Indholdsfortegnelse 1. del: 2. del:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. del: 2. del:"

Transkript

1 Årsregnskab

2

3 Indholdsfortegnelse 1. del: Side Borgmesterens forord 1 Læsevejledning 2 Overblik.. 3 sopgørelse 10 Finansieringsoversigt 11 Balance 12 Generelle regnskabsbemærkninger 13 Vejledning til de specifikke regnskabsbemærkninger på udvalgsniveau sbemærkninger - Økonomiudvalget 18 sbemærkninger - Social- og Sundhedsudvalget 21 sbemærkninger - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 25 sbemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget 29 sbemærkninger - Børneudvalget sbemærkninger - Skoleudvalget sbemærkninger - Kultur- og Idrætsudvalget 35 sbemærkninger - Ejendoms- og driftsudvalget 37 Anvendt regnskabspraksis 39 Ordforklaringer del: Hovedoversigt pr. hovedkonto 50 Driftsoverførsler fra til Anlægsoverførsler fra til Anlægsoversigt 56 Igangværende anlæg pr. udvalg 57 Afsluttede anlæg - ifm regnskabsafslutningen 61 Afsluttede anlæg - særskilt godkendt i Byrådet Balance pr. funktion 64 Kautions- og garantiforpligtigelser 66 Eventualrettigheder og -forpligtigelser 70 Leasingforpligtigelser 71 Lejeforpligtigelser på 1 år eller derover 72 Personaleoversigt pr. funktion 73 Personaleoversigt pr. udvalg 75 soversigt - Økonomiudvalget 76 soversigt - Social- og Sundhedsudvalget 95 soversigt - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 123 soversigt - Teknik- og Miljøudvalget 143 soversigt - Børneudvalget 149 soversigt - Skoleudvalget soversigt - Kultur- og Idrætsudvalget 171 soversigt - Ejendoms- og driftsudvalget 176

4

5 Del 1

6

7 Borgmesterens forord Det er med glæde, at jeg kan præsentere kommunens regnskab for. et viser overordnet set, at der fortsat er en god balance i kommunens samlede økonomi. Det skyldes ikke mindst et solidt overskud på den ordinære drift i på 156 mio. kr. Der er således tale om et tilfredsstillende regnskabsresultat, som i store træk svarer til det resultat, der blev forventet ved 4. Økonomiske Redegørelse i november. At vi har lagt finanskrisen bag os, kan mærkes på bundlinjen. Det har betydet, at flere borgere er kommet i beskæftigelse i, samtidig har kommunen i oplevet stigende indtægter fra salg af byggegrunde til både bolig- og erhvervsformål. Salgsindtægterne udgjorde 93 mio. kr., hvilket var betydeligt mere end oprindeligt lagt. Der er således en stor interesse for at bosætte sig og drive erhverv i kommunen, hvilket afspejler den positive udvikling kommunen er inde i. Kommunens anlægsinvesteringer har igen i ligget på et relativt højt niveau med et samlet investeringsomfang på 200 mio. kr. Investeringerne er bl.a. gået til etablering af den nordlige vejtunnel, opførelse af genoptræningscenter/daghjem ved stationsområdet i Køge, kunstgræsbaner i Borup og Rishøj samt etablering af nye cykelstier. De mange penge til anlægsinvesteringer er dog ikke kun brugt på at bygge nyt. Der er også anvendt 12,5 mio. kr. til at renovere kommunens folkeskoler, børnehaver og andre kommunale bygninger. I Køge Kommune befinder vi os bogstaveligt talt midt i de store projekters tid, som sætter sit tydelige præg på bybilledet. De mange anlægsinvesteringer, som kommunen gennemfører i den forbindelse, nødvendiggør en fortsat stram styring af kommunens økonomi, hvor vi sætter tæring efter næring. Når det er sagt, glæder jeg mig endnu en gang over at kunne præsentere et regnskabsresultat, der viser at Køge Kommune grundlæggende har en sund økonomi. Flemming Christensen Borgmester 1

8 Læsevejledning et er aflagt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets - og regnskabssystemer, hvor der er forskellige formkrav og krav til autoriserede tabeller og noter. Denne læsevejledning beskriver kort indholdet i regnskabet i hovedoverskrifter. Indledning til regnskabet Disse afsnit giver en baggrund for at kunne læse Køge Kommunes regnskab. Borgmesterens forord Læsevejledning Vejledning til regnskabsbemærkninger på udvalgsniveau Anvendt regnskabspraksis Ordforklaringer sanalyse Her får man en analyse og redegørelse over kommunens økonomi og forklaringer på de væsentligste afvigelser. Overblik Generelle regnskabsbemærkninger sbemærkninger på udvalgsniveau stabeller Her kan man skabe sig et overblik over regnskabsresultatet, finansiering, balance og drifts- og anlægsoverførsler. sopgørelse Hovedoversigt pr. hovedkonto Finansieringsoversigt Balance Balance pr. funktion Driftsoverførsler Anlægsoverførsler Anlægsoversigter Her kan man læse omkring kommunens tilgange, afgange og afskrivninger på anlægsaktiver. Desuden kan man få et overblik over kommunens igangværende og afsluttende anlægsarbejder. Anlægsoversigt Igangværende anlæg pr. udvalg Afsluttende anlæg ifm. regnskabsafslutningen Afsluttende anlæg særligt godkendt i Byrådet Forpligtigelser Disse oversigter giver et overblik over de forpligtigelser, som Køge Kommune har indgået, herunder de forpligtigelser, hvor det ikke er sikkert at forpligtigelsen får økonomisk konsekvens. Kautions- og garantiforpligtigelser Eventualrettigheder og forpligtigelser Leasingforpligtigelser Lejeforpligtigelser på 1 år eller derover sspecifikationer Her kan man læse regnskabstallene på et detaljeret niveau (på funktionsniveau). soversigter på udvalgsniveau Personalespecifikationer Her kan man læse omkring Køge Kommunes årsværk. Personaleforbrug pr. funktion Personaleforbrug pr. udvalg 2

9 Overblik I dette afsnit opsummeres kommunens regnskabsresultat for. Afsnittet giver et overblik over de centrale hovedposter i regnskabet. Indledningsvis gives der også en vurdering af det samlede regnskabsresultat. Samlet vurdering I tabel 1 er hovedposterne i regnskabsresultatet vist. Bemærk, at et negativt fortegn betyder, at der er tale om indtægter eller et overskud, mens et positivt fortegn viser, at der er tale om udgifter eller et underskud. Som det fremgår, udviser kommunens regnskabsresultat på det skattefinansierede område et underskud på 39 mio. kr. i, jf. pkt. 6 i tabel 1. Tabel 1 mio. kr. Opr. Afvigelse 1. Indtægter i alt , , ,7 4,5 2. Driftsudgifter inkl. statsrefusion i alt 3.429, , ,1-47,0 3. Renter og kursregulering -1,3-2,7 4,4 7,1 4. Ordinær driftsvirksomhed -95,6-120,7-156,2-35,5 5. Anlægsudgifter i alt 187,5 363,9 195,2-168,7 6. af skattefinansieret område og ældreboliger 91,9 243,2 39,0-204,2 7. jorddepotet 114,6 89,6 82,8-6,9 8. Øvrig forsyningsvirksomhed (renovation) 3,5 3,7 4,3 0,6 9. af forsyningsvirksomhed 118,1 93,4 87,0-6,3 10. i alt 210,0 336,6 126,1-210,5 Anm: + = udgifter/negativt resultat, - = indtægter/positivt resultat Den ordinære driftsvirksomhed i udviser et overskud på 156,2 mio. kr., jf. pkt. 4 i tabellen. Det er en forbedring på hhv. 60,6 mio.kr. i forhold til det oprindelige og 35,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Af den økonomiske politik fremgår det, at den ordinære driftsvirksomhed skal være positiv og at overskuddet over den fireårige periode i gennemsnit bør udgøre minimum 3 % af servicerammen. I regnskab udgør overskuddet 6,5 %. I vurderingen af driftsresultatet bør der tages højde for, at der er overført driftsmidler (primært service) fra til 2016 på 38,9 mio. kr. Korrigeres der herfor, udgør det egentlige driftsoverskud i 117,3 mio. kr. et for afspejler således, at det endnu engang er lykkedes at skabe en god balance mellem de løbende udgifter og indtægter, hvilket overskuddet på den ordinære drift viser. Et betydeligt overskud på den ordinære drift er en forudsætning for, at kommunen kan finansiere sine anlægsinvesteringer og afdrage på gæld uden at skulle optage ny gæld eller tære for meget på kassebeholdningen. Det skal dog bemærkes, at kommunens serviceudgifter er under pres, og at der i er givet en række tillægsbevillinger på servicedriftsvirksomheder, som er finansieret af mindreudgifter til forsikrede ledige. 3

10 I det følgende redegøres der nærmere for de enkelte punkter i tabel 1. Indtægter (punkt 1 i tabel 1) De samlede indtægter udgjorde i 3,5 mia. kr. I forhold til det korrigerede er der tale om mindreindtægt på 4,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,1 % i forhold til korrigeret. Tabel 2 mio. kr. Opr. Afvigelse Kommunal indkomstskat , , ,2 - Selskabsskat -46,9-46,9-46,9 - Grundskyld -222,7-218,3-213,9 4,4 Dækningsafgifter -4,8-4,3-4,4-0,0 Bidrag til regionerne - udviklingsbidrag 7,5 7,5 7,4-0,1 Refusion af købsmoms 0,8 0,8 1,8 1,0 Generelle tilskud m.v. -943,1-959,8-960,5-0,8 Indtægter i alt , , ,7 4,5 Anm: + = udgifter/negativt resultat, - = indtægter/positivt resultat Kommunal indkomstskat Indkomstskat er klart den største indtægtskilde, idet 65,5 % af kommunens finansiering kommer herfra. Indkomstskatteindtægterne udgjorde i regnskab 2,3 mia. kr. I forbindelse med vedtagelsen af tet skal Byrådet vælge mellem selv at tere et udskrivningsgrundlag eller benytte et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Ved valg af statsgaranti ligger skatteindtægter samt tilskuds- og udligningsbeløbene fast, og der vil ikke efterfølgende ske en regulering i forhold til det realiserede udskrivningsgrundlag. Køge Kommune har i lighed med alle landets øvrige kommuner valgt statsgarantien for. Selskabsskat Indtægterne fra selskabsskat kendes fra årets start, hvorfor de terede indtægter på 46,9 mio. kr. svarer til regnskabsresultatet. Grundskyld Kommunen har i haft indtægter fra grundskyld på 213,9 mio. kr., hvilket er 4,4 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede. Mindreindtægterne skyldes ændrede ejendomsvurderinger, der har reduceret skattegrundlaget. I 4. Økonomiske Redegørelse blev tet nedjusteret med 4,4 mio. kr., hvilket dog ikke har været tilstrækkeligt til at opfange den fulde indtægtsreduktion, der udgør 8,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Generelle tilskud mv. Generelle tilskud mv. er kommunens næststørste indtægtskilde i med 960,5 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end korrigeret. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. indtægter fra en særlig skatteordning for udenlandske forskere mv. (den såkaldte forskerskat), der udbetales til kommunen sidst på året. 4

11 I har Køge Kommune ligesom de senere år ikke modtaget tilskud fra puljen vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner. Refusion af købsmoms Kommunerne har en særlig momsrefusionsordning, som betyder, at kommunerne afløfter moms på samme vis som de private virksomheder. Som udgangspunkt skal området regnskabsmæssigt gå i nul, da berettigede momsrefusion holdes op mod modtaget momsrefusion. Dog skal udgifter i forbindelse med tilbagebetaling af refusion fra f.eks. huslejeindtægter, tilskud til fonde, tilbagebetaling af moms ved salg af anlæg inden for 5 år også fremgå her. I er der en merudgift vedrørende refusion til købsmoms på 1 mio. kr. Der er primært tale om tilbagebetaling af donationsmoms på 0,7 mio. kr. vedrørende Realdanias og Køge Kysts finansiering af støjdæmpningsprojekt på Tapperiet. Driftsudgifter (punkt 2 i tabel 1) Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område (ekskl. Jorddepot og forsyningsvirksomhed) udgjorde 3,4 mia. kr. i regnskab. Heraf udgør 71 % serviceudgifter, 20 % indkomstoverførsler og 9 % andet, jf., figur. Driftsudgifter inkl. statsrefusion i procent Indkomstoverførsler 20% Andet 9% Serviceudgif ter 71% Samlet set har der netto været et mindreforbrug på driften på 47,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede, heraf er 38,9 mio. kr. overført til. Dette svarer stort set til forventningerne i 4. Økonomiske redegørelse. Af det samlede mindreforbrug vedrører de 47,6 mio. kr. mindreforbrug på kommunens serviceområder i forhold til det korrigerede. Som det fremgår af tabel 3, har der været et mindreforbrug på alle udvalg med undtagelse af Social- og Sundhedsudvalget, som har haft et beskedent merforbrug. I de efterfølgende regnskabsbemærkninger er større afvigelserne for de enkelte udvalg uddybet. 5

12 Tabel 3 mio. kr. Opr. Afvigelse Økonomiudvalget 451,0 402,6 379,4-23,2 Social- og Sundhedsudvalget 671,3 678,2 679,3 1,1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 22,6 26,3 25,2-1,1 Teknik- og Miljøudvalget 84,8 86,0 84,8-1,2 Børneudvalget 392,5 404,0 392,9-11,1 Skoleudvalget 572,1 584,0 578,2-5,8 Kultur- og Idrætsudvalget 104,2 105,4 103,8-1,6 Ejendoms- og driftsudvalget 170,0 169,1 164,5-4,7 Serviceudgifter i alt 2.468, , ,0-47,6 Social- og Sundhedsudvalget 252,6 254,3 255,7 1,4 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 390,2 393,6 400,3 6,7 Børneudvalget 13,0 13,5 14,2 0,8 Ejendoms- og driftsudvalget 3,8 3,6 4,2 0,6 Indkomstoverførsler i alt 659,6 664,9 674,4 9,5 Social- og Sundhedsudvalget 186,5 199,8 197,3-2,5 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 133,3 115,6 109,2-6,4 Teknik- og Miljøudvalget 1) 3,8 3,8 4,6 0,8 Børneudvalget -7,5-7,5-6,4 1,0 Ejendoms- og driftsudvalget -11,6-11,6-12,6-1,0 Andet i alt 304,6 300,1 292,0-8,1 Driftsudgifter inkl. Statsref. 1) 3.432, , ,4-46,2 1) Inkl. Øvrig forsyning (renovation) punkt 8 i tabel 1 Anm: + = udgifter/negativt resultat, - = indtægter/positivt resultat Økonomiudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget samt Ejendoms- og driftsudvalget er de udvalg, som har haft det største mindreforbrug på serviceudgifterne. Økonomiudvalgets mindreforbrug kan - udover automatiske overførsler af mindreforbrug indenfor 3 % reglen - primært tilskrives udskudte betalinger til Microsoft licenser og sikring af serverrum, der først effektueres i Hertil kommer mindreforbrug vedrørende forsikring og sikring. Børneudvalgets mindreforbrug kan henføres til dagtilbudsområdet, herunder en række institutioner samt mindreudgifter til forebyggelse og anbringelse for børn og unge. Skoleudvalgets mindreforbrug kan primært henføres til folkeskole og skolefritidsordninger, som er overført til 2016 i henhold til gældende overførselsregler. Ejendoms- og driftsudvalgets mindreforbrug skyldes ekstraordinære indtægter samt færre vedligeholdelses- og driftsopgaver for kommunens udlejningsejendomme. For så vidt angår indkomstoverførslerne er der et merforbrug på 9,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget vedrører hovedsageligt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor der er tale om et betydeligt merforbrug til arbejdsmarkedsforanstaltninger. Merforbruget skal dog ses i sammenhæng med mindreforbruget under Andet (forsikrede ledige) på 6

13 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. På Social- og Sundhedsområdet kan merforbruget på 1,4 mio. kr. henføres til førtidspensioner og personlige tillæg. På området Andet har der været et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til korrigeret. Mindreforbruget vedrører langt overvejende Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget skyldes mindreforbruget mindreudgifter til forsikrede ledige, mens mindreforbruget på Social og Sundhedsområdet primært vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering. Under regnskabsbemærkningerne for de enkelte udvalg er der mere udførlige forklaringer på årets regnskabsresultat. Renter og kursreguleringer (punkt 3 i tabel 1) I har der været udgifter på renter og kursreguleringer på netto 4,4 mio. kr., hvilket er en forringelse på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merudgiften skyldes primært, at kommunen rent regnskabsteknisk skal opgøre værdien af kommunens obligationsportefølje ultimo året til aktuel markedsværdi. Det har givet et kurstab, der skal fremgå af regnskabet, uagtet at der ikke er tale om et realiseret tab. Anlægsudgifter (punkt 5 i tabel 1) Kommunens nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område udgjorde 195,2 mio. kr. i. Det er 168,7 mio. kr. mindre end det korrigerede. Mindreforbruget skyldes primært udskudte beslutninger om igangsætning og tidsforskydninger, herunder: Aflastnings- og genoptræningspladser (37,4 mio. kr.) Samlet administration på Rådhus (23,7 mio. kr.) Ældreboliger i Køge Nord (21,6 mio. kr.) Etablering af centraliseret genoptræning og daghjem (10,9 mio. kr.) Byggemodningspuljer (12,9 mio. kr.) Pulje til afledt trafikanlæg Hovedsygehus (7,8 mio. kr.) Flygtningeboliger (3 mio. kr.) Trafik og Miljøplan (4,2 mio. kr.) Køge Kyst parkering (4,2 mio. kr.) Cykelsti langs Billesborgvej (3,2 mio. kr.) Tabel 4 mio. kr. Opr. Afvigelse Skattefinansierede anlæg 125,6 285,1 209,8-75,3 Vedligeholdelsesudgifter 19,4 19,4 12,5-6,9 Ældreboliger 40,0 74,7 16,1-58,6 Energispareprojekter 10,0 10,0 9,2-0,8 Anlæg Jordforsyningen - udgifter 40,0 66,7 40,7-25,9 Anlæg Jordforsyningen - indtægter -47,5-92,0-93,2-1,2 Anlægsudgifter i alt 1) 187,5 363,9 195,2-168,7 1) Ekskl. Jorddepot og øvrig forsyning Anm: + = udgifter/negativt resultat, - = indtægter/positivt resultat 7

14 Der er overført anlæg for netto 166,6 mio. kr. fra til 2016, hvilket gør at overførselsniveauet ligger mio. kr. højere end de 3 tidligere regnskabsår. På jordforsyningsområdet har der været indtægter for 93,2 mio. kr., hvilket er betydeligt større end oprindeligt teret på 47,5 mio. kr. Der er overført 26,4 mio. kr. fra 2014 til og givet tillægsbevillinger i løbet af året på 18,1 mio. kr. Udgifterne på jordforsyningsområdet udgør 40,7 mio. kr., hvilket er 25,9 mio. kr. mindre end korrigeret. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser på de større anlægsarbejder, som derved bliver tidsforskudt. Jorddepotet (punkt 7 i tabel 1) Jorddepotet er et selvstændigt område i kommunens økonomi, der skal balancere på langt sigt. Alle udgifter til Jorddepotet finansieres af låneoptagelse samt salgsindtægter ved deponering af jord. I har der været nettoanlægsudgifter for i alt 82,8 mio. kr. Det er 6,9 mio. kr. mindre end det korrigerede. Den samlede lånegæld vedrørende Jorddepotet udgør 530,4 mio. kr. ultimo. Gælden forventes at vokse de næste par år i takt med stigende investeringer, hvorefter der forudsættes gældsafvikling i takt med at indtægterne fra salg af arealer realiseres. 600 Udviklingen i lånegæld for Jorddepotet i mio.kr Øvrige forsyningsvirksomheder (renovation) (punkt 8 i tabel 1) Øvrige forsyningsvirksomheder renovation - udviser i en samlet nettoudgift på 4,3 mio. kr. Mellemregning med forsyningsområdet udgør ultimo en skyldig omkostning for kommunen på 11 mio. kr. Renovationsområdet skal hvile i sig selv, hvorfor mellemværendet fortsat skal nedbringes over de kommende år. 8

15 Gennemsnitlig kassebeholdning Det er et lovkrav, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen skal være positiv. Dette opgøres som gennemsnittet af kassebeholdningen (inkl. obligationer) de sidste 365 dage. Ifølge Kommunens Økonomiske politik for perioden 2014 til 2017, er der formuleret følgende målsætning for kassebeholdningens størrelse: Kassebeholdningen bør efter kassekreditreglen (365-dages reglen)have en fri kapacitet på 150 mio. kr. Ved højere niveau kan likviditeten nedbringes, og ved lavere niveau bør likviditeten opbygges. Nedenstående figur viser udviklingen i den faktiske kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen. Gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr Kassebeholdning 365 dages gennemsnit Opgjort efter kassekreditreglen udgjorde kassebeholdningen ved årets begyndelse 365 mio. kr. og er faldende til 340 mio. kr. ultimo. 9

16 10 sopgørelse sopgørelsen skal i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter opgjort efter udgiftsbaserede principper. Formålet med opgørelsen er at give en overordnet præsentation af det faktiske årsresultat sammenholdt med det terede kr. Opr. Tilllægsbevilling + Omplac. Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Dækninsafgifter Bidrag til regionerne - udviklingsbidrag Refusion af købsmoms Generelle tilskud m.v Indtægter i alt Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og driftsudvalget Driftsudgifter inkl. statsrefusion i alt Renter og kursreg. (eksl. Forsyningsvirksomhed og Jorddepot) Ordinær driftsvirksomhed Skattefinansierede anlæg Vedligeholdelsesudgifter Ældreboliger Energispareprojekter Anlæg Jordforsyningen - udgifter Anlæg Jordforsyningen - indtægter Anlægsudgifter i alt af skattefinansieret område og ældreboliger Anlæg jorddepotet Renter og kursreg. jorddepotet jorddepotet Drift øvrig forsyningsvirksomhed Anlæg øvrig forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhed (renovation) af forsyningsvirksomhed i alt Anm: + = udgifter/negativt resultat, - = indtægter/positivt resultat

17 Finansieringsoversigt Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets regnskabsresultat, opgjort efter udgiftsbaserede principper sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. lånoptagelse), har for de likvide aktiver, samt om de likvide aktiver udvikler sig som teret kr. Opr. Korrigeret Afvigelser Likvid beholdning primo året i alt Låneoptag ældreboliger Låneoptag energisparerprojekter Låneoptag Jorddepotet Låneoptag øvrige Låneoptag i alt Afdrag ældreboliger Afdrag energisparerprojekter Afdrag Jorddepotet Afdrag øvrige Afdrag i alt Lån til beboerindskud, sociale Udlodning fra Køge Holding A/S Lån til Køge Kyst Grundkapitalindskud lagte balanceforskydninger i alt Øvrige balanceforskydninger Øvrige balanceforskydninger i alt Balanceforskydninger i alt Kursregulering direkte på balancen i alt Likvid beholdning ultimo året

18 Balance Formålet med balancen er at vise kommunes aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før kr. Aktiver Ultimo 2014 Ultimo Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Gældsforpligtigelser Nettogæld vedr. fomds, legater, deposita m.v Kortfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtigelser Gældsforpligtigelser i alt Passiver i alt

19 Generelle regnskabsbemærkninger Langfristede tilgodehavender Aktier og Andelsbeviser m.v. Egenkapital Ultimo 2014 mio.kr. *) Ejerandel Ultimo mio.kr. Note Værdipapir navn Ejerandel i pct. HMN 2,6353% 1.957,5 51,59 1 DGT - AFT 2005 A/S 0,1424% 41,5 0,00 Sampension (KP) 0,50% 9,3 0,05 KARA/NOVEREN 18,05% 313,8 56,65 Køge Holding I A/S 100,00% 2.180, ,26 Køge Havn 100,00% 85,0 84,96 2 Køge Kyst A/S + P/S 50,00% 302,4 151,22 Veks Interessent 6,63% 122,0 8,09 3 Beredskab Østsjælland 28,38% 13,4 3,81 Total 2.536,62 *) Egenkapitalen er opgjort på baggrund af sidste års tal, da de endelige regnskaber for ikke foreligger ved kommunens aflæggelse af årsregnskabet. Note 1 Selskabet DGT AFT 2005 A/S er opløst og ejerandel på 58 t.kr. er indbetalt i. Note 2 Køge Kommunes ejerandel i Køge Kyst A/S og P/S er 151,2 mio.kr. ultimo. Køge Kommune har gennem årene foretaget følgende indskud i Køge Kyst: År Indskud mio.kr. Bemærkning ,0 apportindskud i form af grunde ,0 kontantindskud til arbejdskapitalen ,8 heraf 6,8 mio.kr. i kapitalindskud med aftalt tilbagebetaling ,6 heraf 6,1 mio.kr. i kapitalindskud med aftalt tilbagebetaling ,7 heraf 12,55 mio.kr. i kapitalindskud med aftalt tilbagebetaling ,8 heraf 32,45 mio.kr. i kapitalindskud med aftalt tilbagebetaling ,0 kapitalindskud med aftalt tilbagebetaling 9,5 kapitaltilskud uden tilbagebetaling I alt 222,4 Realdania har indskudt tilsvarende beløb. Ejerforholdene mellem Køge Kommune og Realdania er 50%/50%. 13

20 Aktiekapital År mio.kr *) , , , , , ,9 I alt 123,8 *) Aktiekapitalen er på baggrund af sidste års tal, da det endelige regnskab for ikke foreligger ved kommunens aflæggelse af årsregnskabet. Note 3 Egenkapitalen vedr. Beredskab Østsjælland er fra åbningsbalancen pr. primo oktober. Andre langfristede udlån og tilgodehavender Af de autoriserede konteringsregler fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der i bemærkningerne til regnskabet skal redegøres for den nominelle værdi af tilgodehavender og udlån. mio.kr. sværdi Nominel værdi Udlån til beboerindskud 17,0 21,2 Indskud i Landsbyggefonden 0 201,0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 97,1 97,7 Forventet tab på udlån til beboerindskudslån er opgjort til kr., heraf fratrækkes statsrefusionen på kr. Statsrefusionen udgør 0, 2/3 eller 100 % afhængig af lånetypen. Det forventede nettotab er således opgjort til kr. For indskud i Landsbyggefonden er den nominelle værdi af kommunens uafviklede indskud på 201 mio. kr. I henhold til gældende konteringsregler foretages en værdiregulering af den nominelle værdi ved regnskabsafslutningen, så regnskabsværdien bliver nul. Det efterfølgende år skal denne værdiregulering tilbageføres som en primosaldo i balancen. Denne praksis skyldes, at kommunen ikke forventer at få indfriet disse tilgodehavender. Forventet tab på andre langfristede udlån og tilgodehavender er opgjort til kr. ( ), heraf fratrækkes statsrefusionen på kr. Statusrefusionen udgør 30, 50 og 75 % af ydelsen. Det forventede nettotab er således opgjort til kr. 14

21 Deponerede beløb Kommunens deponeringer fordeler sig på nedenstående: mio.kr. Deponerede beløb for lån mv. ultimo Skovbohallen, garantistillelse 1,0 Rishøjhallen, garantistillelse 0,3 Jernbanegade 7-9, lejemål 3,1 Borup kino, garantistillelse 1,0 Søndre Molevej, lejemål 2,8 Den hvide by, Lejemål 0,2 Køge Holdning, 10 års dep. 81,7 Køge Kyst *) 9,8 I alt 99,9 *) Som følge af en midlertidig kreditfacilitet stillet til rådighed af Realdania, som indfries i 2016 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (Renovation) Mellemværendet med renovationsområdet udgør ultimo en skyldig omkostning på 11,0 mio. kr.renovationsområdet skal over en årrække hvile-i-sig-selv. Som det ses af nedenstående figur forventes mellemregningsforholdet at være ændret til et en skyldig omkostningpå 5,3 mio. kr. i Nedbringelsen vil ske ved fortsat justering af taksterne og omkostningerne. mio. kr Forventet 2016 Forventet 2020 Dagrenovation -2,3-0,9 0,6 6,6 Storskrald/haveaffald -0,5 0,9 2,4-1,2 Glas og papir -13,1-12,2-11,2-7,2 Farligt affald -0,7-1,0-1,2-2,0 Genbrugspladser 0,7 2,4 2,1 0,9 Erhvervsaffald 0,7-0,2-0,8-2,4 I alt -15,2-11,0-8,1-5,3 Langfristet gæld Lån Køge Kommune har alene optaget lån i danske kroner og har en samlet gæld ultimo på 319,5 mio. kr. ekskl. lån til støttet byggeri/ældreboliger, som udgør på 227,4 mio. kr. Derudover har Køge Kommune ultimo optaget gæld vedr. Køge Jorddepot for 530,4 mio. kr. Der er i foretaget refinansiering af ældreboliglån vedr. ældreboliger på Overdrevsvejen, Lellinge, iht. gældende lovgivning. 15

22 SWAP Køge Kommune har i henhold til lånebekendtgørelsen mulighed for at anvende visse finansielle instrumenter. Køge Kommune anvender alene renteswaps og gør således ikke brug af valutaswaps eller andre finansielle instrumenter. Renteswaps anvendes til at minimere finansieringsomkostningerne og optimere fordelingen mellem fast og variabelt forrentede lån. Årsagen til den negative markedsværdi af Køge Kommunes renteswaps skyldes det fortsat lave renteniveau. Hvis renten stiger, vil markedsværdien af de indgåede swaps også stige. Ultimo udgjorde den samlede negative markedsværdi for de fire swaps godt -22 mio. kr., hvilket er knap 6 mio. kr. mindre end ved udgangen af Transaktions nr. Modpart Swapaftalensudløbsdato Opr. Hovedstol hovedstol mio. kr. mio. kr. Markedsværdi 31. dec. mio. kr. Rente Frekvens Renteforhold Valutaforhold Nordea 270,6 48,2-11, ,6% Cibor 6M variabel til fast Nordea 270,6 48,2-2, ,2% Cibor 6M variabel til fast Nordea 37,5 31,7-7, ,8% Cibor 3M variabel til fast W Jyske bank 42,2 36,0-0, ,2% Cibor 3M variabel til fast DKK DKK DKK DKK Den aktuelle negative markedsværdi har ikke økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi, så længe swap-aftalerne fastholdes. Markedsværdien afspejler alene, hvad det vil koste Køge Kommune at afvikle aftalerne på en given dato. Hensatte forpligtelser Selv om Køge Kommune i en årrække ikke har ansat personale på tjenestemandsvilkår, har kommunen fortsat en pensionsforpligtelse for dels tjenestemandsansatte medarbejdere, der stadig arbejder i kommunen, dels for medarbejdere, som er gået på tjenestemandspension. Kommunens samlede tjenestemandspensionsforpligtelse, der er beregnet ud fra en aktuarmæssig beregning, udgør 263,9 mio. kr. 16

23 Vejledning til de specifikke regnskabsbemærkninger på udvalgsniveau På de følgende sider kan du læse om de specifikke bemærkninger til Køge Kommunes regnskab. De specifikke regnskabsbemærkninger er udarbejdet for hvert udvalg og præsenteres i følgende rækkefølge: - Økonomiudvalget - Social- og Sundhedsudvalget - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Teknik- og Miljøudvalget - Børneudvalget - Skoleudvalget - Kultur- og Idrætsudvalget - Ejendoms- og Driftsudvalget For alle udvalg beskrives indledningsvis de samlede regnskabs- og tal efterfulgt af en overordnet kommentar til hele udvalgets område. Derefter følger tet og regnskabet, fordelt på aktivitetsområder med totaler på service, indkomstoverførsler og andet. Alle med bemærkninger til eventuelle afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Kolonnerne viser først det oprindelige, dernæst det korrigerede, som er det oprindelige med tillægsbevillinger og omplaceringer. Det endelige regnskabstal kommer i tredje kolonne efterfulgt af afvigelsen mellem det korrigerede og regnskabet i fjerde kolonne. Det skal bemærkes, at et negativt fortegn foran afvigelsen betyder et mindreforbrug eller merindtægter på aktivitetsområdet, men et positivt fortegn betyder et merforbrug eller mindreindtægter. Nedenstående diagram viser de totale driftsudgifter inkl. statsrefusion fordelt i pct. pr. udvalg. Driftsudgifter inkl. statsrefusion pr. udvalg i procenter 3% 5% 11% Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget 17% Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget 12% 33% Børneudvalget Skoleudvalget 3% 16% Kulturudvalget Ejendoms- og driftsudvalget 17

24 sbemærkninger Økonomiudvalget kr Opr. Afvigelser Driftsudgifter incl. statsref Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: Økonomiudvalget har et samlet mindreforbrug på 23,2 mio. kr., hvoraf 4,9 mio. kr. tilføres kassen og 18,2 mio. kr. overføres til Af de 23,2 mio. kr. vedrører 0,9 mio. kr. Beredskabet, 0,5 mio. kr. Politisk organisation og 21,7 mio. kr. administrativ organisation. Opr. Afvigelser Serviceudgifter i alt Aktivitetsområde Opr. Afvigelser Redningsberedskab Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: -898 Redningsberedskab Beredskabet indgik i en fusion med 8 andre kommuner pr. 1. oktober. Mindreforbruget skyldes at fusionsomkostningerne ikke er blevet så store som forventet. Der vil være mindre tilpasninger fremadrettet, da enkelte delelementer i snitfladen mellem hvad der skal betales af Østsjællands Beredskab og hvad der skal betales af Køge Kommune fortsat er under afklaring. Mindreforbruget overføres til Opr. Afvigelser Politisk organisation Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: 346 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: -485 Politisk organisation Der blev overført et underskud fra valgkontoen i Det lykkedes trods dette at afholde begge valg inden for rammen. Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der i henhold til den politiske beslutning om nyt IT til byrådsmedlemmerne er søgt overført til finansiering af dette i Derudover er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. der vedrører Udsatterådet, beløbet overføres til 2016 hvor midlerne skal anvendes. Opr. Afvigelser Administrativ organisation Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på:

25 Administrativ organisation Der er et mindreforbrug på det administrative organisationsområde på 21,7 mio. kr. Heraf består 5,1 mio. kr. af Microsoft Office licenser og sikring af serverrummet i forbindelse med rådhusbyggeriet. Begge projekter er iværksat i, men regningerne kommer først i 2016, derfor overføres beløbene til Derudover er der på Sikring og forsikring et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Heraf overføres 0,6 mio. kr. til 2016 til uafsluttede erstatningssager. De fem forvaltninger har tilsammen et mindreforbrug (udskudt forbrug) på 5,4 mio. kr. der overføres til 2016 indenfor reglerne af automatiske overførsler mellem årene. Herudover består mindreforbruget af en sammensætning af en række forskellige puljer og projekter. De største er 2,2 mio. kr. der der overføres til personalepolitik og ændringer i organisationsstrukturen. Der overføres 1,2 mio. kr. til projekt vedr. digitalisering af personalemapper, der påbegyndes i 2016 og brug af OPUS. 0,3 mio. kr. vedr. elever, overføres til at dække udbetaling af feriepenge til elever der stopper i kommunen d. 29 februar Mindreforbrug på 1,3 mio. kr vedr. barselspuljen tilføres kassen. Opr. Afvigelser Finansiering i alt På finansiering er der i alt en mindreindtægt på 10,1 mio. kr. Heraf er der et merforbrug på 5,7 mio. kr. vedr. renter, 1,0 mio. kr. vedr. refusion af købsmoms og 4,4 mio. kr. vedr. grundskyld. I den modsatte retning trækker andre skatter der har en merindtægt på 0,6 mio. kr. og tilskud og udligning der har en merindtægt på 0,2 mio. kr. Aktivitetsområde Opr. Afvigelser Skatter Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på:0 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: 0 Indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Langt størstedelen af en samlet mindreindtægt på 3,7 mio. kr. vedr. skatter, skyldes en mindreindtægt vedr. grundskyld på 4,4 mio. kr. I 4. Økonomiske Redegørelse nedjusteredes tet på grundskyld med 4,4 mio. kr. Dette har ikke været tilstrækkeligt i forhold til udviklingen i ejendomsvurderingerne. Herudover er der en merindtægt på 0,6 mio. kr. vedr. forskerskat der først udmeldes sent, derfor har tet ikke kunnet korrigeres til niveauet. Opr. Afvigelser Tilskud og udligning Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: 0 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: 0 Beskæftigelsestilskud Bidrag til regioner Generelle tilskud og udligning Refusion af købsmoms

26 På Tilskud og udligning er der en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. Heraf vedrører 1,0 mio. kr. merudgifter til købsmoms, der er opstået da kommunens huslejeindtægter (og dermed momsbetalingen) samt moms fra donationer er steget. 0,2 mio. kr. består af beskæftigelsestilskud, udviklingsbidrag til regionerne, generelle tilskud og udligning. Opr. Afvigelser Renter Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: 0 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: 0 Renter På renter er der en merudgift på 5,7 mio. kr. Merudgiften består af en række mer- og mindreforbrug. De største er et merforbrug vedr. urealiserede kurstab på 6,5 mio. kr.og mindreforbrug vedr. lån til ældreboliger og jorddepot på i alt 4,9 mio. kr. Renter vedr. forsyningsvirksomheder har et merforbrug på 1,5 mio. kr., mens kommunens obligationsportefølje har givet en mindreindtægt på 1,6 mio. kr. Opr. Afvigelser Balanceforskydninger i alt Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: Afdrag på lån og lånoptag Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: Afdrag og finansiering på lån og leasingforpligtelser Forskydninger i langfristet gæld Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører lån til ældreboliger der endnu ikke er optaget på 56,0 mio. kr. Beløbet overføres til Herudover er der betalt 1,0 mio. kr. ekstra af på lån vedr. ældreboliger og pengeinstitutter, mens der er afbetalt 0,4 mio. kr. mindre på lån vedr. realkreditlån og selvejende instititutioners lån end teret Opr. Afvigelser Øvrige Balanceforskydninger Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: Balanceforskydninger På balanceforskydninger er der en mindreindtægt på 153,9 mio. kr. 1,5 mio. kr. er uforbrugte midler der vedrører familieboliger på Uglevænget (landsbyggefonden) og overføres til Balanceforskydninger er for størstedelens vedkommende periodeforskydninger i indtægter og udgifter vedr. regnskab, der først afregnes i

27 sbemærkninger Social- og Sundhedsudvalget kr Opr. Afvigelser Driftsudgifter incl. statsref Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: 0 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: Det samlede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalget udviser et mindreforbrug på 0,017 mio. kr. i forhold til korrigeret. Heraf udgør serviceudgifter med et merforbrug på 1,074 mio. kr, indkomstoverførsler med et merforbrug på 1,414 mio. kr samt et mindreforbrug under "andet" på 2,505 mio. kr. Opr. Afvigelser Serviceudgifter i alt Aktivitetsområde Opr. Afvigelser Social- og Sundhedsservice Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: 779 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: -529 Fælles - administration Træning og rehabilitering Kommunal leverandør Boformer Servicekorpset Specialområdet Afvigelserne på "Træning og Rehabilitering" og "Kommunal leverandør" skyldes ændringer i organisationen, som påvirker kontoplanen bagud. De 2 områder skal derfor ses samlet. Mindreforbruget på Specialområdet er lønmidler vedr. Perronen ( 17 midler) som overføres til anvendelse i Opr. Afvigelser Sundhedsområdet Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: -534 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: 458 Bestillerenhed Hjælpemiddelenhed Sundhedsfremmende enhed

28 På hjælpemiddelområdet er der et mindreforbrug på 1,074 mio. kr. som skyldes færre udgifter end forventet til bla. depotvarer og kørestole. Merforbruget for bestillerenheden relaterer sig til madservice, hvor der ultimo blev konstateret fejl i leverandøropkrævningen, som forventes berigtiget og tilbageført i Nettomindreforbruget vedr. sundhedsfremmende enhed består på den ene side af et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. sundhedsfremme og forebyggelse, idet en række indsatser blev udskudt i til senere start. Til gengæld ses et merforbrug på knap 1,8 mio. kr. vedr. den specialiserede genoptræning, hvor kommunen har det fulde finansieringsansvar, mens visitationskompetencen ligger i regionen. Det høje aktivitetsniveau kan hænge sammen med den generelt høje aktivitet i sundhedsvæsenet, hvilke, som andet steds beskrevet, har haft konsekvenser for Køge Kommunes generelle medfinansieringtsniveau af sundhedsvæsnet, set i forhold til KL's oprindelige forventning. Opr. Afvigelser Det specialiserede område Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: 940 Hjemmevejledning Kontakt- og ledsagerordning Puljer til køb af pladser Det specialiserede område har et merforbrug på 0,9 mio. kr- Heraf et mindreforbrug vedr. kontakt- og ledsagerordning hvoraf kr. Boligsocialindsats ( 17 midler) skal overføres til Der har været merudgifter på 0,7 mio. kr. til ophold på Kvindekrisecentre og Forsorgshjem, og et lille merforbrug til midlertidig og længevarende botilbud. Opr. Afvigelser Socialområdet i øvrigt Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: -601 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: Puljer køb af pladser - stofmisbrug Støtte til frivilligt socialt arbejde Borgerstyret personlig assistance 96 (BPA) Voksenspecialundervisning Hjælpemidler - biler Plejeboliger Socialområdet i øvrigt Ældrepuljen Samlet afvigelse på Socialområdet i øvrigt på 1,1 mio. kr. består af merforbrug på alkohol- og stofmisbrugsområdet, mindreforbrug på Ældrepuljen samt merindtægt på plejeboliger. Mindreforbrug på Ældrepuljen er færre udgifter til hovedrengøring, beløbet overføres til anvendelse i. Stigende udgifter til Lænkeambulatorierne i er forklaringen på merudgiften til Alkohol- og Stofmisbrug. Merindtægt på huslejebetaling fra beboere på plejehjem efter servicelovens 192 udgør 0,4 mio. kr. 22

29 Opr. Afvigelser Takstfinansierede virksomheder Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: Takstfinansierede institutioner Området for takstfinansierede institutioner følger principperne i rammeaftalerne med omkostningsbaserede takster, hvor der langsigtet skal være balance mellem udgifter og indtægter. Over- eller underskud overføres derfor til indregning i taksterne seneste 2 år efter. Afvigelser på institutionerne kan forklares med belægningsprocenten, hvorved der kan fremkomme differencer, i forhold til det forventede ved takstberegningen, som har indflydelse på takstindtægten. Opr. Afvigelser Indkomstoverførsler i alt Aktivitetsområde Opr. Afvigelser Førtidspension Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: 0 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: 0 Førtidspension Personlig tillæg Sociale formål Der er en lille afvigelse i, som kan henføres til merforbrug på området for Førtidspensioner og for personlige tillæg. Der findes tre førtidspensionsordninger, hvoraf de to ældste administreres efter regler fra før Der er ingen nytilgang på disse to ordninger, hvorfor det alene er antallet af afgange som skal sammenholdes med forudsætningerne. Den nyeste førtidspensionsordning administreres efter regler gældende fra I har der været lidt flere afgange på de to ældste pensionsordningerne og lidt flere nytilgange på førtidspensioner efter regler fra Samlet et merforbrug. Merforbruget på personlige tillæg kan henføres til tilskud til tandbehandlinger. Opr. Afvigelser Boligstøtte Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: 0 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: 0 Boligsikring og boligydelse Området for boligstøtte omfatter boligsikring og boligydelse til pensionister. For boligydelsen har der været en større tilgang i end forventet, som har resulteret i merforbrug på området 23

30 Opr. Afvigelser Andet i alt Aktivitetsområde Opr. Afvigelser Aktivitetsbestemt medfinansiering Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: 0 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering Det høje aktivitetsniveau har været vedvarende i og den endelige udgift til medfinansieringen, endte på 210,5 mio. kr., dvs tæt på estimatet. Opr. Afvigelser Ældreboliger Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: 0 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: 0 Lejetab Ældreboliger Merforbruget på ældreboliger er udgifter til huslejetab og flytteafregning (misligholdelse), på de boliger hvor Køge Kommune har anvisningsret. Udgifterne til lejetab udgør ca. 1,0 mio. kr. Opr. Afvigelser Central refusionsordning Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: 0 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: 0 Refusion særligt dyre enkeltsager Der er en merindtægt i på refusionen vedr. Særligt dyre enkeltsager, i alt 81 sager. I har vi modtaget 25% refusion på sager over kr. 1,0 mio. årligt og op til kr. 1,86 mio. herefter modtages 50% refusion. Det er personer på længerevarende botilbud efter 108 der er blevet dyrere hvorfor refusionen er blevet højere end forudsat. 24

31 sbemærkninger Erhvervs- og Arbejdsmarksudvalget kr Opr. Afvigelser Driftsudgifter incl. statsref Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på:- 61 I forbindelse med de økonomiske redegørelser er tet reduceret med i alt -10,6 mio. kr. som følge af forbedrede måltal vedr. forsikrede ledige. Før overførslerne til 2016 er der et mindreforbrug på i alt 0,846 mio. kr. under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, der dækker over såvel mer- som mindreforbrug. Der er et mindreforbrug under serviceudgifterne på 1,1 mio. kr. og under "andet" på 6,4 mio. kr., mens der er et merforbrug under det lovbestemte område på 6,7 mio. kr. 0,786 mio. kr. tilføres kassen, samtidig overføres automatisk et undeskud på 0,396 mio. kr., mens der overføres et overskud på 0,457 mio. kr. Opr. Afvigelser Serviceudgifter i alt Aktivitetsområde Opr. Afvigelser Ungdommens Uddannelsesvejledning Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: -401 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: 422 Køge kommunes betaling til UUV Drift af UUV Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - Fremtidslinjen UUV er et fælleskommunalt samarbejde, som skal hvile i sig selv - merforbruget på UUVs drift på 0,233 mio. kr. overføres automatisk. Fremtidslinjen skal ligeledes hvile i sig selv og merforbruget på 0,189 mio. kr. overføres automatisk. Opr. Afvigelser Produktionsskoler Produktionsskoler Der er et mindreforbrug på 0,020 mio. kr., som skyldes færre elever end teret - staten opkræver bidrag udfra antallet af elever, der har været på produktionsskole det foregående år (2014). Opr. Afvigelser Arbejdsmarked i øvrigt Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: -13 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: -257 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Arbejdsmarkedsindsats Fleksjobpulje Klinisk funktion og speciallægeerklæringer Pulje til boligsociale formål incl. 17 midler

32 I alt er der et mindreforbrug på 1,502 mio. kr. Det dækker over et merforbrug til klinisk funktion og speciallægeerklæringer på 0,011 mio. kr. Samtidig har der været et mindreforbrug til midlertidig boligplacering på 0,280 mio. kr. samt et mindreforbrug på fleksjobpuljen, arbejdsmarkedsindsatsen og puljen til boligsociale formål på i alt 1,232 mio. kr. Mindreforbruget på KKA-puljen på 0,139 mio. kr. under arbejdsmarkedsindsats overføres. Ligeledes overføres mindreforbruget på puljen til boligsociale formål på 0,118 kr. Opr. Afvigelser Indkomstoverførsler i alt Aktivitetsområde Opr. Afvigelser Introduktion for udlændinge Afvigelsen indeholder overførsler fra 2014 til på: -167 Afvigelsen indeholder overførsler fra til 2016 på: -42 Intgrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet at integrationsprogram Repatriering Der er et samlet mindreforbrug på i alt 1,5 mio. kr. Det dækker over et mindreforbrug vedr. integrationsprogram og introduktionsforløb mv., på 1,7 mio. kr. som skyldes flere modsatrettede faktorer - bl. a. har der været flere refusionsindtægter end forventet på resultattilskud og færre udgifter til danskuddannelse til selvforsørgere under integrationsprogrammet og færre udgifter til danskuddannelse til indvandrere under introduktionsforløbet, mens der samtidig har der været flere udgifter til danskudddannelse for kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet og flere udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk. Derudover har der været et merforbrug på 0,215 mio. kr. til kontanthjælp pga. flere kvoteflygtninge end forventet og endelig har der været en udgift til repatriering på 0,352 mio. kr., men der er der 100 pct. refusion. Der overføres automatisk et overskud vedr. Center for Dansk og Integration på 0,042 mio. kr. Opr. Afvigelser Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp og uddannelseshjælp Kontantydelse Der er et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det dækker alene over et mindreforbrug til kontanthjælp som følge af færre personer end forventet. Der er et lille merforbrug på 0,027 mio. kr. til kontantydelse for forsikrede ledige, der har mistet dagpengeretten og som ikke længere kan modtage arbejdsmarkedsydelse. Opr. Afvigelser Sygedagpenge Sygedagpenge Der er et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Det dækker primært over et merforbrug til sygedagpenge over 52 uger, men også over et merforbrug på de korte sygedagpengesager mellem 5 og 8 uger. Herudover er området i samlet blevet tilført 8,7 mio. kr. som følge af flere sygedagpengemodtagere henover året end forventet. 26

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. del: 2. del:

Indholdsfortegnelse 1. del: 2. del: Årsregnskab Indholdsfortegnelse 1. del: Borgmesterens forord 1 Overblik.. 2 Overordnede regnskabsbemærkninger 6 sopgørelse 10 Guide til regnskabsforklaringer 11 sforklaringer - Økonomiudvalget 12 sforklaringer

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

ØDC Økonomistyring

ØDC Økonomistyring NOTAT ØDC Økonomistyring 05-03-2015 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Med ansvarlig økonomisk styring har Høje-Taastrup Kommune sikret en robust økonomi. Det har betydet, at det i i høj grad har været

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. del: 2. del:

Indholdsfortegnelse 1. del: 2. del: Årsregnskab Indholdsfortegnelse 1. del: Borgmesterens forord 1 Overblik.. 2 Overordnede regnskabsbemærkninger 6 sopgørelse 10 sforklaringer - Økonomiudvalget 11 sforklaringer - Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere