Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august Kl Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen"

Transkript

1 Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. august Kl Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Referater underskrevet Underskrift af referat fra møde i juni 3 Nyt fra formanden Provsten orienterede kort fra borgmestermøderne. Digterruten Martin A Hansen indviet. 4 Budget 2015 Sag: Budget 2015 (1396) På møder den 21. og 22. august har PU fordelt ligningsmidler til drift og anlæg til kirkekasserne. Godkendelse af justeringer og de tal der fremlægges til menighedsrådene på budgetsamråd den 8. og 9., september Landskirkeskatten og udligningstilskuddet 2015 PU justerede Faxe ligning ift. tal fra budgetmøderne med: i kalkningspuljen, rundes op til i anlæg til Haslev, i alt i anlæg Forslag fra provst og næstformand i øvrigt godkendt. Vedtægt til kalkningspulje drøftet og vedtægt rettes til og endelig godkendelse på PU møde den Budgetsamråd Forslag til dagsorden: Velkomst 1.Provsten gennemgår den kirkelige ligning for kommunen;udskrivningsgrundlag, kirkeskat midler til rådighed. og fortæller lidt fra møderne med borgmestrerne. 2.Provsten gennemgår (ikke detaljeret) fordelingen af ligningen til kirkekasserne, herunder PUK-kassen. 3. Kalkningspuljen - Per Schleiter deltager og forklarer og besvarer spørgsmål. 4. Hvad bruger vi pengene på? Oversigt, i tal og graf, fra regnskabssystemet. 5. Provst og provstiudvalgets planer for nærmste fremtid. Dagsorden drøftet og godkendt. Kirkeværger inviteres med. Stevns: formand for OMO inviteres med til at fortælle om ordningen. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 6 Provstiernes udgift til portrætmaleri af biskop Sag: Bispeportræt (1417) - Roskilde Stift Traditionen tro skal biskopens portræt males, og iflg. traiditionen deles udgiften forholdsmæssigt mellem provstierne i Roskilde stift. Prisen for maleri af Thomas Kluge er kr. 250,.000 og Tryggevælde provstis andel er kr Beløbet kan tages af provstiudvalgskassen PU drøftede henvendelsen. To af medlemmerne og deres standpunkt føres til protokol: Ebbe Jørgensen gik ind for at henlæggelserne i Stiftsrådet betaler portrættet. Hans Petersen stemte imod. 7 stemte for, og hermed er det vedtaget at provstiudvalgskassen betaler kr til portræt. Provstiernes udgift til portrætmaleri af biskop 7 Ansøgning om at flytte anlægsmidler til driftsmidler. Sag: Haslev - det gule hus (1418) - Haslev Haslev MR ansøger om at kr bevilget til anlæg med formål: opsparing til kalkning af Haslev kirke, må flyttes til drift til renovering af ejendommen "det gule hus" Kirkepladsen 10. MR ønsker nyt tag, udbedring af vandskader, samt nedbringelse af varmeudg. PU godkender ansøgning. (Kalkning af Haslev kirke beløber sig til kr ; afrensning og kalkning kr samt flytning af inventar ca. kr ) MR har selv i opsparing til kalkning) Ansøgning om at flytte anlægsmidler til driftsmidler. 8 Ansøgning om at beholde salgssum Sag: nordskov kirkecenter (1081) - Haslev Haslev MR ansøger om fritagelse fra deponering af midler i stiftet, og tilladelse til at anvende salgssum indbragt ved salg af Themstrupvej 56 og Nordskovcentret ialt kr Beløbet ønskes anvendt til købet af præsteboligen Højskolevej 8, Haslev kr samt renoveringen, kr , ialt kr PU anbefaler at Haslev MR fritages fra deponering af midlerne i stiftet, og at salgssum kan beholdes af MR til betaling af køb af Højskolevej 8 og renovering af Højskolevej 8. Til Roskilde Stift - salgssummer 9 ansøgning til 5 % puljen -Magleby PG Sag: Magleby præstegård (1263) - Magleby Stevns MR ansøger om kr fra 5 % puljen: - kr til ventilationsanlæg til PU konstaterer at ansøgningen er en overskridelse af de afsatte rammer, af uacceptabel størrelse. PU bevilger kr til de arbejder nævnt i ansøgningen, og forventer at ikke modtage yderligere ansøgninger om midler til renovering af Magleby PG. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt præstegården. MR ønsker arbejdet udført under igangværende renovering af præstegården. -kr til udbedring af skjulte skader og bygningsfejl -kr til ny trappe i PG fra stueetage til 1. sal -kr til yderligere inventar i køkken og badeværelse Istandsættelsen har stadig kr til uforudsete udg. ansøgning til varmegenvindingsanlæg midler fra 5% puljen til renoveringen af PG 10 ansøgning til 5 % puljen - Vråby kirke Sag: Vråby Kirke (1407) - Vråby Vråby MR ansøger om kr inkl. moms fra 5 % puljen, til udbedring af ventilation over skibet i tagryg. Iflg. provstesyn er dette en af de ældre mangler og er fra PU kan ikke imødekomme ansøgningen da 5 % puljen er til uforudsete udgifter. MR opfordres til at bruge af frie midler til arbejdet. MR har pr frie midler kr Taget på Vråby Kirke 11 Ansøgning om fældning af træ Sag: Hellested kirkegård (1420) - Hellested Hellested MR ansøger om at fælde en hængeask på kirkegården. PU imødekommer ansøgningen og træet kan fældes. ansøgning om fældning af træ 12 Teestrup - sognegård - anvendelse af arv Sag: Teestrup gl. præstegård (1308) - Teestrup Stiftet godkender at arv bruges til indrette sognegård, og afventer provstiudvalgets godkendelse af indretningen. PU godkender indretningen af sognegården. Teestrup - sognegård - anvendelse af arv 13 Varme i terslevkirke. Sag: Terslev kirke (1280) - Terslev Der er problemer med varmen i Terslev kirke, og MR vil vide hvordan de skal forholde sig. PU anbefaler at MR kontakter varmekonsulent Poul Klenz Larsen snarest muligt for at finde en løsning inden vinter. Et evt. projekt skal godkendes af PU inden opstart. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Varme i terslevkirke. 14 P- plads - Terslev kirke Sag: Terslev kirke (1416) - Terslev MR vil lave P-plads ved Terslev kirke. Midler er bevilget i ligning for 2015 PU har bevilget kr i anlægsopgaver i 2015, herunder P-plads. PU kan yde likviditetslån hvis det er nødvendigt at igangsætte arbejdet i P- plads - Terslev kirke 15 OMO - Regnskab 2013 Sag: OMO OmrådeMusikOrdningen Regnskab 2013 (1410) Område Musik Ordningen har afleveret regnskab for 2013 og regnskabet udviser pr et overskud på kr ,15. PU godkender regnskab. Regnskab OmrådeMusikOrdningen - budget 2015 Sag: OmrådeMusikOrdningen - budget 2015 (1403) OMO har afleveret budgetønske for 2015, på kr Da OMO regnskab 2012 udvisede et overskud på kr besluttede PU at ikke tildele midler for budgetår 2014, uden ordningen skulle bruge af det akkumulerede overskud (se sag 1223), og fik kun bevilget kr. 20,000 til Midler til OMO gives til Store Heddinge kirkekasse som indbetaler til OMO konto. Ved budgetlægning for 2014 fik Store Heddinge, ved fejl, alligevel tildelt kr til OMO. PU tager budgetbeløbet til efterretning jvf. Store Heddinge budget Sammen med det forventede overskud fra 2014 og det tilbageværende beløb i Store Heddinge kirkekasse på kr er der ikke tildeling af midler til OMO for Der bevilges således heller ikke midler til musikfestival eller cembalo. Der må således stadig stå kr i Store Heddinge kirkekasse øremærket OMO. Hertil kommer kr som må være tilbage fra overskuddet 2013 da budgettet for 2014 lyder på kr Ialt kr: til rådighed til OMO for OMO har kr i overskud fra kr fra PU at bruge i = kr OMO genfremsender også ønske om indkøb af cembalo til kr , på trods af PU tidligere begrundede afslag. OmrådeMusikOrdningen - budget 2015 Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 17 indflytningssyn Sag: Terslev PG (1419) - Terslev Indlfytningssyn Terslev præstegård. Taget til efterretning. indflytningssyn 18 Masterplan - Sankt Katharina Kirke Sag: Store Heddinge (1132) - Store Heddinge Plan over renoveringen af kirken i Store Heddinge er videresendt til stiftet til behandling der og Nationamuseet. PU anbefaler projektet og den masterplan som er udarbejdet. PU har endnu ikke taget stilling til finansieringen. MR opfrodres til at fortsat søge fondsmidler. Masterplan - Sankt Katharina Kirke Stiftsrådet inviterer alle PU til mød Sag: Invitation til møde med stiftsrådet 29. september (1401) - Roskilde Stift - fotografering - hvem deltager? - 5 minutters taletid gennemgås Stiftsrådets regnskab mangler på stiftets hjemmeside. Referater mangler bilag, og dette gør referat ulæseligt. Nødvendigheden af Stiftsbladet. 9 deltager herfra. Taletiden drøftes og aftales på provstidøgnet. Provstiudvalgsmøde( ) Invitation til møde med stiftsrådet 29. september 20 Provstesyn Provstesyn foråret 2014 for Stevns findes på sag 1405 Provstesyn taget til efterretning under forudsætning af budgetmæssig dækning. Referat, Side: 5

6 Orientering 21 [Dok.nr.:74626/14] Invitation til provster og provstisekretærer Sag: Provst Erhards mappe (1390) Provst og provstisekretær deltager i Kirkeministeriets kursusdag i november. PU ønsker god fornøjelse [Dok.nr.:74626/14] Invitation til provster og provstisekretærer 22 Varpelev Kirke - kalkmaleri Sag: Varpelev (1339) - Varpelev til oriientering taget til efterretning Varpelev Kirke - kalkmaleri 23 Boopgørelse arv Sag: Hylleholt - Arv (1243) - Hylleholt Hylleholt har modtaget arv på kr til udsmykning af kirken. taget til efterretning Boopgørelse arv Hylleholt Kirke - arven efter Elsa Hilmar Fonskov Arv efter Elsa Hilmar Fonskov 24 Vedrørende Ingelstrup kapel - Sædder Sag: Ingelstrup kapel - Sædder (1400) - Kirkeministeriet til orientering taget til efterretning, Vedrørende Ingelstrup kapel - Sædder provsteaftale om Ingelstrup kapel 25 Provstidøgn Sag: Provstidøgn (1413) nærmere info følger Provstidøgn holdes på Tune Kursuscenter fredag 26. september september Bekræftelse for reservation nummer Re: Frigivelse af salgskapital Sag: Vester Egede Kirke - frigvelse af salgskapital til varmeanlæg (1181) - Vester Egede Til orientering taget til efterretning Re: Frigivelse af salgskapital Referat, Side: 6

7 Orientering Re: Frigivelse af salgskapital 27 Evt. 28 Mødet sluttede Mødet sluttede kl Referat, Side: 7

8 Underskrifter vedr. møde d Bernd Erhard H Schulte Westenberg Bjarne Østergaard Rasmussen Ebbe Jørgensen Gunnar Kjærgaard Larsen Hans Andreas Petersen Helga Irene Wolf Janne Ortved Melcher Keld Köcher Morten Vive Vibeke Ulvig Morthorst Referat, Side: 8

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Per Schleiter deltager og orienterer om status på kalkning 2014, samt punkt 12

Per Schleiter deltager og orienterer om status på kalkning 2014, samt punkt 12 Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Afbud: Ebbe Jørgensen, Keld Köcher Punkt 4: Formand for Lyderslev MR, Torben Nielsen deltager Per Schleiter

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

stevns Velkommen til budgetsamråd

stevns Velkommen til budgetsamråd Velkommen til budgetsamråd Kirkeskat med 1,10% 31.128.746 Saldo fra 2014 133.943 Kirkeskat, jfr. ovenfor 31.128.746 Udligningstilskud 953.000 Til rådighed i alt 32.215.689 der fordeles således: Landskirkeskat

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere