Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK og 1.4. Version 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK og 1.4. Version 1.2"

Transkript

1 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK og 1.4 Version

2 Versionering Version Dato Udført af Ændring BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist BIDR Tilpasset efter høringssvar BIDR Præciseret som følge af spørgsmål/svar efter publicering Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 2

3 Indledning Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde, for at det kan blive godkendt til, at gå i drift på Fælles Medicinkort (FMK) snitfladen i version og 1.4.x. Dokumentet afløste pr. 1. april 2013 tidligere godkendelseskriterier for FMK v. 1.2.x.. Systemer, der er certificeret til at tilgå FMK eller lavere kan dog opretholde FMK-integrationen, men skal senest 31. december 2013 være recertificeret i henhold til nærværende kriterier for at opretholde adgang. Det er det enkelte systems ansvar at søge recertificering, og da mange systemer skal recertificeres, anbefales det, at recertificeringen planlægges i så god tid som mulig. Der bliver ikke længere gennemført godkendelsestest på tidligere versioner af certificeringskriterierne efter den 1. juni Godkendelseskriterierne (GK) er opdelt i afsnit efter emner og nummereret GK 1.2, GK 2.3osv. Kravteksten står med fed skrift og eventuelle bemærkninger, der præciserer de enkelte krav, står i umiddelbar forlængelse af kravet, men ikke fremhævet med fed. Supplerende tekst til kravene, er fortolkningsbidrag til kravteksten, dvs. ikke krav. Udover certificeringskriterierne skal systemet også overholde al anden relevant lovgivning. Eksempelvis indeholder receptbekendtgørelsen krav til indholdet af elektroniske recepter. Certificeringskriterierne fraviger ikke sådanne krav. Formål Godkendelseskriteriernes formål er først og fremmest at sikre kvaliteten af FMK's data, centralt og lokalt. Ved udvælgelse af godkendelseskriterierne er der lagt vægt på, hvad der gavner: Patientsikkerheden, Fællesskabet og entydig kommunikation på tværs af organisatoriske enheder og sektorgrænser, samt Datakvaliteten Godkendelseskriterierne indeholder krav om, at systemer skal: Aflevere, behandle og vise data korrekt Indeholde bestemt funktionalitet, i form af minimumskrav Vise data på en brugervenlig og forståelig måde Godkendelseskriterierne beskrevet i dette dokument beskriver de områder, der på skrivende tidspunkt er identificeret som væsentlige for kvaliteten af FMK's data og anvendelsen heraf. Hvis der identificeres behov for yderligere kriterier, kan der suppleres med nye kriterier. Udvidelse af godkendelseskriterierne vil normalt ske samtidigt med en ny snitfladeversion, og kun gælde denne og følgende versioner, med mindre udvidelserne er nødvendige af patient- eller systemsikkerhedsmæssige grunde. NSI vil give de certificerede parter direkte besked, hvis der introduceres nye krav til eksisterende systemer samt frist for implementering. Sådanne nye krav vil typisk være resultat af en dialog mellem parterne. Godkendelseskriterierne indeholder ikke krav til, hvordan systemerne skal understøtte sundhedspersoners arbejdsgange ud over krav om brugervenlighed. Der opfordres til, at der ved udformning af systemer sikres så Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 3

4 god arbejdsgangsunderstøttelse som mulig, da dette er en vigtig del i at sikre såvel implementering som datakvalitet. Generelt for godkendelseskriterierne er der ikke krav om, på hvilket niveau det lokale system viser data, f.eks. om data skal vises på et hovedskærmbillede, i en detaljevisning eller på et underopslag. Undtaget er dog hvor der er krav om, at information skal tydeligt fremgå. I disse tilfælde skal informationen vises umiddelbart synlig for brugeren. Dvs. uden, at der skal slås op i en detaljevisning, et tool-tip eller lignende. I godkendelseskriterierne skelnes der mellem data, som det lokale system henter fra FMK og viser for brugeren i det lokale system og data, som det lokale system opdaterer på FMK. For detaljer omkring dataindhold, obligatoriske elementer m.v. henvises til FMK snitfladebeskrivelse og FMK snitfladebeskrivelse 1.4. Godkendelseskriterier og godkendelsestests Et systems opfyldelse af FMK's godkendelseskriterier vil blive testet ved en godkendelsestest (også kaldet certificeringstest), før et system kan anvende FMK i produktion. Godkendelsestesten består alene i at godkendelseskriterierne testes ved stikprøver i systemet. En bestået godkendelsestest er således ikke nødvendigvis tilstrækkelig til at sikre, at systemet er teknisk fejlfrit eller klinisk forsvarligt at anvende. Dette skal til stadighed sikres af systemleverandøren og systemets anvendere. Den certificerede er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende godkendelseskriterier. Hvis der sker ændring af godkendelseskriterier, vil Statens Seruminstitut, sektor for National Sundheds-it (NSI), orientere herom, herunder varsel for ikrafttræden. Ved ændringer i et system har den certificerede selv ansvaret for at søge ændringerne recertificeret, når kommunikationen med FMK ændres. NSI kan som dataansvarlig til hver en tid afkræve den certificerede dokumentation for, at gældende lovgivning og godkendelseskriterier efterleves ved håndteringen af data fra FMK. Hvis NSI vurderer, at data håndteres i strid med gældende datasikkerhedskrav, kan NSI tilbagekalde en certificering og stoppe overførsel af oplysninger til det pågældende system. Godkendelsestests består af en række testscenarier. Ved gennemførsel af godkendelsestests er NSI ikke begrænset til at anvende de publicerede testscenarier, men kan supplere testscenarierne konkret og generelt efter behov. Systemer alene til opslag Godkendelseskriterierne som helhed gælder systemer, der slår op på data i FMK og opretter/opdaterer data i FMK. For systemer, der alene slår op på data i FMK ( read only løsninger ) gælder kun de godkendelseskriterier, der er relevante for opslag, herunder kravene om komplet visning. Versioner af snitfladen Version forventes at være den sidste i rækken af 1.2.x snitflader, og der er i denne version tilføjet funktionalitet, der sikrer kompatibilitet med 1.4 snitfladen. Systemer, der anvender kan således arbejde sammen med andre systemer, der anvender 1.4.x. Tidligere 1.2 versioner end kan ikke arbejde sammen med version 1.4. Derfor er version den laveste version, der må anvendes fra 1. januar 2014, hvor kommunerne forventer at tage FMK i brug baseret på 1.4 snitfladen. Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 4

5 Services i FMK's snitflade i version 1.4 må ikke i samme lokale system anvendes sammen med services i tidligere versioner, herunder Dette skyldes for stor risiko for inkonsistens på grund af inkompatibilitet internt i systemet. Det forventes at FMK efterfølges af nye versioner. Ved nye versioner af snitfladen vil der blive beskrevet bagudkompatibilitet og forudsætninger for anvendelse. 1. Enstrenget anvendelse af FMK Systemet skal understøtte en enstrenget FMK-integration. Med enstrenget menes, at systemet er indrettet således, at det sikres, at FMK til hver en tid indeholder aktuelle lægemiddeloplysninger for den enkelte borger, således at data kan deles på tværs af sektorer. Data fra FMK kan i de lokale kopier suppleres med lokale registreringer (eksempelvis lokale doseringer i et andet format, med præciserede doseringstidspunkter osv.), samt naturligvis data, der ikke vil findes på medicinkortet (journaldata osv.) GK 1.1 Det skal være tydeligt for brugeren, at vedkommende anvender FMK, herunder hvad de enkelte handlinger har af konsekvens i FMK. Når der sker opdatering af FMK, skal resultatet af handlingerne vises i et samlet, nyt og opdateret overblik over det FMK, som afsendes fra det lokale system til FMK GK 1.2 Systemet skal som udgangspunkt sikre, at der altid foretages opslag på FMK, når brugeren anmoder om aktuelle medicinoplysninger, med mindre medicinkortet er suspenderet i det lokale system. Dette godkendelseskriterie skal sikre, at sundhedspersonen ikke kan være i tvivl om, hvorvidt data om den enkelte patient findes og vedligeholdes på FMK eller lokalt, når FMK er suspenderet. Når FMK er taget i anvendelse for den enkelte patient skal der fremover altid foretages opslag og opdateres på FMK, når det er relevant. En anmodning om "aktuelle medicinoplysninger" skal således afstedkomme et opslag på FMK eller kontrol af, om der er modtaget advis om ændring i FMK. Godkendelseskriteriet medfører ikke, at der skal foretages opslag på FMK, hvor det ikke er relevant, f.eks. hvor patientens medicinering ikke er væsentlig for behandlingen, da dette ville være i strid med sundhedsloven 157. I forbindelse med implementering af FMK i hjemmeplejen kan EOJ-systemer have behov for en trinvis implementering af FMK på patientniveau. Tillader systemet dette, skal det for hver patient tydeligt fremgå, om patienten aktuelt medicineres ud fra data på FMK eller ud fra lokale data. GK 1.3 Hvis det forekommer, at det centrale FMK ikke er tilgængeligt, kan et system tillade oprettelse af lægemiddelordinationer lokalt, hvis man sikrer, at de overføres til FMK, når FMK igen er tilgængelig. Det skal tydeligt fremgå, hvis der findes lægemiddelordinationer i det lokale medicinkort, som derfor ikke er blevet opdateret på FMK. Der er tale om en undtagelsessituation, og hvis et system vælger at understøtte oprettelser/opdateringer lokalt, uanset at FMK ikke er tilgængeligt, skal løsningen inkludere en måde at sikre, at opdateringerne efterfølgende overføres til FMK, når FMK igen er tilgængeligt. GK 1.4 Systemet skal sikre, at data opdateres på grundlag af data på det aktuelle medicinkort. Umiddelbart inden en bruger opdaterer medicinkortet på FMK (ændrer lægemiddelordinationer, nyordinerer, seponerer eller Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 5

6 opretter receptordinationer), skal det lokale system foretage et opslag på den aktuelle medicinkortversion, vise kortet for brugeren og verificere, at versionen stemmer overens med den version, der blev hentet Hvis en læge ordinerer på baggrund af en gammel version af patientens medicinkort, øges risikoen for, at der kan være interaktionsproblemer som brugeren ikke kan se, dobbeltregistreringer mm. F.eks. hvis der foretages opdatering på et FMK, som er hentet flere dage forinden, eller der foretages godkendelser af kladder mv., der er registreret tidligere, fx oprettelse af receptkladder af lægens medhjælp. Konsekvensen af certificeringskravet er, at det ikke må være muligt for en bruger at opdatere oplysningerne på FMK, uden at have set patientens aktuelle medicinkort, medmindre det skyldes at FMK er utilgængelig. Hvis der er registreret en lokal version af medicinkortet, vil en kontrol af, at det lokale medicinkorts versionsnummer er lig med det nyeste centralt registrerede, være tilstrækkeligt for at sikre konsistens. Termen umiddelbart er ikke målbar, men er anvendt fordi FMK ikke kan være et tidstro system, men et system som skal være så ajour som muligt. Kaldet er ikke krævet, fordi opdateringer bliver opfattet som transaktioner, men for at sikre, at brugeren handler på baggrund af informationer der er så up-to-date som muligt. Det er således ikke en teknisk, men en klinisk vurdering af begrebet up-to-date. GK 1.5 Hvis det lokale system i forbindelse med en opdatering af FMK opdager, at der er sket ændringer på medicinkortet efter den version, der er blevet hentet og præsenteret for brugeren, skal det lokale system give en advarsel, som giver brugeren mulighed for at kontrollere, om ændringerne har betydning for egne handlinger. Hvis en oprettelse eller opdatering ikke sker ud fra den aktuelle version af medicinkortet på grund af manglende forbindelse til centrale FMK, skal opdateringerne sendes til FMK alligevel, da opdateringerne afspejler handlinger, der er foretaget (oprettelse af nye lægemiddelordinationer, dosisændringer og lign.). Kravet beskriver undtagelsessituationen i GK 1.4, hvor det centrale FMK er utilgængeligt samt situationen, hvor to brugere arbejder på samme medicinkort uafhængigt af hinanden og opdaterer medicinkortet samtidigt. GK 1.6 FMK skal løbende opdateres og transaktioner ikke lægges i kø. Undtaget herfra er situationer, hvor relevante services på FMK ikke er tilgængelige. Kravet skal sikre, at der ikke hober sig opdateringer op lokalt, men at data i det centrale FMK er aktuelle og tidstro også indenfor dagen. En transaktion kan indeholde flere forskellige handlinger. Det er ikke at lægge en transaktion i kø til det centrale FMK, at en handling afventer en intern godkendelse, fx. at en kladde til en recept først afsendes, når den er underskrevet af en læge. Tilsvarende er det ikke i strid med kravet, at understøtte en arbejdsgang, hvor brugeren i samme arbejdsgang tager stilling til ordinationerne enkeltvis, men først overfører dem til FMK, når der er taget stilling til alle ordinationer. 2. Anvendelse af stamdata Stamdata anvendes som beskrevet i FMK's snitfladebeskrivelser. I det følgende præciseres anvendelse af stamdata fra Medicinpriser, også betegnet taksten. Den officielle version af Medicinpriser er tilgængelig i Det fælles datagrundlag på ftp.dkma.dk og via stamdata servicen på NSP, hvor ordinære versioner af Medicinpriser offentliggøres med 14 dages mellemrum. GK 2.1 Stamdata fra Medicinpriser skal være hentet fra den aktuelle eller forrige ordinære versioner af Medicinpriser. Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 6

