International rekruttering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International rekruttering"

Transkript

1 International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der har fået ledige i Danmark i job og forbedret vilkårene for at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det er blevet nemmere at få adgang til at arbejde i Danmark med jobkortordning, greencardordning og koncernordning. Der er samtidig etableret Workindenmark-servicecentre, indført digitale selvbetjeningsløsninger og taget initiativer, der har forenklet sagsgange og forbedret information og vejledning til virksomheder og arbejdstagere. Endelig er der taget hånd om de udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familier i form af nye tilbud og forbedret service, bl.a. flere pladser på internationale skoler. I de kommende år må der forventes at være stigende behov for at tiltrække og fastholde udenlandske nøglemedarbejdere. Danske virksomheder og udenlandske arbejdstagere har peget på, at sagsgange og procedurer i forbindelse med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft kan gøres mere enkle, og at procedurer på tværs af myndigheder opleves som uoverskuelige og usammenhængende. Det er helt afgørende, at vi på en enkel og ubureaukratisk måde kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft, samtidig med at vi sikrer, at regler og ordninger ikke misbruges. Regeringen vil derfor fortsætte den aktive indsats og sætter nu ind på følgende fem områder: 1) Vejledningspakker. Udenlandske studerende og udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie skal tilbydes vejledningsmateriale, der giver et samlet overblik over mulighederne for at studere henholdsvis arbejde og bo i Danmark og hjælper med at finde vej i forhold til ansøgningsskemaer, mv. 2) Etablering af fysiske one-stop-shops i de fire største universitetsbyer (København, Århus, Odense, Aalborg). Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie skal ved at henvende sig ét sted kunne få vejledning og offentlig service på tværs af relevante myndigheder samt indlevere ansøgninger og få bistand til at indgive en digital ansøgning. 3) Digital indgang til myndighedsdanmark. Det er målet, at virksomheder og udenlandske arbejdstagere skal have én samlet digital indgang til at søge om offentlig services og nødvendige tilladelser på tværs af myndigheder. Det gælder opholdstilladelse samt evt. forudgående offentlige autorisationer for f.eks. sundhedspersonale samt efterfølgende offentlige services som f.eks. personnummer, skat, daginstitution, kørekort, mv. 4) Fastholdelse af udlændinge uddannet i Danmark. Udenlandske studerende, der færdiggør en videregående uddannelse i Danmark, skal have lettere adgang til at blive i Danmark som arbejdstagere. 5) Styrket kontrol af studerende i Danmark. Forbedring af rekrutteringen af udenlandske studerende og skærpet kontrol i forbindelse med ansøgninger om studieopholdstilladelse i Danmark skal sikre, at der alene er tale om reelle studerende med de fornødne kompetencer til at gennemføre en uddannelse i Danmark. 1

2 1. Vejledningspakker Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller har behov for vejledningsmateriale, der giver et samlet overblik over mulighederne for at få opholdstilladelse mv. i Danmark og praktiske oplysninger om livet i Danmark, så de nye borgere nemt og ubureaukratisk kan komme hertil og hurtigt blive en del af det danske samfund. Tilsvarende har internationale studerende behov for vejledningsmateriale, der giver nødvendige praktiske oplysninger om livet som studerende i Danmark. Der er etableret en hjemmeside workindenmark.dk, der bl.a. indeholder information om det danske samfund til udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller, og der er udgivet en håndbog Medborger i Danmark, der indeholder oplysninger om praktiske forhold og livet i Danmark, og som er målrettet udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller. Håndbogen vil blive fulgt op af en elektronisk informationsguide. Der udarbejdes vejledningspakker, som giver udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller information om mulighederne for at få opholdstilladelse mv. i Danmark og praktiske oplysninger om bl.a. CPRregistrering, skat, bolig, jobsøgning, danskundervisning og uddannelse her i landet. Vejledningspakkerne er et supplement til de eksisterende tilbud. Vejledningspakkerne skal være tilgængelige i Workindenmark-centrene, Udlændingeservice, relevante danske repræsentationer i udlandet, statsforvaltningerne og den kommunale borgerservice. Vejledningspakkerne skal derudover være tilgængelige digitalt på hjemmesider, der anvendes af udenlandske arbejdstagere og deres familier, som workindenmark.dk og newtodenmark.dk. Der udarbejdes en elektronisk vejledningspakke til alle internationale studerende, der skal læse i Danmark. Pakken vil dels indeholde et samlet informationsmateriale til alle internationale studerende med oplysninger om bl.a. CPR-registrering, skat, bolig, betingelser for at arbejde her i landet, dels give uddannelsesinstitutionerne mulighed for at indarbejde relevante dele af pakken i egne informationspakker. Vejledningspakken skal være tilgængelig digitalt på hjemmesider, der anvendes af internationale studerende først og fremmest studyindenmark.dk og uddannelsesinstitutionernes hjemmesider. 2. Etablering af fysiske one-stop-shops i de fire største universitetsbyer (København, Århus, Odense, Aalborg). Når udenlandske arbejdstagere bosætter sig i Danmark, skal de i kontakt med flere myndigheder for at få en arbejdstilladelse eller et registreringsbevis, et personnummer, et skattekort, et sundhedskort mv. De administrative procedurer opleves som en barriere for en effektiv og smidig rekruttering. Enkelte kommuner og regionale statslige myndigheder har samlet deres servicetilbud i såkaldte one-stop-shops, hvor udlændinge kan få hjælp til at udfylde ansøgninger og få styr på de mest relevante papirer. Københavns Kommune har etableret CPH International Service, der består af en hjemmeside og et kontor, hvor navnlig udenlandske forskere, studerende og arbejdskraftindvandrere kan henvende sig for at få svar på praktiske spørgsmål i relation til at bo, studere og arbejde i København. Århus Kommune har i samarbejde med SKAT og Statsforvaltningen Midtjylland etableret International Community - en one-stop-shop, hvor expats, der flytter til Århus-området, bl.a. kan få introduktion til områdets internationale netværk og praktiske informationer om byen og kommunen. 2

3 Med Jobplanen blev der etableret 3 Workindemark-centre i hhv. København, Odense og Århus (sidstnævnte dækker også Nordjylland). Workindenmark centrene hjælper danske virksomheder med at få udenlandsk arbejdskraft og udenlandske jobsøgere med at få arbejde i Danmark. Regeringen vil sikre, at der etableres fysiske one-stop-shops i de fire største universitetsbyer (København, Århus, Odense, Aalborg), hvor udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie ved at henvende sig ét sted kan få den relevante offentlige service på tværs af relevante myndigheder. One-stop-shoppen skal udgøre et tilbud til danske arbejdsgivere og udenlandske arbejdstagere, der har brug for et supplement til den digitale indgang til myndighedsdanmark, i deres første tid i landet, dvs. fra opholdstilladelse til jobstart og til etablering i Danmark. I one-stop-shoppen skal man kunne få hjælp til jobsøgning og jobskifte for arbejdstagere og ægtefæller, og hjælp til at ansøge om registreringsbevis for arbejdstagere fra EU/EØS-lande og opholdstilladelse for arbejdstagere fra tredjelande (som allerede opholder sig i DK, dvs. jobskiftere, internationale studerende, personer på turistvisum mv.), personnummer, bopælsregistrering, sundhedskort, skattekort, konvertering af internationalt kørekort m.m. One-stop-shops skal være et sted, hvor man kan indlevere ansøgninger til de relevante myndigheder eller få hjælp til at indgive digitale ansøgninger og i øvrigt få vejledning og svar på spørgsmål. Etableringen af one-stops-shops vil tage afsæt i og bygge videre på eksisterende enheder i København og Århus. De fire one-stop-shops etableres som kontorfællesskaber, hvor de centrale statslige myndigheder skal samarbejde og udstationere medarbejdere som supplement til de kommunale enheder, herunder Workindenmark-centrene (Arbejdsmarkedsstyrelsen), Udlændingeservice, SKAT og Statsforvaltningerne. Der sker ikke myndighedsoverførsel, ligesom myndighederne ikke kan træffe afgørelse på hinandens vegne. Det skal aftales konkret, hvordan der kan samarbejdes med hver af de fire kommuner, så den kommunale service kobles sammen med den statslige, således at processen forløber let for brugerne. Beskæftigelsesministeriet og Integrationsministeriet starter arbejdet op i uge 16. Virksomheder og arbejdstagere fra andre kommuner skal også kunne anvende one-stop-shops. Målet er, at det skal ske via samarbejde mellem one-stop-shoppen og disse kommuner. One-stop-shoppen skal hjælpe med vejledning, at udfylde blanketter mv., således at udenlandske arbejdstagere med bopæl i andre kommuner også kan få en mere effektiv service. One-stop-shoppen skal kunne kontaktes skriftligt, pr. mail, telefonisk og via fysisk fremmøde to gange ugentligt. Dermed kan one-stop-shop levere landsdækkende service. De fire one-stop-shops evaluleres efter 3 år. 3. Digital indgang til myndighedsdanmark Ansøgere og virksomheder skal henvende sig til flere forskellige myndigheder og afgive de samme oplysninger f.eks. navn, fødselsdato og civilstand flere gange for at få udløst de mest basale rettigheder for at få etableret et arbejdsliv i Danmark. Det gælder opholds- og arbejdstilladelse, personnummer, skattekort o.l. 3

4 Udenlandske arbejdstagere og danske arbejdsgivere har på den baggrund ønsket en forenkling af ansøgningsprocessen samt kortere sagsbehandlingstider, når udenlandske arbejdstager søger om tilladelse, autorisation, certifikat m.v. til at bestride et af de godt 100 lovregulerede erhverv i Danmark, fx som sygeplejerske, læge, kranfører m.fl. Regeringen er i fuld gang med at udvikle digitale løsninger, der giver en hurtigere og smidigere sagsbehandling og forbedrer servicen i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse. Den første selvbetjeningsløsning vil således være klar til brug i juli De digitale muligheder vil herefter blive udvidet løbende, så udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familier fra november 2010 med en digital signatur i hånden vil have adgang til digital selvbetjening i sager om ophold efter beløbsordning, positivliste og koncernopholdstilladelse. Fra foråret 2011 vil de have adgang til at følge deres sag på nettet via min side. Den digitale indgang vil også have en engelsksproget version. I forhold til ansøgningsprocessen for lovregulerede erhverv er ansøgningsproceduren i 2009 ændret, så ansøgere nu kan sende deres ansøgning direkte til dén kompetente myndighed, som er ansvarlig for udstedelse af autorisationen; fx til Sundhedsstyrelsen for autorisation som læge. Tidligere skulle ansøgningen sendes via Styrelsen for International Uddannelse, hvilket kunne medføre længere sagsbehandlingstid. Arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende familie skal ikke opleve bureaukrati i forbindelse med deres etablering i Danmark. Arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende familie skal opleve én fortløbende digital proces for at få de nødvendige papirer, uanset at sagsbehandlingen foregår adskilt i forskellige myndigheder. Konkret iværksættes følgende: Digitale selvbetjeningsløsninger. De igangsatte digitale selvbetjeningsløsninger skal videreudvikles til én digital indgang til Danmark, som set udefra fremstår som én myndighed. Regeringen vil gennemføre et udredningsarbejde med det mål at forenkle og smidiggøre de indledende processer, som udenlandske arbejdstagere skal igennem for at etablere et arbejdsliv i Danmark, bl.a. ved at nyttiggøre informationer mellem systemerne og sikre mere flydende administrative digitale procedurer i forbindelse med etableringen af et arbejdsliv i Danmark. Udgangspunktet for udredningsarbejdet vil overvejende være opholdstilladelsen/registreringsbeviset, som er forudsætningen for al øvrig myndighedsbehandling i Danmark. Dvs. en model hvor brugeren oplever én sammenhængende proces, uanset at sagsbehandlingen foregår adskilt i forskellige ministerier. Der skal tages udgangspunkt i eksisterende systemer, og det skal belyses, hvorledes oplysningerne imellem systemerne kan kobles. Det gælder fx oplysninger indgivet i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelse og registreringsbevis, erhvervelse af skattekort, tildeling af personnummer; erhvervelse af sundhedskort. På den baggrund skal der udarbejdes et oplæg til en digital sammenkædning af myndighedernes eksisterende systemer og administrative procedurer. Endvidere skal potentialet og mulighederne for at forenkle og optimere tildelingen af registreringsbeviser for EU-borgere ved at digitalisere rekvireringsprocessen belyses. Arbejdet skal beskrive mulige modeller for, hvordan EU-borgere kan ansøge digitalt om registreringsbeviser både før og efter de er indrejst til Danmark. Udredningsarbejdet skal bl.a. afdække de it-mæssige muligheder, effektiviseringspotentialer samt de økonomiske og administrative konsekvenser ved de forskellige modeller. Der skal endvidere indgå en særskilt risikoanalyse, 4

5 der tager udgangspunkt i behovet for identitetskontrol og risiko for misbrug og muligheden for at udvikle kontroltiltag, fx via ægthedsvurdering af elektroniske dokumenter samt den nuværende fremmødekontrol, der spiller en væsentlig rolle i forhold til udstedelse af registreringsbeviser. Samlet set er målet, at selvbetjeningsløsningen sikrer, at udlændingen oplever myndighedsdanmark som ubureaukratisk og sammenhængende, og at betjeningen af borgere og virksomheder forbedres og effektiviseres. På baggrund af udredningsarbejdet tager regeringen stilling til de forskellige konkrete selvbetjeningsløsningsmodeller. Autorisation til lovregulerede erhverv forenkling af proces. I forhold til ansøgningsprocessen for lovregulerede erhverv iværksættes der i 2010 en kortlægning af de eksisterende digitale ansøgningsprocedurer hos de ca. 20 kompetente myndigheder, som er ansvarlige for udstedelse af autorisation i Danmark. Kortlægningen skal tilvejebringe beslutningsgrundlag for eventuelt at udvikle og drive én digital ansøgningsvej via en webportal for de godt 100 lovregulerede erhverv. En national digital ansøgningsportal for samtlige lovregulerede erhverv skal tage højde for den kompleksitet, der følger af, at en stor del af ansøgerne er udlændinge bosat uden for Danmark (og derfor ikke har en dansk digital signatur eller et danske personnummer), samt at ansøgerne skal indsende en række analoge dokumenter, typisk eksamensbeviser, som kun kan kontrolleres tilfredsstillende, hvis de sendes og modtages i trykt form. 4. Fastholdelse af udlændinge uddannet i Danmark En lettere adgang til arbejdsmarkedet for internationale studerende, der dimitterer fra en dansk uddannelsesinstitution, vil kunne styrke arbejdskraftudbuddet inden for særlige jobområder og derved bidrage til økonomisk vækst. Der er allerede gjort en stor indsats for at brande Danmark som et attraktivt studieland, men der er stadig et stort potentiale i at fastholde de studerende, der har taget en uddannelse her i landet som arbejdskraft. Studerende har i dag seks måneder til at søge job efter endt studium. Hvis de finder beskæftigelse, skal de søge om og opfylde betingelserne i udlændingeloven. Internationale studerende vil ofte være lettere at integrere på det danske arbejdsmarked, fordi de gennem uddannelsesopholdet har vænnet sig til omgangsformer og arbejdskultur i Danmark og ofte gennem studiejob ved siden af studierne har haft mulighed for at komme i kontakt med det danske arbejdsmarked. For at gøre det lettere og mere attraktivt for internationale studerende at blive i Danmark efter endt uddannelse vil regeringen lægge op til justeringer af de nuværende ordninger for studerende på følgende måder: Greencard til kandidat- og ph.d.-studerende, der afslutter en uddannelse i Danmark. I dag kan højt kvalificerede udlændinge komme til Danmark på et greencard. Et greencard udstedes til udlændinge på baggrund af et pointsystem, hvor der tildeles point for uddannelse, sprog, arbejdserfaring, alder og tilpasningsevne. 5

6 Regeringen vil lægge op til at ændre udlændingereglerne, så alle udlændinge, der dimitterer som kandidat- eller ph.d.-studerende fra en dansk uddannelsesinstitution, får mulighed for at få greencard. Det vil fortsat være en betingelse, at udlændingen er selvforsørgende. Nedsættelse af beløbsgrænsentil kr. som startløn for udlændinge, der afslutter en lang videregående uddannelse i Danmark. I dag kan højt kvalificerede udlændinge komme til Danmark, hvis de tilbydes ansættelse i et konkret job, hvor den årlige bruttoløn er på mindst kr. (inkl. pension). Nyuddannede udenlandske studerende kan have svært ved at få ansættelse i en stilling, der indebærer en årlig aflønning på kr. Regeringen vil lægge op til at ændre udlændingereglerne, så udenlandske studerende, der afslutter en lang videregående uddannelse og får tilbudt ansættelse i et konkret job inden for 6 måneder efter endt studium på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, får mulighed for opholdstilladelse, hvis startlønnen udgør mindst kr. (inkl. pension). Regeringen vil drøfte forslagene med partierne bag jobplanen. 5. Styrket kontrol af studerende i Danmark. Lempelserne forudsætter, at der i forbindelse med meddelelsen af opholdstilladelsen og under studierne er den fornødne kontrol med, at der er tale om reelle studerende med de fornødne kompetencer til at gennemføre en uddannelse i Danmark. Derfor vil der fortsat skulle være fokus på udlændingemyndighedernes kontrolindsats i forhold til de udlændinge, der søger om opholdstilladelse med det formål at studere her i landet, ligesom der fortsat vil være fokus på kontrol af studerende, der har opnået opholdstilladelse som studerende. Det er uddannelsesinstitutionerne, der forestår rekrutteringen af udenlandske studerende, som danner baggrund for en studieopholdstilladelse. Regeringen har derfor iværksat et arbejde med at udvikle en Code of conduct, som skal sikre klare retningslinjer for uddannelsesinstitutionernes rekruttering af udenlandske studerende samt kontrol af studieaktivitet. Hertil kommer, at studerende i dag skal kunne forsørge sig selv under studierne i Danmark. Uddannelsesinstitutionerne har allerede i dag pligt til at indberette udenlandske studerende, der ikke er studieaktive, til udlændingemyndighederne. Der skalvære klare retningslinjer for god rekruttering. De klare retningslinjer i form af Code of Conduct færdiggøres hurtigst muligt, idet disse skal sikre, at rekrutteringen af internationale studerende sker på en måde, således at kun de udlændinge, der har kompetencerne og intentionerne om at gennemføre en uddannelse i Danmark rekrutteres. 6

7 Skærpet kontrol med uddannelsesinstitutionernes rekruttering og indberetning Der vil ske en styrkelse af tilsynet med uddannelsesinstitutionernes rekruttering og indberetning af udenlandske studerende, der ikke er studieaktive. Det vil danne baggrund for udlændingemyndighedernes skærpede kontrol i forhold til ansøgninger fra studerende fra bestemte uddannelsesinstitutioner, der sættes under særligt tilsyn på grund af mange indberetninger om manglende studieaktivitet. Dette vil kunne indgå i vurderingen af, hvorvidt der skal meddeles afslag på baggrund af en formodning for, at der søges opholdstilladelse med henblik på et andet formål end at studere. Undersøgelse af muligheden for bedre kontrol af forsørgelsesgrundlaget Regeringen vil undersøge muligheden for at forbedre kontrollen af, om de studerende reelt har de nødvendige midler til rådighed for at kunne studere i Danmark. 7

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: En jobplan (28. februar 2008) Aftale om en jobplan Februar 2008 1 Aftale om

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER 1 Rapporten er udarbejdet af Sofie Skovdal Mouritzen og Anika Liversage fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Statsbiblioteket;

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA 11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA FREDERIK THUESEN METTE KIRSTINE TØRSLEV TINA GUDRUN JENSEN KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2015-2018 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere