kontrol 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 - heraf andre omkostninger 3,6 3,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 I alt Note: De økonomiske konsekvenser er opgjort efter tilbageløb og adfærd. Merudgifterne finansieres som led i den samlede politiske aftale om Vækstaftale Sagsbehandlingen af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser skal fortsat finansieres af gebyrer, der dækker de samlede langsigtede gennemsnitlige omkostninger for de nye og større sagsområder. Gebyrerne fastsættes én gang årligt i finansloven. Opfølgning og evaluering Der vil blive iværksat en evaluering af aftalen, senest to år efter ændringerne er gennemført. Evalueringen skal bl.a. belyse, om virksomhederne oplever de tilsigtede forbedringer som følge af fast track-ordningen, hvilken type virksomheder, der er blevet givet tilladelser til under Start up-ordningen og deres levedygtighed, og om målretningen af greencardordningen har medført den tilsigtede ændring i greencardhavernes beskæftigelse, herunder om de er ansat i brancher, der er karakteriseret ved højtkvalificeret arbejdskraft. Herudover vil regeringen årligt afrapportere til aftalepartierne om brugen af ordningerne, der indføres ved denne aftale samt eksisterende ordninger. Afrapportering vil bl.a. indeholde: antal ansøgninger og tilladelser (fordelt på køn, alder og nationalitet) antal certificerede virksomheder under fast track-ordningen lønniveauer i hvilke brancher den udenlandske arbejdskraft er beskæftiget Der skal opbygges et monitoreringssystem i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der skal anvendes i den løbende opfølgning på reformen. 17

18 Aftalens status Partierne accepterer Venstres ønske om, at international rekrutteringsdelen af Jobaftalen fra 2008 efter udgangen af indeværende valgperiode ikke længere er forligsbelagt, samt at aftalepartierne endvidere er enige om at stemme for de lovforslag, der udmønter de øvrige ændringer i vilkårene for international rekruttering. Ikrafttrædelse Den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen sker i efteråret 2014 med henblik på ikrafttrædelse 1. januar Hjemmesiden seasonalwork.dk lukkes i efteråret

19 Bilag: Greencard - eksisterende ordning: pointskema Kriterium Point Bonus- point Maxpo- int 1 Uddannelse (der gives point for ét uddannelsesniveau) Bachelorgrad/Afsluttet mellemlang videregående uddannelse Bachelorgrad efterfulgt af 1- årig masteruddannelse Kandidatgrad Ph.d Bonus for uddannelsesretning (inden for område omfattet af positivlisten) Bonus for anerkendt universitet Placering i top 400 Placering i top 200 Placering i top Sprogfærdigheder Prøve i Dansk 1 (eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 1) Prøve i Dansk 2 (eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 2) Prøve i Dansk 3 (eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 3) Studieprøven eller prøve på højere niveau (eller prøve i svensk/norsk svarende til Studieprøven eller højere niveau)/1 års studier eller arbejde på dansk/svensk/norsk og Prøve i engelsk eller tysk svarende til Prøve i Dansk 1 Prøve i engelsk eller tysk svarende til Prøve i Dansk 2 Prøve i engelsk eller tysk svarende til Prøve i Dansk 3 Prøve i engelsk eller tysk svarende til Studieprøven eller højere niveau/ 1års studier eller arbejde på engelsk eller tysk (uanset 2x studie- prøve) 3 Arbejdserfaring som forsker eller inden for områder, der er omfattet af positivlisten 15 19

20 1-2 års arbejde inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse 3-5 års arbejde inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse eller 15 Anden arbejdserfaring 3-5 års arbejde inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse 5 4 Tilpasningsevne Mindst et års videregående uddannelse afsluttet med eksamen i et EU/EØS- land og Schweiz Mindst tre år videregående uddannelse afsluttet med eksamen i et EU/EØS- land og Schweiz 5 eller Lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS- land og Schweiz i mindst et sammen- hængende år Lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS- land og Schweiz i mindst to sammen- hængende år 5 Bonus for dansk som sprogfærdighed (mindst Prøve i Dansk 2) Alder år 34 år eller yngre *Der kan maksimalt opnås 180 point. 20

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet. 15. januar 2015

Informationsmøde Aarhus Universitet. 15. januar 2015 Informationsmøde Aarhus Universitet 15. januar 2015 Dagens program Reform af international rekruttering Fast track-ordningen Ny betingelser for forskere/gæsteforskere Ny betingelser for ph.d. studerende

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem

Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem BEK nr 640 af 2/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2008/4001-87 Senere

Læs mere

Regeringens udspil til en reform af international rekruttering

Regeringens udspil til en reform af international rekruttering Den 10. april 2014 Regeringens udspil til en reform af international rekruttering 1. Indledning og samlet vurdering Udspil til reform af international rekruttering Regeringen har den 10. april præsenteret

Læs mere

Kontorchef Annedorte Elklit Pedersen. 10. maj Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l

Kontorchef Annedorte Elklit Pedersen. 10. maj Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l Informationsmøde Aarhus Universitet Kontorchef Annedorte Elklit Pedersen 10. maj 2012 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dagens program Kort

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Fakta-ark. Udviklingen i international rekruttering Indholdsfortegnelse

Fakta-ark. Udviklingen i international rekruttering Indholdsfortegnelse Fakta-ark Udviklingen i international rekruttering 2014-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag og metode... 2 Afrapporteringens opbygning... 3 1. Fast-track ordningen... 3 2. Start-up Denmark...

Læs mere

Oplæg Aarhus Universitet

Oplæg Aarhus Universitet Oplæg Aarhus Universitet Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 9. oktober 2012 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dagens program Kort om 3. kontor i

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister

Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister LOV nr 1488 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr.2014-7257 Senere

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet. Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 2. april 2014

Informationsmøde Aarhus Universitet. Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 2. april 2014 Informationsmøde Aarhus Universitet Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 2. april 2014 Dagens program Kort om den nye styrelse og organisation Kort om ansøgningsprocessen, herunder biometri Fordele og ulemper

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Statsborgerskab* Virksomhedens navn* Postnr.*

Statsborgerskab* Virksomhedens navn* Postnr.* Side 1 / 7 Referencenummer Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening Hvem udfylder del 1 (arbejdsgivers del) af ansøgningen? Arbejdsgiver selv Tredjepart på vegne af arbejdgiver (fx et formidlingsbureau)

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Danmark af Nana Wesley Hansen & Anne Marie Boesen Nana Wesley Hansen FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet. Nanna Rytter Larsen,

Informationsmøde Aarhus Universitet. Nanna Rytter Larsen, Informationsmøde Aarhus Universitet 13. oktober 2011 Nanna Rytter Larsen, nbh@us.dk Meddelte opholdstilladelser til forskere i 2 Meddelte opholdstilladelser til forskere i 2. halvår af 2010 Forskersagernes

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008 indgået forlig om regeringens jobplan.

Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008 indgået forlig om regeringens jobplan. Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 10/2008 Løn og arbejdsforhold 11. marts 2008 Politisk aftale om jobpakke Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 9. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven

Læs mere

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 198 Offentligt B I L A G T I L B E U Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag 10. marts 2016

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

HØJSKOLERNE Sekretær- og forretningsførerkursus. Studie 5. november 2015

HØJSKOLERNE Sekretær- og forretningsførerkursus. Studie 5. november 2015 HØJSKOLERNE Sekretær- og forretningsførerkursus Studie 5. november 2015 Dagsorden SIRI ny organisation Studie hvem er vi Nøgletal for 2014/2015 og dette års optag Særlige regler for højskoler Samarbejde

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet

Informationsmøde Aarhus Universitet Informationsmøde Aarhus Universitet Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 22. oktober 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dagens program Kort om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, trainee-stipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, traineestipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Videreførelse af adgangen

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Aarhus Universitet onsdag den 12. oktober Af Maria Nielsen Züleyha Özden

Aarhus Universitet onsdag den 12. oktober Af Maria Nielsen Züleyha Özden Aarhus Universitet onsdag den 12. oktober 2016 Af Maria Nielsen Züleyha Özden Dagens Program Indrejsevisum Ph.D Dispensation for bortfald Orlov Fast track-ordningen Medfølgende familie Grønland/Færøerne

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen er en særlig aftale mellem Færøernes Landsstyre og det daværende Integrationsministerium. Aftalen er senest revideret

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem

Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem BEK nr 1549 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-12092

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser.

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser. 2009/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2017/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., jnr.2017-8226 Fremsat den 15. november 2017

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) s kontrol af opholdstilladelser samt ulovligt ophold og arbejde i 2015

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) s kontrol af opholdstilladelser samt ulovligt ophold og arbejde i 2015 Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) s kontrol af opholdstilladelser samt ulovligt ophold og arbejde i 2015 November 2016 1.0 Styrelsen Sammenfatning for International Rekruttering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2007/2 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/4009-71

Læs mere

Navn eller virksomhed. Postnr. adresse. Virksomhedens navn. Postnr. adresse

Navn eller virksomhed. Postnr.  adresse. Virksomhedens navn. Postnr.  adresse Side 1 / 5 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Oplysninger om virksomheden Hvem udfylder ansøgning? Arbejdsgiver selv

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2005 RN A507/05

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2005 RN A507/05 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2005 RN A507/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en undersøgelse af Udlændingestyrelsens administration af studie- og erhvervsopholdstilladelser

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering - Ved Direktør Jakob Jensen BRHS og jobcentre 20. juni 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Baggrund

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Herning den 20. oktober 2015 Jacob Langvad Nielsen Advokat (L), specialkonsulent Tanja Stocholm Specialkonsulent SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udenlandsk arbejdskraft Ansættelsesret 2... 21.

Læs mere