7 Stamdata kan være hentet fra NSP eller distribueret f.eks. via Apovision, under forudsætning af, at stamdata fra Medicinpriser ikke er forvansket. Ved forvansket menes, at feltindhold er ændret i forhold til stamdatasættet, således at data i samme felt fremstår med en anden mening end i stamdatasættet. GK 2.2 En version af Medicinpriser må tidligst anvendes fra dennes ikrafttrædelsesdato. GK 2.3 Ved anvendelse af stamdata på FMK skal nationale kilder til stamdata anvendes så vidt muligt. I FMK v. 1.4 skal kilden til stamdata angives. Dette betyder, at lægemiddeldata skal angives ud fra data i Medicinpriser, med visse undtagelser: Lægemidler der ikke findes i Medicinpriser Lægemidler i et lokalt sortiment for et sygehus eller en region. Hvis patienten er i behandling med disse kan data fra det lokale sortiment anvendes på FMK. Lægemidlet skal dog angives med så stor detaljeringsgrad som muligt (dvs. med navn, form og styrke, om muligt også ATC og aktive substanser). Det forventes, at stamdata for tilknyttede lægemidler, stærke vitaminer og mineraler og magistrelle præparater i løbet af 2013 vil være tilgængelig på NSP'en. 3. Hent medicinkort og visning af data Generelt for de følgende krav om hvilke medicinkort-informationer et lokalt system skal vise, er der generelt ikke krav om på hvilket niveau de skal vises, f.eks. om data skal vises på et hovedskærmbillede eller på et underopslag. Der kan dog være specielle krav, af hensyn til patientsikkerheden eller baseret på erfaringer omkring hensigtsmæssige arbejdsgange. GK 3.1 For brugerflader er der følgende krav: Hvis brugerfladen afbilleder medicinkortet fra FMK og systemets eget medicinkort ved siden af hinanden, skal medicinkortet fra FMK stå til venstre o Ordinationer med samme ordinations-id skal vises på samme linje, således at uoverensstemmelser bliver tydelige, også selv om dette kan betyde, at der kommer tomme linjer i medicinkortene. Det skal tydeligt fremgå (eventuelt ved brug af ikoner), om der er forskelle mellem ordinationerne med samme ordinations-id, og hvilken af ordinationerne, der er ændret senest. Hvis brugerfladen afbilleder medicinkortet fra FMK og systemets eget medicinkort over hinanden skal medicinkortet fra FMK stå øverst. Er der ændringer i lægemiddelordinationer i den nyeste version af medicinkortet i forhold til en lokal kopi, skal det tydeligt vises for brugeren. Sortering af lægemidler skal, når både FMK og det lokale medicinkort vises samtidig, til enhver tid være den samme. Tilstedeværelsen af løse recepter skal tydeligt fremgå af FMK, men detaljer om de løse recepter kan vises på et separat skærmbillede eller faneblad. Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 7

8 I regionale EPJ-systemer anbefales det, at lægemidlerne som udgangspunkt sorteres efter ATC kode, men at der kan tillades sortering efter andre kriterier på brugerens foranledning. Formålet med kriteriet er at synliggøre forskelle imellem medicinoplysningerne i det lokale medicinkort og medicinoplysninger, som er registreret centralt, således at det er enkelt for brugeren at danne sig et overblik. Samme ordinations-id skal således altid vises overfor hinanden, uanset om lægemiddelordinationen er ændret så meget, at det ikke længere er samme ATC-kode. Hvis et lægemiddel ikke har en ATC-kode, fx kombinationspræparater, skal der vælges en entydig sorteringsmekanisme i det lokale system, der bidrager til at skabe overblik. GK 3.2 Et system skal kunne hente det aktuelle medicinkort. Hvis det på grund af fejl i f.eks. infrastruktur eller nationale services ikke er muligt, må systemet lade brugeren arbejde videre uden de aktuelle data fra FMK, men med angivelse af, at det ikke har været muligt at opdatere fra FMK, jf. også GK 1.3. Godkendelseskriteriet skal sikre, at en bruger bliver gjort opmærksom på, at der ikke er adgang til FMK, og at det lokale medicinkort, der arbejdes i, muligvis ikke stemmer overens med det nyeste medicinkort, der er centralt registreret. Kriteriet skal læses i sammenhæng med GK 1.3. GK 3.3 Det lokale system skal vise det aktuelle medicinkort for brugeren, med mindre brugeren selv har valgt at en tidligere version skal vises, jf. GK 3.8. GK 3.4 Data på medicinkortet skal vises uforvansket og med korrekte betegnelser og enheder. Koder kan dog udelades, således at kun tekst vises, hvor begge findes. Autorisationskoder og organisationskoder (ydernummer, SKS m.v.) skal dog altid vises, hvis de findes. Visning af autorisationsnummer skal således altid ske, når brugeren har et autorisationsnummer. Koder skal ikke konverteres til fritekst, hvormed datakvaliteten forringes, når det centrale kort opdateres. GK 3.5 Samtlige data for de elementer, der hentes fra FMK, skal kunne vises i systemet. Dette gælder både obligatoriske og ikke-obligatoriske felter, koder dog undtaget som nævnt ovenfor. Opslag vha. CPR i personregisteret, således at navn og adresse vises via klientsystemet, er dog accepteret. Kravet om at samtlige data for elementer der hentes fra FMK skal vises omfatter således også returnerede receptordinationer og effektueringer, dvs. de receptordinationer og effektueringer FMK returnerer til det lokale system. Der er ikke krav om, at de pågældende oplysninger skal fremgå "tydeligt", dvs. de kan placeres som det giver bedst mening i brugergrænsefladen. GK 3.6 Modifikatorinformation skal kunne vises. Ved anvendelse af FMK v. 1.4 skal alle tre mulige former for modifikatorinformation og samtlige elementer heri, kunne vises i systemet. Modifikatorinformation (information omkring person og organisation) kan i FMK 1.4 returneres på tre former: En autoriseret sundhedsperson samt dennes organisation Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 8

9 Et flag, der angiver, at der sidst er ændret af patienten selv. En anden person, dennes rolle og eventuelle organisation. Modifikatorinformationen er data om, hvem der har foretaget ændringer, dvs. oplysninger fra "created by", "modified by" og "reported by", jf. GK 13. Dvs. det er en sundhedsperson, patienten selv eller en anden. En anden vil fx. kunne være en medhjælp, sundhedsperson uden egen autorisation, administrator fra NSI. Der er ikke krav om, at de pågældende oplysninger skal fremgå "tydeligt", dvs. de kan placeres som det giver bedst mening i brugergrænsefladen. GK 3.7 Det skal tydeligt fremgå, hvis et medicinkort er suspenderet eller ugyldigt. Det skal fremgå, hvem der har udført suspenderingen (i form af modifikatorinformation, se GK 3.6) og hvornår det er sket. Suspendering af et medicinkort tilkendegiver, at medicineringen føres i et lokalt journalsystem. Det overvejes om begrebet suspendering skal ændres til en indlæggelsesstatus og/eller en status for, om medicinkortet er afstemt eller ej. Når analysen er tilendebragt, vil der være en høringsproces før eventuelle nye certificeringskriterier udstedes. Ugyldiggørelse af et medicinkort tilkendegiver, at data i medicinkortet kan være misvisende på grund af tvivl om dataindhold. Kun National Sundheds-it kan ugyldiggøre medicinkort. Ugyldighedsmarkeringen fjernes ved første medicinafstemning foretaget efter ugyldiggørelsen. GK 3.8 Hvis der slås op på en tidligere version af medicinkortet, eller på anden måde vises en seponeret lægemiddelordination, skal dette tydeligt fremgå. Desuden skal det fremgå, hvem der har seponeret (modifikatorinformation, se GK 3.6) og hvornår dette er sket. Bemærk, at der ikke er krav om, at der kan foretages opslag på tidligere versioner af medicinkortet. Der er ligeledes ikke krav om, at seponerede lægemiddelordinationer fremsøges/vises. Hvis man henter historiske data, herunder også seponerede lægemiddelordinationer skal det tydeligt fremgå, at der ikke er tale om oplysninger som en del af det aktuelle medicinkort. GK 3.9 Hvis en lægemiddelordination er pauseret, skal det tydeligt fremgå af visningen. Hvis der er registreret en start- og slutdato for pauseringen skal disse vises, og det skal fremgå, hvem der har pauseret lægemiddelordinationen (modifikatorinformation, se GK 3.6) og hvornår det er sket. Muligheden for at angive en slutdato for en pausering findes kun i FMK v. 1.4.x. Feltet er ikke bagudkompatibelt, hvorfor muligheden for at registrere en slutdato først vil blive aktiveret i det centrale FMK, når alle certificerede systemer som minimum anvender FMK v Selve godkendelseskriteriet er sprogligt præciseret i juni GK 3.10 For fremdaterede lægemiddelordinationer skal det tydeligt fremgå, at lægemiddelordinationen endnu ikke er aktiv, og startdato skal kunne vises. Det er muligt at oprette lægemiddelordinationer på FMK med en fremdateret behandlingsstartdato (lægemiddelordinations startdato, se snitfladebeskrivelsen) og/eller med en fremdateret doseringsstartdato. Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 9

10 Fremdaterede lægemiddelordinationer vil blive returneret på et opslag på patientens aktuelle medicinering, så det skal fremgå tydeligt, at lægemiddelordinationen ikke er aktiv endnu. GK 3.11 (Gælder kun FMK v. 1.4) Hvis der til en given lægemiddelordination findes udestående bestillinger, skal disse kunne vises. Udestående bestillinger er bestillinger af recepter eller udleveringer til enten læger eller apoteker, der ikke er håndteret af modtageren. Det er ikke det samme som receptkladder, men udestående bestillinger vil i systemer, der anvender FMK v blive vist som receptkladder i det lokale system, da det ellers ikke ville være muligt at sikre bagudkompatibilitet mellem FMK v. 1.4 og I næste version af snitfladebeskrivelsen vil bestillingsbegrebet blive uddybet. 4. Visning af medicinkort indeholdende privatmarkerede lægemiddelordinationer GK 4.1 Hvis et medicinkort indeholder privatmarkerede lægemiddelordinationer, som ikke returneres fra FMK, skal det tydeligt fremgå, at der eksisterer lægemiddelordinationer, som ikke vises på grund af privatmarkeringen. GK 4.2 Hvis der vises lægemiddelordinationer, der er privatmarkeret, skal det tydeligt fremgå for den enkelte ordination, at denne er privatmarkeret. GK 4.3 En bruger skal kun kunne få adgang til at få vist privatmarkerede lægemiddelordinationer, når: Vedkommende selv har privatmarkeret den pågældende lægemiddelordination Vedkommende har angivet, at vedkommende har patientens samtykke til at bryde privatmarkeringen, eller Vedkommende har angivet, at der er tale om en værdigspringssituation Afgørelsen af, om vedkommende selv har privatmarkeret den pågældende lægemiddelordination sker på autorisations-id niveau. 5. Visning af lægemiddeldoseringer En lægemiddeldosering kan være i form af: GK 5.1 En struktureret dosering En udvidet struktureret dosering, hvor den strukturerede dosering ændrer sig over tid (periodevis dosering) for så vidt angår FMK v Fritekst En angivelse af, at doseringen kun findes i den ordinerende læges lokale system og ikke på FMK, efter skema i eget system. Strukturerede doseringer på formen morgen + middag + aften + nat ( ) skal kunne vises. Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 10

11 GK 5.2 Lægemiddelordinationer med flere doseringsperioder skal kunne vises (Gælder kun fra FMK v ). Det skal tydeligt fremgå, at der er flere perioder, hvis de ikke vises alle sammen. Afsluttede doseringsperioder er ikke en del af aktuel medicin og skal ikke vises. GK 5.3 Dosering i fri tekst skal vises som den er. GK 5.4 Er det markeret, at en dosering kun findes i den ordinerende læges lokale system ( efter skema i eget system ), skal oplysningen herom vises. Hvis doseringen er angivet som efter skema i eget system, betyder det at doseringen for den pågældende lægemiddelordination ikke er tilgængelig på FMK. Brugeren skal præsenteres for den pågældende lægemiddelordination, men det skal tydeligt fremgå, at doseringsinformation ikke er tilgængelig. GK 5.5 Sammen med doseringen skal doseringens eventuelle start- og slutdato og tidspunkt (hvis angivet) vises. Bemærk, at doseringens start- og slutdato kan afvige fra behandlingsstart- og slutdato. GK 5.6 Det skal fremgå tydeligt, hvis der ikke er angivet en aktuel dosering for en lægemiddelordination. Det skal i så fald fremgå tydeligt, om doseringen er fremtidig eller afsluttet. Manglende tilstedeværelse af aktuel dosering kan skyldes huller i doseringsperioder. Perioder med 0-dosering. 6. Visning af receptordinationer (recepter) En receptordination kan være knyttet til en lægemiddelordination eller være løs (dvs. en løs receptordination). Receptordinationer kan enkeltvis markeres som Ikke aktuel. Løse receptordinationer, som er markeret som Ikke aktuel bliver ikke returneret med det aktuelle medicinkort, medmindre man i kaldet angiver at man ønsker at se alle løse receptordinationer. Hvis der er foretaget en medicinafstemning på FMK, tilkendegiver brugeren, at medicinkortet indeholder de lægemiddelordinationer, som patienten er i aktuel behandling med. Angivelse af Medicinafstemning på FMK har ikke indvirkning på de løse receptordinationer, som det var tilfældet med FMK version og tidligere versioner. GK 6.1 Receptordinationens aktuelle status skal fremgå tydeligt. Receptordinationens status kan være Kladde, Annulleret, Ugyldiggjort etc. Kravet gælder uanset om receptordinationen er tilknyttet en lægemiddelordination eller ej (dvs. er en løs receptordination). I FMK version vises bestilling af udleveringer som receptordinationer med status kladde Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 11

12 GK 6.2 Det skal fremgå, hvem der har udført Medicinafstemning på FMK ( i form af modifikatorinformation, se GK 3.6) Vedr. modifikatorinformation, se GK13. GK 6.3 Et system skal vise alle løse receptordinationer, undtaget løse receptordinationer markeret som Ikke aktuelle. Dvs. hvis ingen receptordinationer er markeret som Ikke aktuelle, skal alle løse receptordinationer på FMK vises. Det anbefales, at alle receptordinationer (også de receptordinationer, der er markeret som Ikke aktuelle ) kan vises for brugeren ved f.eks. fejl, tvivlstilfælde eller i tilfælde hvor brugeren har behov for alle detaljer om de løse receptordinationer. 7. Handlinger på lægemiddelordinationer Formålet med FMK er at sikre et fælles grundlag for patientens medicinering. Derfor er det vigtigt, at alle parter respekterer FMK som fælles overblik over patientens aktuelle lægemiddelordinationer og i videst muligt omfang sikrer, at patientens medicinering fremstår gennemskuelig og genkendelig såvel centralt som lokalt. Ændringer i patientens medicinering skal derfor ske på baggrund af eksisterende data i FMK (såfremt medicinkortet ikke er suspenderet), jf. GK 1, således at der arbejdes videre med FMK data, hvor det er muligt, ligesom ændringer i data bør ske på en måde, der sikrer overblik over patientens medicinering, jf. fx GK Det er ikke acceptabelt at seponere alle lægemiddelordinationer og oprette dem på ny på baggrund af lokale data, da dette kan ødelægge historikken og overblikket i de lokale systemer og på tværs af sektorer. GK 7.1 Et system skal kunne: GK 7.2 Oprette lægemiddelordinationer Opdatere lægemiddelordinationer Seponere lægemiddelordinationer og ophæve seponering af lægemiddelordinationer Pausere lægemiddelordinationer/genoptage pauserede lægemiddelordinationer Systemer skal ved oprettelse eller opdatering af lægemiddelordinationer (herunder også ved genoptagelse af pauserede lægemiddelordinationer) advare mod potentielle dobbeltregistreringer af lægemiddelordinationer. Dette skal som minimum ske på ATC-kode niveau. Godkendelseskriterieret skal sikre, at der foretages den relevante kontrol og gives de relevante advarsler. Kontrol for dobbeltregistreringer skal finde sted ved alle oprettelser af FMK ordinationer. F.eks. ved oprettelse af lægemiddelordinationer på baggrund af løs receptordination, eller ved overførsel af lokale ordinationer til FMK. Advarslen mod potentielle dobbeltregistreringer af lægemiddelordinationer bør præsenteres for brugeren så tidligt i oprettelsesprocessen som muligt og indeholde en sigende tekst, der understøtter korrekt ordination. Det kræves, at kontrol for dobbeltregistreringer foretages ved, at ATC-koder sammenlignes. Dette forhindrer dog ikke, at der lokalt foretages andre kontroller for dobbeltregistreringer som supplement. Desuden kan der tilføjes Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 12

13 ekstra logik omkring kontrollen af ATC-koden (eksempelvis at der tages højde for, at det i visse systemer lokalt er normalt at have to lægemiddelordinationer, når samme lægemiddel gives både fast og efter behov/pn). Da den faglige viden omkring, hvilke kontroller, der er relevante, findes lokalt, skal en mere finmasket kontrol defineres og implementeres lokalt, og kan ikke beskrives centralt i certificeringskriterierne. I forhold til test vil NSI teste nogle situationer, som altid bør give anledning til en advarsel, men de specifikke testcases vedrørende en mere finmasket kontrol skal defineres lokalt. GK 7.3 Obligatoriske felter skal være udfyldt med meningsfulde data. Eksempelvis må indikation ikke registreres som ukendt, dosering må ikke registreres som fritekst ikke angivet, med mindre de pågældende oplysninger ikke kan fremskaffes. Det betyder at selv om visse typer felter tillader værdier som ukendt, ikke oplyst eller ikke tilgængelig, må disse værdier kun anvendes, hvis det er det, der reelt er tilfældet. Ikke oplyst er altså ikke et spørgsmål om, hvorvidt brugeren eller systemet ønsker at angive en værdi, men at give mulighed for at lave en registrering, hvor man ikke har den reelle værdi til rådighed og ikke kan skaffe den. Systemet må ikke autoudfylde fritekstfelter. Friteksten skal være forårsaget af den kliniske bruger. 8. Oprettelse/opdatering af lægemiddeldosering GK 8.1 Doseringsforslag udstillet på NSP skal indlæses og anvendes, hvor det giver klinisk mening. Hvis der i stamdata er angivet en doseringsenhed for et lægemiddel, skal denne enhed anvendes. Det er tilladt at anvende andre doseringsenheder lokalt, men de skal i så fald konverteres til den standardiserede doseringsenhed, når FMK opdateres. For lægemidler i "Medicinpriser" vil doseringsenheden være fastlagt i stamdata for doseringsforslag, for de fleste lægemidlers vedkommende. GK 8.2 Der skal som minimum kunne oprettes eller opdateres strukturerede doseringer på lægemiddelordinationer på formen morgen + middag + aften + nat ( ). Ved periodevise doseringer skal doseringsstrukturen kunne benyttes indenfor hver enkelt doseringsperiode (Kravet omkring periodevis dosering gælder kun FMK v ). FMK understøtter også, at der oprettes andre former for strukturerede doseringer. GK 8.3 Lægemidler med doseringer på formen morgen + middag + aften + nat ( ) skal oprettes/opdateres med en struktureret dosering. Der må således ikke anvendes dosering i fri tekst eller efter skema i eget system for denne type dosering. GK 8.4 Hvis systemer opsplitter lægemiddelordinationer fra FMK med flere doseringer i et antal lokale ordinationer (fx fast og PN adskilt), skal disse lokale ordinationer knyttes sammen og afleveres som én samlet lægemiddelordination, når FMK opdateres. Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 13

14 GK 8.5 Dosering i fritekst og efter skema i eget system kan benyttes, hvis det ikke teknisk er muligt eller klinisk forsvarligt, at anvende FMK s strukturerede doseringer. 9. Handlinger på privatmarkerede lægemiddelordinationer GK 9.1 Det skal være muligt at privatmarkere en lægemiddelordination. En privatmarkering betyder, at den markerede lægemiddelordination kun kan ses af sundhedspersonen med det angivne autorisationsnummer, der oprettede eller opdaterede lægemiddelordinationen, med mindre der angives samtykke fra patienten eller værdispring. GK 9.2 Det skal være muligt at fjerne en privatmarkering på en lægemiddelordination. Fjernelse af en privatmarkering forudsætter, at borgeren har givet samtykke hertil. Brugeren skal på foranledning kunne dokumentere, at samtykket er indhentet. GK 9.3 Informationen om privatmarkering skal medsendes ved opdatering af lægemiddelordinationen med privatmarkering. Kravet er begrundet i, at privatmarkeringen ellers forsvinder, hvis oplysningen ikke medsendes. 10. Handlinger på medicinkort-niveau Suspendering af medicinkortet Medicinkortet kan suspenderes, når medicineringen føres i lokalt system, fx ved eller under indlæggelse på sygehus. Derved informeres andre sundhedspersoner, der slår op på medicinkortet om, at oplysningerne i FMK ikke nødvendigvis er retvisende, da patientens aktuelle medicinering findes i lokalt system. Bemærk, at det ikke er et krav, at medicinkortet suspenderes ved en indlæggelse. Sikres det, at data på medicinkortet fortsat er retvisende, kan patienten indlægges uden at medicinkortet suspenderes. Dette kan f.eks. ske ved at data på FMK løbende opdateres, eller i tilfælde af at patienten indlægges men stadig medicineres som registreret på FMK. Medicinafstemning på FMK Ved medicinafstemning opdateres patientens medicinkort, således at lægemiddelordinationerne afspejler patientens aktuelle medicinering. GK 10.1 Når patientens aktuelle medicinering føres af et lokalt system, skal det lokale system kunne suspendere patientens medicinkort, og suspenderingen skal kunne ophæves, når patientens medicinering ikke længere føres i det lokale medicinkort, men er overført til FMK, fx ved udskrivelse. Ved suspendering skal der medsendes kontaktinformation for den suspenderende enhed. Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 14

15 Det er væsentligt, at afsenderen sikrer sig, at der medsendes tilstrækkelig information, således at den suspenderede enhed kan kontaktes i tilfælde af tvivl om patientens aktuelle medicinering. Eksempelvis telefonnummer på enheden/afsnittet, der har ansvaret for suspenderingen. Alternativt et hovednummer på sygehuset kombineret med entydig angivelse af enheden. GK 10.2 Det skal være muligt at opdatere på medicinkortet på trods af, at dette er suspenderet. GK 10.3 I systemer, der anvendes af ordinationsberettigede sundhedspersoner, skal en ordinationsberettiget kunne markere, at der er foretaget medicinafstemning på FMK. Kravet skal sikre, at ordinationsberettigede sundhedspersoner ud over at foretage lægemiddelordinationer også skal kunne afstemme medicinkortet. Rettighedsmatricen knyttet til kravet er beskrevet i snitfladebeskrivelsen. En medhjælp kan således efter relevant bemyndigelse og instruks registrere afstemninger af medicinkortet. 11. Oprettelse af effektueringer GK 11.1 Det skal være muligt at oprette en effektuering på FMK. I forbindelse med udleveringer eller indgivelser af medicin, der ikke sker på baggrund af en recept, skal det kunne registreres på FMK. Kravet gælder ikke read-only systemer, hvor effektuering i så fald skal indberettes via FMK-online. 12. Handlinger på receptordinationer Oprettelse af receptordinationer. Godkendelseskriterierne omhandler systemmæssige krav til håndteringen af receptordinationer. Det er stadig den enkelte brugers ansvar, at receptbekendtgørelse mv. overholdes ved den konkrete udstedelse af receptordinationer. GK 12.1 Elektronisk receptudstedelse til patienter med CPR-nummer skal ske som receptordinationer knyttet til en aktuel lægemiddelordination på medicinkortet. Konsekvensen heraf er, at et system ikke må kunne generere løse recepter, hvis FMK er tilgængelig. Receptudstedelse uden om FMK må kun anvendes i tilfælde af, at den centrale FMK-service er utilgængelig. For receptudstedelse til personer uden CPR-nummer er der ingen tilknytning til en lægemiddelordination. Receptordination skal dog oprettes via FMK. Ikke-FMK receptudstedelse må kun anvendes i tilfælde af, at den centrale FMK-service er utilgængelig. Hvor elektronisk receptudstedelse ikke er tilladt, fx. ved udstedelse af recepter på magistrelle præparater, skal receptudstedelse ikke ske som receptordination via FMK. GK 12.2 Receptordinationer af typen til brug i praksis skal oprettes via den beregnede service. Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 15

16 Hvis det lokale system ikke har etableret servicen til brug i praksis må det ikke være muligt at oprette receptordinationer til brug i praksis på anden vis. I givet fald må brugerne henvises til at oprette denne type receptordinationer via FMK-online. GK 12.3 (FMK v. 1.4 krav) Systemer, skal give brugeren mulighed for at slå op på bestilte udleveringer fra hjemmeplejen. Kravet understøtter dialogen mellem hjemmepleje og læge. I version vises bestillinger som receptordinationer med status kladde. Det anbefales at bestillinger til lægen vises på en overskuelig måde, så det bliver nemt for lægen at behandle dem. GK 12.4 Receptordinationer bestilt af hjemmesygeplejen via FMK s bestil udlevering -service skal oprettes med en relation til bestillingen. Kravet gælder kun FMK v Hvis brugeren opretter en receptordination ud fra en bestilling skal bestillingens ID påføres receptordinationen i det dertil indførte felt i kaldet til FMK. Derved sikres at relevante arbejdsgange understøttes. Bestilte udleveringer, som brugeren vurderer ikke skal medføre en ny receptudstedelse (idet patienten ikke længere skal medicineres med det bestilte lægemiddel), bør annulleres. Derved er det synligt for de parter som har været involveret i bestilling, at der er handlet på baggrund af bestillingen. GK 12.5 Systemet skal give brugeren mulighed for at annullere bestilte udleveringer (se afsnit 15) Kravet gælder kun FMK v GK 12.6 Receptordinationer skal enkeltvis kunne markeres som Ikke aktuel. De lokale systemer kan dog implementere hjælpefunktioner til at markere grupper af receptordinationer som ikke aktuelle. Eksempelvis at løse receptordinationer kan grupperes, og hele gruppen samlet kan markeres som ikke aktuel. De lokale systemer bør understøtte brugerne i, at der tages stilling til, om receptordinationen bør annulleres, samtidig med at receptordinationen markeres som ikke aktuel. Receptordinationer markeret som ikke aktuelle returneres ikke ved opslag på medicinkortet, med mindre dette udtrykkeligt angives i forespørgselen. GK 12.7 Systemer, der kan oprette recepter, skal implementere muligheden for at annullere recepter. Det anbefales, at brugeren i samme arbejdsgang har mulighed for, at annullere receptordinationer, som er knyttet til en lægemiddelordination, når denne seponeres, eller når dosis ændres. Der henvises i øvrigt til GK 7. Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 16

17 13. Angivelse af information omkring aktører I FMK 1.4 er der i forhold til tidligere udvidet med mulighed for at skelne mellem forskellige aktører, der kan være involveret i en handling. Muligheden er introduceret for at kunne understøtte sigende loginformation i såvel audit-logge som i borgerens Min log på Sundhed.dk. Udførende: Udførende er den sundhedsperson, der har haft kontakt med patienten og udført den konkrete handling, der giver anledning til registrering på FMK. Certifikatejer: Certifikatejeren er personen, der registrerer en ændring på FMK, og er identificeret via sit MOCES-certifikat. Ansvarlig for kaldet til FMK: Kaldet til FMK kan indeholde en person ansvarlig for kaldet til FMK, fx den læge, der benytter en medhjælp i en given situation. Se i øvrigt FMK's 1.4 snitfladebeskrivelse for mere information herom. GK 13.1 Information omkring den udførende og dennes organisation skal registreres i CreatedBy/ModifiedBy mv. Afhængigt af om der oprettes, ændres m.v. kan elementet være navngivet forskelligt. GK 13.2 Information omkring certifikatejeren registreres i ReportedBy-elementet, der anvendes som følger: GK 13.3 Hvis certifikatejer adskiller sig fra den udførende skal ReportedBy anvendes til at registrere information omkring certifikatejer og dennes organisation. Er certifikatejer den samme som den udførende, anvendes kun CreatedBy/ModifiedBy mv. Aktøren, der er ansvarlig for kaldet til FMK, skal angives som på vegne af i header-elementet ved kaldet til FMK, hvis certifikatejer ikke selv er ansvarlig for kaldet til FMK. 14. Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen (gælder kun FMK v. 1.4) Som information til øvrige sundhedspersoner skal hjemmesygeplejen sikre, at patienter, hvis medicinering håndteres af hjemmesygeplejen, registreres som tilknyttet hjemmesygeplejen. GK 14.1 Hjemmesygeplejen skal kunne registrere en patient som tilknyttet til hjemmesygeplejen, såfremt patientens medicinering håndteres af hjemmesygeplejen. Dette registreres via FMKs registrer tilknytning -service. I kaldet medsendes bl.a. information omkring hjemmesygeplejen, f.eks. kommunekode for den kommunale hjemmesygepleje. GK 14.2 Hjemmesygeplejen skal kunne ophæve registreringen af en patient som tilknyttet til hjemmesygeplejen, såfremt patientens medicinering ikke længere håndteres af hjemmesygeplejen. Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 17

18 15. Bestilling af udleveringer (gælder kun FMK v. 1.4) Der er mulighed for at bestille udleveringer via FMK, fra lægen (receptfornyelse) eller fra apoteket (genbestilling). GK 15.1 Ved bestilling af udlevering sendt til lægen (receptfornyelse) skal dette ske via FMK s bestil udlevering - service. GK 15.2 Ved bestilling af udlevering sendt til apoteket (genbestilling) skal dette ske via FMK s bestil udlevering - service. 16. Fejlhåndtering GK 16.1 Hvis der returneres en fejlbesked fra FMK, skal denne kunne håndteres. Det lokale system må ikke ignorere returnerede fejlbeskeder. Fejlbeskeder skal vises for brugeren og logges. Det er ikke et krav, at teksten fra FMK's fejlbesked direkte vises for brugeren, fejlbeskeden kan ofte med fordel efterbehandles lokalt. GK 16.2 Det lokale system skal understøtte relevant logning til brug for fejlsøgning og datagenopretning. Dette skal sikre at det er muligt at foretage lokal fejlsøgning og datagenopretning, i tilfælde af at systemet genererer fejl på FMK, fx på grund af systemets uhensigtsmæssige udformning eller ved uhensigtsmæssig anvendelse af systemet. Der skal logges information ved oprettelser og opdateringer (evt. også ved opslag) på FMK indeholdende tidspunkt, id på sundhedsperson (f.eks. autorisationsnummer), information omkring handling (f.eks. FMKservicenavn) information omkring, hvad der opdateres (lægemiddelordinationens ID og version, eventuelt patientens CPR-nummer). Disse minimumsdata bør dog suppleres med, hvad der lokalt er nødvendigt af logdata, for at kunne håndtere en god fejlsøgning og eventuel datagenopretning, ligesom logningskravene iht. persondataloven til enhver tid skal overholdes. Det anbefales at logningsniveauet kan øges ad hoc (ifbm. fejlfinding) op til et niveau, hvor det fulde request/respons logges. GK 16.3 Logdata ifølge ovenstående minimumskrav skal mindst opbevares i 6 måneder. Certificeringskriterierne ændrer ikke på de krav, der i øvrigt måtte gælde for logning mv., jf. fx sikkerhedsbekendtgørelsens 19 (Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning med senere ændringer). GK 16.4 Systemleverandøren skal på forespørgsel kunne sandsynliggøre, at der er de fornødne tekniske- og organisatoriske ressourcer til stede til at sikre forsvarlig og relevant fejlsøgning og datagenopretning. Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 18

19 Det er en forudsætning for en velfungerende tværsektoriel kommunikation, at alle parter er i stand til at bidrage effektivt til en fælles fejlsøgning og support. Hvis en systemleverandør ikke er i stand til at bidrage til fælles fejlsøgning og datagenopretning, kan den samlede datakvalitet komme i fare. Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version og 1.4 v. 1.2 Side 19

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4 Det Danske Vaccinationsregister Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0 Version 1.4 2015-02-27 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 27-02-2015 TYRA KRAUSE Dokument oprettet Det Danske Vaccinationsregister

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

Individuelle medicintilskudsansøgninger. Godkendelseskriterier for TAS 1.0. Version 1.0

Individuelle medicintilskudsansøgninger. Godkendelseskriterier for TAS 1.0. Version 1.0 Individuelle medicintilskudsansøgninger Godkendelseskriterier for TAS 1.0 Version 1.0 2015-02-27 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 27-02-2015 Karen Kolenda Nyt dokument TAS Tilskudsansøgninger

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK 1.2.6, 1.4.0 og 1.4.2. Version 1.4

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK 1.2.6, 1.4.0 og 1.4.2. Version 1.4 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK 1.2.6, 1.4.0 og 1.4.2 Version 1.4 2015-02-27 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

FMK snitflade-versionering

FMK snitflade-versionering FMK snitflade-versionering Principper for snitflade-versionering FMKs snitflader er versionerede Der er flere forskellige versioner i drift, aktuelt 1.2.4 og 1.2.2 FMK versioneres således at: Udviklingsversioner

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2014-11-20 rifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål... 3 Workflows... 3 Workflow:

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dato 11. september 2013 HJO 7222 7522 Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Hermed fremsendes Sundhedsstyrelsens bemærkninger til det fremsendte

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

FMK Implementationsnote. - Håndtering tidsangivelser i FMK Af Helle Balle og Thomas Sonne Olesen. Introduktion

FMK Implementationsnote. - Håndtering tidsangivelser i FMK Af Helle Balle og Thomas Sonne Olesen. Introduktion Dato: 31-03-2016 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Thomas Sonne Olesen Tel. +45 20 15 33 76 FMK Implementationsnote E-mail: tso@lakeside.dk - Håndtering tidsangivelser i FMK 1.4.4 Af Helle Balle

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-08-30 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up.

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up. FMK Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept Incl. evt. tilskud... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination...

Læs mere

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på Udarbejdet af FMK programmet Lene Ærbo Dato: 09.05.2014 Fælles Medicinkort Roadmap Aktiviteter - Specifikation Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap 2014-2016.

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2012-12-07 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes FMK

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.3.0.2 2012-06-11 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Artillerivej 5, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Krav og ønsker til det centrale FMK-system

Krav og ønsker til det centrale FMK-system Krav og ønsker til det centrale FMK-system Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort Januar 2012 Version 5 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2 2011-08-09 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.0.11

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.0.11 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.4.0.11 2014-09-29 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 1.4.0 2012-11-21 TOM Opdateret til FMK 1.4.0 snitflade. 1.4.0.1 2013-02-21 SHP Opdateret

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2.6 2014-07-01 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af patienttilknytning Version 1.4.2.1 2013-10-25 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.82. 102 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

FMK EOJ-leverandørmøde

FMK EOJ-leverandørmøde FMK EOJ-leverandørmøde Tirsdag den 4. oktober 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda 1. Velkomst 2. Udestående fra sidste møde 3. Nyt fra SDS 4. Overgang til version 1.4.4 5. End2end-test 6. Nyt

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Dokumenterne er målrettet læge, apotek og hjemmesygeplejen, og der er lavet et supplement til sygehuslæger.

Dokumenterne er målrettet læge, apotek og hjemmesygeplejen, og der er lavet et supplement til sygehuslæger. Dosisdispensering Opsamling af kommentarer Introduktion I løbet af Q2 2016 er der skrevet en række dokumenter, også omtalt som pixibøger, der omhandler en løsningsmodel til dosisdispensering. Disse dokumenter

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Ansøgning om medicintilskud via FMK

Ansøgning om medicintilskud via FMK Ansøgning om medicintilskud via FMK ANSØGNING OM MEDICINTILSKUD VIA FMK...1 INDLEDNING...2 1. LOGIN...2 Angivelse af ansættelsessted... 5 Søg 6 cifre... 6 Vælg anden læge i samme organisation... 6 2. FMK-ONLINE

Læs mere

Idekatalog brugerrettet funktionalitet FMK, DDV, TAS, BEM

Idekatalog brugerrettet funktionalitet FMK, DDV, TAS, BEM Idekatalog brugerrettet funktionalitet FMK, DDV, TAS, BEM Version 1 Den 24. februar 2017 Side 1 af 7 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Changelog 3 Baggrund 4 FMK 4.1 Udvidelse af Adm-funktionalitet

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere