International rekruttering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International rekruttering"

Transkript

1 International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der har fået ledige i Danmark i job og forbedret vilkårene for at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det er blevet nemmere at få adgang til at arbejde i Danmark med jobkortordning, greencardordning og koncernordning. Der er samtidig etableret Workindenmark-servicecentre, indført digitale selvbetjeningsløsninger og taget initiativer, der har forenklet sagsgange og forbedret information og vejledning til virksomheder og arbejdstagere. Endelig er der taget hånd om de udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familier i form af nye tilbud og forbedret service, bl.a. flere pladser på internationale skoler. I de kommende år må der forventes at være stigende behov for at tiltrække og fastholde udenlandske nøglemedarbejdere. Danske virksomheder og udenlandske arbejdstagere har peget på, at sagsgange og procedurer i forbindelse med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft kan gøres mere enkle, og at procedurer på tværs af myndigheder opleves som uoverskuelige og usammenhængende. Det er helt afgørende, at vi på en enkel og ubureaukratisk måde kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft, samtidig med at vi sikrer, at regler og ordninger ikke misbruges. Regeringen vil derfor fortsætte den aktive indsats og sætter nu ind på følgende fem områder: 1) Vejledningspakker. Udenlandske studerende og udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie skal tilbydes vejledningsmateriale, der giver et samlet overblik over mulighederne for at studere henholdsvis arbejde og bo i Danmark og hjælper med at finde vej i forhold til ansøgningsskemaer, mv. 2) Etablering af fysiske one-stop-shops i de fire største universitetsbyer (København, Århus, Odense, Aalborg). Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie skal ved at henvende sig ét sted kunne få vejledning og offentlig service på tværs af relevante myndigheder samt indlevere ansøgninger og få bistand til at indgive en digital ansøgning. 3) Digital indgang til myndighedsdanmark. Det er målet, at virksomheder og udenlandske arbejdstagere skal have én samlet digital indgang til at søge om offentlig services og nødvendige tilladelser på tværs af myndigheder. Det gælder opholdstilladelse samt evt. forudgående offentlige autorisationer for f.eks. sundhedspersonale samt efterfølgende offentlige services som f.eks. personnummer, skat, daginstitution, kørekort, mv. 4) Fastholdelse af udlændinge uddannet i Danmark. Udenlandske studerende, der færdiggør en videregående uddannelse i Danmark, skal have lettere adgang til at blive i Danmark som arbejdstagere. 5) Styrket kontrol af studerende i Danmark. Forbedring af rekrutteringen af udenlandske studerende og skærpet kontrol i forbindelse med ansøgninger om studieopholdstilladelse i Danmark skal sikre, at der alene er tale om reelle studerende med de fornødne kompetencer til at gennemføre en uddannelse i Danmark. 1

2 1. Vejledningspakker Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller har behov for vejledningsmateriale, der giver et samlet overblik over mulighederne for at få opholdstilladelse mv. i Danmark og praktiske oplysninger om livet i Danmark, så de nye borgere nemt og ubureaukratisk kan komme hertil og hurtigt blive en del af det danske samfund. Tilsvarende har internationale studerende behov for vejledningsmateriale, der giver nødvendige praktiske oplysninger om livet som studerende i Danmark. Der er etableret en hjemmeside workindenmark.dk, der bl.a. indeholder information om det danske samfund til udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller, og der er udgivet en håndbog Medborger i Danmark, der indeholder oplysninger om praktiske forhold og livet i Danmark, og som er målrettet udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller. Håndbogen vil blive fulgt op af en elektronisk informationsguide. Der udarbejdes vejledningspakker, som giver udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller information om mulighederne for at få opholdstilladelse mv. i Danmark og praktiske oplysninger om bl.a. CPRregistrering, skat, bolig, jobsøgning, danskundervisning og uddannelse her i landet. Vejledningspakkerne er et supplement til de eksisterende tilbud. Vejledningspakkerne skal være tilgængelige i Workindenmark-centrene, Udlændingeservice, relevante danske repræsentationer i udlandet, statsforvaltningerne og den kommunale borgerservice. Vejledningspakkerne skal derudover være tilgængelige digitalt på hjemmesider, der anvendes af udenlandske arbejdstagere og deres familier, som workindenmark.dk og newtodenmark.dk. Der udarbejdes en elektronisk vejledningspakke til alle internationale studerende, der skal læse i Danmark. Pakken vil dels indeholde et samlet informationsmateriale til alle internationale studerende med oplysninger om bl.a. CPR-registrering, skat, bolig, betingelser for at arbejde her i landet, dels give uddannelsesinstitutionerne mulighed for at indarbejde relevante dele af pakken i egne informationspakker. Vejledningspakken skal være tilgængelig digitalt på hjemmesider, der anvendes af internationale studerende først og fremmest studyindenmark.dk og uddannelsesinstitutionernes hjemmesider. 2. Etablering af fysiske one-stop-shops i de fire største universitetsbyer (København, Århus, Odense, Aalborg). Når udenlandske arbejdstagere bosætter sig i Danmark, skal de i kontakt med flere myndigheder for at få en arbejdstilladelse eller et registreringsbevis, et personnummer, et skattekort, et sundhedskort mv. De administrative procedurer opleves som en barriere for en effektiv og smidig rekruttering. Enkelte kommuner og regionale statslige myndigheder har samlet deres servicetilbud i såkaldte one-stop-shops, hvor udlændinge kan få hjælp til at udfylde ansøgninger og få styr på de mest relevante papirer. Københavns Kommune har etableret CPH International Service, der består af en hjemmeside og et kontor, hvor navnlig udenlandske forskere, studerende og arbejdskraftindvandrere kan henvende sig for at få svar på praktiske spørgsmål i relation til at bo, studere og arbejde i København. Århus Kommune har i samarbejde med SKAT og Statsforvaltningen Midtjylland etableret International Community - en one-stop-shop, hvor expats, der flytter til Århus-området, bl.a. kan få introduktion til områdets internationale netværk og praktiske informationer om byen og kommunen. 2

3 Med Jobplanen blev der etableret 3 Workindemark-centre i hhv. København, Odense og Århus (sidstnævnte dækker også Nordjylland). Workindenmark centrene hjælper danske virksomheder med at få udenlandsk arbejdskraft og udenlandske jobsøgere med at få arbejde i Danmark. Regeringen vil sikre, at der etableres fysiske one-stop-shops i de fire største universitetsbyer (København, Århus, Odense, Aalborg), hvor udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie ved at henvende sig ét sted kan få den relevante offentlige service på tværs af relevante myndigheder. One-stop-shoppen skal udgøre et tilbud til danske arbejdsgivere og udenlandske arbejdstagere, der har brug for et supplement til den digitale indgang til myndighedsdanmark, i deres første tid i landet, dvs. fra opholdstilladelse til jobstart og til etablering i Danmark. I one-stop-shoppen skal man kunne få hjælp til jobsøgning og jobskifte for arbejdstagere og ægtefæller, og hjælp til at ansøge om registreringsbevis for arbejdstagere fra EU/EØS-lande og opholdstilladelse for arbejdstagere fra tredjelande (som allerede opholder sig i DK, dvs. jobskiftere, internationale studerende, personer på turistvisum mv.), personnummer, bopælsregistrering, sundhedskort, skattekort, konvertering af internationalt kørekort m.m. One-stop-shops skal være et sted, hvor man kan indlevere ansøgninger til de relevante myndigheder eller få hjælp til at indgive digitale ansøgninger og i øvrigt få vejledning og svar på spørgsmål. Etableringen af one-stops-shops vil tage afsæt i og bygge videre på eksisterende enheder i København og Århus. De fire one-stop-shops etableres som kontorfællesskaber, hvor de centrale statslige myndigheder skal samarbejde og udstationere medarbejdere som supplement til de kommunale enheder, herunder Workindenmark-centrene (Arbejdsmarkedsstyrelsen), Udlændingeservice, SKAT og Statsforvaltningerne. Der sker ikke myndighedsoverførsel, ligesom myndighederne ikke kan træffe afgørelse på hinandens vegne. Det skal aftales konkret, hvordan der kan samarbejdes med hver af de fire kommuner, så den kommunale service kobles sammen med den statslige, således at processen forløber let for brugerne. Beskæftigelsesministeriet og Integrationsministeriet starter arbejdet op i uge 16. Virksomheder og arbejdstagere fra andre kommuner skal også kunne anvende one-stop-shops. Målet er, at det skal ske via samarbejde mellem one-stop-shoppen og disse kommuner. One-stop-shoppen skal hjælpe med vejledning, at udfylde blanketter mv., således at udenlandske arbejdstagere med bopæl i andre kommuner også kan få en mere effektiv service. One-stop-shoppen skal kunne kontaktes skriftligt, pr. mail, telefonisk og via fysisk fremmøde to gange ugentligt. Dermed kan one-stop-shop levere landsdækkende service. De fire one-stop-shops evaluleres efter 3 år. 3. Digital indgang til myndighedsdanmark Ansøgere og virksomheder skal henvende sig til flere forskellige myndigheder og afgive de samme oplysninger f.eks. navn, fødselsdato og civilstand flere gange for at få udløst de mest basale rettigheder for at få etableret et arbejdsliv i Danmark. Det gælder opholds- og arbejdstilladelse, personnummer, skattekort o.l. 3

4 Udenlandske arbejdstagere og danske arbejdsgivere har på den baggrund ønsket en forenkling af ansøgningsprocessen samt kortere sagsbehandlingstider, når udenlandske arbejdstager søger om tilladelse, autorisation, certifikat m.v. til at bestride et af de godt 100 lovregulerede erhverv i Danmark, fx som sygeplejerske, læge, kranfører m.fl. Regeringen er i fuld gang med at udvikle digitale løsninger, der giver en hurtigere og smidigere sagsbehandling og forbedrer servicen i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse. Den første selvbetjeningsløsning vil således være klar til brug i juli De digitale muligheder vil herefter blive udvidet løbende, så udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familier fra november 2010 med en digital signatur i hånden vil have adgang til digital selvbetjening i sager om ophold efter beløbsordning, positivliste og koncernopholdstilladelse. Fra foråret 2011 vil de have adgang til at følge deres sag på nettet via min side. Den digitale indgang vil også have en engelsksproget version. I forhold til ansøgningsprocessen for lovregulerede erhverv er ansøgningsproceduren i 2009 ændret, så ansøgere nu kan sende deres ansøgning direkte til dén kompetente myndighed, som er ansvarlig for udstedelse af autorisationen; fx til Sundhedsstyrelsen for autorisation som læge. Tidligere skulle ansøgningen sendes via Styrelsen for International Uddannelse, hvilket kunne medføre længere sagsbehandlingstid. Arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende familie skal ikke opleve bureaukrati i forbindelse med deres etablering i Danmark. Arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende familie skal opleve én fortløbende digital proces for at få de nødvendige papirer, uanset at sagsbehandlingen foregår adskilt i forskellige myndigheder. Konkret iværksættes følgende: Digitale selvbetjeningsløsninger. De igangsatte digitale selvbetjeningsløsninger skal videreudvikles til én digital indgang til Danmark, som set udefra fremstår som én myndighed. Regeringen vil gennemføre et udredningsarbejde med det mål at forenkle og smidiggøre de indledende processer, som udenlandske arbejdstagere skal igennem for at etablere et arbejdsliv i Danmark, bl.a. ved at nyttiggøre informationer mellem systemerne og sikre mere flydende administrative digitale procedurer i forbindelse med etableringen af et arbejdsliv i Danmark. Udgangspunktet for udredningsarbejdet vil overvejende være opholdstilladelsen/registreringsbeviset, som er forudsætningen for al øvrig myndighedsbehandling i Danmark. Dvs. en model hvor brugeren oplever én sammenhængende proces, uanset at sagsbehandlingen foregår adskilt i forskellige ministerier. Der skal tages udgangspunkt i eksisterende systemer, og det skal belyses, hvorledes oplysningerne imellem systemerne kan kobles. Det gælder fx oplysninger indgivet i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelse og registreringsbevis, erhvervelse af skattekort, tildeling af personnummer; erhvervelse af sundhedskort. På den baggrund skal der udarbejdes et oplæg til en digital sammenkædning af myndighedernes eksisterende systemer og administrative procedurer. Endvidere skal potentialet og mulighederne for at forenkle og optimere tildelingen af registreringsbeviser for EU-borgere ved at digitalisere rekvireringsprocessen belyses. Arbejdet skal beskrive mulige modeller for, hvordan EU-borgere kan ansøge digitalt om registreringsbeviser både før og efter de er indrejst til Danmark. Udredningsarbejdet skal bl.a. afdække de it-mæssige muligheder, effektiviseringspotentialer samt de økonomiske og administrative konsekvenser ved de forskellige modeller. Der skal endvidere indgå en særskilt risikoanalyse, 4

5 der tager udgangspunkt i behovet for identitetskontrol og risiko for misbrug og muligheden for at udvikle kontroltiltag, fx via ægthedsvurdering af elektroniske dokumenter samt den nuværende fremmødekontrol, der spiller en væsentlig rolle i forhold til udstedelse af registreringsbeviser. Samlet set er målet, at selvbetjeningsløsningen sikrer, at udlændingen oplever myndighedsdanmark som ubureaukratisk og sammenhængende, og at betjeningen af borgere og virksomheder forbedres og effektiviseres. På baggrund af udredningsarbejdet tager regeringen stilling til de forskellige konkrete selvbetjeningsløsningsmodeller. Autorisation til lovregulerede erhverv forenkling af proces. I forhold til ansøgningsprocessen for lovregulerede erhverv iværksættes der i 2010 en kortlægning af de eksisterende digitale ansøgningsprocedurer hos de ca. 20 kompetente myndigheder, som er ansvarlige for udstedelse af autorisation i Danmark. Kortlægningen skal tilvejebringe beslutningsgrundlag for eventuelt at udvikle og drive én digital ansøgningsvej via en webportal for de godt 100 lovregulerede erhverv. En national digital ansøgningsportal for samtlige lovregulerede erhverv skal tage højde for den kompleksitet, der følger af, at en stor del af ansøgerne er udlændinge bosat uden for Danmark (og derfor ikke har en dansk digital signatur eller et danske personnummer), samt at ansøgerne skal indsende en række analoge dokumenter, typisk eksamensbeviser, som kun kan kontrolleres tilfredsstillende, hvis de sendes og modtages i trykt form. 4. Fastholdelse af udlændinge uddannet i Danmark En lettere adgang til arbejdsmarkedet for internationale studerende, der dimitterer fra en dansk uddannelsesinstitution, vil kunne styrke arbejdskraftudbuddet inden for særlige jobområder og derved bidrage til økonomisk vækst. Der er allerede gjort en stor indsats for at brande Danmark som et attraktivt studieland, men der er stadig et stort potentiale i at fastholde de studerende, der har taget en uddannelse her i landet som arbejdskraft. Studerende har i dag seks måneder til at søge job efter endt studium. Hvis de finder beskæftigelse, skal de søge om og opfylde betingelserne i udlændingeloven. Internationale studerende vil ofte være lettere at integrere på det danske arbejdsmarked, fordi de gennem uddannelsesopholdet har vænnet sig til omgangsformer og arbejdskultur i Danmark og ofte gennem studiejob ved siden af studierne har haft mulighed for at komme i kontakt med det danske arbejdsmarked. For at gøre det lettere og mere attraktivt for internationale studerende at blive i Danmark efter endt uddannelse vil regeringen lægge op til justeringer af de nuværende ordninger for studerende på følgende måder: Greencard til kandidat- og ph.d.-studerende, der afslutter en uddannelse i Danmark. I dag kan højt kvalificerede udlændinge komme til Danmark på et greencard. Et greencard udstedes til udlændinge på baggrund af et pointsystem, hvor der tildeles point for uddannelse, sprog, arbejdserfaring, alder og tilpasningsevne. 5

6 Regeringen vil lægge op til at ændre udlændingereglerne, så alle udlændinge, der dimitterer som kandidat- eller ph.d.-studerende fra en dansk uddannelsesinstitution, får mulighed for at få greencard. Det vil fortsat være en betingelse, at udlændingen er selvforsørgende. Nedsættelse af beløbsgrænsentil kr. som startløn for udlændinge, der afslutter en lang videregående uddannelse i Danmark. I dag kan højt kvalificerede udlændinge komme til Danmark, hvis de tilbydes ansættelse i et konkret job, hvor den årlige bruttoløn er på mindst kr. (inkl. pension). Nyuddannede udenlandske studerende kan have svært ved at få ansættelse i en stilling, der indebærer en årlig aflønning på kr. Regeringen vil lægge op til at ændre udlændingereglerne, så udenlandske studerende, der afslutter en lang videregående uddannelse og får tilbudt ansættelse i et konkret job inden for 6 måneder efter endt studium på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, får mulighed for opholdstilladelse, hvis startlønnen udgør mindst kr. (inkl. pension). Regeringen vil drøfte forslagene med partierne bag jobplanen. 5. Styrket kontrol af studerende i Danmark. Lempelserne forudsætter, at der i forbindelse med meddelelsen af opholdstilladelsen og under studierne er den fornødne kontrol med, at der er tale om reelle studerende med de fornødne kompetencer til at gennemføre en uddannelse i Danmark. Derfor vil der fortsat skulle være fokus på udlændingemyndighedernes kontrolindsats i forhold til de udlændinge, der søger om opholdstilladelse med det formål at studere her i landet, ligesom der fortsat vil være fokus på kontrol af studerende, der har opnået opholdstilladelse som studerende. Det er uddannelsesinstitutionerne, der forestår rekrutteringen af udenlandske studerende, som danner baggrund for en studieopholdstilladelse. Regeringen har derfor iværksat et arbejde med at udvikle en Code of conduct, som skal sikre klare retningslinjer for uddannelsesinstitutionernes rekruttering af udenlandske studerende samt kontrol af studieaktivitet. Hertil kommer, at studerende i dag skal kunne forsørge sig selv under studierne i Danmark. Uddannelsesinstitutionerne har allerede i dag pligt til at indberette udenlandske studerende, der ikke er studieaktive, til udlændingemyndighederne. Der skalvære klare retningslinjer for god rekruttering. De klare retningslinjer i form af Code of Conduct færdiggøres hurtigst muligt, idet disse skal sikre, at rekrutteringen af internationale studerende sker på en måde, således at kun de udlændinge, der har kompetencerne og intentionerne om at gennemføre en uddannelse i Danmark rekrutteres. 6

7 Skærpet kontrol med uddannelsesinstitutionernes rekruttering og indberetning Der vil ske en styrkelse af tilsynet med uddannelsesinstitutionernes rekruttering og indberetning af udenlandske studerende, der ikke er studieaktive. Det vil danne baggrund for udlændingemyndighedernes skærpede kontrol i forhold til ansøgninger fra studerende fra bestemte uddannelsesinstitutioner, der sættes under særligt tilsyn på grund af mange indberetninger om manglende studieaktivitet. Dette vil kunne indgå i vurderingen af, hvorvidt der skal meddeles afslag på baggrund af en formodning for, at der søges opholdstilladelse med henblik på et andet formål end at studere. Undersøgelse af muligheden for bedre kontrol af forsørgelsesgrundlaget Regeringen vil undersøge muligheden for at forbedre kontrollen af, om de studerende reelt har de nødvendige midler til rådighed for at kunne studere i Danmark. 7

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Barrierekatalog Task force til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft November 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

Læs mere

Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft

Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft 26. juni 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftale om en reform

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Helhedsorienteret modtagelse af udenlandske medarbejdere i Assens Kommune. Afrapportering af projekt

Helhedsorienteret modtagelse af udenlandske medarbejdere i Assens Kommune. Afrapportering af projekt Den 31. maj 2012 Sags id:12/12552 trbru Helhedsorienteret modtagelse af udenlandske medarbejdere i Assens Kommune Afrapportering af projekt Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Side 2 2. Hvem omhandler projektet?

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Velkommen til Aalborg... 3 BorgerServiceCenter... 4 Forsyningsvirksomhederne... 4 Flytning EU statsborgere... 5 Flytning øvrige... 5 Midlertidigt arbejde...

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Den ny arbejdskraftindvandring

Den ny arbejdskraftindvandring 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Aftale om rekruttering af arbejdskraft 13. februar 2008

Aftale om rekruttering af arbejdskraft 13. februar 2008 Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening Aftale om rekruttering af arbejdskraft 13. februar 2008 En af de største velfærdspolitiske udfordringer for Danmark i de kommende år er at sikre

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER 1 Rapporten er udarbejdet af Sofie Skovdal Mouritzen og Anika Liversage fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Statsbiblioteket;

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: En jobplan (28. februar 2008) Aftale om en jobplan Februar 2008 1 Aftale om

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samtænkning af indsatsen Projektets

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget Indhold 1 Principiel dom fra Højesteret om ansættelsesbeviser 2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget 3 Ret til bonus var ikke længere privilegeret 4 Orientering om immigration

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2)

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) 1 1. Personlige data Personnummer: Navn: Adresse: Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere