Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft"

Transkript

1 26. juni 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en reform af international rekruttering, der skal styrke virksomhedernes konkurrencevilkår og dermed fundamentet for at skabe vækst og velfærd i Danmark. Et velfungerende erhvervsliv er afgørende for, at det danske velfærdssamfund kan bevares og udvikles. Men det kræver, at virksomheder i Danmark kan klare sig i den internationale konkurrence og kan rekruttere de højtkvalificerede, dygtige medarbejdere, som de har brug for. En reform af international rekruttering skal derfor sikre, at virksomhederne har lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra tredjelandene. Aftalepartierne er enige om, at de nuværende regler og ordninger skal forbedres og forenkles. En lang sagsbehandlingstid skal ikke stå i vejen for virksomhedernes produktivitet og vækst. Virksomhederne skal opleve, at det er nemt og hurtigt at rekruttere højtkvalificerede internationale medarbejdere. Samtidig skal det sikres, at flere talentfulde internationale dimittender og medarbejdere vælger at blive i Danmark. Det er afgørende for aftalepartierne, at der ikke hentes udlændinge ind på områder, hvor der i forvejen er høj ledighed. Ordningerne på området skal derfor strammes op, så den arbejdskraft, der kommer til landet, svarer til virksomhedernes behov. En reform af international rekruttering skal også understøtte, at arbejde i Danmark sker på danske vilkår. Virksomhederne skal overholde reglerne på det danske arbejdsmarked om fair konkurrence og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Reformen sigter mod fire mål: Det skal være lettere og hurtigere for virksomhederne at rekruttere international arbejdskraft. 1

2 Lige vilkår for international arbejdskraft og målretning af ordninger, der ikke fungerer efter hensigten. Danmark skal være bedre til at fastholde internationale studerende. Modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft skal styrkes. 2

3 Lettere og hurtigere rekruttering af international arbejdskraft Aftalepartierne er enige om, at de virksomheder, der har brug for at rekruttere højtkvalificeret international arbejdskraft, skal have mulighed for hurtige og fleksible opholdstilladelser til deres medarbejdere, så de stilles bedst muligt i den internationale konkurrence. Fast track-ordning Virksomheder og universiteter har efterspurgt en mulighed for at ansætte højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet med kort varsel, da den nuværende sagsbehandlingstid for en opholdstilladelse på 1 måned kan være en barriere, der stiller dem dårligere i den internationale konkurrence. Samtidigt har de efterspurgt fleksibilitet i forhold til korttidsophold og fleksible regler for udenlandske medarbejderes ind- og udrejse af Danmark, så en opholdstilladelse ikke bortfalder ved udrejse. Aftalepartierne er derfor enige om, at der indføres en fast track-ordning for danske virksomheder og udenlandske virksomheders afdelinger i Danmark. Ordningen målrettes mod større virksomheder, der har et reelt behov for højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Ordningen gælder for både private og offentlige virksomheder herunder universiteterne. For at kunne bruge den nye fast track-ordning skal virksomheden certificeres. En certificering gives for en 4-årig periode og kan forlænges. Kriterier for at virksomheden kan blive certificeret. Virksomheden: er omfattet af kollektiv overenskomst, eller erklærer på tro og love, at ansættelse af udlændinge sker på sædvanlige danske vilkår, har en vis størrelse (mindst 20 fuldtidsansatte i Danmark), ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt, på tidspunktet for certificering ikke har haft alvorlige udeståender med Arbejdstilsynet, ikke er straffet efter udlændingeloven inden for de seneste 2 år, og deltager i et forudgående vejledningsmøde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Virksomheder, der opfylder kravene, bliver certificerede for 4 år af gangen. Der følges op på, om certificerede virksomheder efterlever betingelserne for certificeringen, fx via løbende stikprøvekontrol, ligesom der på linje med de øvrige opholdsordninger foretages kontrol af efterlevelsen af betingelserne for opholdstilladelser i forbindelse med de etablerede ansættelsesforhold. Derudover er aftalepartierne enige om, at hvis virksomheden ikke overholder kravene, inddrages certificeringen, og virksomheden gives karantæne og udelukkes fra certificeringsordningen i 2 år. Fast track-ordningen rummer mulighed for flere typer af ophold: Ophold til arbejde, hvor ansøgeren har en bruttoløn på minimum kr. årligt, svarende til den nuværende beløbsordning. Forskere, der er ansat på almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår. Korttidsophold af maks. 3 måneders varighed. En person kan kun have et korttidsophold om året. Ophold, hvor der ansættes med uddannelsesmæssigt formål på højtkvalificeret niveau, på samme måde som under den nuværende koncernordning. 3

4 Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter fast track-ordningen foregår digitalt. Forudsætningen for, at medarbejderen kan påbegynde arbejdet hurtigt, er, at der ved ankomsten foretages en række kontroller. Det kontrolleres at: Den pågældende har lovligt ophold i Danmark. Det kontrolleres i den forbindelse, om vedkommende har et gyldigt visum til Danmark eller er lovligt indrejst visumfrit, hvis vedkommende er fritaget fra visumreglerne. Der foretages identitetskontrol og optages biometri. Der foretages kontrol af, om udlændingen er indberettet som uønsket i Schengen Information Systemet. Det sikres, at den ansættelse, der søges om arbejdstilladelse til, er hos en certificeret virksomhed. Når disse grundlæggende betingelser er på plads, kan medarbejdere påbegynde arbejdet. Selve behandlingen af ansøgningen/check af løn og ansættelsesvilkår mv. foretages efterfølgende, hvorefter egentlig opholdstilladelse gives. Tilladelse gives for op til 4 år med mulighed for forlængelse. Tilladelse efter ordningen undtages fra reglerne om bortfald. Aftalepartierne har noteret sig, at den foreslåede fast track-ordning ikke ændrer på betingelserne for, hvornår dansk skattepligt indtræder. Konkret har aftalepartierne noteret sig, at personer, der arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver, herunder en arbejdsgiver certificeret under fast track-ordningen, altid er skattepligtige til Danmark af deres lønindkomst også under korttidsophold. Med indførelsen af fast track-ordningen afskaffes den nuværende koncernordning. Greencard Aftalepartierne er enige om, at den nuværende greencardordning skal målrettes, så den i højere grad understøtter virksomhedernes behov for højtkvalificeret arbejde. Der ændres derfor på pointsystemet, så dokumentationskravet for sprogkundskaber skærpes, så der kun kan tildeles point for sprogkundskaber på baggrund af resultater i en anerkendt sprogtest. Samtidig øges antallet af point for sprog på højt niveau, så man fremover kan få henholdsvis 20 og 40 point. Derudover udgår kriteriet om at opnå point for alder. Pointsystemet målrettes samtidig mod efterspørgslen på arbejdsmarkedet, så greencard i højere grad målrettes mod mangelområder. Greencardordningen tager derved fremover også hensyn til konjunkturudsving. Såfremt ansøgeren har en uddannelsesretning inden for et område, der er omfattet af positivlisten, kan der gives 30 point mod i dag point. Det skal samtidig ikke længere være muligt at opnå point for arbejdserfaring Endelig øges antallet af point, der gives, for en eksamen fra et anerkendt universitet. 4

5 Perioden, der kan gives opholdstilladelse til første gang, forkortes fra tre til to år. Meddelelse af opholdstilladelse efter greencardordningen betinges fortsat af, at den pågældende kan forsørge sig selv det første år i Danmark. Under opholdet er det endvidere et krav, at den pågældende ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Efter et år kontrolleres det i e-indkomstregistret, om der er indberettet skattepligtig indkomst på mindst kr. for greencardhaveren. Er dette ikke tilfældet, inddrages greencardet. Kriterierne for at få forlænget et greencard skærpes, så forlængelsen betinges af, at greencardhaveren efter to år kan dokumentere at have tjent minimum, hvad der svarer til den gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked (vægtet gennemsnit i 2014: kr. inklusiv pension) i det seneste år før forlængelsen. Det forudsættes, at der er tale om løn indberettet til e-indkomst. Det betyder, at en udlænding, der ikke opfylder kravet, må afbryde et eventuelt ansættelsesforhold og udrejse. Opfyldes forlængelseskriteriet, kan der gives opholdstilladelse for 3 år ad gangen. For udlændinge, der har fået greencard efter de nugældende regler, indføres en overgangsordning, hvorefter den første ansøgning om forlængelse, indgivet efter ikrafttrædelse af de nye regler, behandles efter de nugældende regler. En eventuel efterfølgende ansøgning om forlængelse behandles efter de nye forlængelsesregler, hvilket ansøger vil blive orienteret om ved meddelelse af den første forlængelse. Ansøgningsgebyret for greencard vil stige bl.a. som følge af kontrol af indberettet indkomst i e-indkomstregisteret og inddragelsessager i forlængelse heraf. Endelig er aftalepartierne enige om, at greencardhaveres ret til at medbringe medfølgende familie skal begrænses. Greencardhaveren skal således kunne dokumentere at være i beskæftigelse med en lønindtægt, der modsvarer kontanthjælpssatsen for enlige ikke forsørgere over 30 år, svarende til.689 kr. om måneden (svarende til ca kr. om året), før greencardhaverens medfølgende familie kan få opholdstilladelse i Danmark. Der skal således indsendes dokumentation for greencardhaverens ansættelse og aflønning sammen med ansøgning om opholdstilladelse til medfølgende familie. Herudover er det fortsat et krav, at greencardhaveren kan forsørge sin familie under opholdet i Danmark. Medfølgende familie må under opholdet ikke modtage hjælp til offentlig forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik. Lempelse af bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere Danske virksomheder konkurrerer med virksomheder i udlandet om at tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Højt specialiseret arbejdskraft medvirker til, at danske og udenlandske virksomheder kan udvide deres aktiviteter i Danmark. Forskerskatteordningen gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere højtkvalificerede udenlandske nøglemedarbejdere og forskere, da ordningen indebærer lempeligere indkomstskatteforhold. Dette gælder også højtkvalificerede danskere, der efter en vis periode ude flytter hjem. Forskerskatteordningen forbedrer dermed danske virksomheders konkurrenceposition. 5

6 Aftalepartierne er på den baggrund enige om at lempe forskerskatteordningen, så det månedlige vederlagskrav nedsættes med.000 kr. Dermed nedsættes vederlagskravet for nøglemedarbejdere fra kr. månedligt til ca kr. ekskl. pensionsbidrag. Start-up Denmark Der indføres som et 3-årigt forsøg en ny ordning Start-up Denmark for iværksættere fra tredjelande, der gerne vil starte selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark. Ordningen vil også kunne bruges af et team på to personer, der ønsker at starte virksomhed sammen. For at komme ind på ordningen skal iværksætteren sende sin forretningsplan til et af Erhvervs- og Vækstministeriet nedsat spring board bestående af personer fra det eksisterende erhvervsfremmesystem, som vurderer, om forretningsideen har potentiale. Hvis forretningsideen godkendes, sendes en ansøgning om opholdstilladelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den første tilladelse gives for en 2-årig periode. Herefter kan tilladelsen forlænges med yderligere 3 år. Der gives ikke opholdstilladelse til selvstændig erhvervsdrivende inden for restaurationsvirksomhed, mindre handels-, import- og eksportvirksomhed, detailhandel herunder kiosker og lignende. Der gives kun opholdstilladelse til innovative forretningsideer. Der fastsættes en kvote, så der maksimalt kan komme 50 iværksættere ind på ordningen årligt. Bedre vilkår for forskere Aftalepartierne er enige om at give udenlandske forskere enklere og lettere adgang til Danmark. Reglerne ændres, så: Forskere undtages fra reglerne om bortfald. Dvs., opholdstilladelsen bortfalder ikke, hvis de opgiver deres bopæl eller udrejser af Danmark i mere end 6 måneder. Forskere fritages for arbejdstilladelse i op til 3 måneder. Potentielle ph.d.-studerende, der skal deltage i screeningsforløb, fritages for arbejdstilladelse i op til 3 måneder. Forskere får mulighed for at arbejde delvist i Danmark og i udlandet, og kravet om fuldtidsbeskæftigelse afskaffes. Reglerne for meddelelse af opholdstilladelse som ph.d.-studerende strømlines, så alle ph.d.-studerende meddeles opholdstilladelse efter samme regelsæt, betaler det samme gebyr og får seks måneders jobsøgningsophold efter aflevering af ph.d.- afhandlingen. Universiteterne får mulighed for at ændre stillingsindholdet inden for samme universitet, uden at der skal ansøges om ny opholds- og arbejdstilladelse. Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering skal dog orienteres om væsentlige forringelser i løn- og ansættelsesvilkår for at sikre, at de fortsat er sædvanlige efter danske forhold. 6

7 Tildeling af administrative CPR-numre Aftalepartierne er enige om, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal kunne udstede administrative personnumre til udlændinge fra tredjelande, der meddeles opholds- og arbejdstilladelse til arbejde efter udlændingeloven samt til deres medfølgende familie. Følgende grupper omfattes af forslaget: Personer med ophold efter fast trackordningen, beløbsordningen, positivlisten, forskere, selvstændigt erhvervsdrivende, trainees og personer med særlige kvalifikationer. Der gives fortsat ikke administrative CPR-numre til personer med ophold efter greencardordningen. Det er væsentligt for aftalepartierne at slå fast, at denne ordning ikke ændrer ved de forhold, der sædvanligvis gælder for personnumre, samt at tildeling af et administrativt personnummer ikke i sig selv medfører rettigheder for den registrerede person, men kan være en administrativ lettelse for myndighederne i deres sagsbehandling og sikre entydig identifikation af personen i de offentlige systemer. Regeringen vil følge brugen af administrative CPR-numre og vil 1 år efter reformens ikrafttræden afrapportere til aftalepartierne om brugen af administrative CPR-numre på ordningerne og evt. kendskab til misbrug heraf. Forenkling af gebyr for ansøgning om opholdstilladelse Aftalepartierne er enige om at lave færre gebyrsatser. Antallet af gebyrsatser reduceres fra de nuværende 9 forskellige gebyrsatser, som dækker over 16 sagstyper, til 5 gebyrsatser. De enkelte gebyrsatser dækker herefter et større sagsområde, men skal fortsat fastsættes, så de dækker de langsigtede, gennemsnitlige omkostninger for det større sagsområde. Gebyrerne fastsættes en gang årligt i forbindelse med finansloven. Ligeledes skal det være muligt at undlade afvisning af en ansøgning, hvis der ikke er indbetalt fuldt gebyr i følgende tilfælde: Det manglende indbetalte beløb er op til 200 kr. Beløbet indeksreguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Ansøgningen er indgivet med forkert sagskategori. I ovenstående tilfælde får ansøger henholdsvis 14 dage eller 4 uger (alt efter om personen ansøger fra Danmark eller udlandet) til at indbetale det korrekte gebyr. Hvis gebyret ikke betales, afvises ansøgningen. Smidige regler ved for sent indgivne ansøgninger Der gives mulighed for at give dispensation for kravet om, at en ansøgning om opholdstilladelse kun kan indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold på ansøgningstidspunktet i følgende tilfælde: Udlændingen har kun haft et ganske kortvarigt ophold i Danmark uden gyldig tilladelse, og det kortvarige ophold uden tilladelse er undskyldeligt. Undskyldeligt betyder, at der som udgangspunkt er tale om ekstraordinære situationer, som er ude af ansøgerens kontrol. Det kan f.eks. være, hvis udlændingen eller udlændingens nærmeste familie bliver alvorligt syge, og at udlændingen derfor ikke får indgivet ansøgning rettidigt. Endvidere kan man forestille sig force majeure tilfælde, hvor ansøger f.eks. på en rejse bliver forhindret af udefrakommende begivenheder i at 7

8 rejse tilbage til Danmark eller kontakte en dansk ambassade for at indgive en forlængelsesansøgning. Det kan f.eks. være ved uroligheder, krigsudbrud, naturkatastrofer el.lign. Udlændingen har haft en opholdstilladelse umiddelbart forud for ansøgningens indgivelse, og betingelserne for udlændingens opholdstilladelse har været opfyldt i perioden, hvor udlændingen har opholdt sig her i landet uden gyldig tilladelse (gælder kun forlængelsesansøgninger). 8

9 Lige vilkår for international arbejdskraft og målretning af eksisterende ordninger Aftalepartierne er enige om, at personer, der arbejder i Danmark, skal behandles ordentligt og arbejde på danske vilkår. Derfor iværksættes en styrket oplysningsindsats, så udenlandske medarbejdere kender deres rettigheder, og så arbejdsgiverne kender deres forpligtelser. Desuden målrettes en række af de eksisterende ordninger for udenlandsk arbejdskraft, og kontrollen med om udenlandske medarbejdere arbejder efter danske regler øges. Øget bødestraf for ulovlig beskæftigelse af udlændinge Der er siden 20 sket en markant stigning i antallet af sager om ulovlig beskæftigelse. Regeringen har tilkendegivet at ville føre en mere konsekvent kurs over for arbejdsgivere, som ulovligt beskæftiger udlændinge, og personer, som yder bistand til udlændinges ulovlige beskæftigelse. Aftalepartierne er enige om at forhøje bøderne for arbejdsgivere og andre, som overtræder reglerne på området. Aftalepartierne har noteret sig, at regeringen vil tage skridt til at hjælpe virksomhederne, så de ikke uforvarende overtræder udlændingeloven ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. En mulighed kan være, at virksomheden ved rekvirering af skattekortet automatisk orienteres af SKAT om, hvorvidt personen har opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Det kan fremgå af orienteringen, at det for visse personer gælder, at der ikke stilles krav om opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Det vil bl.a. kræve, at de forskellige myndigheders it-systemer (registre) kan udveksle informationer og vil indebære merudgifter til systemudvikling og udgifter til efterfølgende drift. En model vil blive fremlagt for aftalepartierne medio Der er ikke anvist finansiering til forslaget. Det er aftalepartiernes ønske, at en forhøjelse af bødestraffen træder i kraft samtidigt med, at analysearbejdet er færdigt, og regeringen har fremlagt en løsningsmodel. Arbejdsgiveres adgang til at indberette skattefradrag Regeringen vil undersøge, hvorvidt der sker misbrug blandt arbejdsgivere af muligheden for at indberette visse skattefradrag for udenlandske medarbejdere. Regeringen vil analysere, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at justere arbejdsgiveres adgang til at indberette visse skattefradrag for medarbejdere. Regeringen vil afrapportere til aftalepartierne primo Målretning af ophold til øvrigt lønarbejde I dag kan en udlænding få opholdstilladelse, hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for det. Det er imidlertid uklart, hvilke kriterier der gives opholdstilladelse efter. Aftalepartierne er enige om, at reglerne for øvrigt lønarbejde skal målrettes, og at adgangen til opholdstilladelse til stillinger, der ikke er præget af et højt kvalifikationsniveau skal begrænses. Det skal samtidigt tydeliggøres, hvilke ansøgere der vil kunne få opholdstilladelse efter reglerne. Der etableres derfor særskilte bestemmelser i udlændingeloven for følgende grupper: 9

10 Forskere Selvstændige erhvervsdrivende (Start-up Denmark) Trainees Udlændinge med særlige kvalifikationer, herunder fx idrætsudøvere, kunstnere og specialiserede kokke. Udlændinge, der er ansat fx på boreplatforme, boreskibe eller ansatte i en lignende situation, hvor et skib kommer kortvarigt ind på dansk område, f.eks. et rørlægningsskib, et skib, der arbejder med opsætning af vindmøller eller lignende. Inden for landbrugsområdet kan der fortsat meddeles opholds- og arbejdstilladelse til fodermestre og driftsledere. Målretningen indebærer, at borgere fra tredjelande, ikke udover de ovennævnte grupper, kan opnå opholdstilladelse til faglært/ufaglært arbejde, med mindre de pågældende opfylder betingelserne for ophold i medfør af andre ordninger, fx beløbsordningen. Målretning af praktikantordningen Aftalepartierne ønsker at styrke det uddannelsesmæssige formål med praktikantordningen inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs-, og gartneriområdet. Derfor målrettes ordningen for udenlandske praktikanter, så det sikres, at den har et uddannelsesmæssigt sigte og ikke blot kan være en genvej til billig arbejdskraft. Det sker ved følgende initiativer: Der indføres krav om, at udenlandske praktikanter skal kunne tale et relevant andetsprog (engelsk, tysk, dansk, svensk eller norsk) på et rimeligt niveau. Der skal således være proportionalitet mellem sprogkrav og ordningens formål. Niveauet sikres ved en internationalt godkendt sprogtest. Der kan fremover kun gives opholds- og arbejdstilladelse som praktikant til ansøgere, der er under uddannelse. Det skal sikre, at praktikanten deltager i praktikopholdet som led i sin uddannelse og med et uddannelsesmæssigt formål. Den maksimale aldersgrænse for en praktikant sænkes fra 35 til 30 år. Det skal ses i sammenhæng med, at praktikanten skal være under uddannelse. Den maksimale varighed af et praktikophold nedsættes fra 18 til 12 måneder, da et langvarigt praktikophold medfører en risiko for, at opholdet får karakter af egentligt arbejde og dermed mister sit uddannelsesmæssige formål. Der udarbejdes en særlig informationsfolder til praktikanter inden for den grønne sektor, der skal sikre, at praktikanterne bliver bedre bekendt med deres rettigheder m.v. Internationale dimittenders ret til dagpenge på dimittendvilkår begrænses I dag har en greencardhaver ret til arbejdsløshedsdagpenge på samme vilkår som alle andre. Det betyder, at en international dimittend, som efter endt uddannelse i Danmark får et greencard, kan få arbejdsløshedsdagpenge på dimittendvilkår, hvis vedkommende opfylder betingelserne herfor. Aftalepartierne er enige om, at det er uhensigtsmæssigt, fordi international arbejdskraft skal bidrage aktivt på arbejdsmarkedet. Internationale dimittenders ret til dagpenge på dimittendvilkår begrænses derfor ved at gøre greencard og etableringskort betinget af, at indehaveren ikke modtager dagpenge på dimittendvilkår. Hvis internationale dimittender modtager dimittenddagpenge, inddrages deres greencard/etableringskort. En udenlandsk dimittend har fortsat mulighed for at optjene ret til arbejdsløshedsdagpenge i henhold til dagpengereglerne.

11 Forslaget vil tilskynde nyuddannede udlændinge til at tage arbejde og samtidig mindske trækket på danske velfærdsydelser. Målretning af Workindenmarks indsats Aftalepartierne er enige om, at Workindenmarks indsats i endnu højere grad end i dag skal fokusere på højtkvalificeret arbejdskraft. Derfor lukkes hjemmesiden seasonalwork.dk. Det betyder, at danske arbejdsgivere ikke længere kan få særskilt bistand fra Workindenmark til at rekruttere sæsonarbejdskraft fra EU/EØS landene. Arbejdsgivere inden for sæsonområdet vil i lighed med andre arbejdsgivere fortsat kunne annoncere deres ledige stillinger på jobnet.dk og workindenmark.dk. Ingen arbejdstilladelse under arbejdskonflikt Offentlige myndigheder skal udvise et neutralitetsprincip i forbindelse med lovlige arbejdskonflikter (strejke og blokade fra arbejdstagernes side og lockout og boykot fra arbejdsgivernes side, iværksat i overensstemmelse med de fagretlige regler). Aftalepartierne er derfor enige om, at der ikke skal kunne gives opholds- og arbejdstilladelse til konfliktramte stillinger i virksomheder, der er omfattet af lovlig arbejdsstandsning. Andre stillinger i en konfliktramt virksomhed vil, i overensstemmelse med de regler, der i øvrigt er på det danske arbejdsmarked, ikke være omfattet. Øget og mere effektiv kontrol Aftalepartierne er enige om at øge kontrollen med, at virksomheder i Danmark beskæftiger tredjelandsstatsborgere efter danske regler. Kontrollen styrkes med følgende initiativer: Der øremærkes flere ressourcer til, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan deltage med politiet i udgående kontroller, så indsatsen kan øges fx i de tværgående myndighedssamarbejder, herunder social dumping regi. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gives adgang til at bruge de logbøger, som bl.a. SKAT pålægger virksomheder at føre. Styrelsen kan bruge logbøgerne til kontrol af virksomhedens udenlandske arbejdstagere, fx deres arbejdstid. Styrelsen gives selvstændig adgang til at indhente og kontrollere logbøger hos virksomhederne. Oplysningspligten for arbejdsgivere udvides, så arbejdsgiver har pligt til efter anmodning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at give oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår, selvom tredjelandsstatsborgeren er udrejst, eller opholdstilladelsen udløbet. Virksomhederne vil kun blive bedt om oplysninger i de tilfælde, hvor indberetninger i eindkomst ikke er tilstrækkelige til at sikre, at betingelserne er overholdt. Øget registersamkøring af løn i Danmark, så den faktiske løn kan kontrolleres i eindkomst og sammenlignes med den aftalte løn i de tilfælde, hvor aflønning sker i Danmark. Flere ressourcer til opfølgning på registersamkøringer bl.a. vurdering af, om en tilladelse skal inddrages, eller et forhold skal anmeldes til politiet. Øget kontrol inden for landbrugsområdet af om betingelser for opholds- og arbejdstilladelser efterleves. I sagsbehandlingen af greencardansøgninger er det i dag vanskeligt at verificere ægtheden af nogle af de dokumenter, der fremlægges som dokumentation. Der afsættes derfor ressourcer til at indføre yderligere stikprøvekontroller af uddannel- 11

12 sesdokumenter i forbindelse med ansøgninger om greencard via udvalgte repræsentationer, fx i Nepal og Vestafrika. Udmøntning skal aftales nærmere med Udenrigsministeriet. Styrket information om den danske model Ophold til beskæftigelse i Danmark skal ske på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Udenlandske arbejdstagere mangler ofte viden om det danske arbejdsmarked og de rettigheder og pligter, de er omfattet af. Der iværksættes derfor en styrket informationsindsats over for udenlandske arbejdstagere fra både EU og tredjelande, som supplerer den styrkede myndighedsindsats mod social dumping. Det kan bl.a. være information om den danske model, ansættelseskontrakter, opholdstilladelse eller registreringsbevis, retten til at melde sig ind i en fagforening mv. 12

13 Bedre fastholdelse af internationale studerende Aftalepartierne er enige om, at internationale kandidater, der uddanner sig i Danmark, udgør en værdifuld arbejdskraft for danske virksomheder, og at det derfor er vigtigt i større grad at tiltrække og fastholde de bedste internationale studerende. Etableringskort Det skal være mere attraktivt for udenlandske talenter at vælge at studere i Danmark, ligesom danske arbejdsgivere skal have bedre mulighed for at rekruttere højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Aftalepartierne er derfor enige om, at der oprettes en ny ordning, hvor internationale dimittender, der afslutter en dansk kandidat- eller ph.d.-grad, får mulighed for at ansøge om et etableringskort, der giver opholdstilladelse til et etableringsophold i Danmark. De pågældende skal være selvforsørgende. Det betyder bl.a., at et etableringskort betinges af, at den internationale dimittend ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller dagpenge på dimittendvilkår efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Personer med et etableringskort vil være fritaget fra krav om arbejdstilladelse og må endvidere starte egen virksomhed. Der kan gives etableringsophold én gang for en periode på 2 år uden mulighed for forlængelse. Efter de 2 år kan der søges om opholdstilladelse efter de øvrige regler på erhvervsområdet. Ens vilkår for de internationale studerende i forbindelse med studiejob For at sidestille internationale studerendes mulighed for at arbejde ved siden af studierne med danske studerende, hæves internationale studerendes arbejdstilladelse fra 15 til 20 timer om ugen. Der vil som i dag være mulighed for at arbejde fuld tid i juni, juli og august måned. For at gøre det enklere for virksomhederne, opgøres timetallet som gennemsnit pr. måned, dog således at de gældende arbejdstidsregler overholdes. Forenklingen vil ikke medføre øget administration for det offentlige. Forenklet ansøgning til internationale fællesuddannelser I dag skal studerende på internationale fællesuddannelser søge om opholdstilladelse til hver af de dele af uddannelsen, der gennemføres i Danmark. Det betyder bl.a., at de kan komme i klemme ved overgangsperiode mellem et andet europæisk land og Danmark. Aftalepartierne er enige om, at reglerne for opholdstilladelse til studerende på internationale fællesuddannelser skal forenkles. Studerende, der skal deltage i fællesuddannelsen Erasmus Mundus og Erasmus+, som går på tværs af landegrænser, får ved første opholdstilladelse i Danmark opholdstilladelse for hele den resterende studietid. De studerende bliver endvidere undtaget fra reglerne om bortfald af opholdstilladelser ved udrejse af Danmark. Smidigere regler for obligatorisk praktikophold Studerende på uddannelser med obligatorisk praktikophold skal i dag indgive flere ansøgninger, dels ansøgning om studieophold og dels ansøgning om arbejdstilladelse for hver gang, der skal påbegyndes et praktikophold. 13

14 Aftalepartierne er enige om at smidiggøre reglerne for udenlandske studerende på uddannelser med obligatorisk praktikophold. De studerende gives derfor samtidig med udstedelsen af opholds- og arbejdstilladelsen en ikke-stedfæstet praktikarbejdstilladelse, der dækker alle obligatoriske praktikophold i forbindelse med uddannelsen. Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar at sikre, at kontrakten for praktikopholdet opfylder betingelserne. Målretning af ophold på ungdomsuddannelser Ændringer i opbygningen af erhvervsuddannelserne har medført, at der i dag meddeles opholdstilladelser til studerende på et grundforløb på en erhvervsuddannelse, selvom eleverne sjældent har mulighed for at færdiggøre den uddannelse, de er påbegyndt i Danmark, når de kommer hjem. Et grundforløb, der ikke bliver efterfulgt af et hovedforløb, har meget begrænset uddannelsesmæssig værdi. Aftalepartierne er derfor enige om, at der ikke længere meddeles opholdstilladelse med henblik på at gennemføre grundforløb i erhvervsuddannelser. Der vil dog fortsat kunne gives opholdstilladelse til uddannelsesophold som led i fx internationale samarbejds- eller udvekslingsaftaler, så som DK-USA programmet. Andre initiativer på studieområdet Der iværksættes herudover en række andre initiativer for at fremme tiltrækningen og fastholdelsen af internationale studerende: Synliggørelse af uddannelsesinstitutionernes og Workindenmark-centrenes information og vejledning om karrieremuligheder over for internationale studerende. Digitalisering af ansøgningsprocessen på studieområdet, så det bliver lettere for ansøgerne at søge om opholds- og arbejdstilladelse eller forlængelse. Der nedsættes en tværministerielarbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en vurderingsmodel af private uddannelser på private uddannelsesinstitutioner. På baggrund af vurderingsmodellen skal arbejdsgruppen komme med forslag til kriterier for, hvilke private uddannelser tredjelandsstuderende skal kunne få studieopholdstilladelse til, herunder om der fortsat skal kunne gives opholdstilladelse til studerende ved private uddannelser. Når arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, vil regeringen drøfte kriterierne med aftalepartierne. 14

15 Styrket modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft Aftalepartierne er enige om, at modtagelsen i Danmark er afgørende for, om værdifuld udenlandsk arbejdskraft finder fodfæste på det danske arbejdsmarked. Indsatsen for at modtage og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft skal derfor forbedres. Bedre myndighedsvejledning på engelsk I dag findes væsentlige vejledninger og myndighedsinformationer ofte kun på dansk. Aftalepartierne noterer sig, at regeringen vil arbejde for, at relevante myndigheder i højere grad bør tilbyde information, ansøgningsblanketter mv. på engelsk. På det statslige niveau igangsættes derfor en undersøgelse af, hvilken relevant information, der mangler at blive oversat inden for ministeriernes ressortområder. Der kan på baggrund heraf udarbejdes en handlingsplan for styrket tilgængelighed af myndighedsinformation på engelsk. Regeringen og KL er i forlængelse af vækstudspil samt de fælles udvalgsarbejder om kommunal erhvervsfremme blevet enige om at gennemføre en styrkelse af den kommunale erhvervsfremmeindsats. Heri indgår også anbefalinger om øget information og kommunikation på engelsk. Aftalepartierne noterer sig desuden, at alle udenlandske arbejdstagere allerede i dag tilbydes arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Pulje til modtagelse og fastholdelse i virksomheder Virksomheden er det naturlige udgangspunkt for en introduktion til det danske arbejdsmarked og det danske samfund. Der oprettes en pulje, som virksomheder kan søge til nyskabende ideer til modtagelse og fastholdelse af nye udenlandske medarbejdere og deres familier. Det kan være fastholdelsesindsats på tværs af virksomheder, f.eks. HR samarbejde om karriereplaner mv., udvikling af koncepter for jobrettet sprogundervisning på virksomheder og projekter i samarbejde mellem virksomheden og frivillige organisationer eller foreninger i lokalsamfundet, som kan introducere udenlandske medarbejdere og deres familier til fritidstilbud og kulturlivet. De gode erfaringer fra initiativerne opsamles og offentliggøres på vidensbanken Expatviden.dk. Dialog med erhvervslivet om modtagelse og fastholdelse Danmark er i hård konkurrence om at tiltrække og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. En god og løbende dialog med erhvervslivet er vigtig for den fortsatte indsats for modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Det sker bl.a. gennem følgende initiativer: En fortsættelse af Erhvervsforum, en årlig konference om udenlandsk arbejdskraft for virksomhedsledere, parter og andre interessenter samt oprettelse af et executive board, hvor topchefer fra erhvervslivet mødes med beskæftigelsesministeren og skattemisteren i forbindelse med den årlige konference. Én indgang til Myndighedsdanmark Det er et vigtigt parameter for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, studerende og deres medfølgende familie, at der er en enkel indgang til Myndighedsdanmark, hvor alle indrejseopgaver og vejledning ved etablering i Danmark kan samles. Opgaven varetages i dag af International Citizen Service centrene (ICS) i Køben- 15

16 havn, Odense, Aarhus og Aalborg. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der ser på mulighederne for en øget geografisk udbredelse af myndighedsindgangen. Når arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, vil regeringen orientere aftalepartierne. 16

17 Finansiering og økonomi Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft indebærer merudgifter på i alt 41 mio. kr. i 2015, 39 mio. kr. i 2016 og faldende til 38 mio. kr. i 2019 og frem, jf. tabel 1. Tabel 1 Økonomiske konsekvenser af reform af international rekruttering Mio. kr. (2015-niveau) Varigt Lempelse af forskerskatteordning, efter tilbageløb og adfærd Internationale dimittenders ret til dagpenge begrænses Øvrige omkostninger heraf It-omkostninger 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - heraf øget kontrol 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 - heraf andre omkostninger 3,6 3,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 I alt Note: De økonomiske konsekvenser er opgjort efter tilbageløb og adfærd. Merudgifterne finansieres som led i den samlede politiske aftale om Vækstaftale Sagsbehandlingen af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser skal fortsat finansieres af gebyrer, der dækker de samlede langsigtede gennemsnitlige omkostninger for de nye og større sagsområder. Gebyrerne fastsættes én gang årligt i finansloven. Opfølgning og evaluering Der vil blive iværksat en evaluering af aftalen, senest to år efter ændringerne er gennemført. Evalueringen skal bl.a. belyse, om virksomhederne oplever de tilsigtede forbedringer som følge af fast track-ordningen, hvilken type virksomheder, der er blevet givet tilladelser til under Start up-ordningen og deres levedygtighed, og om målretningen af greencardordningen har medført den tilsigtede ændring i greencardhavernes beskæftigelse, herunder om de er ansat i brancher, der er karakteriseret ved højtkvalificeret arbejdskraft. Herudover vil regeringen årligt afrapportere til aftalepartierne om brugen af ordningerne, der indføres ved denne aftale samt eksisterende ordninger. Afrapportering vil bl.a. indeholde: antal ansøgninger og tilladelser (fordelt på køn, alder og nationalitet) antal certificerede virksomheder under fast track-ordningen lønniveauer i hvilke brancher den udenlandske arbejdskraft er beskæftiget Der skal opbygges et monitoreringssystem i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der skal anvendes i den løbende opfølgning på reformen. 17

18 Aftalens status Partierne accepterer Venstres ønske om, at international rekrutteringsdelen af Jobaftalen fra 2008 efter udgangen af indeværende valgperiode ikke længere er forligsbelagt, samt at aftalepartierne endvidere er enige om at stemme for de lovforslag, der udmønter de øvrige ændringer i vilkårene for international rekruttering. Ikrafttrædelse Den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen sker i efteråret 2014 med henblik på ikrafttrædelse 1. januar Hjemmesiden seasonalwork.dk lukkes i efteråret

19 Bilag: Greencard - eksisterende ordning: pointskema Kriterium Point Bonus- point Maxpo- int 1 Uddannelse (der gives point for ét uddannelsesniveau) Bachelorgrad/Afsluttet mellemlang videregående uddannelse Bachelorgrad efterfulgt af 1- årig masteruddannelse Kandidatgrad Ph.d Bonus for uddannelsesretning (inden for område omfattet af positivlisten) Bonus for anerkendt universitet Placering i top 400 Placering i top 200 Placering i top Sprogfærdigheder Prøve i Dansk 1 (eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 1) Prøve i Dansk 2 (eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 2) Prøve i Dansk 3 (eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 3) Studieprøven eller prøve på højere niveau (eller prøve i svensk/norsk svarende til Studieprøven eller højere niveau)/1 års studier eller arbejde på dansk/svensk/norsk og Prøve i engelsk eller tysk svarende til Prøve i Dansk 1 Prøve i engelsk eller tysk svarende til Prøve i Dansk 2 Prøve i engelsk eller tysk svarende til Prøve i Dansk 3 Prøve i engelsk eller tysk svarende til Studieprøven eller højere niveau/ 1års studier eller arbejde på engelsk eller tysk (uanset 2x studie- prøve) 3 Arbejdserfaring som forsker eller inden for områder, der er omfattet af positivlisten 15 19

20 1-2 års arbejde inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse 3-5 års arbejde inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse eller 15 Anden arbejdserfaring 3-5 års arbejde inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse 5 4 Tilpasningsevne Mindst et års videregående uddannelse afsluttet med eksamen i et EU/EØS- land og Schweiz Mindst tre år videregående uddannelse afsluttet med eksamen i et EU/EØS- land og Schweiz 5 eller Lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS- land og Schweiz i mindst et sammen- hængende år Lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS- land og Schweiz i mindst to sammen- hængende år 5 Bonus for dansk som sprogfærdighed (mindst Prøve i Dansk 2) Alder år 34 år eller yngre *Der kan maksimalt opnås 180 point. 20

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1 Styrelsen for International Rekruttering og Integration Indhold Formål... 3 Organisering... 3 Direktion... 4 International rekruttering... 4 Greencard... 5 Erhverv... 6 Studie... 7 Integration og medborgerskab...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Danmark et attraktivt uddannelsesland. Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet

Danmark et attraktivt uddannelsesland. Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet Danmark et attraktivt uddannelsesland Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet April 2014 3 Indhold Vision............................................................................................................................................................................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere